Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych - BIP

advertisement
Wykonawca:
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych
„ALGEO”
36-207 Grabownica 609
Inwestor:
Gmina Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna 240
_________________________________________________________________________
ANEKS NR 1
DO
PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
na wykonanie prac wiertniczo – geologiczno - poszukiwawczych
w utworach paleogeńskich i kredowych
w celu budowy ujęcia wody podziemnej
dla potrzeb wodociągu gminnego
w miejscowościach:
gmina:
powiat:
województwo:
dorzecze:
Geolog dokumentujący
Blizne, Jasienica Rosielna ,Wola Jasienicka,
Orzechówka
Jasienica Rosielna
brzozowski
podkarpackie
Wisłok
Kierownik zakładu
mgr Zbigniew Deręgowski
nr upr. V-1180
Grabownica – czerwiec – 2010
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str.
2
CZĘŚĆ TEKSTOWA
SPIS TREŚCI
I
II
III
III.1
III.2
IV
IV.1
IV.2
IV.2.1
IV.2.2
IV.2.3
IV.2 4
IV.2.5
V
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.6
V.7
V.8
V.9
V.10
V.11
V.12
V.13
V.14
V.15
V.16
VI.
DANE OGÓLNE. .......................................................................................................... 4
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ. OKREŚLENIE ZADANIA
GEOLOGICZNEGO ..................................................................................................... 5
LITERATURA WYKORZYSTANA W OPRACOWANIU ......................................... 6
ZESTAWIENIE LITERATURY OGÓLNOGEOLOGICZNEJ ................................. 6
ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH WYNIKOWYCH ......... 8
WYNIKI PRAC GEOLOGICZNYCH ETAPU PIERWSZEGO ................................ 9
DANE INFORMACYJNE ............................................................................................ 9
WYNIKI PRAC WIERTNICZYCH ............................................................................ 10
Założenia projektowe i dane techniczne wykonanych otworów. ............................... 10
Profil litologiczny zestawiony w wyniku przeprowadzonych prac wiertniczo –
geologicznych............................................................................................................... 12
Wyniki pompowań i obserwacji hydrogeologicznych................................................. 13
Warunki hydrogeologiczne ......................................................................................... 14
Ocena jakości wody ..................................................................................................... 14
PROGRAM PRAC GEOLOGICZNYCH ETAPU DRUGIEGO ............................... 15
ZAKRES PRAC ........................................................................................................... 15
LOKALIZACJA PROJEKTOWNYCH PRAC. .......................................................... 15
POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I GEOGRAFICZNE ..................................... 15
BUDOWA GEOLOGICZNA ..................................................................................... 17
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I JAKOŚĆ WODY ........................................ 18
OPIS I UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI I RODZAJU
PROJEKTOWANYCH WYROBISK .......................................................................... 19
SCHEMATYCZNA KONSTRUKCJA OTWORÓW WIERTNICZYCH. ................. 20
SPOSÓB I TERMIN LIKWIDACJI WYROBISK ..................................................... 20
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMYKANIA HORYZONTÓW
WODONOŚNYCH....................................................................................................... 21
CHARAKTERYSTYKA I UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD
BADAŃ GEOFIZYCZNYCH I GEOCHEMICZNYCH ORAZ ICH
LOKALIZACJA ........................................................................................................... 21
OKREŚLENIE KOLEJNOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT
GEOLOGICZNYCH ................................................................................................... 21
OPIS OPRÓBOWANIA WYROBISK. ....................................................................... 21
WYSZCZEGULNIENIE NIEZBĘDNYCH PRAC GEODEZYJNYCH ................... 22
ZAKRES BADAŃ LABORATORYJNYCH ............................................................... 22
WIELKOŚĆ DOPŁYWU WÓD DO WYROBISKA LUB JEGO
POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW EKSPLOATACYJNYCH. .............................. 22
OKREŚLENIE PRÓBEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJĄCYCH
PRZEKAZANIU WŁAŚCIWEMU ORGANOWI ADMINISTRACJI
GEOLOGICZNEJ, WRAZ ZE WSKAZANIEM SPOSOBU I TERMINU ICH
PRZEKAZANIA .......................................................................................................... 22
OKREŚLENIE HARMONOGRAMU PROJEKTOWANYCH PRAC
GEOLOGICZNYCH. .................................................................................................. 23
OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
POWSZECHNEGO, BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONĘ
ŚRODOWISKA............................................................................................................ 25
WNIOSKI I ZALECENIA .......................................................................................... 28
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str.
3
CZĘŚĆ GRAFICZNA
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1.
WYCINEK MAPY TOPOGRAFICZNEJ POLSKI W SKALI 1: 100 000
2.
MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 30 000
3.1. WYCINEK MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1: 10 000
PROJEKTOWANYCH OTWORÓW POSZUKIWAWCZYCH P-5
3.2. WYCINEK MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1: 10 000
PROJEKTOWANYCH OTWORÓW POSZUKIWAWCZYCH P-6, P-7
3.3. WYCINEK MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1: 10 000
PROJEKTOWANYCH OTWORÓW POSZUKIWAWCZYCH P-8
3.4. WYCINEK MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1: 10 000
PROJEKTOWANYCH OTWORÓW POSZUKIWAWCZYCH P-9, P-10
3.5. WYCINEK MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1: 10 000
PROJEKTOWANYCH OTWORÓW POSZUKIWAWCZYCH P-11, P-12
4
MAPA DOKUMENTACYJNA HISTORII WIERCEŃ ZA WODĄ W REJONIE
JASIENICY ROSIELNEJ W SKALI 1: 30 000
5
KARTY OTWORÓW WIERTNICZYCH W REJONIE JASIENICY ROSIELNEJ
6
WYCINEK MAPY GEOLOGICZNEJ REJONU JASIENICY ROSIELNEJ
W SKALI 1 : 30 000 WG MITURA F. , ZIELIŃSKI J.J., BIRECKI T.,1966
7
WYCINEK MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKICH KARPAT WSCHODNICH
W SKALI 1: 30 000 H. ŚWIDZIŃSKI., 1954 PRZEZKALOWANY Z MAPY
1: 200 000
8.1. FRAGMENTY PRZEKROJÓW GEOLOGICZNYCH II-II’, III-III, IV-IV’ PRZEZ
TEREN BADAŃ W SKALI POZIOMEJ 1: 25 000, W SKALI PIONOWEJ 1: 25 000
8.2. FRAGMENTY PRZEKROJÓW GEOLOGICZNYCH V-V’, VI-VI’, VII-VII’ PRZEZ
TEREN BADAŃ W SKALI POZIOMEJ 1: 25 000, W SKALI PIONOWEJ 1: 25 000
9.
SZKIC TEKTONICZNY W REJONIE JASIENICY ROSIELNEJ W SKALI 1: 30 000
10. WYCINEK ARKUSZA MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI
W SKALI 1: 200 000 ARKUSZ NR – 73 JASŁO I ARKUSZ PRZEMYŚL NR – 74
11. WYCINEK ARKUSZA MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI W SKALI
1: 50 000 ARKUSZ NR 1023 - KROSNO
12. PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY II-II Z OBJAŚNIEŃ DO MAPY
HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI W SKALI POZIOMEJ 1:50 000, W SKALI
PIONOWEJ 1: 50 000 ARKUSZ NR 1023 – KROSNO
13. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW WIERCENIA OTWORU P-1 – P-4
14. WYNIKI BADAŃ WODY
15.1. PROJEKT GEOLOGICZNO – TECHNICZNY OTWORÓW P-5 , P-11
15.2. PROJEKT GEOLOGICZNO – TECHNICZNY OTWORÓW P-7, P8, P-9, P-12
15.3. PROJEKT GEOLOGICZNO – TECHNICZNY OTWORÓW P-6, P-10
16. MAPY EWIDENCJI GRUNTÓW W SKALI 1 : 2 000 Z LOKALIZACJAMI
OTWORÓW POSZUKIWAWCZYCH
17. ZGODY NA WEJŚCIE W TEREN
18. PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ GEOELEKTRYCZNYCH
- ELEKTROOPOROWYCH W SKALI 1: 30 000
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
I
str.
4
DANE OGÓLNE.
PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA
Gmina Jasienica Rosielna zleciła wykonanie Aneksu nr 1 do „Projektu prac
geologicznych na wykonanie prac wiertniczo – geologiczno - poszukiwawczych w utworach
paleogeńskich i kredowych w celu budowy ujęcia wody podziemnej dla potrzeb wodociągu
gminnego w miejscowościach: Blizne, Jasienica Rosielna ,Wola Jasienicka, Orzechówka
Aneks nr 1 zawiera podsumowanie wyników prac geologicznych uzyskanych
w poprzednim etapie oraz szczegółowe określenie rodzaju, zakresu i harmonogramu prac
geologicznych, które mają być wykonane w następnym etapie (etap drugi), a także ogólne
założenia etapu trzeciego, o ile w ramach etapu drugiego nie zostałoby rozwiązane zadanie
geologiczne.
Dane ogólne przedstawiono w „Projekcie prac geologicznych na wykonanie prac
wiertniczo – geologiczno - poszukiwawczych w utworach paleogeńskich i kredowych w celu
budowy ujęcia wody podziemnej dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowościach:
Blizne, Jasienica Rosielna ,Wola Jasienicka, Orzechówka gmina Jasienica Rosielna, pow.
brzozowski, woj. podkarpackie”.
