pobierz treść uchwały - Biuletyn Informacji Publicznej

advertisement
UCHWAŁA Nr XVIII/96/08
RADY POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego
Na podstawie art. 12 a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.1) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego w GolubiuDobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu za rok 2007, stanowiącą
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Jacek Foksiński
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1032, Nr 170
poz. 1217, Nr 171 poz. 1225, Nr 220 poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176 poz. 1238.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218.
1
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 12 a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.) Powiatowy Inspektor Sanitarny jest
zobowiązany przynajmniej raz w roku przedłożyć Radzie Powiatu informację o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.
Biorąc pod uwagę postanowienia art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym, na podstawie którego Rada Powiatu podejmuje uchwały w
innych sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji, przedłożona zostaje Radzie
Powiatu, celem przyjęcia, informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w GolubiuDobrzyniu.
Podjęcie uchwały nie spowoduje obciążenia dla budżetu powiatu.
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOLUBIU-DOBRZYNIU
STAN SANITARNY
I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
W 2007 ROKU
Golub-Dobrzyń
Luty 2008
SPIS TREŚCI
Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych………………………...…………...........…….3
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi……………………….…….......……...13
Zakłady opieki zdrowotnej. Indywidualne, specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie…..15
Nadzór nad żywnością i żywieniem…………….………………………………….......….…20
Warunki sanitarno-higieniczne w szkołach i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych....................................................................................................24
Choroby zawodowe, prewencja chorób zawodowych. Środowisko pracy………….....….....28
Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk……………………………...…29
Zapobiegawczy nadzór sanitarny…………………...……………………………….......…...33
Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2007 roku…………………………….........35
SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA CHORÓB ZAKAŹNYCH
W 2007 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu
do powiatowego rejestru zachorowań wpisano1090 osób, u których podejrzano lub
rozpoznano zachorowanie na chorobę zakaźną, podejrzano lub potwierdzono zgon z powodu
choroby zakaźnej bądź wykryto czynnik chorobotwórczy oraz 372 przypadki grypy. W 211
przypadkach zachorowań bądź podejrzeń zachorowań na chorobę zakaźną pracownicy PSSE
w Golubiu-Dobrzyniu przeprowadzili wywiady epidemiologiczne.
W sprawozdaniu MZ-56 zarejestrowano 885 przypadków zachorowań na chorobę
zakaźną i na ich podstawie sporządzono ocenę sytuacji epidemiologicznej powiatu golubskodobrzyńskiego w zakresie wybranych chorób zakaźnych.
Nie wystąpiły na naszym terenie tak niebezpieczne choroby jak dur brzuszny i dury
rzekome, błonica, poliomielitis, riketsjozy czy wścieklizna u ludzi. Nie zgłoszono też żadnego
przypadku odry, krztuśca i toksoplazmozy.
Zmalała liczba większości zachorowań zarejestrowanych w roku 2007 w porównaniu
do roku ubiegłego, również wśród dzieci do lat 2 (bakteryjne zakażenia jelitowe, wirusowe i
inne określone zakażenia jelitowe). Jedynie w przypadku biegunki i zapalenia żołądkowojelitowego o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu wśród dzieci do lat 2, nastąpił wzrost
liczby zachorowań.
Odnotowano zmniejszenie liczby zgłoszonych zatruć pokarmowych (salmonelloz),
neuroinfekcji oraz posocznic.
Wystąpił spadek zapadalności na różyczkę około 5-krotny, na ospę wietrzną- 3-krotny,
a zapadalność na świerzb obniżyła się o około 35%.
Od kilku lat obserwowana jest w naszym terenie zwiększona zapadalność na wirusowe
zapalenie wątroby typu B i C. Są to głównie przypadki przewlekłe, w których do zakażenia
doszło przed laty, a obecnie rozpoznane i rejestrowane.
W 2007 roku w naszym powiecie odnotowano spadek zapadalności dla nowo
wykrytych zakażeń HCV o około 55%.
Zwiększeniu uległa liczba przypadków zachorowań na zapalenie płuc o etiologii
zakaźnej- o 58%, zatruć alkoholem-11-krotnie i lekami- 5-krotnie.
Zatrucia pokarmowe
W 2007 roku zanotowano w naszym regionie w stosunku do roku 2006 spadek liczby
zachorowań na zatrucia pokarmowe o etiologii salmonellozowej. Niepokój wzbudza duża
liczba zachorowań u dzieci w wieku 0-4 lat oraz wzrost ich udziału w stosunku do ogólnej
liczby zarejestrowanych przypadków ( 62,5% w 2007, a 45% - w 2006 roku).
W omawianym okresie nie było ognisk zatruć pokarmowych o tej przyczynie.
Analiza nośników zatruć pokarmowych w zachorowaniach sporadycznych wskazuje,
że głównym nośnikiem są potrawy z dodatkiem jaj (7). Warzywa, owoce, soki owocowe i z
warzyw były przyczyną 1 zachorowania.
Dominującym typem serologicznym była Salmonella Enteritidis- wywołała 7
przypadków zachorowań. Jeden przypadek zatrucia pokarmowego wywołała Salmonella
Typhimurium.
Obserwowana w 2007 roku tendencja spadkowa zachorowań na salmonellozy jest
pozytywnym zjawiskiem wskazującym na poprawę stanu sanitarno-higienicznego i
przestrzeganie procedur sanitarno-higienicznych w zakładach produkujących żywność i
zakładach żywienia zbiorowego.
Bakteryjne ostre choroby inwazyjne
Od 2005 roku prowadzi się rejestrację inwazyjnej choroby meningokokowej zachorowań wywołanych przez Neisseria meningitidis, inwazyjnej choroby pneumokokowej wywołanej przez Streptococcus pneumoniae oraz inwazyjnych zakażeń wywołanych przez
Haemophilus influenzae typu b. Choroby te przebiegają, w zależności od rodzaju, głównie
pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (zomr), mózgu, posocznicy, zapalenia
nagłośni lub zapalenia płuc.
W 2007 roku w naszym powiecie zgłoszono zachorowanie u 5 osób, u których
wystąpiły różne postaci kliniczne inwazyjnej choroby pneumokokowej. W 4 przypadkach
było to zapalenie płuc, a w jednym- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zapalenia płuc
wystąpiły u: rocznego dziecka oraz u dorosłych w wieku - 40,71 i 77 lat. Zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych wystąpiło u 49-letniej osoby. We wszystkich przypadkach
zachorowania zakończyły się wyzdrowieniem.
Posocznice
Ogółem odnotowano spadek o połowę zachorowań na posocznice w stosunku do 2006
roku.
W 2007 roku zarejestrowano 2 posocznice, w 1 przypadku o etiologii bakteryjnej
(wyizolowano bakterie Gram-ujemne) i w jednym przypadku o etiologii nieokreślonej. Jeden
przypadek zakończył się śmiercią (posocznica bakteryjna noworodka).
Neuroinfekcje
W roku 2007 zarejestrowano w powiecie golubsko-dobrzyńskim 1 przypadek
bakteryjnego i 1 wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W kategorii zomr o
etiologii wirusowej zanotowano 4-krotny spadek zapadalności w stosunku do roku
poprzedniego. W przypadku bakteryjnego- była to inwazyjna choroba wywołana przez
Streptococcus pneumonie a ich liczba w roku bieżącym i poprzednim była na jednakowym
poziomie.
Nie zarejestrowaliśmy neuroinfekcji, które były wynikiem powikłań zachorowań na
inne choroby.
Wirusowe zapalenia wątroby
Rok 2007 był rokiem, w którym zanotowano przypadek ostrego wirusowego zapalenia
wątroby typu B oraz dwa przypadki- przewlekłego. Osoby chorujące na przewlekłe wzw typu
B wcześniej figurowały w ewidencji nosicieli bezobjawowych HBV.
Zapadalność na wzw typu C w 2007 roku wzrosła o 50% w stosunku do roku
ubiegłego. W tym przypadku trzy z czterech zarejestrowanych osób zostały wcześniej
wpisane do rejestrów nosicieli bezobjawowych HCV. Przypadki te odnoszą się do młodych
osób w przedziale wiekowym 18-41 lat.
Odnotowano natomiast spadek liczby osób, u których po raz pierwszy oznaczono
przeciwciała anty-HCV. W naszym powiecie jest to spadek prawie o połowę ( 2006- 11 ,
2007-6 przypadków). Nosicielami są osoby z przedziału 15-49 lat. Należy tu jednak
podkreślić, że wszystkie te zakażenia mogą być efektem zakażeń nabytych w przeszłości.
Kontakty z placówkami medycznymi i różne formy terapii z naruszeniem ciągłości tkanek,
można uznać za zasadniczy czynnik ryzyka zakażeń HCV.
Niewielką tendencję wzrostową zauważa się w ilości nowo rejestrowanych nosicieli
bezobjawowych HBV. W 2007 było to 11 osób w przedziale wiekowym 16-79 lat. Większość
z tych nosicieli (82%) nie była objęta obowiązkowym szczepieniom przeciw WZW typu B,
wynikającym z Programu Szczepień Ochronnych.
W 2007 roku PSSE w Golubiu – Dobrzyniu nie zarejestrowała zachorowania na wzw
typu B+C, innego ani nie określonego, a od 2004 nie odnotowała przypadków zachorowania
na WZW typu A.
Ostre porażenia wiotkie
Od roku 2002 Polska została uznana za kraj wolny od poliomielitis w związku, z
czym, do podstawowych zadań programu eradykacji tej choroby konieczne jest utrzymanie
wysokiego odsetka zaszczepienia dzieci przeciwko poliomielitis oraz monitorowanie
występowania ostrych porażeń wiotkich (OPW) wśród dzieci do 15 roku życia niezależnie od
przyczyny choroby.
W roku 2007 nie zarejestrowano na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego
przypadku ostrego porażenia wiotkiego.
Odra
W 2007 roku do PSSE w Golubiu – Dobrzyniu nie zgłoszono ani podejrzenia
zachorowania na odrę, ani zachorowania na odrę.
Krztusiec
W województwie kujawsko-pomorskim od 2004 roku utrzymuje się tendencja
spadkowa ilości rejestrowanych przypadków krztuśca. Ta sama sytuacja ma miejsce w
naszym powiecie- ostatnie przypadki krztuśca zarejestrowano w 2003 roku.
Wydaje się, że wspomniany wyżej systematyczny spadek ilości zachorowań na
krztusiec wynika z wprowadzenia w 2003 roku szczepienia przypominającego przeciw
krztuścowi dzieci w szóstym roku życia szczepionką DTPa.
Choroby przenoszone przez kleszcze
Zapadalność na boreliozę rozpoznaną na podstawie objawów klinicznych w
porównaniu z 2006 rokiem spadła o około 37%. Współczynnik zapadalności dla naszego
powiatu jest porównywalny ze wskaźnikiem w województwie kujawsko-pomorskim.
We wszystkich zarejestrowanych przypadkach jedynym objawem był rumień
wędrujący. Ze względu na brak innych objawów u chorych nie było potrzeby hospitalizacji.
Do narażenia doszło w lasach należących do nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w
leśnictwach: Paliwodzizna (5 przypadków), Leśno (2 przypadki) i po 1 przypadku w
leśnictwach: Bobrowiska i Cieszyny. Jedna osoba została ukąszona przez kleszcza podczas
spaceru w lasku miejskim leżącym na terenie Golubia-Dobrzynia.
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień
W roku 2007 w powiecie golubsko-dobrzyńskim 91 osób zostało pokąsanych przez
zwierzęta. W 75 przypadkach dzięki współpracy z lekarzami weterynarii otrzymaliśmy
obserwację zwierząt i uniknęliśmy w ten sposób kwalifikacji pokąsanych do szczepień.
W 16 przypadkach, które zostały zakwalifikowane do szczepień, w 14 pokąsanie było
przez zwierzęta nieznane (13- pies, 1- kot) a w 2- przez szczura dzikiego.
Mimo spadku ogólnie zgłoszonych przypadków pokąsań przez zwierzęta, nastąpił 3krotny wzrost liczby osób skierowanych do szczepień, a nasz współczynnik zapadalności jest
prawie dwukrotnie wyższy niż w województwie.
