MFSE EBC 1 K.Łusiakowski

advertisement
Europejski Bank Centralny
III. Organy decyzyjne EBC
Władzami Eurosystemu i ESBC są dwa najważniejsze organy decyzyjne to Rada
Prezesów oraz Zarząd. Trzeci organ decyzyjny – Rada Ogólna – będzie istnieć dopóki
wszystkie państwa członkowskie UE nie przyjmą euro. Funkcjonowanie tych organów
reguluje Traktat, Statut ESBC oraz Regulamin EBC.
Organy Decyzyjne pełnią dwojaką funkcję:
1. Sprawowanie władzy nad EBC
2. Sprawowanie władzy nad Eurosystemem i ESBC.
Rada Prezesów jest głównym organem decyzyjnym EBC, uprawnionym do
podejmowania najważniejszych strategicznych decyzji dotyczących Eurosysytemu.
Rada Prezesów składa się z 6 członków Zarządu oraz prezesów KBC tych państw
członkowskich, które wprowadziły euro.
Europejski Bank Centralny
Uczestnictwo w Radzie Prezesów jest wykonywane osobiście i ma
charakter niezbywalny, tzn. nie można go delegować osobie trzeciej. Są
jednak dwa wyjątki od tej zasady:
• prezes krajowego banku centralnego, który nie może uczestniczyć w
posiedzeniu może wyznaczyć zastępcę, który odda za niego głos w
przypadku głosowania na temat spraw finansowych,
• jeśli członek Rady Prezesów nie jest w stanie uczestniczyć w głosowaniu
przez dłuższy okres (> 1 m-c), może wyznaczyć zastępcę.
Członkowie Zarządu EBC uczestniczący w Radzie Prezesów mają takie
same prawa i obowiązki decyzyjne co prezesi krajowych banków
centralnych. Takie rozwiązanie podkreśla ponadnarodowy charakter EBC.
Udział członków Zarządu EBC w podejmowaniu decyzji przez Radę
Prezesów pozwala również uwzględnić fachową wiedzę osób, które będą
odpowiada za realizację określonych dziedzin polityki EBC.
Europejski Bank Centralny
W zakresie kompetencji – Rada Prezesów – podejmuje wszystkie decyzje
za wyjątkiem tych, które są zastrzeżone dla Zarządu. Jeśli chodzi o cele i
zadania powierzone Eurosystemowi, Rada Prezesów odpowiada w
szczególności za formułowanie polityki pieniężnej strefy euro. W tym
kontekście Rada Prezesów określa strategię polityki pieniężnej EBC oraz
jego ramy operacyjne, podejmuje niezbędne decyzje (np. w spraw stóp
procentowych EBC) oraz uchwala wytyczne dla krajowych banków
centralnych Eurosystemu dotyczące realizacji polityki pieniężnej.
Do pozostałych kompetencji należy:
• uchwalanie wytycznych dotyczących wszelkich innych operacji krajowych
banków centralnych, jak również dotyczących transakcji krajów strefy
euro angażujących środki ich walutowych kapitałów obrotowych;
• uchwalanie przepisów, w granicach uprawnień regulacyjnych EBC;
Europejski Bank Centralny
• zatwierdzanie emisji banknotów euro oraz wolumenu emisji monet euro
dla strefy euro;
• ustalanie reguł normalizacji rachunkowości i sprawozdawczości w
zakresie działalności operacyjnej krajowych banków centralnych;
• inicjatywa legislacyjna w zakresie prawa wspólnotowego oraz funkcje
doradcze EBC, podejmowanie decyzji w zakresie reprezentowania
Eurosystemu na arenie międzynarodowej;
• Podejmowanie decyzji w sprawie przydziału środków finansowych EBC
oraz podziału jego wyniku finansowego, określanie reguł alokacji
dochodu pieniężnego EBC pomiędzy krajowe banki centralne strefy euro;
• zatwierdzanie raportu rocznego i rocznego sprawozdania finansowego
EBC
Europejski Bank Centralny
• jest najwyższym organem decyzyjnym w sprawach zarządzania samym
EBC;
• Rada zatwierdza Regulamin EBC;
• określa warunki zatrudnienia członków Zarządu i pracowników EBC;
• ustala budżet EBC.
