Zakres wiadomości obowiązujący na teście z chemii dla

advertisement
Zakres wiadomości obowiązujący na teście z chemii dla kandydatów
na studia na kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Chemia ogólna i nieorganiczna
1.Podstawowe pojęcia chemii ogólnej i nieorganicznej: substancja
prosta, substancja złożona, związek chemiczny, pierwiastek, atom,
mol, cząsteczka, jon, izotop, masa atomowa, masa cząsteczkowa.
Rodzaje mieszanin i roztworów.
2.Budowa
atomu. Rozmieszczenie elektronów w atomie
uwzględnieniem powłok elektronowych; elektrony walencyjne.
z
3.Układ okresowy a właściwości pierwiastków. Charakterystyka grup
pierwiastków oraz ich właściwości. Wartościowość pierwiastków.
Skala elektroujemności.
4.Rodzaje wiązań chemicznych. Przewidywanie rodzaju wiązań.
Pojęcie dipola.
5.Otrzymywanie i charakterystyka podstawowych grup związków
nieorganicznych: tlenki, wodorki, kwasy, wodorotlenki, sole.
6.Podstawy obliczeń chemicznych. Stężenie molowe, procentowe.
Przeliczanie stężeń.
7.Reakcje syntezy, analizy, wymiany. Dysocjacja elektrolityczna.
Hydroliza. Reakcje utleniania i redukcji. pH roztworów.
1/2
Chemia organiczna
1. Alkany. Budowa, zasady nazewnictwa systematycznego. Pojęcie
rodników. Rzędowość. Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów.
2. Budowa, nazewnictwo i otrzymywanie alkenów i alkinów. Reakcje
przyłączania. Reguła Markownikowa.
3. Alkohole. Budowa, nazewnictwo i rzędowość. Właściwości
fizyczne. Podstawowe reakcje charakterystyczne alkoholi.
4. Etery proste i mieszane – budowa, otrzymywanie i nazewnictwo.
5. Aldehydy i ketony. Budowa i właściwości grupy karbonylowej.
Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne.
6. Budowa i nazewnictwo
kwasów nasyconych. Właściwości
chemiczne: tworzenie estrów, sole, chlorki, amidy i bezwodniki
kwasowe. Tłuszcze i woski – budowa.
7. Budowa
benzenu,
pojęcie
aromatyczności.
Reaktywność
benzenu: podstawniki I i II rodzaju. Homologi benzenu: toluen,
fenol.
8. Związki organiczne zawierające azot – aminy, amidy, związki
nitrowe – budowa i nazewnictwo. Rzędowość amin.
9. Izomeria związków organicznych. Izomeria strukturalna a
stereoizomeria. Izomeria optyczna: asymetryczny atom węgla,
chiralność. Enancjomery.
10.Klasyfikacja cukrów, przykłady. Szereg D i L cukrów prostych.
Wiązanie glikozydowe.
11.Nazewnictwo i budowa aminokwasów. Wiązanie peptydowe.
Peptydy, polipeptydy i białka.
2/2
Download