Schumpeterowska teoria wzrostu gospodarczego a koncepcja

advertisement
Michał Brzeziński
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
[email protected]
Jaki kapitalizm? Jakie państwo?
Schumpeterowska teoria wzrostu gospodarczego
a koncepcja inteligentnego państwa (smart state)
Abstrakt
Jednym z najważniejszych problemów badawczych ekonomii jest wybór spośród wielu alternatywnych modeli kapitalizmu, określenie właściwej roli państwa w gospodarce oraz sformułowanie zasad dobrego rządzenia (Wilkin 1995; 2013). Niniejszy artykuł przedstawia odpowiedzi na te pytania, których dostarcza współczesny paradygmat schumpeterowski obejmujący schumpeterowską
teorię endogenicznego wzrostu gospodarczego i jej implikacje w polityce gospodarczej (Aghion,
Howitt 1992; 1998; 2009; Aghion, Akcigit, Howitt 2014; 2015). Teoria ta wydaje się być lepiej
potwierdzona empirycznie, niż konkurencyjne teorie wzrostu gospodarczego. Implikuje ona również określoną rolę państwa w gospodarce dając zarówno szczegółowe zalecenia w wielu dziedzinach polityki gospodarczej, jak i argumenty na rzecz określonego sposobu rządzenia przez państwo.
Poza prezentacją paradygmatu schumpeterowskiego, artykuł przedstawia również zarys analizy prowzrostowych implikacji teorii schumpeterowskiej dla polskiej polityki gospodarczej.
1. Wstęp
Zagadnienie wyboru najlepszego porządku ekonomicznego, który określa optymalne granice dla
funkcjonowania wolnego rynku oraz właściwą rolę państwa w gospodarce, należy do najstarszych,
najważniejszych, ale i najtrudniejszych zadań ekonomii. Jedną z przyczyn, dla których zagadnienie
to rodzi niezmiennie duże trudności jest jego złożoność. W kwestię wyboru porządku ekonomicznego albo wyboru pomiędzy wieloma istniejącymi teoretycznymi lub praktykowanymi rodzajami
kapitalizmu uwikłany jest problem wyboru pomiędzy różnymi wartościami społecznymi (m.in.
wolność, równość, efektywność), na których wybrany system ma być ufundowany. Poza decyzjami
normatywnymi, niezbędne jest również odwołanie się do teorii ekonomicznych, które pozwalają
zrozumieć w jaki sposób funkcjonują gospodarki, zweryfikować czy ustalone wybory normatywne
są ekonomicznie wykonalne i jakie są najlepsze praktyczne sposoby ich realizacji. Wreszcie należałoby również zbadać czy proponowany porządek ekonomiczny implikowany przez przyjęte wartości i ustalenia teoretyczne jest wykonalny politycznie i stabilny w warunkach demokratycznych.
Każdy z wyżej wymienionych aspektów wyboru optymalnego porządku ekonomicznego był w
kontekście Polski badany w pracach profesora Jerzego Wilkina. W książce Efektywność a sprawiedliwość (Wilkin 1997) podjęty został kluczowy problem konfliktu między dwiema wartościami
społeczno-ekonomicznymi. W pracy Jaki kapitalizm, jaka Polska? (Wilkin 1995) profesor badał
metodologiczne i teoretyczne uwarunkowania wyboru systemu ekonomicznego i zakresu uzasadnionej roli państwa w transformującej się gospodarce. Znaczenie uwarunkowań politycznych przy
podejmowaniu wyborów ekonomicznych podjęte zostało w opublikowanym pod jego redakcją
pierwszym polskim podręczniku do teorii wyboru publicznego (Wilkin 2005), a jakość rządzenia w
Polsce w pierwszej monografii na ten temat (Wilkin 2013).
Pytania, które profesor Wilkin sformułował tak lapidarnie i trafnie dwadzieścia lat temu – „jaki
kapitalizm, jaka Polska?” – pozostają wciąż ważne i aktualne. Nabierają dodatkowo nowego znaczenia w kontekście wielkich wyzwań, które pojawiły się na świecie w międzyczasie – rosnących
nierówności ekonomicznych, postępującej automatyzacji produkcji, długotrwałej recesji w wielu
krajach europejskich czy zagrożenia sekularną stagnacją. W niniejszym artykule twierdzę, że obiecujących odpowiedzi na te pytania dostarcza współczesna schumpeterowska teoria endogenicznego
wzrostu gospodarczego, której twórcami są Philippe Aghion i Peter Howitt (Aghion, Howitt 1992;
Aghion, Howitt 1998). W porównaniu z konkurentkami schumpeterowska teoria wzrostu generuje
1
znaczną liczbę predykcji w różnych szczegółowych działach ekonomii, z których wiele zostało potwierdzonych empirycznie. Ponadto teoria schumpeterowska, albo schumpeterowski paradygmat
(Aghion, Akcigit, Howitt 2014; Aghion, Roulet 2015), implikuje kompleksową wizję dynamicznie
rozwijającego się kapitalizmu z precyzyjnie określoną rolą państwa w takich dziedzinach jak organizacja rynku i warunki konkurencji rynkowej, polityka makroekonomiczna, sektorowa, edukacyjna, klimatyczna, opodatkowanie i polityka redystrybucji i inne (Aghion, Howitt 2006; Aghion,
Roulet 2014; Aghion, Akcigit, Howitt 2014; Aghion, Akcigit, Howitt 2015). Paradygmat ten aspiruje zatem do sformułowania całościowej wizji porządku ekonomicznego opartej następujących elementach:
1) przekonanie, że wzrost gospodarczy jest fundamentalną wartością ekonomiczną, którą jednak
można pogodzić z innymi wartościami takimi jak stabilność makroekonomiczna, zrównoważony
rozwój, troska o ograniczenie nierówności i pobudzanie mobilności społecznej;
2) założenie, że natura długookresowego wzrostu w kapitalizmie opiera się na innowacjach i
schumpeterowskim procesie twórczej destrukcji;
3) twierdzenie, że schumpeterowska teoria wzrostu implikuje, iż określona polityka państwa może
podnieść stopę długookresowego wzrostu gospodarczego. Optymalna polityka pro-wzrostowa
zależy jednak od poziomu rozwoju technologicznego i będzie w szczególności różniła się w zależności od tego czy kraj rozwija się poprzez kopiowanie technologii zagranicznych, czy też jest
w stanie generować innowacje podnoszącą światowy poziom rozwoju technologicznego.
