1. Rola banku centralnego w procesach pieniężnych i gospodarce

advertisement
2. EBC, ESBC i Eurosystem:
zasady funkcjonowania
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Żaden fragment prezentacji nie
może być powielany lub
rozpowszechniany
w żadnej formie i w żaden
sposób bez uprzedniego
zezwolenia.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
Zarys wykładu
• Zagadnienia instytucjonalne
komitety ESBC, Rada Ogólna
• Klucz kapitałowy EBC
• Struktura organizacyjna
• Sposoby głosowania
• EBC jako instytucja UE
• Podstawowe funkcje
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
–
organy,
Eurosystem
• Eurosystem składa się z EBC i banków centralnych
państw, które wprowadziły euro. Eurosystem będzie
istnieć obok ESBC, dopóki wszystkie państwa
członkowskie UE nie przystąpią do strefy euro.
• Jego głównym celem jest utrzymanie stabilności cen
służącej wspólnemu dobru. Jako ważny organ
finansowy Eurosystem dąży także do utrzymania
stabilności finansowej oraz wspiera integrację
finansową w Europie. Eurosystem nie ma
osobowości prawnej, ale funkcjonalnie jest kluczowy
dla realizacji polityki pieniężnej strefy euro
– nie maja swoich komitetów, korzysta z komitetów
ESBC obradując w formacie restricted composition.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC
• EBC realizuje zadania powierzone ESBC poprzez
własne działania i poprzez kbc.
• Traktaty i Statut wyraźnie akcentują główną rolę
EBC w funkcjonowaniu całego systemu: organy
decyzyjne EBC kierują ESBC (choć w ich skład
wchodzą również prezesi krajowych banków
centralnych).
• EBC odpowiada od listopada 2014 za nadzór
ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ze
strefy
euro
i
uczestniczących
państw
członkowskich spoza tej strefy, prowadzony
w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – osobowość prawna
• formalny status EBC jest raczej nietypowy
w porównaniu z innymi instytucjami unijnymi
– wyróżnia go fakt posiadania osobowości prawnej.
• art. 9 Statutu:
– EBC, który na mocy artykułu 106 ust 2 TfUE ma osobowość
prawną, posiada w każdym z Państw Członkowskich
zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych
o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwa
krajowe osobom prawnym;
– EBC może zwłaszcza nabywać i zbywać mienie ruchome
i nieruchome oraz stawać przed sądem
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC
• Struktura:
– Rada Prezesów (Governing Council)
– Zarząd (Executive Board)
– Rada Ogólna (General Council)
– dyrekcje (dyrektoriaty)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – dyrektoriaty (17)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dyrekcja ds. Audytu Wewnętrznego
Dyrekcja ds. Banknotów
Dyrekcja ds. Zarządzania Ryzykiem
Dyrekcja Generalna ds. Administracji
Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych
Dyrekcja Generalna ds. Ekonomii
– Dyrekcja ds. Analiz Ekonomicznych
– Dyrekcja ds. Polityki Pieniężnej
Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury Rynku i Płatności
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Dyrekcja Generalna ds. Kadr, Budżetu i Organizacji
Dyrekcja Generalna ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego
Dyrekcja Generalna ds. Operacji Rynkowych
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Makroostrożnościowej i Stabilności Finansowej
Dyrekcja Generalna ds. Statystyki
Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Międzynarodowych i Europejskich
Dyrekcja Generalna ds. Systemów Informatycznych
Dyrekcja Generalna - Sekretariat
Dyrekcja Generalna Służb Prawnych
•
•
•
•
Przedstawicielstwo EBC w Waszyngtonie
Sekretariat Rady ds. Nadzoru
Sekretariat ERRS
Zespół Doradców Zarządu
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – Rada Prezesów
• Skład:
– członkowie Zarządu EBC (6 osób)
– prezesi kbc należący do Eurosystemu (19 osób)
• Kompetencje:
– Uchwalanie wytycznych i podejmowanie decyzji potrzebnych
do wykonywania zadań nałożonych na EBC i Eurosystem;
– Formułowanie polityki pieniężnej strefy euro – podejmowanie
decyzji dotyczących celów monetarnych, podstawowych stóp
procentowych i wielkości rezerw w Eurosystemie oraz
uchwalanie wytycznych w sprawie wykonania tych decyzji;
– W ramach nowych obowiązków EBC związanych z nadzorem
bankowym – uchwalanie decyzji dotyczących aktów prawnych,
na mocy których podejmowane są decyzje nadzorcze,
oraz uchwalanie (w trybie zatwierdzenia przy braku sprzeciwu)
projektów decyzji przedstawianych przez Radę ds. Nadzoru.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – Rada Prezesów
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – Rada Prezesów
• Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się dwa razy w miesiącu w siedzibie
EBC we Frankfurcie nad Menem.
