Dydaktyczny plan nauczania dla uczniów klasy III c gimnazjum 2011

advertisement
Dydaktyczny plan nauczania dla uczniów klasy III c gimnazjum 2011/2012 r. zgodny z programem nauczania geografii w klasach I-III gimnazjum
Temat lekcji i nr lekcji
1
3
Liczba
godz.
Treści z podstawy programowej
Przewidywane osiągnięcia ucznia
Uwagi
Rozdział
2
5
6
Uczeń:
1.
Środowisko
przyrodnicze
Polski
Zapoznanie się z
PSO. Przedstawienie
wymagań
edukacyjnych.
Położenie Polski na
tle Europy i świata
3. Dzieje geologiczne
na obszarze Polski
4. Zlodowacenia na
obszarze Polski.
5. Charakterystyka
rzeźby terenu w
Polsce
6. Rozpoznawanie form
rzeźby terenu –lekcja
w terenie.
7. Skały i surowce
mineralne
8. Cechy polskiego
klimatu.
9. Wody
powierzchniowe i
podziemne w Polsce
10. Cechy środowiska
przyrodniczego i
2.
1
13
charakteryzuje na podstawie map różnej
treści, położenie własnego regionu w
Polsce oraz położenie Polski na świecie i
w Europie,
-opisuje podział administracyjny Polski,
podaje nazwy i wskazuje na mapie
województwa oraz ich stolice
- opisuje najważniejsze wydarzenia z
przeszłości geologicznej polski:
powstanie węgla kamiennego
powstawanie gór ,zalewy mórz,
zlodowacenia, wykazuje zależności
pomiędzy współczesna rzeźbą
Polski a wydarzeniami geologicznymi
- rozpoznaje główne rodzaje skał
występujące we własnym regionie i w
Polsce; wskazuje na mapie najważniejsze
obszary ich występowania; podaje
przykłady wykorzystania skał w różnych
dziedzinach życia człowieka
- podaje główne cechy klimatu polski;
wykazuje związek z czynnikami je
kształtującymi; wyjaśnia mechanizm
powstawania wiatru halnego i bryzy
morskiej
1
-Rozumie i akceptuje zasady
Przedmiotowego systemu Oceniania z
geografii
-Bierze odpowiedzialność za obowiązki
wynikające z akceptacji PSO
- omawia położenie Polski w Europie i na
kuli ziemskiej na podstawie mapy Europy i
świata
- charakteryzuje wybrane zagadnienia z
przeszłości geologicznej Polski
- wykazuje wpływ przeszłości
geologicznej na współczesna rzeźbę terenu
- opisuje główne cechy ukształtowania
powierzchni Polski na podstawie mapy
hipsometrycznej
- omawia wpływ wybranych czynników na
klimat Polski
- opisuje cechy klimatu Polski na
podstawie mapy klimatycznej i
klimatogramów
- omawia wybrane cechy wód
powierzchniowych i podziemnych w
Polsce
- wymienia główne typy genetyczne gleb
występujących w Polsce
- wymienia główne źródła
zanieczyszczenia gleb w Polsce
Opisuje wybrane cechy szaty roślinnej i
świata zwierzęcego w Polsce
- opisuje położenie i genezę Morza
7
11.
12.
13.
14.
Ludność i
urbanizacja w
Polsce
znaczenie
gospodarcze Bałtyku
Gleby w Polsce
Flora i fauna oraz
potrzeba jej ochrony
Powtórzenie
materiału z działu:
środowisko
przyrodnicze Polski
Praca klasowa:
środowisko
przyrodnicze Polski
15. Podział
administracyjny i
zmiany liczby
ludności w Polsce
16. Charakterystyka
liczby ludności ze
względu na strukturę
płci i wieku
17. Struktura
narodowościowa i
grupy etniczne
18. Migracje, ich
przyczyny i skutki
19. Rozmieszczenie
liczby ludności
20. Urbanizacja i miasta
Polski
21. Struktura
zatrudnienia w
Polsce
22. Bezrobocie w Polsce
10
- wymienia główne rodzaje zasobów
naturalnych Polski i własnego regionu;
lasów, wód, gleb, surowców
mineralnych; korzystając z mapy, opisuje
ich rozmieszczenie i określa znaczenie
gospodarcze
- przedstawia główne cechy położenia
oraz środowiska przyrodniczego Morza
Bałtyckiego oraz przyczyny degradacji
jego wód.
