Miejskie Przedszkole Nr 37 w Rudzie Śl.

advertisement
Miejskie Przedszkole Nr 37 w Rudzie Śl.
Spis treści
1. Wstęp
…………………………………………………………………. 2
2. Podstawa programowa
………………………………………………. 3
3. Cele/Kryteria sukcesu …………………………………………………. 5
4. Wartości wychowawcze –formy realizacji ……………………………. 6
5. Model absolwenta ………………………………………………………. 9
6. Ewaluacja ………………………………………………………….……10
2
1. Wstęp:
Plan działań wychowawczych Miejskiego Przedszkola Nr 37
w Rudzie Śląskiej oparty jest na wieloletnich doświadczeniach
nauczycielek, obserwacjach zachowań dzieci i osiągnięć związanych
z rozwojem społecznym i emocjonalnym. Aby uniknąć ewentualnych
możliwych potknięć życiowych naszych wychowanków w życiu
społecznym, dać im większe szanse rozwoju pragniemy wykorzystać
każdą chwilę i dany nam czas już teraz na pracę nad pełnym rozwojem
poznawczym i społecznym naszych wychowanków.
Przyjmując panujący powszechnie system wartości oraz wiek
rozwojowy dzieci, określiłyśmy zasady i normy postępowania ważne dla
dziecka w społeczności przedszkolnej oraz poza placówką. Pragniemy
wyposażyć nasze dzieci przez czas obecności w przedszkolu w system
wartości oraz umiejętność życia w grupie a także doprowadzić do
powstania własnego pozytywnego wizerunku każdego wychowanka.
Plan jest zgodny z podstawą programową wychowania
przedszkolnego określoną w załączniku nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 4, poz. 17).
3
2. Podstawa programowa:
 Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby





lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do
racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym
także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w
poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz
nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
i intelektualnych.
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich
przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej
(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy
patriotycznej.
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie
się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie
i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
podstawowej:
 Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią
i czego oczekują;
grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy.
 Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
(stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych)
oraz w świecie dorosłych.
 W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych
i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań.
 Wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom,
które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie
należy wyszydzać i szykanować innych.
 Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres
zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.
4
Kształtowanie
czynności
samoobsługowych,
nawyków
higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu
ładu i porządku.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
podstawowej:
 Umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby.
 Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do
stołu i sprząta po sobie.
 Samodzielnie korzysta z toalety.
 Samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i nie
naraża ich na zgubienie lub kradzież.
 Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
podstawowej:
 Dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach
zdrowego żywienia.
 Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach
w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali
gimnastycznej.
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
podstawowej:
 Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji.
 Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe
wypowiedzi.
 W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz
innych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
podstawowej:
 Wie, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i gdzie można
otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.
 Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach
i korzystaniu ze środków transportu.
5
 Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika
ich.
 Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny
w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się
bezpiecznie bawić.
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
podstawowej:
 Wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym
się zajmują.
 Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze
instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez
ważne osoby, np. policjanta, strażaka.
 Wie, jakiej jest narodowości, ze mieszka w Polsce, a stolicą Polski
jest Warszawa.
 Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska
należy do Unii Europejskiej.
 Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
3. Cele/Kryteria sukcesu
Cel główny:
Wychowanie dziecka wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej,
przygotowanego do życia, zgodnego z ogólnie przyjętymi normami
społeczno - moralnymi.
Cele szczegółowe:
• tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym
dziecko wzrasta,
• tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających
zdrowiu psychofizycznemu,
•
kształtowanie postaw moralnych: kultura osobista, tolerancja,
życzliwość, uprzejmość, takt, prawdomówność, sprawiedliwość,
odpowiedzialność,
•
poznawanie, przeżywanie i akceptacja takich zachowań jak:
dobro, piękno, indywidualność, tolerancja, empatia, koleżeństwo,
• rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła,
• uświadomienie zagrożeń otaczającego świata,
• przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych,
• uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
6
Kryteria sukcesu:
Dziecko:
• Umie funkcjonować w środowisku, zgodnie z przyjętymi normami.
• Szanuje cudze zdanie i wolność innych.
• Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
• Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów
grzecznościowych.
• Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
• Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych.
