Łukasz Cieślik Projekt i implementacja internetowej bazy

advertisement
INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ
POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Łukasz Cieślik
PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ
BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA
WIEDZY EKOLOGICZNEJ
praca magisterska
studia dzienne
kierunek studiów: informatyka
specjalność: informatyka stosowana w inŜynierii środowiska
promotor: dr inŜ. Robert Szczepanek
nr pracy: 2049
data złoŜenia: .......................................
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel/fax (+48 12) 628 20 41
e-mail: [email protected]
internet: www.iigw.pl
Łukasz Cieślik
Projekt i implementacja internetowej bazy danych
do wymiany i promowania wiedzy ekologicznej
Praca magisterska
Pracę wykonano przy współpracy z Klubem Gaja
Podziękowania:
Pragnę w szczególny sposób podziękować Panu Doktorowi Robertowi Szczepankowi, opiekunowi
mojej pracy, za poświęcony mi czas i wszystkie wskazówki metodyczne i rzeczowe.
Chciałbym równieŜ podziękować Panu Jackowi BoŜkowi za moŜliwość współpracy z Klubem GAJA
i Pani Joli Migdał za wszelkie przekazane mi materiały dotyczące ekologii.
Pracę dedykuję moim rodzicom oraz Ewie.
Spis treści:
Wstęp .................................................................................................................5
ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie do baz danych ...................................................6
1.1 Definicja i rodzaje baz danych................................................................................6
1.2 Zasada działania bazy danych...............................................................................15
1.3 Schemat i elementy systemu bazy danych...........................................................17
ROZDZIAŁ 2 Gromadzenie i wymiana informacji .........................................21
2.1 Wymiana informacji w Internecie ........................................................................21
2.2 Darmowe narzędzia i systemy CMS ....................................................................25
ROZDZIAŁ 3 Projekt Internetowego Edukatora Ekologicznego (IEE).........28
3.1 Program edukacji ekologicznej - Projekt „Zaadoptuj rzekę” .............................28
3.2 Opis projektowanego systemu ..............................................................................34
3.3 Struktura i relacje w IEE .......................................................................................36
3.4 Funkcje tabel i pól słuŜących do przechowywania danych ................................39
3.5 Funkcjonalność i opis działania systemu .............................................................42
3.6 Zarządzanie IEE.....................................................................................................48
ROZDZIAŁ 4 „Zaadoptuj rzekę” w IEE...........................................................58
Podsumowanie................................................................................................61
Spis rysunków .................................................................................................62
Spis tabel .........................................................................................................63
Zasoby internetowe ........................................................................................65
Abstrakt............................................................................................................66
Wstęp
Celem pracy jest zrealizowanie bazy danych dla potrzeb portalu internetowego,
słuŜącego do informowania społeczeństwa (w szczególności dzieci i młodzieŜy)
o zachowaniach i działaniach proekologicznych w aspektach Ŝycia codziennego.
Przedstawiona w niej struktura bazy danych będzie takŜe podstawą do stworzenia
niewielkiego systemu zarządzania treścią (CMS – Content Management System), który
umoŜliwiał będzie zarządzanie witryną www bez konieczności znajomości języka
HTML.
Bazy danych jako uporządkowany zbiór danych, dający się w łatwy sposób
przeszukiwać i zarządzać, jest podstawowym i zarazem kluczowym elementem
większości systemów wykorzystujących katalogowanie i zapisywanie danych. Jest
takŜe elementem, od którego zaleŜy późniejsza funkcjonalność i uŜyteczność systemu.
Dlatego projekt bazy danych nierzadko pochłania 40% czasu przeznaczonego na
realizację danego przedsięwzięcia (systemu).
Niniejsza praca zawiera zarówno projekt bazy danych (strukturę tabel i relacji)
jak i prezentację interfejsu obsługującego tą strukturę. Jako jedno z moŜliwych
zastosowań zaprojektowanej struktury bazy danych został przyjęty system ułatwiający
wymianę wiedzy ekologicznej. Zakłada się, iŜ głównym odbiorcą wiedzy zawartej
w bazie będą szkoły, gimnazja, licea, jako instytucje zajmujące się edukacją.
Projektowany system będzie równieŜ słuŜył jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli,
umoŜliwiając przeszukiwanie bazy wiedzy ekologicznej według wielu kryteriów.
Dokument ten zawiera równieŜ ewentualne dalsze ścieŜki rozwoju stworzonego
oprogramowania.
Jako główne kryteria przy realizowaniu niniejszego systemu zostały przyjęte
prostota, łatwość obsługi oraz moŜliwość implementacji w darmowym środowisku
bazodanowym – MySQL.
5
ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie do baz danych
1.1 Definicja i rodzaje baz danych.
Baza danych (ang. data base) – pojęcie szeroko rozumianej elektronicznej
kartoteki, uwaŜane za miejsce do przechowywania danych, plików i itp. C.J. Date,
znany autorytet w dziedzinie zarządzania bazami danych twierdzi iŜ „baza danych to
nic innego jak skomputeryzowany system przechowywania rekordów” [Date 2000].
„Zwrot „baza danych” moŜe być równieŜ uŜywany do określenia wszystkiego –
zaczynając od pojedynczego zbioru danych, takiego jak spis telefonów, a kończąc na
skomplikowanym zestawie narzędzi słuŜących do zarządzania, manipulowania
i sterowania danymi. Zatem bazę danych naleŜy rozumieć jako zorganizowany zbiór
informacji, który zawiera jednolity rodzaj danych” [Riordan 2000].
MoŜna zatem stwierdzić iŜ uŜytkownik systemu opartego na bazie danych,
mający do dyspozycji narzędzia do przeprowadzania rozmaitych operacji na danych jest
w stanie dodawać nowe informacje do bazy, wydobywać szczególnie istotne z jego
punktu widzenia dane, a takŜe usuwać wpisy które zostały uznane za zbędne lub
zdublowane.
Bazę danych tworzą tabele. Tabela bazy danych podzielona jest na kolumny
i wiersze. Pola tabeli określają rodzaj informacji zawartych w poszczególnych
kolumnach. Wiersze tabeli zwane rekordami, zawierają informacje o jednym elemencie
tabeli bazy danych i aby ułatwić identyfikację danej informacji stosuje się numerację
pól.. Numerowanie rekordów pozwalana na dowolne sortowanie (porządkowanie)
danych w celu odnalezienia wymaganej informacji. Aby wyszukać wymaganą
informację naleŜy, w tym celu utworzyć kryterium wyboru (wyszukiwania), zwane
zapytaniem lub filtrem.
W węŜszym rozumieniu baza danych rozumiana jako zbiór uporządkowanych
i ułoŜonych ze sobą tematycznie danych, jest złoŜona z elementów o określonej
strukturze: rekordów lub obiektów. Z Bazami danych związane są mechanizmy
zarządzania, modyfikowania określające między innymi zasady porządkowania,
wyszukiwania i edycji.
6
Często potocznie bazą danych określa się oprogramowanie do tworzenia
i zarządzania bazami danych. Dlatego naleŜy zauwaŜyć, iŜ termin „baza danych” nie
obejmuje Aplikacji. Jest pojęciem wykluczającym Program/Aplikację składającą się
z formularzy i raportów wykorzystywanych bezpośrednio przez uŜytkownika, a takŜe
dodatków – takich jak oprogramowanie pośredniczące.
Najczęściej spotykanym rodzajem baz są relacyjne bazy danych, w których dane
grupowane są w wielu tablicach powiązanych ze sobą tzw. relacjami. W dobie sieci
komputerowych i Internetu coraz częściej mamy do czynienia z bazami rozproszonymi
- bazami danych przechowywanymi w róŜnych, nieraz bardzo odległych od siebie
miejscach sieci. A zatem „bazy danych pozwalają na wykonywanie szeregu operacji na
przechowywanych polach i rekordach, w szczególności na sortowanie według dowolnie
zdefiniowanych kryteriów, uzupełnianie o nowe elementy oraz przeszukiwanie według
zadanych słów kluczowych. Operacje te mogą być dowolnie łączone i rozbudowywane słuŜą do tego specjalne języki, z których najpopularniejszym jest SQL i jego odmiany
[Ratuszniak, Khadzhynov 2005].
PoniŜej został przedstawiony podział baz danych:
•
Ze względu na budowę:
a) Relacyjne bazy danych
b) Hierarchiczne bazy danych
c) Sieciowe bazy danych
d) Obiektowe bazy danych
e) Obiektowo - relacyjne bazy danych
•
Ze względu na sposób zarządzania bazami danych:
a) Operacyjne bazy danych
b) Analityczne bazy danych
7
Wszystkie typy baz danych łączy ze sobą kilka podstawowych cech.
Są to:
•
MoŜliwość bezpośredniego, interakcyjnego, uzyskiwania informacji z bazy
poprzez formułowanie pytań.
•
MoŜliwość przechowywania danych w postaci trwałej i zarządzanie
pamięcią wtórną, w której przechowuje się informacje bazy danych.
•
Zapewnienie kontroli jednoczesnego dostępu do danych.
•
MoŜliwość odzyskiwania danych w przypadku błędów pracy systemu i
ochrony danych przed niepowołanym dostępem.
PoniŜszy podział baz danych pochodzi ze Słownika encyklopedycznego
informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, opracowanego przez
B. Bojar w 2002 roku.
Analityczne bazy danych.
Ten typ baz wykorzystywany jest przede wszystkim do przechowywania danych
historycznych i informacji związanych z pewnymi wydarzeniami. Są to dane, które nie
wymagają modyfikowania, są one statyczne tzn. bardzo rzadko, lub w ogóle nie ulegają
zmianom. Bazy te są wykorzystywane po to, aby np. przeanalizować tendencje rynkowe
lub na podstawie długoterminowych danych statystycznych przewidzieć prognozy na
przyszłość. Przykładem takiej bazy są np. bazy testów chemicznych lub danych
pomiarowych.
Operacyjne bazy danych.
Bazy operacyjne są to bazy wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje
potrzeba gromadzenia danych oraz ich modyfikowania. Ten typ baz przechowuje dane
dynamiczne, tzn. takie, które ulegają ciągłym zmianom i przedstawiają aktualny stan
rzeczy, której dotyczą. Zazwyczaj to ten typ bazy moŜna spotkać w róŜnych
przedsiębiorstwach i organizacjach, gdyŜ jest to jeden z najpopularniejszych typów baz
danych. Przykładem takiej bazy danych są np. bazy inwentaryzacyjne lub bazy obsługi
zamówień.
8
Hierarchiczne bazy danych
Jest to pierwsza udana elektroniczna implementacja bazy danych, do dnia
dzisiejszego jeszcze uŜywana w duŜych magazynach. Powstała na początku lat
sześćdziesiątych, oparta jest o strukturę drzewiastą o wielu gałęziach. Wszystkie
elementy danych w bazie hierarchicznej są zorganizowane w bardzo logiczny sposób.
Oznacza to, iŜ kaŜda wartość obiektu danych jest logicznie powiązaną z jedną lub
kilkoma wartościami innego obiektu danych. Hierarchiczna baza danych ma wiele zalet:
przede wszystkim jest łatwa do wdroŜenia, ma bardzo prostą i łatwą do zrozumienia
strukturę, oraz zazwyczaj bardzo krótki czas dostępu.
Sieciowe bazy danych
Jest to zmodyfikowana wersja modelu hierarchicznego, stworzona przede
wszystkim w celu rozwiązania problemów związanych z bazami danych opartych
właśnie o model hierarchiczny. Elementy danych w tym modelu, są zorganizowane
w strukturę drzewiasta podobnie jak w przypadku modelu hierarchicznego. Jednak,
inaczej niŜ w modelu hierarchicznym, model sieciowy pozwala na definiowanie relacji
wiele-wiele w postaci struktury drzewiastej bez powtarzania poszczególnych wartości
w ramach obiektu danych. Zaletą sieciowego modelu baz danych jest szybkość, z jaką
moŜna
odczytać
dane,
oraz
większe
moŜliwości
bazy.
Obiektowe bazy danych (ODBMS – Object Data Base Management Systems)
Obiektowe bazy danych są efektem połączenia koncepcji opracowanych na
gruncie: bazy danych, obiektowych języków programowania i ogólnych rozwaŜań na
temat obiektowego postrzegania świata. Jednym z podstawowych celów tego typu bazy
danych jest bezpośrednie odwzorowanie obiektów i powiązań między nimi
wchodzących w skład aplikacji na zbiór obiektów i powiązań w bazie danych. Cechą
ODBMS jest to, Ŝe pozwalają one na przechowywanie danych o dowolnej strukturze,
zdefiniowanej przez projektanta, co skutkuje tym, iŜ Obiektowa baza danych sprawdza
się wszędzie tam, gdzie relacyjna baza danych napotyka trudności. Przykładem moŜe
być dynamicznie rozwijający się serwis WWW.
9
Relacyjno - obiektowe bazy danych
(ORDBMS – Object-Relational Data Base Management Systems)
ORDBMS jest stosunkowo nowym modelem baz danych, który powstał w wyniku
ewolucji systemów relacyjnych w kierunku obiektowych. Posiada wszystkie cechy bazy
relacyjnej rozszerzonej o moŜliwości bazy obiektowej. ORDBMS posiada przede
wszystkim moŜliwość przechowywania danych multimedialnych, przestrzennych, czy
np. abstrakcyjnych; co do tej pory dla bazy relacyjnej nie było moŜliwe do uzyskania.
Jednocześnie prosty interfejs powoduje, Ŝe ORDBMS są zdecydowanie bardziej
"przyjazne" dla przeciętnego uŜytkownika.
Relacyjne bazy danych (RDBMS - Relational Data Base Management Systems)
Za autora technologii relacyjnych baz danych uwaŜa się E. F. Codda. Relacyjne
bazy danych charakteryzują się tym, iŜ wiele tabel danych moŜe być między sobą
powiązanych.
Bazy
relacyjne
posiadają
wewnętrzne
języki
programowania,
wykorzystujące zwykle SQL (Structured Query Language – strukturalny język zapytań)
do operowania na danych, za pomocą których tworzone są zaawansowane funkcje
obsługi danych..
Dane przechowywane w relacyjnej bazie danych mogą posiadać następujące rodzaje,
czyli formy ich zapisu:
•
znakowy (ang. character) - dana moŜe przybierać tylko wartości znaków
pisarskich (alfabetycznych)
•
liczbowy (ang. number) - dana moŜe przechowywać tylko liczby
•
logiczny (ang. logical) - dana moŜe przybierać tylko dwie wartości: prawda,
fałsz (tak, nie)
•
data
(ang.
date)
-
dana
moŜe
przyjmować
postać
daty
i czasu
np. rok.miesiąc.dzień godz:min:sek
•
alfanumeryczny (ang. alphanumeric) - dana moŜe przybierać wartości znaków
ASCII oraz cyfry
•
numeryczny (ang. numeric) - wartościami danej mogą być tylko cyfry i znaki:
+ (plus), - (minus).
•
walutowy (ang. currency) - dana moŜe przyjmować wartości liczbowe razem
z symbolem waluty
10
•
notatnikowy (ang. memo) - dana moŜe być oddzielnym zbiorem tekstowym
słuŜącym do przechowywania dowolnych opisów.
•
binarny (ang. binary) - dana moŜe być np. plikiem dźwiękowym lub filmowym.
•
graficzny (ang. graphic) - dana przechowuje grafikę np. rysunki.
Podzielenie danych na tabele pozwala wprowadzić do systemu bazy danych
informacje na temat sposobu poprawnego łączenia powiązanych danych w logiczną
całość. W tym celu definiuje się relacje między tabelami.
Relacje występujące w relacyjnych bazach danych dzielą się na 3 kategorie:
•
Relacje jeden-do-jednego
•
Relacje jeden-do-wielu
•
Relacje wiele-do-wielu
Relacje typu jeden-do-jednego
Relacje te charakteryzują się tym ,Ŝe dla kaŜdej instancji jednego z dwóch rekordów
istnieje dokładnie jedna instancja drugiego rekordu np. czek i opłata (opłata jest
realizowana za pomocą jednego czeku i za pomocą jednego czeku moŜna zrealizować
tylko jedną opłatę). Ten typ relacji spotykany jest rzadko, poniewaŜ większość informacji
powiązanych w ten sposób moŜna zawrzeć w jednej tabeli. Relacje jeden-do-jednego
stosuje się czasami do podziału tabeli z wieloma polami, w celu odizolowania części
tabeli ze względów bezpieczeństwa, albo do przechowania informacji odnoszącej się
tylko do podzbioru tabeli głównej.
11
PoniŜszy
rysunek
przedstawia
w
sposób
graficzny
tworzenie
relacji
typu
jeden-do-jednego:
Rys.1. Przykład relacji jeden-do-jednego
Relacje typu jeden-do-wielu
Relacje te charakteryzują się tym, iŜ dla kaŜdej instancji jednego rekordu istnieje wiele
instancji drugiego rekordu. Relacja jeden-do-wielu jest realizowana poprzez utworzenie
atrybutu w rekordzie po stronie wiele, aby umieścić w nim klucz rekordu znajdującej się
po stronie jeden. Tak utworzony atrybut rekordu po stronie wiele nosi nazwę klucza
obcego poniewaŜ jest on głównym kluczem w innej tabeli. Relacja jeden-do-wielu jest
najbardziej powszechnym typem relacji.
12
PoniŜszy rysunek przedstawia w sposób graficzny tworzenie relacji typu jeden-do-wielu:
Rys.2. Przykład relacji jeden-do-wielu
.
Relacje typu wiele-do-wielu
W relacji wiele-do-wielu, rekord w tabeli A moŜe mieć wiele dopasowanych do niego
rekordów z tabeli B i tak samo rekord w tabeli B moŜe mieć wiele dopasowanych do
niego rekordów z tabeli A. Jest to moŜliwe przez zdefiniowanie trzeciej tabeli (nazywanej
tabelą łącza), której klucz podstawowy składa się z dwóch pól - kluczy obcych z tabel A
i B. Relacja wiele-do-wielu jest definiowana jako dwie relacje jeden-do-wielu z trzecią
tabelą. Na przykład, tabele "Zamówienia" i "Produkty" mogą być powiązane relacją
wiele-do-wielu zdefiniowaną przez utworzenie dwóch relacji typu jeden-do-wielu z tabelą
"Opisy zamówień".
13
PoniŜszy rysunek przedstawia w sposób graficzny tworzenie relacji typu wiele-do-wielu:
Rys.3. Przykład relacji wiele-do-wielu
14
1.2 Zasada działania bazy danych
Dane zapisywane są w bazie przewaŜnie w postaci pojedynczego pliku
o odpowiedniej strukturze. KaŜdy wpis w bazie danych nazywany jest rekordem, z kolei
rekordy składają się z pól. Przyjmując, Ŝe baza danych zawiera dane adresowe osoby,
kaŜdy rekord odpowiadał będzie pojedynczej osobie. Szczegółowe informacje takie jak
nazwisko, imię, adres, numer telefonu czy adres zamieszkania znajdą się w oddzielnych
polach.
Najczęściej spotykanym rodzajem baz są relacyjne bazy danych, w których dane
grupowane są w wielu tablicach powiązanych ze sobą tzw. relacjami. W dobie sieci
komputerowych i Internetu coraz częściej mają zastosowanie z bazy rozproszone - bazy
danych przechowywane w róŜnych, nieraz bardzo odległych od siebie miejscach sieci.
„Bazy danych pozwalają na wykonywanie szeregu operacji na polach
i rekordach, w szczególności na sortowanie według dowolnie zdefiniowanych kryteriów,
uzupełnianie o nowe elementy oraz przeszukiwanie według zadanych słów kluczowych.
Operacje te mogą być dowolnie łączone i rozbudowywane. Aby umoŜliwić te operacje
stworzono do tego celu specjalne języki, z których najpopularniejszym jest SQL”. [Date
2000]
NaleŜy równieŜ wyjaśnić, iŜ język SQL „Structured query language [SQL]
(strukturalny język zapytań) - to język zapytań opracowany przez IBM. Został on teŜ
zaadaptowany przez Oracle Corporation do zastosowania na inne platformy (w tym
PC). SQL jest obecnie standardem w większości profesjonalnych DBMS, szczególnie
opartych na architekturze klient-serwer. SQL zawiera ok. 60 poleceń i jest uŜywany do
tworzenia i modyfikacji zapytań oraz sterowania dostępem do danych zorganizowanych
w tablicach. SQL moŜe być uŜywany zarówno jako interfejs interaktywny, jak równieŜ
jako wbudowane polecenia w programie aplikacji”. [Dyson 1994]
Większość baz danych działa w oparciu o model klient-serwer. Moduł serwera
bazy danych ma wiele cech właściwych systemom operacyjnym: pozwala
administrować kontami uŜytkowników, umoŜliwia określanie praw dostępu do baz
danych, często udostępnia własny wiersz poleceń. Z kolei moduł klienta pozwala na
15
administrowanie bazami danych oraz przeglądanie ich zawartości - kierowanie zapytań
i odbieranie odpowiedzi.
„W Internecie bazą danych moŜe być zbiór artykułów list dyskusyjnych, oferta
księgarni wysyłkowej, ksiąŜka adresowa uŜytkowników, itp. Przykładowo - zadając
pytanie wyszukiwarce, w rzeczywistości korzystamy z jej ogromnej wewnętrznej bazy
danych przechowującej informacje o zawartości i połoŜeniu setek milionów
dokumentów internetowych. Szereg "tradycyjnych" baz danych (jak np. rozkłady jazdy,
katalogi biblioteczne, itp.) udostępnianych jest do uŜytku publicznego w sieci Internet.
Do korzystania z internetowych baz danych wystarczy zwykła przeglądarka WWW.