Rada Prezesów działa jako ciało kolegialne zgodnie z zasadą „jeden
człowiek – jeden głos”. Oznacza to, że za wyjątkiem określonych decyzji
w sprawach finansowych, oddane głosy nie są ważone. Głos prezesa
banku centralnego największego kraju strefy euro liczy się tak samo jak
prezesa najmniejszego kraju. Ta zasada odzwierciedla fakt, iż wszyscy
członkowie Rady Prezesów nominowani są jako konkretne osoby, a nie
jako przedstawiciele swoich krajów czy też banków centralnych.
Europejski Bank Centralny
Rada Prezesów zazwyczaj podejmuje decyzje zwykłą większością głosów
członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos Prezesa EBC. Takie zasady mają na celu zagwarantowanie,
że decyzje nie będą blokowane przez mniejszość, dzięki czemu EBC w
każdej chwili zachowa możliwość działania.
W następujących przypadkach wymagana jest większość dwóch trzecich
głosów:
• gdy Rada Prezesów uzna, że niezwiązane z Eurosystemem funkcje
danego krajowego banku centralnego są sprzeczne z celami i zadaniami
Eurosystemu;
• gdy Rada Prezesów podejmuje decyzje o zastosowaniu operacyjnych
metod kontroli monetarnej innych niż wymienione w Statucie.
Europejski Bank Centralny
Szybkość i prostotę procesu decyzyjnego gwarantują zasady kworum,
które wymagają obecności dwóch trzecich ogólnej liczby członków Rady
Prezesów. W przypadku braku kworum prezes EBC może zwołać
nadzwyczajne posiedzenie, na którym zapadają decyzje bez kworum.
Po rozszerzeniu strefy euro na ponad 15 krajów członkowskich – liczba
głosów przysługującym prezesom KBC została ograniczona do 15. Sześciu
członków Zarządu zachowało stałe prawo głosu, natomiast prezesi KBC
wykonują swoje prawo głosu w systemie rotacyjnym. W celu
zagwarantowania, że prezesi dysponujący w danym momencie prawem
głosu pochodzą z krajów, które łącznie są reprezentatywne dla
gospodarki strefy euro jako całości, wykonują prawo głosu z różną
częstotliwością, z góry określoną na podstawie obiektywnych kryteriów.
Europejski Bank Centralny
W przypadku prezesów dysponujących w danym momencie prawem
głosu nadal obowiązywać będzie zasada „jeden człowiek, jeden głos”.
Prezesi KBC zostaną podzieleni na różne grupy w zależności od wielkości
gospodarek krajów, z których pochodzą. Ranking krajów oparty jest na
wskaźniku skonstruowanym z 2 składników:
• udziału danego kraju w zagregowanym PKB liczonym według cen
rynkowych;
• udziału danego kraju w sumie aktywów zagregowanego bilansu
monetarnych instytucji finansowych.
System rotacyjny z dwiema grupami członków funkcjonuje od czasu,
kiedy liczba członków strefy euro przekroczyła 15 krajów. Do pierwszej
grupy zaliczonych zostało 5 prezesów KBC strefy euro zajmujących
najwyższe miejsca w rankingu krajów. Ta grupa dysponuje łącznie
czterema głosami. Do drugiej grupy należą pozostali prezesi, którym
przysługują 11 głosów.
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Centralny
Gdy liczba krajów strefy euro wyniesie co najmniej 22,
system rotacyjny obejmie 3 grupy. Do pierwszej
należeć będzie 5 prezesów KBC krajów strefy euro
zajmujących najwyższe miejsce w rankingu, którym
przysługiwać będą 4 głosy. Do drugiej grupy należeć
będzie połowa wszystkich prezesów KBC, którym
przysługiwać będzie 8 głosów. Do trzeciej grupy
będzie należeć pozostali prezesi, dysponujący 3
głosami.