• Zna swoje prawa i obowiązki.
• Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
• Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych
sytuacjach.
• Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości,
decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
• Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych,
umie z godnością przyjmować porażki.
• Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i
umiejętności.
4. Wartości wychowawcze – formy realizacji
I. Wartość: KULTURA BYCIA
Zasada: Bądź kulturalny
Normy postępowania:

używaj
form
grzecznościowych:
„proszę”,
„dziękuję”,
„przepraszam”,
 pamiętaj o witaniu i żegnaniu się – używaj wyrażeń: „dzień dobry”,
„do widzenia”, „cześć”,
 okazuj szacunek dorosłym i osobom starszym,
 stosuj zasadę „dziewczynka ma pierwszeństwo”,
 słuchaj, gdy ktoś mówi, nie przerywaj,
 nie niszcz (zabawek, przedmiotów, środowiska, pracy innych),
 prawidłowo posługuj się sztućcami,
 po skończonym posiłku wytrzyj usta, podziękuj i zasuń krzesełko.
FORMY REALIZACJI:
7
 dostarczanie dzieciom właściwych wzorców zachowania, m.in.
poprzez postępowanie nauczyciela, teatrzyki, pogadanki, bajki,
teksty literackie, itp.,
 organizowanie uroczystości z okazji np. Dnia Babci i Dziadka oraz
Mamy i Taty,
 spotkania grupowe z rodzicami,
 wykorzystywanie różnorodnych sytuacji dnia codziennego, również
zajęć z całą grupą do zwracania uwagi na swój sposób bycia,
komunikowania się z innymi, zwracania się do innych.
II. Wartość: ZDROWIE
Zasada: Dbaj o swoje zdrowie i innych
Normy postępowania:
 nie krzycz, mów umiarkowanym głosem,

bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach
(przebywaj często na świeżym powietrzu),
 hartuj swój organizm,
 ubieraj się stosownie do pogody i pory roku,
 myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji,
 myj zęby po posiłkach,
 zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu,
 prawidłowo wydmuchuj nos,
 pokonuj uprzedzenia do niektórych potraw poprzez ich próbowanie.
FORMY REALIZACJI:
 wycieczki oraz spacery do parku i wokół przedszkola,
 pogadanki dotyczące zachęcania dzieci do czynnego wypoczynku,
poszanowania środowiska przyrodniczego, do ograniczania czasu
spędzanego przed telewizorem,
 organizowanie teatrzyków o tematyce prozdrowotnej,
 nauka wierszy i piosenek,
 czynny udział w gimnastyce korekcyjnej,
 udział w zmaganiach sportowych podczas Spartakiady sportowej
przedszkolaków,
 przenoszenie (w okresie wiosenno-letnim) zabaw ruchowych do
ogrodu,
 wspólne spożywanie posiłków.
III. Wartość: BEZPIECZEŃSTWO
Zasada: Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych
Normy postępowania:
8
 nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw,
 przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych,
 informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe
samopoczucie),
 pamiętaj swój adres zamieszkania,
 nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,
 nie biegaj po przedszkolu,
 nie popychaj kolegów,
 zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,
 nie baw się w miejscach niedozwolonych,
 korzystaj z narzędzi i przyborów (np., nożyczek, łopatki) zgodnie
z zasadami ich użytkowania,
 nie manipuluj urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru dorosłych.
FORMY REALIZACJI:
 dostarczanie wzorców właściwego zachowania,
 spotkania ze specjalistami, np. lekarzem, weterynarzem,
policjantem, strażakiem, itp.,
 poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach
zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
 ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w
przedszkolu,
 prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących rozumienie zasad
kodeksu drogowego dla pieszych.
IV. Wartość: WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
Zasada: Kontroluj swoje zachowanie/Dbaj o miłą atmosferę w grupie
Normy postępowania:
 wyrażaj swoje emocje w sposób przez akceptowany przez innych,
 zwracaj się z problemem do nauczyciela,
 nie obrażaj się,
 nie bądź agresywny,
 baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym,
 pamiętaj o konsekwencjach swojego zachowania,
 słuchaj, co mówią inni, spokojnie oczekuj na swoją kolej,
 pomagaj młodszym, słabszym, mniej sprawnym,
 dziel się z innymi tym, co masz,
 ciesz się z własnych sukcesów, doceniaj sukcesy innych,
 z godnością przyjmuj porażki.
