ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

advertisement
Rzeszów, 2016-12-21
WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzes zów
skr. poczt. 297
OA-I.431.2.2016
Pan
Renald Partyka
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej1 w związku z przeprowadzoną w dniach 16, 21, 29 listopada oraz 1, 2, 5 grudnia
2016 r. kontrolą sprawdzającą2 (realizowaną w trybie zwykłym) oceniającą wykonanie
wniosków
pokontrolnych
w Wojewódzkim
dotyczących
Inspektoracie
Jakości
wdrożenia
Handlowej
systemu
Artykułów
kontroli
zarządczej
Rolno-Spożywczych
w Rzeszowie3, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Kontrolę
Organizacyjnym
przeprowadził
Mateusz
Wojtyna,
starszy
specjalista
w
Oddziale
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli4
udzielonego
przez
p.
Romana
Michalczaka,
Dyrektora
Wydziału
Organizacyjno-
Administracyjnego, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.
Przedmiotem ww. kontroli objęto wykonanie wniosków pokontrolnych po kontroli
problemowej realizowanej w trybie uproszczonym, przeprowadzonej w Wojewódzkim
Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie w dniach od
22 października do 26 listopada 2015 r. Ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu
o stan faktyczny istniejący od 27 listopada 2015 r. do dnia realizacji czynności kontrolnych
włącznie.
1
Dz.U. z 2011 r., poz. 1092
Przeprowadzoną w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego 12 stycznia 2016 r. Plan zewnętrznej działalności kontrolnej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2016 rok
3
Ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów
4
Pismo z 7 listopada 2016 r., znak: OA-I.431.2.2016
2
W skierowanym do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych wystąpieniu pokontrolnym po kontroli problemowej, w celu
wyeliminowania stwierdzonych uchybień i usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej
jednostki, Wojewoda Podkarpacki (pismem z 27 listopada 2015 r., znak: OA-I.431.2.2015)
przekazał kierownikowi jednostki kontrolowanej następujące wnioski pokontrolne:
1) w Regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie:
a) wskazać odpowiedzialnego za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej,
b) przypisać wybranej komórce bądź komórkom organizacyjnym Wojewódzkiego
Inspektoratu zadania związane z funkcjonowaniem (koordynacją) kontroli zarządczej;
2) dokonać zmiany zarządzenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nr 21/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie poprzez:
a) uwzględnienie w treści zarządzenia odniesień do jego załączników,
b) dokonanie aktualizacji i uzupełnienia wykazu wewnętrznych zarządzeń i procedur
określonych w załączniku nr 1, tj. Standardach kontroli zarządczej,
c) zmianę wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (stanowiącego załącznik do
ww. Standardów kontroli zarządczej), z uwzględnieniem możliwości wyboru oceny
stanu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
d) doprecyzowanie w załączniku nr 2, tj. Zasadach i trybie zarządzania ryzykiem (lub
stanowiącym jego załącznik Arkuszu identyfikacji i oceny ryzyka) poziomu budżetu
zadaniowego, z którego cele podlegać będą ocenie w zakresie możliwości wystąpienia
ryzyka ich realizacji;
3) stosować przyjęte w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 21/2014 regulacje dotyczące
zarządzania ryzykiem, w szczególności:
a) stosować właściwe nazewnictwo w odniesieniu do opracowywanych arkuszy
identyfikacji i oceny ryzyka,
b) dla ryzyka o akceptowanym poziomie istotności opracowywać Zbiorcze
zestawienie, obejmujące ryzyko nieznaczne,
OA-I.431.2.2016
Str. 2 z 7
c) w sposób prawidłowy wypełniać arkusze identyfikacji i oceny ryzyka
(np. w zakresie
formułowania
zidentyfikowanego
ryzyka
oraz
wskazywania
właściciela ryzyka),
4) wdrożyć (np. w postaci wewnętrznej procedury) zasady dotyczące składania
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki;
5) udostępnić na stronie podmiotowej BIP jednostki oświadczenie Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
o stanie kontroli zarządczej za 2014 r. oraz oświadczenia składane w latach kolejnych
(niezwłocznie po ich złożeniu);
6) opracować wewnętrzną procedurę samooceny systemu kontroli zarządczej na
podstawie
wytycznych
określonych
w
komunikacie
Ministra
Finansów,
w szczególności zgodną z następującymi zasadami:
a) zapewniania udziału wszystkich pracowników w samoocenie,
b) przeprowadzania samooceny przy wykorzystaniu ankiet i/lub kwestionariuszy,
c) objęcia samooceną wszystkich elementów kontroli zarządczej w całej jednostce
(przy wykorzystaniu wszystkich standardów kontroli zarządczej) i określającą
poszczególne etapy przeprowadzania samooceny (wraz ze wskazaniem osób
odpowiedzialnych i terminów ich realizacji);
7) dokonać formalnego uregulowania kwestii dotyczących realizacji zadań związanych
z kontrolą
zarządczą
przez
pracowników
Wojewódzkiego
Inspektoratu
(np. w zakresach zadań, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lub stosownych
upoważnieniach).
