Ogólne Założenia Programu Mieszkanie Dla Młodych

advertisement
Założenia Stalowowolskiego Programu Budownictwa
Wielorodzinnego „Z perspektywą w Stalowej Woli”
Informacje ogólne:














inwestycję budowlaną zrealizuje Gmina/Miejski Zakład Budynków Sp z o.o. ze
środków własnych lub/i kredytu w systemie „non profit”
Gmina przekaże MZB Sp zo.o. działkę budowlaną, na której zostanie zrealizowana
inwestycja w ramach Programu
w celu wdrożenia Programu, Gmina Stalowa Wola przygotuje i podejmie nowe
uchwały tyczące zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym, zasad najmu,
zasad zbywania oraz szczegółowo określi postanowienia Regulaminu Programu
„Mieszkania dla Młodych”
najemcy zasiedlą mieszkania zaraz po wybudowaniu bloków i będą płacić
miesięczne równe raty czynszowe na poczet wykupu mieszkania przez okres, który
określają w umowie (min 3, max 20 lat)
mieszkańcy uiszczać będą dodatkowo comiesięczną opłatę eksploatacyjną w
wysokości 2,50zł za każdy metr kwadratowy mieszkania na pokrycie kosztów
utrzymania części wspólnych budynku, administracji oraz miejsca składowania
nieczystości stałych (altana śmietnikowa)
mieszkańcy zawrą oddzielne umowy na dostarczanie energii elektrycznej, gazu,
wody oraz C.O. i będą ponosić z tego tytułu rzeczywiste koszty.
w przypadku budowy ze środków własnych inwestora raty czynszowe są
waloryzowane o procent inflacji,
w przypadku kredytu, najemcy płacąc raty czynszowe pokrywają wysokość rat
płaconych miesięcznie do banku przez inwestora w części odpowiadającej
powierzchni ich mieszkania
po spłacie mieszkania następuje przeniesienie prawa własności aktem notarialnym
pierwszeństwo w zasiedleniu mieszkań i ich późniejszym nabyciu mają
dotychczasowi najemcy lokali komunalnych oraz osoby znajdujące się na liście
mieszkaniowej Gminy Stalowa Wola, spełniające kryteria określone w Regulaminie
Programu „Mieszkania dla Młodych” przyjętym przez Radę Miejską w Stalowej
Woli
pozostałe osoby chętne do przystąpienia do Programu muszą spełniać kryteria
Regulaminu – wykazywać się zdolnością płatniczą oraz spełniać określone
warunki tyczące stanu rodzinnego oraz wieku.
analizę możliwości płatniczych chętnych do udziału w programie dokona Komisja
Mieszkaniowa na podstawie przekazanych dokumentów o dochodach zgodnie z
kryteriami określonymi w Regulaminie Programu.
Wnioskodawca posiada zdolność płatniczą, jeżeli minimalna wysokość dochodu
pozostającego w dyspozycji gospodarstwa domowego po odliczeniu raty
czynszowej, opłaty eksploatacyjnej, pozostałych, szacunkowych opłat na
utrzymanie lokalu oraz innych zobowiązań finansowych Wnioskodawcy dla
gospodarstwa jednoosobowego wynosi 600 zł. miesięcznie, a w przypadku
gospodarstw wieloosobowych 400 zł. miesięcznie na każdego członka rodziny.
w przypadkach losowych udział w programie kontynuują osoby wspólnie
zamieszkujące z najemcą lub te, na które inwestor wyraził zgodę
Dane techniczne:




1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Projekt Programu zakłada budowę trzech podpiwniczonych budynków
wielorodzinnych, w których lokale będą miały powierzchnie od 30 m2 do 60 m2.
Każdy lokal mieszkaniowy posiadać będzie balkon oraz pomieszczenie piwniczne.
Gmina zabezpieczy odpowiednią infrastrukturę przyblokową tj, ciągi piesze, drogi
dojazdowe, parkingi oraz pergolę śmietnikową.
Lokale oddawane będą w stanie deweloperskim, gotowym do wykończenia,
w następującym standardzie:
Instalacje: gazowa, kanalizacyjna, wody zimnej, centralnego ogrzewania
grzejnikowa, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna zbiorcza do odbioru
naziemnej telewizji cyfrowej, elektryczna, odgromowa, przeciwprzepięciowa,
ochrony od porażeń oraz instalacja wodno-kanalizacyjna bez urządzeń i armatury
Posadzki cementowe, tynki cementowo wapienne niemalowane. Na balkonach
bariery metalowe i gres mrozoodporny.
Centralne ogrzewanie: indywidualne źródło ciepła (kotły gazowe wiszące
dwufunkcyjne, wyposażone w programowalny termostat pokojowy) lub
ogrzewanie miejskie PEC (???) W pokojach i kuchniach grzejniki stalowe
konwekcyjne z zaworami termostatycznymi. W łazienkach grzejniki drabinkowe z
zaworami termostatycznymi
Lokale bez kuchenek gazowych i elektrycznych
Instalacja elektryczna wraz z osprzętem tj. gniazda, wyłączniki etc.
Elewacja budynku zewnętrzna wykończona tynkiem syntetycznym dekoracyjnym
Okna i drzwi:
 Drzwi wejściowe do mieszkań: drewniane, płaskie, okleina
drewnopodobna, ościeżnica stalowa.
 Drzwi balkonowe i okna: białe PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi,
parapety wewnętrzne syntetyczne.
 Drzwi wewnętrzne lokalowe: przeszklone, drewniane, okleina
drewnopodobna, ościeżnica stalowa.
 Drzwi wejściowe do klatek: Białe, stalowe, oszklone, energooszczędne,
ościeżnica stalowa.
Szacunkowy koszt metra kwadratowego mieszkania: 2 500 - 2 800 m.kw. (???)
Korzyści dla gminy




