Prospekt o działalności Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji

advertisement
Historia mediacji na Dolnym Śląsku
 W 1994 roku Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad
Więźniami zostało zaproszone do udziału w pierwszej
w Polsce międzynarodowej konferencji pt.
„Pojednanie ofiary ze sprawcą”.
 W 1996 roku Towarzystwo współtworzyło Zespół do
Wprowadzenia Mediacji w Polsce, który przygotował
dwa pilotażowe projekty dla pokrzywdzonych oraz
nieletnich i dorosłych sprawców czynów karalnych.
 W 1999 roku powołano Dolnośląski Ośrodek
Mediacji.
Dolnośląski Ośrodek Mediacji DOM jest
członkiem:



Europejskiego Forum Mediacji Ofiara – Sprawca
i Sprawiedliwości Naprawczej (od 1999 r.)
Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy
Ministrze Sprawiedliwości RP ( od 2004 r.);
Dortmundzko - Wrocławskiej Fundacji im. Św.
Jadwigi (od 1991 r.),
oraz współpracuje z krajowymi i zagranicznymi
instytucjami i organizacjami, np.:

Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego (od 1999 r.)

Ministerstwem Sprawiedliwości RP (od 1998 r.);

Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (od 1999r.);

Gminą Wrocław (od 2001 r.);

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
we Wrocławiu (od 2008 r.);

Centrum
Szkolenia
Sądów
Powszechnych
i Prokuratury (od 2001 r.);

Deutsche Richterakademie (od 1998 r.);

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für FamilienMediation w Berlinie (od 2007 r.).
Dolnośląski Ośrodek Mediacji DOM:
organizuje oraz uczestniczy w krajowych i zagranicznych
seminariach, konferencjach i szkoleniach. Przyczynił się
do opracowana Rekomendacji nt. mediacji po wyroku
skazującym oraz Deklaracji Wrocławskiej dla
dwunarodowościowych mediacji rodzinnych.
DOLNOŚLĄSKI
OŚRODEK MEDIACJI
„DOM”
członek Społecznej Rady ds.
Alternatywnych Metod Rozwiązywania
Konfliktów i Sporów
przy Ministrze Sprawiedliwości RP
Mediacja szansą dla





pokrzywdzonych
sprawców przestępstw
skonfliktowanych stron
wymiaru sprawiedliwości
społeczeństwa
bo
„nie ma takiej dziedziny, w której
nie należałoby przynajmniej
spróbować mediacji”.
ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław
ul. Włodkowica 31, 50-072 Wrocław
tel./faks: 071 322 76 12
kom. 0502 398 024
e-mail: [email protected]
Koło DOM w Legnicy
Plac Słowiański nr 8, pok. 220, 59-220 Legnica
tel.: 076 721 21 38
e-mail: [email protected]
Dolnośląski Ośrodek Mediacji „DOM”
Do prac Ośrodka należy prowadzenie mediacji z zakresu:







prawa karnego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich, w szczególności w sprawach przeciwko życiu
i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności,
wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej
i obyczajności, rodzinie i opiece, czci i nietykalności
cielesnej, mieniu;
prawa cywilnego, a w szczególności spraw o zapłatę, ze
stosunków sąsiedzkich, z działu spadku;
prawa rodzinnego, a w szczególności spraw o rozwód,
separację, ustalenie kontaktu z dzieckiem, wykonywanie
pieczy rodzicielskiej, o alimenty, o podział majątku
dorobkowego;
konfliktów w dwunarodowościowych rodzinach, w tym
cywilnej odpowiedzialności za uprowadzenie dziecka
poza granice jego stałego miejsca zamieszkania zgodnie
z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją haską;
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
prawa gospodarczego;
przypadków naruszenia zasad współżycia społecznego,
szczególnie w społecznościach lokalnych, środowiskach
akademickich i szkolnych.
Ponadto DOM:






organizuje i prowadzi szkolenia dla mediatorów oraz
udziela im merytorycznej pomocy;
prowadzi szkolenia dla osób kierujących sprawy do
mediacji z policji, prokuratury i sądów;
upowszechnia ideę sprawiedliwości naprawczej, w tym
mediacji, w strukturach orzekania i wykonywania kary,
strukturach
rozwiązywania
sporów
cywilnych,
rodzinnych, gospodarczych, ze stosunku pracy, w
strukturach samorządowych i szeroko pojętym
społeczeństwie;
utrzymuje kontakty z organami wymiaru sprawiedliwości;
współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami
mediacji, towarzystwami mediatorów oraz pomocy
ofiarom przestępstw:
uczestniczy w pracach
Społecznej Rady ds.
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów
i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości RP.
Czym jest mediacja pozasądowa?
Mediacja jest dobrowolna. Ponadto mediacja
charakteryzuje się:
 równością stron konfliktu. Występują one jako
podmioty w sprawie i mają takie same prawa;
 poufnością dotyczącą wszystkich uczestników
mediacji, tzn. że uzyskane w procedurze
informacje nie mogą być bez zgody stron
komukolwiek przekazane;
 neutralnością mediatora, który jest strażnikiem
procedury, a nie stroną, która mogłaby czerpać
korzyści z faktu zawarcia ugody pozasądowej;
 akceptowalnością, tzn. że strony konfliktu
zgadzają się na osobę mediatora oraz
przedstawione przez niego reguły postępowania.
Istnieje też możliwość wypracowania tych
procedur przez strony.
Kim jest mediator?
Rola mediatora jako osoby nieuczestniczącej
w konflikcie lub sporze stron jest istotnym elementem
i gwarantem prawidłowej procedury mediacji. To przede
wszystkim:

prawnik, psycholog, pedagog, socjolog, pracownik
socjalny, kurator sądowy;

osoba, która chce pomagać w polubownym
rozwiązaniu konfliktów i sporów oraz w budowie ładu
społecznego;

osoba cierpliwa, skromna, umiejąca słuchać i zadawać
pytania, potrafiąca wygaszać emocje i skutecznie
działać w płaszczyźnie intelektu;

osoba, która musi zachować prawo stron do
podejmowania własnych decyzji i akceptować cudze
wybory nawet wówczas, kiedy ich nie pochwala.


W procedurze mediacyjnej strony mają
możliwość wyrażenia swoich emocji
i subiektywnych odczuć, co przygotowuje je do
merytorycznych negocjacji.
Procedurę mediacji
kończy podpisanie ugody
 w sprawach karnych przez strony konfliktu
i mediatora lub mediatorów oraz przekazanie jej
organom kierującym sprawę do mediacji, czyli
policji, prokuratorowi, sądowi albo dyrektorowi
zakładu karnego, które decydującym o dalszym
losie ugody;
 w sprawach cywilnych, w tym: rodzinnych,
gospodarczych, ze stosunku pracy - przez
strony konfliktu, które mogą wystąpić do sądu
z pisemnym wnioskiem o jej zatwierdzenie
i nadanie ugodzie klauzuli wykonalności.
Zawarta ugoda nie może naruszać
obowiązującego prawa i przyjętych
norm współżycia społecznego.

Ponadto mediator:
stwarza
warunki,
które
pomagają
stronom
w wypracowaniu kompromisu;
stara się udzielać stronom pomocy w dobrowolnym
dojściu do porozumienia;
może stronom przedstawić propozycje, ale jedynie
wówczas, kiedy negocjacje utknęły w martwym
punkcie.
W Dolnośląskim Ośrodku Mediacji DOM pracują
wyłącznie przeszkoleni mediatorzy.
Co to jest sprawiedliwość naprawcza?
Jest sposobem reagowania na przestępstwo, konflikt
lub spór skoncentrowanym na potrzebach pokrzywdzonego.
Umożliwia
wszystkim
bezpośrednio
dotkniętym:
pokrzywdzonemu, sprawcy, ich rodzinom i członkom
społeczności – aktywnie uczestniczyć w procedurze
naprawienia wyrządzonych krzywd i szkód.
Sprawiedliwość naprawcza służy:

udzielaniu pokrzywdzonym pomocy i wsparcia;

czynienie sprawców bezpośrednio odpowiedzialnych
wobec pokrzywdzonych osób.

naprawieniu emocjonalnych krzywd i materialnych
szkód poniesionych przez pokrzywdzonych;

stworzeniu stronom konfliktów i sporów szansy na
budowę ładu społecznego;

wzmocnieniu bezpieczeństwa publicznego poprzez
odbudowę i uzdrowienie wspólnot.
Download