Bałtyckiego
- Opisuje wpływ działalności gospodarczej
człowieka na zanieczyszczenia wód
Bałtyku
- uzasadnia potrzebę ochrony wód Bałtyku
Omawia wybrane formy ochrony przyrody
w Polsce
- wykorzystuje różne źródła informacji
- wyjaśnia i poprawnie stosuje
podstawowe pojęcia z zakresu
demografii: przyrost naturalny,
urodzenia i zgony, średnia długość życia
- odczytuje z różnych źródeł informacji
(m.in. rocznika statystycznego oraz
piramidy płci i wieku) dane dotyczące:
liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów
przyrostu naturalnego, struktury płci,
średniej długości życia w Polsce;
odczytuje wielkość i główne kierunki
migracji z Polski i do Polski
-charakteryzuje, na podstawie map
gęstości zaludnienia, zróżnicowanie
rozmieszczenia ludności w Polsce i
zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnia
te różnice czynnikami przyrodniczymi,
historycznymi, ekonomicznymi
- wykazuje różnice w strukturze
zatrudnienia ludności w Polsce i we
własnym regionie
- podaje główne, aktualne problemy
rynku pracy w Polsce i we własnym
regionie
- omawia czynniki wpływające na
rozmieszczenie ludności w Polsce
- charakteryzuje wybrane procesy i
zjawiska społeczno-demograficzne w
Polsce na tle innych krajów Europy i
świata
- wyjaśnia przyczyny i skutki
współczesnych migracji Polaków
- przewiduje skutki zmian
demograficznych
- charakteryzuje zróżnicowanie ludności
polski pod względem narodowościowym i
religijnym
- wykazuje postawę poszanowania
mniejszości narodowych, religijnych i
etnicznych
- omawia przyczyny i skutki wzrostu
bezrobocia w Polsce po 1989 roku
- wyjaśnia przyczyny i podaje skutki
procesów urbanizacyjnych w Polsce
- wyszukuje w różnych źródłach
informacje i dane statystyczne dotyczące
procesów społeczno-demograficznych w
Polsce
2
23. Powtórzenie
materiału z działu:
Ludność i
urbanizacja w Polsce
24. Praca klasowa
25. Lekcja
powtórzeniowaprzygotowanie do
egzaminu
26. Lekcja
powtórzeniowaprzygotowanie do
egzaminu
27. Lekcja
powtórzeniowaprzygotowanie do
egzaminu
Rolnictwo i
przemysł w Polsce
28. Przyrodnicze i
pozaprzyrodnicze
warunki rozwoju
rolnictwa
29. Charakterystyka
produkcji roślinnej
30. Charakterystyka
produkcji zwierzęcej
31. Przemysł – pojęcie
przemysłu, funkcje i
podział
32. Zmiany w polskim
przemyśle
33. Charakterystyka
przemysłu
13
- analizuje, porównuje, ocenia
rozmieszczenie i wielkość miast w
Polsce i zamieszkiwanym regionie,
wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich
miast w Polsce
- analizuje wykresy i mapy demograficzne
- wyróżnia główne cechy struktury
użytkowania ziemi, wielkości i własności
gospodarstw rolnych, zasiewów i
hodowli w Polsce na podstawie analizy
map, wykresów, danych liczbowych
- podaje przyczyny zróżnicowania w
rozmieszczeniu wybranych upraw
(pszenicy, ziemniaków, buraków
cukrowych) oraz chowu bydła i trzody
chlewnej w Polsce
- przedstawia na podstawie różnych
źródeł informacji, strukturę
wykorzystania źródeł energii w Polsce i
ocenia jej wpływ na stan środowiska
przyrodniczego
- wyjaśnia przyczyny zmian
zachodzących w przemyśle w Polsce i
- wykazuje wpływ czynników
przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na
rozwój rolnictwa w Polsce
- omawia strukturę użytkowania gruntów
w Polsce na podstawie danych
statystycznych
- wymienia najważniejsze rośliny
uprawiane w Polsce i wskazuje na mapie
gospodarczej Polski główne regiony upraw
- wymienia najważniejsze zwierzęta
hodowlane i wskazuje na mapie Polski
najważniejsze regiony ich chowu
- wykazuje związek miedzy
rozmieszczeniem upraw i chowu zwierząt
a warunkami naturalnymi regionu
- Omawia problemy polskiego rolnictwa w
okresie transformacji
3
wydobywczego w
Polsce
34. Struktura produkcji
energii w Polsce
35. Powtórzenie materiału
z działu: rolnictwo i
przemysł w Polsce
36. Praca klasowa
37. Lekcja powtórzeniowaprzygotowanie do
egzaminu
38. Lekcja powtórzeniowaprzygotowanie do
egzaminu
39. Lekcja powtórzeniowaprzygotowanie do
egzaminu
40. Lekcja powtórzeniowaprzygotowanie do
