pełna treść informacji

advertisement
30,.KWI. 200910:49
(J
{"< \
WCZK WARSZAWA
>\~lu
DO:
NOWY
DWOR
STAROSTWO
)X ~,;{' "
,,0
\A
4P
WOJEWODA MAZOWIECKI
()
Marszałek Województwa Mazowiecldego
Prer;ydellCi Miast
Starostowie Powiatów
w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym
wywołanym wirusem grypy AfHINl
w załączeniu przesyłam Państwu zalecenia Rządowego Centrom Bezpieczeństwa w
przypadku udzielania infonnacji mediom na temat związany z wirusem grypy AJHINl.
Jednocześnie
informuję iż w dniu 29.04.2009 roku od godziny 14:00 uruchomiona została
infolinia, która udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa grypy NHlNI.
odpowiadać
będą eksperci
Narodowego
Instytutu
Zdrowia
zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Numery telefonów stacjonarnych:
1. (22) 5421412-czynny
całodobowo,
2. (22) 5421413 - czynny od 8:00 do 16:00,
3. (22) 5421414 - czynny od 8:00 do 16:00.
Uprzejmie
internetowych
proszę
o
zamieszczenie
powyź:szych
Publicznego,
Na pytania
Państwowego
SZEF
SIURA MONITOROW A.NIA i ANALIZY ZAGROŻEŃ
Pnemyslaw GULA
Dyrektorzy
Wojewódzkich Wydziałów Bezpiecz-eństwa
i zarządzania Kryzysowego - wszyscy
~,_,i"ł'"
/~'~'''''''';'~'VI
<C..
W nawią;wIiu do wcześniejs~ej korespondencji. w przypadku udzielania infonnacji
mediom na temat związany z grypą świń, ReB zaleca korzystanie z aktualizowanych na
bieżąco infonnacji zawartych na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl. W szczególności zalecamy oparcie się na informacjach zawartych w
Komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z wystąpieniem przypadk6w
zakafenia wirusem grypy świn typu NHINl u lu.dri w USA iMeksyku:
GRYPA ŚWIŃ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (źródło: CDC)
Grypa świń jest zakainą chorobą układu oddechowego świń, WyWoływaną przez wirus grypy
typu A. Do tej pory przypadki zakażeń tym wirusem u ludzi były rzadkie, jednakże
potwierdzono możliwość ich przenoszenia z człowieka na człowieka. Od grudnia 2005 r. do
lutego 2009 r. w USA (w 10 stana.ch) łącznie stwierdzono 12 przypadków Uikateń wirusem
grypy świń u ludzi,
Co to jest grypa świń ?
Grypa świń jest chorobą układu oddechowego świń powodowaną przez wirusy grypy typu A.
U świń wirusy te powodują liczne zachorowania., jednakZe śmiertelność na skutek zakaZenia
jest niska. Wirus grypy świń typu AJHINl został wyi~olowany po raz pierwszy u świń
w 1930 roku.
Jak d'UŻo jest wirusów grypy świD ?
Tak jak i pozostałe wirusy grypy, tak i wirusy grypy świJi stale ulegają zmianom. Świnie
mogą LOStać zakażone przez wirusy grypy ptaków, ludzi i świń. Kiedy dojdzie do
jednoczesnego zakażenia świni wirusami pochodzącymi od różnych gatunków, lllote dojść do
reasortacji, w wyniku której powstanie nowy szczep wirusa, Obecnie od świń izoluje się
głównie szczepy HINl, HIN2, H3N2 i H3N1.
GRYP A śWIŃ U LUDZI
Czy ludzie mogą zachorować na grypę śWiń ?
Zwykle wirusy grypy ŚWiń nie zakazają ludzi. Jednakże wcześniej dochodziło do
sporadycznych przypadków zak8Zeń, najczęściej na skutek bezpośredniego kontaktu z tymi
R:J.:.:tdc, •.:~ CP,!"'Itt~~~~
~~f.~Znr~\(·"~'~!o.rYIj1t
1.:;~ ~J'I:mego!l, Ol·591 Warm"'\, , Id/fax ~4f,) 2;: (>{) l 3$ ~ I
enld11.
ęoO:W.~"·dl'fOV'ęł
zwierzętami (np. d2ieci bawiące się blisko zwierząt lub pracownicy ferm). W chwili obecnej
stwierdzono takte udokumentowane przypadki przeniesienia wirusów grypy świń
bezpośrednio z człowieka na człowieka.
Jak często dochodzi do zakaż'enia wirusem grypy świń u ludzi?
Wcześniej amerykańskie CDC otrzymywało zgłoszenia o jednym przypadku rocznie lub co
dwa lata, ale od grudnia 2005 r. do lutego 2009 r. stwierdzono 12 przypadków zakażenia.
grypy świli u ludzi?
Objawy są podobne do tych towarzyszących grypie sezonowej, w tym np. gorączka,
osłabienie, brak apetytu, kaszel. U niektórych osób wystąpił katar, ból gardła\ nudności,
wymioty ibiegunka.
Czy motn-a. zarazić się wirosem grypy świń pnez zjedzenie wieprzowiny?
Nie- Grypa świń nie przenosi się przez żywność. Nie można zarazić się grypą świń poprzez
zjedzenie mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych. Jedzenie prawidłowo
przygotowanego ipoddanego obróbce termicznej mięsa jest bezpieczne,
Jak rozprzestrzenia się grypa świń?
Grypa może przenosić się bezpośrednio ze świń na ludzi i z ludzi na świnie. Do tej pory, do
zakażenia ludzi dochodziło poprzez kontakt z zakażonymi zwierzętami. Obecnie stwierdza.
się, że wirus przenosi si~ również z człowieka na człowieka.
Jakie są objawy
Jakie leki są skuteczne w terapii grypy świń u ludzi?
Wyizolowane w USA i Meksyku wirusy grypy świń typu A/HIN1 są oporne na amantadynę
i rimantadynę, natomiast są wrażliwe na oseltamiwir izanamiwir,
Czy wirus grypy świń BIN1 jest tym samym wirusem HINl krążącym u ludzi?
Nie. Wirus grypy ś'Wiń HINl różni się genetycznie od wirusa ludzkiego i dlatego też
szczepionki przeciwko grypie sezonowej mogą nie zapewnić pełnej ochrony przed
zakażeniem wirusem odzwierzęcym.
Ponadto, pragnę zwr6cić szczególną uwagę, że podczas udzielania informacji należy
opierać się wyłącznie na sprawd2:onych
i potwierdzonych
informacjach, pochodzących
wiarygodnego źródła.
R7ądo /V,~.C 1"'1\0'1"\" l:silf .)lf),:7.<'I'I~r "",
,:.. S 9~"ol':s'~~ O~·~91W.~,"~l.awa te; 'r;l~';'48 n ~o I~~'I
n:lY'f1
er''!.lIl POt~t~t~'r<;l)
z
Download