Nazwa w języku polskim Chemia organiczna

advertisement
Zał. nr 4 do ZW
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
KARTA PRZEDMIOTU nr
Nazwa w języku polskim
Chemia organiczna
Nazwa w języku angielskim Organic chemistry
Kierunek studiów :
Ochrona Środowiska
Stopień studiów i forma:
I stopień, stacjonarna, 1 rok, 2 semestr
Rodzaj przedmiotu:
obowiązkowy
Kod przedmiotu
OSS101050
Grupa kursów
nie
Wykład
Liczba godzin zajęć
zorganizowanych w Uczelni
(ZZU)
Liczba godzin całkowitego
nakładu pracy studenta
(CNPS)
Forma zaliczenia
Liczba punktów ECTS
w tym liczba punktów
odpowiadająca zajęciom
o charakterze praktycznym (P)
w tym liczba punktów ECTS
odpowiadająca zajęciom
wymagającym bezpośredniego
kontaktu (BK)
Ćwiczenia
30
15
60
30
egzamin na
ocenę
zaliczenie na
ocenę
3
0
2
2
1,5
1
Laboratorium Projekt
Seminarium
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH
KOMPETENCJI
1.
Chemia nieorganiczna i fizyka.
\
CELE PRZEDMIOTU
C1. Dostarczenie wiedzy na temat zasad dotyczących podziału, nazewnictwa i właściwości
fizyczno-chemicznych podstawowych grup związków organicznych. Zapoznanie z
podstawowymi rodzajami reakcji chemicznych związków organicznych i metodami ich
otrzymywania.
C2. Umiejętność nazywania związków organicznych oraz zapisywania charakterystycznych
reakcji chemicznych
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z zakresu wiedzy:
PEK_W01 Student ma wiedzę na temat obowiązujących reguł nazewnictwa, klasyfikacji,
otrzymywania i właściwości związków organicznych wynikających ze struktury
chemicznej.
PEK_W02 Zna sposoby otrzymywania i mechanizmy reakcji poszczególnych grup związków
organicznych.
Z zakresu umiejętności:
PEK_U01 Potrafi nazwać związek organiczny zgodnie z zasadami IUPAC oraz zapisać jego
strukturę chemiczną.
PEK_U02 Potrafi przedstawić sposoby otrzymywania i mechanizmy reakcji określonych grup
związków organicznych ze wskazaniem prekursora syntezy.
Z zakresu kompetencji społecznych:
PEK_K01 Jest świadomy występowania zagrożeń dla środowiska wynikających z
oddziaływania poszczególnych grup związków organicznych ekologiczne skutki
działalności człowieka i ich wpływ na środowisko.
PEK_K02 Rozumie konieczność uzupełniania wiedzy w oparciu o aktualną literaturę.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wy1
Wy2
Wy3
Wy4
Wy5
Wy6
Wy7
Wy8
Wy9
Forma zajęć – wykład
Teoria orbitali, hybrydyzacja, izomeria konformacyjna.
Teorie kwasów i zasad. Wiązanie kowalencyjne. Oddziaływania
międzycząsteczkowe w związkach organicznych. Moment dipolowy.
Teoria rezonansu.
Alkany i cykloalkany: budowa, nazewnictwo, izomeria konstytucyjna.
Właściwości fizyczne węglowodorów nasyconych.
Izomeria przestrzenna: optyczna i geometryczna. Otrzymywanie
i właściwości chemiczne węglowodorów nasyconych. Mechanizm
substytucji rodnikowej.
Alkeny, alkadieny: budowa, nazewnictwo, izomeria geometryczna.
Właściwości chemiczne. Mechanizm addycji elektrofilowej i
polimeryzacji addycyjnej. Metody otrzymywania. Reguły
Miarkownikowa i Zajcewa.
Alkiny: budowa, nazewnictwo. Metody otrzymywania.
Reakcje charakterystyczne. Zastosowania alkinów.
Areny: budowa cząsteczki benzenu, nazewnictwo, izomeria. Metody
otrzymywania. Właściwości fizyczne i chemiczne arenów. Właściwości
homologów benzenu i wielopierścieniowych pochodnych benzenu.
Reakcje substytucji elektrofilowej.
Halogenki alkilowe. Reakcje eliminacji (E1 i E2) i substytucji
nukleofilowej (SN1 i SN2).
