1.Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: ze

advertisement
1/6
Załącznik nr 3
K-2/.382/BIP/10/2017
UMOWA
Zawarta w dniu …………….. roku pomiędzy:
Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
z siedzibą w:
31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78,
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Kanclerza
mgr Józefa Żmigrodzkiego
z kontrasygnatą finansową Kwestora
mgr Dariusza Horosin
NIP: 6750001952
REGON: 000327847
a: ………………………………..
NIP:
REGON:
Kapitał zakładowy zł
Zamawiający i Wykonawca zwani w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, a osobno
„Stroną”
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa………………., realizowana zgodnie
z SIWZ zawierającą opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja ilościowo – wartościowa)
i ofertą Wykonawcy z dnia ……………r. stanowiącymi integralną część niniejszej
Umowy dla zadania częściowego nr 2 pod nazwą: ……………………..
2. Specyfikację ilościowo-wartościową przedmiotu zamówienia, zgodną z ofertą
Wykonawcy, zawiera Załącznik 1 do niniejszej umowy.
3. Listę zaoferowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego równoważnych
materiałów elektrycznych zawiera załącznik 2 do niniejszej umowy.
§2
Dostawa i odbiór przedmiotu Umowy
1. Miejsce dostawy: AWF w Krakowie al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków - każdorazowo
szczegółowo wskazane przez Zamawiającego na poszczególnych zamówieniach.
2. Wykonawca w cenie oferty zapewni transport oraz wniesienie i wyładowanie
zamówionego przedmiotu umowy do pomieszczenia w budynku wskazanego na
zamówieniu.
3. Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się dostarczyć i rozładować towar na koszt
własny, transportem własnym lub innego przewoźnika.
4. Dostawa materiałów elektrycznych następować będzie sukcesywnie, wielkość każdego
1
2/6
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
zamówienia częściowego (partii) materiałów podawana będzie każdorazowo przy
składaniu zamówienia przez Zamawiającego (osobę upoważnioną) drogą elektroniczną na
e-mail Wykonawcy : …………W razie pilnych zamówień lub sytuacji awaryjnych
zamówienie częściowe może być złożone telefonicznie lub faksem na numer
Wykonawcy: ………..lub faksem…………... (potwierdzonych później e-mailem).
Wzór zamówienia częściowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały elektryczne do odbioru w dni robocze,
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 zgodnie ze złożonym
zamówieniem w następujących terminach;
- nie później niż 24 godziny od momentu złożenia zamówienia częściowego oznaczonego
określeniem „PILNE”
- nie później niż 3 dni robocze licząc od następnego dnia od złożenia zamówienia
częściowego oznaczonego określeniem „NORMALNE”
- w terminie otwartym licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego oznaczonego
określeniem „TERMIN UZGODNIONY Z DOSTAWCĄ DO;” (dotyczy materiałów
których dostępność na rynku jest z różnych powodów ograniczona dla dostawcy np.
uzależniona jest od cyklu produkcyjnego lub dostaw zagranicznych itp.)
W związku z procedurami wewnętrznymi i brakiem Magazynu Zamawiający zastrzega
sobie możliwość wystawienia nieograniczonej liczby zleceń częściowych w tygodniu
roboczym.
Wykonawca dostarczy w ramach niniejszej umowy towar:
a. fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń,
b. w nowych i nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, o pojemnościach, masach
i wymiarach zgodnych z formularzem rzeczowo-cenowym,
c. dopuszczony do stosowania w budownictwie lub obrotu handlowego w Polsce
d. posiadający wszystkie wymagane przepisami certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne itd.
e. posiadający ważną gwarancję producenta.
W przypadku produktów objętych terminem ważności wymagany minimalny okres
przydatności do użytkowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy liczony od daty
dostarczenia zamówienia na miejsce dostawy.
Na każde żądnie Zamawiającego Wykonawca przekaże w formie papierowej,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne, itd. i inne dokumenty potwierdzające, że dostarczone produkty dopuszczone
są do stosowanie w budownictwie i posiadają ważną gwarancję producenta.
Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu oraz ponosi całkowitą
odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie
transportu towaru oraz ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
W przypadku dostarczenia produktów wadliwych Wykonawca zobowiązany będzie
wymienić je na produkty nowe, odpowiedniej jakości, wolne od wad na własny koszt w
terminie do 24 godzin od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia w tej sprawie
drogą elektroniczną lub odmowy przyjęcia dostarczonego, wadliwego towaru.
Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego w oparciu o złożone zamówienie. Potwierdzenia odbioru dokona osoba
upoważniona na dokumencie WZ dostarczanym każdorazowo wraz z partią materiału.
§3
2
3/6
Wynagrodzenie i płatności
1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Umowa zostaje zawarta na okres:
od…………do…………………….. wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy
wynosi …………zł brutto.
2. Strony zgodnie ustalają, iż podane w ofercie ceny pozostaną niezmienione w całym okresie
trwania umowy.
3. Ceny podane w ofercie są cenami obejmującymi koszt dostarczenia (transport, dostawa i
rozładunek przedmiotu Umowy ) do siedziby Zamawiającego.
4. Rozliczenie każdej z sukcesywnych dostaw nastąpi na podstawie dokumentu WZ oraz
faktury sprawdzonej pod względem zgodności cen pozycji widniejących na fakturze z
cenami wskazanymi w formularzu cenowym (Załącznik 1 – obecnie zał. 1A do SIWZ),
stanowiącym integralną część Umowy.
5. Płatność zostanie dokonana przelewem przelewu na rachunek bankowy wskazany w
fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej
faktury wystawionej nie wcześniej niż po zrealizowaniu każdej dostawy.
6. Za dzień płatności Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę w sposób niezgodny z przepisami
lub niekompletną (brak dokumentu WZ itp. ), faktura zostanie zwrócona do Wykonawcy
i spowoduje wstrzymanie zapłaty z winy Wykonawcy, aż do czasu przedłożenia
prawidłowo sporządzonej faktury.
§4
Reklamacje przedmiotu Umowy
1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie
21 dni od stwierdzenia wady towaru.
2. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wady jawne i ukryte towaru.
3. Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu
towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Wykonawca zobowiązuje się do
odebrania na swój koszt od Zamawiającego wadliwego towaru będącego przedmiotem
reklamacji w celu jego wymiany na nowy, wolny od wad i dostarczenia na swój koszt do
Zamawiającego, w terminie do 24 godzin od zgłoszenia reklamacji, pod rygorem
zastosowania kar umownych zgodnie z § 5 ust. 1 a lub rozwiązania umowy zgodnie z § 5
ust. 5a.
5. W przypadku zgłoszenia reklamacji ilościowej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na
swój koszt brakującą część zamówienia w terminie do 24 godzin od zgłoszenia reklamacji,
pod rygorem zastosowania kar umownych zgodnie z § 5 ust. 1 a lub rozwiązania umowy
zgodnie z § 6 ust. 5a.
§5
3
4/6
Kary umowne i odstąpienie od Umowy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w poszczególnych
zamówieniach częściowych dla dostaw przedmiotu Umowy oraz terminu wymiany
wadliwego przedmiotu Umowy lub dowozu brakującej części zamówienia w wysokości
0,1 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, w sumie nie więcej jednak niż 30% wartości przedmiotu zamówienia.