Grypa i zachorowania grypopodobne
Do Sekcji Przeciwepidemicznej zgłoszono w 2007 roku 372 przypadki grypy i
infekcji grypopodobnych, i było to ponad 7-krotnie więcej niż w roku 2006. Około 29% tych
zachorowań dotyczyła dzieci w wieku 0 - 14 lat.
Zgony z powodu chorób zakaźnych
W roku 2007 zgłoszono Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologocznej w GolubiuDobrzyniu 7 zgonów, których przyczyną były choroby zakaźne. Dominowały wśród nich
zapalenia płuc ( 6 przypadków-85,7%) oraz w 1 przypadku-posocznica (14,3%).
Noworodek zmarł w 2 dobie życia (posocznica). Pozostałe osoby można
zakwalifikować do następujących grup wiekowych:
 40-49- 1 osoba
 50-59- 2 osoby
 60 i powyżej- 3 osoby
Tylko jedna ze zmarłych osób mieszkała w mieście.
Wykonawstwo szczepień ochronnych
Ocenę realizacji Programu Szczepień Ochronnych w 2007 roku przeprowadzono
w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach ze szczepień ochronnych sporządzonych przez
świadczeniodawców prowadzących szczepienia. Szczepienia ochronne prowadzone były w 10
punktach szczepień dla dzieci i młodzieży oraz na oddziale noworodkowym. Szczepienia
obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie wykonywane były w
zakładach opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w zakresie profilaktyki
poekspozycyjnej (np. izba przyjęć szpitala, poradnie chirurgiczne) oraz w Stacji Dializ.
W powiecie golubsko – dobrzyńskim wykonanie obowiązkowych
szczepień
ochronnych w roku 2007 było na poziomie dobrym. Na taki stan składają się dwa czynniki:
duża odpowiedzialność świadczeniodawców i wysokie kwalifikacje personelu.
Poprawie ulega wykonanie szczepień zalecanych przez Ministra Zdrowia.
Wykonanie szczepień przeciw błonicy i tężcowi w roku 2007 dzieci w 6 roku życia
jest na poziomie 95,7% w tej grupie dzieci zaszczepienie jest niższe niż w roku 2006. Taki
stan został spowodowany okresowym brakiem żywej szczepionki p/poliomyelitis. Dzieci w
14 roku życia zostały uodpornione na poziomie 99,6%, a młodzieży w 19 roku na poziomie
99,7%.
Stan zaszczepienia przeciw krztuścowi w roku 2007 roku przedstawia się następująco:
w 2 roku życia – 99,8% i w 3 roku życia – 100,00%. W pierwszym roku życia zaszczepiono
szczepieniem pierwotnym przeciw krztuścowi 58,7 % niemowląt.
Analogicznie zostały wykonane szczepienia przeciw poliomyelitis: w pierwszym roku
życia 58,7%, w 2 roku życia 99,8% i w 3 roku życia – 100,00%.
Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w 1 roku życia są na
poziomie 90,5%, w 2 roku życia na poziomie 99,8% oraz w trzecim roku życia na poziomie
100,00%. Wśród roczników gimnazjalnych wykonanie szczepień przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B przedstawia się następująco: w roczniku 1993 – 100,00% , w
roczniku 1994 – 99,4%.
W roku 2007 przeprowadzono szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce dzieci
urodzonych w roku 1998. Uodpornienie tej grupy dzieci jest na poziomie 98,4%. Wykonanie
podstawowego szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce w 13 – 15 miesiącu życia jest w
roku bieżącym na poziomie 90,1%.
Stan zaszczepienia p/ Haemophilus influenzae niemowląt urodzonych w roku 2007
wynosi 58,7%, a w drugim roku życia 86,4%. Dzieci z rocznika 2005 uodpornione są na
poziomie 86,1%
Mniej więcej na tym samym poziomie, co w latach poprzednich, utrzymuje się
szczepienie przeciw grypie. W roku 2007 szczepieniu poddało się 1154 ( o 300 osób mniej
niż w roku 2006 ) i stanowi to 2,6 % populacji powiatu golubsko – dobrzyńskiego.
W szczepieniach zalecanych następuje powolny wzrost zainteresowania. Po raz
pierwszy zostało zaszczepione 1 dziecko przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego.
Przeciw ospie wietrznej uodporniono w 2007 roku 18 dzieci, a przeciw kleszczowemu
zapaleniu mózgu uodporniono 2 osób ( w roku 2006 było uodpornionych -8 osób).
Przeciw Streptococcus pneumonie
uodporniono –51dzieci i jedna osobę dorosłą.
Analogicznie w roku 2006 tylko 7 dzieci. Po raz pierwszy w roku 2007 zostały wykonane
szczepienia przeciw zakażeniu Neisseria meningitidis w liczbie 20- tu.
W dalszym ciągu należy prowadzić edukację wśród rodziców i dzieci, celem
zwiększenia zainteresowania szczepieniami zalecanymi.
Tabela 1.Zachorowania i współczynniki zapadalności w 2006 i 2007 roku dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Lp
1
2
3
4
5
6
7
Kod
wg ICD10
A00
A01.0
A01.1-3
Z22.0
A02.0
A02.1-8
A03
8
A04.0-2
9
A04.3
10
11
A04.4
A04.5
12
A04.6
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
A04.7-9
A04
A05.0
A05.1
A05.2
A05.3-8
A05.9
A05
A06.0
A07.1
A07.2
24
A08.0
25
A08.1
26
A08.2-5
27
A08
28
A09
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
A20
A21
A22
A23
A24.0
A26
A27
A28.0
A28.1
A28.2
A30
A31
A32
A33-A35
A33
A36
Z22.2
A37
Jednostka chorobowa
Cholera UE
Dur brzuszny UE/PL
Dury rzekome A, B, C UE/PL
Nosicielstwo duru brzusznego lub rzekomego 4)
zatrucia pokarmowe UE
Salmonelozy
zakażenia pozajelitowe PL
Czerwonka bakteryjna (szigeloza) UE
wywołane przez E. coli
biegunkotwórczą
Inne
wywołane przez E. coli
bakteryjne
enterokrwotoczną U
zakażenia
wywołane przez E. coli inną i BNO
jelitowe
wywołane przez Campylobacter UE
(ogółem)
wywołane przez Yersinia
enterocolitica lub pseudotuberculosis
inne określone i nie określone
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 6)
gronkowcowe
Inne
jadem kiełbasianym (botulizm) UE/PL
bakteryjne
zatrucia
wywołane przez Cl. perfringens
pokarmowe
inne określone
(ogółem)
nie określone
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 7)
Pełzakowa czerwonka ostra
Lamblioza (giardioza) UE
Kryptosporydioza UE
nieżyt jelitowy wywołany przez
Wirusowe i inne
rotawirusy
określone zakaostra gastroenteropatia wywołana
żenia jelitowe
przez czynnik Norwalk
(ogółem)
inne wirusowe zakażenia jelit
Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie
zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2
Dżuma UE
Tularemia UE
Wąglik UE
ogółem
Bruceloza
nowe zachorowania UE
PL
Nosacizna
Różyca PL
Leptospiroza UE/PL
Pastereloza
Choroba kociego pazura
Jersinioza pozajelitowa UE
Trąd PL
Mikobakteriozy - inne i BNO
Listerioza UE
ogółem UE
Tężec
noworodków UE
UE/PL
Błonica
Nosicielstwo błonicy 9)
Krztusiec UE
Liczba
przypadkó
w
Współczynniki
zapadalności
2006
2007
2006
2007
20
8
44,39
17,75
1
1
2,22
2,22
9
5
5
2
19,97
346,02
11,09
208,33
44
24
97,65
53,24
29
15
64,36
33,28
15
1
8
1038,06
2,22
833,33
6
17
415,22
1770,83
48
49
50
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
A38
A39
A39.0
A39.8/
G05.0
A39.1-4
A39.5-9
A40.0,1,89 (...)
A40.2
(...)
A41.0-2
(...)
A41.5 (...)
A41.4,8,9
(...)
A42
A46;
O86.8
O86.8
A48.0
A48.1-2
A48.8
A68
A69.2
A70
A71
A75
A78
A77; A79
72
A80.0
73
A80.1-2,4
74
—
75
76
77
A80.3-9
—
A81.0
78
A81.0
79
80
81
A81
A81.1
A82
Z20.3/
Z24.2
A84
B00.4
A83;85;B
02.0
A86
—
A87.0
B00.3
A87.19;B02.1
—
A90-1
A95
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Płonica (szkarlatyna) PL
3
4
6,66
8,87
ogółem UE
zapalenie opon mózgowych UE
Choroba
meningokokowa 10)
zapalenie mózgu UE
posocznica UE
inna określona i nie określona UE
paciorkowcowa 12)
enterokokowa
Posocznica
11)
gronkowcowa
wywołana przez bakterie Gram (-) 13)
inna określona i nie określona
2
4,44
1
1
1
1
2,22
2,22
2,22
2,22
16
12
35,51
26,62
11
7
24,41
15,53
5
16
11,10
35,50
4
1
8,88
2,22
Promienica
Róża
ogółem
po porodzie i w połogu
Zgorzel gazowa
Legioneloza UE
Twardziel
Gorączka powrotna
Borelioza z Lyme PL
Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci)
Jaglica
Dur wysypkowy
Gorączka Q UE
Gorączka plamista i inne riketsjozy
poszczepienne, postać porażenna
(VAPP)
Ostre
wywołane dzikim wirusem PL 14)
nagminne
porażenie
wyw. wirusem poch.
dziecięce
szczepionkowego (cVDPV)
inne, niewykazane powyżej
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat
choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD)
Encefalopatie
wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba
gąbczaste
(vCJD) UE
inne i nie określone
Podostre stwardniające zapalenie mózgu
Wścieklizna UE
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 16)
Wirusowe
zapalenie
mózgu
Wirusowe
zapalenie
opon
mózgowych
przenoszone przez kleszcze PL
opryszczkowe
inne określone
nie określone
w innych chorobach objętych MZ-56
enterowirusowe
opryszczkowe
inne określone i nie określone
w innych chorobach objętych MZ-56
Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) PL
Wirusowe
żółta gorączka UE
94
95
96
97
98
99
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
11
0
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7
11
8
11
9
12
0
12
1
12
2
12
3
12
4
12
5
A924;A96-9
B01
B03
B05
B06
B08.8
gorączki
krwotoczne
Ebola/Marburg, Lassa, krymskokongijska UE 19)
inne określone i nie określone 19)
Ospa wietrzna
Ospa prawdziwa UE
Odra UE
Różyczka UE
342
104
758,99
230,72
57
12
126,50
26,62
Pryszczyca
B15
typu A - ostre UE
B16
typu B - ostre UE
1
2,22
typu B - przewlekłe 20)
3
2
6,66
4,44
typu C UE 20)
2
4
4,44
8,87
odpowiednio
typu B+C (zakażenie mieszane) 21)
1
2,22
B17.0,2-8;
B18.8-9;B19
inne i nie określone
2
4,44
B18.0-1
B17.1;
B18.2
Wirusowe
zapalenie
wątroby
której skutkiem są określone choroby
B20-B22
B23
UE/PL
Choroba
wywołana
przez HIV
której skutkiem są inne stany
nie określona
B24
Z21
Bezobjawowy stan zakażenia wirusem HIV UE 22)
B25
Cytomegalia
B26
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) UE/PL
7
6
15,53
13,31
B27
Mononukleoza zakaźna PL
3
2
6,66
4,44
29
10
64,36
22,18
grzybice skóry (dermatofitozy)
B35
B37
Grzybice
B36; B3849
inne grzybice
B50-B54
Zimnica (malaria) UE
B58
Toksoplazmoza UE/PL
B59
Pneumocystoza
B67
Bąblowica (echinokokoza) UE
B69
Wągrzyca (cysticerkoza)
B68.1
B68.0,9;
B70-1
kandydoza
6
13,32
Tasiemczyca wywołana przez T. saginata
Inne tasiemczyce, określone i nie określone
B75
Włośnica UE
B77
Glistnica
1
2
2,22
4,44
12
6
12
7
12
8
12
9
13
0
13
1
13
2
13
3
13
4
13
5
13
6
13
7
13
8
13
9
14
0
14
1
14
2
14
3
14
4
14
5
14
6
14
7
14
8
14
9
15
0
15
1
15
2
15
3
B80
B76; B78-9
B83.0
Toksokaroza
Wszawica
B86
Świerzb
A40.3
J13
ogółem UE
Choroba
wywołana przez
Streptococcus
pneumoniae
(inwazyjna)
B96.2/D5
9.3
wym.
niżej
B96.3/G0
4.2;
G00.0
A41.3
B96.3/J05
.1
G03
G04.0
G04.8-9
zapalenie opon i/lub mózgu UE
31,06
1
2,22
3
6,66
87
57
193,08
126,45
1
5
2,22
11,09
1
1
2,22
2,22
posocznica UE
4
zapalenie płuc UE
Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna chorób
8,87
1
2,22
1
2,22
Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. E. coli P
ogółem UE
Choroba
wywołana przez
Haemophilus
influenzae typ B
(inwazyjna) 24)
zapalenie opon i/lub mózgu UE
posocznica UE
zapalenie nagłośni UE
inna określona i nie określona UE
B96.3
G01;G04.