Wyświetla ona stronę WWW zawierająca graficzny interfejs dostępu (najczęściej jest to
mniej lub bardziej rozbudowany formularz) komunikujący się z bazą danych w jednym
z popularnych języków programowania - zwykle PHP, Perl lub Java” .[Pająk, Pająk,
Lasiński 2002].
16
1.3 Schemat i elementy systemu bazy danych
PoniŜszy schemat przedstawiony przez C.J. Date’a we „Wprowadzeniu do baz danych”
przedstawia ogólny zarys i ideę funkcjonowania systemu zarządzania bazą danych.
Rys.4. Schemat systemu zarządzania bazą danych
Na rysunku 4 został przedstawiony bardzo uproszczony schemat systemu bazy danych.
Trzy zasadnicze elementy składające się na system bazy danych to:
•
Dane
•
Programy/Aplikacje
•
UŜytkownicy
PoniŜej zostanie opisany kaŜdy z 3 kluczowych elementów systemu bazy danych.
Dane
W systemie z wieloma uŜytkownikami (multi-user system) dostęp do danych
uzyskuje kilku uŜytkowników jednocześnie. Przedstawiony w tej pracy projekt systemu
bazy danych będzie systemem typu multi-user. Głównym i zasadniczym celem systemu
17
z wieloma uŜytkownikami jest spowodowanie, aby kaŜdy uŜytkownik miał wraŜenie, iŜ
tylko on korzysta z bazy i danych w niej zawartych. Zatem naleŜy stwierdzić, iŜ dane
w takim systemie będą przede wszystkim współdzielone. Współdzielenie danych
stanowi duŜą zaletę systemów pracujących w rozległych i rozproszonych środowiskach.
W środowiskach mniej skomplikowanych bardziej istotną rolę odgrywa
integracja danych. Definicję Integracji
danych moŜna znaleźć na stronach
internetowych otwartej encyklopedii – wikipedia.com - Integracja odnosi się do
organizacji systemów (komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i polega
na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich
zasobów, takich jak pliki lub urządzenia. Na przykład firma moŜe posiadać bazę danych
zawierającą stany magazynowe. Jednocześnie moŜe posiadać witrynę internetową, która
powstała osobno. Integracja tych systemów daje moŜliwość, aby witryna internetowa
korzystała z bazy magazynowej i informowała internautów o dostępności towarów.
Współdzielenie danych umoŜliwia natomiast uŜywanie wspólnie przez kilku
uŜytkowników poszczególnych fragmentów danych. NaleŜy tu zauwaŜyć, iŜ kaŜdy
uŜytkownik ma dostęp do tych samych danych natomiast poszczególne osoby
korzystające z tych danych mogą wykorzystywać je w tym samym lub w innym celu.
MoŜliwości wspólnego uŜytkowania systemu, jest konsekwencją tego, Ŝe baza jest
zintegrowana. Dalej idącą konsekwencją, jest fakt, Ŝe kaŜdy uŜytkownik systemu
zwykle korzysta zwykle tylko z niewielkiej części całej bazy.
Zarządzanie bazą danych (Programy/Aplikacje)
Pomiędzy strukturą bazy danych a uŜytkownikami systemu występuje warstwa
oprogramowania zwana zarządcą bazy danych (database manager). Nazwy tej uŜywa
się zamienne z systemem zarządzania bazą danych (Data Base Management System –
DBMS). Przykładem takiego systemu moŜe być SQL
Microsoft.
Server – autorstwa firmy
Główną funkcją, jaką spełnia DBMS jest obsługa bazy danych przez
uŜytkowników nie posiadających obszernej wiedzy na temat szczegółów technicznych.
Innymi słowy system zarządzania bazą danych pozwala między innymi na
wykonywanie operacji zleconych przez uŜytkownika – takich jak zapytania SQL.
18
Przedstawionego poniŜej podziału uŜytkowników baz danych dokonał Dariusz Figura,
w pracy „Obiektowe bazy danych”.
UŜytkownicy
UŜytkownicy systemu bazy danych dzielą się na trzy grupy:
•
Programiści
aplikacji
(application
programmers)
-
są
oni
odpowiedzialni za pisanie (implementowanie) programów i aplikacji
wykorzystujących bazy danych w takich językach jak PHP, C#. Pisane
przez programistów programy przetwarzają dane na wszystkie typowe
sposoby – wyszukując istniejącą informację, dodając nową informację,
usuwając lub
zmieniając informację. Wszystkie te funkcje są
wykonywane poprzez podanie odpowiedniego polecenia do DBMS.
•
UŜytkownicy
(users)
–
osoby
bezpośrednio
komunikujące się
z systemem za pośrednictwem stacji roboczych lub terminali. PrzewaŜnie
uŜytkownicy uzyskują dostęp do bazy danych za pomocą jednej
z
aplikacji.
Aplikacja
taka
moŜe
być
dostarczona
wraz
z oprogramowaniem (przykładem jest środowisko MySQL oraz
towarzysząca obsłudze baz danych aplikacja PhpMyAdmin). Aplikacja
taka ma wbudowany procesor języka zapytań (query language
processor). Za pomocą tego procesora uŜytkownik moŜe wydawać
polecenia wysokiego poziomu, które są tłumaczone na odpowiednie
zapytania do bazy (takie jak SELECT, INSERT). DuŜa liczba systemów
spotykanych
w
dzisiejszym
świecie
posiada
takŜe
dodatkowe
wbudowane interfejsy, w których uŜytkownicy wcale nie wydają
jawnych instrukcji takich jak SELECT, lecz zamiast tego wykonują
operacje np. przez wybór odpowiednich gotowych pozycji w menu (lista
rozwijalna) lub wypełnienie rubryk formularza. Interfejsy te sterowane
przez menu lub formularze są łatwiejsze dla osób nie posiadających
wystarczającej wiedzy do obsługi takiego systemu. Ograniczenie opcji
wyboru dla uŜytkownika ogranicza równieŜ jego moŜliwości ingerencji
w
strukturę
bazy
danych,
a
co
z
tym
idzie
zmniejsza
prawdopodobieństwa zaistnienia błędnego zapytania.
19
Interfejsy sterowane poleceniami (terminal) wymagają natomiast
pewniej znajomości posługiwania się językiem zapytań. PoniewaŜ język
ten jest bardziej elastyczny, niŜ interfejsy oparte na menu lub
formularzach, umoŜliwiają one pewne funkcje, których nie ma w innych
interfejsach.
•
Administratorzy baz danych (Data Base Administrators) – są to osoby
odpowiadająca za dane zawarte w bazie. Do zadań administratora naleŜy
przede wszystkim podejmowanie decyzji, o tym, które dane powinny być
przechowywane, a następnie określanie zasad utrzymywania danych
i postępowania z przechowywanymi danymi. Przykładem takiej funkcji
jest osoba, która wskazywałaby, kto i jaką operacje moŜe wykonać, na
jakich danych i w jakich okolicznościach – innymi słowy – osoba
odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych. NaleŜy tutaj równieŜ
podkreślić, iŜ administrator danych jest kierownikiem, czyli osobą, która
równieŜ musi posiadać wiedze techniczną związaną z systemem. Osoba
będąca technikiem – specjalistą w dziedzinie IT – jest administrator bazy
danych (DBA), której zadaniem jest tworzenie rzeczywistej bazy danych
oraz implementacji technicznych sposobów kontroli potrzebnych do
realizacji róŜnych decyzji podejmowanych przez kierownika. DBA
odpowiada ponadto za zapewnienie odpowiedniej wydajności systemu
i realizacje wielu innych usług technicznych.
20
ROZDZIAŁ 2 Gromadzenie i wymiana informacji
2.1 Wymiana informacji w Internecie
Rozwój społeczeństwa informacyjnego tworzy nowy rodzaj otoczenia
gospodarki, który w zasadniczy sposób zmienia styl Ŝycia, nauki oraz pracy.
Następujące zmiany związane z wykorzystaniem technik teleinformatycznych sprzyjają
tworzeniu
rynków
elektronicznych
oraz
przekształcają
strukturę
i
sposób
funkcjonowania przedsiębiorstw. Powstająca gospodarka elektroniczna uwaŜana jest za
najbardziej perspektywiczną dziedzinę rozwoju gospodarczego oraz szansę zwiększenia
konkurencyjności, innowacyjności i efektywności. Przyczynia się ona do dynamicznego
rozwoju sektora usług informatycznych oraz opracowania nowych modeli biznesowych,
innowacyjnych metod pracy oraz handlu, a przez to do tworzenia nowych zawodów
i miejsc pracy.
Doświadczenia innych państw wskazują, Ŝe rozwój gospodarki elektronicznej w
krajach
wysokorozwiniętych
wspierany
jest
powszechnie
polityką
państwa
wyznaczającą priorytety rozwojowe oraz przyspieszającą procesy wdraŜania rozwiązań
gwarantujących nowoczesność i konkurencyjność gospodarek. Zgodnie z zasadą
subsydiarności dostrzega się, Ŝe działania poszczególnych podmiotów gospodarczych
oraz mechanizmy wolnego rynku nie są skuteczne w wystarczającym stopniu.
W szczególności małe i średnie firmy nie dysponują wystarczającym potencjałem wiedzy
oraz kapitałem by samodzielnie włączyć się w korzyści tzw. nowej gospodarki. Unia
Europejska oraz wysokorozwinięte państwa aktywnie wspierają udział małych
i średnich przedsiębiorstw w globalnej gospodarce elektronicznej oraz tworzą
niekomercyjne rozwiązania, sprzyjające kojarzeniu
i
współpracy partnerów
biznesowych. Rozwój e-gospodarki jest postrzegany jako jeden z kluczowych elementów
strategii wzmacniania pozycji europejskiej gospodarki w świecie. RównieŜ polski rząd
przyjął dokument pn. „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w Polsce”, w którym określił zadania związane z rosnącym zastosowaniem technik
teleinformatycznych w gospodarce oraz innych dziedzinach Ŝycia społecznego.
[Michalkiewicz 2004]
21
Rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz postęp w zakresie systemów
informatycznych, nie gwarantuje ukierunkowanego i skoordynowanego rozwoju
elektronicznej gospodarki, a zabezpiecza jedynie podstawę jej funkcjonowania. Postęp
w elektronicznej gospodarce uzaleŜniony jest w głównej mierze od umiejętności
wykorzystania Internetu, co łączy się z koniecznością opracowywania i wdraŜania
nowych rozwiązań prawnych, usług, oprogramowania oraz norm i standardów,
wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, administrację rządową i samorządową.
WaŜnym działaniem zmierzającym do usunięcia negatywnych skutków barier
kapitałowych w dostępie sektora MSP do elektronicznych rynków i nowoczesnych
rozwiązań
dystrybucyjno-logistycznych
jest
zbudowanie
i
funkcjonowanie,
elektronicznej platformy wymiany informacji. Innym czynnikiem postępu w tym
zakresie będzie upowszechnianie wiedzy o e-gospodarce i rozwiązaniach z zakresu tzw.
wolnego oprogramowania, co zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw
stymulować będzie wykorzystanie sieci teleinformatycznych, efektywność oraz rozwój
i konkurencyjność na globalnych rynkach poprzez wzmocnienie kooperacji między
nimi.
