energa tytu*owy

advertisement
T 58 77 88 300
F 58 77 88 399
www.energa.pl
Gdańsk, dnia 21.08.2013
REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa szczegółową procedurę i warunki przeprowadzenia przetargu na sprzedaż przez spółkę: ENERGA
S.A. z siedzibą w Gdańsku prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie
przy ul. Kalinowskiego, woj. warmińsko-mazurskie, opisanej szczegółowo poniżej w § 2 [Przetarg].
2. Organizatorem Przetargu jest Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 [Spółka], z tym zastrzeżeniem,
że niektóre czynności związane z przeprowadzeniem Przetargu w imieniu Energa S.A. będzie wykonywać spółka: Energa CUW
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku [Energa CUW].
3. Przetarg zostanie przeprowadzony za pośrednictwem powołanej przez Prezesa Zarządu Energa CUW komisji przetargowej.
Przedmiot Przetargu
§2
1. Przedmiotem Przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej
się z działki nr 1/7 o powierzchni 26 764 m2 położonej w Olsztynie przy ul. Kalinowskiego, woj. Warmińsko-mazurskie, objętej
księgą wieczystą KW nr OL1O/00079602/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
z wpisem w dziale II Skarbu Państwa jako właściciela, zaś Spółki jako użytkownika wieczystego nieruchomości do dnia
4 grudnia 2089 roku, bez wpisów w Dziale III i IV tej księgi wieczystej [Nieruchomość].
2. Szczegółowe informacje o Nieruchomości zawarte są w Karcie Nieruchomości stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu Przetargu.
3. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości została określona na kwotę 5 150 000 złotych netto.
Do ceny uzyskanej w wyniku Przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.
4. Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. (2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Gminie Miasta Olsztyn przysługuje
ustawowe prawo pierwokupu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości.
Uczestnicy Przetargu
§3
1. Uczestnikami Przetargu mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej
2. W Przetargu, jako uczestnicy nie mogą brać udziału:
(1) Członkowie Zarządu Spółki,
(2) osoby sprawujące stanowiska kierownicze w Spółce,
(3) pracownicy Komórki Organizacyjnej,
(4) członkowie Komisji Przetargowej oraz osoby pozostające z nimi w takim stosunku rodzinnym, prawnym lub faktycznym, który
może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,
(5) rodzice, rodzeństwo, małżonkowie i dzieci osób wymienionych pod lit.(1),(2) i (3).
Oferta
§4
1. Warunkiem przystąpienia do Przetargu jest złożenie pisemnej oferty nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości.
Oferta powinna zawierać:
(1) Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (adres) oraz nr telefonu oferenta, albo firmę i siedzibę oferenta wraz z podaniem
jego formy prawnej,
(2) datę sporządzenia oferty,
(3) oferowaną cenę netto za nabycie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości, nie mniejszą od ceny wywoławczej oraz
sposób jej zapłaty,
(4) podpis pod treścią oferty.
2. Do oferty powinny być załączone:
(1) podpisane oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem Przetargu oraz stanem prawnym i technicznym
Nieruchomości, stwierdzające ich akceptację bez zastrzeżeń,
ENERGA SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
[email protected]
www.energa.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000271591
Zarząd:
Mirosław Bieliński – Prezes Zarządu, Roman Szyszko – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Wojciech Topolnicki – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju
NIP 957-095-77-22
Regon 220353024
Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Nr rach.: 07 1240 5400 1111 0000 4918 4143
Kapitał zakładowy/wpłacony: 4.968.805.368,00 zł
(2) dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania Oferenta (aktualny odpis z odpowiedniego rejestru KRS – w
przypadku podmiotów podlegających wpisowi do KRS, pełnomocnictwo do reprezentacji z określeniem jego zakresu,
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie albo poświadczonej przez mocodawcę i kopię dowodu osobistego
pełnomocnika – w przypadku osób działających przez pełnomocników),
(3) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem złożenia oferty– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą i kopię dowodu
osobistego,
(4) w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych (np. uzależniających dokonanie płatności od wcześniejszego
wydania, rozbicia płatności na raty etc.). Każdy oferent może złożyć w Przetargu tylko jedną ofertę.
4. Oferty, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, do dnia
31.10.2013 roku na adres Energa CUW Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Dział Zarządzania Nieruchomościami
i Obsługi Administracyjnej z dopiskiem „Oferta na nabycie nieruchomości w Olsztynie – nie otwierać przed dniem
31.10.2013.2013 godz.10:00”, za pośrednictwem poczty (decyduje data doręczenia) lub osobiście w Kancelarii Energa CUW
w jej siedzibie.
5. Oferent składający ofertę jest nią związany przez okres 180 dni od dnia złożenia oferty. Do przeprowadzenia Przetargu
wystarczy jedna złożona oferta. Oferta jest ważna, jeżeli spełnia wymogi określone w ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu.
Komisja Przetargowa
§5
1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa, powoływana przez Spółkę, składająca się z co najmniej trzech pracowników
w tym dwóch pracowników Komórki Organizacyjnej oraz pracownika Komórki Organizacyjnej ds. prawnych [Komisja
Przetargowa].
2. Członkowie Komisji Przetargowej oraz osoby uczestniczące w jej pracach są związani tajemnicą służbową w zakresie
wiadomości uzyskanych w trakcie pracy tej Komisji jak i również po jej zakończeniu.