W ramach realizacji prac wymienionych w wyżej wymienionym projekcie odwiercono
cztery otwory poszukiwawcze, które potwierdziły wyniki badań geofizycznych.
Celem Aneksu nr 1 jest szczegółowe określenie zakresu dalszych prac wiertniczo geologiczno - poszukiwawczych w ramach budowy ujęcia wody podziemnej dla potrzeb
wodociągu dla potrzeb wsi Blizne, Jasienica Rosielna ,Wola Jasienicka, Orzechówka. Prace te
uwzględniają wyniki badań geofizyki elektrooporowej, wykonanej na terenie całej gminy
Jasienica Rosielna
Ze względu na przeznaczenie, jakość wody powinna odpowiadać normom
dla wód pitnych.
Niniejszy aneks nr 1 do projektu prac geologicznych został sporządzony zgodnie
z zasadami określonymi w Prawie geologicznym i górniczym (Dz. U. Nr 27, poz. 96
z późniejszymi zmianami) oraz wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 19.12.2001
w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777).
Zgodnie z treścią w/w rozporządzenia „projekt składa się z części tekstowej
i graficznej”.
Zakres części tekstowej jest uzależniony od celu prac i robót geologicznych.
Część graficzna zawiera materiały geodezyjne niezbędne do lokalizacji terenu
projektowanych prac oraz dla ścisłego określenia umiejscowienia przewidzianych
do odwiercenia otworów wiertniczych.
Ponadto powyższe opracowanie uwzględnia przepisy wynikające z Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek
i dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 153 poz. 1780) oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 3 października 2005r w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie ( Dz. U. nr 201, poz.
1673).
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
II
str.
5
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ. OKREŚLENIE ZADANIA
GEOLOGICZNEGO
Według danych przedstawionych w projekcie prac geologicznych zapotrzebowanie na
wodę wynosi ok. 657,2 m3/d, tj. 43,79 m3/h.
Wielkość tę ustalono na podstawie przedstawionych poniżej danych.
Blizne:
Średni pobór wody godzinowy:
Max. pobór wody godzinowy:
Średni pobór wody dobowy:
Max. pobór wody dobowy:
Qśr/h= 18,58 m3/h
Qmax/h= 42,73 m3/h
Qśr/d= 278,8 m3/d
Qmax/d= 446,08 m3/d
Jasienica Rosielna:
Średni pobór wody godzinowy:
Max. pobór wody godzinowy:
Średni pobór wody dobowy:
Max. pobór wody dobowy:
Qśr/h= 12,5m3/h
Qmax/h= 28,75 m3/h
Qśr/d= 187.6 m3/d
Qmax/d= 300,16 m3/d
Wola Jasienicka:
Średni pobór wody godzinowy:
Max. pobór wody godzinowy:
Średni pobór wody dobowy:
Max. pobór wody dobowy:
Qśr/h= 4,12 m3/h
Qmax/h= 9,47 m3/h
Qśr/d= 61,9 m3/d
Qmax/d= 99,04 m3/d
Orzechówka:
Średni pobór wody godzinowy:
Max. pobór wody godzinowy:
Średni pobór wody dobowy:
Max. pobór wody dobowy:
Qśr/h= 8,59m3/h
Qmax/h= 19,75 m3/h
Qśr/d= 128,9 m3/d
Qmax/d= 206,24 m3/d
RAZEM:
Średni pobór wody godzinowy:
Max. pobór wody godzinowy:
Średni pobór wody dobowy:
Max. pobór wody dobowy:
Qśr/h= 43,79 m3/h
Qmax/h= 100,7 m3/h
Qśr/d= 657,2 m3/d
Qmax/d= 1051,52 m3/d
W związku z przedstawionymi wyżej danymi stwierdza się. że zadanie geologiczne
stanowi budowa ujęcia wody podziemnej o wydajności 657,2 m3/h, tj. 43,79 m3/h.
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
III
LITERATURA WYKORZYSTANA W OPRACOWANIU
III.1
ZESTAWIENIE LITERATURY OGÓLNOGEOLOGICZNEJ
str.
6
1. Alexandrowicz S.W., - 1980 – Malacofauna of the Late Quaternany Lacustrine
Deposist in the Krosno Depresion. Bull.de L’acad. Pol.des Sc. v.28 nr 4. Warszawa
2. Badak J., 1966 w utworach serii menilitowej w Karpatach środkowych.
Biul. Inst. Geol., nr 199. Warszawa
3. Blaicher J. Jasionowicz J., Wdowiarz S., 1963 – Sur l’Importance de marnes a
Globigerines pour la stratigraphie du Flusch carpatique. Res de communicat.,
Ass.Geol.Karp.-Balk.Congr.Vl-eme.Bucurest
4. Czernikowski J.: Otwornice tzw. Otwornice tzw. „pstrego eocenu” i jego paleogeografia
między Sanokiem a Gorlicami. Nafta, Nr 5, Katowice (1950)
5. Czernikowski J.: Wiek warstw godulskich i margli węglowieckich. Nafta, 5 Katowice
(1949)
6. Depowski S.: Fałd Zmiennicy - Turzego Pola .Biul. IG, 110, Warszawa (1956)
7. Dominik A., 1951 zdjęcie geologiczne na arkuszu Krosno ( rejon Trześniów – Bzianka)
Arch. Inst. Geol. Kraków
8. Drzewicka- Kozłowska I., - 1955 – Sprawozdania naukowe z badań geologicznych
czwartorzędu wykonanych w roku 1955 na arkuszu Sanok. Arch. Inst. Geol. Kraków.
9. Dunikowski E.: Studia Geologiczne Karpat, Kosmos, t. XV, Lwów (1850)
10. Dżułyński S., Ślączka A., 1959 – Sedymentacja i wskaźniki kierunkowe transportu
w warstwach krośnieńskich. Rocz. Pol. Tow. Geol., v.28 z.3 (za 1958). Kraków
Dżułyński St., i Radomski A. i Ślączka A.: Utwory wirowe w łupkach fliszowych Karpat.
Pol. Tow. Geolog., t. XXX, z.2 Kraków (1957)
11. Gaweł A. 1951 o procesach sylifikacji w karpackich utworach fliszowych
Rocz. P. T. Geol. (Ann. Soc. Geol. Pol.), t XX z 1-2 Kraków
12. Gerlach T., Koszarski L., Koperowa W., Koster E., 1972 – Sediments lacustres
postglaciares dans la depression de Jasło- Sanok. Studia Geomorfolog.
Carp – Balc.,v.6 Kraków
13. Grzybowski J.: Atlas geologiczny Galicji. Tekst do zeszytu 14. Akademia Umiejętności.
Kraków (1903)
14. Jaskólski S.: Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w r. 1931 w okolicach
Domaradza na ark. Tyczyn – Dynów. Posiedzenia Naukowe PIG 33. Warszawa (1932)
15. Jucha S. I Kotlarczyk J. Próba ustalenia nowych poziomów korelacyjnych w warstwach
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str.
7
krośnieńskich Karpat Polskich – Acta Geologia Polonia, vol. IX – NadbitkaExtraitWarszawa 1959
16. Klimaszewski M., 1967 – Polskie Karpaty Zachodnie w okresie czwartorzędu.
W: Czwartorzęd Polski. PWN Warszawa
17. Konior K.: Wyniki z badań geologicznych w Karpatach Środkowych między Gorlicami
A Sanokiem., Pol. Tow. Geol. t. IX Kraków (1933)
19. Koperowa W., 1970 – Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności wschodniej
części Dołów Jasielsko- Sanockich. Acta Paleobot v. 11 nr 2. Kraków.
20. Krajewski S., 1933 – Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w roku 1932
na arkuszu Sanok. Pos. Nauk. PIG, nr 36. Warszawa
21. Książkiewicz M., 1958 – Sedimenttation in the Carpathian Flasch Sea.
Geolog Rundschau Bd. 47 h.1. Stuttgart
22. Kuźniar C. 1952 W sprawie genezy łupków menilitowych ( On the origin of menilite
Shales). – Rocz. P. T. Geol. (Ann. Soc. Geol. Pol.), t. XXII, z. 4. Kraków
22. Mitura F., Birecki T., Zieliński J.J.: Budowa geologiczna Karpat między Korczyną
a Domaradzem. Wydawnictwo „Śląsk” Katowice (1966)
23. Mitura F., Birecki T.: Budowa geologiczna antykliny czarnorzeckiej w okolicy
Orzechówki. Prace IN, 77, Katowice (1962)
24. Oberc A. 1927. Stratygrafia warstw krośnieńskich na podstawie ciężkich minerałów
( Stratigraphie des couches de Krosno en vertu des mineraux lourdus).
Spraw. Pau. (C.-R. Acad. Pol Sci. Mens. Cl. Sc. Math. Nat.) 6 nr 4,6 Kraków.
25. Obuchowicz z 1957. Wstępne badania nad rozpoziomowaniem warstw krośnieńskich
(Oligocen) Centralnej Depresji Karpackiej (Introduktory inwestitions on the division
into horizons of the Krosno beds (Oligocene) of the Central Depression). –
Biul. I G. (Bull. Inst. Geol. Pol.) 116 Warszawa
26. Opolski Z. 1933. O stratygrafia warstw krośnieńskich (Sur la stratigraphie des couches
de Krosno). Spraw P.I.G. (C.-R. Seanc. Serv. Geol. Pol.) 116 Warszawa
27. Starkel L., Ralska – Jasiewinowicz M., 1975 – The leading problems
of paleogeography of Holocene in the Polisch Carpathians. Bull. Geol. v.19. W-wa
28. Ślączka A., 1977 – Uwagi o budowie geologicznej Ziemi Krośnieńskiej.