egzaminu
Usługi
41. Podział usług
42. Charakterystyka
transportu lądowego
43. Charakterystyka
transportu wodnego i
lotniczego
44. Z kim i czym
handlujemy
45. Warunki rozwoju
turystyki i walory
turystyczne Polski
46. Lekcja
powtórzeniowa-
8
we własnym regionie oraz wskazuje
najlepiej rozwijające się obecnie w
Polsce gałęzie produkcji przemysłowej
- analizuje mapy gospodarcze, tabele,
wykresy i dane statystyczne
- wyjaśnia funkcje przemysłu
- wymienia najważniejsze surowce
mineralne wydobywane w Polsce oraz
wskazuje na mapie gospodarczej rejony
ich wydobycia
- wykazuje wpływ wybranych czynników
na rozmieszczenie przemysłu w Polsce
- omawia zmiany, które zaszły w polskim
przemyśle po 1989 roku
- wykazuje wpływ przemysłu na
środowisko przyrodnicze
- analizuje dane statystyczne i wykresy
oraz wyciąga na ich podstawie wnioski
- Rozróżnia rodzaje usług ; wyjaśnia
szybki rozwój wybranych usług w Polsce
i we własnym regionie
- wykazuje na przykładach walory
turystyczne Polski oraz opisuje obiekty
znajdujące się na Liście Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i
Przyrodniczego Ludzkości
- opisuje na podstawie map i wyjaśnia
zróżnicowanie gęstości i jakości sieci
transportowej w Polsce i wykazuje jej
wpływ na rozwój innych dziedzin
działalności gospodarczej
- wykazuje konieczność ochrony
środowiska przyrodniczego i
- wymienia rodzaje usług
- wyjaśnia rolę usług w gospodarce Polskiwykazuje zależności między poziomem
rozwoju gospodarczego Polski a udziałem
usług w tworzeniu PKB
- omawia wady i zalety wybranych
rodzajów transportu
- Wykazuje rolę transportu w gospodarce
kraju
- omawia wybrane problemy transportu w
Polsce
- dowodzi znaczenia łączności w
gospodarce Polski i życiu codziennym jej
mieszkańców
- ocenia korzyści wynikające z
4
kulturowego w Polsce; wymienia formy
jego ochrony, proponuje konkretne
działania na rzecz jego ochrony we
własnym regionie
- przedstawia np. w formie prezentacji
multimedialnej , walory turystyczne
wybranego regionu geograficznego, ze
szczególnym uwzględnieniem jego
walorów kulturowych
przygotowanie do
egzaminu
47. Lekcja
powtórzeniowaprzygotowanie do
egzaminu
48. Miejsca godne
obejrzenia… prezentacja dotycząca
walorów
przyrodniczych
wybranego regionu.
Polska w świecie
49. Polska na tle świata
50. Powtórzenie materiału
z działu usługi i
Polska w świecie
6
- charakteryzuje na podstawie map
różnej treści, położenie własnego regionu
w
Polsce oraz położenie Polski na świecie i
w Europie,
5
międzynarodowej wymiany handlowej
Polski
- porównuje na podstawie danych
statystycznych bilans handlowy Polski z
innymi krajami
- wymienia najważniejsze towary
eksportowe i importowe
- opisuje role turystki w gospodarce kraju
- Wykazuje podstawę proekologiczną
- wymienia czynniki wpływające na
rozwój turystyki w Polsce
- omawia i wskazuje na mapie Polski
wybrane regiony turystyczne Polski
- opisuje walory turystyczne wybranych
regionów Polski
Ocenia wpływ aktywnej turystyki na
zdrowie człowieka
- Analizuje mapy gospodarcze, tabele,
wykresy i dane statystyczne
- Wykazuje postawę poszanowania
wartości własnego kraju oraz jego
dziedzictwa kulturowego
- ocenia poziom rozwoju społecznogospodarczego Polski na tle innych krajów
na podstawie danych statystycznych
- omawia miejsce Polski w światowej
produkcji wybranych towarów na
podstawie danych statystycznych
- omawia wybrane problemy integracji
Polski z Unią Europejską i NATO
- wymienia korzyści dla swojego regionu,
wynikające z przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej, na podstawie różnych źródeł
informacji, np. wywiadu z
przedstawicielem władz lokalnych
- omawia znaczenie euroregionów dla
współpracy Polski z krajami sąsiadującymi
- wykazuje postawę poszanowania
Ojczyzny i wyraża się o niej z szacunkiem
Degradacja
środowiska
przyrodniczego w
Polsce
51. Przyczyny i skutki
zanieczyszczenia
środowiska
przyrodniczego Polsk
52. Stan środowiska w
moim miejscu
zamieszkaniawycieczka do
oczyszczalni ścieków.