Wielkość
grup
i
częstotliwość
głosowania
poszczególnych prezesów KBC będzie z czasem
korygowana w celu uwzględnienia kolejności
rozszerzania strefy euro do 28 krajów.
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Centralny
W przypadku głosowanie w sprawach finansowych, głosy w Radzie
Prezesów są ważone udziałem poszczególnych KBC w subskrybowanym
kapitale EBC (tylko KBC ze strefy euro). Głosy członków Zarządu mają
przypisaną wagę zerową.
Rada podejmuje decyzje zwykła większością głosów.
Rada Prezesów zbiera się dwa razy w miesiącu. Na pierwszym
posiedzeniu w m-cu Rada dokonuje pogłębionej analizy sytuacji
monetarnej i makroekonomicznej, a dalej podejmuje stosowne decyzje.
Następnie odbywa się konferencja prasowa. Drugie posiedzenie dotyczy
zagadnień z innych zadań EBC i Eurosystemu.
Przebieg posiedzeń jest poufny ale opinia publiczna jest informowana o
istotnych aspektach obrad.
Europejski Bank Centralny
Zarząd to organ EBC podejmujący decyzje operacyjne.
Odpowiada on za wszelkie decyzje, które muszą być podejmowane na
bieżąco. Z uwagi na prowadzenie polityki monetarnej, EBC musi szybko
reagować na zmieniające się warunki na rynkach pieniężnych i
kapitałowych.
W skład Zarządu wchodzi:
- Prezes
- Wiceprezes
- 4 członków zarządu.
Członkowie Zarządu są mianowani za wspólnym porozumieniem rządów
krajów należących do strefy euro, na podstawie rekomendacji Rady UE i
po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego Instytutu Walutowego.
Europejski Bank Centralny
Do podstawowych obowiązków Zarządu należy:
• przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów;
• realizacja polityki pieniężnej strefy euro zgodnie z wytycznymi i
decyzjami przyjętymi przez Radę Prezesów oraz przekazywanie
niezbędnych instrukcji w tym zakresie KBC strefy euro;
• kierowanie bieżącą działalnością EBC;
• egzekwowanie uprawnień przekazanych Zarządowi przez Radę Prezesów,
w tym niektórych uprawnień o charakterze regulacyjnym.
Na mocy Traktatu WE realizacja polityki pieniężnej należy do wyłącznej
kompetencji Zarządu. Dlatego odpowiedzialność za realizację polityki
pieniężnej uzasadnia nadanie Zarządowi uprawnień do uchwalenia
instrukcji dla KBC.
Europejski Bank Centralny
Decyzje podejmowane są przez Zarząd zwykłą większością głosów
obecnych na posiedzeniu członków. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos prezesa EBC.
•
•
•
•
Prezes EBC odgrywa szczególną rolę na mocy statutu ESBC, ponieważ:
przewodniczy wszystkim trzem organom decyzyjnym EBC;
posiada rozstrzygający głos w głosowaniach Rady Prezesów i Zarządu;
reprezentuje EBC na zewnątrz;
przedstawia raport roczny EBC Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE.
Rada Ogólna umożliwia instytucjonalne powiązanie Eurosystemu z KBC
państw członkowskich spoza strefy euro. Dlatego jest organ, który
przestanie funkcjonować z chwilą przyjęcia euro przez wszystkie państwa
członkowskie UE.
Europejski Bank Centralny
Skład Rady Ogólnej obejmuje:
• Prezesa EBC
• Wiceprezesa EBC
• Prezesów wszystkich KBC UE
Rada Ogólna pełni zadania przejęte od Europejskiego Instytutu Walutowego, które
muszą być realizowane przez EBC na trzecim etapie UGW, ze względu na to, iż jeszcze
nie wszystkie państwa członkowskie przyjęły euro.