W: Przewodnik XLIX Zjazdu Pol.Tow.Geol. w Krośnie.
29. Świdziński H., 1929 – Sprawozdanie z badań geologicznych na arkuszu Sanok
w okolicach Rymanowa. Pos. Nauk. PIG. nr 24. Warszawa
30. Świdziński H., 1933 – Czwartorzęd w kotlinie krośnieńskiej. Pos. Nauk.PIG,
nr 25. Warszawa
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str.
8
31. Świdziński H., Wdowiarz J., 1950 – Przewodnik do XXIII Zjazdu Pol. Tow.
Geolog. W Karpatach Krośnieńskich. Kraków
32. Teisseyre H.: Budowa geologiczna okolic Węglówki. Nafta 5-9. Kraków (1947)
33. Ziemońska Z., 1973 – Stosunki wodne w Polskich Karpatach Zachodnich.
Prace Geograf. PAN. nr 103. Wrocław
34. Wdowiarz S. Geologia fałdu Grabownicy. Biul. IG.120.Warszawa (1953)
35. Zieliński J.J.: Budowa geologiczna fałdu czarnorzeckiego w rejonie Starej Wsi,
Zmiennicy, Malinówki, Orzechówki i Jabłonicy. Geol. Biul. Inf. Z.3. Warszawa (1952)
36. Zuber R.: Zarys budowy północno-wschodnich Karpat fliszowych. Rozprawy
i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich. 1. z.1-4. Lwów (1915)
37. Żgiet J., 1959 – Sprawozdanie naukowe z prac wykonanych w 1959 na arkuszu
Rymanów w okolicy Lubatowej. Arch. Inst. Geol. Kraków
38. Hydrogeologia Ogólna – Z. Pazdro, Wyd. Geol. Warszawa 1984r.
39 Geografia Fizyczna Polski – J. Kondracki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Warszawa 1978r.
40. Budowa geologiczna Polski – Hydrogeologia, red. J. Malinowskiego, Wydawnictwo
Geologiczne Warszawa 1991r.
41. Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych.
Poradnik Metodyczny – Dąbrowski S., Górski J., Kapuściński J., Przybyłek J.,
Szczepański A., MŚ Warszawa 2004 r.
III.2
ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH WYNIKOWYCH
1. Dokumentacja Hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów
trzeciorzędowych w kat. ,,B” dla Ośrodka Rolnego w Orzechówce – SKR Jasienica
Rosielna październik, 1975 r.
2. Dokumentacja Hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów
trzeciorzędowych w kat. ,,B” dla Oddziału Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w miejscowości Jasienica Rosielna pow. Brzozów kwiecień 1968 r.
3. Dokumentacja Hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów
trzeciorzędowych dla potrzeb Piekarni Gminnej. Spółdzielni w miejscowości Jasienica
Rosielna woj. krośnieńskie Październik 1987 rok
4. Dokumentacja Hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów
trzeciorzędowych i kredowych w kat c oraz projekt robót do ustalenia zasobów w kat. B
5. Dokumentacja Hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów
trzeciorzędowych w kat. ,,B” dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blizne gm.
Jasienica Rosielna kwiecień 1985 rok
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str.
9
6. Dokumentacja Hydrogeologiczna zasobów wody obszaru źródliskowego w kat. ,,C”
z utworów kredowych wraz z projektem Badań Hydrogeologicznych celem
udokumentowania w kat. ,,B” dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości
Orzechówka, gm. Jasienica Rosielna, woj. Krosno. 1993 rok
7. Dokumentacja Hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów
trzeciorzędowych w kat. ,,B” dla wsi Orzechówka pow. Brzozów, woj. Rzeszów,
wrzesień 1967 rok
8. Dokumentacja Hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych w kat. ,,B” z utworów
kredowych studni wierconej nr. 3 dla wodociągu wiejskiego w Jasienicy Rosielnej
gm. Jasienica woj. Krosno wrzesień 1980 rok
9. Dokumentacja Hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów
trzeciorzędowych w kat. ,,B” dla potrzeb Urzędu Gminy w miejscowości Jasienica
Rosielna gm. Jasienica Rosielna ,woj. krośnieńskie grudzień 1987 rok
10. Dokumentacja Hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów
trzeciorzędowych i kredowych w miejscowości Jasienica Rosielna Powiat Brzozów woj.
Rzeszów luty 1966 rok
IV
WYNIKI PRAC GEOLOGICZNYCH ETAPU PIERWSZEGO
W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań geofizycznych – elektrooporowych
wydzielono na terenie całej gminy Jasienica Rosielna strefy, w obrębie których
jest prawdopodobne nawiercenie stref zawodnionych.
Zgodnie z założeniami zatwierdzonego projektu prac geologicznych, wykonano
cztery otwory poszukiwawcze P-1 – P-4. Poniżej przedstawiono wyniki tych prac.
IV.1
DANE INFORMACYJNE
1) Zleceniodawca:
Gmina Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna 240
2) Lokalizacja ogólna:
Otwór P-1 został zlokalizowany w miejscowości Orzechówka
Otwór P-2 został zlokalizowany w miejscowości Orzechówka
Otwór P-3 został zlokalizowany w miejscowości Orzechówka
Otwór P-4 został zlokalizowany w miejscowości Blizne
Gmina Jasienica Rosielna powiat brzozowski województwo podkarpackie
3) Lokalizacja szczegółowa:
Otwór P-1 został zlokalizowany w miejscowości Orzechówka na działce nr 2640/3
– właściciel Gmina Jasienica Rosielna, 36-207 Jasienica Rosielna 240.
Otwór P-2 został zlokalizowany w miejscowości Orzechówka na działce nr 1574/1
-właściciel Więch Stanisław, zam. w Orzechówka 110.
Otwór P-3 został zlokalizowany w miejscowości Orzechówka na działce nr 64
-właściciel Dorota i Grzegorz Mikoś, zam. Orzechówka 192.
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
str. 10
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
Otwór P-4 został zlokalizowany w miejscowości Blizne Skarb Państwa w zarządzie
Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. 8 marca 13,
35-959 Rzeszów
Współrzędne geograficzne otworów:
P-1
szer. geogr. N 49o42’42.09”
dł. geogr. E 21o56’42.26”
P-2
szer. geogr. N 49o43’23.54”
dł. geogr. E 21o55’31.96”
P-3
szer. geogr. N 49o44’1.37”
dł. geogr. E 21o55’4.89”
P-4
szer. geogr. N 49o43’22.76”
dł. geogr. E 21o58’10.58”
4) Czas trwania prac wiertniczych: kwiecień - czerwiec 2010 rok
5) Nadzór geologiczny: mgr inż. Leszek. Przybyło upr. V-1556, XII-0040
6) Uwagi: Prace zostały przeprowadzone na podstawie: „Projektu prac geologicznych
na wykonanie prac wiertniczo – geologiczno - poszukiwawczych w utworach
paleogeńskich i kredowych w celu budowy ujęcia wody podziemnej dla potrzeb
wodociągu gminnego w miejscowościach: Blizne, Jasienica Rosielna ,Wola
Jasienicka, Orzechówka opracowanego przez ZPWiG w Grabownicy,
zatwierdzonego przez Starostę Powiatu Brzozowskiego decyzją numer SR.752-6/10
z dnia 02.04.2010 r.
IV.2
WYNIKI PRAC WIERTNICZYCH
IV.2.1 Założenia projektowe i dane techniczne wykonanych otworów.
Otwór P-1
Tabela 1
Wyszczególnienie
Założenia projektowe
Wykonano
Głębokość otworu
60 m ppt
60 m ppt
10 m
6
Konduktor stalowy
7”
Konduktor PCV
Ø 200
110 mm do głębokości 80 m
110 mm do głębokości 60 m
Korek iłowy
Korek iłowy
gryzer Ø 216 mm
Młotek z koronką Ø 149 mm
Młotek z koronką  149 mm
Pierwsza kolumna rur
osłonowych do
głębokości
Średnica pierwszej
kolumny rur
osłonowych
Kolumna rur filtrowych
do głębokości
Sposób zamykania wód
do głębokości
Narzędzia wiertnicze
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
str. 11
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
Otwór P-2
Tabela 2
Wyszczególnienie
Założenia projektowe
Wykonano
Głębokość otworu
80 m ppt
60 m ppt
10 m
8
Konduktor stalowy
7”
Konduktor PCV
Ø 200
110 mm do głębokości 80 m
110 mm do głębokości 60 m
Korek iłowy
Korek iłowy
gryzer Ø 216 mm
Młotek z koronką Ø 149 mm
Młotek z koronką  149 mm
Pierwsza kolumna rur
osłonowych do
głębokości
Średnica pierwszej
kolumny rur
osłonowych
Kolumna rur filtrowych
do głębokości
Sposób zamykania wód
do głębokości
Narzędzia wiertnicze
Otwór P-3
Tabela 3
Wyszczególnienie
Założenia projektowe
Wykonano
Głębokość otworu
80 m ppt
80 m ppt
10 m
6
Konduktor stalowy
7”
Konduktor PCV
Ø 200
110 mm do głębokości 80 m
110 mm do głębokości 80 m
Korek iłowy
Korek iłowy
gryzer Ø 216 mm
Młotek z koronką Ø 149 mm
Młotek z koronką  149 mm
Pierwsza kolumna rur
osłonowych do
głębokości
Średnica pierwszej
kolumny rur
osłonowych
Kolumna rur filtrowych
do głębokości
Sposób zamykania wód
do głębokości
Narzędzia wiertnicze
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
str. 12
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
Otwór P-4
Tabela 4
Wyszczególnienie
Założenia projektowe
Wykonano
Głębokość otworu
80 m ppt
67 m ppt
10 m
16
Konduktor stalowy
7”
Konduktor PCV
Ø 200
110 mm do głębokości 80 m
110 mm do głębokości 67 m
Korek iłowy
Korek iłowy
gryzer Ø 216 mm
Młotek z koronką Ø 149 mm
Młotek z koronką  149 mm
Pierwsza kolumna rur
osłonowych do
głębokości
Średnica pierwszej
kolumny rur
osłonowych
Kolumna rur filtrowych
do głębokości
Sposób zamykania wód
do głębokości
Narzędzia wiertnicze
IV.2.2 Profil litologiczny zestawiony w wyniku przeprowadzonych prac wiertniczo –
geologicznych.