Gmina przystępując do realizacji Programu zyskuje wizerunek gminy innowacyjnej,
aktywnie poszukującej nowoczesnych rozwiązań w trosce o interes społeczności.
Będzie to trzecia w Polsce gmina po Ostrowie Wielkopolskim i Mikołajkach
wdrażająca program budowy bloków czynszowych.
Program jest narzędziem polityki społecznej Gminy Stalowa Wola. Zatrzymując w
mieście lub przyciągając do miasta młode rodziny Gmina ograniczy zjawisko
wyludnienia i znacząco poprawi wskaźniki populacyjne.
Program ułatwi skuteczną promocję Stalowej Woli wśród potencjalnych
inwestorów, dla których miejscowa kondycja demograficzna ma kluczowe
znaczenie przy wyborze lokalizacji.
Program pozwala podnieść standard warunków mieszkaniowych aktywnym
zawodowo, dotychczasowym najemcom lokali komunalnych, których dochody
uległy zwiększeniu i pozwalają na podjęcie regularnego zobowiązania płatniczego.


Program pozwala zwolnic dotychczasowe zasoby komunalne i zmniejszyć
komunalną listę oczekujących na mieszkanie.
w przeciwieństwie do klasycznych zasobów komunalnych Gmina Stalowa Wola nie
będzie ponosić kosztów remontów budynków i lokali wybudowanych w ramach
Programu.
Korzyści dla mieszkańców






możliwość pozyskania mieszkania bez konieczności wieloletniego oczekiwania na
przydział lokalu komunalnego
najemcy nie musza wykazywać się zdolnością kredytową, a jedynie zdolnością
płatniczą ocenianą każdorazowo indywidualnie przez inwestora w oparciu o
proste zasady
raty czynszowe są znacznie niższe niż comiesięczne spłaty odsetek i rat
kapitałowych kredytów hipotecznych
miesięczna opłata eksploatacyjna i rata czynszowa są na poziomie czynszu
płaconego za wynajem mieszkania na rynku komercyjnym
cena metra kwadratowego mieszkania będzie zdecydowanie niższa od cen
oferowanych przez komercyjnych deweloperów i spółdzielnie mieszkaniowe.
mieszkańcy po całkowitej spłacie niewysokich rat czynszowych staną się
właścicielami pełnowartościowych lokali mieszkaniowych
Korzyści dla banków


bank podejmuje rozmowy i uruchamia procedurę kredytową dla jednego
wiarygodnego kredytobiorcy, jakim jest gmina/spółka komunalna, zamiast dla
kilkudziesięciu klientów, których wiarygodność wymaga szczegółowej analizy i
wiąże się większym ryzykiem
zabezpieczeniem dla kredytu oprócz hipoteki na budynku może być cesja rat
płaconych przez najemców
Przykładowe wysokości opłat dla przyszłych najemców – inwestycja sfinansowana z
kredytu zaciągniętego przez inwestora. Okres spłaty – 20 lat.
1. Jednorazowy zadatek – minimum 10 % wartości lokalu, wpłacany najpóźniej w
dniu zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, przykładowo:
 dla lokalu o powierzchni 30 m2 (jednopokojowe) w kwocie ok 9.000,00 zł
 dla lokalu o powierzchni 50 m2 (dwupokojowe) w kwocie ok 14.000,00 zł
 dla lokalu o powierzchni 60 m2 (trzypokojowe) w kwocie ok 17.000,00 zł
plus opłata notarialna od zawarcia umowy przedwstępnej - około 1.000,00 zł
2. Comiesięczne raty czynszowe (na poczet wykupu), przykładowo:
 dla lokalu o powierzchni 30 m2 (jednopokojowe) w kwocie do 600,00 zł
 dla lokalu o powierzchni 50 m2 (dwupokojowe) w kwocie do 900,00 zł
 dla lokalu o powierzchni 60 m2 (trzypokojowe) w kwocie do 1100,00 zł
3. Comiesięczne opłaty eksploatacyjne:
w wysokości 2,50 zł/ m.kw. lokalu, tj.
 dla lokalu o powierzchni 30 m2 (jednopokojowe) w kwocie do 75,00 zł
 dla lokalu o powierzchni 50 m2 (dwupokojowe) w kwocie do 125,00 zł
 dla lokalu o powierzchni 60 m2 (trzypokojowe) w kwocie do 150,00 zł
Download