Informacja
staje
przedsiębiorstw. Jest
się
nadrzędnym
takŜe podstawowym
elementem
orientacji
rynkowej
czynnikiem wykorzystywanym do
usprawniania kluczowych procesów w celu redukcji kosztów działalności przy
jednoczesnym spełnieniu wymagań klienta. Szybki, niezaleŜny od miejsca dostęp do
informacji oraz moŜliwość jej bezpiecznej wymiany z partnerami staje się głównym
czynnikiem integrującym przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw, umoŜliwiając tym
samym budowanie przewagi konkurencyjnej.
Jeszcze kilkanaście lat temu wymiana informacji przez Internet, a częściej
komercyjne wydanie tej wymiany - handel internetowy był swego rodzaju ciekawostką
nie mającą praktycznie większego wpływu na Ŝycie gospodarcze. Nie dalej jak w 1997
roku wielu analityków wyraŜało sceptycyzm, co do perspektyw jego rozwoju. Wraz
z rozpowszechnieniem się Internetu zmienia się profil jego uŜytkowników. Nowi
uŜytkownicy Internetu nie są juŜ najczęściej związani z informatyką, osoby z tej grupy
korzystają z sieci juŜ od dawna. Nie posiadają one teŜ zwykle wyszukanych potrzeb
informacyjnych, jakie niewątpliwie moŜe zaspokoić sieć. Internet jest dla nich
sposobem spędzania wolnego czasu a jeŜeli oferta będzie wystarczająco atrakcyjna to
22
kaŜdy z nich jest potencjalnym klientem wybranego sklepu internetowego. RównieŜ do
zastosowań czysto rozrywkowych Internet ma obecnie wystarczającą szybkość
transmisji i wiele projektów np. VideoOnDemand jest w zasięgu ręki kaŜdego
Internauty.
Ostatnio opublikowany raport znanej firmy doradczej Ernst and Young [Global
Online Retailing, 2005] wskazuje na następujące zjawiska, jakie zaobserwowano
w ciągu ostatnich 2 lat.
•
Gwałtownie wzrosła liczba osób korzystających z handlu internetowego.
•
Klienci dokonują obecnie większej liczby transakcji
•
Zdecydowanie wzrosła kwota wydawana na zakupy.
•
Klienci planują dalsze zwiększenie wydatków.
•
Handluje się coraz większym zakresem towarów.
Wymianę informacji w Internecie podzielić moŜna według kryterium – kto
z kim wymienia się informacjami lub danymi. Stosując to kryterium wydzielić moŜna 3
rodzaje wymiany informacji:
Bussines to Customer (B2C): odpowiednik tradycyjnej wymiany danych
pomiędzy firmą a klientami
Bussines to Bussines (B2B): wymiana informacji i danych między
firmami, instytucjami i organizacjami
Customer To Customer (C2C): odpowiednik forum internetowego, gdzie
uŜytkownicy wymieniają się swoją wiedzą i wszelkimi informacjami
Projektowana w niniejszej pracy struktura bazy danych, która jest podstawą do
stworzenia systemu obsługującego tą strukturę znajduje miejsce w kaŜdej z trzech
wymienionych wyŜej sektorów. Na potrzeby tej pracy gotowa aplikacja wykorzystująca
projektowana bazę danych została umiejscowiona w sektorze C2Cgdzie jako odbiorca
końcowy występują szkoły, organizacje non-profit i itp.
Inny sposób podziału wymiany informacji elektronicznej za kryterium uznaje
rodzaj informacji, jakie podlegają wymianie. Najciekawszy sposób stosowania tego
23
kryterium polega na podzieleniu informacji na tradycyjne tj. takie, którymi moŜna
handlować w normalnym handlu oraz innowacyjne tzn. takie, jakie moŜna sprzedać lub
udostępnić praktycznie jedynie za pośrednictwem Internetu.
NaleŜy takŜe zauwaŜyć, iŜ największy wpływ na gospodarkę ma wymiana
informacji w postaci handlu internetowego lub dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
(projekty open-source) produktami innowacyjnymi w segmencie B2B. Powszechna
dostępność Internetu sprawia, Ŝe wpływ tej wymiany (C2C) na Ŝycie codzienne stał się
bardzo widoczny. Obecnie bezpośredni handel między klientami umoŜliwią firmy
w rodzaju allegro.pl czy ebay.com. Oferowane przez nie wirtualne targowiska juŜ dziś
przejmują większość drobnych ogłoszeń zamieszczanym w prasie codziennej. Oznacza
to spadek dochodów gazet spowodowany dwoma przyczynami: mniejszą liczbą
ogłoszeń jak i zmniejszoną liczbą czytelników. Wzrost zainteresowania został
zanotowany równieŜ przy projektach open-source takich jak Joomla.
W rezultacie moŜe doprowadza to do zniknięcia wielu tytułów, szczególnie
prasy lokalnej, co powoduje równieŜ opracowanie przez nie własnych witryn C2C i
przejście do rozpowszechniania wyłącznie poprzez sieć.
24
2.2 Darmowe narzędzia i systemy CMS
Dzisiejszy rozwój Internetu opiera się przede wszystkim na odpowiednim
prezentowaniu i zarządzaniu informacjami. Sprawne i zręczne zarządzanie i właściwe
prezentowanie informacji za pomocą technik teleinformatycznych jest obecnie
niejednokrotnie wyznacznikiem sukcesu przedsięwzięcia. Równolegle obserwowany
jest dynamiczny rozwój rynków elektronicznych typu business to business - B2B.
Powstają dzisiaj niejednokrotnie zróŜnicowane rozwiązania informatyczne dla potrzeb
wymiany handlowej.
Obecnie dostępnych jest wiele pakietów oprogramowania do realizacji szeroko
zakrojonej wymiany informacji w postaci portalu internetowego.
System zarządzania treścią (Content Management System - CMS) jest jedną
aplikacją lub zestawem aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie
oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę serwisu internetowego. Główna zaletą takiego
systemu jest moŜliwość redagowania treści portalu przez personel nietechniczny.
Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym poprzez CMS
odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów uŜytkownika, zazwyczaj
w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły.
Podstawowym zadaniem platform CMS jest oddzielenie treści (zawartości
informacyjnej serwisu) od wyglądu (sposobu jej prezentacji). Po wprowadzeniu nowych
informacji przez uprawnionego redaktora system przenosi je do bazy danych,
jednocześnie
wypełniając
nimi
odpowiednie
miejsca
na
stronach
WWW.
Wykorzystanie szablonów stron umoŜliwia zmianę koncepcji graficznej całego serwisu,
co sprowadza się do przygotowania i zamiany szablonu, przy czym system nie powinien
narzucać Ŝadnych ograniczeń kompozycyjnych. Dzięki takiemu podejściu proces
publikacji w Internecie staje się prosty - specjaliści mogą skoncentrować się na swojej
pracy i korzystać ze swoich ulubionych aplikacji uŜytkowych (np. edytorów tekstu).
KaŜda strona WWW generowana jest dynamicznie, w oparciu o szablony i zawartość
baz danych - dynamika oznacza więc w tym przypadku zawsze aktualne informacje
w serwisie.
25
W ostatnich latach platformy CMS znacznie ewoluowały, dodając m.in.
moŜliwość elastycznej i dynamicznej modyfikacji juŜ nie tylko treści, ale i struktury.
Systemy zarządzania treścią zazwyczaj oparte są na bazach danych oraz na
językach skryptowych (server-side) lub specjalistycznym oprogramowaniu. Coraz
częściej wykorzystywane są złoŜone techniki opisu struktur dokumentów (np. XML).
Większość systemów CMS jest napisanych w języku skryptowym (ASP, Python, PHP,
itd.).
W skład CMS-ów wchodzą produkty mające wspólne korzenie i nazwę, ale
w znacznym stopniu róŜniące się funkcjonalnością. Szeroko ujmując CMS to pojęcie,
zajmuje się zarówno: zarządzaniem dokumentami (Document Management), wiedzą
(Knowledge Management), zarządzaniem cyfrowymi zasobami (Digital Asset
Management), zarządzanie obiegiem treści (Enterprise Content Management) oraz
zarządzaniem
treścią znajdującą się na stronie internetowej (Web Content
Management). Zarządzanie treścią strony internetowej jest obecnie najpopularniejszą i
najchętniej akceptowaną formą systemów CMS. NaleŜy jednak zauwaŜyć iŜ cała klasa
systemów CMS zakres swej funkcjonalności kieruje ku sferze przechowywania i
rozpowszechniania informacji w formie cyfrowej.
PoniŜszy
podział systemów CMS
został zaczerpnięty z internetowej
encyklopedii wikipedia.pl:
Content management frameworks (CMF): jest to zbiór systemów które
stanowią zestaw klas potrzebnych do zbudowania systemu klasy CMS. Jest
to
narzędzie do budowania systemów do zarządzania treścią. Systemy
zbudowane na CMF-ach są zazwyczaj kosztowne i wymagają pracy grupy
programistów. (Przykłady: Vignette, Documentum, Zope)
Page-based systems (PBS): systemy o transparentnych konsolach. Pozwalają
na edycję treści strony nie wymagając jednocześnie odrębnych konsol do
zarządzania treścią. Są łatwe w nauce i nie wymagają duŜego doświadczenia
podczas wdroŜenia. Bardziej zaawansowane aplikacje wykraczające poza
tradycyjne zarządzanie treścią wymagają pracy programisty. (Przykłady:
Plone, Backend, TikiWiki)
26
Module-based systems (MBS): systemy CMS bazujące na modułach to
systemy, które do prezentacji treści wykorzystują napisane do tego celu
specjalne moduły i funkcje. Typowy system moŜe zawierać zarządzanie
wiadomościami, fora dyskusyjne, etc. Zalety tego typu systemów to przede
wszystkim moŜliwość szybkiego uruchomienia portalu. Przykładami
znanych systemów MBS są: Xoops, Drupal, eZ publish, Joomla!, Mambo,
PostNuke PHP-Nuke. Systemy takie jak Joomla! Rozbudowywane są na
zasadach open-source (kod źródłowy tego oprogramowania jest dostępny dla
kaŜdego zainteresowanego). Joomla! korzysta z własnej bazy danych,
a w porównaniu z innymi produktami nie wymaga większych kompetencji
informatycznych. Jest to spowodowane prostym interfejsem oraz przejrzystą
instrukcją instalacji
Content object systems (COS): systemy tego typu koncentrują się wokół
tzw. obiektów, czyli małych części informacji które moŜna reprodukować
w
wielu
miejscach
strony
WWW.
Oprogramowanie
tego
typu
wykorzystywane jest często jako systemy redakcyjne w czasopismach,
wielkich wydawnictwach
27
ROZDZIAŁ 3 Projekt Internetowego Edukatora
Ekologicznego (IEE)
3.1 Program edukacji ekologicznej - Projekt „Zaadoptuj rzekę”
W poniŜszym podrozdziale zawarte zostały informacje dotyczące ekologicznego
projektu „Zaadoptuj rzekę” realizowanego od 2005 roku przez Klub Gaja.
