Lodz 2015 serce

advertisement
WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI
TERAPII PRENATALNEJ
MARZENA DĘBSKA
II KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
CMKP, WARSZAWA
CELE DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ
Wczesna diagnostyka wad wrodzonych i chorób płodu
• Wybór sposobu i miejsca porodu
• Terapia po porodzie
• Terapia prenatalna
Wykrywanie aberracji
chromosomalnych/
wad letalnych
• Opieka paliatywna
• Terminacja ciąży
Plastyka zastawek, septostomia
Transfuzje dopłodowe
Fetoskopia
Wady serca
Niedokrwistość
Małopłytkowość
TTTS, TRAP (laser)
Przepuklina przeponowa
(FETO)
Cewniki odbarczające
Zabiegi na otwartej macicy
Terapia przezłożyskowa
Zastawka cewki tylnej
Hydrothorax
CCAM
Rozszczep kręgosłupa
Potworniak krzyżowo-ogonowy
CCAM
Zaburzenia rytmu serca, małopłytkowość
POWIKŁANIA ZABIEGÓW PRENATALNYCH
Poród przedwczesny
PROM
Infekcja wewnątrzmaciczna
Uraz płodu
Krwawienie płodowe/matczyne
Zgon płodu
Pęknięcie macicy
Utrata płodności
Znieczulenie/unieruchomienie
płodu
Przezłożyskowo:
Dożylnie/Domięśniowo:
Remifentanyl
Fentanyl – 10 µg/kg
0.1-0.2 µg/kg/min.
Morfina
Diazepam
Pankuronium – 0.3 mg/kg
Atropina – 10-20 µg/kg
Noradrenalina 10-30 µg/kg
Fetal pain perception and pain management. Van de Velde et al. Sem in Fetal &Neonatal Med. 2006
Acute cardiovascular effects of fetal surgery in the human. Rychik J et al. Circulation 2004
PIERWSZE PŁODOWE
INTERWENCJE
KARDIOLOGICZNE
Plastyka balonowa zastawki aorty – 1989, Londyn
Plastyka balonowa zastawki pnia płucnego – 2000, Linz
Plastyka otworu owalnego – 2004, Boston
CEL INTERWENCJI KARDIOLOGICZNYCH:
Zmiana historii naturalnej wady: BV / UV
Ratowanie życia dziecka
NIE: jeśli przewidywany wynik leczenia noworodka będzie
porównywalny bez interwencji
PŁODOWE INTERWENCJE
KARDIOLOGICZNE
1. Balonowa
walwuloplastyka aortalna
2. Balonowa walwuloplastyka płucna
3. Balonowa septostomia międzyprzedsionkowa
4. Implantacja stentu do przegrody międzyprzedsionkowej
DO INTERWENCJI PRENATALNEJ:
SA/
ewolucyjny
HLHS
SA&
NIHF
SA/
ewolucyjny
HLHS
SA&
NIHF
Fetal cardiac interventions: Rationale, risk and benefit. Gerald Tulzer, Wolfgang Arzt. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 2013
KRYTERIA DO PLASTYKI AORTALNEJCZYNNIKI PREDYKCYJNE HLHS
1. Wsteczny przepływ w poprzecznej części łuku
aorty
2. Lewo-prawy przepływ przez otwór owalny
3. Monofazowy napływ przez zastawkę mitralną
4. Umiarkowana/ciężka dysfunkcja lewej komory
w połowie ciąży
Tworetzky 2006
JAK PRZEPROWADZAMY PLASTYKĘ ZASTAWKI
AORTALNEJ U PŁODU ?
MOŻLIWE POWIKŁANIA:
Tamponada serca
Bradykardia – asystolia
Skrzep w komorze
Płyn w osierdziu
Zgon płodu
Krwawienie z łożyska
Przedwczesne oddzielenie łożyska
• Wkłucie przez łożysko
Poród przedwczesny
?
PAS/A&IVS – KRYTERIA DO ZABIEGU PLASTYKI
ZASTAWKI PŁUCNEJ
krytyczna stenoza lub atrezja
zastawki płucnej &IVS
• upośledzona funkcja prawej
komory
• przepływ wsteczny w
przewodzie tętniczym
• wysokie ciśnienie w komorze
• dobrze rozwinięte struktury
prawego serca i PA
(drożny RVOT, vTV and vPV ≥ - 3
z-score)
•
TRANSFUZJA
DOPŁODOWA
CEWNIKI ODBARCZAJĄCE
(SHUNTS)
Implanty drenujące (cewnik typu „pigtail”)
Długotrwały drenaż wypełnionych płynem jam,
torbieli, narządów
• Podpęcherzowa przeszkoda w odpływie moczu
• Płyn w jamie opłucnowej
• Duże torbiele w klatce piersiowej
(CCAM typ I)
FETOSKOPIA
Zabieg endoskopowy pod kontrolą USG
Małe nacięcie skóry
Bez konieczności laparotomii
• Powikłania ciąży jednokosmówkowej
(TTTS, TRAP)
• Przepuklina przeponowa
Powikłania zabiegu:
• PROM
• Poród przedwczesny
Balonowanie tchawicy płodu
FETO, Fetal EndoTracheal Occlusion
LHR – wskaźnik płuco – głowa
(lung-to-head ratio)
•
•
•
•
o/e LHR (observed/expected LHR)
•
Skrajny niedorozwój 0.4 – 0.5
•
Ciężki niedorozwój 0.6 – 0.9
•
Umiarkowany niedorozwój 1.0 -1.5
•
Łagodny > 1.6
LHR
Skrajny niedorozwój < 15
Ciężki niedorozwój 15 - 25
Umiarkowany niedorozwój 26 – 35
Łagodny 36 - 45
Przeżycia bez Po FETO
FETO
FETO (tyg.)
< 0.6
Liver up
0%
17%
26 – 28
0.6 – 1.0
15%
60%
26 - 28
1.0 – 1.3
60%
90%?
30 – 32?
Deprest, ISUOG 2012
Operacje na otwartej macicy
(OFS, Open Fetal Surgery)
Laparotomia + Histerotomia
Rozszczep kręgosłupa,
Potworniak krzyżowo-ogonowy, CCAM
Powikłania:
• Obrzęk płuc ciężarnej (tokoliza)
• Znaczna utrata krwi
• Ryzyko związane z laparotomią
• PROM, poród przedwczesny
• Pęknięcie macicy w kolejnej ciąży
ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA
•
Hipoteza „dwóch uderzeń”
• Kontakt rdzenia z płynem owodniowym
• Urazy o ściany macicy
• Deficyty ruchowe i czuciowe, wodogłowie
(Arnold-Chiari II ), porażenie zwieraczy
Operowane
prenatalnie
Operowane
postnatalnie
62
67
Chodzi samodzielnie
42%
21%
Chodzi z zaopatrz.
ortopedycznym
29%
36%
Jeździ na wózku
29%
43%
Zastawka po
porodzie
39%
71%
Liczba dzieci
MOMS, Bebbington, ISUOG, 2012
POTWORNIAK KRZYŻOWO
– OGONOWY
TERAPIA PRENATALNA – SUKCES ZESPOŁU
Download