Opracowanie PIDE 19str - Nowy folder - Vasto_Lorde

advertisement
Opracowanie PIDE 19str.doc
(680 KB) Pobierz
1. Ogólna charakterystyka odbiorów i sieci rozdzielczych (struktury otwarte,
zamknięte, układy i konfiguracje sieci
A. Podział sieci rozdzielczych:
- Miejskie sieci elektroenergetyczne (MSE)
[sieci niskiego napięcia (nn), średniego napięcia (sn) i ostatnio również sieci 110kV; w
MSE wyróżnia się osiedlowe sieci elektroenergetyczne (OSE); w skład OSE wchodzą:
sieci nn i sieci rozdzielcze SN na terenach osiedli mieszkaniowych]
- Rejonowe sieci elektroenergetyczne (RSE)
[sieci zasilające wsie, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe znajdujące się
poza terenami miejskimi; w skład RSE wchodzą: sieci 110kV, sieci średniego
napięcia(SN) i sieci niskiego napięcia (nn); sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie
nazywa się często wiejskimi sieciami elektroenergetycznymi (WSE)]
- Przemysłowe sieci elektroenergetyczne (PSE)
[sieci w zakładach przemysłowych; w zależności od wielkości zakładu i zużycia energii
są to: sieci niskiego napięcia (nn), średniego napięcia (SN), i 110kV; w dużych
kombinatach przemysłowych na terenie zakładu mogą znajdować się również elementy
sieci 220kV, a nawet 400kV(nie są to jednak sieci rozdzielcze); sieci nn w halach
przemysłowych często nazywa się instalacjami elektroenergetycznymi]
- Sieci elektroenergetyczne wnętrzowe (SEW)
[sieci w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej; najczęściej
są to tylko sieci niskiego napięcia (nn), znacznie rzadziej średniego (SN); również te sieci
często nazywamy instalacjami elektroenergetycznymi]
B. Struktury otwarte:
Cechy[brak rezerwowania odbiorów, uszkodzenie sieci w dowolnym miejscu powoduje
zanik dostawy energii elektrycznej do części odbiorów; wznowienie dostawy energii jest
możliwe dopiero po naprawieniu uszkodzenia; w układach tych niezbędne jest
stosowanie selektywnie działających zabezpieczeń; można stosować tam gdzie istnieje
duża niezawodność występujących w nich elementów oraz małe wymagania
niezawodnościowe odbiorców]
- układ promieniowy
[energia elektryczna odbioru jest pobierana tylko w jednym punkcie sieci i doprowadzana
może być do odbioru tylko po jednej drodze(jest to linia od stacji zasilającej do odbioru
na końcu tej linii; układ promieniowy bez rozgałęzień powiązany jest ze stacją zasilającą
odrębną specjalnie dla niego przeznaczoną linią]
- układ promieniowy rozgałęziony
- układy magistralne
C. Struktury zamknięte:
Cechy [siec zamknięta ma możliwość zasilania każdego z odbiorów z kilku niezależnych
źródeł, co najmniej z 2; źródłami tymi mogą być oddzielne stacje zasilające lub sekcje
szyn zbiorczych w tych samych stacjach, przy czym każda z sekcji musi być zasilana z
oddzielnych transformatorów; Ciągi liniowe w tych sieciach prowadzone muszą być
między niezależnymi źródłami, cecha ta wynika z konieczności rezerwowego zasilania
odbiorców w celu spełnienia podstawowego wymagania stawianego sieciom: pewność
dostawy energii Ele]
- układ pętlowy:
- układ kłosowy:
- układ wrzecionowy:
- układ dwuliniowy zamknięty (dwumagistralny):
- układ kratowy
2.Zasady obliczania rozpływu mocy i spadków napięć w sieci (podstawowe
pojęcia i wzory):
-promieniowej i rozgałęźniej
-dwustronnie zasilanej
Strata napięcia –jest to różnica geometryczna wektorów napięcia pomiędzy dwoma punktami
sieci-jest to wielkość wektorowa
U12=U1-U2
Spadek napięcia-to różnica modułów (wartości skutecznych) napięć między dwoma punktami
sieci –jest to wielkość skalarna
U12=U1-U2
Wzdłużna strata napięcia (moduł)
Poprzeczna strata napięcia (moduł)
Strata mocy czynnej
Strata mocy biernej
Straty poprzeczne mocy (jałowe)
-Mocy czynnej
-Mocy biernej
Strata mocy czynnej i biernej w transformatorze
Do obliczenia rozpływu prądów
-dla dwustronnie zasilanej
100%
3. Regulacja napięcia i kompensacja mocy biernej w układach sieciowych
-
Zadaniem regulacji napięcia jest ograniczenie odchyleń wartości napięcia u odbiorców,
poprzez regulowanie wartości fazy i napięcia. W sieciach zamkniętych zmiana modułu
napięcia i jego fazy powoduje zmiany rozpływu prądów i zmiany napięć w całej
sieci. Zmiana fazy w sieciach otwartych nie powoduje zmian rozpływu prądów.
- Napięcie można regulować przez:
o Zmianę sił elektromotorycznych generatorów i przekładni transformatorów
Zmianę impedancji sieci (-zmiana przekroju przewodów / wprowadzanie
połączeń równoległych / stosowanie baterii kondensatorów szeregowych)
o Wprowadzanie do sieci dodatkowych mocy biernych ( równoległe kondensatory i
dławiki)
- Środki regulacji napięć
o Regulacja pierwotna – działa w ramach indywidualnego urządzenia oparte na
lokalnym pomiarze wielkości fizycznej , realizowane przez:
 Regulatory napięcia generatorów
 Przełączniki zaczepów transformatorów
 Dławiki, kondensatory, kompensatory
o Regulacja wtórna – koordynacja działania regulacji pierwotnej grupy urządzeń
relalizowana przez automatyczne układy:
 ARNE – regulacja na szynach przyelektrownianych rozdzielni NN i
110KV
 ARST – regulacja grup transformatorów NN/110kV
o Regulacja nadrzędna – utrzymanie bezpiecznego i w miarę optymalnego stanu
systemu realizowane ręcznie lub automatycznie
o
-
Regulacja napięcia przez zmianę położenia przełącznika zaczepów transformatorów –
Uzwojenia pierwotne wszystkich faz, posiadają odczepy, umożliwiające zmianę
przekładni całego transformatora. Wyprowadzenia te są podłączone do przełącznika
zaczepów. Zmiana położenia przełącznika zwiększa, lub zmniejsza liczbę zwojów
czynnych po stronie pierwotnej, a tym samym obniża lub podwyższa wartość napięcia
po stronie wtórnej transformatora.
Zmiana zaczepów w stanie beznapięciowym:
Zmiana zaczepów pod obciążeniem:
Dobór przekładni transformatorów – dla stanu obciążenia maksymalnego i minimalnego
sprowadza się do spełnienia nierówności:
Uddop – dopuszczalne dolne odchylenie napięcia
Ugdop – dopuszczalne górne odchylenie napięcia
UNTi – przyrosty napięcia na i-tym transformatorze wynikające z przekładni
UZTi – przyrosty napięcia na i-tym transformatorze uzyskane w wyniku regulacji
zaczepowej
Uj – spadek napięcia na j-tym elemencie
Uszz – odchylenie napięcia na szynach zasilających
Zasada regulacji napięcia za pomocą kondensatorów szeregowych
Wykres poziomów napięcia wzdłuż linii przy U1 = const
A – stan pierwotny B – stan po załączeniu kondensatorów
Kondensatory szeregowe – ograniczenie spadku napięcia
Spadek napięcia przed zainstalowaniem baterii kondensatorów
Spadek napięcia po zainstalowaniu baterii kondensatorów
Przyrost napięcia po zainstalowaniu baterii kondensatorów
Zasada regulacji napięcia za pomocą kondensatorów równoległych - zmiana rozpływu mocy
biernej
Kompensacja mocy biernej - bateria kondensatorów równoległych
Przez linię przepływa moc S, współczynnik mocy:
W celu zwiększenia współczynnika do wartości cos2’ dołączono baterię kondensatorów
pobierającą moc pojemnościową Qc
Moc baterii wynosi
gdzie
Qc’ – moc bierna przepływająca przez linię po załączeniu baterii kondensatorów
Kompensacja indywidualna
mocy biernej – Kondensator jest
dołączony bezpośrednio przy
odbiorniku
Kompensacja grupowa mocy biernej – Bateria
kondensatorów dołączona do rozdzielni zasilającej kilka
urządzeń
Kompensacja centralna mocy biernej - Bateria kondensatorów dołączona do stacji
transformatorowej po stronie górnego lub niskiego napięcia
Korzyści stosowania kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych
- zmniejszanie spadków napięcia
- Zmniejszanie strat mocy czynnej
- Zwiększanie przepustowości układów zasilających
4. Normy dotyczące obliczeń zwarć
- PN-74/E-05002 dobór aparatów wysokonapięciowych w zależności od warunków
zwarciowych
- PN-EN 60909-0 Prąd zwarciowy w sieciach trójfazowych prądu przemiennego.
Założenia uproszczone:
- Podczas zwarcia nie występuje zmiana liczby obwodów dotkniętych zwarciem tzw. w całym
rozpatrywanym okresie występuje ten sam rodzaj zwarcia,
-Przełączniki zaczepó transformatora znajdują się w położeniu podstawowym,
- Pomija się rezystancję elementów , jeżeli X/R≥3
- Pomija się pojemności linii i kabli oraz admitancje poprzeczne autotransformatorów
- pomija się wpływ prądów obciążeniowych, zakładając stan bezprądowy sieci na chwilę przed
zwarciem
- zakłada się symetrię układu trójfazowego.
Charakterystyka zwarć odległych od generatora
Prąd zwarciowy przy zwarciu odległym od generatora (przebieg
charakterystyczny)
Ik” — prąd zwarciowy początkowy,
ip — prąd udarowy,
Ik — ustalony prąd zwarciowy,
id.c. — składowa nieokresowa zanikająca prądu zwarciowego,
A — wartość początkowa składowej nieokresowej id.c.,
1 — obwiednia górna, 2 — obwiednia dolna
Z uwagi na usytuowanie miejsca zwarcia — odległe od źródeł rzeczywistych (generatorów,
silników) — wartości prądów początkowego, ustalonego i wyłączeniowego są równe, tzn.:
Ik=Ib=Ik”
Charakterystyka zwarć powstałych w pobliżu generatora.
Prąd zwarciowy przy zwarciu w pobliżu generatora (przebieg
charakterystyczny)
Ik " — prąd zwarciowy początkowy,
i p — prąd udarowy,
Ik — ustalony prąd zwarciowy,
...
Plik z chomika:
Vasto_Lorde
Inne pliki z tego folderu:
 opracowanie 1-7.pdf (1496 KB)
Opracowanie PIDE 19str - skrócone.doc (443 KB)
 Opracowanie PIDE 19str.doc (680 KB)
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej Frąckowiak KŁ 2012.pdf (2539 KB)
 pyt.5lech.docx (8690 KB)


Inne foldery tego chomika:



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
FiG
kolejne
następne
Download