Wpływ kryzysu 2008-2009 na sytuację w dziedzinie finansów

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE
Wydział Ekonomiczny
STUDIA PODYPLOMOWE
„Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”
Wioleta Meszka
nr albumu: 9365457
Wpływ kryzysu 2008-2009 na sytuację w
dziedzinie finansów publicznych krajów PIGS
Praca dyplomowa napisana
pod kierunkiem dr Magdaleny Kąkol
Lublin, rok 2016
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie.............................................................................................................2
1. Znaczenie kryteriów fiskalnych i polityki fiskalnej dla właściwego
funkcjonowania unii walutowej.............................................................................4
2. Sytuacja w dziedzinie finansów publicznych w krajach PIGS
w latach 1999-2007..............................................................................................12
3. Skutki kryzysu finansowo-gospodarczego 2008-2009 dla finansów publicznych
krajów PIGS i procesy dostosowawcze w tych gospodarkach............................21
Podsumowanie...........................................................................................................33
Bibliografia................................................................................................................35
Spis tabel....................................................................................................................38
1
Wprowadzenie
Strefa euro funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku i obejmuje 19 krajów Unii
Europejskiej. Utworzenie jej poprzedził prawie pięćdziesięcioletni okres pogłębiania
współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy krajami Europy Zachodniej.
Początkowym i głównym celem powstania strefy euro było utrzymanie pokoju w
Europie po II wojnie światowej. Kolejnym, istotnym motywem integracji europejskiej
była chęć powiększania dobrobytu państw, które w niej uczestniczyły. Bardzo istotnym
i ważnym elementem integracji państw Unii Europejskiej oraz wzmocnienia jej pozycji
na arenie międzynarodowej miała być wspólna waluta, a także wspólna polityka
pieniężna.
Podstawowym celem pierwszego etapu wprowadzenia UGiW, obejmującego
okres 1990-1993, było utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego. W 1992 roku
podpisano Traktat z Maastricht, który określił kryteria konwergencji gospodarczej.
Wprowadzona została ściślejsza koordynacja i wspólny nadzór polityk gospodarczych
państw członkowskich, a także wzmocniono współpracę pomiędzy bankami
centralnymi w ramach Komitetu Gubernatorów Banków Centralnych.1
Zasadniczym celem drugiego etapu (1994-1998), było zapewnienie szerokiej
konwergencji polityk ekonomicznych państw członkowskich. Rada UE sformułowała
wytyczne do prowadzenia polityki gospodarczej, a kraje członkowskie zostały
zobowiązane do przedstawienia średniookresowych programów konwergencyjnych.2
Kraje
zostały
zobowiązane
również
do
koordynacji
polityki
pieniężnej
i
makroekonomicznej oraz unikania nadmiernego deficytu budżetowego oraz do
zapewnienia niezależności swojego banku centralnego od rządu.
Od 1999 roku rozpoczął się ostatni - trzeci etap tworzenia UGiW. Jedenaście
krajów Unii Europejskiej spełniło kryteria z z Maastricht i zostało przyjętych do strefy
euro (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg,
Holandia, Portugalia i Hiszpania). Grecja nie spełniła wtedy warunków uczestnictwa i
została do strefy przyjęta dopiero 1 stycznia 2001 r.3
Niestety, niedopasowanie polityki pieniężnej w strefie euro do sytuacji
1 B.Nowak, Unia gospodarcza i Walutowa Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 4, 2000 r., s. 53.
2 Ibidem.
3 P.D. Grauwe, Unia Walutowa, Funkcjonowanie i wyzwania, PWE, Warszawa 2003, s. 142.
2
gospodarczej poszczególnych krajów członkowskich okazało się dużo większe niż się
spodziewano. Przyczyniło się to do nawarstwienia problemów i do powstania kryzysu,
który początkowo z kryzysu bankowego przerodził się w kryzys finansów publicznych i
przeniósł się do sfery realnej gospodarek krajów należących do SE.
Globalny kryzys finansowy szczególnie mocno dotknął kraje określane jako
PIGS (od Portugal, Ireland, Greece, Spain), w których wzrost gospodarczy silnie zależał
od sektorów budowlanego i usług finansowanych oraz od importu oszczędności z
pozostałych państw strefy euro (głównie z Niemiec).4 Dzisiaj możemy stwierdzić, że
stopy procentowe w strefie euro okazały się zbyt niskie dla części krajów, głównie
właśnie dla Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii. Niskie stopy procentowe zniechęcały
do oszczędzania, a zachęcały do większych wydatków (finansowanych tanimi
kredytami), co doprowadziło do napięcia w systemie bankowym w tych krajach.
Głównym celem pracy jest pokazanie, że niewystarczające spełnienie kryteriów
konwergencji, które zostały określone w Traktacie z Maastricht, zwiększa ryzyko
pogorszenia sytuacji gospodarczej, a zwłaszcza w dziedzinie finansów publicznych dla
niektórych krajów i powoduje,
że koszty z członkostwa w Unii Gospodarczej i
Walutowej mogą być większe niż korzyści. Posłużono się przykładem krajów PIGS,
czyli Portugalii, Irlandii, Grecji oraz Hiszpanii.
Analizą objęto okres 1999-2007, a więc przed pojawieniem się kryzysu w
strefie euro oraz lata kryzysu (2008-2009) i następujące z uwzględnieniem jego wpływu
na sytuację finansowo-gospodarczą w tych krajach.
Przedstawiono jak kształtowało się na przestrzeni lat saldo budżetowe w krajach PIGS
oraz starano się udzielić odpowiedzi na następujące pytania: czy pierwsze lata
funkcjonowania strefy euro charakteryzowały się restrykcyjną polityką fiskalną,
natomiast w kolejnych latach nastąpiło jej rozluźnienie, jak w okresie globalnego
kryzysu gospodarczego państwa strefy euro radziły sobie z utrzymywaniem dyscypliny
fiskalnej i czy kryzys przyczynił się do zwiększenia dywergencji salda sektora finansów
publicznych pomiędzy państwami strefy euro.
O wyborze
tematu pracy zadecydował fakt , iż Polska jako członek Unii
Europejskiej jest zobowiązana w przyszłości do przyjęcia wspólnej waluty (po
4 L. Skiba, Polityka fiskalna w unii walutowej, [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.),
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Wyd. NBP, Warszawa 2014, s. 136.
3
spełnieniu kryteriów nominalnej konwergencji gospodarczej). Wstąpienie do Unii
Walutowej jest bardzo odpowiedzialnym krokiem, dlatego też należy przeanalizować
wszelkie możliwe konsekwencje wiążące się z przyjęciem euro. Należy prześledzić
wydarzenia, jakie miały miejsca w Portugalii, Irlandii, Grecji i Hiszpanii, w celu
wyeliminowania podobnych zjawisk i błędów w Polsce.
1. Znaczenie kryteriów fiskalnych i polityki fiskalnej
dla właściwego funkcjonowania unii walutowej
Każde państwo potrzebuje określonych środków finansowych do sprawnego i
efektywnego funkcjonowania. Polityka fiskalna rozumiana jako dobór źródeł i metod
gromadzenia dochodów publicznych, jak też kierunków i sposobów realizacji
wydatków publicznych dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych, ustalonych
przez właściwe organy publiczne5. Jest podstawowym narzędziem oddziaływania
państwa na gospodarkę i obejmuje szereg działań i mechanizmów oraz strategii
ekonomicznych, które powinny zapewnić państwu dochody, które pokryją jak
największą część deklarowanych przez nie wydatków. Sprawnie prowadzona polityka
fiskalna ma na celu przede wszystkim zaspokojenie popytu państwa na pieniądz, co
możliwe jest do osiągnięcia np. poprzez wprowadzenie tzw. automatycznych
stabilizatorów gospodarki, tj. adekwatny do potrzeb system podatkowy (podatek
progresywny, procentowy) czy system świadczeń socjalnych i zasiłków dla
bezrobotnych.
Polityka
fiskalna jest
historycznie najstarszą częścią polityki
gospodarczej państwa.6
Jeżeli chodzi o znaczenie polityki fiskalnej w strefie euro, to stanowi ona bardzo
ważny instrument polityki makroekonomicznej z wielu powodów. Po pierwsze,
podstawowym warunkiem funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym
głównie stabilności gospodarki i wspólnej waluty, jest równowaga finansów
publicznych. Po drugie, finanse publiczne reprezentują około połowy gospodarki w
Eurolandzie, a wydatki budżetowe stanowią istotny składnik globalnego popytu. Po
trzecie, rozważana polityka fiskalna stanowi warunek osiągnięcia celów polityki
5 Z. Fedorowicz, Polityka fiskalna, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998, s.7.
6 P. Sokół, Możliwości wykorzystania podatków w oddziaływaniu na procesy społeczne i gospodarcze,
„Problemy zarządzania” nr 4(10), 2005, s.175-186.
4
pieniężnej, ponieważ zapewnia stabilizację warunków gospodarowania.7 W krótkim
okresie wpływa ona na wzrost gospodarczy oraz poziom cen za pomocą działań
dyskrecjonalnych, automatycznych stabilizatorów koniunktury oraz zmian stawek
podatków pośrednich. W średnim oraz długim okresie polityka fiskalna i wzrost
gospodarczy mogą się wzmacniać wzajemnie.8
Dostosowanie polityki budżetowej i pieniężnej do zmian sytuacji gospodarczej
(przebiegu
cyklu
koniunkturalnego)
jest
warunkiem
skutecznej
polityki
makroekonomicznej. Chodzi tutaj przede wszystkim o optymalne wykorzystanie
interakcji pomiędzy tymi dwiema politykami- oddziaływaniu na koniunkturę poprzez
automatyczne stabilizatory koniunktury oraz za pomocą stopy procentowej.9
Do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się: podatek dochodowy,
podatek od wartości dodanej (VAT), zasiłek dla bezrobotnych i inne formy świadczeń
społecznych. Zaletą podatkowych automatycznych stabilizatorów koniunktury w
kontekście wpływu polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy w krótkim okresie, jest ich
w miarę szybka reakcja na zmianę sytuacji dochodowej podmiotów, a co ważniejsze,
nikt nie musi decydować o ich uruchomieniu. Ponadto zmniejszają one podatność
gospodarki na wstrząsy, sprawiając że aktywność gospodarcza nie spadnie do
katastrofalnego poziomu. Wadą natomiast jest fakt, że pomagają one jedynie łagodzić
wahania poziomu produkcji, lecz nie eliminują ich.
Po czwarte, polityka fiskalna w odróżnieniu od monetarnej nie została
scentralizowana i jest prowadzona przez kraje członkowskie. W sytuacji, gdy nie ma już
możliwości oddziaływania za pomocą polityki pieniężnej na koniunkturę, wykorzystuje
się w tym celu politykę budżetową.
Utrzymując zdecentralizowaną politykę fiskalną, warunkiem koniecznym stało
się przeciwdziałanie występowaniu nadmiernych deficytów budżetowych oraz
narastaniu długu publicznego, poprzez wprowadzanie reguł fiskalnych i mechanizmów
dyscyplinujących państwa członkowskie.10
7 B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzenie,funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wyd.
UMSC,Lublin 2007, s.171.
8 J. Spychała, Dyscyplina fiskalna w strefie euro w warunkach kryzysu finansowego, „Studia
Oeconomica Posnaniensia”, Vol.2, No.6 (267), 2014, s.129.
