Odpowiedzi opracowali: Kierownik, Jacman, Beny. W razie

advertisement
Odpowiedzi opracowali: Kierownik, Jacman, Beny.
W razie znalezienia błędów proszę o kontakt: [email protected] lub
gg:4450701
1. Jakie są rozmiary wszechświata?
Sfera o promieniu około 4 × 1026 m (50 mld lat świetlnych). Wiek Wszechświata szacuje się
na 13,7 mld lat.
2. Na czym polega paradoks nocnego nieba?
„Paradoks nocnego nieba” inaczej „paradoks fotometryczny Olbersa”. Wynika on z
następujących rozważań. Załóżmy, że Wszechświat jest nieskończony oraz w odpowiednio dużej
skali równomiernie wypełniony materią. W takim podejściu skupianie się gwiazd w galaktyki, a
galaktyk - w gromady - jest jedynie lokalną fluktuacją w rozkładzie materii. Rozpatrzmy teraz
warstwę kuli o promieniu r i grubości dr . Jej objętość wynosi dV  4r 2 dr zatem ilość energii,
wysyłana przez znajdujące się w niej gwiazdy będzie proporcjonalna do r 2 . Z drugiej strony wiemy,
że oświetlenie mierzone w środku kuli maleje proporcjonalnie do
1
, zatem jasność warstwy kulistej
r2
nie zależy od jej promienia. Sumując blask nieskończonej ilości takich warstw powinniśmy otrzymać
nieskończenie wielką jasność! Jest to zaprzeczeniem faktu, że w nocy jest ciemno.
3. Jaki jest sens stałej Hubble’a?
Jej odwrotność wyraża wiek wszechświata.
4. Jak wyraża się wiek wszechświata za pomocą stałej Hubble’a?
W przybliżeniu jest to
5. Czy ekspansja wszechświata zostanie zatrzymana?
Nie
6. Czy wszechświat jest skończony?
Nie
7. Jaka jest temperatura promieniowania reliktowego?
Promieniowanie reliktowe- 2,726K
a) jaka była wartość tej temperatury we wczesnym wszechświecie?
1032K
b) We wszechświecie liczącym sobie 300 000 lat
3 000K
c) 300 000 lat temu
8. Ile wynosi entropia wszechświata?
109-1010
W2
9. Co to znaczy: uniwersalny czas oraz uniwersalna przestrzeń?
W fizyce klasycznej czas płynie tak samo dla wszystkich obserwatorów, przedział czasu jest
nie zmienniczy. W takim układzie uniwersalna przestrzeń oznacza stałą długość. ∆t=inw ∆l=inw
10. Korzystając z definicji wyznacz iloczyny skalarne i wektorowe wersorów .
Iloczyn skalarny: A*B=(Axi+Ayj+Azk)(Bxi+Byj+Bzk)=AxBx+ AyBy +AzBz
Iloczyn wektorowy: A×B=i(AyBz-AzBy)+j(AzBx-AxBz)+k(AxBy-AyBx)
11. Co można powiedzieć o przyspieszeniu ciała w polu ziemskim:
a) spadającego swobodnie
jest stałe i wynosi g
b) w rzucie poziomym
jest stałe i wynosi g
c) w rzucie pionowym w górę
jest stałe i wynosi g
12. Zależność pomiędzy energią kinetyczną i pędem: klasyczna? Relatywistyczna?
Newton:
,
Einstein:
,
lub dla
W porównaniu z teorią nierelatywistyczną nie mamy zachowania masy czego konsekwencją
jest istnienie antycząstek.
13. Zależność pomiędzy pędem i prędkością: klasyczna? Relatywistyczna?
Newton:
Einstein:
lub
14. Co to znaczy stan układu mechanicznego?
Zasada przyczynowości Newtona mówi, że początkowy
stan układu mechanicznego jako zespół położeń i prędkości punktów układu w jakiejś chwili czasu,
określa jednoznacznie cały ruch układu.
15. Co to znaczy determinizm mechaniki klasycznej?
Determinizm mechaniki klasycznej mówi, że każde wyizolowane zjawisko ma jednoznacznie określone
przyczyny. Wynika ze znajomości zasad dynamiki (równań) i sił (całej rzeczywistości, bo trzeba
znać siły w całym interesującym nas przedziale czasu)
16. Czy odwracalność w mechanice klasycznej implikuje odwracalność zjawisk?
Nie(??)