Informacje te posłuŜyły za bazę oraz punkt wyjścia do stworzenia
oprogramowania zarządzającego tego typu danymi.
Cel i załoŜenia projektu „Zaadoptuj rzekę”
PoniŜsze informacje zostały przedstawione na podstawie materiałów
uzyskanych od Klubu Ekologicznego GAJA oraz podczas konsultacji
z członkami klubu.
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Nad Wilkówką
24, 43-365 Wilkowice powstało w 1989 roku. ZałoŜone przez fascynatów
ekologii do dziś załoŜycielem, prezesem i liderem Klubu Gaja jest Jacek BoŜek
laureat nagrody Polcul - NiezaleŜnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej
a takŜe Człowiek Roku Polskiej Ekologii za rok 2001. Gaja współpracuje dziś
z trzema tysiącami placówek w całym kraju. Programy edukacji ekologicznej
Klubu Gaja opierają się na aktywności lokalnej, w szczególności dzieci
i młodzieŜy przy udziale przedstawicieli róŜnych instytucji, samorządów,
administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu. Więcej
informacji moŜna uzyskać na stronie internetowej www.klubgaja.pl .
Zaadoptuj rzekę jest programem Klubu Gaja realizowanym od 2005
roku. Jest to ogólnopolski program edukacji ekologicznej, którego tematem jest
woda, w szczególności rzeki i ich znaczenie. Program opiera się na aktywności
lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieŜy przy udziale przedstawicieli
róŜnych instytucji m.in.: samorządów, administracji publicznej, organizacji
pozarządowych i biznesu. Projekt finansowany jest z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu
28
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.. Honorowy Patronat
nad programem edukacji ekologicznej Zaadoptuj rzekę objął ówczesny Minister
Środowiska Tadeusz Podgajniak
Projekt ten skierowany jest do wszystkich typów szkół, przedszkoli oraz
innych placówek oświatowych np. świetlic, ognisk pracy pozaszkolnej, klubów
osiedlowych oraz innych instytucji. Celem programu jest zainspirowanie
młodzieŜy, wychowawców, grup i organizacji ekologicznych oraz instytucji do
podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia
jakości
wody,
ochrony
wód
przed
zanieczyszczeniem,
propagowania
racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrony dolin rzecznych.
Tematem programu jest woda, a w szczególności rzeki i ich znaczenie
w przyrodzie, a takŜe uświadomienie mieszkańcom ich obecności i roli w Ŝyciu
społeczeństw.
Głównym celem programu jest zainspirowanie placówek oświatowych,
organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji i biznesu do podejmowania
działań proekologicznych dotyczących ochrony wód powierzchniowych,
propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, ochrony przyrody
dolin rzecznych oraz terenów podmokłych.
PoniewaŜ
celem
projektu
jest
krzewienie
wiedzy
ekologicznej
projektowany i opisywany system będzie spełniał zadanie „edukatora”
ekologicznego odchodząc od standardowego modelu przekazywania wiedzy.
Zagadnienia
poruszane
na
stronach
internetowych
wykorzystujących
zaprojektowaną bazę danych, będą zawierały informacje od uŜytkowników
(internautów). Dlatego motywem przewodnim przy projektowaniu takiej bazy
danych była edukacja dzieci i młodzieŜy odchodząca od standardowego
zdobywania wiedzy. Młode osoby pragnące poznać teorię na temat zagroŜeń dla
rzek i jezior w Polsce, klasyfikacji wód gruntowych czy eutrofizacji wód, będą
rozpoczynać swoją przygodę z edukacją ekologiczną od haseł: „Dlaczego mój
staw zarasta ?”, „Jak mogę umyć w rzece zęby nie niszcząc środowiska?” czy
„Po co i gdzie się kopie studnie ?”. Taka ścieŜka edukacji pozwoli na szybsze
przyswojenie wiedzy z tego zakresu.
29
Przykładowo pod hasłem „Jak nie brudzić rzek?” osoba korzystająca
z portalu będzie mogła uzyskać informację na temat zagroŜeń dla rzek i jezior,
zarówno z punktu widzenia uŜytkownika jednostkowego jak i globalnego
uŜytkowania wód.
Koncepcja stworzenia takiego narzędzia powstała przy współpracy
z zajmującym się krzewieniem ekologii - Klubem Gaja..
Projektowany system ma przede wszystkim spełniać następujące zadania:
•
Informowanie uŜytkowników (dzieci i młodzieŜ) o ekologicznych sposobach
porządkowania rzek i jej brzegów
•
Gromadzenie i prezentowanie wiedzy o historii i geografii rzek
•
Gromadzenie informacji dla nauczycieli dotyczących organizowania zajęć
terenowych i plastycznych dla dzieci i młodzieŜy
•
Gromadzenie ciekawostek z zakresu wiedzy na temat rzek i ochrony wód
W perspektywie rozwoju Internetowego Edukatora Ekologicznego znajdują się
następujące funkcje:
•
Tworzenie interaktywnych quizów z zakresu wiedzy ekologicznej dla dzieci
i młodzieŜy
•
Stworzenie ogólnopolskiej bazy rzek zaadoptowanych i ich stały monitoring
przez młodych entuzjastów
Dodatkowymi celami projektu „Zaadoptuj rzekę” są:
•
Zaadoptowanie rzeki i otoczenie jej opieką
•
Zdobywanie kompetencji w zakresie ochrony wód
•
Podniesienie świadomość ekologicznej
•
Rozbudzenie inicjatyw społecznych
•
Rozbudzenie wraŜliwości na obecność rzek naszym Ŝyciu
•
Budowanie partnerstwa dla rzek
•
Propagowanie idei rozwoju zrównowaŜonego
30
Rezultatem opisanych powyŜej działań było zaadoptowanie w 2006 roku
ponad dwustu - 229 rzek, potoków, strumieni i stawów w całym kraju.
Przykładem takiego działania jest zaadoptowanie rzeki Parsęta, gdzie w ramach
programu zawiązano Porozumienie dla Parsęty. Porozumienie to moŜe być
przykładem współpracy na rzecz ochrony rzek pomiędzy placówkami
oświatowymi, samorządem oraz biznesem.
Do porozumienia przystąpiły: Gmina Dygowo i Gościno, Zachodnio
Pomorski Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Placówki Oświatowe – Zespół
Szkół Gospodarki śywnościowej, Zespół Szkół i Gimnazjum w Gościnie, Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Gościno, K.W.S.. „Salomo”, firma Troton oraz Klub
Gaja.
Na czym polega adoptowanie rzeki:
Adoptowanie rzeki polega na wzięciu na siebie roli „stróŜa” rzeki – osoby
odpowiedzialnej za:
•
Sprzątanie rzeki i jej brzegów,
•
Zdobywanie wiedzy, np.: o historii i geografii rzeki,
•
Organizowanie i prowadzenie lekcji tematycznie dotyczących ochrony
rzek,
•
Prowadzenie i organizowanie zajęć terenowych – w szczególności
dokumentowanie fauny i flory,
•
Badanie jakości wody – temperatury, pH, ilość tlenu w wodzie,
•
Monitorowanie jakości wody,
•
Obejmowanie ochroną, jako pomnika przyrody rosnących nad rzekami
drzew,
•
Prowadzenie i organizowanie zajęć plastycznych, np.: tworzenie rzeźb ze
znalezionych odpadów rzeki,
•
Organizowanie konkursów fotograficznych, plastycznych i literackich,
•
Organizacje przedstawień i happeningów,
•
Nadawanie nazw bezimiennym potokom lub najciekawszym fragmentom
rzeki,
•
Organizacje wycieczek i rajdów wzdłuŜ rzek,
31
•
Poszukiwania źródeł rzeki,
•
Zachęcanie lokalnych władz do poprawy stanu czystości rzeki,
•
Zawiązywanie porozumień dla rzeki.
Oto przykładowe wpisy, które zostaną wprowadzone do bazy danych IEE.
Co moŜesz zrobić aby zapobiec zanieczyszczeniu wody?
Skutecznym sposobem zmniejszenia zanieczyszczania wody jest ograniczanie jej
zuŜycia. Innym sposobem jest zapobieganie przedostawaniu się śmieci i innych
zanieczyszczeń do spływów i kanałów burzowych. Oto kilka wskazówek w jaki sposób
moŜna zapobiec zanieczyszczaniu wody:
•
Nie wyrzucaj i nie wylewaj potencjalnie niebezpiecznych materiałów
chemicznych takich jak lakier do paznokci, środki do czyszczenia przewodów
kanalizacyjnych i farby do zlewu, ubikacji ani kanałów burzowych. W wielu
rejonach istnieją juŜ zbiórki materiałów niebezpiecznych. Jeśli w twojej
miejscowości nie została zorganizowana taka zbiórka, moŜesz zwrócić się do
władz lokalnych z prośbą o jej wprowadzenie.
•
Istnieją alternatywy: Ŝrące środki do czyszczenia domu, które zanieczyszczają
środowisko moŜna zastąpić substancjami które ulegają biodegradacji, takimi jak
boraks i soda kuchenna. Uniwersalny środek czyszczący moŜna przyrządzić
z łyŜeczki mydła w płynie, dwóch łyŜeczek boraksu i łyŜeczki octu oraz ¼ litra
wody. Środek sporządzony z 1/4 filiŜanki sody kuchennej i pół filiŜanki octu
stanowi dobry środek do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych.
•
UwaŜaj na chemikalia w ogrodzie. Chemikalia do pielęgnacji trawników
i ogrodów naleŜy uŜywać w sposób ostroŜny i oszczędny, zgodnie
z instrukcjami na opakowaniu. Istnieją teŜ biologiczne sposoby ochrony roślin,
które warto wypróbować, takie jak np. biedronki. Niektóre rośliny są
naturalnymi środkami odstraszającymi owady, na przykład mięta (odstraszająca
mrówki), czosnek i nagietki.
•
Sprzątaj po swoim psie gdy wyprowadzasz go na spacer, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się bakterii takich jak e.coli, a takŜe aby otoczenie było
przyjazne i bezpieczne dla innych spacerowiczów.
32
•
Bądź ostroŜny gdy pracujesz przy samochodzie. Niemal kaŜdy płyn
stosowany w samochodzie, to niebezpieczne zanieczyszczenie. NaleŜy uwaŜać,
by uniknąć rozlania oleju, środków zapobiegających zamarzaniu oraz innych
płynów stosowanych w samochodach.
33
3.2 Opis projektowanego systemu
Internetowy Edukator Ekologiczny (IEE) został zaprojektowany jako
narzędzie, którego zadaniem jest gromadzenie i szeregowanie informacji
dotyczących rozwiązań ekologicznych dla problemów Ŝycia codziennego, ze
szczególnym uwzględnieniem wprowadzania danych dotyczących projektu
„Zaadoptuj rzekę”. System nastawiony jest przede wszystkim na młodych
uŜytkowników (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, licealistów),
dlatego jednym z podstawowych zadań stawianych przed tym narzędziem jest
prezentacja danych w formie przejrzystej przystępnej dla tej grupy odbiorców.