9 B. Mucha-Leszko, Strefa ….., op.cit., s.171.
10 J. Spychała, Dyscyplina...., op.cit, s.131.
5
Istota koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej polega na takiej kombinacji
tych dwóch niezwykle ważnych polityk gospodarczych, aby móc osiągać cele związane
zarówno ze stabilności cen, jaki ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem. Już zatem
na poziomie państwa narodowego długookresowa koordynacja tych dwóch polityk jest
sporym wyzwaniem. Rozpatrując przypadek państw strefy euro należy podkreślić, że w
przypadku polityki budżetowej możemy mówić tylko o koordynacji związanej z
wprowadzeniem pewnych bardziej restrykcyjnych, z bardziej skutecznymi sankcjami
reguł fiskalnych do porządku prawnego UE. Polityka pieniężna z kolei została już w
momencie wprowadzenia euro przeniesiona na szczebel wspólnotowy i scentralizowana
przez Europejski Bank Centralny, natomiast polityka fiskalna pozostała w gestii władz
krajowych państw członkowskich strefy euro. Polityka fiskalna jest też bardziej
narażona na wpływ bieżącej polityki i można zaryzykować tezę, że politykom bardziej
„zależy” na posiadaniu wpływu na politykę fiskalną niż pieniężną.11
Mimo, iż miano świadomość, że skuteczność reguł fiskalnych w ograniczeniu deficytu
jest daleka od doskonałości i nie stanowią one wystarczającego narzędzia
zapewniającego równowagę budżetową uznano, że właściwie skonstruowane reguły
fiskalne w połączeniu z przejrzystymi finansami publicznymi stanowią najbardziej
użyteczne narzędzie zapewniania stabilizacji fiskalnej.12
Jednym z najważniejszych wydarzeń będącym fundamentem wprowadzenia
wspólnej waluty było podpisanie w 1992 roku Traktatu z Maastricht, który wszedł w
życie 1 listopada 1993 r. W traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską zawarto
zapisy narzucające dyscyplinę fiskalną w ramach przyszłej Unii Gospodarczej i
Walutowej, które określają granice bezpieczeństwa w przypadku szoków gospodarczych
i recesji. Powtórzone one zostały w kolejnych traktatach, w tym w Traktacie o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) podpisanym w Lizbonie 13 grudnia 2007 r.,
który stanowi aktualnie obowiązujące pierwotne źródło prawa.13
11 A. Nowak-Far , Narzędzia Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu skutkom światowego kryzysu
finansowego, [w:] J. Osiński (red.) Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, SGH, Warszawa
2009, s. 81–82.
12 J. Siwińska-Gorzelak, Znaczenie instytucji budżetowych dla równowagi fiskalnej, [w:] M.
Brzozowski, P. Gierałtowski, D. Milczarek, J. Siwińska-Gorzelak (red.), Instytucje a polityka
makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2006, s.84.
13 J. Spychała, Dyscyplina...., op.cit, s.131
6
By stworzyć solidne ramy do osiągnięcia wyższego poziomu wzrostu PKB, jak i dla
uniknięcia zakłóceń związanych z wprowadzeniem jednego pieniądza konieczne było,
by państwa członkowskie osiągnęły wysoki poziom konwergencji (zbieżności)
gospodarczej. Dodatkowo ustalono również, że kraje członkowskie zmuszone są
uzyskać zbieżność prawa krajowego oraz przepisów dotyczących kwestii walutowych i
krajowych banków centralnych.14
Należy zauważyć, że już w 1989 roku raport Delorsa przekonywał, że dyscyplina w
polityce fiskalnej ma równie duże znaczenie dla unii walutowej, co wiarygodna polityka
pieniężna realizowana przez bank centralny. Z tego właśnie powodu istotne było
włączenie instytucjonalnych ram narodowych polityk fiskalnych do porządku prawnego
Wspólnot Europejskich.
Wprowadzono zatem w Traktacie z Maastricht kryteria fiskalne, zobowiązujące państwa
do ograniczenia deficytu oraz długu publicznego, mające na celu uchronienie euro przed
ryzykiem inflacji wywołanej ekspansywną polityką fiskalną.
W tabeli 1 zaprezentowano kryteria konwergencji które zostały ustalone w Traktacie z
Maastricht.
14 Komisja Europejska, Jedna waluta dla jednej Europy. Droga do Euro, „Wspólnoty Europejskie”
2007, s.5.
7
Tab.1. Kryteria konwergencji gospodarczej z Maastricht
Co jest
mierzone
Sposób pomiaru
Kryteria konwergencji
Stabilność cen
Zharmonizowana stopa
inflacji cen towarów
konsumpcyjnych
Nie więcej niż 1,5 punktu
procentowego ponad stopę trzech
państw członkowskich o najniższej
dynamice cen
Zdrowe finanse
publiczne
Deficyt budżetowy jako
% PKB
Wartość referencyjna: nie więcej niż
3%
Stabilność
finansów
publicznych
Deficyt publiczny jako
% PKB
Wartość referencyjna: nie więcej niż
60%
Trwałość
konwergencji
Długookresowa stopa
procentowa
Nie więcej niż 2 punkty procentowe
ponad stopę trzech państw
członkowskich o najniższym poziomie
inflacji
Stabilność kursu
walutowego
Odchylenie od kursu
centralnego
Uczestnictwo w mechanizmie
kursowym ERM przez 2 lata bez
naruszania ustaleń
Źródło: KE, Jedna...op. cit., s.6.
Przyczyną przyjęcia powyższych regulacji w zakresie finansów publicznych było
przede wszystkim:
1. Ograniczenie
niekorzystnego
oddziaływania
nadmiernych
deficytów
budżetowych państw UGiW na wysokość stóp procentowych jednolitego rynku
finansowego UE.
2. Minimalizacja zagrożenia napięciami w polityce pieniężnej wynikających z
deficytów w budżecie większości państw.
3. Zagrożenie niewypłacalności krajów członkowskich.
Kryteria zbieżności obejmowały zatem pięć obszarów gospodarczych państwa: obszar
stabilności walutowej mierzonej poziomem wymiany walut na podstawie ich kursów,
obszar kształtowania się cen w zestawieniu ze stopą inflacji, mierzoną w perspektywie
dziesięcioletnich obligacji skarbowych obszar długookresowych stóp procentowych,
oraz obszar zadłużenia i budżetu państwa mierzonego deficytem.15
Kryteria zbieżności gospodarczej z Maastricht zostały ustanowione głównie
pod presją Niemiec, aby dopuścić do uczestnictwa w strefie tylko te kraje UE, które
15 J. Królak-Werwińska , E jak euro waluta nowej Europy, Difin, Warszawa 2005, s.23-24.
8
charakteryzują się stosunkowo dobrą sytuacją gospodarczą.16 Ponadto Niemcy obawiali
się, że zadłużenie publiczne będzie wpływać na osłabienie wspólnej waluty, a niektóre
kraje członkowskie UGiW przyczyniałyby się do wzrostu stóp procentowych w całej
unii poprzez nadmierne pożyczanie na rynku. Mogłoby się to dziać ze szkodą dla
pozostałych krajów członkowskich.17
Dwa wskaźniki mówiące o stanie finansów publicznych w krajach członkowskich UE
to:
1)deficyt budżetowy- którego wskaźnik nie może przekroczyć 3% PKB, z wyłączeniem
sytuacji nadzwyczajnych o charakterze przejściowym, w której deficyt obiega od tej
normy jednak z tendencją zbliżającą się do 3% ,
2)zadłużenie publiczne, które nie może przekraczać pułapu stanowiącego 60% PKB.
Po dwóch dekadach prowadzenia ekspansywnej polityki fiskalnej, która
spowodowała znaczny wzrost długu państw europejskich w relacji do PKB, polityka
nadmiernych deficytów budżetowych była uznawana przez wielu ekonomistów o
orientacji monetarystycznej za czynnik istotnie wpływający na wzrost inflacji.
Dotychczasowe działania Bundesbanku oraz niemieckiego rządu federalnego były
relatywnie restrykcyjne w porównaniu z działaniami innych państw europejskich. Było
to jednym ze źródeł silnej pozycji marki niemieckiej oraz jej stabilnej wartości.
Wyrażając zgodę na integrację walutową, Niemcy dążyły do uzyskania traktatowej
gwarancji, że nowa europejska waluta będzie równie silna i stabilna, jak pieniądz, z
którego miały zrezygnować. Wprowadzenie w Traktacie z Maastricht kryteriów
fiskalnych, zobowiązujących państwa do ograniczenia deficytu oraz długu publicznego,
miało na celu uchronienie euro przed ryzykiem inflacji wywołanej ekspansywną
polityką fiskalną.18
Mimo, iż kryteria zbieżności określiły warunki przystąpienia do strefy euro, to w
samym traktacie (TWE) nie znalazły się jasne zapisy, które określałyby jak członkowie
mają mobilizować się do utrzymywania niskiego deficytu budżetowego. Nie został
bowiem do końca rozwiązany problem nadmiernego zadłużania państw po przyjęciu
wspólnej waluty. Z tego powodu niemiecki minister finansów Theo Waigel
16 L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 12.
17 L. Oręziak, Euro. Nowy pieniądz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 37.
18 L. Skiba, Polityka fiskalna w unii walutowej, [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.),
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Wyd. NBP, Warszawa 2015, s. 120-121.
9
zaproponował w listopadzie 1995 r. Pakt stabilności, który miał stworzyć ramy
krajowych polityk fiskalnych przez utrzymanie dopuszczalnego poziomu deficytu i
długu publicznego w wysokości odpowiednio 3% PKB i 60% PKB. Idea ustanowienia
reguł fiskalnych dla państw przyszłej strefy euro została wstępnie zaakceptowana na
posiedzeniu Rady Europejskiej w Dublinie (grudzień 1996 r.). Pół roku później, 17
czerwca 1997 r., Rada Europejska zaakceptowała przyjęcie Paktu pod nazwą Pakt
Stabilności i Wzrostu (PSW). Konkretne zapisy Paktu znalazły się w dwóch
rozporządzeniach Rady Unii Europejskiej z 7 lipca 1997 r.19
Na podstawie tych przepisów państwa członkowskie UE, które uczestniczą w trzecim
etapie tworzenia UGiW zobowiązane zostały do corocznego przygotowywania
programów stabilności, a pozostałe kraje programów konwergencji. Miało to na celu
m.in. zapobieganie na wczesnym etapie przed występowaniem nadmiernego deficytu
budżetowego w krajach UE.20
PSW miał pełnić dwie funkcje: zapobiegawczą i naprawczą. Na podstawie postanowień
zawartych w części dotyczącej funkcji zapobiegawczej
państwa członkowskie UE
muszą prowadzić racjonalną politykę fiskalną i działać w sposób skoordynowany
poprzez ustalenie przez każdy z nich swojego średniookresowego celu budżetowego.
Kraje członkowskie, w których obowiązującą walutą jest euro, opisują sposób, w jaki
zamierzają osiągnąć swoje średniookresowe cele budżetowe w programach stabilności,
które następnie są oceniane przez Komisję Europejską i rządy państw UE w ramach
europejskiego semestru koordynacji polityki gospodarczej
Natomiast w ramach funkcji korygującej Paktu procedura nadmiernego deficytu
zapewnia korygowanie nadmiernego deficytu budżetowego lub długu publicznego. Jest
to metoda stopniowego ograniczania nadmiernego deficytu budżetowego oraz
zmniejszenia nadmiernego zadłużenia.21
Pakt Stabilności i Wzrostu określił również, jakie będą konsekwencje zbyt wysokiego
deficytu budżetowego. Wszystkie kraje SE, których deficyt przekroczy próg 3% PKB
19 Ibidem.
20 J. Karnowski, Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i
Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii, „Materiały i studia NBP”, Zeszyt Nr 199,
Warszawa/Waszyngton 2006, s.24.
21 Komisja Europejska, Pakt Stabilności i Wzrostu,
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_pl.htm, dostęp 15 kwietnia
2016r.