W niniejszym artykule zajmuję się głównie drugim i trzecim z wyżej wskazanych składników
paradygmatu schumpeterowskiego1. W części 2 artykułu przedstawiam nieformalny zarys schumpeterowskiej teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego a w części następnej omawiam krótko
najważniejsze unikalne predykcje, które generuje ta teoria (w szczególności te, które związane są z
pro-wzrostową polityką gospodarczą). W części 4 prezentuję ogólną wizję roli państwa w gospodarce implikowaną przez paradygmat schumpeterowski. Zarys analizy sytuacji gospodarczej i polityki gospodarczej w Polsce z perspektywy teorii schumpeterowskiej jest przedmiotem części 5 artykułu. Ostatnia część zawiera podsumowanie i zastrzeżenia.
2. Zarys podstaw schumpeterowskiej teorii wzrostu gospodarczego
Współczesna schumpeterowska teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego powstała w wyniku
współpracy Philippe’a Aghiona i Petera Howitta (1992, 1998). Teoria ta zoperacjonalizowała klasyczne idee Josepha Schumpetera dotyczące kluczowej roli innowacji we wzroście gospodarczym
oraz procesu twórczej destrukcji jako mechanizmu w ramach którego nowe technologie zastępują
stare. Jak podkreślają często twórcy teorii (Aghion, Akcigit, Howitt 2014; 2015), operacjonalizacja
idei Schumpetera polegała zarówno na stworzeniu matematycznych modeli w których twórcza destrukcja jest powiązana z procesem konkurencji, rozwoju firm oraz zastępowania „starych” firm
przez „nowe”, jak również na nieustannym nacisku na generowanie testowalnych predykcji, które
odróżniałyby teorię schumpeterowską od innych teorii wzrostu.
Teoria schumpeterowska należy do grupy teorii wzrostu endogenicznego, które pojawiły się w
ekonomii na początku lat 90. ubiegłego stulecia w reakcji na teoretyczne i empiryczne problemy
związane z neoklasycznym modelem wzrostu Solowa. W tym ostatnim jedynym źródłem długookresowego wzrostu gospodarczego jest postęp technologiczny, który jednak jest egzogeniczny (pozostaje niewyjaśniony w modelu przez czynniki ekonomiczne). Główną innowacją wprowadzoną w
teoriach wzrostu endogenicznego było założenie wprost, iż postęp technologiczny jest rezultatem
innowacyjnej działalności firm albo przedsiębiorców motywowanych osiągnięciem zysku2. Schumpeterowska odmiana teorii wzrostu endogenicznego opiera się na trzech podstawowych ideach
1
Konieczność przypisania wysokiej wagi wzrostowi gospodarczemu w zestawie wartości, które są realizowane w ramach polityki społeczno-gospodarczej wydaje się mało kontrowersyjna, zwłaszcza z perspektywy kraju doganiającego
kraje wysoko rozwinięte. W częściach 4 i 6 artykułu zasygnalizowane są niektóre możliwości i ograniczenia związane z
pogodzeniem wzrostu gospodarczego z innymi wartościami społeczno-ekonomicznymi.
2
Przegląd wielu odmian teorii wzrostu endogenicznego można znaleźć m.in. w książkach Acemoglu (2009), Aghiona i
Howitta (1998, 2009) oraz Jonesa i Vollratha (2013).
2
(Aghion, Akcigit, Howitt 2014; 2015). Po pierwsze, źródłem długookresowego wzrostu są innowacje, które mogą polegać na wzroście produktywności używanego czynnika produkcji, wprowadzaniu nowych produktów albo na wprowadzaniu nowych sposobów organizacji produkcji, które powodują, że stosowane kombinacje czynników produkcji stają się bardziej produktywne. Po drugie,
innowacje są rezultatem działania przedsiębiorców lub firm, które to podmioty motywowane perspektywą osiągnięcia nadzwyczajnych zysków z udanych innowacji inwestują w badania i rozwój
(B&R), podnoszenie kwalifikacji i poszukiwanie nowych rynków. Po trzecie, proces twórczej destrukcji polega na zastępowaniu starych technologii (lub produktów czy umiejętności) nowymi
technologiami (względnie produktami, umiejętnościami). W efekcie szybszy wzrost gospodarczy
jest związany z wysoką rotacją firm na rynku i wysoką rotacją pracowników pomiędzy firmami i
sektorami zasiedziałymi a nowymi konkurentami.
Schumpeterowska teoria wzrostu endogenicznego wykorzystuje również rozróżnienie pomiędzy
innowacjami (innowacje fundamentalne), które tworzą lub rozszerzają światową granicę technologiczną (frontier innovation) w danym sektorze gospodarki, a imitacjami albo naśladownictwem,
które polega na wykorzystywaniu przez firmy lub sektory istniejących technologii pochodzących z
bardziej rozwiniętych sektorów lub krajów3. Oznacza to, że kraje słabiej rozwinięte, gdzie większość sektorów gospodarczych znajduje się daleko od światowej granicy technologicznej, mogą
rosnąć szybciej wykorzystując głównie innowacje imitacyjne. Kraje bardziej zaawansowane technologicznie muszą zaś opierać swój wzrost gospodarczy na innowacjach rozszerzających światową
granicę technologiczną. Tym samym właściwa polityka pro-wzrostowa zależy od poziomu rozwoju
gospodarczego i technologicznego danego kraju. Ponadto, zespół polityk i instytucji ułatwiających
imitację istniejących technologii jest generalnie inny od polityk i instytucji wzmagających wzrost
krajów, które muszą polegać na innowacjach rozszerzających światową granicę technologiczną
(Acemoglu, Aghion, Zilibotti 2006; Aghion, Howitt 2006)4.
