Mediacje

advertisement
Mediacje
Sztuka porozumienia
Mediacja gospodarcza jako nowa metoda
skutecznego rozwiązywania konfliktów
Maciej Bobrowicz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej
Konflikt:
WEI
JI
niebezpieczeństwo
szansa
2/18
Historia mediacji:
Bernard Thierry: „Makaki”
Ho’ oponopono – Hawaje
Sulha – Palestyna
• Babilon - [ IV w p.n.e.] wyrok akceptowany przez obie strony
• Kodeks Hammurabiego - [ 1700 lat p.n.e.]: 228 norm prawnych, pozasądowe rozwiązania arbitraŜowe
• Rzym - „Mediator amicabilis”
• Średniowiecze - kościół katolicki
3/18
Chiny:
Wyrok sądowy = „utrata twarzy”
Mediacja w 7-8 mln spraw rocznie (!) - 90% ugód
Chiny 5 razy więcej mieszkańców niŜ w USA
Ilość adwokatów w Chinach – 5% liczby adwokatów w USA
Imigranci z Chin > USA
4/18
USA:
Lata 70 - formalne wlączenie mediacji do systemu prawnego
1973 - Stowarzyszenie adwokatów USA – ośrodek mediacji
1980 - Kalifornia: mediacja obligatoryjna
w postępowaniach dotyczących opieki nad dzieckiem
Lata 80 - początki mediacji gospodarczej
Lata 90 - mediator – odrębny zawód
5/18
Cele mediacji*:
1. znalezienie rozwiązania win win
2. dąŜenie do zwarcia porozumienia
• ukierunkowanego na przyszłość
• dającego się trwale utrzymać
3. uruchomienie wewnętrznego procesu zmiany zachowań
osób uczestniczących w konflikcie
Manuela Walser*
6/18
Fazy mediacji:
1. faza przedmediacyjna
2. mediacja
2.1 dialog mediatora
2.2 wystąpienia stron
2.3 identyfikacja kwestii negocjacyjnych
2.4 odkrywanie potrzeb
2.5 poszukiwanie rozwiązań
2.6 zawieranie ugody
3. faza pomediacyjna
7/18
Moja korzyść
Sytuacja WIN-WIN:
KONFLIKT
WIN
LOSE /
WYGRANA
PRZEGRANA
WIN
WIN /
WYGRANA
WYGRANA
LOSE
LOSE /
PRZEGRANA
PRZEGRANA
LOSE
WIN /
PRZEGRANA
WYGRANA
ROZPRAWA SĄDOWA
MEDIACJA
Twoja korzyść
8/18
Szansa na sukces:
80% !
9/18
Dlaczego mediacja się udaje – elementy sukcesu w mediacji
1. profesjonalne umiejętności negocjacyjne
2. kompetencja socjalna
3. emocje w konflikcie
4. odkrycie potrzeb i interesów
10/18
Dlaczego mediacja się udaje – Profesjonalne umiejętności negocjacyjne*
Konwencjonalne style negocjacji
Negocjacje wg modelu Harvarda
1. Styl negocjacji ukierunkowany na stanowiska
1. Styl negocjacji ukierunkowany na interesy stron
2. Koncentracja na prawa i stanowiska i wcześniej
ustalone wyniki
2. Koncentracja na interesy i potrzeby. Strony badają,
co kryje się za ich stanowiskami, dlaczego chcą
określonego wyniku.
3. Wymiana propozycji i stanowisk, które często
są nierealistyczne
3. Strony przedstawiają swoje problemy (kwestie) i
interesy i wspólnie je wyjaśniają.
4. Od drugiej strony wymaga się ustępstw i broni z całą
mocą własnych stanowisk
4. Wypracowywanie opcji słuŜących wspólnym
interesom. Wyznaczenie standardów w celu
dokonania oceny.
5. Im bardziej broni się własnej opcji, tym mocniej jest się
wobec niej zobowiązany, tym trudniej znaleźć alternatywne
rozwiązania
5. Występuje moŜliwość wypracowania rozwiązań
korzystnych dla obu stron i ogólnej organizacji
6. Wynik osiąga się poprzez serię walk o władzę, gróźb
i ultimatum. Prowadzi to do kontrowersyjnych stosunków.
GdyŜ regularnie jedna ze stron lub obie jest zdania, iŜ jest
oszukiwana
6. Rozwiązania są wypracowywane wspólnie przez
wszystkie strony i przez nie wspierane. Są one bardziej
trwałe gdyŜ są mniej naraŜone na przesunięcia
dotyczące podziału władzy. Stosunki ulegają poprawie.
Manuela Walser*
11/18
Dlaczego mediacja się udaje – Kompetencja socjalna*
Intrapersonalna
Inteligencja
emocjonalna
Dostrzeganie własnych emocji
+
Kompetencja
emocjonalna
Umiejętność obchodzenia się z własnymi emocjami
+
Inteligencja
socjalna
Umiejętność dostrzegania emocji innych osób = EMPATIA
+
Kompetencja
socjalna
umiejętność obchodzenia się z emocjami innych osób
=
PoniewaŜ umiejętności te opierają się na sobie, logicznym pojęciem nadrzędnym staje się
„KOMPETENCJA SOCJALNA“
Manuela Walser*
12/18
Dlaczego mediacja się udaje – Emocje w konflikcie Model Glasla
Usztywnienie
Debata
Czyny
Koalicje
Utrata twarzy
Strategie groŜenia
Ciosy śmiertelne o ograniczonym działaniu
Rozbicie
Razem na dno
Pomoc własnymi
metodami moŜliwa
Pomoc z zewnątrz niezbędna
moderacja
mediacja
terapia
13/18
Dlaczego mediacja się udaje – Ukryte potrzeby
Płaszczyzna rzeczowa
Płaszczyzna rzeczowa*
Płaszczyzna stosunków
wartości
uczucie
emocje
informacje
problemy
problemy dot. wzajemnych stosunków a interesy / potrzeby
problemy inter- i intrapersonalne problemy z komunikacja
Płaszczyzna stosunków
Manuela Walser*
14/18
Konflikt:
WEI
JI
niebezpieczeństwo
szansa
• niesprawiedliwość
• konflikt jest wyłącznie negatywny
• „konflikt jest niedopuszczalny”
• konflikt jest normalnym zjawiskiem
• konflikt zakłóca stan idealny / rzeczywisty
• konflikty wspomagają zmiany
15/18
National Cash Register/ USA
Koszty stosowania ADR
263 spraw sądowych
●
2 mln
1 mln
koszty
28 spraw sądowych
●
1984
1993
16/18
RóŜnice są czymś naturalnym
Konflikty są czymś oczywistym
Wyzwanie: zmienić kulturę rozwiązywania konfliktów
17/18
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
[email protected]
18/18
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards