Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (wzór – nie wypełniać) zawarta

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA
(wzór – nie wypełniać)
zawarta pomiędzy w Olkuszu, w dniu ……………………………………..:
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32300 Olkusz, NIP: 637-10-63-771, Regon 000322838 reprezentowanym przez:
Dyrektora – Pana Mateusza Wysockiego,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a Firmą
………………………………………………………………………………………………..
(dane identyfikujące podmiot gospodarczy)
reprezentowaną przez:
...................................................................................
...................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Umowę niniejszą strony zawierają w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Prez. Fin. 213-1/2014 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień
publicznych” (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług w zakresie
„Ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Olkuszu oraz obioru i
transportowania wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych w formie inkasa i
konwoju” określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usług wyszczególnionych w § 1 niniejszej umowy
wynosi ................................ zł netto + VAT 23%, tj. ...................................... zł =
....................................zł brutto (słownie: ........................................................................).
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia za wykonanie usług wyszczególnionych w § 1
będzie wypłacana ryczałtowo w wysokości 1/12 ogólnej wartości kontraktu, tj.
………………………
netto
+
VAT
…………………………….
=
brutto:
…………………………………./miesięcznie.
§3
1. Osobą reprezentującą Zamawiającego (przy realizacji niniejszej umowy) jest Pan Robert
Witaszek – Główny Specjalista ds. gospodarczych Sądu Rejonowego w Olkuszu.
2. Osobą reprezentująca Wykonawcę (przy realizacji niniejszej umowy) jest
..........................................................................................................................................
3. Osoby wskazane w pkt. 1 mogą zostać zmienione jedynie w przypadku poinformowania
stron w formie pisemnej o zaistnieniu zmiany.
§4
Dla prawidłowego wykonania usług przez Wykonawcę Zamawiający:
1. Przekaże Wykonawcy obiekt do dozorowania oraz udostępni pomieszczenie portierni dla
pracowników Wykonawcy. Z czynności odbioru obiektu spisany będzie protokół przejęcia
obiektu do dozorowania.
2. Odpowiada za stan techniczny obiektu (zamków, zamknięć, ogrodzenia, oświetlenia, itp.).
§5
1. Wykonawca wykonywać będzie zlecone przez Zamawiającego usługi określone w § 1
umowy przy pomocy pracowników ochrony spełniających wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu listę pracowników którzy będą brać udział w realizacji przedmiotu
zamówienia wraz z kopią licencji pracownika ochrony lub kopią zaświadczenia o wpisie na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
2. W stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac objętych
niniejszą umową Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed dopuszczeniem
pracowników do pracy zaświadczenie o niekaralności z KRK.
3. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować pisemnie Zamawiającego o
zmianach w składzie pracowników zatrudnionych przy dozorze.
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego odsunie od pracy pracownika nie wypełniającego
wg Zamawiającego należycie obowiązków, po jednokrotnym uprzednim ostrzeżeniu
Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym do wykonywania
prac objętych niniejsza umową odpowiednie jednolite ubranie służbowe oraz identyfikatory
ze zdjęciem, których wzór zatwierdzi Zamawiający.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym do wykonywania
prac objętych niniejsza umową łączność krótkofalową z odpowiednimi służbami oraz miedzy
pracownikami.
7. Wykonawca niezwłocznie zgłaszał będzie Zamawiającemu zauważone uszkodzenia: sieci
c.o., sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, wyposażenia węzłów sanitarnych, sprzętu
biurowego, instalacji alarmowej, instalacji telewizji dozorowej i in.
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie zobowiązuje się
również do zapewnienia swoim pracownikom środków czystości, narzędzi, sprzętu oraz
innych elementów koniecznych do należytego wykonania prac objętych umową.
9. Wykonawca może zlecić wykonanie czynności będących przedmiotem umowy
Podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich
wykonania i że zawarł w ofercie oświadczenie, iż powierzy Podwykonawcom wykonanie
części (zakresu) zamówienia.
10. W przypadku określonym w §5 ust.9 umowy, sporządza się pisemną informację o
podwykonawcach wskazanych przez Wykonawcę oraz zakresie usług im powierzonym.
Informacja zaakceptowana przez Zamawiającego, stanowi integralną część umowy.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace,
których wykonanie powierzył Podwykonawcom.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających
dane identyfikujące Podwykonawców.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.
14. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za
działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
§6
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z
wykonywaną umową mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu, oraz
stosowanie się do odpowiednich przepisów porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.
§7
1. Rozliczenie pomiędzy umawiającymi się stronami usług objętych niniejszą umową
odbywać się będzie z dołu w okresach miesięcznych w drodze przelewu należności w
terminie 30 dni od daty otrzymania właściwie wystawionej faktury VAT.
2. Fakturowanie przez Wykonawcę należności za wykonanie usług następuje po upływie
danego miesiąca w wysokości miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 2 pkt. 2.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada nr NIP: 637-10-63-771 i upoważnia Wykonawcę
posiadającego nr NIP: ......................................................... do wystawiania faktur VAT bez
podpisu Zamawiającego.
§8
1. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania w części lub w całości
usług określonych w § 1 niniejszej umowy lub powstania szkody związanej z wykonywanymi
usługami z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo
karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia miesięcznego oraz niezależnie od
poniesionych kar odszkodowanie w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych
strat, jakie powstały na skutek niewłaściwego świadczenia usługi przez Wykonawcę.
2. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania do wykonania lub należytego
wykonania obowiązków, Zamawiającemu przysługuje oprócz kar umownych ujętych w pkt. 1
prawo do odstąpienia od umowy lub zlecenia wykonania prac innemu wykonawcy. O
potrzebie wykonania prac w trybie zastępczym Zamawiający powiadomi Wykonawcę
pisemnie a kosztami wykonania tych prac zostanie obciążony Wykonawca.
3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kary z wynagrodzenia.
§9
1. Umowa niniejsza została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia………………… do dnia
…………………….
2. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnego
aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron – zgodnie z zapisami Ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
§12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron
Zamawiający
Wykonawca
Download