53. Powtórzenie
wiadomości.
54. Praca klasowa.
4
- wykazuje konieczność ochrony
środowiska przyrodniczego i
kulturowego w Polsce; proponuje
konkretne działania na rzecz jego
ochrony we własnym regionie
Krainy
geograficzne
55. Cechy
charakterystyczne
pobrzeży
56. Cechy
charakterystyczne
pojezierzy
57. Charakterystyka nizin
środkowopolskich
58. Charakterystyka
wyżyn
środkowopolskich
59. Cechy
charakterystyczne
kotlin podkarpackich
60. Charakterystyka
Karpat i Pogórza
Karpackiego
61. Cechy
charakterystyczne
Sudetów i Przedgórza
Sudeckiego
62. Poznaję swój region-
11
- Wskazuje na mapie główne regiony
geograficzne Polski
- charakteryzuje na podstawie map
tematycznych, środowisko przyrodnicze
głównych regionów geograficznych
Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
własnego regionu (również na podstawie
obserwacji terenowych)
- opisuje na podstawie map
tematycznych, najważniejsze cechy
gospodarki regionów geograficznych
Polski oraz ich związek z warunkami
przyrodniczymi
- projektuje i opisuje, na podstawie map
turystycznych, tematycznych,
ogólnogeograficznych i własnych
obserwacji terenowych , podróż wzdłuż
wybranej trasy we własnym regionie,
uwzględniając walory przyrodnicze i
kulturowe
6
- omawia główne źródła zanieczyszczeń
środowiska przyrodniczego w Polsce
- podaje przykłady skutków
zanieczyszczenia środowiska w Polsce
- wykazuje wpływ przemysłu, rolnictwa,
transportu i zanieczyszczeń komunalnych
na stan środowiska przyrodniczego
- uzasadnia konieczność ochrony
środowiska przyrodniczego w Polsce
- wykazuje postawę odpowiedzialności na
środowisko przyrodnicze
- podejmuje działania proekologiczne
- wykazuje postawę szacunku dla przyrody
- charakteryzuje cechy środowiska
przyrodniczego i gospodarkę wybranych
krain fizyczno-geograficznych
- wykazuje związki pomiędzy przeszłością
geologiczną, klimatem, hydrologią i
glebami a charakterem krajobrazu i
działalności człowieka w wybranych
krainach fizycznogeograficznych
- ocenia wpływ działalności człowieka w
wybranych krainach
fizycznogeograficznych
- ocenia wpływ działalności człowieka na
krajobraz wybranych krain
- porównuje przykładowe krainy
fizycznogeograficzne Polski pod
względem wybranych cech
przyrodniczych i gospodarczych
- charakteryzuje warunki przyrodnicze i
społeczno-gospodarcze oraz walory
turystyczne własnego regionu
- prowadzi obserwacje bezpośrednie i na
ich podstawie opisuje wybrane cechy
własnego regionu
- analizuje mapy przyrodnicze i
gospodarcze
- korzysta z różnych źródeł informacji w
celu zebrania informacji o własnym
regionie
- wykazuje zainteresowanie własnym
regionem, jego krajobrazem, tradycją i
kulturą
- wykazuje postawę poczucia
odpowiedzialności za środowisko
przyrodnicze własnego regionu
- podejmuje działania proekologiczne we
własnym regionie
*lekcja z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej/ * lekcja w terenie, poznawanie zasobów swojego regionu
lekcja w terenie
63. Oto mój regionprezentacja
multimedialna.
Opracowała: M. Królak
7
Download