2;
G05.0;
G00.28;G04.2
G00.9;G0
4.2
66,58
inna określona i nie określona UE
B95.3
B96.0
14
Inne inwazje nicieniami przewodu pokarmowego
B85
wym.
niżej
B95.3/G0
4.2;
G00.1
30
Owsica
Bakteryjne
zapalenie
opon móz-gowych i/lub
mózgu
w innych chorobach objętych MZ-56
inne określone
inne, nie określone
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone
Zapalenie
mózgu
poszczepienne
inne i nie określone
ogółem UE
J10-J11
Grypa
u dzieci w wieku 0-14 lat UE
J12; J1418
Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej 26)
281
P23
Wrodzone (infekcyjne) zapalenie płuc
1
P35.0
Wrodzone
choroby
zespół różyczki wrodzonej PL
488
623,61
211,86
1082,59
15
4
15
5
15
6
15
7
15
8
15
9
16
0
16
1
16
2
16
3
16
4
16
5
16
6
16
7
16
8
16
9
17
0
17
1
P35.1
wirusowe
inne określone i nie określone
P35.2-9
P36
P37.1
P37.2
P37.3-9
Posocznica bakteryjna noworodka 27)
Inne wrodzone
zakażenia
i choroby
pasożytnicze
T62.0
T62.1-2
T61
Zatrucie
naturalnie
toksycznymi
substancjami
spożytymi
jako pokarm
T64
T60
T52-T59
T63
T65
—
211,86
208,33
2
3
4,44
6,65
2
1
4,44
2,22
19
22
42,17
48,81
1
11
2,22
24,40
1
5
2,22
11,09
11
6
24,41
13,31
inne określone i nie określone
jagodami, innymi częściami roślin
rybą, skorupiakiem, innymi produktami
morza
innymi substancjami szkodliwymi jako
pokarm
afla- i mikotoksynami w produktach
spożywczych
lekami, prep. farmakologicznymi,
substancjami biolog.
Inne
zatrucia
1
listerioza UE
pestycydami
T36-T50
1
toksoplazmoza UE
grzybami
T62.8-9
T51
zakażenie wirusem cytomegalii
alkoholem
in. subst., zazwyczaj niestosowanymi w
celach lecznicz.
toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi
zwierzętami
substancjami innymi i nieokreślonymi
Nowo wykryte zakażenia HCV
Uwagi:
1. Współczynniki zapadalności obliczane są w stosunku do 100 000 mieszkańców, biorąc pod uwagę
liczbę ludności powiatu golubsko-dobrzyńskiego
2. Jedna osoba może być zarejestrowana w kilku pozycjach
JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Państwowa Inspekcja Sanitarna
skontrolowała w 2007 roku 22 urządzenia
wodociągowe zaopatrujące ludność w wodę przeznaczoną do picia. Jeden obiekt uległ
likwidacji (produkcja <100m3/d ,wodociąg lokalny PKP Wrocki gm. Golub-Dobrzyń –
podłączono do wodociągu publicznego Wrocki gm. Golub-Dobrzyń), a jeden został wpisany
do ewidencji (produkcja 100-1000 m3/d, wodociąg publiczny Działyń gm. Zbójno).
W roku 2007 z wody wodociągowej korzystało ogółem 43177 (95,78%) mieszkańców
powiatu.
W ewidencji PIS znajduje się również 8 studni publicznych (awaryjnych). Obiekty te
w 2007 roku nie były kontrolowane.
W celu określenia jakości wody do spożycia przez ludzi w pobranych próbkach wody
z wodociągów publicznych i lokalnych przeprowadzono badania podstawowe i rozszerzone.
Do badań podstawowych pobrano i przebadano
 73 próbek fizyko-chemicznych (oznaczano następujące parametry: mętność, barwę,
zapach, odczyn, przewodność właściwą, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, żelazo i
mangan)
 73 bakteriologicznych ( oznaczano drobnoustroje hodowane na agarze po 24 h w
temp. 37˚C w 1ml wody, bakterie grupy coli w 100 ml wody i bakterie grupy coli
termotolerancyjne w 100 ml wody)
Ponadto do badań rozszerzonych pobrano:
 11 próbek do badań fizyko-chemicznych (wykonywano następujące oznaczenia:
mętność, barwę, zapach, odczyn, przewodność właściwą, amoniak, azotyny, azotany,
chlorki, żelazo, mangan, twardość ogólna, wapń, magnez, utlenialność, fluorki, arsen,
ołów, kadm)
 11 bakteriologicznych do badań rozszerzonych (oznaczano: drobnoustroje hodowane
na agarze po 72 h w temp. 22˚C w 1ml wody, drobnoustroje hodowane na agarze po
24 h w temp.37˚C w 1ml wody, bakterie grupy coli w 100ml wody, bakterie grupy
coli termotolerancyjne w 100 ml wody i paciorkowce kałowe w 100 ml wody).
Wodociągi o produkcji <100 m³/d
Na terenie nadzorowanym przez PIS w Golubiu-Dobrzyniu w tym przedziale znajduje
się 8 obiektów- po 4 obiekty na terenie miasta i wsi. W roku 2007 zlikwidowano jeden obiekt
na terenie wsi.. Wodociągów nowo wybudowanych nie odnotowano. Wodociągów o złym
stanie sanitarno-technicznym nie było.
W toku bieżącego nadzoru i poboru próbek wody w trzech wodociągach wystąpiły
przekroczenia fizyko-chemiczne w zakresie związków manganu (wodociąg lokalny
AGROLOK ul. Dworcowa Golub-Dobrzyń– 0,12 mg/dm3 , wodociąg publiczny Szczutowo
gm. Radomin –0,06 mg/dm3, wodociąg lokalny Zamek ul. PTTK Golub-Dobrzyń –0,37
mg/dm3 ). W wodociągu publicznym Szczutowo w próbkach wody obecne również były
paciorkowce kałowe.
Po przepłukaniu złóż i chlorowaniu w w/w wodociągach pobrano próbki kontrolne, które nie
wykazały przekroczeń. Nie zaobserwowano wystąpienia deficytów wody wodociągowej.
Wodociągi o produkcji 100-1000 m³/d
W tym przedziale jest 6 obiektów. W 2007 roku nadzorem objęto nowy obiekt:
wodociąg publiczny Działyń gm. Zbójno. Wszystkie wodociągi z tej grupy znajdują się na
terenie wsi. Obiektów o złym stanie sanitarno-technicznym nie stwierdzono, a w 2 obiektach
ich stan uległ poprawie:
 wodociąg publiczny Wielkie Rychnowo gm. Kowalewo Pom.
 wodociąg publiczny Nowa Wieś gm. Ciechocin.
W wodociągu publicznym Nowa Wieś w Ciechocinie wydłużono sieć w miejscowościach
Małszyce i Elgiszewo o 3600m.
Pobrane próbki wody wykazały przekroczenia fizyko-chemiczne i bakteriologiczne w
3 wodociągach:
 publiczny Działyń, gm. Zbójno - przekroczone ilości zw. manganu ( Mn-0,13
mg/dm³).
 publiczny Radomin gm. Radomin - obecne bakterie grupy coli i Escherichia coli oraz
paciorkowce kałowe.
Po przepłukaniu złóż i chlorowaniu w w/w wodociągach pobrano próbki kontrolne, które nie
wykazały przekroczeń.
 publiczny Wielka Łąka gm. Kowalewo Pom. - przekroczone ilości zw. manganu (Mn0,26mg/dm³) i żelaza ( 0,30 mg/dm3 ).
Z wszystkich w/w wodociągów pobrano próbki kontrolne, które odpowiadały wymogom
rozporządzenia pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym.
W toku bieżącego nadzoru nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodociągów oraz
deficytów wody nie stwierdzono.
Wodociągi o produkcji 1000-10000 m³/d
Podobnie jak w roku 2006 w tej grupie znajduje się 5 obiektów. Jeden znajduje się na
terenie miasta, cztery na terenie wsi. Nie odnotowano obiektów nowo wybudowanych. Żaden
z obiekt nie budził zastrzeżeń pod względem sanitarno-technicznym, a w trzech nastąpiła
poprawa:
 wodociąg publiczny Piątkowo gm. Kowalewo Pom.
 wodociąg publiczny Zbójno gm. Zbójno
 wodociąg publiczny Białkowo gm. Golub-Dobrzyń.
W wodociągu publicznym Wrocki nastąpiło wydłużenie sieci w miejscowości Wrocki o 200
m.
W trakcie bieżącego nadzoru w pobranych próbkach wody, stwierdzono przekroczenia
parametrów w następujących wodociągach:
 publiczny Białkowo gm. Golub-Dobrzyń– związki manganu (Mn-0,15 mg/dm³).
 publiczny Piątkowo gm. Kowalewo Pomorskie– związki manganu (Mn–0,25 mg/dm3)
i żelaza ( Fe - 0,59 mg/dm3).
 publiczny Zbójno gm. Zbójno– związki manganu (Mn – 0,06 mg/dm3) i żelaza (Fe 0,26 mg/dm3).
 publiczny Gałczewko gm. Golub - Dobrzyń –związki manganu (Mn – 0,20 mg/dm3)
i żelaza ( Fe - 0,69 mg/dm3).
 publiczny Wrocki gm. Golub-Dobrzyń – związki ołowiu ( Pb – 0,05 mg/dm3) i obecne
paciorkowce.
Ze wszystkich w/w wodociągów pobrano próbki kontrolne, które odpowiadały wymogom
rozporządzenia. Nie zgłoszono nowych ujęć i studni. Deficytów wody wodociągowej w
tym przedziale nie odnotowano.
Studnie publiczne (awaryjne)
Ogółem na nadzorowanym terenie jest 8 studni publicznych awaryjnych (tak jak w
roku 2006). Na terenie miasta znajdują się 3 studnie, a na terenie wsi -5.
Woda ze studni publicznych (awaryjnych) wykorzystywana jest wyłącznie do celów
gospodarczych. Okoliczni mieszkańcy wodę do picia pobierają z wodociągów publicznych,
które dostarczają wodę o odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych i
bakteriologicznych, dlatego też w 2007 roku nie zaplanowano poboru próbek wody w w/w
studniach.
ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ.
INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE I GRUPOWE
PRAKTYKI LEKARSKIE.
W ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajduje się 13 zakładów opieki
zdrowotnej ( publicznych-5 i niepublicznych-8), 35 praktyk lekarskich, 1 praktyka
pielęgniarska oraz 1 inny obiekt świadczący usługi medyczne. W roku 2007 skontrolowano
45 obiektów (90%) pod względem sanitarnym oceniono je pozytywnie.
Tabela 2. Stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych, specjalistycznych i grupowych
praktyk lekarskich w 2006 r.