•
•
•
Podstawowe zadania Rady Ogólnej:
opiniuje raporty o konwergencji;
monitoruje funkcjonowanie systemu ERM II;
monitoruje przestrzeganie przez KBC UE oraz EBC zakazu udzielania przez nie
jakichkolwiek kredytów rządom i instytucjom lub organom wspólnotowym oraz
nabywania bezpośrednio od nich instrumentów dłużnych a także stosowania środków,
które dawałyby rządom i instytucjom lub organom Wspólnoty uprzywilejowany
dostęp do instytucji finansowych;
Europejski Bank Centralny
•
•
•
•
•
uczestniczy w działaniach związanych z pełnieniem przez EBC funkcji
doradczych oraz gromadzeniem informacji statystycznych;
opiniuje zmiany zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
określenie klucza subskrypcji kapitału EBC oraz warunki zatrudnienia
pracowników EBC.
Wewnętrzne akty prawne Eurosystemu:
wytyczne EBC;
instrukcje EBC;
decyzje wewnętrzne.
Wytyczne i instrukcje EBC stanowią część prawa wspólnotowego i dlatego
mają one pierwszeństwo przed przepisami krajowymi w dziedzinach, do
których mają one zastosowanie (zasada supremacji). EBC podejmuje również
wewnętrzne decyzje w sprawach organizacyjnych, finansowych i
administracyjnych Eurosystemu.
Europejski Bank Centralny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komitety Eurosystemu i ESBC, gromadzące ekspertów i ułatwiające
proces podejmowania decyzji:
Komitet ds. Rachunkowości i Dochodów Pieniężnych
Komitet ds. Banknotów
Komitet ds. Komunikacji Zewnętrznej
Komitet ds. Informatyki
Komitet ds. Audytu Wewnętrznego
Komitet ds. Prawnych
Komitet ds. Operacji Rynkowych
Komitet ds. Polityki Pieniężnej
Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku
Komitet ds. Statystyki
Europejski Bank Centralny
Uprawnienia regulacyjne zewnętrzne EBC:
• Rozporządzenia
• Decyzje
EBC wydaje również opinie w następującym zakresie:
• do wniosków o konsultacje EBC, składanych przez instytucje
wspólnotowe lub państwa członkowskie na podstawie Traktatu lub
Statutu;
• z własnej inicjatywy tj. w sprawach należących do kompetencji EBC
Europejski Bank Centralny
IV. Niezależność i przejrzystość działań banku centralnego
•
•
•
•
Zgodnie z art. 108 Traktatu WE EBC działa całkowicie niezależnie i we
własnym imieniu, w granicach uprawnień przyznanych mu w Traktacie.
Jednak jako organizacja utworzona na mocy prawa wspólnotowego, EBC
podlega instytucjonalnym zasadom Wspólnoty.
Traktat łączy zatem niezależność EBC i KBC w wypełnianiu celów
Eurosystemu z przepisami, które zapewniają:
demokratyczną odpowiedzialność EBC;
efektywny dialog i współpracę pomiędzy EBC a instytucjami i organami
Wspólnoty;
kontrolę sądową Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nad aktami
prawnymi EBC;
zewnętrzną kontrolę rzetelności i zarządzania finansami EBC.
Europejski Bank Centralny
Pojęcie niezależności EBC obejmuje:
• niezależność instytucjonalną;
• niezależność prawną;
• niezależność osobistą członków organów decyzyjnych;
• niezależność funkcjonalną i operacyjną;
• niezależność finansową i organizacyjną.
Niezależność instytucjonalna – EBC, KBC, członkowie ich organów nie
przyjmują instrukcji ani się o nie nie zwracają do instytucji czy organów
wspólnotowych.
Niezależność prawna – EBC, KBC posiadają osobowość prawną. EBC może
wszcząć postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości jeśli
ich prawa zostaną naruszone przez instytucje Wspólnoty lub państwo
członkowskie.
Europejski Bank Centralny
Niezależność osobista – dla członków organów decyzyjnych EBC min.
poprzez długie kadencje. Członek organu decyzyjnego EBC nie może
zostać uznaniowo zdymisjonowany za sposób realizacji polityki w
przeszłości. Mogą być oni usunięci ze stanowiska tylko wtedy, gdy
przestaną spełniać warunki koniczne do wykonywania swych funkcji lub
dopuszczą się poważnego uchybienia.
