Rodzina jako środowisko wychowawcze

advertisement
Materiały dla rodziców
i nauczycieli:
„Wszystko zaczyna się
od przedszkola!”
Wykorzystano materiały ze strony
www.men.gov.pl
Przygotował: Adam Tusiński
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”

Ustalanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej starszych przedszkolaków
Dojrzałość przedszkolna czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w zakresie
rozumienia ważnych czynności intelektualnych
O nauce czytania i przygotowaniu do pisania
Dojrzałość przedszkolna czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w zakresie
wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności ruchowej
Dojrzałość przedszkolna, czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w zakresie
umiejętności społecznych
O adaptacji dziecka do warunków przedszkola (szkoły)
O sposobach zmniejszania stresu adaptacyjnego u dzieci
O dzieciach, które źle funkcjonują w sytuacjach społecznych
O organizowaniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla dzieci, które słabo są
przygotowane do podjęcia nauki w szkole
O zgubnych skutkach niezaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci
O potrzebie rozmawiania z dziećmi
O kształtowaniu wiadomości i umiejętności matematycznych w domu, w przedszkolu
i szkole
O niegrzecznych dzieciach
Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez dzieci i grach komputerowych

O dziecięcych zabawach, inaczej













„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Ustalanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej starszych
przedszkolaków.

Dlaczego trzeba ustalać gotowość dzieci do pojęcia nauki w szkole?
Z analizy rozwoju umysłowego wynika, że w każdej grupie
rówieśniczej są dzieci różniące się znacznie pod względem
umysłowym, chociaż wszystkie mieszczą się w szeroko
pojętej normie. Na przykład w grupie siedmiolatków
rozpoczynających naukę szkolną różnice te w przeliczeniu
wynoszą około 4 lat: od dzieci rozumujących na poziomie
przeciętnych pięciolatków i dzieci dorównujących pod tym
względem dziewięciolatkom. Podobne różnice indywidualne
występują w grupach sześciolatków.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Ustalanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej starszych
przedszkolaków.

W jaki sposób organizowane jest ustalanie gotowości dzieci do podjęcia nauki
w szkole ?
Ustalanie dojrzałości przedszkolnej rozumianej jako gotowość dzieci do podjęcia nauki szkolnej jest
obecnie realizowane w placówce, do której dziecko uczęszcza (przedszkole, klasa zerowa, punkt
przedszkolny itp.). Zajmują się tym nauczyciele pracujący z dzieckiem, a więc osoby, które znają
dziecko i z którymi rodzice często się kontaktują. Specjaliści z poradni - logopeda, psycholog i
pedagog - mają obowiązek w tym pomagać. Diagnoza jest przeprowadzana w następujący sposób:
- przez kilka tygodni (jesień i początek zimy), nauczyciel obserwuje dzieci w trakcie zabaw, zajęć
indywidualnych i zespołowych. Porównuje i ocenia, jak funkcjonują społecznie i jak uczestniczą w
procesie uczenia się, a także jak radzą sobie w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku;
- w pierwszych miesiącach zimy ustala się stopień gotowości do nauki szkolnej każdego dziecka osobno,
w trakcie wykonywania zadań testowych;
- na podstawie obserwacji i testowego sprawdzania dziecięcych kompetencji ustala się, które dzieci są
na tyle przygotowane do szkoły, że wystarczy im udział w zajęciach przedszkolnych realizowanych
do czerwca, a które potrzebują wsparcia ze strony dorosłych, aby móc korzystać z nauki szkolnej;
- dla dzieci, które słabiej wypadły w ustalaniu dojrzałości przedszkolnej organizowane są w
przedszkolach (niezależnie od formuły organizacyjnej) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze stosownie
do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
- pod koniec roku szkolnego sprawdza się, czy dzieci te osiągnęły gotowość do nauki szkolnej. Jeżeli
tak się nie stało, rodzicom proponuje się odroczenie obowiązku szkolnego dziecka.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O nauce czytania i przygotowaniu do pisania.

Do czytania garną się dzieci pięcioletnie a nawet czteroletnie. Interesują się
książeczkami, napisami na szyldach i reklamach, pytają o nazwy liter, same
próbują je łączyć w wyrazy a wyrazy w zdania. Wczesne zainteresowanie
nauką czytania i pisania świadczy o znakomitych możliwościach
umysłowych dziecka.

Wszystko zależy tu od stopnia dziecięcych zainteresowań. Tak się zwykle
dzieje, że dzieci interesują się tym, co jest na miarę ich możliwości
poznawczych i wykonawczych. Dlatego, gdy dziecko garnie się do nauki
czytania i pisania należy je wspierać w opanowaniu
tych trudnych umiejętności, gdyż im wcześniej je opanuje, tym większe
będzie miało szanse w odniesieniu sukcesów w nauce szkolnej.

Dzieci w przedszkolu przygotowują się do nauki czytania i pisania podczas
zabaw, zajęć, sytuacji edukacyjnych. Natomiast intensywnie uczą się tych
umiejętności w pierwszym roku edukacji szkolnej. Dla każdego dziecka
dobrze przygotowanego do szkoły w zakresie czytania i pisania nabywanie
tych umiejętności nie będzie trudne.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O nauce czytania i przygotowaniu do pisania.