10
mogą podlegać karom finansowym, które mogą wynieść: 0,2% PKB (przy naruszeniu
przepisów zapobiegawczych i naprawczych) oraz 0,5% PKB, jeśli przepisy naprawcze
naruszane będą wielokrotnie.22
Główne etapy procedur realizowanych na podstawie PSW przedstawiono w tabeli 2.
Tab. 2. Mechanizmy PSW dyscyplinujące politykę fiskalną w unii gospodarczej i
walutowej
Część prewencyjna
Część represyjna
1. Państwa strefy euro przedkładają na
okres kilku lat programy stabilizacyjne
1. Komisja Europejska oraz Rada stosują
procedurę nadmiernego deficytu na
podstawie art. 126 TFUE oraz
rozporządzenia 1467/97 WE
2. Celem programów stabilizacyjnych jest
osiągnięcie równowagi lub nadwyżki
budżetowej przez dane państwo
2. Komisja Europejska monitoruje sytuację
członkowskie
fiskalną państw członkowskich oraz
przedkłada Radzie stosowne zalecenia (co
3. Ocenę programów stabilizacyjnych oraz
może być upublicznione)
nadzór nad ich wykonaniem przeprowadza
Komisja Europejska
3. Rada przekazuje zalecenia państwu,
które charakteryzuje się nadmiernym
4. W sytuacji stwierdzenia przez Radę
deficytem budżetowym
istotnych odchyleń pomiędzy celami
programu stabilizacyjnego a rzeczywistą 4. W sytuacji gdy dane państwo zastosuje
sytuacją fiskalną (na podstawie art. 121
się do zaleceń Rady, procedura
ust. 4 TFUE oraz art. 6 i 10
nadmiernego deficytu jest zamykana
rozporządzenia 1466/97 WE) kieruje ona
do danego państwa wczesne ostrzeżenie
5. Na państwo należące do strefy euro,
mające zapobiec wystąpieniu nadmiernego
które w wyznaczonym terminie nie
deficytu budżetowego
skoryguje nadmiernego deficytu, może
zostać nałożona sankcja
Źródło: J. Spychała, Dyscyplina..., op. cit., s.134.
22 Ibidem.
11
2. Sytuacja w dziedzinie finansów publicznych w krajach PIGS
w latach 1999-2007
Jak zostało przedstawione w poprzednim punkcie, motywem do zaangażowania
organów sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem unii walutowej w sprawy
związane z polityką fiskalną państw członkowskich było ryzyko pojawienia się różnych
negatywnych zjawisk wynikających z realizacji niezdyscyplinowanej polityki fiskalnej
przez kraje strefy euro.
Spowolnienie gospodarcze, które nastąpiło w latach 2001 i 2002 uwidoczniło, że
obowiązujące wówczas europejskie reguły fiskalne nie spełniały swoich zadań tak, jak
tego oczekiwano. PSW nie obligował w stopniu wystarczającym do zacieśnienia
polityki
fiskalnej w okresach dobrej koniunktury. Ponadto pogłębianie się
nierównowagi
budżetowej
w
niektórych
państwach
mankamenty obowiązującego mechanizmu sankcyjnego.
członkowskich
ujawniło
23
Państwami które doświadczyły zaburzeń równowagi budżetowej i gospodarczej w
warunkach integracji walutowej były państwa zaliczone do tzw. grupy PIGS, czyli
Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania.
Wysoki poziom zadłużenia krajów UE jest skutkiem prowadzenia w latach 70. i
80. XX w. polityki nadmiernych deficytów. Okres niekorzystnej koniunktury w latach
70., który został wywołany dwoma kryzysami naftowymi był przyczyną pogorszenia się
sald budżetowych w państwach EWG. Działania przy pomocy instrumentów fiskalnych
nie pozwoliły państwom na odbudowę szybkiego tempa rozwoju, ponieważ problemy
lat 70. i 80. miały charakter ogólnoświatowy.24
W latach 80. bardzo szybko rosło zadłużenie w krajach PIGS, i tak w Irlandii z 69%
PKB w 1980 r. do 93% w 1990 r., w Grecji z 22% PKB do 71% PKB natomiast w
Hiszpanii z 16%PKB do 43% PKB.25
Początek lat 90 tych był kolejnym okresem spowolnienia gospodarczego, a państwa
europejskie stanęły przed problemem rozpoczęcia procesu integracji walutowej przy
jednoczesnym wysokim poziomie zadłużenia publicznego. Gdy w maju 1998 roku
nastąpiła klasyfikacja poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej do unii
23 J. Spychała, Dyscyplina...., op.cit, s.134.
24 L. Skiba, Polityka.....op. cit., s.148-149.
25 Ibidem.
12
walutowej , spośród ówczesnych 15 państw Unii Europejskiej Rada Europejska
zakwalifikowała 11 państw (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia,
Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania) uznając, że spełniły kryteria
konwergencji gospodarczej określone TWE. Grecja, która nie spełniła początkowo
żadnego z kryteriów dołączyła do strefy euro 1 stycznia 2001.
Większość z jedenastu krajów zakwalifikowanych do strefy euro nie spełniała kryterium
długu publicznego (60% PKB). Komisja jednak uznała, że nastąpiła pod tym względem
istotna poprawa26.
Dane w zakresie spełnienia kryteriów konwergencji z Maastricht
w roku 1997
wskazują, że zaledwie w trzech krajach (Francja, Finlandia i Luksemburg) dług
publiczny nie przekroczył poziomu 60% PKB, natomiast w krajach z grupy PIGS
wynosił: Irlandia – 66,3%PKB, Portugalia – 62% PKB, Hiszpania – 68,8% PKB i
Grecja – 108,7% PKB.
W roku 1999 tylko 5 z 11 krajów, które jako pierwsze przyjęły wspólną walutę
posiadało dług publiczny poniżej 60% PKB, a wśród nich była Irlandia i Portugalia
(tab.3).
Tab.3. Dług publiczny w strefie euro i w krajach PIGS w latach 1999-2007 jako
% PKB
Kraj
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Portugali
a
54,3
53,3
55,6
58
56,9
58,3
63,6
64,7
63,6
Irlandia
49,3
38,3
36,8
34
31,1
29,5
27,4
25,1
25,4
Grecja
106,2
114
107
104,9
97,9
98,6
98
95,3
94,5
Hiszpania
63,1
61,1
56,9
54
48,7
46,2
43
39,7
36,2
69,1
69,6
70,2
68,5
66,3
72,7
70,2
69,2
69,1
SE- 12
Źródło: L. Oręziak, Finanse.....op. cit., s. 68 i 79.
Analizując kształtowanie się wielkości długu publicznego w całej strefie należy
zauważyć, iż w okresie 1999-2007 jego poziom stale spadał, poza latami 2004-2005.
Dwa pierwsze lata funkcjonowania strefy euro przypadły na okres dobrej koniunktury,
co w efekcie zaowocowało wyraźną poprawą salda budżetu oraz wartości długu
26 B. Mucha-Leszko, Strefa euro..., op.cit, s.108.
13
publicznego
poszczególnych
państw
członkowskich.
Przyśpieszenie
wzrostu
gospodarczego spowodowało zwiększenie przychodów podatkowych oraz zmniejszenie
poziomu wydatków.27 Dobrze z utrzymaniem długu publicznego w ryzach radziła sobie
Irlandia, natomiast Hiszpania tylko w momencie tworzenia strefy euro oraz w czasie
kryzysu posiadała problem zbyt wysokiego długu publicznego. Wskazując kraj z grupy
PIGS, którego wartość zadłużenia była bliska wartości referencyjnej w pierwszych
latach funkcjonowania SE wymienić należy Portugalię, jednak i ona w latach 20032005 zwiększyła swój poziom zadłużenia. Natomiast zdecydowanie powyżej wartości
referencyjnej, w całym analizowanym okresie, dług publiczny kształtował się w
Grecji.28 Poszczególne kraje różnią się od siebie pod względem modelu polityki
budżetowej. Wśród państw stosujących w latach 1999-2007 politykę ograniczania
zadłużenia i zrównoważonego budżetu była Hiszpania i Irlandia. Krajami w których
wartość deficytów instytucji rządowych i samorządowych w tych latach znacznie
przekraczała średnią w UE, były Grecja i Portugalia.29
Tab.4. Wartość salda budżetowego krajów PIGS i strefy euro w latach 1999-2007
jako % PKB, gdzie [-] to deficyt, [+] to nadwyżka
Kraj
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Portugali
a
-3
-3,2
-4,8
-3,3
-4,4
-6,2
-6,2
-4,3
-3
Irlandia
2,4
4,9
1
-0,3
0,8
1,4
1,3
2,8
0,3
Grecja
-1,8
-4,1
-3,7
-3,7
-5,6
-7,4
-5,1
-2,6
-2,8
Hiszpani
a
-1,3
-1
-0,5
-0,4
-0,4
0
1,2
2,2
2
-1,3
-1
-1,7
-2,4
-3,1
-2,9
-2,6
SE-12
Źródło: Eurostat, Euro- indicators, http://ec.europa.eu/, (30.04.2016 r.)
-1,3
-0,6
W tabeli 4 przedstawiono wartość sald budżetowych krajów PIGS i strefy euro w latach
1999-2007. Po okresie dobrej koniunktury, kiedy deficyt budżetowy strefy euro spadł z
2,6% PKB w 1997 roku do 1% PKB w 2000 r., sytuacja fiskalna wszystkich krajów
27
L. Oręziak, Polityka.....op. cit., s. 68.
28
M. Ochrymiuk, A. Rogut, Konwergencja nominalna w strefie euro. Konsekwencje dla Polski,
NBP, s. 23. https://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/konwergencja_nominalna.pdf, dostęp 30 kwietnia 2016
r.
29 L. Skiba, Polityka.....op. cit., s. 152.
14
członkowskich zaczęła się znacząco pogarszać.
Dla niektórych państw oznaczało to spadek nadwyżek w budżecie, a w przypadku
innych (np. Portugalii) wzrost deficytów.30
Jak już wspomniano w 1999 roku Grecja nie spełniała kryteriów wyznaczonych
Traktatem z Maastricht i nie wprowadziła u siebie wspólnej waluty euro. W kraju tym
stopa inflacji dochodziła w latach 80. do poziomu aż 19% i dopiero w połowie lat 90.
spadła do poziomu jednocyfrowego. Deficyt budżetowy (deficyt sektora finansów
publicznych) w końcu lat 90. stanowił aż 16% PKB, a dług publiczny – ponad 100%
wartości PKB. W latach 1999-2001 w sposób dosyć tajemniczy wymienione wskaźniki
radykalnie się poprawiły i deficyt sektora finansów publicznych zmniejszył się do 1%
wartości PKB, a stopa inflacji do 5%. Dlatego też pod koniec 2000 r. instytucje UE
zgodziły się, bez entuzjazmu, aby Grecja stała się od 1 stycznia 2001 r. 12. krajem
strefy euro. I tak 1 stycznia 2001 r. Grecy bez żalu pożegnali się z najstarszą walutą
świata – drachmą i wprowadzili u siebie do obiegu euro. Wtedy jeszcze ani władze UE,
ani menedżerowie Europejskiego Banku Centralnego i pracownicy Komisji
Europejskiej nie wiedzieli, że przedstawione im przez rząd grecki dane statystyczne
dotyczące wartości deficytu sektora finansów publicznych, długu publicznego i stopy
inflacji były nieprawdziwe.31
Tab.5. Tempo wzrostu PKB w strefie euro i w Grecji w latach 1999-2007
Grecja
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
3,4
4,5
4,6
3,8
4,8
4,7
3,7
4,3
3,7
2,8
3,5
1,9
0,9
0,8
2
1,4
2,7
2,6
SE-12
Źródło: B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzenie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola
euro, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 234.