Pismem z 31 maja 2016 r., znak: AD.1610.3.2015 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
poinformował
Wojewodę
Podkarpackiego o sposobie i zakresie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych.
W oparciu o ustalenia poczynione podczas kontroli sprawdzającej - stosownie do przyjętej
skali ocen - działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych w Rzeszowie w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie. Pracownicy
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
w Rzeszowie w pełni zrealizowali skierowane wnioski pokontrolne.
OA-I.431.2.2016
Str. 3 z 7
Przy ocenie stopnia realizacji ww. wniosków pokontrolnych nie stwierdzono innych
uchybień (nieprawidłowości) w swych skutkach mających charakter kluczowy (strategiczny)
dla funkcjonowania kontrolowanej jednostki. Wyżej wymienione ustalenia nie wykazały
również okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub
wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów,
za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność prawna.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, co następuje:
Dokonano zmiany Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie poprzez wskazanie w § 10 w ust. 1
w pkt 15 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, jako osoby odpowiedzialnej za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Zgodnie z § 15 ust. 4 kierownikom komórek
organizacyjnych i pracownikom na samodzielnych stanowiskach przypisano zadania
związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej (uczestnictwo w procesie zarządzania
ryzykiem, dokonywanie samooceny). Ponadto w § 19 w pkt 38 Wydziałowi Administracji
przypisano koordynację działań związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej.
Pracownikom
realizującym
zadania
związane
z
kontrolą
zarządczą
dokonano
uzupełniających wpisów w zakresach czynności. Zapisy te nie naruszają uprawnień
i odpowiedzialności kierownika jednostki wynikających z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych5.
Organizację
systemu
Podkarpackiego
kontroli
Wojewódzkiego
zarządczej
Inspektora
określono
Jakości
w
zarządzeniu
Handlowej
nr
4/2016
Artykułów
Rolno-
Spożywczych z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej
(dalej: zarządzenie nr 4/2016). Zastąpiło ono wcześniej obowiązujące zarządzenie nr 21/2014
Podkarpackiego
Wojewódzkiego
Inspektora
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-
Spożywczych z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w Wojewódzkim
Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie.
Analiza zarządzenia nr 4/2016 wykazała, że w sposób prawidłowy powołano podstawę
prawną – wskazano przepisy ustawy o finansach publicznych oraz komunikat Ministra
Finansów w sprawie ustanowienia standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów
5
Dz.U. z 2016 r., poz.1870
OA-I.431.2.2016
Str. 4 z 7
publicznych6. Poprawnie przedstawiono definicję kontroli zarządczej oraz podstawowe cele
jej funkcjonowania. W załączniku nr 1 - Powiązanie Standardów Kontroli Zarządczej
Zarządzania
z Systemem
Jakością
oraz
Systemem
Przeciwdziałania
Zagrożeniom
Korupcyjnym odwołano się do wszystkich standardów kontroli zarządczej określonych
w komunikacie Ministra Finansów oraz wskazano, że kontrola zarządcza jest zintegrowana
z procesami zarządzania jednostką. Ponadto w treści zarządzenia w sposób prawidłowy
dokonano zapisów dotyczących odniesień do załączników stanowiących integralną część
zarządzenia oraz wykazu wewnętrznych zarządzeń i procedur.
Zasady i tryb zarządzania ryzykiem w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie określa Procedura PG-S-16 zarządzanie
ryzykiem z dnia 21 grudnia 2015 r. (dalej: procedura), która zastąpiła wcześniej obowiązujący
załącznik nr 2 do zarządzania nr 21/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie kontroli
zarządczej
w
Wojewódzkim
Inspektoracie
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-
Spożywczych w Rzeszowie.
Procedura obejmowała wszystkie procesy Systemu Zarządzania Jakością oraz obszary
działania komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie, które mają wpływ na funkcjonowanie kontroli
zarządczej opartej na standardach kontroli zarządczej oraz Systemie Zarządzania Jakością
z uwzględnieniem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. W Procedurze
w sposób prawidłowy określono definicję ryzyka, osoby odpowiedzialne za realizację
poszczególnych etapów i terminy ich wykonania, etapy zarządzania ryzykiem, podstawę
identyfikacji ryzyka, analizę (ocenę) ryzyka, kategorie ryzyka, typ reakcji (odpowiedzi) na
ryzyko, a także działania (monitorowanie, raportowanie) związane z zarządzeniem ryzykiem.
Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka (w tym określenie działań planowanych do podjęcia
w celu ograniczenia możliwości wystąpienia ryzyka bądź jego skutków) prowadzona była
z uwzględnieniem budżetu zadaniowego tj. realizacji celów i mierników zadania, podzadania
i działania wyznaczonego na dany rok. Powiązanie budżetu zadaniowego z poszczególnymi
procesami jednostki ujęto w Załączniku Z-5a/KJ - Powiązanie budżetu zadaniowego
z procesami dla WIJHARS do Księgi Systemu Zarządzania Jakością – KJ.
Analiza dokumentów wynikowych z zakresu zarządzania ryzykiem wykazała, że
w procesie tym wykorzystano wzór stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4/2016 (Rejestr
6
Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
(Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84).
OA-I.431.2.2016
Str. 5 z 7
ryzyka - F-1/PG-S-16). W opracowanym za 2015 r. rejestrze nie zdefiniowano ryzyka, dla
którego podjęte działania były niewystarczająco skuteczne. Prawdopodobieństwo wystąpienia
ryzyka określono jako niskie.
W § 6 i 7 zarządzenia nr 4/2016 określono zasady przeprowadzania samooceny systemu
kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej. Zgodnie
z przyjętymi zasadami, samooceny dokonują kierownicy komórek organizacyjnych, a także
wszyscy pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych w Rzeszowie. Zarówno dla pracowników jak i kierowników opracowano
ankiety samooceny kontroli zarządczej (stanowiące załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia)
zawierające pytania odnoszące się do wszystkich przyjętych w jednostce standardów kontroli
zarządczej. Samocena kontroli zarządczej przeprowadzana jest w miesiącu grudniu we
wszystkich wydziałach jednostki, następnie ankiety analizowane i omawiane są przez
kierowników wydziałów na przeglądzie zarządzania. Ankiety kierowników analizuje
i omawia Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych. Dokument zbiorczy z analizy ankiet samooceny kontroli zarządczej stanowi
protokół wraz z analizą rejestru ryzyka i częścią opisową ankiet samooceny. Badanie
ankietowe samooceny kontroli zarządczej za 2015 r. oraz analiza ryzyka na 2016 r. zostały
przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Od lipca 2016 r.
nadzór nad realizacją procesu - Zarządzanie ryzykiem sprawuje Lider Procesu Zarządzania
Ryzykiem (Kierownik Wydziału Administracyjnego).
Analiza dokumentów wynikowych dot. samooceny systemu kontroli zarządczej
w Wojewódzkim
Inspektoracie
Jakości
Handlowej
Artykułów
Rolno-Spożywczych
w Rzeszowie wykazała, że samoocena została przeprowadzona w 2015 r. przy wykorzystaniu
opracowanych w tym celu wzorów ankiet. Ankiety wypełniło 18 pracowników (w tym
3 kierowników wydziałów).
Zarządzeniem nr 4/2016 określono zasady dotyczące składania oświadczenia o stanie
kontroli zarządczej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych. Wskazano źródła uzyskiwania zapewnienia o stanie kontroli
zarządczej - wyniki monitoringu realizacji procesów, wyniki audytów wewnętrznych
i zewnętrznych, wyniki kontroli, wyniki przeglądu zarządzania a także wyniki ankiet
samooceny.
Na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu
zamieszczono Oświadczenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej
OA-I.431.2.2016
Str. 6 z 7
Artykułów Rolno-Spożywczych o stanie kontroli zarządczej za lata 2014 i 2015.
Oświadczenie za 2015 r. wskazuje, że w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie w wystarczającym stopniu funkcjonowała
adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza7. Analiza tego oświadczenia wykazała,
że zostało ono złożone przy wykorzystaniu wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli
zarządczej8.
Ww. ustalenia, w tym ocena kontrolowanej działalności Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie, zostały
udokumentowane w aktach kontroli, na które składają się kopie dokumentów i notatka
służbowa.
Przy czym do ww. ustaleń kontrolnych (przekazanych do wiadomości pismem
z 9 grudnia 2016 r.) przysługiwało Panu, na podstawie ustawy o kontroli w administracji
rządowej, prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń (w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego). W ramach ww.
uprawnienia nie skorzystał Pan również z prawa skierowania wniosku o przedłużenie terminu
do złożenia zastrzeżeń.
W związku z powyższym stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji
rządowej sporządzono niniejsze wystąpienie pokontrolne obejmujące m.in. treść projektu
wystąpienia pokontrolnego.
Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w funkcjonowaniu
kontrolowanej jednostki, odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.
WOJEWODY PODKARPACKI
(-)
Ewa Leniart
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
Notatka służbowa z 17 listopada 2016 r. na okoliczność analizy strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych w Rzeszowie pod kątem opublikowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
8
Dz.U. z 2010 r., poz.1581
7
OA-I.431.2.2016
Str. 7 z 7
Download