Miasto
Wyszczególnienie
Ogółem
Zakłady opieki zdrowotnej
publiczne
w tym
niepubliczne
Szpitale – ogółem
w tym: szpitale publiczne
Przychodnie/ośrodki/poradnie ogółem
publiczne
w tym
niepubliczne
Sanatoria i szpitale uzdrowiskowe –
ogółem
w tym: szpitale uzdrowiskowe
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i
pielęgnacyjne ogółem
Zakłady opieki hospicyjnopaliatywnej - ogółem
pozostałe zakłady opieki zdrowotnej
Indywidualne praktyki lekarskie
Indywidualne specjalistyczne praktyki
lekarskie
Indywidualna praktyki lekarzy dentystów
Indywidualne praktyki pielęgniarek i
położnych
Inne obiekty nie będące ZOZ-ami
Razem
według
ewidencji
na 31.XII
7
2
5
1
skontrolowan
ych
6
1
5
1
Wieś
Liczba urządzeń i obiektów
ze złym
według
skontrolowa
stanem
ewidencji na
nych
sanitarnym
31.XII
6
6
3
3
3
3
-
ze złym stanem
sanitarnym
-
4
4
-
6
6
-
1
3
1
3
-
3
3
3
3
-
2
3
1
2
-
17
14
12
12
-
3
3
-
1
-
-
1
1
-
1
-
40
35
-
10
10
-
Pod koniec 2006 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10
listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej opublikowanym w Dz. U.
Nr 213, poz. 1568). Na podstawie znowelizowanych przepisów PPIS w Golubiu-Dobrzyniu
wydał 7 opinii o programach dostosowawczych. PWIS w Bydgoszczy wydał opinię na
program dostosowawczy Szpitala Powiatowego spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Szpital
W ciągu 2007 roku w Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu stan sanitarnotechniczny nieznacznie uległ poprawie dzięki przeprowadzeniu szeregu prac remontowomalarskich: części sal chorych oddziałów:( płucnego, dziecięcego i wewnętrznego),
pomieszczeń portierni, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych prosektorium oraz remont
murarski oczyszczalni ścieków. Podczas przeprowadzanych kontroli nie było zastrzeżeń
odnośnie: sprzątania i utrzymania czystości na oddziałach szpitala, zaopatrzenia w bieliznę,
środki czystości, dezynfekcyjne oraz sprzęt jednorazowego użycia.
Szpital posiada opracowany i wdrożony system jakości, czego dowodem jest uzyskany
05.08.2005 roku Certyfikat Jakości ISO 9001:2000. Wprowadzone procedury są stosowane
przez personel szpitala oraz aktualizowane w miarę potrzeb.
Dezynfekcja w szpitalu przeprowadzana jest w sposób prawidłowy. Najczęściej proces
ten odbywa się w gabinetach zabiegowych. Przechowywanie stężonych środków
dezynfekcyjnych oraz przygotowywanie roztworów roboczych na oddziałach odbywa się
prawidłowo w brudownikach z wentylacją. Nieprawidłowo proces ten zachodzi w Izbie
Przyjęć, gdzie środki dezynfekcyjne są przygotowywane w łazience. Dezynfekcji na
oddziałach, z wyjątkiem położnictwa i bloku operacyjnego, podlega tylko drobny sprzęt.
Narzędzia z bloku operacyjnego i położnictwa dezynfekowane są na siatce w specjalnych do
tego celu wanienkach. Następnie są myte, suszone i po dokonaniu przeglądu pakowane w
opakowania, w których są już sterylizowane. Pakiety na bloku operacyjnym mają zakładane
do wewnątrz wskaźniki chemiczne i dodatkowo wskaźniki, które następnie są wklejane do
historii choroby. Również na bloku operacyjnym przygotowywane są pakiety z bielizną.
Transport pakietów odbywa się metalowym wózkiem, czystą windą do punktu centralnej
sterylizatorni. Metalowy wózek poddawany jest dezynfekcji i materiał sterylny wraca czystą
windą na blok operacyjny.
Z oddziałów sprzęt jest dostarczany w koszach. Opakowany jest w dwie warstwy materiału, a
w punkcie CS pakowany jest pojedynczo do torebek foliowo – papierowych.
Dezynfekcja powierzchni wykonywana jest w zależności od pomieszczeń oraz rodzaju
powierzchni. Dodatkowo dezynfekcja wykonywana jest w razie potrzeby (brudne zabiegi,
chorzy zakaźnie itp.).
W
gabinetach endoskopowych stwierdza się małą powierzchnię do swobodnego
wykonywania czynności mycia sprzętu. Czyszczenie i dezynfekcja wykonywana jest ręcznie.
Sterylizacji podlegają tylko akcesoria używane w trakcie bronchoskopii tj. kleszczyki
biobsyjne, szczoteczki cytologiczne, ustniki.
W placówce działa komora dezynfekcyjna, gdzie dezynfekcji komorowej poddawane są
materace, koce, poduszki, pościel i bielizna po chorych, chorych zakaźnie z oddziału Chorób
Płuc i Gruźlicy i zgonach oraz bielizna z prosektorium. W Szpitalu Powiatowym nie ma
Centralnej Stacji łóżek, a ich dezynfekcja przeprowadzana jest na oddziałach.
Badanie skuteczności dezynfekcji w komorze wykonywane jest przez laboratorium
bakteriologiczne Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu raz w kwartale.
Zaopatrzenie szpitala w środki dezynfekcyjne było wystarczające, a preparaty prawidłowo
dobrane w stosunku do potencjalnego zagrożenia. Personel dodatkowo jest szkolony na
bieżąco. PIS niestety nie prowadzi badań roboczych roztworów płynów dezynfekcyjnych.
Szpital zaopatrzony jest w odpowiednią ilość sprzętu jednorazowego i wielokrotnego
użytku. Aby pacjent otrzymał sprzęt wielokrotnego użytku o właściwej czystości
mikrobiologicznej, sprzęt ten podlega procesom sterylizacji. Właściwie przeprowadzona
sterylizacja sprzętu oraz postępowanie z materiałem wysterylizowanym ma istotny wpływ na
zwalczanie zakażeń szpitalnych. W golubsko-dobrzyńskiej placówce proces sterylizacji
odbywa się w Punkcie Centralnej Sterylizatorni, zlokalizowanej w piwnicy. Efektywność
wykonywanego tam procesu sterylizacji, podlega systematycznej kontroli. Każdy proces
sterylizacji jest kontrolowany chemicznie testami, podlegającymi archiwizacji. Rękawy
foliowo – papierowe służące do pakowania pakietów narzędzi medycznych posiadają własne
wskaźniki chemiczne procesu sterylizacji. Systematycznie, w określonych odstępach czasu,
skuteczność procesów sterylizacji bada się mikrobiologicznymi testami 3M, podlegającymi
również archiwizacji.
Raz na kwartał laboratorium bakteriologiczne przeprowadza wewnętrzną kontrolę
biologiczną. Wyniki obu autoklawów były ujemne. Nie są prowadzone zewnętrzne badania
przebiegu procesu sterylizacji. Transport sterylnego sprzętu i materiału odbywa się przez
ekipę CS, specjalnym, hermetycznie zamkniętym wózkiem ze stali nierdzewnej.
Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w
szpitalu jest wodociąg publiczny miejski Białkowo gm. Golub-Dobrzyń. Jakość wody z tego
wodociągu odpowiadała wymogom sanitarnym pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym. W wyjątkowych sytuacjach szpital może korzystać z własnego ujęcia
awaryjnego.
W Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu opracowano procedury dotyczące
selektywnego zbierania odpadów na poszczególnych stanowiskach, a za ich prawidłową
realizację odpowiedzialny jest odpowiednio przeszkolony personel.
Na oddziałach szpitala prowadzona jest klasyfikacja i segregacja odpadów stałych w sposób
zależny od ich kategorii.
Odpady medyczne składuje się w magazynie odpadów medycznych w specjalistycznych
pojemnikach, wyposażonym w agregat chłodniczy. Rocznie Szpital Powiatowy w GolubiuDobrzyniu produkuje 16 ton odpadów medycznych. Szpital posiada tylko decyzję
zezwalającą na wytwarzanie i prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
niebezpiecznych, zaś odbiór i utylizacja odbywa się przez Zakład Utylizacji Odpadów
Medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Odpady specjalne -błony i ścianki rtg, roztwory utrwalaczy, wodne roztwory wywoływaczy i
aktywatorów odbierane są przez Zakład „ARGENTCHEM” z Bydgoszczy, a odpady
zawierające rtęć oraz zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy w postaci
zużytych lamp fluorescencyjnych- PPHU „ABBA- EKOMED” z Torunia. Podmioty te
posiadają stosowne zezwolenia na ich transport i unieszkodliwianie.
Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach, które są systematycznie opróżniane przez
„INWEST-SATELIT” Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Handlowe. Golub-Dobrzyń i
wywożone na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie gm. Golub –
Dobrzyń.
Odpady płynne odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Ścieki z budynku chorób płuc i
gruźlicy oraz z budynku prosektorium, zanim do niej trafią , poddawane są wstępnym
zabiegom dezynfekcyjno-oczyszczającym.
Proces prania bielizny szpitalnej, podobnie jak w latach ubiegłych, zlecany jest
jednostce specjalistyczno-usługowej z Rypina, która jest filią PHU „HOLLYWOOD” z
Płocka. Pralnia posiada pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rypinie. Bielizna czysta i brudna transportowana jest oddzielnymi środkami transportu.
W pomieszczeniach byłej pralni szpitalnej znajduje się punkt przyjmowania bielizny brudnej i
magazynowania bielizny czystej.
W poszczególnych oddziałach bielizna brudna składowana jest prawidłowo w brezentowych
workach, skąd trafia do punktu przyjmowania bielizny brudniej. Bielizna z oddziału
gruźliczego i prosektorium zanim tam trafi, podlega procesowi dezynfekcji w komorze
dezynfekcyjnej.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w przechowywaniu bielizny czystej na oddziałach
szpitalnych.
W kuchni szpitalnej utrudnione jest stosowanie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i
produkcyjnej (GMP). Przyczyną jest nieprawidłowe rozplanowanie pomieszczeń. Aby
zachować wysoki standard sanitarny pracowano i wdrożono stosowne procedury i instrukcje.
Podjęto działania związane z wprowadzeniem systemu bezpieczeństwa jakości zdrowotnej
żywności HACCP- opracowano politykę jakości.
Żywienie pacjentów odbywa się sposobem tradycyjnym, potrawy przygotowywane są
w kuchni szpitalnej i dowożone na oddziały. Stawka finansowa przeznaczona na dzienne
wyżywienie pacjenta wynosiła 5 zł.
Większość pomieszczeń kuchni jest nieprawidłowo zlokalizowana, o złym stanie
sanitarno-technicznym, występuje wielokrotne krzyżowanie się dróg technologicznych
czystych i brudnych. Niektóre pomieszczenia nie posiadają odpowiedniego wyposażenia.
Transport posiłków z kuchni głównej na oddziały jest nieprawidłowy, nie gwarantuje
właściwej temperatury wydawanych posiłków. Transport odbywa się w garnkach, wiadrach
za pomocą wózka, windą do oddziałów usytuowanych w tym samym budynku. Dodatkowym
utrudnieniem jest przewożenie posiłków do oddzielnego budynku – Oddział Chorób Płuc i
Gruźlicy. Oddział doposażono w wózek transportowy z podgrzewaczem.
Jedno pomieszczenie, stanowiące kuchenkę oddziałową, służy jednocześnie jako rozdzielnia
posiłków i zmywalnia naczyń stołowych od pacjentów. Brak warunków do mycia
pojemników przeznaczonych do transportu posiłków – myte są razem ze stołowymi za
wyjątkiem oddziału chorób płuc, gdzie mycie naczyń transportowych odbywa się w
oddzielnym pomieszczeniu.
Odpady poprodukcyjne i pokonsumpcyjne ze wszystkich oddziałów szpitalnych, traktowane
są jako odpady komunalne, za wyjątkiem Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy (utylizacja).
Z uwagi na trudne warunki sporządzania i wydawania posiłków w kuchni szpitalnej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu –Dobrzyniu wystawił decyzję
administracyjną, która zobowiązała dyrekcję szpitala do poprawy istniejącej sytuacji. Zgodnie
z oświadczeniem dyrekcji szpitala poprawa warunków sanitarno – technicznych pionu
żywieniowego została ujęta w planie dostosowawczym Szpitala obowiązującym do 2012r.