Przygotowując je do nauki czytania i pisania należy zadbać o to, aby :

- mówiły poprawnie pod względem artykulacyjnym. Dzieci z wadami wymowy muszą być pod opieką
logopedy a przed pójściem do szkoły wady te powinny być skorygowane poprzez odpowiednie ćwiczenia;

- swobodnie wypowiadały się w rozwiniętej i uporządkowanej formie. Dzieci idące do szkoły mają mieć
bogate słownictwo i powinny przestrzegać podstawowych zasady kultury słuchania i mówienia. Oznacza to,
że muszą zadbać o to, aby były rozumiane przez innych a także starały się słuchać tego, co mówią inni;

- miały dobrze rozwiniętą percepcję słuchową, w tym także słuch fonematyczny ( fonemowy). Jest on
ważnym wskaźnikiem dojrzałości dziecka do nauki czytania i pisania i polega na zdolności do różnicowania
głosek w wypowiadanych i słyszanych słowach;

- umiały dostrzec, jaki kształt ma poznawana litera i go zapamiętać. Dobrze rozwinięta
spostrzegawczość i pamięć wzrokowa jest niezbędna w początkowej nauce czytania i pisania. Każde dziecko
w krótkim czasie ma zapamiętać prawie 200 znaków graficznych w tym wszystkie litery małe i wielkie w
wersji pisanej i drukowanej oraz cyfry (znaki graficzne liczb), znaki działań oraz stosowane w edukacji
reprezentacje graficzne (uproszczone rysunki, grafy, drzewka, tabelki).

- potrafiły odwzorować litery, nie pomijając ani jednego szczegółu. Do tego potrzebna jest bardzo dobra
sprawność rąk oraz współpraca ręki i oka w obrębie ruchów dłoni i palców. Niezaspokojona potrzeba ruchu,
wyręczanie dzieci w prostych czynnościach sprawia, że sporo z nich charakteryzuje się niezbornością
ruchową całego ciała w tym niezręcznością manualną;

- nie miały większych kłopotów z koordynowaniem czynności rąk pod kontrolą wzroku od strony lewej
do prawej. Podczas czytania wodzi się wzrokiem po szeregach liter tworzących słowa, zaczynając od strony
lewej do prawej. Podobnie jest w pisaniu. Piszący musi jednocześnie prowadzić wzrok i organizować
sensownie skomplikowane ruchy ręki od lewej do prawej strony;

Oprócz tych wymienionych przeze mnie zagadnień są jeszcze inne odgrywające również ważną rolę. Do nich
należy interesowanie się czytaniem i pisaniem a także rozumienie sensu kodowania i dekodowania.
Chodzi tu o motywację i większą podatność do nauki czytania i pisania.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Dojrzałość przedszkolna, czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w
szkole w zakresie umiejętności społecznych

Każde dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
reprezentuje już pewną dojrzałość społeczną.
Dlatego większość potrafi :
-podać swoje imię i nazwisko, ale często ma kłopoty ze szczegółowym określeniem
adresu;
-wymienić imiona i nazwiska najbliższych członków rodziny i zaczyna orientować się
w rolach społecznych, które pełnią;
- wyrazić swoje oczekiwania i pragnienia tak, aby inni go rozumieli;
- obdarzyć uwagą drugą osobę , aby wiedzieć o czym ona mówi;
- być usłużnym wobec innych osób ( dzieci, dorosłych) na miarę swoich możliwości;
- współpracować z rówieśnikami w taki sposób, że może brać udział w wspólnych
zabawach;
- spokojnie czekać na to, czego nie może natychmiast otrzymać i rozumieć, że dorośli
mają ograniczone możliwości w spełnianiu jego pragnień.
Wymienione umiejętności są zwykle dość dobrze opanowane przez dzieci, które
wcześniej uczęszczały do przedszkola. Gorzej jest z dziećmi, które do tej pory
wychowywały się w domach rodzinnych, a tam nie zawsze dbano o ich kształtowanie .
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Dojrzałość przedszkolna, czyli gotowość do rozpoczęcia
nauki w szkole w zakresie umiejętności społecznych

W społecznym uczeniu się, a takie odbywa się w przedszkolu i szkole,
niebywale ważne jest porozumiewanie się dorosłego z dzieckiem , dziecka
z dorosłym i dzieci między sobą. Chodzi tu o kompetencje komunikacyjne ,
czyli umiejętność posługiwania się językiem odpowiednio do sytuacji i
możliwości percepcyjnych osoby do której się mówi.

Dorosły mówiąc do dziecka musi brać pod uwagę dobór słów, sposób
formułowania wypowiedzi a także zadbać o wyraz twarzy, ton głosu, gesty
itp. Problem w tym, że dorośli rzadko zdają sobie sprawę z faktu, że 80%
informacji przekazują w sposób niewerbalny tzw. mowa ciała i zajmując się
dziećmi komunikują się głównie werbalnie. Zasypują dzieci słowami i tylko
w małym stopniu troszczą się o to, czy dziecko rozumie to, o czym mówią.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Dojrzałość przedszkolna, czyli gotowość do rozpoczęcia
nauki w szkole w zakresie umiejętności społecznych