Otwór P-1
0,0 - 6,0 m piaski i gliny utwory zwietrzelinowe
CZWARTORZĘD
6,0 - 60,0 m piaskowce i łupki warstwy krośnieńskie środkowe PALEOGEN
Otwór P-2
0,0 - 8,0 m piaski i gliny utwory zwietrzelinowe
CZWARTORZĘD
6,0 - 60,0 m łupki i piaskowce nierozdzielna facja śląska
KREDA
Otwór P-3
0,0 - 6,0 m piaski i gliny utwory zwietrzelinowe
CZWARTORZĘD
6,0 - 80,0 m łupki i piaskowce nierozdzielna facja śląska
KREDA
Otwór P-4
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
str. 13
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
0,0 - 15,0 m piaski i gliny utwory zwietrzelinowe
CZWARTORZĘD
6,0 - 67,0 m łupki i piaskowce nierozdzielna facja śląska
KREDA
IV.2.3 Wyniki pompowań i obserwacji hydrogeologicznych
1. Pompowanie oczyszczające P-1, P-2, P-3 i P-4 przeprowadzono z wydajnością Q = 3,0
m3/h.
2. Krótkotrwałe pompowanie kontrolno - pomiarowe przeprowadzono w celu wstępnego
ustalenia orientacyjnej zasobności warstwy wodonośnej.
- otwór P-1 przepompowano w dniach 24.05.2010 - 27.05.2010 roku z wydajnością
Q = 4,5 m3/h po pięćdziesięciu godzinach pompowania nie osiągnięto stabilizacji lustra
wody, w tym momencie depresja wyniosła s = 2,1 m
- otwór P-2 przepompowano w dniach 27.05.2010 - 31.05.2010 roku z wydajnością
Q = 2,5 m3/h po pięćdziesięciu godzinach pompowania nie osiągnięto stabilizacji lustra
wody, w tym momencie depresja wyniosła s = 4,9 m
- otwór P-3 przepompowano w dniach 31.05.2010 – 02.06.2010 roku z wydajnością
Q = 1,5 m3/h po pięćdziesięciu godzinach pompowania nie osiągnięto stabilizacji lustra
wody, w tym momencie depresja wyniosła s = 14 m
- otwór P-4 przepompowano w dniach 07.06.2010 – 09.06.2010 roku z wydajnością
Q = 2,8 m3/h po pięćdziesięciu godzinach pompowania nie osiągnięto stabilizacji lustra
wody, w tym momencie depresja wyniosła s = 31.5 m
3. Do pompowań zastosowano wielostopniową pompę głębinową typu 2” 4H6/13J
„OMNIGENA” z silnikiem 2,2 kW
4. W trakcie pompowania wodę odprowadzano rurami PE HD śr. 32 mm do potoku bez
nazwy i przydrożnego rowu.
5. Zasilanie pompy głębinowej w energię elektryczną poprowadzone zostało przewodem
YkY 4 x 4 mm2 z agregatu prądotwórczego.
6. Wydajność pompy mierzono naczyniem miarowym, a głębokość lustra wody taśmą
mierniczą ze świstawką.
7. Początkowa głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody wynosiła :
-
dla otworu P-1: 5,2 m p.p.t.
dla otworu P-2: 9,1 m p.p.t.
dla otworu P-3: 8,5 m p.p.t.
dla otworu P-4: 15,6 m p.p.t.
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str. 14
W trakcie pompowań pomiarowych pobrano próby wody do analizy. Badania wody
wykonano w Zakładzie Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO” w Grabownicy,
oraz w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział
Laboratoryjny w Sanoku, zał. 14.
IV.2.5 Warunki hydrogeologiczne
Na terenie prac nawiercono dwa horyzonty wodonośne.
Wodonośność czwartorzędowego horyzontu wodonośnego jest uzależniona
od warunków hydrometeorologicznych. Poziom ten jest związany z utworami
czwartorzędowymi. Stanowią go wody gruntowe śródwarstwowe. Wody te charakteryzują się
swobodnym lub lekko napiętym zwierciadłem. Poziom ten jest zasilany przez infiltrację
z opadów atmosferycznych i charakteryzuje się wahaniami zwierciadła wody w zależności
od częstotliwości oraz intensywności opadów atmosferycznych.
W trakcie prowadzenia prac wiertniczych w rejonie otworów P-1 – P-4 nie
stwierdzono napływu wody z utworów czwartorzędowych.
Paleogeński horyzont wodonośny na tym terenie występuje głównie w utworach
oligoceńskich wykształconych jako piaskowce i łupki warstw krośnieńskich
oraz w eoceńskich piaskowcach kliwskich. Wodonośność tych utworów jest uzależniona
od występowania systemów spękań oraz ich porowatości. Stopień zawodnienia tych utworów
jest uzależniony głównie od intensywności zeszczelinowania górotworu.
Zwierciadło wody paleogeńskich warstw wodonośnych ma charakter naporowy
i występuje na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów p.p.t. W otworze P-1 główny
poziom wodonośny nawiercono na głębokości około 20 m p.p.t
Zasilanie wodą pochodzenia atmosferycznego następuje poprzez osady
czwartorzędowe.
Kredowy horyzont wodonośny na tym terenie występuje w osadach piaskowcowych
wszystkich sekwencji, głównie w piaskowcach czarnorzeckich i ciężkowickich.
Wodonośność tych utworów jest uzależniona od występowania systemów spękań oraz ich
porowatości. Stopień zawodnienia tych utworów jest uzależniony głównie od intensywności
zeszczelinowania górotworu.
Zwierciadło wody kredowych warstw wodonośnych ma charakter naporowy
i występuje na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów p.p.t. W otworze P-2 – P4
główny poziom wodonośny nawiercono na głębokości około 30 m p.p.t
Zasilanie wodą pochodzenia atmosferycznego następuje poprzez osady
czwartorzędowe.
IV.2.5 Ocena jakości wody
W trakcie pompowań pomiarowych pobrano próby wody do analizy. Badania wody
wykonano w Zakładzie Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO” w Grabownicy, zał.
10.
Jakość wody pod względem fizykochemicznym pobrana z otworów poszukiwawczych
P-1 - P-4, nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str. 15
29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi) ze względu na mętność. Podwyższona mętność jest wynikiem konstrukcji otworu
( brak filtra i obsypki filtracyjnej ).
Pod względem zawartości węglanów wapnia CaCO3/dm3 badane próbki wody zaliczono
do średnio twardych.
Ze względu na odczyn badana woda z otworów P-1 – pH = 6,80 zalicza się do wód
kwasnych, P-2 – pH = 7,44
P-3 – pH = 8,40, P-4 – pH = 7,0 zalicza się do wód
zasadowych
V
PROGRAM PRAC GEOLOGICZNYCH ETAPU DRUGIEGO
V.1
ZAKRES PRAC
Wyniki badań wykonanych otworów poszukiwawczych P-1 – P-4 potwierdziły
rezultaty przeprowadzonych badań geofizycznych. Wstępne badania wydajności otworów P-1
– P-4 pozwalają przypuszczać, że na terenie gminy Jasienicy Rosielnej jest możliwe
rozwiązanie postawionego zadania geologicznego.
W celu optymalnego zaprojektowania gminnego ujęcia wody podziemnej Inwestor
podjął decyzję o odwierceniu kolejnych otworów poszukiwawczych w rejonach
wydzielonych metodami geofizycznymi.
W związku z tym, w etapie drugim prac geologicznych mających na celu wykonanie
ujęcia wody podziemnej dla potrzeb wsi Blizne, Jasienica Rosielna ,Wola Jasienicka,
Orzechówka, zostanie zaprojektowanych osiem otworów poszukiwawczych P-5 – P-12.
W zależności od uzyskanych wyników Inwestor podejmie decyzję w sprawie zakresu
prac etapu trzeciego. Będzie go stanowić wiercenie kolejnych otworów poszukiwawczych
lub otworów badawczo – eksploatacyjnych.
V.2
LOKALIZACJA PROJEKTOWNYCH PRAC.
POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I GEOGRAFICZNE
Gmina Jasienica Rosielna jest położona w województwie podkarpackim. Od północy
graniczy z gminą Domaradz, od wschodu z gminą Brzozów, od południa z gminą Haczów,
a od zachodu z gminą Korczyna. Powierzchnia gminy ogółem wynosi 5705 ha, z czego około
63% stanowią użytki rolne, a około 27% lasy. W skład tej gminy wchodzi cztery
miejscowości: Jasienica Rosielna, Blizne, Orzechówka i Wola Jasienicka.
Badany teren Gminy Jasienicy Rosielnej leży wg „Geografii fizycznej Polski” –
J. Kondrackiego ( PWN Warszawa 1978r) w Karpatach Środkowych na terenie Pogórza
Dynowskiego. Jest to obszar urozmaicony morfologicznie. Występują na nim liczne wzgórza,
niekiedy morfologicznie silnie podkreślone przez głęboko wcinające się doliny potoków
i stromo zaznaczające się zbocza.
Na obszarze gminy Jasienica Rosielna występują trzy rodzaje rzeźby.
Pas ciągnący się środkiem obszaru gminy wzdłuż rzeki Stobnicy posiada rzeźbę
płaskorówninną, lokalnie niskofalistą i niskopagórkowatą ( wysokość względna 3m - 20 m,
kąty nachylenia zboczy od 2o do 6o).
Pas terenu przyległy do zachodniej krawędzi doliny Stobnicy charakteryzuje się falistą
i pagórkowatą rzeźbą (wysokość względna 20m - 50 m, kąty nachylenia zboczy 4o - 8o).
Natomiast na terenach wschodnich i zachodnich gminy, obejmujących część
zachodnią Woli Jasienickiej oraz część wschodnią Bliznego teren ma rzeźbę wzgórkową,
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str. 16
lokalnie wysokopagórkowatą (wysokość względna 35m - 100 m, kąty nachylenia stoku
mieszczą się w przedziale 8o – 15o).
Rzeźba terenu prac jest silnie uzależniona od litologii i tektoniki obszaru badawczego.
Najwyższe wzgórza budujące rejon Jasienicy Rosielnej, o rzędnych rzędu 400 m
n.p.m. – 500 m n.p.m., są uformowane z piaskowców ciężkowickich i piaskowców
czarnorzeckich.
Morfologicznie zaznaczają się na obszarze badań osady serii menilitowej,
a w szczególności warstwy podrogowcowe, rogowce, oraz piaskowce kliwskie. Tworzą one
jednak najczęściej pagórki znacznie niższe niż piaskowce czarnorzeckie, o rzędnych ok. 300
m n.p.m. – 400 m n.p.m..
Obniżenia morfologiczne powstały w miąższych, miękkich utworach łupkowych lub
w osadach najmłodszych wiekowo, najsłabiej zdiagenezowanych. Założenia niektórych dolin
są pochodzenia tektonicznego.
Obszar badań należy do dorzecza rzeki Wisłok, a większość terenu badań przypada
na zlewnię rzeki Stobnicy, jej prawego dopływu.
Rejon projektowanych prac znajduje się w miejscowościach: Blizne, Jasienica
Rosielna, Wola Jasienicka, Orzechówka, pow. brzozowski, woj. Podkarpackie.
W drugim etapie prac, projektowanych w ramach niniejszego aneksu, zostanie
wykonanych osiem otworów poszukiwanych P-5 – P- 12.
Otwór P-5 zlokalizowano na działce nr 10178 w miejscowości Blizne
- właściciel Skarb Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział
Terenowy w Rzeszowie, ul. 8 marca 13, 35-959 Rzeszów
Otwór P-6 został zlokalizowany w miejscowości Blizne na działce nr 7158/1.
- właściciel Więcek Elżbieta, zam. Blizne 317.
Otwór P-7 zlokalizowano w miejscowości Blizne na działce nr 4946
- właściciel Czuba Maria, zam. Blizne 291.
Otwór P-8 został zlokalizowany w miejscowości Jasienica Rosielna na działce
nr 1825/4
- właściciel Gmina Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240.
Otwór P-9 zlokalizowano na działce nr 1305 w miejscowości Wola Jasienicka
- właściciel Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe, nadleśnictwo Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317
38-213 Kołaczyce.
Otwór P-10 został zlokalizowany w miejscowości Wola Jasienicka na działce
nr 197.
-właściciel Lenart Halina i Jan zam. Wola Jasienicka.
Otwór P-11 zlokalizowano
w miejscowości Jasienica Rosielna na działce
nr 2828/2.
-właściciel Kielar Jurek zam. Jasienica Rosielna 139.
Otwór P-12 został zlokalizowany w miejscowości Orzechówka na działce nr 359.
-właściciel Krupa Roman zam. w miejscowości Orzechówka 6.
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
V.3
str. 17
BUDOWA GEOLOGICZNA
Teren prac znajduje się w Karpatach fliszowych, w strefie kontaktu dwóch jednostek
tektonicznych: jednostki śląskiej, oraz podśląskiej. Są one nasunięte w formie płaszczowin na
jednostkę skolską w rejonie Domaradz – Lutcza
W rejonie prac w kierunku W na E występują następujące struktury tektoniczne



antyklina Czarnorzek
synklina Brzozowa
antyklina Grabownicy.
Pod względem litostratytgraficznym obszar prac znajduje się w obrębie jednostki
śląskiej i podśląskiej wchodzącej w skład Karpat fliszowych
Litostratygrafię tych serii przedstawiono poniżej.
LITOSTRATYGRAFIA JEDNOSTKI ŚLASKIEJ W REJONIE GMINY JASIENICA ROSIELNA
LITOSTRATYGRAFIA
warstwy cieszyńskie
warstwy grodziskie
warstwy wierzowskie
warstwy lgockie
WIEK
kreda dolna
kreda dolna
kreda dolna
kreda dolna
warstwy godulskie
kreda górna
warstwy istebniańskie dolne
kreda górna
warstwy istebniańskie górne
kreda górna
eocen podmenilitowy
paleogen
seria menilitowa
paleogen
warstwy krośnieńskie
paleogen
holocen
czwartorzęd
WYKSZTAŁCENIE
łupki cieszyńskie górne
piaskowce grodziskie
łupki wierzowskie z lidytami
piaskowce dolnolgockie z
lidytami, łupki z wkładkami
piaskowców
cienkoławicowych, łupki o
płytkowej łupliwości, margle
krzemionkowe z fukoidami
pstre łupki godulskie,
piaskowce godulskie,
Piaskowce, istebniańskie
dolne, margle fukoidowe,
c-piaskowce gruboławicowe
zlepieńce typu babickiego,
piaskowce czarnorzeckie,
łupki czarnorzeckie
łupki pstre i czerwone,
piaskowce ciężkowickie,
łupki zielone z wkładkami
piaskowców hieroglifowych
Łupki menilitowe, rogowce
i warstwy podrogowcowe
a-piaskowce kliwskie
warstwy przejściowe,
warstwy krośnieńskie dolne,
warstwy krośnieńskie
środkowe
utwory rzeczne
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str. 18
LITOSTRATYGRAFIA JEDNOSTKI PODŚLĄSKIEJ W REJONIE GMINY JASIENICA
ROSIELNA
LITOSTRATYGRAFIA
warstwy lgockie
WIEK
kreda dolna
margle węglowieckie
kreda górna
pstry eocen
paleogen
WYKSZTAŁCENIE
piaskowce
węglowieckie
i spongiloty z wkładkami
łupków czarnych
łupki ilaste, margliste zielone
i czerwone, margle ilaste,
margliste, czerwone i zielone
łupki ilaste, margliste zielone
i czerwone.
Czwartorzęd w rejonie prac reprezentowany jest przez zwietrzeliny utworów
fliszowych, a w rejonie rzek z holoceńskich utworów wykształconych w postaci glin,
mułków, piasków oraz miejscami namułów. Miąższość czwartorzędu może sięgać do ok. 10
m p.p.t. – 15 m p.p.t..
Szkic budowy geologicznej terenu prac przedstawia zał. nr 6 i 7 niniejszego
opracowania.
V.4
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I JAKOŚĆ WODY
Na terenie prac występują trzy horyzonty wodonośne:



kredowy horyzont wodonośny
paleogeński horyzont wodonośny
czwartorzędowy horyzont wodonośny.
Charakterystyka czwartorzędowego horyzontu wodonośnego jest uzależniona
od warunków hydrometeorologicznych. Poziom ten jest związany z utworami czwartorzędu
(żwiry i piaski). Wody te charakteryzują się swobodnym lub lekko napiętym zwierciadłem.
Stabilizuje się ono na głębokości kilku metrów p.p.t.. Poziom ten jest zasilany przez
infiltrację z opadów atmosferycznych oraz związany jest z osadami aluwialnymi
rzek terenu prac. Charakteryzuje się on wahaniami stanów zwierciadła wody w zależności
od częstotliwości i intensywności opadów atmosferycznych oraz stanem wody w rzekach.
Czwartorzędowy horyzont wodonośny ( bardzo słabo zawodniony) nie zostanie
wykorzystany dla potrzeb projektowanego ujęcia wody podziemnej.