3. Predykcje wynikające z schumpeterowskiej teorii wzrostu
Schumpeterowska teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego generuje dużą liczbę predykcji z
których większość jest unikalna dla tej teorii i pozwala odróżnić ją od pozostałych teorii wzrostu
gospodarczego (Aghion, Howitt 2006; Aghion, Akcigit, Howitt 2014; 2015; Brzeziński i Dzieliński
2009). Podstawowa predykcja związana z ideą twórczego niszczenia mówi, iż tempo rotacji przedsiębiorstw (oraz tempo rotacji pracy) związane z powstawaniem nowych przedsiębiorstw i wychodzeniem z rynku firm, które poniosły porażkę jest skorelowane dodatnio z długookresową stopą
wzrostu gospodarczego5. Z teorii schumpeterowskiej wynika również, iż tempo wzrostu gospodarczego w systemie leseferystycznym (przy braku interwencjonizmu państwowego) może być zbyt
wysokie z punktu widzenia dobrobytu społecznego, jeżeli pozytywne korzyści zewnętrzne płynące
z innowacji są mniejsze, niż efekt podkradania biznesu (business-stealing effect) związany z wychodzeniem z ryku firm, które odniosły porażkę w procesie twórczej destrukcji. Zweryfikowanie
czy taki efekt występuje wymaga jednak empirycznego oszacowania strukturalnego modelu wzrostu dla danego kraju.
Inna predykcja generowana przez teorię schumpeterowską dotyczy wpływu zasobu wiedzy naukowej i technicznej na innowacje a przez to na długookresowe tempo wzrostu gospodarczego.
3
W praktyce światowa granica technologiczna jest najczęściej przybliżana za pomocą technologii dostępnych w Stanach Zjednoczonych.
4
Omawiane rozróżnienie nawiązuje to znanej hipotezy Alexandra Gerschenkrona z lat 60. XX w., mówiącej o korzyściach płynących z zacofania, które kraj zacofany mógł przejściowo realizować kopiując wysoko zaawansowane technologie pochodzące z krajów wysoko rozwiniętych. Aghion, Akcigit i Howitt (2014) wskazują także, że ich koncepcja
odpowiednich instytucji pro-wzrostowych jest zbliżona do idei Acemoglu i Robinsona (2014), zgodnie z którą trwały
wzrost nie jest możliwy, jeżeli instytucje ekonomiczne i polityczne w danym kraju są ekstraktywne (władza polityczna
jest zmonopolizowana przez wąską grupę, która uzyskuje rentę ekonomiczną kosztem reszty społeczeństwa).
5
Stopę rotacji przedsiębiorstw zwykle mierzy się jako sumę proporcji nowopowstałych firm i proporcji firm opuszczających rynek. Podobnie stopa rotacji pracy jest mierzona jako suma stopy tworzonych miejsc pracy i stopy likwidowanych miejsc pracy.
3
Zgodnie z tą teorią, długookresowa stopa wzrostu gospodarczego może być zwiększona poprzez
zwiększenie intensywności B&R czyli udziału wydatków na B&R w dochodzie narodowym 6. W
związku z tym rozmaite rodzaje polityki gospodarczej, które podnoszą udział B&R w dochodzie
narodowym (ulgi podatkowe czy subsydia dla przedsiębiorstw inwestujących w B&R) mogą teoretycznie podnieść długookresową stopę wzrostu gospodarczego. Podobnie wszelkiego rodzaju posunięcia w polityce gospodarczej, które wpływają na koszty i korzyści podejmowania działań związanych z B&R będą miały wpływ na długookresowy wzrost gospodarczy. Wśród tych rodzajów polityki gospodarczej znajdują się następujące: lepsza ochrona praw własności intelektualnej, wspomaganie rozwoju sektora finansowego, makroekonomiczna stabilność (niska inflacja, niskie stopy procentowe), podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia (Aghion, Harmgart, Weisshaar 2011).
Poza tego typu ogólnymi pro-wzrostowymi rodzajami polityki społeczno-gospodarczej, które są
implikowane również przez niektóre inne programy badawcze, teoria schumpeterowska generuje
dużą liczbę predykcji mających konsekwencje dla polityki gospodarczej, które jednak są uzależnione od poziomu rozwoju danego kraju lub regionu. Predykcje te dotyczą w szczególności następujących działów ekonomii: 1) organizacja rynku; 2) dynamika rozwoju firm; 3) teoria rozwoju gospodarczego. Poniżej przedstawiam opisowo najważniejsze z tych predykcji – ich formalne uzasadnienie teoretyczne oraz odniesienia do literatury testującej je empirycznie można znaleźć w pracach
Aghiona i Howitta (1998; 2006) oraz Aghiona, Akcigita i Howitta (2014; 2015). W zakresie organizacji rynku teoria schumpeterowska implikuje następujące testowalne empirycznie predykcje:
1) związek między stopniem konkurencji rynkowej (mierzonym np. indeksem Lernera) a innowacjami jest pozytywny dla niskich poziomów konkurencji, ale negatywny, dla wysokich poziomów konkurencji;
2) bardziej intensywna konkurencja pobudza innowacje w firmach znajdujących się blisko granicy
technologicznej, ale zniechęca do innowacji w firmach znajdujących się daleko od tej granicy;
3) istnieje komplementarność pomiędzy ochroną patentową a konkurencją produktową w pobudzaniu innowacji.
W dziedzinie dynamiki rozwoju firm teoria schumpeterowska wygenerowała następujące predykcje:
1) rozkład wielkości firm w danej gospodarce jest silnie asymetryczny prawostronnie – występują
nieliczne firmy o wielkiej skali produkcji;
2) rozmiar firm i ich wiek jest dodatnio skorelowany;
3) małe firmy opuszczają rynek częściej, a te, które pozostają na rynku rosną szybciej, niż przeciętne firmy;
4) duża część wydatków na B&R jest dokonywana przez firmy zasiedziałe na rynku, ale zarówno
firmy zasiedziałe, jak i firmy wchodzące na rynek dokonują innowacji.
