Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

advertisement
Najczęściej zadawane pytania:
1. Kim jest „młody naukowiec”?
Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.)
młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35.
roku życia.
2. Czy uczestnik studiów doktoranckich, który ukończył 35 rok życia, może brać udział
w programie „Mobilność Plus”?
Nie. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia
2012 r. o ustanowieniu programu „Mobilność Plus” celem programu pod nazwą „Mobilność
Plus” jest umożliwienie udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych
zagranicznych
ośrodkach
naukowych
pod
opieką
wybitnych
naukowców
o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki młodym naukowcom (patrz
pkt 1), w tym uczestnikom studiów doktoranckich. Ukończenie 35. roku życia oznacza
niespełnienie kryterium dostępu do uczestnictwa w programie.
3. Czy osoba, która zakończyła naukę na studiach doktoranckich, a nie uzyskała jeszcze
stopnia naukowego doktora, może brać udział w programie „Mobilność Plus”?
Zgodnie z pkt I.2.2. Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu „Mobilność Plus” adresatami ww. programu
są uczestnicy studiów doktoranckich. Wnioski o przyznanie środków finansowych
na uczestnictwo w programie mogą składać jednostki naukowe, o których mowa
w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Biorąc
powyższe pod uwagę, jeśli zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich obowiązującym
w danej jednostce naukowej kandydat na uczestnika programu posiada status studenta ww.
studiów w momencie składania przez ww. jednostkę naukową wniosku, to może brać udział
w ww. programie.
4. Czy program „Mobilność Plus” skierowany jest do naukowców zatrudnionych lub
odbywających studia doktoranckie w zagranicznych ośrodkach naukowych?
Nie. Program „Mobilność Plus” ma na celu stworzenie młodym naukowcom zatrudnionym
lub odbywającym studia doktoranckie w polskich jednostkach naukowych warunków
do dalszego rozwoju ich kariery naukowej poprzez sfinansowanie ich pobytu
w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Zgodnie z Komunikatem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu
„Mobilność Plus” o przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać
się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki.
5. Czy cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zatrudniony lub odbywający studia
doktoranckie w polskiej jednostce naukowej może brać udział w programie
„Mobilność Plus”?
Tak. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia
2012 r. o ustanowieniu programu „Mobilność Plus” o przyznanie środków finansowych
w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9
pkt a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające
lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu.
Jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony lub odbywa studia doktoranckie w ww. polskiej
jednostce naukowej, to jednostka ta może złożyć wniosek o przyznanie środków
finansowych na uczestnictwo naukowca w ww. programie.
6. Czy młody naukowiec, o którym mowa w pkt 2.1. Komunikatu MNiSW z dnia
26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pn. „Mobilność Plus”, powinien
w trakcie trwania ww. programu pozostawać w stosunku pracy z polską jednostką
naukową?
Tak. Młody naukowiec, o którym mowa w pkt 2.1. ww. Komunikatu, powinien pozostawać
w stosunku pracy z polską jednostką naukową w trakcie uczestnictwa w programie.
7. Jaka powinna być rola polskiej jednostki naukowej wobec uczestnika studiów
doktoranckich, o którym mowa pkt 2.2. Komunikatu MNiSW z dnia 26 kwietnia 2012
r. o ustanowieniu programu pn. „Mobilność Plus”, jeśli w trakcie trwania programu
ukończy on ww. studia?
Zgodnie z zapisami Komunikatu MNiSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu
programu „Mobilność Plus” środki finansowe w ramach programu są przekazywane
jednostce naukowej zatrudniającej lub kształcącej na studiach doktoranckich uczestnika
programu na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej
warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie. W świetle
powyższego, jednostka zatrudniająca lub kształcąca na studiach doktoranckich kandydata
na uczestnika programu, która złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych
na uczestnictwo w ww. programie, sprawuje nad nim „opiekę” w trakcie trwania całego
okresu uczestnictwa w programie. Mimo iż uczestnik studiów doktoranckich ukończy
w czasie uczestnictwa w programie studia doktoranckie, to nadal będzie związany
z jednostką naukową, w której te studia realizował, i która złożyła wniosek o środki
finansowe w ramach programu.
8.
Czy możliwe jest zatrudnienie uczestnika programu „Mobilność Plus”
w zagranicznym ośrodku naukowym i pobieranie przez niego wynagrodzenia z tego
tytułu?
Nie jest możliwe pobieranie przez uczestnika programu „Mobilność Plus” za pracę nad tym
samym projektem wynagrodzenia z innego źródła. Fakt zatrudnienia uczestnika programu
w zagranicznym ośrodku naukowym i pobierania przez niego z tego tytułu wynagrodzenia
wskazuje na to, że naukowiec przebywając za granicą dysponuje środkami finansowymi,
które pozwalają mu na ten pobyt. Bezprzedmiotowe jest więc przekazywanie środków
budżetowych, które mają być wykorzystane na pokrycie tych kosztów.