Przychodnie, ośrodki zdrowia, ambulatoria, inne zakłady opieki zdrowotnej
W powiecie działa 12 tego rodzaju obiektów. Jest to 5 publicznych i 7 niepublicznych
zakładów opieki zdrowotnej. Poprawa stanu sanitarno-technicznego nastąpiła tylko w jednym
obiekcie (remont malarski).
Zaopatrzenie w wodę tej grupy obiektów jest wystarczające. Większość obiektów
zaopatruje są w wodę bieżącą z wodociągów publicznych wiejskich. Nieczystości płynne
70% obiektów odprowadza do kanalizacji publicznej, pozostałe korzystają z szamb
bezodpływowych.
Podczas przeprowadzonych kontroli, stwierdzono, że w placówkach służby
zdrowia przestrzegana jest segregacja odpadów zgodnie z przyjętymi procedurami.
Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach, następnie wrzucane do kontenerów
i wywożone na wysypiska odpadów.
Odpady medyczne gromadzone są w specjalnie oznakowanych workach
polietylenowych. Zabezpieczone odpady medyczne do czasu przewiezienia do punktu
zbiorczego przy Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu lub odbioru przez firmę
specjalistyczną zajmującą się transportem, gromadzone są w wydzielonych
pomieszczeniach. Tylko 40% obiektów wyposażono w lodówki do przechowywania
odpadów. W pozostałych obiektach najczęściej odpady medyczne przechowywane są nie
dłużej niż 48 godzin. Każdy obiekt posiada zezwolenie na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych lub złożoną informację do starostwa o gospodarowaniu odpadami.
Utylizacja odbywa przez Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych Centrum Onkologii
w Bydgoszczy lub przez spalarnię przy Regionalnym Szpitalu w Grudziądzu. Łącznie w
tej grupie obiektów wytworzono ok.11369 kg odpadów medycznych.
Bielizna z przychodni oddawana jest do prania w specjalistycznych zakładach
pralniczych (dostarczana do Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, pranie bielizny w
Pralni PHU „HOLLYWOOD” w Płocku Filia Rypin). Tylko jeden obiekt posiada wydzielone
pomieszczenie na pralnię.
Coraz częściej stosuje się bieliznę (serwety, podkłady ,fartuchy) jednorazowego użytku, która
po zużyciu, jako odpad medyczny przekazywana jest do unieszkodliwiania
Praca odbywa się głównie na sprzęcie i materiale jednorazowego użytku.
Przeprowadzana dezynfekcja narzędzi i sprzętu odbywa się po przyjmowaniu pacjentów.
Dobór środków dezynfekcyjnych jest właściwy. Sterylizację drobnego sprzętu przeprowadza
się we własnych autoklawach lub poprzez podpisanie umowy na sterylizację ze Szpitalem
Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu.
Do nieprawidłowości w tym zakresie nadal należy zbyt mała częstotliwość kontroli procesu
sterylizacji testami biologicznymi oraz brak badań roboczych płynów dezynfekcyjnych.
Praktyki lekarskie
Ogólnie na terenie działania PIS w Golubiu-Dobrzyniu prowadzonych jest 35 praktyk
lekarskich. Wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone są praktyki lekarskie, nie
budziły zastrzeżeń.
Większość praktyk prowadzi swoją działalność w pomieszczeniach zakładów opieki
zdrowotnych, prywatnych lokalach (mieszkaniach, domach) i z tego względu obiekty
korzystają z wody sieci wodociągów publicznych.
Zbieranie odpadów medycznych i komunalnych odbywało się w sposób nie budzący
zastrzeżeń. Odpady medyczne są przechowywane w wydzielonych miejscach w obrębie
gabinetów. W większości odpady te są przekazywane do punktu zbiorczego odpadów
medycznych przy Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.
W gabinetach, których są wykonywane praktyki lekarskie, w tym lekarzy dentystów,
w większości obiektów, bielizna prana jest we własnym zakresie. Część gabinetów używa
bielizny jednorazowej, którą po wykorzystaniu usuwa się jako odpad medyczny.
Dezynfekcja odbywa się w gabinetach zabiegowych, po przyjęciach pacjentów, w
szczelnie przykrytych specjalistycznych pojemnikach z siatką z użyciem odpowiednio
dobranych środków.
W gabinetach, w których jest wykonywana indywidualna praktyka lekarska
sterylizacja sprzętu odbywa się w autoklawach. W gabinetach stomatologicznych było
zainstalowanych 13 autoklawów, wyprodukowanych w latach 1998-2003. Pozostałe gabinety
lekarskie albo pracują wyłącznie na sprzęcie jednorazowego użytku (gabinety
ginekologiczne) albo mają podpisane stosowne umowy na sterylizację drobnego sprzętu z
punktem Centralnej Sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu.
Również w tej grupie obiektów do nieprawidłowości należą: zbyt mała częstotliwość kontroli
procesu sterylizacji testami biologicznymi oraz brak jest badań roboczych płynów
dezynfekcyjnych
Na terenie powiatu działa również jedna praktyka pielęgniarska oraz jeden obiekt
świadczący usługi medyczne.
Indywidualna praktyka pielęgniarek i położnych na terenie powiatu
golubskodobrzyńskiego, to praktyka pielęgniarki środowiskowej korzystającej z pomieszczeń i usług
N ZOZ „Mój Medyk” w Zbójnie. Laboratorium Techniki Dentystycznej Feliksa Sieradzkiego
przystosowane jest do świadczenia usług protetycznych na rzecz lekarzy dentystów. Nie ma
podpisanej umowy z NFZ.
Oba obiekty spełniają wymogi higieniczno- sanitarne. Postępowanie z odpadami i bielizną –
zgodnie z procedurami.
NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM
Stan sanitarny obiektów produkcji i obrotu środkami spożywczymi
oraz żywienia zbiorowego
W 2007 Państwowa Inspekcja sanitarna obejmowała nadzorem 350 obiektów
żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Spośród obiektów ujętych w ewidencji
skontrolowano łącznie 228 zakładów (65%). W 90% skontrolowanych obiektów dokonano
oceny ich stanu sanitarnego, w oparciu o aktualnie obowiązujące arkusze- procedury, które
stanowią jednolite w skali kraju kryteria oceny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów
użytku.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli stanu sanitarnego uznano 8 zakładów jako obiekty
o złym stanie sanitarnym, co stanowiło 3,5 % ogółu skontrolowanych.
Pracownicy PIS nałożyli łącznie pięć mandatów karnych na kwotę 1200 zł.
Przyczynami nałożenia mandatów karnych był brak higieny podczas produkcji i
magazynowania surowców, brak należytej czystości i porządku oraz brak systematyczności
w prowadzeniu rejestrów GHP.
Tabela 3. Stan sanitarny obiektów produkcji i obrotu środkami spożywczymi w 2007 roku
L.p.
Grupa obiektów
Obiekty produkcji żywności
I
1
Automaty do lodów
2
Wytwórnie tłuszczów roślinnych
3
Piekarnie
4
Ciastkarnie
5
Przetwórnie owocowo-warzywne
6
Zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego
7
Wytwórnie chrupek, chipsów i prażynek
Obiekty obrotu żywnością
II
1
Sklepy spożywcze
2
Środki transportu
3
Magazyny hurtowe
4
Inne obiekty obrotu żywnością
Zakłady żywienia zbiorowego otwarte
III
1
Zakłady żywienia zbiorowego otwarte
2
Zakłady małej gastronomii
IV Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte
1
a) bloki żywienia w domach opieki społecznej
2
b) stołówki szkolne
3
c) stołówki w przedszkolach
4
d) bloki żywienia w szpitalach
5
e) stołówki na koloniach, półkoloniach i obozach
6
f) stołówki w zakładach specjalnych i wychowawczych
RAZEM
Liczba
obiektów
Liczba
obiektów
skontrolowanych
20
2
1
8
4
1
3
1
249
225
8
3
13
49
6
43
32
1
18
7
1
4
1
350
20
2
1
8
4
1
3
1
143
120
8
3
12
33
6
27
31
1
17
7
1
4
1
228
Liczba
Liczba
obiektów
obiektów
zgodnych niezgodnych
20
2
1
4
4
1
3
1
135
116
8
3
8
33
6
27
20
1
10
7
1
4
1
206
8
4
4
8
Jak widać z przedstawionej tabeli większość skontrolowanych obiektów odpowiada aktualnie
obowiązującym przepisom oraz ich aktualny stan sanitarny w czasie kontroli nie budził
zastrzeżeń. Jednakże w poszczególnych grupach, od lat pojawiają się te same zastrzeżenia. W
cukierniach i piekarniach do najczęstszych nieprawidłowości należą:
 brak zachowania higieny podczas produkcji,

magazynowanie surowców w niewłaściwych warunkach higienicznych i
klimatycznych,
 niewłaściwe mycie pojemników transportowych
 brak zabezpieczenia surowców przed wtórnym zanieczyszczeniem,
 używanie zniszczonego sprzętu pomocniczego,
 obecność szkodników zbożowo-mącznych.
Obiekty te wymagają często zarówno remontów pomieszczeń, jak i wymiany sprzętu i
modernizacji linii produkcyjnych. Właściciele starają się systematycznie poprawiać warunki
produkcji.
Stan sanitarno-higieniczny sklepów spożywczych uległ znacznej poprawie, lecz
stwierdza się jeszcze zbyt małą powierzchnię sprzedaży, która uniemożliwia zapewnienie
prawidłowych warunków składowania i segregacji środków spożywczych oraz zachowania
higieny sprzedaży. W obiektach tych magazyny spożywcze wykorzystywane są głównie do
składowania opakowań zwrotnych, a cały asortyment artykułów spożywczych składowany
jest w sali sprzedaży.
Problematyczną sprawą jest nadal sprawa działających targowisk miejskich i placów
targowych. Na wniosek Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ze względu na brak funduszy
przesunięto termin wykonania decyzji administracyjnej z 2006 roku (poprawa nawierzchni,
zapewnienie kanalizacji i punktów czerpalnych ciepłej i zimnej wody, zapewnienie
właściwego WC dla sprzedawców oraz stanowisk do mycia rąk) do 31.06.2008. Powyższe nie
dotyczy placu targowego przy ulicy Konopnickiej w Golubiu–Dobrzyniu, ponieważ od
15.02.2008 zostanie on zlikwidowany (w konsekwencji sprzedaży działki na której obecnie
się znajduje), a stragany będą przeniesione do nowopowstałych sklepów przy tejże ulicy.




Zasadniczymi zastrzeżeniami w obiektach żywienia zbiorowego są:
wykorzystywanie stanowisk pracy niezgodnie z przeznaczeniem,
zbyt mała powierzchnia produkcyjna i magazynowa w stosunku do potrzeb,
brak funkcjonalności, występuje krzyżowanie prac i dróg technologicznych czystych i
brudnych,
brak systematyczności w prowadzeniu zasad GHP/GMP.
Nieprawidłowości te wynikają często z niewłaściwego usytuowania pomieszczeń bądź braku
możliwości poprawy funkcjonalności, zwłaszcza w obiektach mieszczących się w starym
budownictwie (przedszkola, szkoły, dom opieki społecznej). Aby zapobiec powstawaniu
nieprawidłowości czy zbiorowych zatruć pokarmowych w obiektach tych reżim sanitarny jest
podwyższony oraz opracowuje się procedury i instrukcje dotyczące właściwego prowadzenia
procesów technologicznych.
W części stołówek szkolnych prowadzone jest dożywianie w systemie cateringowym
dostarczane przez firmę zewnętrzną.
Jakość zdrowotna środków spożywczych
oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
W 2007 roku pobrano do badań 102 próbki. Próbki te poddane były badaniom,
ukierunkowanym na wykrycie występowania w nich pestycydów, metali, azotanów,
mikotoksyn, substancji dodatkowych oraz mikrobiologii. W ramach urzędowej kontroli
wykonano w nich 88 badań, a w ramach monitoringu-24 badania. Spośród wysłanych do
badań próbek trzy stanowiły przedmioty użytku ( szampon do włosów, płyn do kąpieli oraz
tacki jednorazowe tekturowe).