Z analizy zachowań dzieci w przedszkolu wynika, że różnią się one niebywale pod względem
kompetencji potrzebnych do porozumiewania się. Są takie, które potrafią obdarzać uwagą
osobę, tak długo, aż zrozumieją jej intencje. Stają przed rozmówcą, patrzą mu w oczy i miną
dają do zrozumienia, że wiedzą o czym mówi. Potrafią też przez dłuższy czas skupić się na
słowach, ale także zadawać pytania i czekać na odpowiedź. Dzieci tak zachowujące się
posiadają wysokie kompetencje społeczne.
Mali uczniowie, którym w szkole źle się wiedzie najczęściej mają spore kłopoty z obdarzaniem
uwagą drugiej osoby i w małym stopniu korzystają z komunikacji niewerbalnej. Popadają w
konflikty w domu i przedszkolu, gdyż nie potrafią skupić się na tyle długo, aby zrozumieć
intencje dorosłego. Z tego też powodu nie wykonują poleceń, a potem płaczą, buntują się, gdy
dorosły ich strofuje. Niskie kompetencje w zakresie komunikowania są przyczyną wielu
dziecięcych zmartwień i kłopotów. Na przykład dziecko prosząc o coś dorosłego mówi
niewyraźnie, a do tego jeszcze na niego nie patrzy. Potem gdy dorosły nie spełni jego prośby
swoje niezadowolenie wyraża płaczem. Podobnie jest w przedszkolu podczas zabawy. Dziecko
chce zabawkę , którą bawi się kolega. Staje przed rówieśnikiem, który ma spuszczoną głowę bo
zajęty jest zabawką i nie słyszy proszącego. Ten zaś postanawia dostać to , co chce, wyrywa
zabawkę, a gdy czuje opór - bije.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Dojrzałość przedszkolna, czyli gotowość do rozpoczęcia nauki w
szkole w zakresie umiejętności społecznych

Analizując sposoby porozumiewania się dzieci, można
dostrzec fatalne przyzwyczajenia wyniesione niestety z domu
rodzinnego. Gdy dorośli nie mówią tylko krzyczą dziecko
reaguje tylko na podniesiony głos. Jeżeli dorośli lekceważą
dziecko, gdy do nich mówi, ono tak samo się zachowuje w
przedszkolu (szkole): nie słucha co do niego mówią, odchodzi,
demonstruje zniecierpliwienie itd. Niskie umiejętności
społeczne objawiają się również myleniem imion, nie
zwracaniem uwagi na wygląd innych dzieci i brakiem
zainteresowania tym, co koledzy lubią a czego nie lubią mimo,
że spędzają z nimi sporo czasu.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Dojrzałość przedszkolna, czyli gotowość do rozpoczęcia
nauki w szkole w zakresie umiejętności społecznych








Jakie kompetencje społeczne powinno mieć dziecko przed
rozpoczęciem nauki w szkole?
Dziecko powinno realizować swoje potrzeby w zgodzie z innymi i w sposób
akceptowany przez społeczność dorosłych, dlatego powinno:
- mieć poczucie własnej odrębności i musi ponosić odpowiedzialność za to,
co robi i jak się zachowuje;
- umieć porozumiewać się z innymi w ważnych sprawach: w czytelny i
akceptowany sposób ma mówić o swoich potrzebach i zamierzeniach oraz
słuchać i starać się rozumieć innych, gdy mówią o swoich problemach;
- rozumieć, że otaczający świat jest tak zorganizowany, aby wszyscy
wszystkim pomagali (dzieci - dzieciom, dzieci - dorosłym;
- wiedzieć, że przynależność do grupy społecznej oznacza przestrzeganie w
niej umów społecznych;
- zachowywać się zgodnie z przyjętymi zwyczajami (kulturalne zwracanie się
do siebie i używanie słów: proszę, dziękuję, przepraszam itp.).
Wszystko to mieści w możliwościach umysłowych dzieci i przy ścisłym
współdziałaniu z rodzicami jest do zrealizowania.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Dojrzałość przedszkolna, czyli gotowość do rozpoczęcia
nauki w szkole w zakresie umiejętności społecznych

O co powinni zadbać rodzice dziecka kończącego przedszkole

Kształtowanie społecznych kompetencji jest podzielone między wychowanie rodzinne i
wychowanie przedszkolne, dlatego może mieć miejsce wzajemne znoszenie się
wpływów wychowawczych. Trzeba więc zadbać o wspólny front wychowawczy, jedność
oddziaływań i wymagań, a także o porozumiewanie się w sprawach ważnych dla
skutecznego oddziaływania wychowawczego.
Niepokojąco niskie umiejętności społeczne dzieci wynikają z nasilającego się kryzysu
wychowania w wielu, niestety rodzinach. Często jest też tak, że rodzice tych dzieci nie
chcą się dostosować do norm zgodnego współżycia. Zamiast rozmawiać o kłopotach
wychowawczych podnoszą głos i grożą, straszą i obrażają nauczyciela. Często dzieje się to
w obecności dzieci i na skutki nie trzeba długo czekać. Czując wsparcie w
rodzicach zachowują się jeszcze gorzej. Najsmutniejsze jest jednak to, że
wystarczy jedno dziecko tak zachowujące się, a agresją zarazi pozostałe. Nauczyciel traci
autorytet i dzieci postrzegają go jako osobę słabą, którą można lekceważyć, nie trzeba jej
słuchać, gdy jest to niewygodne. Tak być nie może. Dlatego w dobie kryzysu wychowania
rodzinnego jasno trzeba określać umowy dotyczące tego, co wolno, a czego nie wolno robić
w przedszkolu, szkole ( domu). Same umowy tu nie wystarczą, niezbędne jest ich
respektowanie i ścisła współpraca z nauczycielkami przedszkola. Niekiedy jest to trudne,
ponieważ poglądy rodziców na temat zachowań dzieci w sytuacjach społecznych mogą
być inne.
Nie należy z rodzicami polemizować lecz wyjaśnić im jakie zachowania nie będą
tolerowane i jakie normy społeczne muszą być respektowane.