Z danych w tabeli 5 wynika, że wzrost PKB Grecji był na wysokim poziomie, wyższym
od średniego w krajach strefy euro, nawet w latach od 2001-2003, kiedy w krajach
strefy euro nastąpiło wyraźne osłabienie tempa wzrostu PKB o ponad 1 punkt
procentowy do poziomu 0,8%, w Grecji wskaźnik ten nadal utrzymywał się na wysokim
30
L. Oręziak, Polityka.....op. cit., s. 68
31 Dane liczbowe dotyczące: stopy inflacji, deficytu budżetowego i długu publicznego podaję na
podstawie A.Gwiazda, Udawanie Greka w eurolandzie, „Tygodnik Przegląd”, 18.04.2010 r.
http://www.tygodnikprzeglad.pl/udawanie-greka-eurolandzie/ , dostęp 30 kwietnia 2016 r.
15
poziomie powyżej 3,8%.
W początkowych okresach (lata 90. XX w.) Portugalia nie spełniała żadnych
kryteriów
zawartych
w
traktacie
z
Maastricht.
Dopiero
od
połowy
lat
dziewięćdziesiątych nastąpił wyraźny progres w ich wypełnianiu.
Dług publiczny przez pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych w Portugalii wahał się w
okolicy wartości referencyjnej równej 60%, co w danym czasie nie pozwoliłoby na
przystąpienie tego kraju do UGiW . Najwyższą wartość osiągnął w 1991 roku, kiedy
wynosiła ona 71,1% PKB. Płynny spadek relacji długu publicznego do PKB rozpoczął
się w 1996 roku, równocześnie ze spadkiem deficytu budżetowego. Pozwoliło to
Portugalii, mimo przekroczenia wartości referencyjnej zadłużenia publicznego o 0,4%
w roku 1997 na wypełnienie tego kryterium. Uznano bowiem, iż utrzymujący się
spadek wielkości długu w ostatnich latach daje pozytywne prognozy na obniżenie go w
latach następnych. Deficyt publiczny w latach 1990-1994 w bardzo dużym stopniu
przekraczał wartość referencyjną wynoszącą 3%. Jedynie w 1992 r. wartość ta wynosiła
3,6% PKB i zbliżona była do wartości oczekiwanej. W 1996 roku rozpoczął się proces
płynnego ograniczania nierównowagi finansów publicznych. Deficyt finansów
publicznych dzięki wprowadzeniu działań w roku referencyjnym, czyli w 1997 r.,
wyniósł 2,0% PKB i kształtował się o 1 pkt. procentowy poniżej założonej wartości
referencyjnej. Inflacja w latach 1990-1994 znacznie przekraczała wartość ustaloną w
kryterium konwergencji i wahała się w przedziale 5-13%. Inflacja w 1997 roku
wyniosła 1,8%, czyli była znacznie poniżej wartości referencyjnej, która w danym
okresie wynosiła 2,7%. Zrealizowanie budżetowego kryterium konwergencji w
przypadku Portugalii nie byłoby możliwe, gdyby okres referencyjny nie zrównał się z
okresem szybko postępującego wzrostu gospodarczego. Pozwoliło to na bardzo
poważną ekspansję fiskalną, przy jednoczesnym formalnym spełnieniu wymagań
Traktatu. Skutki tej koincydencji zdarzeń ujawniły się w okresie późniejszym.
Tak więc sytuacja w sektorze finansów publicznych
nie wyglądała najlepiej
zarówno w Grecji, jak i w Portugalii. Portugalia jest również przykładem państwa, które
nie spełniało kryteriów konwergencji realnej, nie przeprowadziło reform strukturalnych
i w którym coraz bardziej rosły wydatki budżetowe. Działania podejmowane w celu
spełnienia kryteriów fiskalnych miały tylko charakter doraźny i opierały się głównie na
stronie budżetowej. Obniżenie deficytu budżetowego do wymaganego poziomu
16
umożliwiły wzrastające wpływy budżetowe będące efektem m.in. zwiększonej
aktywności gospodarczej, poprawy ściągalności podatków, zniesienia licznych ulg
podatkowych, wprowadzania nowych obciążeń podatkowych czy podniesienia stawek
podatkowych. Jednocześnie wydatki budżetowe wzrastały, przy czym w największym
stopniu zwiększały się transfery socjalne. Znaczną część budżetu pochłaniały
kosztowne systemy emerytalne i wzrastające koszty zatrudnienia w sektorze
publicznym. Jedyną pozycją wydatkową, która uległa zmniejszeniu były koszty obsługi
zadłużenia, które spadały z uwagi na spadek długu publicznego w relacji do PKB
(zwiększone przychody do budżetu, m.in. z prywatyzacji, wysokie tempo wzrostu
gospodarczego) oraz spadek długookresowej stopy procentowej.32
Początkowo korzystna koniunktura gospodarcza i stały dopływ środków z budżetu UE
umożliwiały tym gospodarkom kilkuletnie „dryfowanie”. Z czasem zaczęły być jednak
dostrzegalne rezultaty zaniechania niezbędnych reform i znalazła potwierdzenie bardzo
niska i krótkotrwała skuteczność dochodowych dostosowań budżetowych podjętych w
latach 90.33
Irlandia od początku spełniała większość założonych kryteriów, co umożliwiło
jej bezproblemowe przystąpienie do Unii Walutowej. Była to odważna decyzja,
zważywszy na znaczne powiązania rynków brytyjskiego i irlandzkiego. Irlandia była
krajem, w którym występował zbyt intensywny wzrost liczby udzielanych kredytów, o
czym świadczył wysoki poziom zadłużenia gospodarstw domowych w relacji do PKB,
który w okresie 1999-2005 wynosił aż 125%. Dodatkową przyczyną późniejszego
kryzysu był boom występujący na rynku nieruchomości, który stał się jedną z głównych
przyczyn załamania koniunktury w tym kraju.34
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. dług publiczny w Irlandii znajdował się na
dość wysokim poziomie, gdyż jego wysokość przekraczała 90% PKB i utrzymywała się
na tym poziomie aż do 1993 roku. Od 1994 roku wartość ta zaczęła z roku na rok
płynnie spadać i tak w roku referencyjnym wyniosła 62,2%. Podana wielkość
przekraczała ustalone w Maastricht kryterium, lecz Rada do Spraw Gospodarczych i
32 B.Baran, Źródła zaburzeń równowagi krajów PIGS w warunkach integracji walutowej,
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/3_B.Baran_Zrodla_Zaburzen_Rown
owagi....pdf s.1, dostęp 30 kwietnia 2016 r.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
17
Finansowych uznała, że utrzymujący się spadek długu przez dwa ostatnie lata dawał
pozytywną perspektywę obniżenia się długu poniżej wartości referencyjnej w kolejnych
latach oraz, że można to uznać za spełnienie kryterium zadłużenia publicznego.
Irlandia była jednym z niewielu krajów, który już od 1990 r. wypełniał kryterium
związane z wartością deficytu budżetowego. W roku referencyjnym wysokość deficytu
wynosiła zaledwie 0,6%, co bez problemu pozwoliło Irlandii na wejście do strefy euro.
Od początku lat dziewięćdziesiątych inflacja w Irlandii utrzymywała się na dość niskim
i stabilnym poziomie, wynoszącym 3,4% w 1990 r., 3,2% - 1991 r. oraz 3,1% w 1992 r.
W kolejnym roku nastąpił spadek tempa wzrostu cen o ponad 1,5 punktu procentowego.
W późniejszych latach - aż do 1996 r. – odnotowano lekkie pogorszenie się poziomu
inflacji, gdyż jej wysokość przekraczała 2%. Irlandia w 1997 r.- czyli roku
referencyjnym - jako jedno z niewielu państw spełniała kryterium inflacyjne dotyczące
stabilności cen.
Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to na początku lat dziewięćdziesiątych Hiszpania
spełniała jedynie kryterium długu publicznego. W 1990 r. wynosił on około 44% PKB,
jednak jego poziom do połowy lat dziewięćdziesiątych nieustannie wzrastał, a w 1994 r.
przekroczył 60% PKB. Postęp w zakresie wypełnienia kryteriów konwergencji
zauważalny był dopiero od połowy lat dziewięćdziesiątych. Ostatecznie, Hiszpania
wypełniła w 1998 roku wszystkie wymagane kryteria i zdołała zakwalifikować się do
państw przystępujących do unii walutowej.
Na początku lat dziewięćdziesiątych dług publiczny znajdował się na umiarkowanym
poziomie, jednakże ze względu na zbyt wysoki deficyt budżetowy, jego wysokość z
roku na rok wzrastała. Najwyższą wartość długu uzyskano w 1996 r., kiedy przekroczył
on 70% PKB. Płynny spadek zadłużenia od 1997 r. umożliwił Hiszpanii wypełnienie
kryterium długu pomimo tego, iż dług publiczny w roku referencyjnym przekraczał
zakładaną wartość 60% PKB.
W latach 1990-1992 deficyt publiczny przekroczył wartość referencyjną 3% PKB o
1,1% w 1990 r., 1,9% w 1991 r. oraz 0,6% PKB w 1992 roku. Jednakże w 1993 r.
deficyt budżetowy przekroczył poziom 6% PKB. Sytuacja ta utrzymywała się do 1996
roku, gdyż w tym roku rozpoczął się proces płynnego ograniczania nierównowagi
finansów publicznych. Deficyt finansów publicznych w 1997 r., tj. w okresie
referencyjnym, wyniósł 2,6% PKB czyli o 0,4% PKB poniżej wartości referencyjnej.
18
Obniżenie deficytu miało miejsce przy jednoczesnej redukcji fiskalizmu.
Przez pierwsze dwa lata przynależności do Unii Gospodarczej i Walutowej
zdyscyplinowanie finansów publicznych nadal się zwiększało, co doprowadziło do
zbilansowania wydatków i dochodów publicznych oraz do prawie całkowitego ich
wyrównania, dzięki czemu w 2000 r. deficyt wyniósł 0,3% PKB. W latach
dziewięćdziesiątych XX wieku inflacja w Hiszpanii utrzymywała się na dość wysokim
poziomie wynoszącym 6,7% w 1990 r. oraz 5,9% w latach 1991-1992. Wynikało to
przede wszystkim z szybkiego tempa wzrostu plac. W kolejnym roku nastąpił spadek
tempa wzrostu cen o ponad 1 punkt procentowy, a wynikało to głównie z panującej
wówczas recesji. W późniejszych latach - aż do 1996 r. - nie odnotowano postępu w
obniżaniu inflacji. Proces dezinflacji w Hiszpanii rozpoczął się w 1996 r. Wzrost cen
był znacznie niższy, niż wartość referencyjna, która w 1997 r. wynosiła 1,8% i
Hiszpania zdołała spełnić inflacyjne kryterium konwergencji.
Dodatkowym źródłem nierównowagi w warunkach integracji walutowej była
również nadmierna ekspansja kredytowa, a przykładem gospodarek, które jej
doświadczyły były właśnie Grecja, Irlandia, Hiszpania i Portugalia. Mechanizm
ekspansji kredytowej w tych krajach miał swój początek w spadku inflacji i
konwergencji stóp procentowych, co doprowadziło do wzrostu kredytów − zarówno od
strony popytowej (wzrost skłonności i zdolności podmiotów prywatnych do ich
zaciągania), jak i podażowej (wzrost zdolności banków do refinansowania krajowej
akcji kredytowej za granicą, rozluźnienie polityki pieniężnej prowadzące do uwolnienia
środków finansowych)35. Dynamicznie rozwijały się rynki finansowe i wprowadzano
nowe produkty finansowe (dogodne oferty kredytowe szczególnie w segmencie
kredytów hipotecznych). Efektem wzrostu zobowiązań finansowych i spadku stopy
oszczędności był wzrost relacji kredytów do oszczędności i spadek oszczędności netto
gospodarstw domowych.