Wreszcie w zakresie rozwoju gospodarczego teoria schumpeterowska implikuje jak wspomniano
wcześniej, że im bliżej dany kraj znajduje się światowej granicy technologicznej, tym większe znaczenie dla wzrostu gospodarczego będą miały te rodzaje polityki gospodarczej i instytucje, które
wpływają na pobudzenie innowacji fundamentalnych (nieimitacyjnych). W przypadku kraju zacofanego technologicznie szybszy wzrost będzie można uzyskać dzięki polityce i instytucjom sprzyjającym transferowi technologii i naśladownictwu. Poza tym, teoria schumpeterowska daje w dziedzinie ekonomii rozwoju, między innymi, następujące predykcje:
1) na drodze do granicy technologicznej przeciętny wzrost gospodarczy będzie obniżał się tym
szybciej, im mniejsza jest otwartość gospodarki;
6
Predykcja ta odróżnia teorię schumpeterowską zarówno od teorii neoklasycznej (dla której polityka gospodarcza nie
ma wpływu na długookresową stopę wzrostu gospodarczego), jak od innych teorii wzrostu endogenicznego. Spośród
tych ostatnich niektóre sugerowały, iż to wzrost stopy oszczędności podnosi wzrost gospodarczy w długim okresie, zaś
inne, iż podniesienie długookresowej stopy wzrostu nie jest związane z pobudzeniem wydatków na B&R i wymaga
wzrostu tempa przyrostu populacji. Ha i Howitt (2007) używając danych dla Stanów Zjednoczonych pokazali, że omawiana predykcja teorii schumpeterowskiej jest zgodna z danymi, zaś wspomniane wyżej predykcje innych teorii wzrostu endogenicznego nie znajdują potwierdzenia. Wiele innych badań empirycznych również wskazuje, iż teoria schumpeterowska jest lepiej potwierdzona przez dane, niż teorie konkurencyjne (zob. literaturę cytowaną w Minniti i Venturini 2014).
4
2) wysokie koszty wejścia firmy na rynek (mierzone np. ilością dni niezbędnych do założenia firmy) stają się coraz poważniejszą przeszkodą dla wzrostu gospodarczego kraju, który zbliża się
do światowej granicy technologicznej;
3) im bliżej granicy technologicznej dany kraj się znajduje, tym bardziej jego wzrost gospodarczy
zależy od edukacji związanej z badaniami naukowymi (research education) (studia magisterskie
i doktorskie);
4) korelacja pomiędzy demokracją a innowacjami i wzrostem gospodarczym jest większa w krajach
bardziej zbliżonych do granicy technologicznej.
Teoria schumpeterowska jest również rozwijana w innych kierunkach oferując testowalne predykcje w zakresie polityki gospodarczej w krajach nisko rozwiniętych, jak również dotyczące ekonomii
technologii ogólnego przeznaczenia czy związku pomiędzy innowacjami, nierównością a mobilnością społeczną (Aghion, Akcigit, Howitt 2014; 2015, Aghion, Akcigit, Bergeaud i in. 2015).
4. W stronę inteligentnego państwa (smart state)7
Jak wynika z powyższej prezentacji, paradygmat schumpeterowski implikuje, że właściwa rola państwa w gospodarce (w zakresie realizowanej polityki gospodarczej, reformowania instytucji, jakości
rządzenia) zależy od poziomu rozwoju kraju, a w szczególności od odległości od światowej granicy
technologicznej. W przypadku krajów rozwiniętych, znajdujących się blisko tejże granicy, optymalna polityka pro-wzrostowa powinna pobudzać innowacje fundamentalne. W przypadku krajów
mniej rozwiniętych, polityka pro-wzrostowa w okresie doganiania krajów wysoko rozwiniętych
powinna skupiać się raczej na transferze technologii, absorbcji i naśladownictwie.
W odniesieniu do krajów wysoko rozwiniętych, które dla pobudzenia wzrostu gospodarczego
muszą polegać na innowacjach fundamentalnych, pytanie o rolę państwa w gospodarce sprowadza
się współcześnie nie tyle do tradycyjnego pytania o rozmiar państwa, co raczej do pytania o sposób
zarządzania państwem (governance) (Aghion, Roulet, 2011; 2014). Przedstawiając koncepcję państwa, którą paradygman schumpeterowski implikuje dla krajów wysoko rozwiniętych Aghion i
Roulet piszą o państwie inteligentnym (smart state), które działa strategicznie jako katalizator procesów innowacyjnych przy użyciu wybranych i dobrze zarządzanych narzędzi inwestowania swoich
środków w warunkach twardego ograniczenia budżetowego (Aghion, Roulet 2014, s. 914-915)8.
Koncepcję inteligentnego państwa przeciwstawiają twórcy paradygmatu schumpeterowskiego
zarówno koncepcji państwa dobrobytu, jak i koncepcji państwa minimalnego. W odniesieniu do
pierwszej z tych idei, zauważają, że szybki wzrost gospodarczy w europejskich państwach dobrobytu w okresie po II Wojnie Światowej wynikał głównie z przyspieszonej akumulacji kapitału po
zniszczeniach wojennych oraz z naśladownictwa technologii zaczerpniętych ze Stanów Zjednoczonych. Nasilenie procesów globalizacyjnych począwszy od późnych lat 70. ubiegłego wieku spowodowało, że wiele krajów rozwijających również zaangażowało się w innowacje imitacyjne dysponując dodatkowo niższymi kosztami pracy. W tej sytuacji głównym źródłem wzrostu gospodarczego
w krajach wysoko rozwiniętych stały się innowacje fundamentalne, których tradycyjne państwo
dobrobytu nie jest w stanie pobudzać efektywnie9. Koncepcja inteligentnego państwa jest z drugiej
strony odmienna również od koncepcji państwa minimalnego, proponowanej przez różne kierunki
ekonomiczne i ugrupowania polityczne. Wynika to z faktu, że teoria schumpeterowska wskazuje
cały szereg uzasadnionych funkcji państwa w gospodarce daleko wykraczających poza utrzymywa7
Nazwa smart state jest z pewnością dość niefortunna i może sugerować deprecjonujące konotacje wobec innych koncepcji roli państwa. Trudność terminologiczna wynikać tutaj może z faktu, iż konkretne instytucje i polityki składające
się na koncepcję państwa implikowaną przez teorię schumpeterowską zależą od poziomu rozwoju technologicznego
danego kraju. Wydaje się również, że koncepcja inteligentnego państwa może być realizowana w społeczeństwach
opartych na dość zróżnicowanych systemach wartości społeczno-ekonomicznych. W kontekście implikacji teorii
schumpeterowskiej dla polityki gospodarczej we Francji Aghion i Roulet piszą o innowacyjnej socjaldemokracji
(Aghion, Roulet 2014).
