Document

advertisement
1.Wszechświat po okresie rozszerzania zacznie się kurczyć, jeśli
b. gęstość materii Wszechświata jest dostatecznie duża.
2. Prawo Hubble’a mówi, że galaktyki oddalają się z prędkościami:
a. wprost proporcjonalnymi do odległości.
3. Miarą czasu życia Wszechświata jest:
b. odwrotność stałej Hubble’a.
4.Promień horyzontu zdarzeń Wszechświata to:
b. odległość jaką światło przebyło w czasie życia Wszechświata.
5. W okresie inflacji przestrzeń Wszechświata rozszerzyła się:
a. więcej niż 1040 razy w czasie krótszym niż 10-34 s po Wielkim Wybuchu.
6.Wykres przedstawia zależność prędkości rotacji gwiazd w galaktyce od odległości
od centrum galaktyki. Czy odstępstwo od praw Newtona można wytłumaczyć:
b. istnieniem ciemnej materii.
Obserwowana zależność
Prawa dynamiki
Newtona
7. Ciemna materia:
b.stanowi około 90% materii Wszechświata i nie zawiera protonów ani neutronów.
8. Protony i neutrony składają się z
a.kwarków : górnego u i dolnego d.
9. Oddziaływanie między kwarkami
a. zwiększa się ze wzrostem odległości.
10. Które zdanie jest prawdziwe?
c.Oddziaływania słabe i elektromagnetyczne są porównywalne na odległościach
rzędu 10-18 m.
11. Które zdanie jest prawdziwe?
b. Oddziaływania silne są przenoszone przez gluony, a oddziaływania słabe przez
bozony W i Z.
12. Przed erą hadronową
b. materia występowała w postaci plazmy kwarkowo-gluonowej.
13. W końcu ery leptonowej (14 sekunda) nastąpiła anihilacja elektronów i pozytonów
w wyniku czego:
b. powstała ogromna liczba fotonów i jednocześnie temperatura promieniowania
wzrosła.
14. Pierwotna nukleosynteza zakończyła się po około 3 minutach ponieważ:
a. temperatura spadła poniżej 106 K.
15. Po zakończeniu pierwotnej nukleosyntezy
a. masa helu stanowiła około 25% masy wodoru, a masa litu poniżej 1% masy
wodoru.
16. Przez pierwszych 300 tys. lat Wszechświat jest nieprzezroczysty dla
promieniowania, ponieważ
b. na skutek zderzeń z elektronami droga swobodna fotonów jest bardzo mała.
17. Kiedy temperatura ciała doskonale czarnego maleje, to
a. maksimum widma promieniowania przesuwa się w stronę większych długości,
a całkowita gęstość energii promieniowania maleje.
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0
0,000005
0,00001
0,000015
0,00002
0,000025
18. Promieniowanie reliktowe pochodzi z czasu, kiedy
c. swobodne elektrony zostały przyłączone do jąder i powstały atomy.
0,00003
0,000035
 (m)
19. Różne kolory na rysunku oznaczają:
a. fluktuacje temperatur promieniowania reliktowego spowodowane fluktuacjami
gęstości materii z epoki rekombinacji.
20. Które zdanie jest prawdziwe?
a. Galaktyki układają się w skomplikowane struktury otaczające olbrzymie puste
obszary.
21. Galaktyki eliptyczne zawierają
b. prawie wyłącznie gwiazdy stare i znikome ilości pyłu i gazu.
0,00004
22. Pierwsze gwiazdy powstały
a. 200 mln lat po Wielkim Wybuchu
23. Większa część masy białego karła przypada na jądro:
b. węglowo-tlenowe.
24. Gwiazda przesuwa się z punktu A do B na diagramie HR, gdy
c. kończy się zapas wodoru w jądrze.
A B
25. Najszybciej ewoluują gwiazdy
a. najbardziej masywne.
26. Biały karzeł to gwiazda, w której
a. ciśnienie zdegenerowanego gazu elektronów równoważy grawitację.
27. Które zdanie jest prawdziwe?
b. W gwiazdach o masach większych niż 3 masy Słońca nukleosynteza kończy
się na żelazie.
28. Gwiazda neutronowa
a. pozostaje po wybuchu supernowej II typu.
29. Jądra złota i uranu powstały
c. podczas wybuchu supernowej.
30. Pulsar to
a. szybko wirująca gwiazda neutronowa.
31. Gwiazda neutronowa
a. ma promień od 10 do 20 km i masę zbliżoną do masy Słońca.
32. Wybuch supernowej typu Ia
b. spowodowany jest akrecją materii przez białego karła, co powoduje
zmniejszanie jego promienia.
33. Cefeidy to
a. pulsujące olbrzymy i superolbrzymy.
34. Promień Schwarzschilda
a. określa rozmiar horyzontu zdarzeń czarnej dziury.
35. Z ogólnej teorii względności wynika, że wszystkie własności czarnej dziury można
przewidzieć na podstawie trzech liczb:
a. masy, ładunku i momentu pędu.
36. Parowanie czarnej dziury jest tym szybsze, im
c. mniejsza jest masa.
37. Kwazary to
a. supermasywne czarne dziury o masie milionów lub miliardów mas Słońca.
38. Różnica składu chemicznego Merkurego i Jowisza spowodowana jest
b. różnymi temperaturami w obszarach, w których formowały się te planety.
39. Obłok Oorta to
b. zewnętrzna część Układu Słonecznego zawierająca miliardy drobnych ciał
zbudowanych z „brudnego lodu”.
40. Pas planetoid między orbitami Marsa i Jowisza
a. jest pozostałością po formowaniu się planet typu Ziemi.
Download