Alkohole jednowodorotlenowe: budowa, nazewnictwo, izomeria,
właściwości i otrzymywanie. Wiązania wodorowe. Alkohole
wielowodorotlenowe. Fenole: budowa , nazewnictwo, właściwości i
otrzymywanie. Porównanie właściwości alkoholi i fenoli.
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Wy10
Wy11
Wy12
Wy13
Wy14
Wy15
Aldehydy i ketony: budowa, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości,
reakcje charakterystyczne.
Kwasy karboksylowe: budowa, nazewnictwo, otrzymywanie,
właściwości, reakcje charakterystyczne. Ważniejsze kwasy
monokarboksylowe i nienasycone kwasy karboksylowe.
Etery: budowa, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości, reakcje
charakterystyczne. Estry kwasów karboksylowych: budowa,
nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości, reakcje charakterystyczne
(hydroliza estrów).
Aminy: budowa, nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości kwasowe i
zasadowe oraz nukleofilowe. Barwniki azowe. Amidy: budowa,
nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości, reakcje charakterystyczne.
Mocznik: otrzymywanie, właściwości, reakcje charakterystyczne.
Aminokwasy: budowa, nazewnictwo, wiązanie peptydowe, reakcje
charakterystyczne. Białka proste i złożone: budowa i właściwości,
sekwencja aminokwasów, struktura przestrzenna.
Cukry proste i dwucukry: struktura cukrów prostych, właściwości.
Wiązanie glikozydowi. Polisacharydy. Tłuszcze i kwasy tłuszczowe.
Mydła i detergenty. Zmydlanie tłuszczu.
Suma godzin
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – ćwiczenia
Cw 1
Cw 2
Cw 3
Cw 4
Cw 5
Cw 6
Cw 7
Cw 8
Alkany, cykloalkany: nazewnictwo, izomeria, rzędowość atomów
węgla, otrzymywanie i reakcje chemiczne.
Alkeny, dieny, alkiny: nazewnictwo, izomeria, otrzymywanie
i reakcje chemiczne.
Areny – nazewnictwo, izomeria, otrzymywanie, reakcje
charakterystyczne.
Kolokwium 1. (1 godz.)
Alkohole, fenole: nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje
charakterystyczne.
Aldehydy i ketony: nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje
charakterystyczne.
Kwasy, estry, etery: nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje
charakterystyczne.
Amidy, aminy: nazewnictwo, otrzymywanie, reakcje
charakterystyczne.
Kolokwium 2. (1 godz.)
Suma godzin
STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
N1. Prezentacja multimedialna
N2. Tablica klasyczna
N3. Konsultacje.
N4. Egzamin
N5.Kolokwium
N6. Praca własna – samodzielne studia literaturowe.
2
2
2
2
2
2
30
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
1
15
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Oceny (F – formująca
(w trakcie semestru), P
– podsumowująca (na
koniec semestru)
P1
F1
F2
P2=1/2F1+1/2F2
Numer efektu
kształcenia
Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia
PEK_W01,PEK_W02
PEK_U01,PEK_U02
PEK_U01,PEK_U02
Egzamin
Kolokwium
Kolokwium
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] McMarry J., Chemia Organiczna t. 1-5, Wyd. PWN, Warszawa 2007
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Morrisom R. T., Boyd R. N., Chemia organiczna t. 1-2, Wyd. PWN, Warszawa 2009
[2] Patric G., Chemia organiczna. Krótkie wykłady, Wyd. PWN, Warszawa 2005
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
Anna Hołtra, [email protected]
MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Chemia organiczna
Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Ochrona Środowiska
Specjalności dyplomowania
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
Odniesienie przedmiotowego efektu do
efektów kształcenia zdefiniowanych dla
kierunku studiów
Cele
przedmiotu**
Treści
programowe**
Numer narzędzia
dydaktycznego**
PEK_W01
PEK_W02
PEK_U01
K1OS_W03
K1OS_W03
K1OS_U02, K1OS_U13
C1
C1
C2
Wy1-Wy15
Wy1-Wy15
Cw1-Cw8
N1,N2,N3,N4,N6
N1,N2,N3,N4,N6
N2,N3,N5,N6
PEK_U02
PEK_K01
K1OS_U02, K1OS_U13
K1OS_K02
C2
C1,C2
N2,N3,N5,N6
N1,N2,N3,N6
PEK-K02
K1OS_K02
C1,C2
Cw1-Cw8
Wy1-Wy15
Cw1-Cw8
Wy1-Wy15
Cw1-Cw8
** - z tabeli powyżej
N1,N2,N3,N6
Download