Żadna z oddanych do badań próbek nie została zdyskwalifikowana.
Ocena wdrażania systemów kontroli wewnętrznej w zakładach produkcji
i obrotu żywnością
Podobnie jak w minionych latach, Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzorowała
przestrzeganie przez producentów i dystrybutorów środków spożywczych przepisów w
zakresie wdrażania i realizacji systemów kontroli wewnętrznej, zapewniających
bezpieczeństwo zdrowotne żywności, w tym zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP),
Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz wdrażania systemu HACCP.
Tabela 4. Realizacja zasad GHP/GMP oraz HACCP
L.p.
Grupa obiektów
Obiekty produkcji żywności
I
1
Automaty do lodów
2
Wytwórnie tłuszczów roślinnych
3
Piekarnie
4
Ciastkarnie
5
Przetwórnie owocowo-warzywne
6
Zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego
7
Wytwórnie chrupek, chipsów i prażynek
Obiekty obrotu żywnością
II
1
Sklepy spożywcze
2
Środki transportu
3
Magazyny hurtowe
4
Inne obiekty obrotu żywnością
Zakłady żywienia zbiorowego otwarte
III
1
Zakłady żywienia zbiorowego otwarte
2
Zakłady małej gastronomii
IV Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte
1
a) bloki żywienia w domach opieki społecznej
2
b) stołówki szkolne
3
c) stołówki w przedszkolach
4
d) bloki żywienia w szpitalach
5
e) stołówki na koloniach, półkoloniach i obozach
6
f) stołówki w zakładach specjalnych i wychowawczych
RAZEM
Liczba
obiektów
Liczba
obiektów
skontrolowa
nych
20
2
1
8
4
1
3
1
249
225
8
3
13
49
6
43
32
1
18
7
1
4
1
350
20
2
1
8
4
1
3
1
143
120
8
3
12
33
6
27
31
1
17
7
1
4
1
228
Liczba
Liczba
obiektów z
obiektów z
wdrożonymi wdrożonymi
zasadami
zasadami
GHP/GMP
HACCP
18
2
1
6
4
1
3
1
100
85
8
3
4
21
6
15
26
1
15
4
1
4
1
165
3
1
1
1
5
5
2
2
2
1
1
12
Wyniki kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie
wprowadzania systemów kontroli wewnętrznej zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne
żywności wskazują, że tylko 3,43 % zakładów ma już wdrożony system HACCP, w
pozostałych nie rozpoczęto jeszcze wdrażania.
Stopień wprowadzania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki
Higienicznej (GHP/GMP) jest bardziej korzystny, gdyż 47,14 % obiektów w pełni realizuje
zasady GHP/GMP. Najlepiej wypadają tu obiekty produkujące żywność (90% obiektów) i
zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego (81,25%). W obiektach obrotu żywnością i
zakładach żywienia zbiorowego otwartego GHP/GMP został wprowadzony w 40-42%
obiektów.
Przeprowadzane kontrole obiektów, w których wprowadzono GHP/GMP i HACCP, wykazują
w niektórych obiektach brak systematyczności w prowadzeniu rejestrów. Zakłady wdrażające
lub przygotowujące się do wdrożenia sukcesywnie modernizują obiekty do ich wdrożenia.
Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania
o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach RASFF
Unijny system szybkiego powiadamiania o produktach niebezpiecznych RAPEX
W systemie RASFF odnotowano w 2007 roku 5 powiadomień o niebezpiecznych
produktach. Przyczyną zakwestionowania było zanieczyszczenie bakteriami Listeria
monocytogenes (1 produkt- mrożony filet z pangi) i zanieczyszczenie martwymi szkodnikami
lub ich pozostałości ( 3 produkty- orzechy włoskie, słonecznik łuskany, śliwka kalifornijska).
Trzy powiadomienia dotyczyły przedmiotów użytku: salaterka ceramiczna- migracja ołowiu z
wyrobu, miska z melaniny- zawyżona zawartość formaldehydu, salaterka na stópceprzekroczenie zawartości ekstrahowanego formaldehydu do cieczy ekstrakcyjnej. Ze
zgłoszonych produktów na terenie powiatu znaleziono w obrocie zaledwie kilka sztuk ( 2
miski, 3 salaterki, 1 torebka orzechów włoskich). Produkty te zostały wycofane z obrotu.
System RAPEX funkcjonuje w Polsce od dnia wejścia do Unii Europejskiej i ma za
zadanie gromadzenie i wymianę danych o produktach stwarzających zagrożenie dla zdrowia
lub życia konsumentów, z wyłączeniem farmaceutyków, urządzeń medycznych oraz
żywności i pasz. Dzięki szybkiej wymianie informacji między państwami członkowskimi i
komisją Europejską na temat produktów stwarzających zagrożenie istnieje możliwość
podjęcia działań, by wykluczyć lub ograniczyć ich wprowadzanie na rynek lub wycofać z
rynku.
W 2007 roku w systemie Rapex większość zgłoszonych produktów to kosmetyki i
okazjonalnie przedmioty użytku. Przyczynami zgłoszeń były: obecność szkodliwych
substancji, substancji niedozwolonych lub zanieczyszczeń biologicznych oraz podejrzenie, że
produkt nie powinien znajdować się w obrocie na terenie Polski. W wyniku
przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono w obrocie na terenie powiatu zgłaszanych
produktów.
W ramach zgłaszanych produktów w systemie Rapex i RASFF Państwowa Inspekcja
Sanitarna w Golubiu-Dobrzyniu wykonała 79 kontroli, co stanowiło 22% wykonanych
kontroli.
WARUNKI SANITARNO – HIGIENICZNE
W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO –
WYCHOWAWCZYCH
Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny dzieci i młodzieży
miała na celu zapewnienie bezpiecznych warunków i odpowiedniego standardu higienicznego
nauki, pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży w publicznych i niepublicznych szkołach i
innych placówkach.
Nadzorem sanitarnym obejmowano 57 placówek. W 2007 przeprowadzono w nich
125 kontroli oraz wydano 10 decyzji administracyjnych- 4 w szkołach podstawowych (w tym
2 zmieniające), 1 w gimnazjach (zmieniająca), 2 w zespołach szkół (zmieniające) oraz 3 w
pozostałych placówkach (w tym 1 zmieniająca).
Tabela 5 obrazuje ich stan sanitarno-techniczny w 2007 r.
Tabela 5. Nadzór sanitarny nad placówkami nauczania i wychowania.
1
2
żłobki
przedszkola
szkoły podstawowe
filie szkół podstawowych
gimnazja
filie gimnazjów
zasadnicze szkoły zawodowe
średnie szkoły zawodowe
licea ogólnokształcące
licea uzupełniające
technika uzupełniające
zespoły szkół ogólnokształcących
zespoły szkół
ponadpodstawowych
szkoły policealne
warsztaty szkolne i centra
szkolenia zawodowego
domy dziecka
internaty i bursy
domy studenckie
placówki z pobytem dziennym
placówki z pobytem
całodobowym
placówki z pobytem dziennym i
całodobowym
placówki pracy pozaszkolnej
„zielone szkoły”
schroniska młodzieżowe
RAZEM
3
budynki
Liczba dzieci i młodzieży w
skontrolowanych placówkach
4
5
4
38
4
38
290
3612
6
6
1909
4
4
561
3
3
1150
1
1
55
1
1
30
57
57
7607
warunki do utrzymania higieny
6
7
8
9
10
ustępy zewnętrzne
ponadnormatywną
liczbę uczniów
na urządzenie
ustępowe
brak kanalizacji
brak wodociągu
technicznym oraz
porządku i czystości
tylko technicznym
w złym stanie
nieprzystosowane
Rodzaj placówek
Liczba placówek skontrolowanych, w których stwierdzono:
skontrolowanych
objętych ewidencją
Liczba
placówek
11
1
1
2
Z danych liczbowych zamieszczonych w tabeli 5 wynika, że w 57 skontrolowanych
placówkach nauczania i wychowania uczyło się i przebywało 7607 uczniów i wychowanków.
W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba ustępów zewnętrznych (3 w
2006 roku, 2-w 2007). Poprawa nastąpiła w Szkole Podstawowej w Ciechocinie dzięki
dobudowaniu łącznika, który połączył budynek szkoły z budynkiem, w którym znajdowały
się sanitariaty.
Oceniając warunki pobytu i nauki brano pod uwagę: infrastrukturę do prowadzenia
zajęć wychowania fizycznego, wyniki badań środowiska szkolnego, opiekę medyczną,
dożywianie dzieci i młodzieży oraz nadzór nad gospodarką substancjami i preparatami
chemicznymi w szkołach.
W ramach oceny infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
stwierdzono, że, salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarnym (przebieralnie,
sanitariaty, natryski) posiadało 15 placówek, w tym 8 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i 2
szkoły ponadgimnazjalne.
Sposób wykorzystania przez uczniów natrysków po zajęciach sportowych przedstawia tabela
5.
Tabela 6. Korzystanie z natrysków po zajęciach sportowych.
w tym, z natryskami:
Liczba placówek
Rodzaj placówek
skontrolowanych
szkoły podstawowe (bez filii)
gimnazja (bez filii)
zasadnicze szkoły zawodowe
średnie szkoły zawodowe
licea ogólnokształcące
licea uzupełniające
technika uzupełniające
zespoły szkół ogólnokształcących
zespoły szkół ponadpodstawowych
szkoły policealne
Razem
38
6
4
3
51
czynnymi (z ciepłą wodą)
posiadających
gimnastyczną
salę nieczynnymi
8
5
2
15
-
nieużywanymi
używanymi tylko
po dodatkowych
zajęciach
sportowych
5
1
6
3
4
2
9
W 17,65 % placówek uczniowie korzystali z natrysków tylko po dodatkowych
zajęciach sportowych.
Ocenę środowiska szkolnego umożliwiały badania:
 natężenia światła sztucznego -89 badań (890 oznaczeń)
 tygodniowych rozkładów lekcji - 96 badań (864 oznaczeń)
 badania dostosowana mebli do wzrostu uczniów (wychowanków)- 1312 badań (3936
oznaczeń)
W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono nieprawidłowości.
Tabela 7. Środowisko szkolne w placówkach nauczania i wychowania.
oświetlenie sztuczne
Stwierdzono
Skontrolowano
niewłaściwe
Rodzaje
placówek
Przedszkola
Szkoły
podstawowe
Filie szkół
podstawowych
Gimnazja
Filie gimnazjów
Szkoły
ponadgimnazjalne
Domy dziecka
Inne
tygodniowy rozkład lekcji
Stwierdzono
Skontrolowano
niewłaściwy
oddziałów
w ilu
placówkach
w ilu
oddziałach
w ilu
placówkach
9
2
-
-
55
5
-
-
25
1
-
stoły i krzesła
Stwierdzono
Oceniono
niewłaściwe
oddziałów
w ilu
placówkach
w ilu
oddziałach
w ilu
placówkach
w ilu
oddziałach
w ilu
placówkach
w ilu
oddziałach
w ilu
placówkach
2
2
-
-
60
15
-
-
61
8
-
-
36
4
-
-
-
W tabeli poniżej zawarto dane na temat opieki zdrowotnej w szkołach.
Tabela 8. Opieka medyczna w szkołach.
Rodzaj placówek
1
Szkoły podstawowe (bez filii)
Gimnazja (bez filii)
Zasadnicze szkoły zawodowe
Średnie szkoły zawodowe
Licea ogólnokształcące
Licea uzupełniające
Technika uzupełniające
Zespoły szkół
ogólnokształcących
Zespoły szkół
ponadpodstawowych
Szkoły policealne
Razem
Liczba
placówek
Kontrolo
wanych
Lekarz podstawowej opieki
zapewniono
nie
zapewniono
Lekarz stomatolog
zapewniono
nie
zapewniono
Pielęgniarka/higienistka
zapewniono
nie
zapewniono
3
4
5
6
7
8
9
38
6
2
-
36
6
2
1
36
5
38
6
-
4
-
4
-
4
4
-
3
1
2
-
3
3
-
51
3
48
3
48
51
-
Skontrolowane szkoły (bez ich filii) zapewniały opiekę:
 pielęgniarki/higienistki we wszystkich placówkach,
 lekarza opieki podstawowej w 5,88 % placówek,
 lekarza stomatologa w 5,88% placówek.