Niezależność funkcjonalna i operacyjna – posiadanie przez EBC wszelkich
uprawnień koniecznych do realizowania celu w postaci stabilności cen,
monopol na emisję banknotów (kontrola nad bazą monetarną w strefie
euro).
Niezależność finansowa i organizacyjna – posiadanie własnych środków
pieniężnych, dochodów, autonomii organizacyjnej.
Europejski Bank Centralny
Zasada przejrzystości oznacza, że bank centralny udostępnia rynkom i
opinii publicznej wszelkie istotne informacje na temat swej strategii,
ocen i decyzji w sprawie prowadzonej polityki, a także na temat swych
procedur, w sposób otwarty, jasny i w odpowiednim terminie.
Obecnie większość banków centralnych, w tym EBC, uważa zasadę
przejrzystości za kwestię o fundamentalnym znaczeniu. Dotyczy to w
szczególności ram prowadzonej polityki pieniężnej. EBC uważa skuteczną
komunikację z opinią publiczną za kwestię priorytetową.
Zasada przejrzystości ułatwia opinii publicznej zrozumienie polityki
pieniężnej prowadzonej przez EBC. Lepsze rozumienie czyni zaś tę
politykę bardziej wiarygodną i skuteczną. Zasada przejrzystości oznacza,
że EBC wyjaśnia, jak rozumie powierzone mu obowiązki, oraz otwarcie
prezentuje cele swej polityki.
Europejski Bank Centralny
EBC buduje wiarygodność poprzez jasne wypowiadanie się na temat
powierzonych mu zadań oraz sposobu ich realizacji. Dopóki opinia
publiczna będzie przekonana, że EBC ma możliwość i wolę, by realizować
powierzone mu zadania, oczekiwania cenowe pozostaną mocno
zakotwiczone. Celowi temu służą zwłaszcza regularne komunikaty na
temat dokonywanej przez bank centralny oceny sytuacji gospodarczej.
Pomocne jest również otwarte i realistyczne informowanie przez bank
centralny o możliwościach polityki pieniężnej, a także – w jeszcze
większym stopniu – o jej ograniczeniach.
Determinacja, by stosować zasadę przejrzystości, narzuca decydentom
dyscyplinę, która gwarantuje, że ich decyzje i wyjaśnienia w sprawie
prowadzonej polityki będą konsekwentne. Umożliwienie opinii
publicznej wglądu w działania z zakresu polityki pieniężnej zachęca
organy decyzyjne do jak najlepszego wypełniania udzielonego im
mandatu.
Europejski Bank Centralny
EBC publicznie ogłasza swoją strategię polityki pieniężnej i regularnie
informuje o swej ocenie zmian w sytuacji gospodarczej. Pomaga to rynkom
rozpoznać wzór reakcji polityki monetarnej na rozwój sytuacji gospodarczej i
wstrząsy gospodarcze. Dzięki temu w perspektywie średnioterminowej
posunięcia w zakresie polityki pieniężnej stają się bardziej przewidywalne
dla rynków. W konsekwencji można dokładniej i efektywniej kształtować
oczekiwania rynkowe.
Jeśli uczestnicy rynku mogą przewidzieć reakcje banku centralnego, są w
stanie szybko uwzględnić zmiany polityki pieniężnej w zmiennych
finansowych. Pozwala to skrócić proces reakcji zmian w polityce pieniężnej
na decyzje inwestycyjne i konsumpcyjne, przyspieszając tym samym
niezbędne korekty gospodarcze, co zwiększa skuteczność polityki pieniężnej.
Przejrzystość działań EBC wiąże się z jego odpowiedzialnością przed
społecznością UE za jego wyłączne kompetencje w zakresie prowadzenia
polityki pieniężnej. Należyte wyjaśnianie i uzasadnianie podjętych decyzji
leży w interesie samego EBC, ponieważ zapewnia poparcie społeczne dla
prowadzonej przez Bank polityki pieniężnej.
Europejski Bank Centralny
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download