„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O dzieciach, które źle funkcjonują w sytuacjach społecznych
Warto pamiętać, że kształtując umiejętności
interpersonalne trzeba:
- organizować różnorodne sytuacje, w których dzieci będą miały okazję się
odpowiednio zachowywać ;
- pokazać wszystkim dzieciom, czego się od nich oczekuje i nazywać to
słowami;
- skłaniać dzieci do naśladowania tego, co pokazuje nauczyciel, a gdy to
uczynią chwalić;
- respektować ustalone umowy społeczne i konsekwentnie je egzekwować .
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O zgubnych skutkach niezaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci

Piękny zimowy dzień. Świeci słońce, kilka stopni poniżej zera,
puszysty śnieg a w parku na spacerze nie ma ani jednego dziecka.
Jesienią, gdy mży deszcz lub wieje wiatr jest podobnie. Za to
zdecydowanie lepiej bywa wiosną i latem. Wówczas spotykamy dzieci
trzymane za ręce i spacerujące noga za nogą wraz z
rodzicami. Gdy dorośli pozwolą dzieciom na trochę samodzielności
zaraz słychać upominanie: Nie biegaj bo się spocisz ...., Nie wchodź
na murek bo spadniesz...., Nie przeskakuj przez konar bo upadniesz i
rozbijesz sobie głowę..... Spotykamy też dzieci czteroletnie sprawne



ruchowo wożone do przedszkola w wózkach lub wnoszone po
schodach na rękach do sal. A przecież wszyscy wiemy , że sprawność
fizyczna jest ważnym wskaźnikiem prawidłowego rozwoju
psychoruchowego dziecka.
Wiek przedszkolny to okres wzrastającej sprawności ruchowej. U
starszych przedszkolaków i młodszych uczniów obserwuje się:
- ogromną potrzebę ruchu i dlatego mówi się o nadruchliwości oraz o
konieczności zaspokojenia głodu ruchu dzieci;
- korzystne zmiany w sprawności oraz koordynacji ruchowej i z tego
powodu wiek przedszkolny nazywa się złotym wiekiem motoryczności.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O zgubnych skutkach niezaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci


O rozwój fizyczny i sprawność ruchową przedszkolaków mają dbać
zarówno rodzice jak i nauczyciele . Z obserwacji wynika, że
niepokojąco zwiększa się liczba rodziców, którzy
nie należycie zaspakajają potrzebę ruchu u swoich dzieci.
Nie zwracają również uwagi na wynikające z tego konsekwencje dla
ich dziecka, innych dzieci a nawet dla personelu przedszkola.
Zabiegani i zapracowani rodzice :
- cieszą się , gdy ich dziecko długo i spokojnie siedzi przed
telewizorem a potem dziwią się , że różni się ono od rówieśników ,
bo jest mniej sprawne, słabe ( chorowite) i szybko się męczy;
- nie stwarzają dziecku okazji do ruchowego wyżycia się, a potem
uskarżą się, że jest nadmiernie ruchliwe , nie potrafi spokojnie
usiedzieć przez chwilę i przeszkadza wszystkim w domu;
- nie dbają o to, aby dziecko realizowało potrzebę ruchu przebywając
jak najdłużej na powietrzu a potem są zaskoczeni, że dziecko jest
słabe, mało odporne i często choruje.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O zgubnych skutkach niezaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci

Co każdy przedszkolak powinien umieć idąc do
szkoły w zakresie sprawności fizycznej.
Zgodnie z nową podstawą programową dziecko kończące
przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
podstawowej :
- dba o swoje zdrowie;
- jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich
możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym
ruchowo;
- uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach
w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, sali
gimnastycznej.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O potrzebie rozmawiania z dziećmi






Rozwój umysłowy dziecka w dużym stopniu zależy od głośnego czytania
książeczek, oglądania obrazków, mądrych rozmów, poważnego traktowania
dziecięcych pytań i udzielania na nie stosownych odpowiedzi.
Dziecko, które potrafi już porozumiewać się z dorosłymi domaga się czytania
wierszyków, dłuższych opowiadań, bajek, baśni, inscenizacji, rymowanek i zagadek.
Na rynku znajduje się wiele atrakcyjnych książeczek bogato ilustrowanych o
znakomitych tekstach zarówno do czytania jak i oglądania.
Najważniejsze będą jednak rozmowy prowadzone z dzieckiem podczas oglądania
obrazków i po przeczytaniu opowiadania. To one przyczyniają się do rozwoju
dziecięcego umysłu i na takie rozmowy trzeba zawsze przeznaczyć trochę czasu.
Mądra rozmowa zaczyna się zwykle od pytań które dziecko kieruje do dorosłego i
które dorosły stawia dziecku.
Dobrym pretekstem do rozmów są też polecenia kierowane do dziecka bo
wykonując je dziecko pyta i prosi o wyjaśnienia.
Z dziecięcymi pytaniami nie ma kłopotu, gdyż dzieci wprost zasypują nimi
dorosłych. Nieco trudniej może być dorosłemu ze sformułowaniem polecenia
(pytania) i udzieleniem mądrej, prostej odpowiedzi zrozumiałej dla dziecka.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O potrzebie rozmawiania z dziećmi