W trakcie kontroli sanitarnych oceniono działalność placówek szkolnych w zakresie
żywienia oraz dożywiania dzieci i młodzieży.
Tabela 9. Dożywianie
Rodzaje
placówek
Liczba
placówek
skontrolowa
nych
Liczba placówek skontrolowanych, w których stwierdzono:
wydawanie ciepłych posiłków
organizowanie śniadań
liczba dzieci i
liczba placówek
szkolnych
młodzieży
wydających
korzystających z:
38
14
wyłącznie
posiłki
jednodani
owe
6
6
4
3
189
519
6
3
2
35
149
1
38
50
21
11
1001
1227
8
309
ogółem
Szkoły podstawowe
Filie szkół podstawowych
Gimnazja
Filie gimnazjów
Szkoły podstawowe i gimnazja
(funkcjonujące w zespołach szkół)
Razem
pełnych
obiadów
posiłków
jednodani
owych
liczba
placówek
liczba
korzystają
cych
777
559
7
271
W 21 placówkach wydawano ciepłe posiłki, z tego w 11 placówkach tylko posiłki
jednodaniowe. Pełne obiady otrzymywało 1001 uczniów, a posiłki jednodaniowe – 1227
uczniów.
W 16 % placówek zorganizowano śniadania dla 309 uczniów, a napoje podawano w 46 %
szkół i korzystało z nich 2493 dzieci. Z posiłków dofinansowywanych korzystało 2375
uczniów.
Wzorem lat ubiegłych, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pracownik PIS
oceniał prawidłowość prowadzonej przez szkoły gospodarki substancjami i preparatami
chemicznymi wykorzystywanymi w pracy dydaktycznej. Placówki posiadały aktualny spis
w/w substancji i preparatów. Pozostające na stanie substancje i preparaty chemiczne były
oznakowane zgodnie z wymaganiami, zawartymi w karcie charakterystyki oraz
przechowywane właściwe w zamkniętych pomieszczeniach. Dodatkowo placówki
sporządziły ilościowe wykazy substancji i preparatów chemicznych. W gimnazjach było to159,578 kg.
Przygotowanie i przebieg wypoczynku dzieci i młodzieży.
Nie budził istotnych uwag stan sanitarny skontrolowanych w 2007 roku placówek, w
których organizowano różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W naszym powiecie
funkcjonowały one tylko na bazie szkół. Wypoczynek organizowany był formie wypoczynku
wyjazdowego (kolonia-1, obóz-1) i w formie wypoczynku w miejscu zamieszkania
(półkolonie-2). Łącznie wypoczywało w nich 199 uczestników.
CHOROBY ZAWODWE, PREWENCJA CHORÓB ZAWODOWYCH,
ŚRODOWISKO PRACY
Choroby zawodowe
W 2007 roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie stwierdzono żadnej
choroby zawodowej oraz nie było zgłoszonych podejrzeń choroby zawodowej. W porównaniu
- w poprzednim roku wydano 2 decyzje stwierdzające chorobę zawodową.
Środowisko pracy
Pion Higieny Pracy obejmował bieżącym nadzorem sanitarnym zakłady pracy
zatrudniające 2681 osób. W 2007 roku o 20% zmniejszyła się liczba zakładów pracy
zatrudniających do 5 pracowników. Stanowią one 45,7% wszystkich zakładów pracy,
będących w ewidencji (2006 rok-51,28%). Zmniejszyła się również liczba zakładów pracy
zatrudniających 6÷20, 21÷50 oraz 51÷100.
Tabela 10. Zakłady pracy i zatrudnienie
Powiatowa
Zakłady pracy i zatrudnienie wg. ewidencji stacji, w tym:
Stacja
Liczba zakładów zatrudniających pracowników:
SanitarnoZatrudnienie
Epidemiologiczn
wg. ewid.
ponad
razem do 5 6÷20 21÷50 51÷100 101÷250
a
ogółem
251
Golub-Dobrzyń
2681
140
64
45
19
7
4
1
Zakłady
skontrolowane
razem
67
Kontrole przeprowadzono w 67 zakładach pracy. Łącznie wykonano w nich 86
kontroli.
Kontrole sanitarne wykazały w części zakładów pracy następujące nieprawidłowości:
 brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych 17,9 % skontrolowanych
zakładów (12 zakładów)
 brak oceny ryzyka zawodowego stwierdzono w 10,45% skontrolowanych zakładów
(7 zakładów)
 przekroczenia NDS i NDN hałasu stwierdzono w 8 skontrolowanych zakładach 11,94 %, wszystkie dotyczyły hałasu
 zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń wystąpił w 8,95 % skontrolowanych
zakładach ( 6 zakładów),
 brak aktualnych badań lekarskich w 1,49% skontrolowanych zakładów (1 zakład).
Ustalenia te spowodowały wydanie 16 decyzji administracyjnych, które bezpośrednio
dotyczyły wykonania badań pomiarów czynników szkodliwych (7) oraz poprawy warunków
pracy (9). Łącznie zawarto w tych decyzjach 29 nakazy.
STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK
Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała na terenie powiatu golubskodobrzyńskiego 89 obiektów użyteczności publicznej (44 na terenie miasta i 45 na terenach
wiejskich). Stanowi to 86,41% obiektów użyteczności publicznej, objętych nadzorem Sekcji
Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi. Łącznie przeprowadzono 115 kontroli sanitarnych. W
2007 roku uzyskano poprawę stanu sanitarno-technicznego w 16 obiektach. Żadnego z
obiektów nie zdyskwalifikowano pod względem sanitarnym, chociaż w poszczególnych
grupach obiektów stan sanitarny był zróżnicowany. Stwierdzane w nich usterki sanitarne i
techniczne usuwano na bieżąco.
Tabela 11. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w 2007 roku
Wieś
Miasto
Wyszczególnienie
Ustępy publiczne - ogółem
w tym: stałe ustępy publiczne
Domy pomocy społecznej
Inne obiekty świadczące usługi
noclegowe
Obiekty wczasowo-turystyczne
Zakłady fryzjerskie i fryzjerskokosmetyczne
Zakłady odnowy biologicznej
Inne zakłady, w których są
świadczone łącznie więcej niż jedna
z usług fryzjerskie, kosmetyczne,
odnowy biologicznej, tatuażu.
Dworce autobusowe
Dworce i stacje kolejowe
Inne obiekty użyteczności publicznej
Razem
skontr
wg.
oewidencji
lowan
na 31.XII
ych
Liczba urządzeń i obiektów
ze złym stanem
skont
sanitarnym
wg.
rolow
w tym
ewidencji
anyc
pod
na 31.XII
razem
wzgl.
h
ze złym stanem
sanitarnym
2
2
-
tech.
-
-
-
-
w tym
pod
wzgl.
tech.
-
2
2
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
3
3
-
-
8
8
-
-
-
-
-
-
-
-
razem
12
12
-
-
2
2
-
-
3
3
-
-
-
-
-
-
7
7
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
1
-
-
-
20
14
-
-
42
30
-
-
50
44
-
-
53
45
-
-
Stan sanitarno-techniczny poszczególnych grup obiektów przestawia się następująco:
Ustępy publiczne
W powiecie golubsko-dobrzyńskim rolę ustępów publicznych pełnią ogólnodostępne
toalety zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia czynne w godzinach
pracy urzędu oraz sanitariaty w restauracji „Kaprys” w Golubiu-Dobrzyniu. Obiekty te
podlegają ocenie przy okazji kontroli obiektów, w których są zlokalizowane z
uwzględnieniem wymogów, jakie powinny spełniać toalety ogólnodostępne. W ciągu roku w
w/w obiektach wykonano drobne prace remontowo – malarskie. Przed sezonem turystycznym
zainstalowano nową toaletę typu TOI TOI przy ul. Chopina w sąsiedztwie golubskiego
rynku.
Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
Dom Pomocy Społeczne w Golubiu-Dobrzyniu znajduje się nadal w trakcie
rozbudowy (dobudowa pomieszczeń terapii zajęciowej i rehabilitacji). Ze względu na brak
środków finansowych termin zakończenia przesunięto na 2008r. W 2007 roku
przeprowadzono remont malarski wszystkich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie
W tej grupie w naszym powiecie znajduje się 11 obiektów. W ciągu 2007 roku 1
obiekt został zlikwidowany (Noclegi – Dom „Ogrodnik” Kowalewo Pomorskie) i jeden
wpisano do rejestru (Centrum Konferencyjno – Rekreacyjne Hotelu Spichrz „Osada
Karbówko”, Elgiszewo, gmina Ciechocin).
7 obiektów świadczy usługi hotelarskie całorocznie. Oferują one łącznie 202 miejsc
noclegowych (o 40% więcej niż w roku ubiegłym). Bazę noclegową o charakterze
sezonowym tworzą cztery obiekty zlokalizowane na terenie ośrodków wypoczynkowych w
Nowogrodzie, Ostrowitem Golubskim i Okoninie. Turyści znajdą w nich 79 miejsc
noclegowych i miejsce na rozłożenie około 10 namiotów.
W trakcie sezonu turystycznego 2007 r. objęto nadzorem nowy obiekt Centrum
Konferencyjno – Rekreacyjne Hotelu Spichrz „Osada Karbówko” w Elgiszewie. Obiekt
posiada halę biesiadną pod namiotem dla 200 osób, w której organizowane są przyjęcia,
konferencje, biesiady i inne imprezy okolicznościowe. Baza noclegowa (72 miejsca) znajduje
się w budynku głównym (apartamenty: 2 pokoje trzyosobowe, 1 małżeński, 2 apartamenty
dwuosobowe dwupokojowe) oraz w sześciu chatach pod strzechą podzielonych na dwie
osobne kwatery pięcioosobowe z łazienkami. Miejsca noclegowe charakteryzują się
najwyższym standardem wyposażenia wśród miejsc noclegowych w powiecie. Centrum
dysponuje również salą konferencyjną na 150 osób wyposażoną w urządzenia audiowizualne.
W Osadzie znajdują się: 2 stawy hodowlane z rybami różnego gatunku i 2 zakątki do
grillowania na 60 osób każdy ( Hubertówka i Kuźnia). Atrakcję dla turystów stanowić może
mini zoo (konie, psy, strusie, dziki, wietnamskie świnki, bażanty, daniele, kozy, pawie i
perliczki) oraz profesjonalne rodeo o różnym stopniu trudności.
Wysoki standard pokoi zapewniają: Dom Turysty z częścią hotelową „Zamek” w GolubiuDobrzyniu, Pokoje noclegowe F.H.U. „IRYS”, Motel P.P.U. „ELJOT”, Dworek Myśliwski w
Sokołowie oraz Motel Firmy „ESKA” w Zbójnie. Pozostałe obiekty posiadają podstawowy
standard wyposażenia pokoi oraz dostęp do sanitariatów ogólnodostępnych.
Sukcesywnie w wyniku wydawanych zaleceń sanitarnych zawartych w protokołach
przeprowadza się remonty malarskie pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych oraz
wymienia się wyposażenie pokoi, dzięki czemu poprawia się ich standard.
Standard bazy noclegowej sezonowej nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Można go ocenić jako średni. Podczas przeprowadzonych w trakcie sezonu
kontroli nie stwierdzono w w/w obiektach rażących zaniedbań stanu higieniczno-sanitarnego.
Zakłady fryzjerskie
W powiecie działa 14 zakładów fryzjerskich. W wyniku kontroli sanitarnych w 3
obiektach poprawił się stan sanitarno-techniczny dzięki remontowi malarskiemu
pomieszczeń. Kontrole te nie wykazały zaniedbań w zakresie czystości bieżącej pomieszczeń,
segregacji bielizny i odzieży własnej oraz dezynfekcji narzędzi fryzjerskich.