IEE pozwala równieŜ zarządzać informacjami wyświetlanymi na stronie
www redaktorowi (administratorowi), czyli osobie odpowiedzialnej za
redagowanie wyświetlanych w systemie informacji. Informacje przygotowane
przez redaktora są następnie udostępniane na stronie www dla uŜytkowników:
Młode osoby korzystające z IEE mogą:
korzystać z wiedzy zawartej w systemie (bazie danych)
sugerować nowe kategorie i podkategorie dla zamieszczanych rozwiązań
ekologicznych
zgłaszać nowe rozwiązania ekologiczne dla istniejących problemów
przeszukiwać bazę danych w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania
lub w poszukiwaniu ciekawych zagadnień związanych z ekologią.
Redaktor IEE decyduje o treści serwisu www. Jego zadaniem jest filtrowanie treści
i opinii wysyłanych przez uŜytkowników. Zatem redaktor systemu jest w stanie:
dodawać, usuwać i edytować nowe kategorie i podkategorie problemów
związanych z ekologią
dodawać, usuwać i edytować nowe wpisy poruszające tematykę ekologiczną
dowolnie modyfikować treść stron www uŜywając internetowego edytora
WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get – to co widzisz jest tym
co otrzymujesz)
34
System zrealizowany został na darmowej platformie bazodanowej MySQL. Interfejs do
obsługi IEE zaimplementowany został przy uŜyciu języka skryptowego PHP
z wykorzystaniem HTML, JavaScript, CSS, a takŜe darmowej biblioteki tinyMCE
pozwalającej na wdroŜenie edytora WYSIWYG.
35
3.3 Struktura i relacje w IEE
Struktura prezentowanego w tej pracy systemu opiera się o model bazy danych
zrealizowany w formie tabel przechowujących sformatowane informacje. PoniewaŜ
głównym załoŜeniem przy projektowaniu systemu była łatwość obsługi i prostota
implementacji, determinuje to zrealizowanie dosyć złoŜonego kodu źródłowego
(mechanizmu) obsługującego przedstawioną poniŜej strukturę. Projektując system
zostało równieŜ przyjęte załoŜenie, iŜ istotną z punktu widzenia administratora tegoŜ
systemu
jest
moŜliwość
bezpiecznego
zarządzania
systemem,
jednocześnie
uniemoŜliwiając dokonywanie zmian osobom nieuprawnionym. Specjalnie w tym celu
została stworzona tabela odpowiedzialna za przechowywanie informacji związanych
z logowaniem do systemu.
Struktura projektowanej bazy danych składa się z następujących tabel:
Tabela nr 1 LOGOWANIE – tabela przechowująca informacje dotyczące
logowania
Logowanie
nazwa pola
typ pola
ID
int (11)
login
varchar (100)
haslo
varchar (100)
nazwa
varchar (100)
KLUCZ PODSTAWOWY (ID)
Tabela nr 2 BANER – tabela przechowująca informacje dotyczące banerów
graficznych
Baner
nazwa pola
typ pola
ID
int (11)
sciezka
varchar (100)
KLUCZ PODSTAWOWY (ID)
36
Tabela nr 3 KATEGORIA – tabela przechowująca informacje dotyczące
kategorii zagadnień ekologicznych
Kategoria
nazwa pola
typ pola
ID
int (11)
nr_kolejny
varchar (100)
id_baner
int (11)
nazwa
varchar (100)
startowa
int (11)
podkategoria
int (11)
link_zewnetrzny varchar (100)
KLUCZ PODSTAWOWY (ID)
Tabela nr 4 PODKATEGORIA - tabela przechowująca informacje dotyczące
podkategorii zagadnień ekologicznych
Podkategoria
nazwa pola
typ pola
ID
int (11)
id_kategoria
int (11)
nazwa
varchar (100)
nr_kolejny
int (11)
link_zewnetrzny varchar (100)
KLUCZ PODSTAWOWY (ID)
Tabela nr 5 OPIS_ZAGADNIENIA - tabela przechowująca
informacje dotyczące zagadnień ekologicznych
szczegółowe
Opis_zagadnienia
nazwa pola
typ pola
ID
int (11)
id_kategoria
varchar (100)
id_podkategoria varchar (100)
tytul
int (11)
opis
text
krotki_opis
varchar(255)
dane_kontaktowe
text
nr_kolejny
varchar(100)
status
varchar(100)
data
date
KLUCZ PODSTAWOWY (ID)
37
Tabela nr 6 TRESC - tabela przechowująca informacje dotyczące
poprawnego wyświetlania treści stron www wykorzystywanych w IEE
Tresc
nazwa pola
typ pola
ID
int (11)
id_kategoria
varchar (100)
id_podkategoria varchar (100)
zagadnienia
int (11)
tresc
mediumtext
KLUCZ PODSTAWOWY (ID)
Relacje dotyczące zaprojektowanych tabel na potrzeby Internetowego Edukatora
Ekologicznego charakteryzuje poniŜszy schemat.
Rys.5. Relacje między tabelami w projektowanym systemie bazy danych
38
3.4 Funkcje tabel i pól słuŜących do przechowywania danych
Tabela logowanie
Tabela ta słuŜy do przechowywania informacji, które są wykorzystywane do logowania
do systemu. Aby zapewnić dostęp do systemu tylko osobom do tego uprawnionym
zastosowano następujące pola:
ID – unikalny identyfikator rekordu (autoinkrementacja)
login – pole odpowiadające za login uŜytkownika próbującego uzyskać dostęp
do systemu od strony administratora
haslo – hasło uŜytkownika próbującego uzyskać dostęp do systemu od strony
administratora (hasło w zaleŜności od potrzeb moŜe być przechowywane
w formie jawnej – niŜszy poziom bezpieczeństwa – lub w formie
zaszyfrowanej – wyŜszy poziom bezpieczeństwa)
nazwa – pole przeznaczone na nazwę konta uŜytkownika – do wykorzystania
przy rozbudowie systemu.
Tabela baner
Tabela ta słuŜy tylko i wyłącznie do przechowywania informacji, które są
wykorzystywane do wyświetlania graficznego baneru w systemie. Baner to graficzna
reprezentacja reklamy jakiegoś produktu lub usługi, wyświetlana przykładowo na
stronie internetowej. Najczęściej jest to animowany plik graficzny w formacie GIF lub
w postaci animacji w formacie Flash. Redaktor IEE ma do dyspozycji 16 plików
graficznych. Tabela składa się z następujących pól:
ID – unikalny identyfikator rekordu (autoinkrementacja)
sciezka – pole przechowujące ścieŜkę dostępu do pliku graficznego
przechowywanego po stronie serwera
39
Tabela kategoria
Tabela ta słuŜy do przechowywania informacji dotyczących kategorii zagadnień (w tym
przypadku kategorii informacji) zapisanych w bazie danych. Projektowana struktura
pozwala równieŜ na dodawanie, usuwanie oraz edycje kategorii zagadnień. PoniŜej
został przedstawiony szczegółowy opis pól wykorzystanych w tej tabeli:
ID – unikalny identyfikator rekordu (autoinkrementacja)
nr_kolejny – pole przechowujące kolejny numer (ID) kategorii następujących
po sobie przy wyświetlaniu na stronie www
id_baner
–
pole
przechowujące
numer
(ID)
baneru
graficznego
przyporządkowanego do tej kategorii zagadnienia
nazwa – nazwa kategorii produktu (w tym przypadku informacji)
podkategoria – pole to przechowuje informacje o formie podkategorii
przypisanych do kategorii (spis produktów lub strona www).
link_zewnetrzny – w przypadku, gdy kategoria ma słuŜyć jako odnośnik do
innej (zewnętrznej) witryny w sieci web wówczas pole to przechowuje taka
informacje (adres)
Tabela podkategoria
Tabela ta słuŜy do przechowywania informacji dotyczących podkategorii zagadnień (w
tym przypadku podkategorii informacji) zapisanych w bazie danych. Projektowana
struktura pozwala takŜe na dodawanie, usuwanie oraz edycje podkategorii zagadnień.
PoniŜej został przedstawiony szczegółowy opis pól wykorzystanych w tej tabeli:
ID – unikalny identyfikator rekordu (autoinkrementacja)
id_kategoria – pole przechowujące numer ID kategorii
nr_kolejny – pole przechowujące kolejny numer (ID) podkategorii
następujących po sobie przy wyświetlaniu na stronie www
nazwa – nazwa podkategorii produktu (w tym przypadku informacji)
link_zewnetrzny – w przypadku, gdy podkategoria ma słuŜyć jako odnośnik
do innej (zewnętrznej) witryny w sieci web wówczas pole to przechowuje taka
informacje (adres)
40
Tabela opis_zagadnienia
Tabela ta słuŜy do przechowywania szczegółowych informacji dotyczących opisu
zagadnień zapisanych w bazie danych. PoniŜej został przedstawiony szczegółowy opis
pól wykorzystanych w tej tabeli:
ID – unikalny identyfikator rekordu (autoinkrementacja)
id_kategoria – pole przechowujące numer ID kategorii
id_podkategoria – pole przechowujące numer ID podkategorii
tytul – pole to przechowuje tytuł zagadnienia
opis – pole to przechowuje szczegółową odpowiedz na pytanie, zagadnienie
krotki_opis – pole to przechowuje krotki opis danego zagadnienia (w tym
przypadku informacji). Pole to wykorzystywane jest w przypadku
wyświetlenia rezultatu wyszukiwania
ciekawostki – pole to przechowuje dodatkowe informacje dotyczące danego
zagadnienia (w tym przypadku informacji – pole to przeznaczone zostało na
potrzeby ewentualnej rozbudowy struktury)
nr_kolejny – pole przechowujące kolejny numer (ID) zagadnienia (w tym
przypadku informacji) następujących po sobie przy wyświetlaniu na stronie
www
data – pole przechowujące informacje na temat czasu dodania zagadnienia
do bazy danych.
Tabela tresc
Tabela ta słuŜy do przechowywania informacji dotyczących poprawnego wyświetlania
treści stron www wykorzystywanych w systemie. PoniŜej został przedstawiony
szczegółowy opis pól wykorzystanych w tej tabeli:
ID – unikalny identyfikator rekordu (autoinkrementacja)
id_kategoria – pole przechowujące numer ID kategorii
id_podkategoria – pole przechowujące numer ID podkategorii
zagadnienia – pole to przechowuje liczbę zagadnień
tresc – pole to przechowuje informacje w postaci kodu HTML. Kod ten
słuŜy do generowania strony www dla danej kategorii lub podkategorii.
41
3.5 Funkcjonalność i opis działania systemu
Nawiązanie połączenia z IEE
Internetowy Edukator Ekologiczny pozwala na udostępnianie zasobów
zawartych w bazie danych za pomocą stron www.