17. Zaznacz wektory jednostkowe we współrzędnych lokalnie ortogonalnych.
18. Napisz równanie okręgu we współrzędnych kartezjańskich. We współrzędnych biegunowych?
Współrzędne kartezjańskie:
Współrzędne biegunowe:
W3
19. Czy wektor prędkości jest zawsze styczny do toru?
Tak
20. Kiedy wektor przyspieszenia jest styczny do toru?
Wtedy kiedy działająca siła jest styczna do toru ruchu
21. Czy można mówić o promieniu krzywizny w przypadku jeśli ciało nie porusza się po okręgu?
tak
22. W jakim przypadku przyspieszenie radialne znika?
23. Dlaczego nie należy pierwszej zasady dynamiki wypowiadać w tradycyjny sposób: jeśli na ciało
nie działają ...;
Dlatego że pierwszą zasadę dynamiki należy odczytywać jako definicję linii prostej w
przestrzeni: jest to taka linia, po której porusza się punkt materialny , na który nie działa siła. W ten
sposób wyróżnia się klasę układów odniesienia, w których swobodne punkty materialne poruszają
się po liniach prostych ze stałą prędkością. Nazywamy je inercjalnymi układami odniesienia.
24. Kiedy można tak wypowiedzieć pierwszą zasadę dynamiki?
Wtedy kiedy mamy na myśli inercjalne układy odniesienia(????)
W4
25. Wzdłuż jakiej krzywej porusza się punkt materialny
a) pod wpływem stałej siły
po lini prostej
b) jeśli nie działają żadne siły
po linii prostej lub wcale się nie porusza
26. Co to znaczy oscylator harmoniczny?
Klasyczny oscylator harmoniczny to realizacja modelu oscylatora harmonicznego w ramach
mechaniki klasycznej. W kontekście, w którym nie ma niejednoznaczności, klasyczny oscylator
harmoniczny określa się krótko oscylatorem harmonicznym.
Klasyczny oscylator harmoniczny określa się jako układ w potencjale kwadratowym, tzn.
*x2
bądź równoważnie, jako układ, w którym działa liniowa siła odwrotnie proporcjonalna do wychylenia,
tzn.
27. Czy w przypadku oscylatora harmonicznego tłumionego spełniona jest zasada zachowania
energii?
nie
28. Czy może być zachowany pęd ciała, na które działa niezrównoważona siła?
nie
29. Czy może być zachowany moment pędu ciała, na które działa niezrównoważona siła?
tak
30. W jakim przypadku pęd relatywistyczny przybiera postać klasycznego pędu?
Patrz pytanie nr 39
31. Kiedy można wprowadzić pojęcie energii potencjalnej?
Kiedy siły są zachowawcze.
32. Jaką nazwę noszą siły dla których istnieje energia potencjalna?
Są to siły zachowawcze
33. Czy siła Lorentza jest siłą zachowawczą?
tak
Czy zachowana jest energia w przypadku gdy obecne są siły inne niż zachowawcze?
nie(?)
W5
34. Wzdłuż jakiej krzywej porusza się punkt materialny
c) pod wpływem stałej siły
Po linii prostej
d) jeśli nie działają żadne siły
Po prostej albo wcale
35. Co to znaczy oscylator harmoniczny?
Patrz pytanie 26
36. Czy w przypadku oscylatora harmonicznego tłumionego spełniona jest zasada zachowania
energii?
nie
37. Czy może być zachowany pęd ciała, na które działa niezrównoważona siła?
nie
38. Czy może być zachowany moment pędu ciała, na które działa niezrównoważona siła?
tak
39. W jakim przypadku pęd relatywistyczny przybiera postać klasycznego pędu?
Dla prędkości dużo mniejszych od c. V<<C
40. Kiedy można wprowadzić pojęcie energii potencjalnej?
Wtedy kiedy siły są zachowacze.
41. Jaką nazwę noszą siły dla których istnieje energia potencjalna?
siły zachowawcze
42. Czy siła Lorentza jest siłą zachowawczą?
tak
43. Czy zachowana jest energia w przypadku gdy obecne są siły inne niż zachowawcze?
Nie(?)
Download