8
Konieczność respektowania twardego ograniczenia budżetowego wynika między innymi z trudności fiskalnych i kryzysu zadłużeniowego, które są związane z ostatnim światowym kryzysem finansowym i gospodarczym.,
9
Podobnie tradycyjne instytucje państwa dobrobytu związane z zabezpieczeniem stabilności zatrudnienia są nie do
pogodzenia z procesem twórczej destrukcji.
5
nie porządku publicznego, egzekwowanie praw własności oraz ewentualne dostarczanie pewnych
dóbr publicznych w warunkach niskiego opodatkowania podmiotów gospodarczych.
Jaki powinien być zakres działania inteligentnego państwa w ujęciu twórców paradygmatu
schumpeterowskiego? Poniżej przedstawię rekonstrukcję koncepcji inteligentnego państwa opierając się na pracach Aghiona i Roulet (2011; 2014) oraz Aghiona, Cette i Cohena (2014). Po pierwsze, ponieważ innowacje generują pozytywne efekty zewnętrzne (dla badań naukowych i przyszłych innowacji), które nie są w pełni internalizowane przez podmioty prywatne, w warunkach
leseferystycznych (państwo minimalne) inwestycje w rozwój wiedzy będą mniejsze, niż optymalne.
W związku z tym państwo powinno również uczestniczyć w inwestowaniu w B&R oraz w innych
działaniach podnoszących poziom wiedzy w społeczeństwie (edukacja, szkolenia), zwłaszcza w
warunkach niedoskonałości rynków kapitałowych, które ograniczają możliwości finansowania ryzykownych prywatnych projektów innowacyjnych oraz edukacji i szkoleń10. Wymaga to systemu
subsydiów bądź ulg podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz inwestowania w ilość i
jakość edukacji zwłaszcza na poziomie magisterskim i wyższym. Z drugiej strony, skoro proces
twórczego niszczenia wymaga wysokiego poziomu konkurencji rynkowej oraz dużej rotacji firm i
pracowników na rynku, państwo powinno liberalizować rynki produktów, radykalnie upraszczać
proces powstawania nowych firm i wychodzenia z rynku „starych” firm oraz zapewniać giętkość
rynku pracy. To ostatnie można osiągnąć poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu instytucji
rynku pracy (na kształt modelu flexicurity z wysokimi świadczeniami dla bezrobotnych i efektywnym systemem przeszkoleń), który zabezpiecza pracowników przed ryzykiem związanym z koniecznością częstszej zmiany pracy i przekwalifikowywania się.
Po drugie, paradygmat schumpeterowski implikuje, że w napiętej sytuacji fiskalnej wywołanej
ostatnim kryzysem finansowym i gospodarczym (wysoki dług publiczny i deficyt budżetu państwa),
inwestycje państwa w długookresowy wzrost powinny być selektywne. Poza programami, które
podnoszą innowacyjność w skali całej gospodarki (inwestycje w edukację, stworzenie odpowiednich instytucji rynku pracy, wsparcie dla innowacyjnych firm z sektora MŚP), państwo może interweniować dodatkowo w wybrane sektory, które mają duży potencjał innowacyjny bądź w których
innowacyjność jest pożądana (np. zielone technologie przyjazne środowisku). Ponadto, w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych powinno zapewnić się odpowiednie
zarządzanie sferą publiczną. W praktyce twórcy paradygmatu schumpeterowskiego wspominają w
tym kontekście m.in. o redukcji kosztów administracyjnych w służbie zdrowia poprzez decentralizację, zwiększeniu wydatków podnoszących raczej „jakość”, niż ilość nauczycieli w szkołach i
przedszkolach oraz zwiększeniu autonomii i konkurencyjności (zwiększenie roli finansowania poprzez konkurencyjny system grantów) uniwersytetów11.
W omawianej koncepcji jest również miejsce dla sektorowej polityki przemysłowej. Twórcy
koncepcji odżegnują się jednak od tradycyjnej polityki przemysłowej polegającej na dyskrecjonalnym wyborze narodowych czempionów, która ograniczała konkurencję i skłaniała do pogoni za
rentą. W mocy pozostaje jednak argument na rzecz sektorowej polityki przemysłowej, związanej
zwłaszcza z sektorami zaawansowanych technologii, zgodnie z którym firmy podejmując decyzje o
wyborze sektora produkcyjnego lub też o wprowadzaniu nowych produktów na rynek nie internalizują pozytywnych lub negatywnych efektów zewnętrznych swoich decyzji dla innych firm i sektorów. Stanowi to uzasadnienie dla polityki sektorowej, zwłaszcza w sytuacji trudności dostępu firm
do finansowania kredytowego. Aghion, Cai i in. (2014) pokazują również, że polityka sektorowa
10
W niedawnej głośnej pracy Mazzucato (2013) pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych państwo jako podmiot skłonny
do finansowania najbardziej ryzykownych badań, których rzadziej podejmuje się sektor prywatny, brało aktywny udział
w finansowaniu i komercjalizacji wielu istotnych technologii. Z drugiej strony badania empiryczne dotyczące wpływu
polityk publicznych na pobudzanie prywatnych wydatków na B&R dają niejednoznaczne rezultaty. Becker (2014)
twierdzi, że w przeciwieństwie do wcześniej osiąganych rezultatów ostatnie badania coraz częściej sugerują, iż publiczne subsydiowanie B&R, ulgi podatkowe związane z wydatkami na B&R oraz badania uniwersyteckie stymulują prywatne wydatki na B&R. Z kolei Zúñiga-Vicente i in. (2014) twierdzą, że literatura na temat efektywności publicznego
subsydiowania B&R przynosi wyniki, których nie można jednoznacznie zinterpretować.