Z IEE moŜna połączyć się z
poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki wykorzystaniu standardów W3C przy
implementacji, IEE działa poprawnie na wszystkich popularnych przeglądarkach
internetowych takich jak (Firefox, Internet Explorer, Opera).
Stronę główną IEE przedstawiono na rysunku 23.
Rys.6 Strona główna Internetowego Edukatora Ekologicznego.
42
Główna strona IEE składa się z menu nawigacyjnego po stronie lewej (Ŝółta
strzałka) oraz w środkowej części strony gdzie wyświetlane są informacje i dane
(niebieska strzałka).
Rys.7 Nawigacja w IEE.
43
Korzystanie z zasobów IEE
UŜywając menu, osoba korzystająca z zasobów IEE jest w stanie odnaleźć
interesujące informacje takie jak odpowiedzi na proste pytania z dziedziny ekologii
i poprawnych ekologicznych zachowań oraz ciekawostek. PoniŜej znajduje się
przykładowy wpis zawierający informacje dotyczące oszczędzania wody.
Rys.8 Przykładowy wpis w IEE.
PoniewaŜ IEE ma bazować głównie na doświadczeniach i wiedzy osób młodych,
uŜytkownik systemu jest takŜe w stanie zgłosić nowy problem ekologiczny lub
nurtujące go pytanie, a takŜe zasugerować nową kategorię lub podkategorię zagadnień..
W tym celu naleŜy uŜyć odpowiedniej pozycji z menu nawigacyjnego oraz wypełnić
formularz:
44
Rys.9 Formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszony problem bądź jego rozwiązanie jest wysyłane jako wiadomość e-mail
do redaktora systemu. Redaktor aprobując przesłany wpis umieszcza go w systemie
dodając do istniejącej kategorii lub podkategorii bądź tworząc nową kategorię lub
podkategorię dla przesłanego zagadnienia.
Do dyspozycji osób korzystających z IEE jest takŜe wyszukiwarka
umiejscowiona pod menu nawigacyjnym pozwalająca na szybkie i sprawne
odnajdywanie informacji zawartych na stronach www (Ŝółta strzałka).
45
Rys.10 Wyszukiwarka w IEE
Zaimplementowane w systemie wyszukiwanie opiera się na algorytmie przeszukującym
treść zagadnienia w poszukiwaniu wybranej frazy. Algorytm został skonstruowany
w taki sposób, aby przeszukiwać nagłówek zagadnienia, jego opis oraz zawarte w opisie
ciekawostki. MoŜna zatem stwierdzić, iŜ jest to forma przeszukiwania globalnego.
46
PoniŜszy ekran przedstawia wynik wyszukiwania dla frazy „zasoby”:
Rys.11 Wyniki wyszukiwania dla frazy „zasoby” w IEE
Wyniki wyszukiwania uwzględniają zarówno spis zagadnień dotyczących ekologii jak
i treści zamieszczane na stronach IEE w postaci czystego tekstu.
47
3.6 Zarządzanie IEE
Redaktor systemu czyli osoba zarządzająca Internetowym Edukatorem
Ekologicznym ma przede wszystkim moŜliwość modyfikacji wszystkich danych
znajdujących się w serwisie www. Wbudowany edytor pozwala na edycję wszystkich
podstron IEE bez konieczności posiadania wiedzy technicznej i znajomości języka
HTML. Zostało to osiągnięte poprzez zastosowanie darmowej biblioteki tinyMCE
wykorzystującej skrypty JavaScript i szereg przydatnych ikon.
Rys.12 Zestaw ikon wykorzystywanych do edycji stron www
Ikony te znane są z popularnych edytorów tekstowych takich jak MSWord czy pakiet
OpenOffice.
Logowanie do systemu
Aby uzyskać dostęp do części administracyjnej serwisu naleŜy uruchomić
przeglądarkę internetową i otworzyć odpowiednią witrynę www.
W poniŜszym oknie naleŜy wpisać odpowiedni login oraz hasło aby uzyskać
dostęp do systemu:
Rys.13 Panel logowania do IEE
48
Po prawidłowej autoryzacji redaktor uzyskuje dostęp do menu nawigacyjnego i do
treści wszystkich stron serwisu. Zarówno login jak i hasło są poddawane szyfrowaniu
poprzez funkcję sha1().
Rys. 14 Strona główna IEE (widok administratora)
Administrator jest osobą która moŜe redagować kategorie, edytować treści stron
www i zamieszczać odnośniki do innych serwisów.
Uzyskiwane od uŜytkowników zagadnienia i problemy ekologiczne wraz
z odpowiedziami, redaktor jest w stanie poszeregować według odpowiednich kryteriów
(kategorii) i podkategorii np.:
Woda Rzeki
Woda Jeziora
Woda Morza
49
Dodawanie nowej kategorii
Aby dodać nową kategorię naleŜy uŜyć opcji „Dodaj nową” (menu nawigacyjne)
lub wskazać na ikonę
. Efektem tego będzie wyświetlenie modułu pozwalającego na
dodawanie nowych kategorii:
Rys. 15 Dodawanie nowej kategorii
Dodanie nowej kategorii wiąŜe się z wypełnieniem następujących pól:
•
Nazwy kategorii
•
Czy dana kategoria będzie posiadała podkategorie ? (opcja - TAK/NIE)
•
Czy dana kategoria będzie stroną startową (wyświetlaną przy uruchamianiu
strony głównej ? (opcja - TAK/NIE)
•
Czy kliknięcie na daną kategorię spowoduje przeniesienie uŜytkownika na inną
stronę www ? (Opcja link zewnętrzny)
•
Wybór kolejności wstawianej kategorii
50
Dodawanie nowej podkategorii
W przypadku gdy redaktor zdecydował się na kategorię z podkategoriami,
Internetowy Edukator Ekologiczny umoŜliwia wyświetlanie zagadnień w postaci
podkategorii w dwóch opcjach:
•
Strony www
•
Spisu zagadnień, który będzie prowadził do szczegółowych informacji
Szczegółowy opis róŜnic w wyborze został podany niŜej (równieŜ w formie ekranów).
PowyŜszego wyboru redaktor dokonuje w momencie dodawania nowej podkategorii.
Rys. 16 Dodawanie nowej podkategorii
51
W przypadku gdy dodana podkategoria będzie „zwykłą” stroną www (opcja
„zwykły tekst”), redaktor jest w stanie dowolnie modyfikować jej treść przy pomocy
edytora WYSIWYG i zestawu ikon:
Rys. 17 Edycja strony www przy pomocy edytora WYSIWYG
52
W sytuacji, gdy podkategoria została scharakteryzowana jako spis zagadnień,
redaktor ma moŜliwość ich dopisywania w formie spisu. Dodawanie nowych zagadnień
jest moŜliwe po określeniu nazwy zagadnienia i jego krótkiego opisu. Redaktor jest
takŜe w stanie dołączyć plik graficzny nawiązujący tematyką to zagadnienia.
Dopisywanie nowych zagadnień przedstawia poniŜszy ekran:
Rys. 18 Dodawanie nowego zagadnienia do spisu
53
Po dodaniu nowego wpisu redaktor powinien równieŜ dodać szczegółowy opis,
a takŜe (opcjonalnie) zdjęcie bądź ciekawostki dotyczące danego zagadnienia. PoniŜej
została zaprezentowana moŜliwość edycji szczegółowego opisu tematu związanego
z oszczędzaniem wody.
Rys. 19 Edycja szczegółów dotyczących tematu związanego z oszczędzaniem wody
przy pomocy edytora WYSIWYG
54
Do modyfikowania treści stron www została zastosowana darmowa biblioteka
tinyMCE pozwalająca na edytowanie stron www w postaci edytora internetowego
bardzo podobnego do popularnego MSWord’a lub edytora tekstowego z pakietu Open
Office.
Rys. 20 Panel edytora WYSIWYG opartego na bibliotece tinyMCE
55
Aby dodatkowo uatrakcyjnić przeglądanie stron IEE, system umoŜliwia
przyporządkowanie kaŜdej kategorii baneru (graficznego pliku) wyświetlanego na górze
strony. W celu zmiany lub nowego przyporządkowania baneru naleŜy przy danej
kategorii kliknąć na ikonę
, natomiast aby usunąć baner naleŜy kliknąć na
.
Redaktor ma do dyspozycji 16 plików graficznych, które mogą słuŜyć jako baner
główny.
Rys. 21 Moduł pozwalający na zmianę baneru graficznego dla dowolnej kategorii
56
Aby bezpiecznie zakończyć pracę z systemem naleŜy się wylogować klikając na
odpowiedni przycisk (Ŝółta strzałka)
Rys. 22 Wylogowanie z IEE
57
ROZDZIAŁ 4 „Zaadoptuj rzekę” w IEE
Korzystając z narzędzi stworzonych na potrzeby IEE redaktor systemu jest w
stanie zarządzać treścią informacji umieszczanych na stronach www Internetowego
Edukatora Ekologicznego.
PoniŜszy ekran przedstawia przykładowy wpis na podstawie materiałów
uzyskanych od Klubu Gaja:
Rys. 23 Wpis z dotyczący projektu „Zaadoptuj rzekę”
58
PoniŜej znajduje się przykładowy wpis zajmujący się tematyką oszczędzania wody:
Co moŜesz zrobić aby zaoszczędzić wodę?
Małe zasoby wody pitnej w Polsce oraz brak odpowiednich zbiorników do
przechowywania wody, powodują rokrocznie zwiększanie jej deficytu. Najbardziej
zagroŜonymi rejonami kraju są Górny Śląsk, Lublin, Łódź, okolice Radomia i Kielc
(M. Nowicki, Strategia ekorozwoju Polski). Zmieniając swoje codzienne nawyki
moŜesz skutecznie zaoszczędzić wodę, oto kilka wskazówek:
•
Zakręcaj kran podczas mycia zębów, w ten sposób zaoszczędzić około 10 litrów
wody.
•
Obieraj owoce i warzywa ze skórki przed ich umyciem, oszczędzisz około 7,5
litrów wody na minutę.
•
Myj się pod prysznicem zamiast w wannie, oszczędzisz nawet 80 litrów wody.
•
Nie myj naczyń pod bieŜącą wodą.
•
Włączaj zmywarkę lub pralkę wtedy, gdy mają one pełny ładunek, jest to
oszczędniejsze w porównaniu z myciem naczyń i praniem przy częściowo
zapełnionym urządzeniu.
•
Nowoczesne pralki mogą zmniejszyć zuŜycie wody o jedną trzecią miesięcznie,
w przeliczeniu na czteroosobową rodzinę.
•
Podlewaj ogród wczesnym rankiem lub wieczorem, kiedy słońce nie powoduje
tak wielkiego parowania.
•
Podczas mycia samochodu bieŜącą wodą zuŜywa się 20 -100 litrów wody Do
mycia samochodu uŜywaj gąbki i wiadra, w ten sposób ilość zuŜytej wody
zmniejszy się o ok. 80%.