O poważnym traktowaniu dziecięcych pytań.
Dzieci w wieku przedszkolnym doskonale wiedzą, że poprzez
stawianie dorosłym pytań mogą zaspokoić swoja ciekawość, zdobyć
wiedzę. Dlatego oczekują stosownych odpowiedzi i wyjaśnień. Nie
należy dzieci uczyć, w jaki sposób trzeba konstruować pytania lecz
akceptować zadawane i udzielać odpowiedzi, które zaspokoją
ciekawość dziecka i skłonią je do formułowania następnych
dociekliwych pytań. W domu rodzinnym dzieci zadają więcej pytań niż
w przedszkolu. Przyczyna tkwi w organizacji przedszkola:
nauczyciel jest jeden i nie może odpowiedzieć jednocześnie na
wszystkie kierowane do niego pytania bo dzieci jest dużo. Ponadto
onieśmielone gromadką rówieśników dzieci pytają rzadziej. W domu
dziecko może swobodnie zadawać pytania: skupia
wówczas uwagę na sobie, formułuje pytanie i dopomina się
odpowiedzi. Jest odważniejsze gdyż włącza się w nurt prowadzonych
rozmów . Niezależnie od tego, gdzie dzieci formułują pytania i czego
te pytania dotyczą, dorośli muszą cierpliwie słuchać i odpowiadać .
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O potrzebie rozmawiania z dziećmi

O udzielaniu dobrych odpowiedzi na dziecięce pytania.
Zadaniem dorosłych jest udzielanie odpowiedzi na pytania stawiane przez dzieci.
Powinni oni:
- odpowiadać chętnie i swobodnie na dziecięce pytania. Nie mogą pouczać
dziecka, mówić zniecierpliwionym tonem ale włączyć odpowiedź na pytanie w
miłą, przyjazną rozmowę w czasie której dziecko będzie miało okazje stawiać
następne pytania i przedstawiać swe wątpliwości;
- udzielając odpowiedzi uwzględniać możliwości dziecięcego umysłu. Dzieci
formułują krótkie pytania i od dorosłych oczekują krótkich odpowiedzi. Zbyt
obszerne odpowiedzi męczą dziecko, nużą je i zniechęcają do formułowania dalszych
pytań;
- brać pod uwagę to, że udzielana dziecku odpowiedź jest podstawowa i
tymczasowa. Odpowiedź udzielona na pytanie pomaga budować aktualny system
wiedzy, pobudza ciekawość i zachęca do stawiania następnych pytań na które trzeba
odpowiedzieć już bardziej wyczerpująco;
- odpowiadać zgodnie z prawdą , ale na miarę dziecięcych możliwości
intelektualnych. Nie wolno okłamywać dziecka i podawać mylnych informacji.
Jeżeli dorosły nie potrafi natychmiast udzielić odpowiedzi, powinien powiedzieć: Nie
wiem, ale dowiem się i odpowiem ci. Potem obietnicę należy spełnić.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O niegrzecznych dzieciach