• Co sześć tygodni Rada Prezesów ocenia sytuację gospodarczą i monetarną
oraz podejmuje decyzje w sprawie polityki pieniężnej. Na pozostałych
posiedzeniach Rada Prezesów omawia głównie kwestie związane z innymi
zadaniami i obszarami odpowiedzialności EBC i Eurosystemu.
• Decyzje w sprawie polityki pieniężnej są szczegółowo objaśniane co sześć
tygodni na konferencji prasowej, którą prowadzi prezes EBC wraz
z wiceprezesem.
• Aby zapewnić rozdział funkcji nadzorczej EBC od polityki pieniężnej
i pozostałych zadań, sprawy te są omawiane na osobnych posiedzeniach.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – Rada Prezesów
(sposób głosowania)
• W decyzjach dot. stóp procentowych każdy członek Rady Prezesów EBC ma
jeden głos.
• Reguła decyzyjna: zwykła większość głosów, rozstrzygający głos Prezesa
EBC w przypadku równego rozkładu głosów.
• Nowy system głosowania: każdorazowo głosuje 6 przedstawicieli Zarządu
i 15 przedstawicieli kbc (wybierani zgodnie z regułami rotacji).
• Rotacja prawa głosu:
– 1 stycznia 2015 wraz z wejściem Litwy do strefy euro zaczął obowiązywać
nowy system, w którym prezesi krajowych banków centralnych na zmianę
korzystają z prawa głosu w Radzie Prezesów.
• Zasada rotacji pozwala utrzymać sprawność działania Rady Prezesów także
przy większej liczbie członków, w miarę rozszerzania strefy euro o kolejne
kraje. Zgodnie z Traktatami system rotacyjny musiał zostać wprowadzony,
gdy liczba prezesów krajowych banków centralnych przekroczyła 18.
• Członkom Zarządu EBC przysługuje stałe prawo głosu.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – Rada Prezesów
(sposób głosowania)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – Rada Prezesów
(sposób głosowania)
• Kraje strefy euro zostały podzielone na grupy
na podstawie wielkości swoich gospodarek
(PKB – waga 5/6) i sektorów finansowych (waga 1/6).
• Aby określić, do której grupy mają należeć prezesi
poszczególnych krajowych banków centralnych, został
sporządzony ranking. Prezesi z pierwszych 5 krajów
w rankingu – obecnie są to Niemcy, Francja, Włochy,
Hiszpania i Holandia – dysponują 4 głosami.
• Wszystkim pozostałym przysługuje 11 głosów.
Poszczególni prezesi korzystają z prawa głosu
na zmianę, każdorazowo przez miesiąc.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – Rada Prezesów (sposób głosowania)
• Jeżeli liczba państw strefy euro przekroczy 21 system
głosowania ulegnie zmianie, będą 3 grupy krajów:
– Grupa 1: 5 prezesów kbc, na których przypadają 4 głosy
– Grupa 2: połowa z całkowitej liczby prezesów kbc - 8 głosów
– Grupa 3: pozostali prezesi kbc - 3 głosy
Częstotliwość
głosowania
Kraje
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
80%
57%
38%
Niemcy, Wielka
Brytania, Francja,
Włochy, Hiszpania
Holandia, Belgia,
Szwecja, Austria, Polska,
Słowacja, Słowenia,
Dania, Irlandia, Grecja,
Bułgaria, Łotwa, Litwa,
Finlandia, Portugalia,
Cypr, Estonia, Malta
Czechy, Rumunia,
Luksemburg, Węgry
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC - Zarząd
• Skład (osoby o „uznanym autorytecie
i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie
walutowej lub bankowej” – mianowanie
przez Radę Europejską):
– Prezes,
– Wiceprezes,
– 4 członkowie.