W Irlandii główne instytucje finansowe zanotowały w latach 2003–2006 co najmniej 25%
wzrost udzielanych kredytów. Można również wskazać przykłady banków, których
ekspozycja względem nieruchomości komercyjnych (jako odsetek ogółu udzielonych
kredytów) przekraczała 70%. Ponadto, wskaźnik LTV dla nowych kredytów systematycznie
35
23.
19
J. Berg i in.: The Bank Lending Survey for the Euro Area. ECB, Occasional Paper Series 2005, s.
wzrastał i w 2007 roku już 60% kredytów mieszkaniowych charakteryzowało się jego
wartością powyżej 90%, a dla 25% z nich wskaźnik ten wynosił 100%. Dla odmiany,
wskaźnik kredytów do depozytów dla systemu bankowego w Irlandii osiągnął poziom
około 220% w 2008 roku (dla porównania, wskaźnik ten wynosił około 170% w 2004
roku)36.
W Hiszpanii na stymulowanie akcji kredytowej miało wpływ kilka czynników, które
wystąpiły na skutek bezpośredni i pośredni przyjęcia euro oraz w wyniku powiązanej z
tym integracji rynków finansowych:
- obniżenie stóp procentowych (o niemal 4 punkty procentowe),
- silny wzrost popytu wewnętrznego
- wzrost cen nieruchomości,
- nadmierny rozwój sektora budownictwa i nieruchomości,
- napływ kapitału zagranicznego, skierowany na rynek nieruchomości,
- obniżanie przez banki standardów oceny ryzyka, udzielanie wyższych kredytów.
Co ciekawe, w Hiszpanii nie można mówić o nadużywaniu przez banki narzędzia jakim
jest sekurytyzacja;
„Innym instrumentem, który pośrednio przyczynił się do ograniczenia negatywnych
skutków zawirowań na hiszpańskim rynku finansowym wywołanych ostatnim
kryzysem finansowym, był specyficzny mechanizm sekurytyzacji. Znacząco różnił się
od mechanizmów stosowanych w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Wynikało to
zarówno z odmiennych – zdecydowanie bardziej konserwatywnych – rozwiązań
prawnych, jak i z uwarunkowań praktycznych, które ograniczały atrakcyjność transferu
aktywów poza bilans banku według popularnego na świecie modelu originate-to-sell.
Sekurytyzacja jest narzędziem zarządzania ryzykiem, który poprzez transfer aktywów
do innych podmiotów zmniejsza ekspozycję kredytową banku i w efekcie umożliwia
dalszą ekspansję kredytową bez zwiększenia jego bazy kapitałowej. Tymczasem w
Hiszpanii wykorzystywano ją raczej jako instrument finansowania. Prawne ramy dla
sekurytyzacji w Hiszpanii od początku cechowało podejście ostrożne, co miało związek
R. Woreta, R. Sankowski, P. Sepielak, Materiały i Opracowania Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego, Źródła narastania akcji kredytowej w warunkach integracji walutowej, Przyczyny Boomów
Kredytowych w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii, Warszawa, Agencja Reklamowo-Wydawnicza
A.Grzegorczyk: 2010, str 45-46
36
20
z doświadczeniami kryzysu bankowego na przełomie lat 70. i 80.37
3. Skutki
kryzysu
finansowo-gospodarczego
2008-2009
dla
finansów publicznych krajów PIGS i procesy dostosowawcze w
tych gospodarkach
Kryzys finansowy pojawił się w gospodarce europejskiej w drugiej połowie
2008 r. Stopniowo pogłębiał się i wpływał jednocześnie na gospodarki krajów w strefie
euro, jak i całej Unii. Miał być dość szybko zwalczony, niestety w wyniku
niedoskonałości instytucjonalnych i braku skutecznych mechanizmów przeciwdziałania
i reform na poziomie unijnym, jak i braku utrzymywania przez państwa członkowskie
dyscypliny
wskaźników
konwergencji,
nabierał
coraz
większych
rozmiarów
przyczyniając się do długotrwałej stagnacji gospodarczej wewnątrz UE, co odbijało się
się na finansach publicznych i ujawniło słabe punkty strefy euro.38.
Jako początek kryzysu uznaje się symbolicznie bankructwo banku Lehman Brothers w
2008 roku, jednak większość badaczy zgadza się, że rozpoczął się już w 2007 roku i
wynikał z „przegrzania” gospodarki Stanów Zjednoczonych oraz nieudolnych prób i
metod
jej
kredytowego.
pobudzania,
39
w
tym
poprzez
uruchomienie
nadmiernego
boomu
Ponieważ światowe rynki finansowe są silnie zintegrowane napięcia te
szybko przeniosły się do innych części świata, w tym do Europy. Pogorszenie się
koniunktury światowej oraz zaburzenia światowego systemu finansowego niewątpliwie
przyczyniły się do recesji strefy euro, jednak nie można określić ich jako obecne źródła
problemów.40
Jako praprzyczynę,
która przyczyniła się do powstania kolejnych źródeł
kryzysu, uznać należy brak spełnienia przez strefę euro podstawowych warunków
funkcjonowania optymalnego obszaru walutowego. Dziesiątki lat funkcjonowania
R. Woreta, R. Sankowski, P. Sepielak, Materiały i Opracowania ….op.cit., s.52.
38 M. Gasz , Źródła niestabilności gospodarczej państw strefy euro w warunkach kryzysu, Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, s.78-82.
39 M. Rosińska-Bukowska, Kryzys w strefie euro- wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne, „Acta
Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 273, 2012, s.345.
40 NBP, Kryzys w strefie euro. Przyczyny, przebieg i perspektywy jego rozwiązania, Warszawa 2013 s. 6.
https://www.nbp.pl/cie/download/kryzys-w-strefie-euro.pdf, dostęp 30 kwietnia 2016 r.
37
21
pokazały, że kryteria te nie były spełnione przez UGiW już w momencie jej tworzenia, a
część państw posiadała małą zdolność do radzenia sobie ze wstrząsami gospodarczymi
poprzez niską konkurencyjność i brak odpowiednich regulacji i instytucji.41
Jak wspomniano we wstępie niniejszej pracy globalny kryzys finansowy
szczególnie mocno dotknął kraje PIGS , w których wzrost gospodarczy silnie zależał
od sektorów budowlanego i usług finansowanych oraz od importu oszczędności z
pozostałych państw strefy euro (głównie z Niemiec). W państwach tych recesja była
wyjątkowo głęboka, gdyż pogorszenie kondycji gospodarstw domowych oraz
zatrzymanie procesu dalszego zadłużania wywołało kryzys i bankructwa wielu
deweloperów. W tej sytuacji naturalną konsekwencją było znaczne pogorszenie stanów
budżetów państwowych.42 Stopa wzrostu PKB osiągnięta przez strefę euro w 2009 roku
była niższa o 4% od osiągniętej w 2007 roku. Tak też w krajach, które wcześniej
notowały boom inwestycyjny, tj. Irlandia, Hiszpania, Grecja najsilniej obniżyły się
nakłady inwestycyjne i rynek budowlany załamał się.
W strefie euro negatywny „szok popytowy” nałożył się na systematycznie
narastające różnice konkurencyjności poszczególnych krajów członkowskich. Kraje
PIGS
miały szybko rosnące jednostkowe koszty pracy. Doprowadziło to do
pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej w okresie przedkryzysowym, a także do
zmniejszenia udziału w eksporcie światowym i europejskim.
Skutkiem tego było ciągłe narastanie deficytów obrotów bieżących w tych krajach. 43
Bardzo ważnym miernikiem stanu gospodarki i pozycji państw jest sytuacja w
handlu zagranicznym. W 2007 roku kraje PIGS posiadały duży deficyt salda obrotów
bieżących przekraczający nawet 10% PKB. W 2009 roku nierównowaga pomiędzy
eksportem a importem zmniejszyła się, a intensywną poprawę zaobserwować można
było głównie w Hiszpanii i Irlandii. Było to jednak wynikiem wzrostu importu i popytu
wewnętrznego, a nie wynikiem poprawy konkurencyjności eksportu.
W pierwszej dekadzie istnienia euro nie udało się trwale zmniejszyć zadłużenia i
deficytu budżetowego do poziomu wartości określonych w Traktacie z Maastricht
41 N. Białek, Przyczyny wybuchu kryzysu strefy euro: rola polityki monetarnej USA oraz Europejskiego
Banku Centralnego, „WSIiZ Working Papers”, No7, January 2014, s. 3-4.
42 L. Skiba, Polityka ...op. cit. s. 4.
43 P. Albiński, Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s.33 .
22
(odpowiednio 60% i 3% PKB). Dług publiczny strefy euro, który w 1998 roku wynosił
średnio 72,8% PKB zmniejszył się tylko do 66,2% PKB w roku 2007, a średni deficyt
budżetowy kształtował się w tych latach na poziomie 1,9% PKB, pomimo korzystnych
warunków makroekonomicznych umożliwiających silniejszą konsolidację budżetową.44
W latach 2007-2014 dług publiczny Eurolandu systematycznie wzrastał i przez cały
okres przekraczał wartość referencyjną. Analizując kształtowanie się deficytu
publicznego w tych latach należy zauważyć dwa trendy. W latach 2007-2010 deficyt
stale wzrastał: z poziomu -0,6% PKB (IV kwartał 2007r.), do wartości ponad
dwukrotnie przekraczającej wartość referencyjną (I kwartał 2010 r.). Osiągnął on wtedy
wartość największą w omawianym okresie i stanowił -6,6% PKB.45
Tab.6. Saldo budżetowe w krajach PIGS i w strefie euro w latach 2008-2015
(w% PKB)
Kraj
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Portugalia
-2,9
-9,3
-7,3
-4,9
-5,1
-4,9
-4,6
-3,1
Irlandia
-7,3
-14,4
-32,3
-10,3
-9,1
-5,7
-3,9
-3,3
Grecja
-9,4
-15,4
-9,6
-7,4
-7,6
-12,2
-9,7
-2,1
Hiszpania
-4,2
-11,1
-9,3
-6,4
-5,5
-6,8
-5,6
-4,5
-2
-6,3
-6
-4,1
-2
-1,1
-0,8
SE-12
Źródło: Komisja Europejska, European Economic Forecast, Spring 2013, s.42-91.
oraz Komisja Europejska, European Economic Forecast, Spring 2015, s.174.
-0,9
Tab.7. Dług publiczny w krajach PIGS i w strefie euro w latach 2008-2015
(w% PKB)
Kraj
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Portugalia
71,7
83,7
94
111,1
125,8
129,7
130,2
124,4
Irlandia
44,5
64,8
92,1
111,2
111,7
123,2
109,7
107,1
Grecja
112,9
129,7
148,3
171,3
156,9
175
177,1
180,2
Hiszpania
40,2
53,9
61,5
69,2
84,4
92,1
97,7
100,4
SE-12
70,2
80
85,6
86,5
91,1
93,2
94,2
Źródło: Komisja Europejska, European Economic Forecast, Spring 2013, s.42-91.
oraz Komisja Europejska, European Economic Forecast, Spring 2015, s.174.
94
44 J-C Juncker, Przygotowania do kolejnych działań w zakresie lepszego zarządzania gospodarczego w
strefie euro, „Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej, Nota analityczna”, 12, luty 2007, s.3.
45 EBC, Statistical Data Warehouse, http://sdw.ecb.europa.eu/ dostęp 30 kwietnia 2016 r.
23
Dane umieszczone w tabeli 6 wskazują, że w momencie trwania kryzysu finansowego
(2008 r.), deficyt budżetowy w żadnym kraju z grupy PIGS nie znajdował się na
poziomie referencyjnym. W najgorszej sytuacji, jeżeli chodzi o saldo budżetowe, była
Grecja 9,4% PKB przy średniej SE na poziomie 2%.