Dobre wychowanie dzieci jest głównym celem nauczycieli
i rodziców. Zdarza się jednak, że proces wychowawczy
kształtujący właściwe postawy przynosi odwrotne skutki.
Oto kilka przykładów :
Karolinka rozrzuca zabawki . Proszę , aby przestała robić bałagan
i posprzątała je. Dziewczynka pokazała język i odwróciła do mnie
tyłem. W tramwaju siedzi mama z siedmiolatkiem na kolanach.
Wsiada starsza pani z laską i rozgląda się szukając wolnego miejsca
.Ponieważ go nie ma , patrzy na chłopca i jego mamę. Mama
przyciszonym głosem mówi : Siedź i pokazuje coś za oknem.
Babcia skarży się : W domu mu wszystko wolno ..... ,On robi to co
chce....., Nie słucha, co się do niego mówi.......
Mama opowiada : Nie kupiłam Kasi zabawki, którą chciała . To
ona na ulicy tupała nogami, krzyczała na mnie aż się ludzie
oglądali a do tego wszystkiego jeszcze obraziła się .
Można mnożyć opisy podobnie zachowujących się dzieci . Bywa , że
działania wychowawcze podejmowane w dobrej wierze często
odnoszą odwrotny skutek.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O niegrzecznych dzieciach
Problem jest niezwykle złożony , gdyż działania wychowawcze
podejmowane przez różnych wychowawców ( nauczycieli , rodziców ,
dziadków) mogą :
- być sprzeczne: mama uczy dziecko pewnych zachowań, a tata je
lekceważy i nakłania do innych zachowań;
- dopełniać i uzupełniać się: nauczyciel uczy dziecko czynności , o
które nie troszczą się rodzice i odwrotnie;
- wzmacniać się: rodzice i nauczyciele kształtują podobne zachowania
a dziecko szybko orientuje się w oczekiwaniach dorosłych i stara się je
spełniać.
Z problemem wychowawczym mamy do czynienia wówczas,
gdy dorośli kierują się sprzecznymi poglądami i uczą dziecko
różnych zachowań w bardzo podobnych sytuacjach. Stwarza to
okazję do wybierania tej sytuacji , która się bardziej dziecku opłaca:
czy słuchać mamy, czy taty. Najczęściej tak wychowywane dziecko
lekceważy dorosłego np. wychowawcę (nauczyciela).
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O niegrzecznych dzieciach
O nagrodach i karach
Wychowując dzieci, trzeba stosować kary i nagrody. Gdy dziecko zachowa się w określony
sposób lub wykona jakąś czynność, dorosły mimiką, gestem, słowem :
- okaże zadowolenie - jest to nagroda. Dziecko będzie skłonne powtarzać nagrodzone
zachowania bo skojarzyło je z miłymi emocjami;
- wyrazi niezadowolenie - jest to kara a więc informacja o konieczności zmiany zachowania.
Dziecko w takiej sytuacji będzie unikało tego, co łączy się z nieprzyjemnymi doznaniami.
W procesie wychowywania nie sposób unikać kar. Są one jednym z najważniejszych sposobów
informowania dziecka o tym , że ma zmienić swoje zachowanie. Rozważając problem
stosowania kar i nagród w dłuższym okresie czasu okazuje się, czasem , że kara nie zawsze
łączy się z przykrością, a nagroda z przyjemnością. Na przykład doznanie przykrości może być
spowodowane tym , że nagroda nie była taka jakiej się dziecko spodziewało. Bywa też tak ,że
dziecko traktuje dotkliwą karę jako coś korzystnego coś , co się opłaca i prowokuje dorosłego
do ukarania. Oto przykład : Dziecko z rodzicami idzie na przyjęcie. Wszyscy dorośli obdarzają
dziecko uwagą i mówią : Jaka ty jesteś ładna dziewczynka ?..... Kto ci kupił taką śliczną
sukieneczkę?..... Chodzisz do przedszkola więc umiesz dużo piosenek , zaśpiewaj .....itd. Po
chwili dorośli przestają interesować się dzieckiem ale ono dalej chce być ważne , w centrum
zainteresowania i chce na siebie zwrócić uwagę. Zaczyna biegać , głośno mówić a nawet
krzyczeć i wszystkim przeszkadzać. Rodzice tracą cierpliwość i karzą dziecko za złe
zachowanie. Dorosłym tylko wydaje się, że ukarali dziecko a ono takim
zachowaniem osiągnęło zamierzony cel - nareszcie zwrócili na mnie uwagę i jestem w centrum
zainteresowania. Inny przykład : Nauczyciel chwali ucznia za aktywność na lekcji ale on
doskonale wie, że za chwilę rówieśnicy będą mu dokuczali bo się wyróżnił . Tak więc nagroda
staje się dla niego karą.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
O niegrzecznych dzieciach
Co wolno dzieciom a czego nie wolno.
Ustalając relacje pomiędzy sobą a inną osobą dzieci stosują testowanie. W ten
sposób chcą dowiedzieć się: jak daleko sięga władza dorosłego, jakie będą
konsekwencje , gdy nie wykonają polecenia , kiedy trzeba się podporządkować a
kiedy nie. Takie testowanie to próba sił. Dziecko nie ma innego sposobu
ustalania granicy swych możliwości i dowiedzenia się, jakimi prawami rządzi się
otaczająca go rzeczywistość. Wystawiając na próbę cierpliwość dorosłego, uczy się
rozumieć, w jaki sposób ma respektować potrzeby innych ludzi i wymuszać
realizowanie własnych . Dorosły musi przestrzegać granic wyznaczonych dziecku,
egzekwować postawione wymagania i konfrontować z konsekwencjami jego złego
zachowania. Dzięki temu dziecko nauczy się ponoszenia odpowiedzialności za
swoje zachowanie i zasad współżycia oraz współdziałania społecznego.
Kilka rad dla rodziców, których stosowanie gwarantuje właściwe relacje miedzy
dorosłym i dzieckiem. Dorosły powinien :
- reagować adekwatnie do przewinienia dziecka i pokazywanie, co zrobiło źle ;
- mówić o swoich uczuciach i oczekiwaniach w sposób życzliwy i stanowczy;
- pozwolić dziecku na ponoszenie konsekwencji złego zachowania i pomóc mu w
wyciąganiu wniosków i naprawieniu szkody.
Dorosły może powstrzymać nieodpowiednie zachowanie dziecka działając stanowczo
ale z szacunkiem dla dziecka. Tylko postępując w ten sposób uczy dziecko
odpowiedzialności za jego zachowanie , zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa a
równocześnie staje się autorytetem gwarantującym poczucie bezpieczeństwa.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez
dzieci i grach komputerowych


W ostatnich latach wiele się pisze i mówi na temat nowoczesnych nośników
informacyjnych do których należą miedzy innymi telewizja i komputer. W
środkach masowego przekazu często szuka się odpowiedzi na pytania: Czy
dziecko dwuletnie powinno oglądać telewizję? Jak długo starszy
przedszkolak może siedzieć przed ekranem telewizora i monitorem? Czym
kierować się przy wyborze programów telewizyjnych i gier komputerowych
dla młodszych uczniów? Jaki wpływ na rozwój fizyczny i intelektualny
dziecka ma telewizja i gry komputerowe? Podobne pytania zadają sobie
rodzice młodszych i starszych przedszkolaków a także dzieci
rozpoczynających naukę w szkole.
W rozmowach z rodzicami słyszymy : Wojtek ma dopiero sześć lat a
już potrafi nie tylko uruchomić komputer ale i korzystać i Internetu....
Krzyś nie chce się bawić zabawkami tylko każdą wolną chwilę spędza przed
telewizorem...Kasia, uczennica klasy pierwszej, dzisiaj mnie zaskoczyła
opowiadając o grze komputerowej dzięki której odbyła wirtualną podróż do
innego świata...
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez
dzieci i grach komputerowych