• Kadencja : 8 lat (nieodnawialna)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC - Zarząd
• Sposób powoływania:
o Prezes, wiceprezes i pozostali członkowie Zarządu są mianowani
przez Radę Europejską stanowiącą większością kwalifikowaną
na zalecenie Rady UE i po konsultacji z Parlamentem
Europejskim oraz z Radą Prezesów Europejskiego Banku
Centralnego, spośród osób o uznanym autorytecie
i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza
lub bankowości.
o Ich mandat trwa 8 lat i nie jest odnawialny.
o Członkami Zarządu mogą być tylko obywatele Państw
Członkowskich.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC - Zarząd
• Prezes: Mario Draghi (Włochy) : 2011-2019
• Wiceprezes: Vitor Constancio (Portugalia) 2010 -2018
• Pozostali członkowie Zarządu:
–
–
–
–
Peter Praet (Belgia): 2011-2019
Benoît Cœuré (Francja): 2012-2020
Yves Mersch (Luksemburg): 2012-2020
Sabine Lautenschläger (Niemcy): 2014-2021
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC - Zarząd
• Zadania:
– zarządzanie bieżącymi sprawami EBC,
– realizacja polityki pieniężnej wytyczonej przez
Radę Prezesów (instrukcje dla kbc),
– przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów,
– wykonywanie
określonych
uprawnień
przekazanych Zarządowi w drodze delegacji przez
Radę Prezesów, w tym uprawnień o charakterze
regulacyjnym,
– funkcja reprezentacyjna EBC.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – Rada Ogólna
• Skład:
– Prezes EBC
– Wiceprezes
– wszyscy (28) prezesi kbc UE
• W posiedzeniach Rady Ogólnej mogą
uczestniczyć bez prawa głosu pozostali
członkowie Zarządu EBC, przewodniczący Rady
UE oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – Rada Ogólna
• Radę Ogólną można uznać za organ tymczasowy.
Ze względu na to, że jeszcze nie wszystkie państwa
członkowskie UE wprowadziły euro, Rada Ogólna wykonuje
te z zadań przejętych od Europejskiego Instytutu
Walutowego, których kontynuacja na trzecim etapie unii
gospodarczej i walutowej jest obowiązkiem EBC.
• Zgodnie ze Statutem Europejskiego Systemu Banków
Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Rada
Ogólna zostanie rozwiązana po wprowadzeniu wspólnej
waluty przez wszystkie państwa członkowskie UE.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – Rada ds. Nadzoru
• Skład:
– przewodniczący
(mianowany
na
nieodnawialną
pięcioletnią kadencję)
– wiceprzewodniczący (jeden z członków Zarządu EBC)
– czterech przedstawicieli EBC
– przedstawiciele krajowych organów nadzoru.
• Kompetencje:
– spotyka się dwa razy w miesiącu, by omawiać, planować
i wykonywać zadania nadzorcze EBC;
– przedstawia
Radzie
Prezesów
projekty
decyzji,
których uchwalenie następuje w trybie zatwierdzenia przy
braku sprzeciwu.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – relacje z kbc
• Relacje EBC – kbc
obligatoryjne kbc):
z
Eurosystemu
(działania
– przekazanie środków w poczet kapitału EBC,
– przekazanie rezerwy walutowej,
– wykonywanie wytycznych i instrukcji EBC w zakresie
polityki pieniężnej,
– dostarczanie niezbędnych informacji statystycznych.
• Relacje EBC – kbc spoza Eurosystemu:
– przekazanie 3,75% środków w poczet kapitału EBC,
– udział prezesa w posiedzeniach Rady Ogólnej + obowiązki
doradcze,
– obowiązki statystyczne kbc.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – klucz kapitałowy
• Kapitał EBC pochodzi od kbc wszystkich państw członkowskich Unii
Europejskiej i wynosi 10 825 mld euro (stan na 1.1.2015).
• Wysokość wkładu kbc oblicza się według klucza, który odpowiada
udziałom danego państwa w łącznej liczbie ludności oraz
w PKB całej Unii (oba czynniki mają wagę 0,5).
• Wkłady są korygowane przez EBC co 5 lat oraz każdorazowo
po rozszerzeniu UE.
• Krajowe banki centralne ze strefy euro partycypują w zyskach
i stratach netto EBC.