11
Wspomnieć tutaj można o inicjatywie administracji prezydenta Obamy, polegającej na wdrożeniu sześciu programów
polityki społecznej opartych na rygorystycznym badaniu dowodów naukowych ich skuteczności (Haskins i Margolis
2014).
6
powinna być właściwie zarządzana. W szczególności subsydia sektorowe zwiększają innowacyjność jeżeli są stosowane w sektorach, które są konkurencyjne i jeżeli są dzielone pomiędzy większą
liczbę firm w sektorze. Ponadto, interwencje sektorowe powinny być sprawnie oceniane i monitorowane, a system zarządzania nimi powinien uwzględniać możliwość zakończenia publicznego
inwestowania w projekt, który okazał się nieefektywny.
Po trzecie, paradygmat schumpeterowski daje pewne implikacje w odniesieniu do problemu optymalnego opodatkowania i rozkładu dochodów. Według twórców omawianej koncepcji w wypadku występowania deficytów budżetowych konieczne funkcje państwa powinny być finansowane
poprzez podniesienie podatków lub zwiększenie możliwości fiskalnych (fiscal capacity) państwa.
W modelu optymalnego opodatkowania, który uwzględnia wzrost gospodarczy generowany przez
innowacje, Aghion, Akcigit i in. (2013) pokazali, że standardowy rezultat teorii optymalnego opodatkowania mówiący, iż kapitał nie powinien być opodatkowany, generalnie nie obowiązuje. W
szczególności, im wyższy pożądany poziom wydatków publicznych i wyższa elastyczność podaży
pracy, tym wyższe powinno być opodatkowanie kapitału. W przeciwnym wypadku wyższe będzie
musiało być opodatkowanie pracy, co obniży podaż pracy i zmniejszy rozmiar rynku (popyt na wyprodukowane towary). Z drugiej strony, zbyt wysokie opodatkowanie kapitału może zmniejszać
bodźce do innowacji. Wreszcie, pewien zakres redystrybucji, oparty na opodatkowaniu zarówno
pracy, jak i kapitału, sprzyja wzrostowi niewykluczającemu (inclusive growth), który związany jest
z nierosnącym poziomem nierówności lub polaryzacji dochodowej i podnosi dochody osób biednych oraz klasy średniej w takim stopniu, że wielkość zagregowanego popytu zachęca firmy do
innowacji12. Aghion i Roulet (2011, 2014) wielokrotnie podkreślają także, iż systemy podatkowe
krajów skandynawskich oparte są na wysokim stopniu redystrybucji i progresywnym opodatkowaniu dochodów, a mimo to nie ograniczają bodźców do innowacyjności i inwestycji w kapitał ludzki.
Teoria schumpeterowska przewiduje także, iż wzrost gospodarczy blisko światowej granicy
technologicznej powoduje wzrost nierówności dochodowej (powodowany wzrostem wysokich dochodów innowatorów, którzy odnieśli sukces), ale także wzrost międzypokoleniowej mobilności
społecznej. To ostatnie dzieje się w wyniku procesu twórczej destrukcji, który m.in. zwiększa
prawdopodobieństwo uzyskiwania dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej przez dzieci
osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej. Powyższe predykcje teorii schumpeterowskiej dotyczące relacji między innowacjami, wzrostem a nierównością i mobilnością zostały potwierdzone dla Stanów Zjednoczonych w pracy Aghiona, Akcigita, Deatona i in. (2015). Rezultaty
te sugerują, że opodatkowanie dochodów z kapitału powinno być umiarkowane, gdyż zbyt wysokie
ogranicza nie tylko innowacyjność i wzrost, ale również mobilność społeczną. Z drugiej strony polityka ułatwiająca wchodzenie nowych firm na rynek również sprzyja mobilności społecznej. W
innej pracy Aghion, Akcigit, Bergeaud i in. (2014) pokazali, że mobilność społeczna wywołana
procesem twórczej destrukcji jest w Stanach Zjednoczonych dodatnio skorelowana z zadowoleniem
z życia. Efekt ten jest silniejszy w stanach oferujących bardziej hojne zasiłki dla bezrobotnych.
Po czwarte, w zakresie polityki stabilizacji koniunktury paradygmat schumpeterowski formułuje
predykcję, iż wysoka zmienność sytuacji makroekonomicznej (częstsze i głębsze fazy recesji w
cyklu koniunktury) jest szkodliwa dla inwestycji firm w B&R w warunkach niedoskonałości rynków kapitałowych. Zgodnie z teorią schumpeterowską ma to negatywny wpływ na długookresową
stopę wzrostu gospodarczego i daje podstawy do uzasadnienia antycyklicznej polityki fiskalnej (rosnące deficyty budżetowe w okresach recesji i rosnące nadwyżki budżetowe w okresach boomu)
lub monetarnej (niższe stopy procentowe w okresach recesji i wyższe w okresach boomów). Podejście to według Aghiona i Roulet sytuuje się raczej po stronie polityki podażowej, chociaż przewiduje również istotną rolę dla zagregowanego popytu jako wyznaczającego wielkość rynku dla innowacyjnych produktów (Aghion, Roulet 2014, s. 920). Z tej perspektywy podkreślana jest rola niższych poziomów deficytu budżetowego i długu publicznego jako czynników ułatwiających prowadzenie antycyklicznej polityki gospodarczej. Wymaga to z kolei, by państwo podejmowało inwestycje publiczne relatywnie selektywnie i dobrze nimi zarządzało.
12
Problem wzrostu niewykluczającego i polityki sprzyjającej wzrostowi dochodów osób biednych i klasy średniej w
krajach wysoko rozwiniętych został ostatnio podniesiony w raporcie, którego powstaniem kierował m.in. wybitny ekonomista i polityk gospodarczy Lawrence Summers (Summers, Balls 2015).