Grecja również znacznie odstawała od pozostałych krajów pod względem wysokości
długu publicznego, który w tym kraju wynosił wówczas (2008 r.) 112,9 % PKB i
niestety stale rośnie. W najlepszej sytuacji znajdowała się Hiszpania i Irlandia, w
których poziom długu publicznego był stosunkowo niewielki i wynosił odpowiednio
40,2 i 44,5 % PKB. Jednak w Hiszpanii zadłużenie prywatne było na wysokim
poziomie.
Kryzys nabierając coraz większych rozmiarów przyczyniał się do długotrwałej
stagnacji gospodarczej wewnątrz UE odbijając się na finansach publicznych i
pozostałych słabych punktach strefy euro, w tym na zatrudnieniu.46 Bezrobocie jest
bardzo
ważnym
miernikiem
makroekonomicznym
świadczącym
o
sytuacji
gospodarczej i społecznej państwa. Niestety kryzys gospodarczy zwiększył bezrobocie,
szczególnie słabych gospodarczo krajach SE i relatywnie dużym długu publicznym,
czyli w krajach PIGS.
Tab.8. Stopa bezrobocia w krajach PIGS i w strefie euro w latach 2007 i 2013 w %
Kraj
2007
2013
Zmiana
Portugalia
8,5
16,5
(+) 8
Irlandia
5
13,6
(+) 8,6
Grecja
8
26,1
(+) 18,1
Hiszpania
8,8
26,2
(+) 17,4
Strefa Euro
7,4
12
(+) 4,6
Źródło: K. Hajder, Bezrobocie w Unii Europejskiej w świetle kryzysu gospodarczego lat 20082013, UAM, Poznań 2013 , s.53.
Rok 2010 przyniósł lekkie ożywienie w gospodarce europejskiej po prawie dwurocznej
głębokiej recesji, po czym nastąpił kolejny wybuch drugiej fazy kryzysu w strefie euro ,
czego przyczyną była
negatywna reakcja światowych rynków finansowych na
46 M. Gasz, Źródła niestabilności …..op. cit., , s.78-82 .
24
pogłębianie się zadłużenia sektora publicznego, a także pogarszanie się sytuacji banków
w krajach strefy euro. Kryzys bankowy i zadłużeniowy wymagał podjęcia działań na
rzecz konsolidacji finansów publicznych w najbardziej zagrożonych krajach, czyli w
Grecji, Portugalii, Irlandii, Hiszpanii i we Włoszech. Wymagało to od nich zasadniczej
zmiany orientacji polityki gospodarczej i skierowania jej na odbudowę zaufania rynków
finansowych do dłużników publicznych.
Po odrodzeniu światowego popytu w 2010 r. w kolejnych latach handel globalny
rozwijał się znacznie wolniej niż przed wybuchem kryzysu. Handel wewnątrz strefy
euro
uległ
jeszcze
większej
redukcji
pod
wpływem
pogorszenia
sytuacji
makroekonomicznej szeregu krajów członkowskich UE. Spadek popytu krajowego
pociągnął za sobą silną redukcję rozmiarów importu w Grecji i Hiszpanii. W 2012 r.
wysoki deficyt salda obrotów bieżących w stosunku do PKB (ponad 4% PKB) wystąpił
tylko w dwóch krajach SE, między innymi w Grecji -7,7% , kiedy w 2009 r. dotyczyło
to aż siedmiu krajów, w tym: Grecji, Hiszpanii i Portugalii.
Występujące trudności w państwach, które w dużym stopniu odczuły kryzys
gospodarczy i finansowy, są nie tylko skutkiem spekulacji oraz złego zarządzania
finansami publicznymi, lecz biorą się także z niezdolności państw do tworzenia
bogactwa. Przykładem takiego państwa jest Portugalia, która tak naprawdę nie potrafiła
dostosować się do warunków Unii Gospodarczo-Walutowej. Jedną z głównych
przyczyn portugalskiej recesji była „gorączka kredytowa” i boom konsumpcyjny (nie
tylko mieszkaniowy), co wpłynęło na wzrost inflacji. Rząd tego kraju rozwój
ekonomiczny oparł na imporcie, a nie eksporcie – co doprowadziło do niebezpiecznego
zwiększenia się deficytu handlowego.47
Portugalia notorycznie marnowała pieniądze, które płynęły do niej po wstąpieniu do
Unii Europejskiej od 1986 roku. Nie przeprowadzono gruntownych reform
ekonomicznych, a środki finansowe kierowano na tymczasowe inwestycje, które tak
naprawdę nie doprowadzały do zwiększenia się konkurencyjności gospodarki.48
Portugalia posiadała na początku XXI wieku bezrobocie na dość niskim
poziomie - 7%. Jednak stopa bezrobocia w Portugalii systematycznie rośnie od czasu
47 L. Kafarska, Sedlak & Sedlak, Iberyjski kryzys, czyli rynek pracy w Hiszpanii i Portugalii,
03.12.2013, http://rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.27/wpis.737, dostęp 30 kwietnia
2016 r.
48 Ibidem.
25
wstąpienia do Unii Walutowej. Do roku 2008 bezrobocie w Portugalii miało
akceptowalny poziom 8,8%. Od roku 2009 do roku 2012 bezrobocie rosło już o kilka
punktów procentowych rocznie. W roku 2012 osiągnęło już prawie 16%. Aby walczyć
ze złą sytuacją panującą w kraju postanowiono podnieść wiek emerytalny oraz obniżyć
wysokość emerytur zależnie od możliwości budżetu. W budżecie państwa zaplanowano
poważną redukcję wydatków, zmniejszenie zatrudnienia w administracji państwowej,
obniżenie wydatków na oświatę i badania naukowe. Zapowiedziano także podwyżki
podatków m.in. od dochodów, nieruchomości, zysków kapitałowych, wyrobów
tytoniowych i towarów luksusowych.49
W roku 2011 Portugalii zostało przekazane wsparcie w kwocie 78 mld euro, ze
środków
Europejskiego
Mechanizmu
Stabilizacji
Finansowej,
Europejskiego
Instrumentu Stabilności Finansowej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W
2014 roku Portugalia ogłosiła rezygnację z przedłużenia programu pomocowego, a jej
dług uznano po tej decyzji jako bardziej bezpieczny.50
Spośród krajów Unii Europejskiej to Irlandia została dotknięta najgłębszą
recesją. Jak wskazano wcześniej za początek kryzysu w tym kraju można uznać
załamanie się rynku nieruchomości – ceny apartamentów spadły o połowę, a wiele
budowanych osiedli mieszkaniowych nie zostało dokończonych. Zadłużenie Irlandii z
tytułu pożyczek hipotecznych sięgało aż połowy irlandzkiego PKB. 51 Wszystko za
sprawą dwóch towarzystw budowlanych oraz czterech banków, które przyczyniły się do
powstania i wzrostu „bańki spekulacyjnej” poprzez pożyczanie znacznych środków
pieniężnych deweloperom, a także nakłaniając klientów do zakupu nieruchomości o
wygórowanej cenie. Irlandzkim rynkiem nieruchomości kierowała chęć zdobycia
zysków krótkoterminowych oraz chciwość. Rynek ten dodatkowo wspierany był przez
wysokie ulgi podatkowe. Rząd w za dużej mierze pokładał ufność we wzroście sektora
nieruchomości oraz wpłatach z opłat skarbowych. W grudniu 2008 r. okazało się, iż
Anglo Irish Bank dokonał nie zgłoszonych do instytucji państwowej legalnych, lecz
49 Portugalia przyjęła budżet, 11-10-2012,
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/941457.html?print=tak&p=0, dostęp 30 kwietnia 2016 r.
50 P. Toporowski, Koniec programu pomocowego dla Portugalii dobry znak dla strefy euro? „Biuletyn
PISM”, nr 67, 2014, s.1.
51 M. Rosiska-Bukowska, Kryzys w strefie euro – wybrane aspekty makro i mikroekonomiczne ,
http://www.katedramsg.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/kryzys-w-strefie-euromagdalena-rosinska-bukowska345-371.pdf , dostęp 30 kwietnia 2016 r.
26
bardzo ryzykownych operacji obrotu aktywami za granicą.52
Zatrudnienie w Irlandii rosło znacząco w latach 2001-2007. Należy zauważyć, że w
ciągu trzech lat (2005-2007) gospodarka Irlandii generowała miejsca pracy na poziomie
ponad 67 %. Kryzys w 2009 r. doprowadził do spadku zatrudnienia.
Od września 2008 roku systematycznie wzrastał wskaźnik stopy bezrobocia. W roku
2009 bezrobocie z 6,4% skoczyło podwójnie do poziomu 12%. Gospodarka Irlandii
zachwiała się w wyniku kryzysu.
Irlandia zwróciła się z prośbą o pomoc finansową w listopadzie 2010 roku. Jej
łączna wartość wynosiła 85 mld euro, z czego 35 mld miało zostać przekazane na
dokapitalizowanie banków, a pozostała do budżetu państwa. W dużej mierze
konsekwencją pomocy jaka została udzielona bankom był deficyt budżetowy . Jej
wysokość w roku 2010 przekroczyła wartość 40 mld euro.53 W grudniu 2013 nastąpiło
zakończenie finansowego programu pomocowego dla Irlandii.
Jedną z przyczyn kryzysu w Grecji w dużej mierze jest niewystarczające
przygotowanie do integracji walutowej. Na kryzys wpływ miała także podupadająca
pozycja konkurencyjna gospodarki greckiej przed przystąpieniem do strefy euro.
Brakowało również wypełnienia założeń konwergencji nominalnej, a także reform o
skutkach średnio- i długookresowych. Wszystko to świadczyło o tym, że Grecja była
nieprzygotowana do wprowadzenia wspólnej waluty w 2001 r. Przez długi okres budżet
Grecji notował duży deficyt, zaś kolejne wydatki finansowane były z nowych emisji
obligacji. Rzeczywista sytuacja była ukrywana dzięki kreatywnej księgowości i
naginanym statystykom.54
Czynnikiem, który wpłynął na spadek zaufania do Grecji wśród jej partnerów
europejskich była informacja o przekazywaniu przez greckie władze do Eurostatu
nieprawdziwych danych statystycznych. Dopiero podczas przeprowadzonej jesienią
2009 roku rewizji danych statystycznych ujawniono ogromną skalę problemów
greckich finansów publicznych. Reakcją na wynikłą sytuację było obniżenie przez
52 J. Giżyński, R. Wierzba, E. Gostomski, M. Penczar, M. Liszewska, P. Górski, E. Małecka, Polski
sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, Wydział
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 33-34.
53 A. Wancio, Europejskie mechanizmy stabilności finansowej – gwarancja stabilności strefy euro czy
gra na zwłokę?, „Wspólnoty europejskie”, nr 3, 2011, s.46.
54 Kryzys grecki- geneza i konsekwencje, Ministerstwo Finansów,
https://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/Euro/Ramy_dok_uzupelniajacy_grecja.pdf , dostęp 30
kwietnia 2016 r.
27
agencje ratingowe ocen wiarygodności kredytowej Grecji, co doprowadziło do spadku
cen greckich aktywów na rynkach finansowych. W rezultacie obniżki ratingów greckie
papiery skarbowe uzyskały status tzw. obligacji śmieciowych (które charakteryzuje
wysokie ryzyko kredytowe), na skutek czego znalazły się one poza obszarem
zainteresowania instytucji finansowych, które nie inwestują w aktywa o niskiej ocenie
ratingowej.55 Podniesienie ryzyka niewypłacalności Grecji na rynkach finansowych
strefy euro miało wpływ na pogorszenie sytuacji gospodarczej i płynnościowej
greckiego systemu bankowego. Do tej sytuacji przyczyniły się między innymi takie
czynniki, jak: sztywność rynku pracy, konstrukcja systemu ubezpieczeń społecznych,
która doprowadziła do zbytniego rozwoju drobnej przedsiębiorczości, a także do braku
przejrzystości instytucjonalnej i legislacyjnej. Niebagatelnym czynnikiem, który miał
wpływ na niską konkurencyjność greckiej gospodarki oraz przeciągał proces jej
modernizacji był zbyt wysoki poziom regulacji rynku pracy.56
Gospodarka Grecji stosunkowo dobrze radziła sobie z generowaniem miejsc pracy w
latach 2003-2008. Wskaźnik zmian zatrudnienia osiągał w tych latach dodatnie
wartości. Grecja była także krajem, który przyjmował emigrantów zarobkowych.