• Krajowe banki centralne spoza strefy euro nie są uprawnione
do udziału w podlegających podziałowi zyskach EBC
ani nie są zobowiązane do pokrywania jego ewentualnych strat.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – klucz kapitałowy (kraje euro)
Klucz
kapitałowy
(w %)
Kapitał opłacony (w euro)
2,48
268 222 025,17
18,00
1 948 208 997,34
Eesti Pank (Estonia)
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of
Ireland (Irlandia)
Bank of Greece (Grecja)
0,19
20 870 613,63
1,16
125 645 857,06
2,03
220 094 043,74
Banco de España (Hiszpania)
8,84
957 028 050,02
Banque de France (Francja)
14,18
1 534 899 402,41
Banca d’Italia (Włochy)
Nazwa krajowego banku centralnego
Nationale Bank van België / Banque
Nationale de Belgique (Belgia)
Deutsche Bundesbank (Niemcy)
12,31
1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Cypr)
0,15
16 378 235,70
Latvijas Banka (Łotwa)
0,28
30 537 344,94
Lietuvos bankas (Litwa)
Banque centrale du Luxembourg
(Luksemburg)
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of
Malta (Malta)
De Nederlandsche Bank (Holandia)
0,41
44 728 929,21
0,20
21 974 764,35
0,06
7 014 604,58
4,00
433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Austria)
1,96
212 505 713,78
Banco de Portugal (Portugalia)
1,74
188 723 173,25
Banka Slovenije (Słowenia)
0,35
37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Słowacja)
0,77
83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlandia)
1,26
136 005 388,82
70,3915
7 619 884 851,40
Razem
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
EBC – klucz kapitałowy
(kraje non-euro)
Nazwa krajowego banku centralnego
Klucz kapitałowy (w %)
Kapitał opłacony (w euro)
Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarski)
(Bułgaria)
0,86
3 487 005,40
Česká národní banka (Czechy)
1,61
6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Dania)
1,49
6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Chorwacja)
0,60
2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Węgry)
1,38
5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Polska)
5,12
20 796 191,71
Banca Naţională a României (Rumunia)
2,60
10 564 124,40
Sveriges riksbank (Szwecja)
2,27
9 226 559,46
Bank of England (Wielka Brytania)
13,67
55 509 147,81
Razem
29,61
120 192 083,17
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
ESBC
• ESBC składa się z EBC i banków centralnych wszystkich
państw członkowskich UE, niezależnie od tego, czy państwa
te wprowadziły euro.
• ma status mniej formalny - ESBC nie ma osobowości
prawnej.
• Podstawowe zadania ESBC (art. 127 TfUE i art. 3 Statutu):
o określanie i realizowanie wspólnej polityki pieniężnej UGW
o przeprowadzanie operacji walutowych
o utrzymywanie i zarządzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi
państw członkowskich
o popieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
ESBC
• Struktura:
EBC
Frankfurt/M.
kbc
(Włoch)
kbc
(Niemiec)
kbc
kbc
(Grecji)
(Polski)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
…
ESBC – Komitety (17)
•
•
•
•
•
•
•
•
ds. Rachunkowości i
Dochodów Pieniężnych
(AMICO)
ds. Banknotów (BANCO)
Budżetowy (BUCOM)
ds. Kontrolingu (COMCO)
ds. Komunikacji Eurosystemu
i ESBC (ECCO)
ds. Stabilności Finansowej
(FSC)
Konferencja Działów Kadr
(HRC)
ds. Audytu Wewnętrznego
(IAC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ds. Stosunków
Międzynarodowych (IRC)
ds. Informatyki (ITC)
ds. Prawnych (LEGCO)
ds. Operacji Rynkowych
(MOC)
ds. Polityki Pieniężnej (MPC)
ds. Rozwoju Organizacyjnego
(ODC)
ds. Systemów Płatności
i Rozrachunku (PSSC)
ds. Zarządzania Ryzykiem
(RMC)
ds. Statystyki (STC)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
ESBC – przykładowe tematy spotkań
• Rozwój i administrowanie systemem płatniczym
TARGET2.
• Co 2 lata Rada Ogólna przyjmuje raporty
konwergencji, w których ocenia się stan
wypełniania kryteriów konwergencji przez kraje
non-euro oraz zgodność ich ustawodawstwa
z Traktatami i Statutem ESBC.
• Standaryzacja procesów gromadzenia i analizy
danych statystycznych.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
Download