7
Koncepcja inteligentnego państwa implikowana przez teorię schumpeterowską wyraźnie odróżnia się od innych znanych poglądów na temat właściwej roli ekonomicznej państwa. Wyżej zaakcentowane zostały już różnice pomiędzy tą koncepcją a ideami państwa minimalnego i państwa
dobrobytu. Omawiana koncepcja jest również wyraźnie odmienna od koncepcji konsensu waszyngtońskiego, który był zestawem polityk rekomendowanych niezależnie od poziomu rozwoju technologicznego kraju. Jak wskazano wyżej, ma ona również inne implikacje w zakresie polityki stabilizacji koniunktury, niż tradycyjne nurty makroekonomiczne takie choćby jak keynesizm czy nowa
makroekonomia klasyczna. Aghion i Roulet (2014) wskazują także na różnice pomiędzy koncepcją
schumpeterowską, przynajmniej w jej zastosowaniu do francuskiej polityki gospodarczej, a tzw.
„nową trzecią drogą”, którą pod koniec lat 90. XX wieku propagowali Tony Blair, Anthony Giddens i inni (zob. Kowalik 2001). Różnice te polegają m.in. na tym, że idea państwa inteligentnego
popiera selektywne dobrze zarządzane inwestycje państwa, podczas gdy „nowa trzecia droga” zalecała raczej wycofywanie się państwa z inwestycji publicznych. Co więcej, w odniesieniu do Francji
Aghion i współautorzy podkreślają konieczność zwrócenia większej uwagi na socjaldemokratyczny
wymiar państwa – dialog między pracodawcami a pracownikami, proinnowacyjną reformę systemu
opodatkowania, która jednocześnie spełnia wymogi sprawiedliwości społecznej oraz dobre zarządzanie zarówno inwestycjami publicznymi, jaki i samymi instytucjami państwa, które uniezależnia
państwo od grup interesów. Wszystko to ma prowadzić do wzmocnienia roli państwa, ale raczej
poprzez przedefiniowanie jego roli, niż poprzez zwiększenie udziału budżetu państwa w dochodzie
narodowym. Koncepcja inteligentnego państwa różni się wreszcie również od niemieckiego ordoliberalizmu i społecznej gospodarki rynkowej, które to koncepcje są tak popularne wśród niektórych
polskich ekonomistów (por. np. Mączyńska i Pysz 2013). Główne różnice wydają się polegać na
tym, iż podejście Aghiona i współautorów przykłada dużo większą wagę do wspierania innowacji i
rozwoju kapitału ludzkiego, jak również popiera określoną politykę antycykliczną i przydaje pewną
rolę popytowi jako czynnikowi pobudzającemu bodźce do innowacji. W każdym z tych elementów
niemiecki model gospodarczy ostatnich lat, inspirowany między innymi ideami ordoliberalizmu,
oferuje odmienne rozwiązania (Dullien 2013).
5. Jaka Polska?
Przedstawiona w poprzedniej części artykułu koncepcja inteligentnego państwa dotyczy głównie
krajów rozwiniętych, gdzie wzrost gospodarczy polega w większym stopniu na wprowadzaniu innowacji nieimitujących. W niniejszej części artykułu zajmę się implikacjami pro-wzrostowymi teorii schumpeterowskiej dla Polski, czyli kraju, który znajduje się na średnio-wysokim poziomie rozwoju, ale wciąż daleko od światowej granicy technologicznej13. Ze zrozumiałych względów przedstawiony zostanie tylko bardzo ogólny zarys takiej analizy – pełne badania wymaga wielowątkowych i szczegółowych rozważań, które uwzględniają konkretne problemy społeczno-gospodarcze i
polityczne specyficzne dla Polski (m.in. czynniki demograficzne).
W przypadku Polski i innych krajów, których wzrost wciąż polega na doganianiu krajów wysoko
rozwiniętych poprzez kopiowanie i absorpcję technologii zagranicznych (Kubielas 2009, Radosevic
2011, Kapil i in. 2013), kluczowy problem polega na określeniu okresu, w którym kraj powinien
„przestawić się” z polityki wspierającej imitację na politykę wspierającą innowacje fundamentalne.
Jest to o tyle ważne, że jak wskazano wyżej, teoria schumpeterowska implikuje, iż te dwa typy polityki pro-wzrostowej są od siebie odmienne. Jak się wydaje, teoria schumpeterowska nie daje precyzyjnych wskazówek co do określenia momentu w którym dany kraj powinien dokonać wspomnianego przeorientowania polityki gospodarczej. Problem ten jest analizowany w pracy Acemoglu,
Aghiona i Zilibottiego (2006) (zob. również Acemoglu 2009, rozdz. 21). Autorzy ci pokazują, że
przejście od wzrostu gospodarczego opartego na inwestycjach i imitacjach do wzrostu generowanego przez innowacje fundamentalne może nastąpić zarówno za wcześnie (kontynuowanie wzrostu
opartego na imitacjach przyniosłoby wyższą stopę wzrostu), jak i za późno, co będzie skutkować
13
Według danych OECD produktywność pracy w Polsce mierzona stosunkiem PKB do przepracowanych godzin wynosiła w roku 2013 43,9% produktywności w USA i była jedną z najniższych wśród krajów OECD. Z drugiej strony
produktywność pracy w Polsce rosła w okresie 1995-2012 w tempie 4,1% rocznie (w USA w tempie 2% rocznie).
8
opóźnieniem procesu konwergencji do światowej granicy technologicznej. Odpowiednia polityka
państwa może pomóc uniknąć każdego z tych zaułków rozwoju. Rozważania te są jednak na tyle
abstrakcyjne, że trudno je zastosować do analizy bieżącej sytuacji Polski. Niewątpliwie przejście do
strategii wzrostu opartego na innowacjach fundamentalnych powinno być priorytetem Polski w
długim okresie. Jednak jak się wydaje w krótkim i w średnim okresie, w przeciwieństwie do krajów
wysoko rozwiniętych, wciąż mamy do zebrania wiele nisko wiszących owoców związanych z doganianiem poprzez imitację zagranicznych technologii.