Zakłady odnowy biologicznej
Liczba obiektów działających na naszym terenie nie uległa zmianie (3). Jeden z
obiektów przeniesiono do nowego pomieszczenia, a w jednym przeprowadzono remont
malarski pomieszczeń. W trakcie przeprowadzanych kontroli stan sanitarny nie budził
większych zastrzeżeń.
Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna
z usług fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu
Obiektów tych jest 7. Tylko w jednym obiekcie stan sanitarno – higieniczny uległ
poprawie (remont malarski pomieszczeń, doposażenie w szafki na odzież roboczą i
prywatną). We wszystkich skontrolowanych obiektach nie stwierdzono uchybień w zakresie
przestrzegania bieżącej czystości i reżimu sanitarnego, a zwłaszcza w zakresie postępowania
z bielizną, prowadzenia zabiegów sterylizacji i dezynfekcji narzędzi (umowa na sterylizację
narzędzi z zakładami posiadającymi właściwe urządzenia do sterylizacji).
Dworce autobusowe
Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego znajduje się tylko jeden dworzec
autobusowy. Jego stan sanitarny nie wzbudzał zastrzeżeń i należy go ocenić jako obiekt
dobry. Otoczenie dworca jest sukcesywnie odnawiane, dzięki czemu wygląda estetycznie.
Pomieszczenia ogólnodostępne również są zadbane i odpowiednio wyposażone.
Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przeprowadzone zostały również kontrole
sanitarne w 3 środkach transportu osobowego (autobusy komunikacji publicznej).
Kontrolowane pojazdy spełniały wymagania sanitarne oraz wyposażone były w apteczki
pierwszej pomocy i pojemniki do gromadzenia odpadów.
Dworce i stacje kolejowe
W tej grupie obiektów skontrolowano 2: Dworzec Główny PKP w Kowalewie
Pomorskim i przystanek PKP w Wielkim Rychnowie. W wyniku wystawienia decyzji w
obiektach tych nastąpiła niewielka poprawa stanu sanitarno-technicznego.
Inne obiekty użyteczności publicznej
W tej pozycji w ewidencji znajdują się 62 obiekty. Zaliczamy do nich:
 domy kultury- 2
 boiska sportowe- 2
 cmentarze- 20
 fermy hodowlane- 1
 zakłady rolne- 3
 magazyny pestycydów- 3
 mogilniki- 2
 stacje paliw- 8
 domy przedpogrzebowe- 2
 zakłady utylizacyjne- 1
 wysypiska śmieci- 3
 apteki- 14

ośrodek SWDL - 1
W tej grupie łącznie przeprowadzono 61 kontroli sanitarnych. Poprawę stanu
sanitarnego uzyskano w 3 obiektach
 boisko sportowe Golub-Dobrzyń (prace remontowo-malarskie pomieszczeń socjalnosanitarnych),
 2 stacje paliw (Stacja Paliw „ELJOT”w Frydrychowie gm. Kowalewo Pom.modernizacja całości obiektu) oraz stacja paliw w Golubiu-Dobrzyniu przy ul.
Piłsuckiego, wł. PKN ORLEN (prace remontowo-malarskie pomieszczeń oraz
doprowadzenie do właściwego stanu armaturę sanitarną).
W trakcie przeprowadzonych kontroli w obiektach tej grupy nie stwierdzono rażących
zaniedbań stanu sanitarnego. Zaopatrzenie w środki czystościowe i środki dezynfekcyjne było
prawidłowe i dostateczne. Stwierdzane uchybienia higieniczne lub drobne usterki techniczne
usuwane były na bieżąco.
PPIS w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi nadzór nad zwłokami i szczątkami ludzkimi. W
2007 wydano pozwolenia i nadzorowano przeprowadzenie19 ekshumacji.
Kąpieliska
W sezonie letnim 2007 przebadano wodę z 3 jezior, gdzie znajdują się kąpieliska
zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli:
 kąpielisko na jeziorze Okonin – przy Ośrodku wypoczynkowym „Weekend” w
Okoninie gm. Ciechocin.
 kąpielisko na jeziorze Grodno – przy Gminnym Ośrodku Rekreacji w Nowogrodzie
gm. Golub-Dobrzyń.
 kąpielisko na jeziorze Okonin w Okoninie gm. Ciechocin (od strony Stowarzyszenia
Właścicieli Domków Letniskowych w Okoninie)
Przeprowadzone badania próbek wody z kąpieliska na j. Grodno przy Gminnym
Ośrodku Rekreacji „Grodno” w Nowogrodzie gm. Golub-Dobrzyń wykazały przekroczenia
mikrobiologiczne (bakterie coli), na skutek czego kąpielisko zamknięto na dwa tygodnie do
czasu uzyskania pozytywnych wyników wody. W związku z zaistniałą sytuacją zwiększono
częstotliwość pobierania próbek wody z tego kąpieliska. W pozostałych kąpieliskach jakość
wody nie budziła zastrzeżeń.
W trakcie pobierania próbek nie stwierdzono zakwitów sinic, występowania osadów
smolistych czy też nienaturalnego zapachu wody. Nie odnotowano również przez okres
trwania sezonu skarg i zażaleń ze strony wczasowiczów na wyciek z szamb czy też innych
niedogodności związanych z wypoczynkiem. Ośrodki posiadają piaszczyste plaże, na które
przed sezonem nawieziono świeży piasek. Pomosty oraz kąpieliska utrzymywane był we
właściwym stanie sanitarnym. Zanieczyszczenia nanoszone przez fale na brzegi jezior
usuwano na bieżąco.
ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY
Istotnym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresu zdrowia publicznego
jest eliminowanie nieprawidłowości natury sanitarnej już na etapie programowania,
planowania, projektowania, realizacji i dopuszczania do użytkowania obiektów budowlanych.
Zadanie to realizowano w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przez:
 Opiniowanie planowanych przedsięwzięć w zakresie, czy wymagane jest
sporządzenie raportu ich oddziaływania na środowisko oraz jego zakresu
 Uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć
 Uzgadnianie projektów budowlanych przedsięwzięć
 Wydawanie opinii w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych obiektów
 Udział w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych
 Opiniowanie obiektów pod względem sanitarno-higienicznym po zakończeniu
inwestycji dla potrzeb instytucji współfinansujących w ramach programów unii
europejskiej
 Opiniowanie obiektów pod względem sanitarno-higienicznym dla potrzeb
instytucji koncesjonujących działalność
Spośród wydanych 50 postanowień:
 50% dotyczyło wydania opinii w zakresie, czy wymagane jest sporządzenie raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obecnie już w grupie tych działań, nie
stwierdza się nagminnie występujących problemów w egzekwowaniu odpowiednich
informacji w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska o zamierzonych
przedsięwzięciach.
 Kolejne 50% postanowień dotyczyło uzgodnień do środowiskowych uwarunkowań
zgody na realizacje przedsięwzięcia w myśl Prawa Ochrony Środowiska.
Należy stwierdzić na tej płaszczyźnie, że dostarczane wraz z wnioskami raporty o
oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko są sporządzane prawidłowo i
uwzględniają w swej analizie w zasadzie wszystkie zagrożenia wynikające z
podjętych zamierzeń.
36 razy Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny uczestniczył w dopuszczeniu do
użytkowania obiektów budowlanych. W ramach uczestnictwa w procedurze przeprowadzono
36 kontroli zgłoszonych do użytkowania obiektów, w tym 3 kontrole przeprowadzano
wspólnie z Sekcją Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. Najczęściej
stwierdzanymi nieprawidłowościami były niewielkie odstępstwa od projektów, które jednak
nie miały wpływu na stan i pełnienie funkcji sanitarno-higienicznych w obiektach. Ponadto do
częstych nieprawidłowości należy zaliczyć niedostateczną wentylację.
Wydano 35 opinii w formie postanowienia o nie wnoszeniu sprzeciwu na rozpoczęcie
użytkowania obiektów.
W 1 przypadku wyrażono sprzeciw w formie decyzji z powodu wykonania obiektu w sposób
rażąco niezgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym. Obiekt, który w części miał
posiadać funkcję mieszkalną, został wykonany w sposób nie dający warunków do
zamieszkania, co sugerowało zamiar wykorzystywania w innym celu.
. W toku odbiorów budowanych sieci wodociągowych na podstawie wykonanych
badań wody nie stwierdzono złego stanu jej jakości.
Dla potrzeb instytucji współfinansującej, po przeprowadzeniu kontroli, wyrażono w 1
przypadku zgodę na eksploatację wodociągu gminnego po jego rozbudowie.
W innym przypadku wyrażono opinię nt. stanu sanitarno-higienicznego gorzelni po jej
kontroli dla potrzeb Ministerstwa Rolnictwa przed wydaniem koncesji na funkcjonowanie
gorzelni i produkcję spirytusu.
W 2 innych przypadkach w branży przetwórstwa rolnego na wniosek Inwestora
wyrażono opinię po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w zakresie spełnienia wymagań
sanitarno-higienicznych po zakończeniu budowy/rozbudowy dla potrzeb instytucji
współfinansującej w ramach funduszy europejskich.
W roku 2007r. w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dokonano
14 uzgodnień projektów budowlanych w formie opinii oraz w 1 przypadku
odmówiono uzgodnienia projektu.
Odmowa uzgodnienia projektu dotyczyła remizo-świetlicy OSP, w której przewidywano
organizację imprez okolicznościowych dla 100 osób. Do uzgodnienia nie przedłożono
projektu technologicznego, a z projektu architektoniczno-budowlanego wynikało, że w części
gastronomicznej budynku nie przewidziano dostatecznych pomieszczeń do organizacji
zaplecza kuchennego. Ponadto nie przedłożono projektu rozwiązań wentylacji w obiekcie.
Do niektórych uzgodnień wyrażonych pozytywnie zgłoszono uwagi. Głównie
dotyczyły uszczegółowienia rozwiązań w przypadku niejasnych lub nieścisłych zapisów w
projekcie.
Należy również stwierdzić, że w płaszczyźnie uzgodnień projektów w dalszym ciągu jest
zauważalna tendencja do uchylania się od sporządzania projektów branży sanitarnej.
Wielokrotnie
z
tego
powodu
dokonano
odmowy
przyjęcia
wniosku wraz z dokumentacją. Dopiero konieczność uzgodnień pod względem sanitarnohigienicznym powoduje, iż takie opracowania są wykonywane.
W 2007 roku nie uzgadniano warunków zabudowy.
W ramach prowadzonego nadzoru nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w
działaniach Rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych.
DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W 2007 ROKU
W Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Golubiu-Dobrzyniu zatrudnionych jest obecnie
21 osób na 18,25 etatu. Wśród nich 8 ukończyło wyższą uczelnię, pozostałe- szkoły średnie i
policealne.
Pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Golubiu-Dobrzyniu pozostawało
łącznie 734 obiektów ( stan na 31.12.2007 r. ).
Działalność kontrolno-represyjną za rok 2007 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12. Działalność kontrolno-represyjna
Wyszczególnienie
komunalna
żywności,
żywienia i
przedmiotów
użytku
Pracy
dzieci i
młodzieży
Epidemiologia
1607
110
5800
110
higiena
Komórki organizacyjne stacji
sanitarno- epidemiologicznej
Ogółem
Wykonane
Badania
oznaczenia
ogółem
fizyczne
zapobiegawczy
nadzór sanitarny
1497
decyzje wydane w
I instancji przez
PostanoPPIS
wienia
merytopłatnicze
ryczne
Liczba
pobranych
próbek
Kontrole
224
122
1114
222
144
23
163
20
102
359
95
27
86
16
13
125
8
2
1
13
41
1
5690
281
120
3
67
88
50
Wszystkie decyzje wydał PPIS w Golubiu-Dobrzyniu jako organ I instancji. Nie
zostały wydane żadne decyzje przez PWIS, zarówno jako organ I , jak i II instancji.
W 2007 roku pracownicy PIS w Golubiu-Dobrzyniu nałożyli 6 mandatów karnych na
łączną kwotę 1250 złotych.
PPIS w Golubiu-Dobrzyniu nie skierował wniosków o ukaranie ani aktów oskarżenia
do prokuratury.
Download