Paleogeński horyzont wodonośny na tym terenie występuje głównie w utworach
oligoceńskich wykształconych jako piaskowce i łupki warstw krośnieńskich
oraz w eoceńskich piaskowcach kliwskich. Wodonośność tych utworów jest uzależniona
od występowania systemów spękań oraz ich porowatości. Stopień zawodnienia tych utworów
jest uzależniony głównie od intensywności zeszczelinowania górotworu.
Zwierciadło wody paleogeńskich warstw wodonośnych ma charakter naporowy
i występuje na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów p.p.t.
Zasilanie wodą pochodzenia atmosferycznego następuje poprzez osady
czwartorzędowe.
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str. 19
Pod względem jakości, wody pozyskiwane z tych utworów posiadają zróżnicowane
parametry fizykochemiczne. Istotne znaczenie dla jakości wód podziemnych terenu prac ma
hydrauliczny kontakt wód w osadach czwartorzędowych i paleogeńskich.
Dla jakości wód paleogeńskiego piętra wodonośnego duże znaczenie ma fakt,
że osady starszego podłoża na terenie badań zalegają bardzo płytko, a nawet w wielu
miejscach wychodzą na powierzchnię terenu prac.
Pod względem bakteriologicznym jakość wód jest uzależniona od stanu sanitarnego
terenu, a także od jakości wód sąsiedniego poziomu wodonośnego.
Kredowy horyzont wodonośny na tym terenie występuje w osadach piaskowcowych
wszystkich sekwencji, głównie w piaskowcach czarnorzeckich i ciężkowickich.
Wodonośność tych utworów jest uzależniona od występowania systemów spękań oraz ich
porowatości. Stopień zawodnienia tych utworów jest uzależniony głównie od intensywności
zeszczelinowania górotworu.
Zwierciadło wody kredowych warstw wodonośnych ma charakter naporowy
i występuje na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów p.p.t.
Zasilanie wodą pochodzenia atmosferycznego następuje poprzez osady
czwartorzędowe.
Pod względem jakości, wody pozyskiwane z tych utworów posiadają zróżnicowane
parametry fizykochemiczne. Istotne znaczenie dla jakości wód podziemnych terenu prac ma
hydrauliczny kontakt wód w osadach czwartorzędowych i paleogeńskich.
Pod względem bakteriologicznym jakość wód jest uzależniona od stanu sanitarnego
terenu, a także od jakości wód sąsiedniego poziomu wodonośnego.
V.5
OPIS I UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI I RODZAJU
PROJEKTOWANYCH WYROBISK
Projektowanie prac wiertniczych zostało poprzedzone przeprowadzeniem szeregu
badan geofizycznych – elektrooporowych, których wyniki zestawiono w „Sprawozdaniu
z badań geoelektrycznych – elektrooporowych przeprowadzonych w celu lokalizacji ujęcia
wód podziemnych dla potrzeb Gminy Jasienica” – faza A i faza B.
Na podstawie uzyskanych wyników badań geofizycznych wydzielono szesnaście stref,
w obrębie których proponuje się prowadzić prace wiertnicze. W obrysie w/w stref
zaproponowano wykonanie 29 otworów wiertniczych.
Inwestor, podejmując decyzję o wyborze zakresu i kolejności wykonywanych prac,
brał pod uwagę ich położenie w stosunku do lokalizacji wsi gminy.
W pierwszym etapie prac wykonano cztery otwory poszukiwawcze P-1 – P-4.
Zakres drugiego etapu robót został określony przez Inwestora w oparciu o w/w
kryterium.
W celu kontynuacji prac poszukiwawczych projektuje się wykonanie ośmiu kolejnych
otworów wiertniczych małodymensyjnych, które zostaną poddane krótkotrwałemu
pompowaniu pomiarowemu. Projektowane otwory należy odwiercić do następujących
głębokości:

P-5, P-11 do głębokości 60 m p.p.t.

P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12 do głębokości 80 m p.p.t..
Przypuszczalny poziom nawiercenia lustra wody powinien wynieść 20 m p.p.t. – 30 m p.p.t.
Do każdego z odwierconych otworów, w których zostaną odizolowane wody
gruntowe do głębokości ok. 10 m p.p.t., zostaną wprowadzone rury o średnicy 110 mm
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str. 20
z częścią perforowaną o długości ok. 6m, otwory te mogą zostać zabudowane jako
piezometry i wykorzystane do dalszych prac pomiarowych.
Ostateczną decyzję o sposobie ich wykorzystania podejmie Inwestor na podstawie
uzyskanych wyników prac wiertniczych.
W przypadku pozytywnych wyników wierceń otworów poszukiwawczych, w rejonach
wykonanych otworów poszukiwawczych, zostaną odwiercone otwory badawczo –
eksploatacyjne.
Podstawę do ustalenia ilości otworów dla potrzeb prac poszukiwawczych stanowią
dane o warunkach hydrogeologicznych w rejonie prac badawczych.
Przyjmując, że za otwór pozytywny zostanie uznane wyrobisko o wydajności
eksploatacyjnej nie mniejszej niż 2,5 m3/ h . Udokumentowanie zasobów na takim poziomie
umożliwi pobór w ilości ok. 60 m3/ doba. W przypadku wykonania ośmiu otworów
studziennych można oczekiwać łącznej wydajności ujęcia na poziomie ok. 480 m3/ doba,
co stanowiłoby trzy czwarte zapotrzebowania dla projektowanego wodociągu gminnego.
Przy w/w założeniach, w celu wykonania ujęcia dla potrzeb gminy Jasienica Rosielna
należałoby łącznie wykonać około dziesięciu odwiertów studziennych.
Dalszą rozbudowę ujęcia należy poprzedzić długotrwałym pompowaniem
pomiarowym zespołowym.
Osiem otworów zostały zlokalizowane w wyniku przeprowadzonych badań
geofizycznych. W celu dalszej rozbudowy ujęcia należy rozszerzyć zakres geofizycznych
badań poszukiwawczych.
V.6
SCHEMATYCZNA KONSTRUKCJA OTWORÓW WIERTNICZYCH.
SPOSÓB I TERMIN LIKWIDACJI WYROBISK
Projektowane otwory proponuje się wykonać urządzeniem wiertniczym URB 2,5 A,
metodą udarowo-obrotową młotkiem wgłębnym z wykorzystaniem płuczki powietrznej.
Wiercenie każdego z otworów należy rozpocząć gryzerem o średnicy 216 mm do
gł. 10 m. W tak odwierconym otworze zostanie posadowiona kolumna rur osłonowych o
średnicy 7”, nie mniej niż 2 m w utworach paleogenu lub kredy. Następnie wiercenie
kontynuować koronką o średnicy 149 mm do zakładanej głębokości, w przypadku otworu P5 – P- 8 do gł. 80 m p.p.t., natomiast otwory P-9 – P-12 do gł. 60 m p.p.t.
Po odwierceniu otworów do planowanej głębokości lub do głębokości ustalonej przez
geologa nadzorującego prace, w przypadku nawiercenia horyzontu wodonośnego, otwór
zostanie zarurowany rurami PCV o średnicy 110 mm z częścią czynną filtra o długości 6 mb.
Wykonane otwory nie będą likwidowane, zostaną one pozostawione jako obiekty
piezometryczne. Projekt techniczny otworów przedstawiono na zał. 15.1 – 15.2.
W przypadku odwiercenia otworu negatywnego tj. otworu o początkowej wydajności
mniejszej niż 2m3/h, takie wyrobisko zostanie zlikwidowane urobkiem do głębokości 3 m
p.p.t., a jego część przypowierzchniowa podlegnie cementacji do wierzchu.
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
V.7
str. 21
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMYKANIA HORYZONTÓW WODONOŚNYCH
W trakcie prowadzonych prac wiertniczych zostanie odizolowany czwartorzędowy
horyzont wodonośny. W każdym z wierconych otworów zostanie posadowiona rura osłonowa
do głębokości ok. 5 m p.p.t. – 15 m p.p.t.. w korku iłowym.
V.8
CHARAKTERYSTYKA I UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD BADAŃ
GEOFIZYCZNYCH I GEOCHEMICZNYCH ORAZ ICH LOKALIZACJA
W przypadku wykonania otworu negatywnego przewiduje się przeprowadzenie
uzupełniających badan geoelektrycznych. Badań geochemicznych nie przewiduje się.
V.9
OKREŚLENIE KOLEJNOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH
Zaprojektowane otwory wiertnicze zostaną odwiercone w kolejności wg ich numeracji
od P-5 do P-12 ( zał.3.1 – 3.3).
V.10
OPIS OPRÓBOWANIA WYROBISK.
ZAKRES OBSERWACJI I BADAŃ TERENOWYCH
Podczas wiercenia należy pobierać próby gruntu z każdej odmiennie wykształconej
warstwy, nie rzadziej jak co 1 m wiercenia. Próby przechowywać w skrzynkach
oznakowanych: nazwą budowy i miejscowości oraz numerem i głębokością pobrania próby.
Próby zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych.
Każdy z wykonanych otworów zostanie opróbowany przez zczerpywanie łyżką
wiertniczą. W przypadku stwierdzenia wznosu lustra wody pozwalającego na określenie
orientacyjnej wydajności na poziomie nie niższym niż 2.5m3/h, do takiego otworu
zostanie zapuszczona pompa głębinowa o wydajności dostosowanej do pomierzonej
orientacyjnie wydajności otworu.