•
Znaczne ilości wody zuŜywa się kaŜdego dnia do spłukiwania ubikacji. MoŜesz
zmniejszyć ilość wody zuŜywanej w trakcie kaŜdego spłukiwania, umieszczając
w zbiorniku pływak lub plastikowa butelkę wypełnioną wodą.
59
Dalsza rozbudowa Internetowego
Edukatora Ekologicznego
oraz jego
dostosowywanie do szczegółowych wymogów konkretnych instytucji czy organizacji
nie będzie sprawiała kłopotu ze względu na przyjętą podczas projektowania prostotę
oraz intuicyjne oznaczenie składników bazy danych. PoniewaŜ zaprojektowany
i zrealizowany system cechuje się prostotą, nie będzie on wymagał duŜego wkładu
finansowego dla organizacji starających się o przystosowanie istniejącej struktury bazy
danych a takŜe interfejsu do własnych wymogów.
Projektowany system (baza danych) jest strukturą, która z powodzeniem została
zaimplementowana na potrzeby projektu „Zaadoptuj rzekę”. PoniewaŜ ostatecznym
beneficjentem tegoŜ systemu są ludzie młodzi, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na
administrację systemu i jego redagowanie odpowiadające „wymogom” współczesnego
młodego człowieka. Istotną sprawą jest zrealizowanie portalu, który nie tylko będzie
zawierał „suchą” wiedzę odnośnie wielu zagadnień ekologicznych, ale głównie wiedzę
przekazywał w sposób przyswajalny dla ludzi młodych.
60
Podsumowanie
Celem niniejszej pracy było stworzenie projektu bazy danych oraz systemu,
którego zadaniem będzie łatwe i proste gromadzenie i wymiana informacji
ekologicznych.. Zaprojektowany i zrealizowany Internetowy Edukator Ekologiczny
(IEE) ma na celu przede wszystkim rozwijanie świadomości ekologicznej u ludzi
młodych, czyli głównie dzieci i młodzieŜy. Istotnym aspektem tej edukacji jest odejście
od typowego przekazywania wiedzy metodą „suchych faktów” i czysto naukowego
podejścia, na rzecz podejścia problemowego. Innymi słowy uŜytkownik systemu
(zarówno uczeń szkoły podstawowej jak i licealista) ma szansę posiąść wiedzę
(niekiedy nawet specjalistyczną) przeglądając strony www o tematyce ekologicznej.
Przykładowo osoba, która chciałaby poznać odpowiedź na pytanie „Jak bezpiecznie
umyć zęby w rzece?”, otrzyma równieŜ szereg informacji związanych z zagroŜeniem
dla rzeki ze strony środków chemicznych, klasyfikacji tych zagroŜeń i przede
wszystkim ich zapobieganiu. Model ten wydaje się być bardziej „przyswajalny” dla
młodej osoby niŜ model tradycyjny.
Jednym z załoŜeń przy implementacji IEE była łatwość obsługi zarówno jeŜeli
chodzi o uŜytkownika systemu (osobę szukającą informacji) jak i redaktora
sprawującego nadzór nad treściami wyświetlanymi na stronach www. Wydaje się Ŝe
załoŜenie to zostało spełnione.
Przedstawiona w niniejszej pracy struktura bazy danych daje się w łatwy sposób
zaadoptować i dostosować do innych projektów związanych np. z tematem ekologii.
Proste i intuicyjne oznaczenie pól w tabelach bazy danych nie powinny sprawiać
kłopotu osobom pragnącym dostosować tą strukturę do własnych wymagań. Co istotne
– ze względu na niewielką ilość tabel i pól, praca wykonana w celu przystosowania
bazy do innych implementacji nie będzie wiązała się z duŜym nakładem finansowym.
Załączony do pracy schemat relacji w strukturze bazy danych dodatkowo ułatwia dalszą
rozbudowę..
MoŜna zatem stwierdzić, iŜ zaprezentowany struktura bazy danych wraz
z odpowiednio
zaimplementowanym
interfejsem
do
jej
obsługi moŜe być
z powodzeniem wdroŜona do projektów nie-informatycznych, a skupiających się
głównie na ekologicznych aspektach Ŝycia codziennego i edukacji ekologicznej.
Świadczy o tym przystosowanie systemu do prezentacji projektu „Zaadoptuj rzekę”
realizowanego przez zajmujący się tematyką ekologii Klub GAJA.
61
Spis rysunków
Rys.1. Przykład relacji jeden-do-jednego...................................................................12
Rys.2. Przykład relacji jeden-do-wielu...................................................................... 13
Rys.3. Przykład relacji wiele-do-wielu......................................................................
14
Rys.4. Schemat systemu zarządzania bazą danych.................................................... 17
Rys.5. Relacje między tabelami w projektowanym systemie bazy danych............... 38
Rys.6. Strona główna Internetowego Edukatora Ekologicznego............................... 42
Rys.7. Nawigacja w IEE............................................................................................
43
Rys.8. Przykładowy wpis w IEE................................................................................ 44
Rys.9. Formularz zgłoszeniowy................................................................................. 45
Rys.10. Wyszukiwarka w IEE...................................................................................
46
Rys.11. Wyniki wyszukiwania dla frazy „zasoby” w IEE......................................... 47
Rys.12. Zestaw ikon wykorzystywanych do edycji stron www ............................... 48
Rys.13. Panel logowania do IEE................................................................................ 48
Rys.14. Strona główna systemu IEE (widok administratora).................................... 49
Rys.15. Dodawanie nowej kategorii.......................................................................... 50
Rys.16. Dodawanie nowej podkategorii.................................................................... 51
Rys.17. Edycja strony www przy pomocy edytora WYSIWYG............................... 52
Rys.18. Dodawanie nowego zagadnienia do spisu.................................................... 53
Rys.19. Edycja szczegółów dotyczących tematu związanego z oszczędzaniem
wody przy pomocy edytora WYSIWYG...................................................... 54
Rys.20. Panel edytora WYSIWYG opartego na bibliotece tinyMCE....................... 55
Rys.21. Moduł pozwalający na zmianę baneru graficznego dla dowolnej
kategorii.......................................................................................................
Rys.22. Wylogowanie z IEE......................................................................................
56
57
Rys.23. Wpis z dotyczący projektu „Zaadoptuj rzekę”............................................. 58
62
Spis tabel
Tabela.1.
LOGOWANIE – tabela przechowująca informacje dotyczące logowania.............. 36
Tabela.2.
BANER – tabela przechowująca informacje dotyczące banerów graficznych......... 36
Tabela.3.
KATEGORIA – tabela przechowująca informacje dotyczące
kategorii zagadnień ekologicznych............................................................................ 37
Tabela.4.
PODKATEGORIA - tabela przechowująca informacje dotyczące
podkategorii zagadnień ekologicznych...................................................................... 37
Tabela.5.
OPIS_ZAGADNIENIA - tabela przechowująca szczegółowe informacje
dotyczące zagadnień ekologicznych.......................................................................... 37
Tabela.6.
TRESC - tabela przechowująca informacje dotyczące
poprawnego wyświetlania treści stron www wykorzystywanych w IEE.................. 38
63
Bibliografia
Literatura:
Buyens J. , „Bazy danych w Internecie krok po kroku” Warszawa 2000
Date C. „Wprowadzenie do systemów baz danych” , Wydawnictwo Naukowo
Techniczne Warszawa 2000
Delobel C. , Adiba M. „Relacyjne bazy danych”, Warszawa 1989
Dragan R.: Maestro Commerce Suite 4.0, 2001
Dudek W. „Bazy danych SQL: teoria i praktyka”, Helion, Gliwice 2006
Figura D. , „Obiektowe bazy danych” Akademicka Oficyna wydawnicza PLJ
Warszawa 1996
Michalkiewicz A. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”,
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Olsztyn 2004
biuletyn
Munro J: Net.Commerce Start, 2003
Pająk I. , Pająk G. , Lasiński K., „Wprowadzenie do projektowania baz danych”,
Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej 1998
Popowska H. , Stefaniak B. , Wysocki A. , „Zagraniczne bazy danych : moŜliwości
i warunki ich wykorzystania”, Wrocław 1991
Riordan R. „Designing relational database systems”, Rm Warszawa 2000.
Ratuszniak P. , Khadzhynov W. „Bazy danych” Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki Koszalińskiej , Koszalin 2005
Stones R. , Matthew N. , „Bazy danych i MySQL : od podstaw”, Gliwice 2003
Welling L. , Thompson L. „PHP i MySQL – Vademecum profesjonalisty” Helion
2003
64
Zasoby internetowe
1. http://www.wikipedia.pl
2. http://www.klubgaja.pl
3. http://binboy.sphere.pl
4. http://www.navicat.de
5. http://www.php.net
6. http://www.mysql.com
7. http://www.tinymce.moxiecode.com
8. http://www.skryptoteka.pl
9. http://www.js.webhelp.pl
10. http://www.kurshtml.boo.pl
Inne:
Materiały Klubu Gaja,
„Tworzenie struktur i mechanizmów handlu elektronicznego w Polsce”, Dokument
opracowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Poznań – Warszawa, czerwiec 2003
65
Abstrakt
Celem niniejszej pracy magisterskiej było stworzenie projektu bazy danych oraz
systemu, którego zadaniem będzie łatwe i proste gromadzenie i wymiana informacji
ekologicznych.. Zaprojektowany i zrealizowany Internetowy Edukator Ekologiczny
(IEE) ma na celu przede wszystkim rozwijanie świadomości ekologicznej u ludzi
młodych, czyli głównie dzieci i młodzieŜy.
Przy implementacji IEE jednym z głównych załoŜeń była łatwość obsługi
zarówno jeŜeli chodzi o uŜytkownika systemu (osobę szukającą informacji) jak
i redaktora sprawującego nadzór nad treściami wyświetlanymi na stronach www. IEE
został zrealizowany z uŜyciem wyłącznie darmowych narzędzi takich jak PHP,
MySQL, tinyMCE, HTML.
Przedstawiona w niniejszej pracy struktura bazy danych z odpowiednio
zaimplementowanym interfejsem moŜe być z powodzeniem wdroŜona do projektów
nie-informatycznych.. Internetowy Edukator Ekologiczny został zrealizowany we
współpracy z zajmującym się tematem ekologii Klubem GAJA. Na potrzeby
prezentowanej
pracy
magisterskiej
Internetowy
Edukator
Ekologiczny
został
dostosowany do projektu „Zaadoptuj rzekę” realizowanego przez Klub GAJA.
Abstract
The main purpose of this master’s thesis was to create a project of data-base
system, which one of the main aims was to provide and present ecological data.
Designed and implemented Web Ecological Educator (IEE) is mainly focused on
developing ecological knowledge especially as far as young people are concerned.
According to the system implementation one of the most important points was to
enable users to navigate easily. From administrator’s point of view one of the most
important aspects was to simply maintain the system. IEE was designed using only
freeware tools such as PHP, MySQL, tinyMCE, HTML.
Due to structure presented in this master’s thesis of data-base, it can be simply
initiated also in non-computer science projects. One of them (selected for
implementation) is “Adopt Your River” Project - running and guiding by ecological
GAJA club.
66
Download