3. Do zadań Komisji Przetargowej należy w szczególności:
 przygotowanie i umieszczanie ogłoszenia Przetargu,
 przyjęcie ofert i ustalenie ich liczby,
 ocena ofert pod względem formalnym, a następnie odrzucenie ofert nie odpowiadających warunkom Przetargu,
 wybór ofert najkorzystniejszych, w oparciu o kryterium oceny ofert określone w § 6 ust. 2,
 sporządzenie protokołu z przebiegu Przetargu [Protokół Przetargu].
Rozstrzygnięcie Przetargu
§6
1. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu [05.11.2013 r. godz. 10:00].
2. Jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena zaproponowana przez oferenta za nabycie prawa użytkowania wieczystego
Nieruchomości. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, w której oferent zaproponuje najwyższą cenę.
3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, Spółka zawiadomi o tym fakcie oferentów, którzy złożyli te oferty, wyznaczając
jednocześnie termin przetargu ustnego, nie później niż w terminie 30 dni od daty wręczenia zawiadomienia oferentom. Przetarg
ustny rozpoczyna się od ogłoszenia jego warunków, w tym – w szczególności – wskazania ceny wywoławczej. Następnie wzywa
się uczestników przetargu ustnego do zaoferowania najkorzystniejszych ofert (postąpień). Oferta złożona w toku przetargu
ustnego przestaje wiązać, gdy inny uczestnik tego przetargu złożył ofertę korzystniejszą. Gdy mimo trzykrotnego wywołania
ostatniego postąpienia nie zgłasza się nikt z korzystniejszym postąpieniem, udziela się przybicia. Rozstrzygnięcie przetargu
ustnego następuje z chwilą udzielenia przybicia. Przetarg ustny uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli pomimo
przeprowadzenia przetargu ustnego nie udało się wyłonić najlepszej oferty.
4. Przetarg kończy się jego rozstrzygnięciem (wyborem przez Komisję oferty najkorzystniejszej) lub zamknięciem Przetargu bez
dokonania wyboru ofert (zakończenie Przetargu z wynikiem negatywnym).
1.
2.
§7
Komisja Przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
(1) nie odpowiada warunkom Przetargu, a w szczególności, gdy została złożona po terminie, bądź nie zostało
wykazane, iż oferta została podpisana przez osoby upoważnione przez oferenta,
(2) została złożona przez osoby wyłączone z udziału w Przetargu,
(3) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do istotnych elementów jej treści,
(4) została złożona oferta częściowa lub wariantowa.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:
(1) nie wpłynęła ani jedna oferta,
(2) żadna oferta nie spełnia warunków Przetargu,
(3) pomimo przeprowadzenia przetargu ustnego nie udało się wyłonić najkorzystniejszej oferty.
2/3
§8
Z przebiegu Przetargu Komisja Przetargowa sporządza Protokół Przetargu, w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
Przetargu, bądź zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru ofert, w jednym egzemplarzu, który powinien zawierać
następujące informacje:
(1) oznaczenie miejsca i czasu Przetargu,
(2) imiona i nazwiska członków Komisji Przetargowej,
(3) oznaczenie Nieruchomości i rodzaju prawa,
(4) wzmiankę o ukazaniu się obwieszczenia o Przetargu,
(5) wysokość ceny wywoławczej,
(6) wzmiankę o złożonych ofertach, ze wskazaniem ofert odrzuconych (z podaniem przyczyn ich odrzucenia),
(7) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania bądź firmę i siedzibę oferenta, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą, wraz z oznaczeniem zaoferowanej ceny nabycia, bądź też – wzmiankę o zakończeniu
Przetargu wynikiem negatywnym, ze wskazaniem przyczyn takiego zakończenia Przetargu,
(8) wzmiankę o odczytaniu Protokołu Przetargu,
(9) podpisy członków Komisji Przetargowej.
2. Datę podpisania Protokołu Przetargu przez członków Komisji Przetargowej jest datą zakończenia postępowania
przetargowego.
Warunki nabycia nieruchomości
§9
1. Spółka jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia uczestników Przetargu o jego rozstrzygnięciu lub zamknięciu Przetargu
bez dokonania wyboru ofert, w terminie 14 dni od dnia zamknięcia postępowania przetargowego.
2. Z uwagi na przysługujące Gminie Miasta Olsztyn ustawowe prawo pierwokupu, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszego
Regulaminu Przetargu, Spółka zawrze z oferentem, w ciągu 90 dni od daty doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego
oferty, notarialną warunkową umowę sprzedaży (zobowiązującą) prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości pod
warunkiem nieskorzystania przez Gminę Miasta Olsztyn z prawa pierwokupu. W przypadku nieskorzystania przez Gminę Miasta
Olsztyn z prawa pierwokupu, ostateczna notarialna umowa sprzedaży (rozporządzająca) zostanie zawarta z oferentem, którego
oferta została wybrana, w ciągu 30 dni od upływu ustawowego terminu do skorzystania przez Gminę Miasta Olsztyn z prawa
pierwokupu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości, o czym oferent ten zostanie powiadomiony przez Spółkę
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, Komisja Przetargowa
po upływie wskazanego w ust. 2 terminu, jest uprawniona do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert
zgłoszonych w Przetargu.
4. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest zapłacić zaoferowaną cenę nabycia nie później niż w chwili zawarcia
ostatecznej notarialnej umowy sprzedaży. Za chwilę zapłaty uważa się chwilę uznania rachunku bankowego Spółki.
5. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości obciążają nabywcę.
1.
Zmiana warunków Przetargu i odwołanie Przetargu
§10
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Przetargu, odstąpienia od Przetargu bez podania przyczyn, a także
zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Załączniki:
Karta Nieruchomości,
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
3/3
Download