Dopiero rok 2009 spowodował spadek osób pracujących. W roku 2012 zatrudnienie w
Grecji zaczęło gwałtownie spadać, co świadczyło o coraz gorszej sytuacji gospodarczej
w tym kraju. Stopa bezrobocia w Grecji utrzymywała się na poziomie akceptowalnym
społecznie do roku 2009, gdyż bezrobocie między 7,8% a 10,6% nie wywołuje
głębokich niepokojów i demonstracji. W roku 2010 bezrobocie w Grecji zaczęło rosnąć
do poziomu 12,7%. W roku następnym wynosiło już aż 17,9%. Trend wzrostowy
utrzymał się także w latach 2012 i 2013 - wtedy stopa bezrobocia osiągnęła bardzo
wysoki poziom 24,5% w 2012 roku oraz 27,5% w 2013 roku, co świadczyło o
pogłębiającej się recesji w tym kraju. Możliwość wystąpienia spirali zadłużenia w
Grecji miała swoje odbicie także w innych państwach strefy euro, co wymagało
bezzwłocznego wypracowania reakcji na zaistniałą sytuację. Wśród proponowanych
rozwiązań kryzysu wymieniano57:
55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 E. Latoszek, K. Sachurski, Instrumenty zarządzania kryzysem w obszarze polityki budżetowej w Unii
Gospodarczej i Walutowej, 03.2013 r. http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/latoszek_e.pdf , dostęp 30
kwietnia 2016 r.
28
 wykluczenie Grecji ze strefy euro;
 dopuszczenie do bankructwa;
 udzielenie jej pomocy finansowej.
W 2010 roku cała uwaga UE skupiała się na Grecji, a początkowe starania
podejmowania
odpowiednich
działań
naprawczych
nie
przyniosły
efektu.
Koniecznością okazała się więc interwencja na poziomie ponadnarodowym i
rozszerzono dostęp Grecji do kredytów ratunkowych. Podjęte przedsięwzięcia
przynosiły w rezultacie skutki odwrotne do zamierzonych – nastąpiło całkowite
załamanie wzrostu gospodarczego, a kolejne podejmowane działania okazywały się
nieskuteczne.58
Kryzys w Grecji wynikał z ekspansywnej polityki fiskalnej, skłonności do życia ponad
stan oraz po części z wad konstrukcyjnych strefy euro. Wydatki, które nie miały
pokrycia w dochodach prowadziły do narastającego deficytu budżetowego. Przez wiele
lat pożyczane pieniądze były przeznaczane na konsumpcję, a nie na inwestycje, które
mogłyby zmodernizować gospodarkę. Od początku kryzysu deficyt budżetowy
kilkakrotnie przekraczał wartość referencyjną, a wartość długu publicznego, która i tak
była wysoka, wzrosła i stanowi obecnie ok 180% PKB.59
Jeżeli chodzi o Hiszpanię to boom występujący na rynku nieruchomości
połączony był ze zbyt łatwym dostępem do tanich kredytów. Powodował on ciągły
przyrost miejsc pracy (również wzmożony napływ imigrantów), podwyżkę cen
nieruchomości, zapotrzebowanie na nowe domy i mieszkania, zwiększoną liczbę
kredytów hipotecznych, a także wzrost zadłużenia społeczności. Duży niepokój mogły
budzić bardzo łatwo dostępne i często nieodpowiedzialnie przyznawane kredyty
hipoteczne. W USA trzymano się zasady, by kredyt hipoteczny wynosił maksymalnie
250% dochodu kupującego, zaś w Hiszpanii stosunek ten wynosił 8/1. Wysokość
kredytów udzielonych w 2008 r. developerom i inwestorom budowlanym wyniosła aż
50% PKB.60
Należy zwrócić uwagę na fakt, że pierwsza faza kryzysu nie uderzyła bardzo silnie w
58 M. Rosińska – Bukowska, Kryzys....op. cit. s. 348-349,
59 N. Białek Przyczyny...op. cit. s. 11.
60 K. Mroczek, A. Więcek, Kryzys gospodarczy w Grecji i Hiszpanii a jego skutki w ujęciu sektorowym,
styczeń 2013 r.
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6084/1/PPES12013_KMAW.pdf , dostęp 30
kwietnia 2016 r.
29
hiszpańskie banki komercyjne (nie potrzebowały one bowiem zewnętrznego
dofinansowania). Kredyty bankowe wysokiego ryzyka ( zwane subprime) nie były w
tym państwie tak popularne jak w innych krajach, gdyż banki hiszpańskie zachowywały
wystarczające rezerwy. Dużo mocniej odczuły kryzys finansowy lokalne banki
oszczędnościowe (tzw. cajas), gdyż to ich zadaniem było finansowanie lokalnych
projektów i przedsięwzięć powiązanych z rynkiem nieruchomości.61
Pogłębiający się kryzys doprowadził do spadku wiarygodności kredytowej dużych
banków, jak i wiarygodności samego rządu, z powodu coraz to niższych ocen
nadawanych przez instytucje ratingowe. Jakość aktywów należąca do banków
hiszpańskich wciąż się pogarszała, natomiast konsekwencje utraty wiarygodności kraju
są bardzo dotkliwe.62 W 2008 r. kraj ten znalazł się w stanie recesji. Krach w branży
budowlanej, nagły spadek cen nieruchomości, a także zmniejszenie dostępu do tanich
kredytów oraz ogólny wzrost cen miały największy wpływ na rynek pracy. Zatrudnienie
w 2010 r. uległo obniżeniu w stosunku do szczytowego 2007 roku o 2 mln osób.
63
Od
2008 roku następuje ciągły spadek liczby osób zatrudnionych. Różnica pomiędzy
rokiem 2007 a 2013 wynosi już 10% i w najbliższych latach może ulec ciągłemu
pogarszaniu.
Wpływy podatkowe zostały ograniczone przez wysokie bezrobocie, a ponadto
jednocześnie zwiększyły się wydatki rządu na zasiłki, co zwiększyło jeszcze bardziej
istniejące już problemy budżetowe.
Rząd hiszpański, nie posiadając własnych środków przeznaczonych na dofinansowanie
banków musiał zwrócić się w 2012 r. o pomoc do Unii Europejskiej. Skala i głębokość
konsekwencji kryzysu ujawniły konieczność reform, przede wszystkim w odniesieniu
do sektora budowlanego, rynku pracy, a także systemu bankowego. Kryzys spowodował
również zwiększenie się deficytu budżetowego i długu publicznego. Należy jednak
zauważyć, że przed wystąpieniem kryzysu Hiszpania należała do nielicznych krajów,
które bez większych problemów spełniały kryteria konwergencji.64
61 Sytuacja gospodarcza w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Estonii, na Litwie i Łotwie oraz w Polsce
– skutki kryzysu, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/121/plik/012.pdf , dostęp 30
kwietnia 2016 r.
62 Ibidem.
63 K. Mroczek, A. Więcek, Kryzys gospodarczy....op.cit., dostęp 30 kwietnia 2016 r.
64 Sytuacja gospodarcza Hiszpanii, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie,
http://www.madryt.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/wspolpraca_gospodarcza/sytuacja_gospoda
30
Pomoc finansowa dla Hiszpanii to 100 mld euro. W styczniu 2014 roku nastąpiło
zakończenie finansowego programu pomocowego dla sektora bankowego Hiszpanii.
Po wybuchu kryzysu rządy wielu krajów podjęły działania mające na celu
stabilizację sektora finansowego i koniunktury gospodarczej. Pomoc udzielana bankom
spowodowała poważne naruszenie równowagi finansów publicznych.
Wzrost wydatków budżetowych doprowadził do zwiększenia deficytu i zadłużenia
publicznego w relacji do PKB.65
Formy wspierania systemów bankowych i instytucji finansowych obejmowały zasilenie
kapitałowe, w tym nabywanie akcji i pożyczki, zakupy aktywów, przejmowanie lub
likwidację długów oraz udzielanie gwarancji i nacjonalizację. Skumulowaną wartość
operacji stabilizujących sektor finansowy w krajach PIGS i w SE-16 przedstawia tabela
9.
Tab.9. Skumulowana wartość operacji krajów PIGS stabilizujących sektor
finansowy w strefie euro (16) i ich wpływ na poziom długu publicznego w
procentach w relacji do PKB w latach 2008-2009
Kraj
Instrumenty wpływające na zadłużenie publiczne (2008-2009)
Wsparcie kapitałowe
Zakupy
aktywów
Przejęcia
lub
likwidacja
długów
Inne
instrumenty
Całkowity wpływ na
dług publiczny w
latach 2008-2009
Nabycie
akcji
Pożyczki
Portugalia
0
0
0
0
0
0
Irlandia
6,7
0
0
0
0
6,7
Grecja
1,6
0
0
0
0
1,6
Hiszpania
0
0
1,8
0
0
1,8
SE-16
1,4
0,2
0,9
0
0,2
2,5
Źródło: B. Kąkol, B. Mucha-Leszko, Gospodarka i Polityka Makroekonomiczna Strefy.....op.cit.
s 230.
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli Portugalia nie udzieliła żadnej pomocy
rcza_ hiszpanii/ , dostęp 30 kwietnia 2016 r.
65 B. Kąkol, B. Mucha-Leszko, Gospodarka i Polityka Makroekonomiczna Strefy Ruro w latach 20082010. Skutki Kryzysu i Słabości Zarządzania, Wyd. UMCS Lublin 2011, s 221.
31
finansowej bankom, natomiast Irlandia i Grecja udzieliły bankom wsparcia w postaci
nabycia akcji.
Pomoc ta niosła za sobą duże ryzyko wynikające z wprowadzonych gwarancji i różnych
instrumentów bezpośredniej pomocy bankom. Dokapitalizowanie banków i innych
instytucji finansowych przez nabywanie nowych akcji po cenach rynkowych jest
rejestrowane jako transakcje nie mające żadnego wpływu na saldo budżetu państwa.
Pogorszenie sytuacji budżetowej następuje wówczas, gdy akcje są nabywane powyżej
cen rynkowych. Rejestrowana jest wówczas różnica między włożonym kapitałem a
rynkową wartością akcji, co obciąża saldo budżetowe.66
W celu przeciwdziałania dalszemu spadkowi popytu, przywódcy grupy krajów
G-20 uznali za niezbędne podjęcie aktywnej polityki fiskalnej. Realizując ten plan
Komisja Europejska 26 listopada 2008 roku wprowadziła European Economic
Recovery Plan, którego celem było:
1)szybkie pobudzenie popyty i zwiększenie zaufania konsumentów;
2)zmniejszenie
kosztów
społecznych
spowolnienia
gospodarczego,
zwłaszcza
ograniczenie likwidacji miejsc pracy i umożliwienie szybkiego powrotu na rynek pracy
osobom zagrożonym długotrwałym bezrobociem;
3)stworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności i podjęcie reform strukturalnych,
a w szczególności wspieranie innowacji;
4)przyspieszenie transformacji gospodarki polegającej na wykorzystywaniu technologii
niskoemisyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
Pakiet budżetowy został ustalony na 200mld euro, czyli 1,5% PKB UE-27.