9. Czy możliwe jest wykonywanie przez małżonka uczestnika programu „Mobilność
Plus” pracy za granicą i jednoczesne otrzymywanie przez uczestnika programu
środków finansowych zgodnie z pkt 1.2. lit. b i d ogłoszenia o konkursie?
Nie jest możliwe wykonywanie przez małżonka uczestnika programu „Mobilność Plus”
pracy za granicą i jednoczesne otrzymywanie przez uczestnika programu środków
finansowych na finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku i podróży małżonka zgodnie
z pkt 1.2. lit. b i d ogłoszenia o konkursie. Jeżeli w trakcie trwania programu „Mobilność
Plus” małżonek uczestnika programu rozpocznie pracę za granicą, to uczestnik programu
powinien zrezygnować ze środków finansowych, o których mowa pkt 1.2. lit. b i d
ogłoszenia o konkursie.
10. Czy w trakcie programu „Mobilność Plus” możliwe jest uczestnictwo w innym
programie finansowanym przez inny podmiot w zagranicznym ośrodku naukowym?
Ze względów organizacyjnych, ograniczających możliwość zaangażowania naukowca
w pracę naukowo-badawczą w ramach programu nie jest wskazane finansowanie
ze środków finansowych na naukę kosztów uczestnictwa w programie naukowca, który
w tym samym czasie i tym samym ośrodku naukowym będzie realizował inny projekt
finansowany przez inny podmiot.
Ze względu na fakt, iż realizacja innego projektu w okresie uczestnictwa w programie
„Mobilność Plus” może utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową realizację projektu
w ramach programu, sugerowane jest rozważenie przesunięcia uczestnictwa
w poszczególnych projektach w taki sposób, aby okresy ich realizacji nie pokrywały się.
11. Czy możliwe jest jednoczesne uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” oraz
„Iuventus Plus”?
Ze względów organizacyjnych, ograniczających możliwość zaangażowania naukowca
w pracę naukowo-badawczą w ramach programu nie jest wskazane finansowanie
ze środków finansowych na naukę kosztów uczestnictwa w programie naukowca, który
w tym samym czasie będzie realizował inny projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Ze względu na fakt, iż realizacja projektu w ramach programu „Iuventus Plus” w okresie
uczestnictwa w programie „Mobilność Plus” może utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową
realizację projektu w ramach programu, sugerowane jest rozważenie przesunięcia
uczestnictwa w poszczególnych projektach w taki sposób, aby okresy ich realizacji nie
pokrywały się.
12. Czy w trakcie realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
uczestnik programu „Mobilność Plus” może jednocześnie realizować inny projekt
w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach ww. programu?
Ze względów organizacyjnych, ograniczających możliwość zaangażowania naukowca
w pracę naukowo-badawczą w ramach programu nie jest wskazane finansowanie
ze środków finansowych na naukę kosztów uczestnictwa w programie naukowca, który
w tym samym czasie będzie realizował inny projekt finansowany przez inny podmiot.
Ze względu na fakt, iż realizacja innego projektu w okresie uczestnictwa w programie
„Mobilność Plus” może utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową realizację projektu
w ramach programu, sugerowane jest rozważenie przesunięcia uczestnictwa
w poszczególnych projektach w taki sposób, aby okresy ich realizacji nie pokrywały się.
13. Czy możliwe jest wykorzystanie środków finansowych na uczestnictwo w programie
„Mobilność Plus” na dofinansowanie udziału w innym programie np. stypendiów
Rządu Francuskiego – doktoratów cotutelle?
Nie jest możliwe wykorzystanie środków finansowych na uczestnictwo w programie
„Mobilność Plus” na dofinansowanie udziału w innym programie finansowanym przez inny
podmiot. Fakt iż naukowiec otrzymuje na udział w innym programie środki finansowe
z innego źródła wskazuje na to, że naukowiec przebywając za granicą dysponuje środkami
finansowymi, które pozwalają mu na ten pobyt. Bezprzedmiotowe jest więc przekazywanie
środków budżetowych, które mają być wykorzystane na pokrycie tych kosztów.
14. Czy możliwe jest uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” oraz jednoczesne
otrzymywanie przez naukowca stypendium MNiSW dla wybitnych młodych
naukowców?
Tak. Otrzymywanie przez naukowca stypendium dla wybitnych młodych naukowców nie
wyklucza jego uczestnictwa w programie „Mobilność Plus”.
Download