Zakres wstępnego pompowania pomiarowego projektuje się następująco:
1. pompowanie oczyszczające do czystej wody minimum 12h
2. pompowanie wielostopniowe minimum czterostopniowe po 1h - 2h na stopniu
z wydajnościami dostosowanymi do wydatku maksymalnego określonego
w trakcie wstępnego łyżkowania każdego otworu
3. pompowanie jednostopniowe ok. 48h.
4. stabilizacja zwierciadła wody po zakończeniu pompowania pomiarowego.
Ostateczny czas i zakres pompowania zostanie określony przez geologa nadzorującego
prowadzone prace.
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
V.11
str. 22
WYSZCZEGÓLNIENIE NIEZBĘDNYCH PRAC GEODEZYJNYCH
Przed rozpoczęciem prac otwory zostaną wytyczone przez uprawnionego geodetę
i oznaczone w sposób trwały.
Po zakończeniu prac wiertniczych, punkty po wykonanych otworach zostaną
zainwentaryzowane do państwowej sieci geodezyjnej .
V.12
ZAKRES BADAŃ LABORATORYJNYCH
W trakcie pompowania pomiarowego każdego z otworów przewiduje się pobranie
jednej próby wody do analizy fizykochemicznej. Badań bakteriologicznych na tym etapie
prac nie przewiduje się ze względu na przeznaczenie i stan techniczny po odwierceniu
otworów
V.13
WIELKOŚĆ DOPŁYWU WÓD DO WYROBISKA LUB JEGO
POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW EKSPLOATACYJNYCH.
JAKOŚĆ ODPOMPOWYWANEJ WODY Z WYROBISKA.
SPOSÓB ODWADNIANIA I ODPROWADZANIA ODPOMPOWYWANEJ WODY
Z WYROBISKA
Ze względu na charakter wykonywanych prac nie przewiduje się wykonywania w/w
prac.
V.14
OKREŚLENIE PRÓBEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJĄCYCH
PRZEKAZANIU WŁAŚCIWEMU ORGANOWI ADMINISTRACJI
GEOLOGICZNEJ, WRAZ ZE WSKAZANIEM SPOSOBU I TERMINU ICH
PRZEKAZANIA
Pobrane próbki będą przechowywane w magazynie Wykonawcy do momentu
przekazania dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wg Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek
i dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 153 poz. 1780).
Po tym okresie próby gruntu zostaną zlikwidowane.
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
str. 23
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
V.15
OKREŚLENIE HARMONOGRAMU PROJEKTOWANYCH PRAC
GEOLOGICZNYCH.
TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRAC
Zgodnie z przepisem zawartym w art. 35 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst
jednolity Dz. U. z 2005r., z 2005r., Nr 228 , poz.1947 z późn. zm.) przystąpienie do prac
geologicznych, planuje się po zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia prac do właściwych organów.
Lp.
Wyszczególnienie prac
- etap II
1
Wytyczenie otworów
P-5 – P-12
2
Wiercenie otworu
P-5 – P-12
Termin
rozpoczęcia prac
w ciągu 2 dni od
zgłoszonego
terminu
rozpoczęcia prac
Termin zakończenia
prac
w ciągu 1 dnia
od wytyczenia
80 dni
od rozpoczęcia prac
wiertniczych
Czas trwania prac
W ciągu 1 dni od
rozpoczęcia prac
4 dni
80 dni
3
Opróbowanie
w ciągu 1 dnia od
i pompowanie otworów
zakończenia
P-5 – P-12
wiercenia
10 dni
od rozpoczęcia prac
4
Stabilizacja lustra wody
P-5 – P-12
w ciągu 1 dnia od
zakończenia
wiercenia
6 dni
od rozpoczęcia prac
10 dni
Inwentaryzacja
geodezyjna
i wykonanie
dokumentacji
powykonawczej
w ciągu 2 dni od
zakończenia prac
wiertniczych
w ciągu 2 tygodni od
rozpoczęcia prac
14 dni
5
20 dni
Przewiduje się, że łączny czas trwania prac wiertniczych dla etapu I wyniesie około
128 dni roboczych.
Termin rozpoczęcia i zakończenia prac jest uzależniony od decyzji Inwestora –
Gminy Jasienica Rosielna. Według jego deklaracji , prace należałoby przeprowadzić
w okresie od 01.07.2010 roku do 30.11.2010 roku. Ze względu na możliwość przesunięcia
terminu rozpoczęcia prac, wnosi się o zatwierdzenie Projektu prac geologicznych na okres
dwóch lat.
Zakres dalszego etapu prac jest uzależniony od wyników prac poszukiwawczych
określonych w niniejszym Aneksie
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
str. 24
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
Po wykonaniu prac etapu drugiego, zostanie opracowany Aneks nr 2 do projektu prac
geologicznych, w którym projektant określi szczegółowy harmonogram dalszych prac
geologicznych.
Poniżej przedstawiono wstępny harmonogram prac etapu trzeciego realizacji projektowanego
zadania geologicznego.
Lp.
Wyszczególnienie prac
- etap III
1
Aneks nr 2 do Projektu
prac geologicznych
2
Wiercenie otworów
badawczo –
eksploatacyjnych
S-1 - S-12
Termin
rozpoczęcia prac
w ciągu 2 tygodni
od zakończenia
etapu I
w ciągu 14 dni
od zatwierdzenia
Aneksu nr 1 do
projektu prac
geologicznych
3
Opróbowanie
w ciągu 1 dnia od
i pompowanie otworów
zakończenia
S-1 - S-12
wiercenia
4
Stabilizacja lustra wody w ciągu 1 dnia od
S-1 - S-12
zakończenia
pompowania
5
6
7
Wytyczenie otworów w ciągu 2 tygodni
poszukiwawczych
od zakończenia
w typowanych rejonach prac wiertniczych
od P-13 do P-15
Wiercenie otworów
poszukiwawczych
W ciągu 2 dni od
zgłoszonego
terminu
rozpoczęcia
wiercenia
Inwentaryzacja
geodezyjna,
wykonanie Aneksu nr
3 lub dokumentacji
powykonawczej
w ciągu 2 dni od
zakończenia prac
wiertniczych
Termin zakończenia
prac
Czas trwania prac
W ciągu 30 dni od
rozpoczęcia prac
240 dni
od rozpoczęcia prac
wiertniczych
120 dni
od rozpoczęcia prac
12 dni
od rozpoczęcia prac
30 dni
240 dni
120 dni
12 dni
W ciągu 7 dni od
rozpoczęcia prac
1 dzień
W ciągu 20 dni
od rozpoczęcia prac
20 dni
w ciągu 60 dni od
rozpoczęcia prac
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
60 dni
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str. 25
Czas trwania etapu III uzależniony jest od ilości zaprojektowanych otworów
poszukiwawczych.
Ostateczna decyzja o charakterze i zakresie prac etapu drugiego będzie wynikać
z rezultatów prac wiertniczych zaprojektowanych w niniejszym projekcie prac geologicznych.
V.16
OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
POWSZECHNEGO, BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONĘ
ŚRODOWISKA
V.16.1 ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA
POWSZECHNEGO I BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Szkolenia załogi wiertniczej powinny być prowadzone są na podstawie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 27 lipca 2004r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownicy zatrudnieni w ruchu zakładu górniczego odbywają szkolenie wstępne i szkolenie
okresowe. Ze strony zakładu za organizację i koordynację szkoleń odpowiedzialny jest
Przedsiębiorca – Kierownik Zakładu. Szkolenia prowadzone są na zlecenie Przedsiębiorcy
przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.
Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów
opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
szkolenie wstępne ogólne - „instruktaż ogólny”; szkolenie wstępne na stanowisku pracy
„instruktaż stanowiskowy”.
Szkolenie wstępne którego celem jest zaznajomienie pracowników
w szczególności z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy,
w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym
zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
prowadzone jest w ilości nie mniejszej jak 3 godzin.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy którego celem jest uzyskanie przez pracownika:
a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy
i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem
pracy,
b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi
i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej
pracy prowadzone jest w ilości 8 godzin.
Pod opieką jednego instruktora może być szkolonych maksymalnie 2 pracowników.
Pracownicy powracający do pracy po nieobecności dłuższej niż 6 miesięcy zostają powtórnie
przeszkoleni w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone
są co 3 lata w wymiarze 8 godzin.
Pracownicy podmiotów gospodarczych wykonujących powierzone im czynności w ruchu
zakładu górniczego informowani są przez osobę dozoru ruchu o zagrożeniach dla
bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik
potwierdza podpisem.
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str. 26
Roboty ziemno - przygotowawcze wykonywane będą ręcznie przez brygadę wiertniczą.
W warunkach utrudnionych przy użyciu koparki mechanicznej lub spychacza.
Roboty obejmują wyplantowanie terenu, wykonanie drogi dojazdowej do wiertni, wykopanie
dołu urobkowego, wykonanie jego ogrodzenia, ustawienie magazynku paliw, WC, stojaka
p.poż. i barakowozu przewoźnego, stanowiącego zaplecze techniczno socjalne oraz
oznakowanie terenu wiertni i ułożenie narzędzi wiertniczych i osprzętu na rampie.
Roboty montażowe wykonane będą przez brygadę wiertniczą zatrudnioną na jednej zmianie,
pod dozorem wiertacza, a w razie konieczności i przy trudnych warunkach terenowych pod
dozorem kierownika otworu. Prace te obejmują wjazd urządzenia na otwór,
stawianie masztu przy pomocy siłownika hydraulicznego, oraz uzyskanie obiegu płuczki.