Przedszkolaki i mali uczniowie po powrocie z przedszkola lub
szkoły zagospodarowują sobie wolny czas tak: zasiadają wygodnie np. z
chipsami przed telewizorem i oglądają wybrany przez siebie program albo
grają w gry komputerowe. Czasami też poruszają się w sieci Internetu
szukając odpowiedzi na interesujące ich pytania. Wszyscy są z tego faktu
zadowoleni zarówno dzieci jak i rodzice : dzieci bo nikt od nich niczego nie
chce a rodzice bo wreszcie mają trochę czasu dla siebie. Często jest
też tak, że dorośli akceptują a nawet zachęcają do oglądania programów
telewizyjnych szczególnie o charakterze edukacyjnym gdyż dzięki nim
dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, poznaje bogactwo świata, którego nie
zobaczy w otaczającej rzeczywistości ale i rozwija swoje zainteresowania.
Telewizja i komputer to dobrodziejstwo cywilizacji, narzędzia zdobywania
wiedzy. Jeżeli korzystanie przez dzieci z tych nowoczesnych nośników
informacji jest kontrolowane to przynosi oczekiwane i pozytywne rezultaty.
Niestety często jest tak, że dzieci oglądają w telewizji przypadkowe
programy, grają w gry o wątpliwych walorach edukacyjnych i wówczas
pojawiają się problemy wychowawcze i edukacyjne.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez
dzieci i grach komputerowych

Nikt już nie ma wątpliwości, że telewizja, komputer, Internet to:
- okno na świat. Tu zobaczy się to, czego nie zobaczy się w otaczającej rzeczywistości np.
wieloryby w oceanie, misie Koala śpiące na drzewach, niespotykane w regionie zamieszkania
zjawiska przyrodnicze a nawet start rakiety kosmicznej;
- sposób rozbudzania zainteresowań. Tu można zgłębić tajniki astronomii zobaczyć planety,
komety, drogę mleczną, podziwiać ich wygląd i uzyskać odpowiedź na wiele trudnych pytań, a
potem wybrać się z rodzicami do obserwatorium astronomicznego. Można też poznać życie
codzienne dzieci różnych narodów a potem czasie wakacji wraz z rodzicami uczestniczyć w
tradycyjnych zajęciach, zabawach i obrzędach ludowych. Oglądanie na ekranie wspaniałych
budowli, tras komunikacyjnych, bajecznych parków i ogrodów może przyczynić się do
rozbudzenia zainteresowań architekturą (w tym zieloną), projektowania z oklejonych papierem
kolorowym pudełek po zapałkach i materiału przyrodniczego osiedli mieszkaniowych itp.;
- jeden ze sposobów uczenia pożądanych zachowań. Bohaterowie filmów są postaciami
najczęściej naśladowanymi przez dzieci. Ponieważ prezentują różne zachowania i
postawy dlatego warto po obejrzeniu filmu porozmawiać z dzieckiem o tym , co było dobre a
co złe w zachowaniu bohatera a także wyjaśnić dlaczego tak nie należy postępować lub w
jaki sposób można naprawić wyrządzoną krzywdę;
-sposób rozbudzania dziecięcej ciekawości. Program telewizyjny może być wstępem do
poznawania świata np. przyrodniczego, technicznego, społecznego. Dziecko po obejrzeniu
filmu o życiu niedźwiedzia polarnego może w książeczkach dla dzieci lub encyklopedii
poszukać ciekawostek o niedźwiedziach np.: Jaka jest masa niedźwiedzia polarnego ? Ile lat
żyje na wolności a ile w ogrodach zoologicznych? Kiedy i gdzie rodzą się małe niedźwiadki?
itp. Ten film może być inspiracją do poznania innych niedźwiedzi np. brunatnego, grizzli,
pandy itp.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez
dzieci i grach komputerowych

Programy telewizyjne i komputerowe mogą być
też zagrożeniem dla rozwoju fizycznego, intelektualnego i
społeczno - moralnego. Badania wykazały, że dzieci które
spędzają wiele czasu przed ekranem telewizyjnym rozwijają się
wolniej. Wolniej uczą się mówić, posiadają mniejszy zasób
słów, później nabywają umiejętność czytania i pisania
oraz gorzej się uczą. Dzieje się tak dlatego, że dzieci poznają
otaczającą rzeczywistość poprzez zmysły: smak węch, wzrok,
słuch, dotyk. Im one są wrażliwsze tym bogatsze jest poznanie
świata. Niestety ekran telewizora pobudza tylko wzrok i słuch i
dlatego brak innych doznań przyczynia się do uboższego
poznawania rzeczywistości.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez
dzieci i grach komputerowych