W przypadku gdy naliczona kara przekroczy 30% wartości przedmiotu zamówienia
zastosowanie znajdzie ust.5a niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający może egzekwować kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu Umowy poprzez potrącenie należnej kwoty z faktur, po doręczeniu
Wykonawcy noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
3. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty za przedmiot Umowy,
Zamawiający na żądanie Wykonawcy zapłaci odsetki ustawowe.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń
po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji dostaw lub wymiany wadliwego
towaru określonego w Umowie w wymiarze większym niż 14 dni dla każdego ze
zgłoszonych zapotrzebowań w ramach dostaw określonych w Umowie - w terminie 30
dni od dnia przekroczenia terminu,
b) dostarczenia przez Wykonawcę produktów: nie posiadających wszystkich wymaganych
przepisami certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, itp.; nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, nie posiadających ważnej gwarancji producenta, w
terminie 30 dni od dnia przekroczenia terminu,
c) niedostarczenia w terminie 7 dni Zamawiającemu na jego żądnie dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków opisanych pkt. b) powyżej - w terminie 30 dni
od dnia przekroczenia terminu,
d) zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy
e) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowania
likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia o
nim wiadomości,
f) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia o nim
wiadomości,
g) nienależytej lub niezgodnej z postanowieniami realizacji Umowy - w terminie 14 dni
od daty doręczenia drugiego pisemnego zawiadomienia reklamacyjnego Wykonawcy.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy, przez
Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10% wartości brutto Umowy, określonej § 4 ust. 1.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto Umowy, określonej
§ 3 ust. 1.
4
5/6
Nie dotyczy to odstąpienia określonego w ust. 5d) powyżej.
8. Termin dokonania wpłaty z tytułu odstąpienia od Umowy określa się na 30 dni od dnia
odstąpienia od Umowy.
9. Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
10. Strony zgodnie ustalają, iż niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania
na zasadach ogólnych.
11. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona
odstępująca od Umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
12. Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne sumują się.
§6
Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy
1.Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: ze strony Zamawiającego –
2. ze strony Wykonawcy –
3. Strony ustalają następujący sposób porozumiewania się przy bieżącej realizacji
Umowy i w nagłych przypadkach: ze strony Zamawiającego
4. Osoba upoważniona do odbioru towaru będzie wskazana każdorazowo na
zamówieniu częściowym.
§7
Zmiana postanowień Umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2
niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku:
a) wstrzymania lub zakończenia produkcji danego asortymentu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może w przypadku zaistnienia ww. okoliczności zaproponować
Zamawiającemu równoważnik produktu będącego przedmiotem Umowy jednak w
cenie jednostkowej netto nie przekraczającej ceny zamienianego produktu. Cena
równoważnika może być niższa niż produktu oferowanego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego
poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oraz dostarczenie pisemnego
potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu zamienianego produktu z
rynku. Zamawiający nie jest zobowiązany do kupna zaproponowanego równoważnika.
b) zmiany wielkości opakowania przez producenta. Zmiana ceny jednostkowej
przedmiotu Umowy musi zachowywać zasady proporcjonalności w stosunku do ceny
jednostkowej określonej w Załączniku 1 niniejszej Umowy. Zamawiający nie jest
zobowiązany do kupna produktów w zmienionej wielkości opakowaniach.
c) zmiany danych Wykonawcy (siedziba, adres, nazwa, nr konta) bez zmiany Wykonawcy.
d) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają
wprowadzenie zmian do Umowy.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5
6/6
§8
Inne postanowienia Umowy
1. Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonaniem Umowy muszą być
wyrażone na piśmie i doręczone drugiej stronie pod rygorem nieważności. Za doręczoną
uważa się również przesyłkę dwukrotnie awizowaną w urzędzie pocztowym, w ostatnim
dniu awizacji, na wskazany przez stronę adres w treści Umowy.
2. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenie w terminie określonym w Umowie strona przeciwna może wystąpić na drogę
sądową.
3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie.
4. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z
realizacją niniejszej Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla
Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn.
zm.).
i niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w niniejszej Umowie i obowiązujących
normach prawnych Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego także za skutki
wprowadzenia Zamawiającego w błąd oraz nieprzestrzegania przez Wykonawcę
przepisów o podatku od towarów i usług VAT, ujawnione przez organy kontroli
podatkowej lub skarbowej.
6. Wykonawca zobowiązuje się do refundacji Zamawiającemu nałożonych na niego kar,
opłat i innych należności wynikających z okoliczności opisanych w ust. 6, wraz z
odsetkami.
7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach: dwa
(2) dla Zamawiającego i jeden (1) dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
6
ZAMAWIAJĄCY
Download