Po wykonaniu otworu i przeprowadzeniu badań prace demontażowe wykonywane będą
w odwrotnej kolejności od montażowych.
Po wyjeździe urządzenia z otworu przystąpi się do likwidacji dołu urobkowego.
Po opróżnieniu z niego urobku dół zostanie zasypany ziemią, a powierzchnia terenu
wyrównana. Po wywiezieniu magazynku paliw, narzędzi wiertniczych i rur, teren robót
zostanie doprowadzony do stanu poprzedniej użyteczności w sposób zgodny
z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie.
Wszystkie prace przeprowadzane będą zgodnie z:
„Instrukcją stanowiskową bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności
przez wiertaczy zmianowych, pomocników wiertaczy i motorowych” – zatwierdzoną
przez Kierownika Ruchu Zakładu.
Przy wykonywaniu robót wiertniczych do najpoważniejszych zagrożeń należy
zaliczyć:
a) urwanie stalowej liny wiertniczej
b) przychwycenie świdra, koronki, przewodu wiertniczego lub rur okładzinowych
c) urwanie przewodu wiertniczego lub rur okładzinowych
Sposoby profilaktyki i likwidacji podanych wyżej zagrożeń są następujące:
ad.a). Przestrzeganie poleceń zawartych w „Instrukcji eksploatacji i użytkowania stalowych
lin wiertniczych”. W przypadku urwania zapuszcza się hak instrumentacyjny po linę.
ad.b). Przy zapuszczaniu do otworu świdra, przewodu wiertniczego i rur okładzinowych
przestrzega się dokładnie oczyszczenia połączeń gwintowanych i rodzaju tych
połączeń oraz ich kalibrowanie. Zwraca się uwagę na odpowiednie, zgodne ze sztuką
wiertniczą odkręcenie połączeń gwintowych.
W przypadku przychwycenia stosuje się napinanie tzn. „miechowanie” zwracając
uwagę aby nie przekroczyć dopuszczalnego obciążenia masztu i nie stosować
równoczesnego obracania stołem wiertniczym. Przy tych pracach przestrzegać należy
poleceń zawartych w „Instrukcji prowadzenia robót ratunkowych” zatwierdzonej
przez Kierownika Ruchu Zakładu.
ad.c). W przypadku urwania elementów przewodu lub rur okładzinowych stosuje się
odpowiednio do określonej średnicy pozostawionego przewodu lub innych elementów
gwintownik lub tutę, w zależności od miejsca urwania. W przypadku rur
okładzinowych odpowiedniej średnicy hak instrumentacyjny.
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str. 27
Przy tych pracach należy przestrzegać poleceń zawartych w „Instrukcji prowadzenia
robót ratunkowych” zatwierdzonej przez Kierownika Ruchu Zakładu.
Do napędu silników urządzenia wiertniczego, agregatu prądotwórczego stosowany
będzie olej napędowy, który stwarza mniejsze zagrożenie pożarowe jak silniki z napędem
benzynowym.
Palenie wyrobów tytoniowych dozwolone będzie tylko w pomieszczeniu socjalnym
zlokalizowanym w pobliżu terenu wiertni.
Wszyscy pracownicy, zatrudnieni na wiertni powinni przejść szkolenie wstępne
i okresowe z zakresu ochrony pożarowej i umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz.U. Nr 109, poz. 961 § 158 pkt
2, z dnia 28.06.2002 r.) wiertnia wyposażona będzie w sprzęt gaśniczy.
Profilaktycznie na terenie prowadzenia prac wiertniczych będzie znajdować się podstawowe
stanowisko p.poż, instrukcja przeciwpożarowa, tablice ostrzegawcze, oraz numery telefonów
alarmowych.
Przy realizacji otworu ze względu na lokalizację, planowany termin realizacji, rodzaj
urządzenia wiertniczego i zakres wykonywanych prac, jedynym szkodliwym czynnikiem dla
zdrowia pracowników jest praca na obszarze otwartym – zmienny wpływ warunków
atmosferycznych tj. opady deszczu, wiatry i zmienne temperatury.
Dla zmniejszenia ujemnych skutków oddziaływania warunków atmosferycznych załogę
wiertniczą wyposaża się w odzież ochronną: kask ochronny, okulary ochronne, pilotka,
rękawice ochronne, ubranie drelichowe. Zapylenie nie występuje. Hałas nie przekracza
dopuszczalnej normy.Na stanowiskach pracy wibracje nie występują.
V.16.2 ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
Organizacja placu wierceń wymagać będzie wydzielenia terenu o wymiarach około
20x20 m, na którym zostanie ustawiona wiertnica, wykonany będzie dół urobkowy
(sedymentacyjny) i magazyn sprzętu podręcznego. Teren wiertni zostanie oznaczony
tablicami informacyjnymi. Transport sprzętu wiertniczego na teren budowy nie wymaga
utwardzonych nawierzchni oraz stabilizacji podłoża gruntowego. urządzenie wiertnicze jest
zabezpieczone przed wyciekami oleju i smaru oraz przed iskrzeniem. Po zakończeniu prac
teren wokół otworu zostanie doprowadzony do pierwotnego stanu, dołek urobkowy zostanie
wyłożony folią budowlaną, a płuczka powstała w czasie wiercenia zostanie z powrotem
wprowadzona do otworu. Proponowane w projekcie lokalizacje otworów nie wiążą się
z koniecznością budowy nasypów, mostów lub umocnień ziemnych. Wyznaczenie dróg
dojazdowych oraz organizację placu wierceń prowadzone będą przez kierownika robót
w uzgodnieniu z Inwestorem prac.
Zwierciny powstałe podczas wiercenia będą sedymentowane w dołku urobkowym
o pojemności dostosowanej do objętości otworu. Do procesu technologicznego wiercenia nie
będą stosowane żadne środki chemiczne (płuczka wodna samorodna).Dołek urobkowy
zostanie wyłożony folią. Prace wiertnicze prowadzone będą ze szczególną uwagą na
potencjalne uwolnienia paliw i smarów ze sprzętu wiertniczego i środków transportu.
Nie przewiduje się magazynowanie paliw i olejów na terenie wiertni.
Potencjalne możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego wiążą się
jedynie z wystąpieniem sytuacji awaryjnych, tj. uwolnieniem substancji ropopochodnych
z urządzenia wiertniczego. Dla uniknięcia szkód związanych z wystąpieniem sytuacji
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
ANEKS NR 1 DO PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH
str. 28
awaryjnej grupa wiertnicza powinna posiadać środki dla ich zapobieżenia i likwidacji. Są to
folie i sorbenty. Kierownik robót i geolog nadzorujący powinni prowadzić roboty geologiczne
z uwzględnieniem staranności skutecznego zamykania wód czwartorzędowych, a następnie
właściwej izolacji w trakcie iłowania otworu.
Prace nie będą miały niekorzystnego wpływu na zanieczyszczenie powietrza.
W trakcie robót urządzenie wiertnicze, agregaty nie powinny emitować ponadnormatywnych
ilości spalin, a samochód wiertniczy powinien posiadać dopuszczenie do ruchu pojazdów
samochodowych i aktualne badania techniczne.
Hałas na urządzeniu wiertniczym nie powinien przekraczać dopuszczalnych norm,
a wibracje nie powinny występować. Z tego powodu nie ma konieczności podejmowania
dodatkowych działań w zakresie ochrony przed tymi czynnikami.
VI.
WNIOSKI I ZALECENIA
1) Na zlecenie Gminy Jasienica Rosielna Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych
„ALGEO” w Grabownicy zaprojektował odwiercenie ośmiu otworów poszukiwawczych
P - 5 – P - 12 dla potrzeb budowy ujęcia wody podziemnej dla gminy Jasienica Rosielna.
Planuje się, że głębokości otworów P-5 – P-8 wyniosą 80 m p.p.t., natomiast otwory P-9 –
P-12 zostaną odwiercone do głębokości 60 m p.p.t. Otwory te zostaną wykonane
w obrębie utworów kredowych i paleogeńskich.
2) Odwiercone otwory zostaną przepompowane, a w trakcie pompowania zostanie z każdego
z nich pobrana woda do analizy fizykochemicznej.
3) W przypadku wykonania otworu negatywnego, zostanie on zlikwidowany, a dodatkowo
wówczas zaleca się przeprowadzenie uzupełniających badań geofizycznych.
4) Po zakończeniu prac zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu należy sporządzić
aneks do projektu prac geologicznych, w którym zostaną przedstawione wyniki prac etapu
pierwszego oraz zaprojektowane szczegółowo roboty etapu drugiego, a także zostanie
ustalony ogólnie harmonogram dalszych prac geologicznych.
5) Wykonane otwory należy zainwentaryzować i zaniwelować do Państwowej Sieci
Geodezyjnej.
6) Projekt prac geologicznych należy przedłożyć Staroście Powiatu Brzozowskiego w celu
zatwierdzenia. Projekt przedkłada Inwestor.
7) Do wykonywania prac można przystąpić po zatwierdzeniu projektu prac geologicznych
i uprzednim zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do prac, co najmniej na 14 dni przed
planowanym rozpoczęciem wykonywania prac wiertniczych.
Zakład Prac Wiertniczych i Geologicznych „ALGEO”
Download