FORMY REALIZACJI:
 - uwrażliwianie na potrzeby innych,
9
 zachęcanie i pomaganie wychowankom we wszelkich działaniach
na rzecz innych, organizowanie zbiórek dla potrzebujących –
biednych i chorych dzieci oraz zwierząt ze schronisk,
 dostarczanie wzorców właściwego zachowania poprzez teksty
literackie, bajki, inscenizacje, itp.
 ustalanie i wdrażanie do respektowania zasad i reguł zgodnego
współżycia w grupie,
 udział w konkursach wewnątrz i międzyprzedszkolnych.
V. WARTOŚĆ: TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE
Zasada: Poznaj tradycje swojej rodziny i Ojczyzny, w której mieszkasz
Normy postępowania:
 kultywuj tradycje swojej rodziny,
 rozmawiaj z rodzicami, dziadkami o ich pracy
 pamiętaj o ważnych uroczystościach rodzinnych
 szanuj tradycje narodowe
 poznawaj piękno swojego miasta
FORMY REALIZACJI:
 pobudzanie ciekawości do interesowania się tradycjami swojej
rodziny
 wzmacnianie więzi poprzez udział rodziców i dziadków
w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu
(zajęcia otwarte, uroczystości okolicznościowe, wycieczki, festyn,
Karuzela, Spartakiada Sportowa, zajęcia adaptacyjne, itp.),
 organizowanie spotkań z rodzicami i dziadkami celem poznanie ich
pracy zawodowej, wysłuchania ciekawych opowieści, itp.,
 uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej (podczas
zajęć i przy nadarzających się okazjach),
 spacery i wycieczki
 udział we wspólnym organizowaniu kiermaszów świątecznych
 pisanie artykułów do gazetki przedszkolnej.
5. Model absolwenta
• Prawidłowo funkcjonuje w ogólnie akceptowanej hierarchii
wartości.
• Jest koleżeński, tolerancyjny, szanuje cudzą własność, dzieli się
z innymi, tym, co posiada.
•
Szanuje rówieśników, pracowników przedszkola i osoby starsze
poza placówką.
10
• Wykazuje się wysoką kulturą osobistą, wyrażającą się, na co dzień
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kulturą bycia, języka, dbałością o swój wygląd, stosunkiem do
innych, itp.
Dba o środowisko naturalne, jest wrażliwy na problemy związane z
jego ochroną.
Jest samodzielny i zaradny, potrafi radzić sobie w różnych
sytuacjach.
Kontroluje swoje zachowanie, radzi sobie z negatywnymi emocjami
i unika zachowań agresywnych.
Dba o ład i porządek w sali oraz na terenie przedszkola.
Właściwie funkcjonuje w grupie, pełni wyznaczone role, sumiennie
wywiązuje się z powierzonych obowiązków.
Unika niebezpiecznych zabaw i zachowań.
Zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi.
Zna swoje prawa i potrafi się do nich odwołać.
Uczestniczy we wspólnych działaniach grupy.
Odróżnia fikcję od świata realnego.
Odnajduje własne miejsce w społeczności przedszkolnej i poza
nią.
6. Ewaluacja
Aby przekonać się, czy zaproponowany plan ma pożądany wpływ na
wychowanków, pedagogów, personel, środowisko rodzinne, konieczne
jest przeprowadzenie ewaluacji - działań zmierzających do stwierdzenia,
czy zawarte w nim treści są skuteczne w pracy wychowawczodydaktycznej. Istotne jest, więc określenie efektywności i badanie
przyrostu kompetencji poprzez zaplanowane działania.
Sposoby ewaluacji:
1. Analiza dokumentacji pedagogicznej:
2. Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:
3. Analiza twórczości dziecięcej:
4. Rozmowy z dziećmi, rodzicami, wychowawcami grup.
5. Ocena grupy przez nauczyciela.
7. Prezentacje dokonań dzieci na stronie internetowej przedszkola.
8. Materiał reportażowy, np. zdjęcia, nagrania itp.
11
Download