Siedzenie przed ekranem telewizora lub monitorem komputera powoduje, że
dziecko nie ma czasu ani na spacery i wycieczki ani na gry i zabawy
sportowe a przecież aktywność ruchowa szczególnie na powietrzu ma
ogromny wpływ na zdrowie i rozwój fizyczny dzieci. Brak czasu na zabawę
zabawkami i zabawę z rówieśnikami może być przyczyną trudności: w
nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi, nabywaniu umiejętności
zgodnego współdziałania, ustalaniu i przydzielaniu ról społecznych,
przestrzeganiu umów, negocjowaniu np. tematu zabawy i podejmowaniu
decyzji. Niestety ani oglądanie telewizji ani gry komputerowe nie
są rozrywkami zespołowymi. Dlatego dzieci spędzające dużo czasu przed
ekranem mają mniejszy kontakt z rówieśnikami nawet wtedy, gdy wspólnie
oglądają film czy grają w grę. Spędzanie czasu przed ekranem telewizyjnym
przyczynia się do niekontrolowanego spożywania np. słodyczy, chipsów
itp. Dzieci wpatrzone w ekran nawet nie wiedzą kiedy pochłaniają jedną
paczkę chipsów za drugą i zachowują się tak, jakby cały świat to było tylko
to, co jest na ekranie. Takie zachowania są bardzo niepokojące gdyż z
jednej strony mają negatywny wpływ na zdrowie a z drugiej strony dzieci tak
silnie identyfikują się bohaterem filmu (gry), że nie odróżniają fikcji od
świata realnego. Brak kontaktu z rodzicami i rozmowy na temat zachowania
się bohatera, wyjaśnienia sposobu jego postępowania, oceny co dobre a co
złe powoduje, że dziecko naśladuje zachowanie swojego idola i powtarza to,
co widziało na ekranie.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez
dzieci i grach komputerowych
O oddziaływaniu gier komputerowych
Rozpowszechnianie komputerów wzrasta bardzo szybko. W niedługim
czasie komputer będzie tak powszechny jak telewizor. Wzrastająca
popularność gier nie pozostaje bez wpływu na psychikę i zachowania
dzieci. Badania wskazują, że 95% gier pokazuje treści agresywne a więc
zabawa polega na walce z różnymi istotami: ludźmi, zwierzętami i przy
użyciu różnych narzędzi (broni). Oglądanie scen agresywnych przyczynia się
do wzrostu przemocy i agresywnych zachowań dzieci, które
przecież naśladują zachowania swoich idoli. Dziecko grające w grę z
wątkami drastycznymi aby wygrać musi identyfikować się z agresorem
i dokonywać przemocy. Wprawdzie są to czynności symulowane i
dzieją się w wirtualnym świecie to jednak przyzwyczaja się ono do takich
scen a wielokrotne ich oglądanie osłabia zdolności empatyczne. Ponadto
dzieci te cechuje większa impulsywność, koncentracja na sobie, swoich
potrzebach, nastawienie na podporządkowywanie sobie innych, mniejsze
uwrażliwienie na dobro i zło, zawężenie zainteresowań a nawet napastliwość
i podejrzliwość. Gry komputerowe z niebezpiecznymi treściami kojarzą
przemoc z nagrodą, gdyż dziecko otrzymuje punkty za pokonanie
przeciwnika lub jego wyeliminowanie i w związku z tym ma poczucie
sukcesu.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez
dzieci i grach komputerowych
Rady i wskazówki dla rodziców dzieci korzystających z telewizji, Internetu i
grających w gry komputerowe
Granica wieku korzystania z nowoczesnych nośników informacji wyraźnie obniżyła
się. Już dzieci w wieku przedszkolnym korzystają z komputera a nawet Internetu.
Dlatego konieczne jest :
-ustalenie limitu czasowego oglądania telewizji lub korzystania z komputera.
Wszystko zależy od wieku dziecka i umiejętności skupiania uwagi . Może to być
jedna godzina dziennie ale w dwóch porcjach lub 45 minut w jednej porcji. Po
wyłączeniu telewizora (komputera) należy dziecku zaproponować obejrzenie lub
przeczytanie książeczki, wspólną zabawę, pomoc w przygotowaniu posiłku,
nakryciu stołu, spacer lub wyjście na rower itd.;
- oglądanie razem z dzieckiem programu telewizyjnego aby pytaniami zachęcić
dziecko do wypowiadania się na temat tego, co widzi, co się zdarzyć może, kto ma
rację, który bohater się podoba a który nie i dlaczego.
- przeprowadzeniem z dzieckiem rozmowy o sposobie korzystania z komputera,
Internetu zaletach i zagrożeniach wynikających z posługiwania się nimi ;
- ustalenie zasad korzystania Internetu np. bez podawania informacji o sobie
takich jak: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania i szkoły, numeru telefonu i
tylko wtedy, gdy dorośli są w domu;
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
Rozsądnie o oglądaniu programów telewizyjnych przez
dzieci i grach komputerowych
- wybieranie tylko tych programów telewizyjnych i gier komputerowych które
przeznaczone są dla dzieci. Dorośli powinni być zorientowani w tematyce
programów telewizyjnych i gier komputerowych aby uniemożliwiać
dzieciom oglądanie filmów ze scenami np. przemocy czy strachu. Sceny straszne
wzbudzają strach dlatego oglądając wspólnie z dzieckiem program na bieżąco
należy komentować to, co na nim się dzieje.
- traktowanie telewizji jako rozrywki a nie jako nagrody lub kary. Nie należy
sadzać dziecka przed telewizorem tylko dlatego, że było grzeczne, lub żeby
odpoczęło. Telewizor nie może też być wykorzystywany ani jako nagroda ani jako
kara, gdyż może przyczynić się do ukształtowania złych nawyków.
- konsekwentne przestrzeganie zasady : najpierw wywiązanie się z obowiązków a
potem dopiero korzystanie z komputera.
Oglądanie telewizji, gry komputerowe, to nie może być styl spędzania
wolnego czasu lecz rozrywka od czasu do czasu sprawiająca przyjemność.
Zadaniem dorosłych jest nie tylko zapoznanie dzieci z innymi
atrakcyjnymi formami spędzania czasu ale wspólne z dziećmi gry i
zabawy na powietrzu dzięki którym poprawią w znaczący sposób swoją
sprawność fizyczną.
„Wszystko zaczyna się od przedszkola!”
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE
PAŃSTWO NA STRONIE
www.men.gov.pl
W ZAKŁADCE
- ŻYCIE SZKOŁY
- SZEŚCIOLATEK W SZKOLE
- Materiały dla rodziców i nauczycieli
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Download