Według obliczeń KE fiskalny pakiet stymulacyjny (działania dyskrecjonalne) stanowił
w strefie euro prawie 2% PKB (1,1% w 2009 roku i 0,8% w 2010 roku).67
Zasadnicze znaczenie miały działania prowadzące do wzrostu popytu
konsumpcyjnego ludności (50% pakietu fiskalnego SE-16). Polityka stymulacyjna w tej
sferze obejmowała: obniżki podatków bezpośrednich i VAT, pomoc bezpośrednia dla
rodzin, obniżki płatności z tytułu zabezpieczenia społecznego oraz pomoc wspierającą
rozwój budownictwa mieszkaniowego i rynku nieruchomości. Środki wykorzystywane
66 B. Kąkol, B. Mucha-Leszko, Gospodarka i Polityka......op. cit., s.231
67 Ibidem s.232
32
do pobudzania konsumpcji indywidualnej w latach 2009-2010 stanowiły 0,9% PKB.68
W tabeli 10 przedstawiono fiskalne pakiety stymulacyjne w krajach grupy PIGS,
realizowane w ramach EERP w latach 2009-2010 w procentach w relacji do PKB
Tab.10. Fiskalne pakiety stymulacyjne w krajach grupy PIGS realizowane w
ramach EERP w latach 2009-2010 w procentach w relacji do PKB
Kraj
2009
2010
Ogółem Gospodarstwa Rynek Biznes Inwestycje Ogółem Gospodarstwa
domowe
pracy
publiczne
domowe
Rynek Biznes Inwestycje
pracy
publiczne
Portugalia
1,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,6
0,2
0,3
0,1
0
Irlandia
0,7
0,4
0,1
0,2
0
1
0,6
0,2
0,2
0
Grecja
0,6
0,5
0,1
0
0
0
0
0
0
0
Hiszpania
2,4
0,5
0,1
0,8
0,9
0,8
0,2
0
0,1
0,5
Źródło: B. Kąkol, B. Mucha-Leszko, Gospodarka i Polityka Makroekonomiczna Strefy.....
op. cit. s 234.
Podsumowanie
Uczestnictwo w unii walutowej poprzedza konieczność spełnienia nominalnych
kryteriów uczestnictwa. Znacznie trudniejsza do osiągnięcia jest jednak realna
konwergencja, która odzwierciedla prawdziwą gotowość członkostwa w strefie euro.
We wszystkich omawianych krajach PIGS w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych
występował wysoki deficyt finansów publicznych, który systematycznie się zwiększał .
W efekcie, zarówno w Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, jak i Grecji szybko rosła relacja
długu publicznego do PKB. Inflacja (CPI) w tym czasie była na poziomie
umiarkowanym w Hiszpanii, także umiarkowanym, lecz niestabilnym w Portugalii i
wysokim w przypadku Grecji. We wszystkich krajach w pierwszej połowie lat
68 Ibidem s.233
33
dziewięćdziesiątych podjęto nieudane próby realizacji programów zbieżności, których
celem miało być zbliżanie się do realizacji kryteriów z Maastricht , a w szczególności
redukcji deficytu fiskalnego i inflacji. W Portugalii program zbieżności ogłoszono w
grudniu 1991 r., w Hiszpanii w kwietniu 1992 r., a w Grecji w grudniu 1992 r.
Wszystkie te próby okazały się nieudane wskutek niedostatecznych reform i zbyt
optymistycznych założeń dotyczących wzrostu gospodarczego. W 1993 r. zanotowano
ujemne tempo wzrostu w każdym z omawianych krajów. W związku z tymi
niepowodzeniami konieczna stała się modyfikacja programów konwergencji. Na
podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić że największym problemem dla
krajów PIGS było spełnienie kryterium fiskalnego (dług publiczny nie może
przekraczać 60%, zaś maksymalna wysokość deficytu budżetowego wynosi 3%) .
Pomimo tego, iż nie spełniły one pierwotnie przyjętego kryterium w Maastricht, zostały
one przyjęte do Unii Gospodarczej i Walutowej które doprowadziło do załamania się
gospodarek tych krajów a także negatywnie wpłynęło na inne państwa należące do
strefy euro jak i Unii Europejskiej.
Kryzys finansowy który pojawił się w II połowie 2008 roku szczególnie mocno
dotknął kraje z grupy PIGS i negatywnie wpłynął na ich finanse publiczne. Zachwiane
zostało zaufanie rynków finansowych do państw PIGS, a groźba bankructwa Grecji
skłoniła
kraje
strefy
euro
do
opracowania
programów
oszczędnościowych.
Nieracjonalna polityka fiskalna doprowadziła do nadmiernego wzrostu zadłużenia i
wzrostu deficytów budżetowych.
I tak, jak jeszcze kilka lat temu, niektóre kraje (np. Irlandia i Hiszpania) prezentowane
były jako przykład sukcesu wynikającego z członkostwa w Unii Europejskiej i wzór do
naśladowania, tak wejście ich do strefy ero i skutki kryzysu finansowego spowodowały,
iż w długim okresie czasowym konieczne jest wprowadzenie w tych krajach głębszych
reform strukturalnych, w tym w obszarze systemów emerytalnych i rynku pracy.
34
Bibliografia
Literatura książkowa
1. Albiński P., Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej,
Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Warszawa 2012
2. Berg J., The Bank Lending Survey for the Euro Area. ECB, Occasional
Paper Series, 2005, No.23
3. Fedorowicz Z., Polityka fiskalna, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa,
Poznań 1998
4. Giżyński J., Wierzba R., Gostomski E., Penczar M., Liszewska M.,
Górski P., Małecka E., Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych
z
kryzysem
finansowym
w
strefie
euro,
Wydział
Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014
5. Grauwe P.D., Unia Walutowa, Funkcjonowanie i wyzwania, PWE,
Warszawa 2003.
6. Kąkol M., Mucha-Leszko B., Gospodarka i Polityka Makroekonomiczna
Strefy Ruro w latach 2008-2010. Skutki Kryzysu i Słabości Zarządzania,
Wyd. UMCS Lublin 2011
7. Królak-Werwińska J.,
E jak euro waluta nowej Europy, Difin,
Warszawa 2005
8. Mucha-Leszko
B.,
Strefa
euro.
Wprowadzenie,
międzynarodowa rola euro, Wyd. UMSC, Lublin 2007
35
funkcjonowanie,
9. Nowak-Far A. , Narzędzia Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu skutkom
światowego kryzysu finansowego, w: Unia Europejska wobec kryzysu
ekonomicznego, red. Osiński J., SGH, Warszawa 2009
10. Skiba L., Polityka fiskalna w unii walutowej, [w:] P. Kowalewski, G.
Tchorek, J. Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Wyd.
NBP, Warszawa 2014
11. Siwińska-Gorzelak J., Znaczenie instytucji budżetowych dla równowagi
fiskalnej, [w:] M. Brzozowski, P. Gierałtowski, D. Milczarek, J.
Siwińska-Gorzelak (red), Instytucje a polityka makroekonomiczna i
wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2006
12. Oręziak L., Euro. Nowy pieniądz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004
13. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2009
Publikacje i raporty
1. Białek N., Przyczyny wybuchu kryzysu strefy euro: rola polityki
monetarnej USA oraz Europejskiego Banku Centralnego, „WSIiZ
Working Papers”, No7, January 2014
2. Gasz M. , Źródła niestabilności gospodarczej państw strefy euro w
warunkach kryzysu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
2012
3. Juncker J-C., Przygotowania do kolejnych działań w zakresie lepszego
zarządzania gospodarczego w strefie euro, „Nieformalne posiedzenie
Rady Europejskiej, Nota analityczna”, 12, luty 2007
4. Karnowski J., Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w
drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle
teorii, „Materiały i studia NBP”, Zeszyt Nr 199, Warszawa/Waszyngton
2006
5. Komisja Europejska, European Economic Forecast, Spring 2012
6. Komisja Europejska, European Economic Forecast, Spring 2013
7. Komisja Europejska, Jedna waluta dla jednej Europy. Droga do Euro,
„Wspólnoty Europejskie” 2007
36
8. Komisja Europejska, Pakt Stabilności i Wzrostu, Lipiec 2015
9. Mucha-Leszko B., Kąkol M., Podstawy teoretyczne i realizacja polityki
fiskalnej w strefie euro, „Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska” SectioH,VOL. XLIV, 2010 Lublin
10. Nowak B., Unia gospodarcza i Walutowa Unii Europejskiej, „Studia
Europejskie”, nr 4, 2000
11. Ochrymiuk M., Rogut A.,
Konwergencja nominalna w strefie euro.
Konsekwencje dla Polski, NBP, Warszawa
12. Rosińska-Bukowska M., Kryzys w strefie euro- wybrane aspekty makro- i
mikroekonomiczne, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”,
nr 273, 2012
13. Sokół P., Możliwości wykorzystania podatków w oddziaływaniu na
procesy społeczne i gospodarcze, Problemy zarządzania 2005, nr4(10)
14. Spychała J., Dyscyplina fiskalna w strefie euro w warunkach kryzysu
finansowego, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol.2, No.6 (267),
2014
15. Toporowski P., Koniec programu pomocowego dla Portugalii dobry
znak dla strefy euro? „Biuletyn PISM”, nr 67, 2014
16. Wancio A., Europejskie mechanizmy stabilności finansowej – gwarancja
stabilności strefy euro czy gra na zwłokę?, „Wspólnoty europejskie”, nr
3, 2011
17. R. Woreta, R. Sankowski, P. Sepielak, Materiały i Opracowania Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego, Źródła narastania akcji kredytowej w
warunkach integracji walutowej, Przyczyny Boomów Kredytowych w
Irlandii, Hiszpanii i Portugalii, Warszawa, Agencja ReklamowoWydawnicza A. Grzegorczyk: 2010
Strony internetowe
www.ec.europa.eu
www.ecb.europa.eu
www.ekonomia.rp.pl
37
www.eu.katowice.pl
www.europa.eu
www.ce.uw.edu.pl
www.katedramsg.uni.lodz.pl
www.madryt.msz.gov.pl
www.nbp.pl
www.polskawue.gov.pl
www.repozytorium.amu.edu.pl
www.rynekpracy.pl
www.senat.gov.pl
www.tygodnikprzeglad.pl
Spis tabel
Tab.1.Kryteria konwergencji gospodarczej z Maastricht……………………..................8
Tab.2. Mechanizmy PSW dyscyplinujące politykę fiskalną w unii gospodarczej
i walutowej.......................................................................................................................11
Tab.3. Dług publiczny w strefie euro i w krajach PIGS w latach 1999-2007
jako %PKB……………………………………………………………...…………...... 13
Tab.4. Wartość salda budżetowego krajów PIGS i strefy euro w latach 1999-2007 jako
% PKB, gdzie [-] to deficyt, [+] to nadwyżka…………………………………….....…14
Tab.5. Tempo wzrostu PKB w strefie euro i w Grecji w latach 1999-2007……………15
Tab.6. Saldo budżetowe w krajach PIGS i w strefie euro w latach
2008-2015.....................…...............................................................................................23
Tab.7. Dług publiczny w krajach PIGS i w strefie euro w latach
2008-2015........................................................................................................................23
Tab.8. Stopa bezrobocia w krajach PIGS i w strefie euro w latach
2007 i 2013 w %..............................................................................................................24
Tab.9.Skumulowana wartość operacji krajów PIGS stabilizujących sektor finansowy w
strefie euro (16) i ich wpływ na poziom długu publicznego w procentach w relacji do
PKB w latach 2008-2009................................................................................................ 31
Tab.10. Fiskalne pakiety stymulacyjne w krajach grupy PIGS realizowane w ramach
EERP w latach 2009-2010 w procentach w relacji do PKB............................................33
38
Download