Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004 – 2006
Projekt nr OR16-61535-OR1600020/07
„Określenie statusu molekularnego izolatów Koi-Herpes-Virusa
oraz wskazanie wektorów jego rozprzeszczeniania się pośród
rodzimych gatunków ryb, małży i skorupiaków”
Projekt był realizowany od 08-10-2007 r. do 05-12-2008 r. w ramach
Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa Sektorowego Programu
Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006, Priorytet 4 – Inne
działania, Działanie 4.6 – Działanie innowacyjne i inne, Operacja - Projekty
pilotażowe i prezentacje. Wartość projektu 2.410.900,00 zł.
Celem
projektu
było
przeprowadzenie
kompleksowych,
wieloczynnikowych badań na możliwościami rozprzestrzeniania się wirusa
KHV, określenie potencjalnych dróg jego przenoszenia, a poprzez to określenie
organizmów niebezpiecznych, będących wektorem umożliwiającym jego
przenikanie z hodowli do wód otwartych i odwrotnie.
Projekt obejmował następujące czynności:
- zbieranie materiału do badań wirusologicznych stanowiącego
potencjalny wektor w przenoszeniu wirusa,
- opracowanie metod diagnostycznych pozwalających na detekcję wirusa
KHV u wybranych rodzimych gatunków bezkręgowców wodnych,
- prace hodowlane na terenie Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Nowym
Czarnowie mające na celu uzyskanie sterylnego materiału badawczego (ryb),
- prowadzenie prac w warunkach zamkniętych w celu uzyskania
„czystego” materiału do badań nad patogennością pozyskanych izolatów,
- wskazanie sekwencji DNA dla wszystkich uzyskanych szczepów KHV,
- określenie stopnia przynależności do określonego izolatu,
- określenie stopnia zróżnicowania molekularnego pod katem
przydatności do konstrukcji szczepionki,
- wskazanie organizmów bezkręgowych mogących stanowić wektor
zarażania pomiędzy wodami otwartymi a hodowlami,
- charakterystyka czynników wirusowych: patogenności i wirulencji dla
poszczególnych szczepów KHV,
- określenie wpływu czynników hodowlanych (stres, żywienie) na
prawdopodobieństwo wystąpienia postaci klinicznej choroby i jej przebieg u
karpi będących nosicielami wirusa, pochodzących z wód otwartych.
Rezultatem realizacji projektu jest:
- charakterystyka molekularna pozyskanych izolatów wirusa KHV,
- ustalenie różnorodności/homogenności pomiędzy poszczególnymi
szczepami wirusa,
- określenie potencjalnych czynników wyzwalających chorobę,
- zebranie i opracowanie danych dotyczących patogenności wirusa,
umożliwiających rozpoczęcie prac nad konstrukcją szczepionki,
- zdefiniowanie możliwych wektorów pośredniczących w transmisji
wirusa pomiędzy rybami dzikimi a obiektami hodowlanymi.
Po zakończonych badaniach w projekcie zostało przygotowane: raport,
dwie publikacje, strona internetowa upowszechniająca efekty zrealizowanego
projektu wśród hodowców karpia, seminarium służące prezentacji wyników
projektu dla hodowców ryb i służb weterynaryjnych, oraz zarządców wód
otwartych.
Download