Wydaje się zatem, że w przypadku Polski polityka innowacyjna polegająca na zwiększeniu intensywności B&R, która jest właściwa raczej dla krajów znajdujących się blisko światowej granicy
technologicznej, powinna być wprowadzana raczej stopniowo. Według danych OECD, intensywność B&R mierzona jako udział wydatków brutto na B&R w PKB fluktuowała w Polsce od poziomu 0,88% w roku 1990 przez 0,54% w roku 2003 do 0,9% w roku 201214. Strategia Unii Europejskiej Europe 2020 wyznacza osiągnięcie 3% intensywności B&R w roku 2020 – w przypadku Polski cel został ustalony na poziomie 1,7%. Wydaje się, że cel ten jest niezwykle ambitny w tak krótkim okresie. Polska gospodarka, rozwijająca się wciąż głównie dzięki absorpcji technologii zagranicznych i oparta wciąż na tradycyjnych sektorach niewymagających wysoko zaawansowanych
technologii (Komisja Europejska 2014), może mieć trudności z efektywnym wykorzystaniem
zwiększonych środków na B&R15. Z punktu widzenia pobudzania wzrostu opartego na innowacyjności niekorzystnie przedstawia się również w Polsce udział sektora prywatnego w intensywności
B&R16. Wydatki polskich przedsiębiorstw na B&R w roku 2012 stanowiły 0,33% PKB, zaś wydatki publiczne 0,56%. Średnio dla UE wskaźniki te wynoszą odpowiednio 1,31% i 0,74%. Dodatkowo, relatywnie szybki ruch w stronę strategii wzrostu opartej na innowacjach fundamentalnych może być kosztowny w sensie utraconych korzyści związanych z osłabieniem transferu i implementacji technologii zagranicznych.
Problem właściwej polityki pobudzającej wzrost gospodarczy w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej był z perspektywy teorii schumpeterowskiej rozważany m.in. w pracach Radosevica
(2011) oraz Aghiona, Harmgart i Weisshaar (2011). Wydaje się, że w kontekście pro-wzrostowej
polityki gospodarczej w Polsce najważniejsze ogólne rekomendacje wskazane w tych pracach są
następujące17. Po pierwsze, skoro Polska wciąż znajduje się raczej w fazie kopiowania technologii
zagranicznych, polityka innowacyjna powinna być raczej skupiona na ułatwianiu transferu i efektywnej absorpcji istniejących technologii (swoboda handlu zagranicznego, odpowiednia infrastruktura, kapitał ludzki, regulacje sprzyjające transferowi technologii itp.), niż na kreowaniu warunków
do powstawania innowacji fundamentalnych.
Po drugie, niezbędne jest wprowadzenie elementów polityki popytowej stymulującej popyt na
innowacje wytworzone w kraju (por. Kubielas 2009). Instrumentami tej polityki mogą być zamówienia publiczne, subsydia lub ulgi podatkowe dla konsumentów, polityka rozwijania kompetencji
popytowych i kształtowania preferencji (Edler 2011). Czynnikami ograniczającymi popyt na innowacje w Polsce są m.in. relatywnie niski stopień wyrafinowania konsumentów, który jest mierzony
jako skłonność do brania pod uwagę przy decyzjach zakupowych również pozacenowych atrybutów
towaru, oraz postrzeganie procesu zamówień publicznych jako opartego na niejawnych powiązaniach (Edler 2011).
Po trzecie, pożądane jest zwiększenie stopnia konkurencji rynkowej, zmniejszenie zakresu regulacji produktowych i dalsze ułatwianie procesu wchodzenia firm na rynek. Stopień konkurencji
rynkowej w Polsce rośnie w czasie, ale wciąż jest relatywnie niski, na co wskazują względne marże
14
W tym okresie średnia wartość tego wskaźnika dla krajów OECD zmieniała się następująco: 2,2% (1990), 2,19%
(2003), 2,4% (2012). W roku 2012 intensywność B&R wynosiła 2,79% w USA, średnio 2,05% w krajach Unii Europejskiej, 1,98% w Chinach, 1,88% w Czechach i 1,3% na Węgrzech. Podobnie polskie wskaźniki często cytowanych publikacji naukowych oraz liczby aplikacji patentowych są bardzo niskie (Komisja Europejska 2014).
15
W ostatnim czasie polski rząd przyjął szereg strategii i polityk gospodarczych, które mają na celu poprawę pozycji
innowacyjności polskiej gospodarki (Komisja Europejska 2014). Efekty tych działań będzie można jednak ocenić dopiero za kilka lat.
16
W okresie do 2004 Polska znajdowała się w grupie krajów, których publiczne wydatki na B&R były nieefektywne w
sensie pobudzania prywatnych wydatków na B&R (Cincera i in. 2009).
17
Rekomendacje te są zgodne z predykcjami teorii schumpeterowskiej wskazanymi w części 3 artykułu.
9
(mierzone indeksem Lernera) przedsiębiorstw, które w roku 2011 wynosiły średnio 23% i były od 5
do 7 punktów procentowych wyższe niż w innych krajach naszego regionu (OECD 2014). Jakkolwiek wzrost konkurencji rynkowej wywoła spadek zysków innowatorów, którzy odnieśli sukces, to
efekt ten powinien być zrekompensowany z naddatkiem przez wzrost bodźców do nowych innowacji w celu „ucieczki do przodu” przez konkurentami. W praktyce politykę pobudzania konkurencji
można zrealizować poprzez dalszą deregulację rynku produktów i wzmacnianie instytucji służących
ochronie konkurencji i konsumentów.
Po czwarte, skoro wzrost gospodarczy w ujęciu schumpeterowskim jest pobudzany przez edukację, wskazany jest odpowiedni poziom inwestycji w ilość i jakość edukacji. W przypadku Polski
jako kraju doganiającego, który wciąż opiera swój wzrost na kopiowaniu zagranicznych technologii, teoria schumpeterowska sugeruje przydanie większej wagi raczej edukacji na poziomie podstawowym, średnim i licencjackim, niż na poziomie magisterskim i wyższym. Nie oznacza to jednak,
że finansowanie wyższych szczebli edukacji powinno być zaniedbane. Odpowiednie inwestycje na
tym szczeblu zapewniają bowiem właściwą ilość i jakość nauczycieli, jak również ułatwiają w
pewnym momencie przejście do modelu rozwoju opartego na innowacjach fundamentalnych. Szereg reform sektora edukacji wprowadzonych w Polsce w przeciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco podniósł jakość edukacji w Polsce na poziomie podstawowym i średnim (Jakubowski 2015). Z
drugiej strony jak pokazują wyniki międzynarodowego badania kompetencji (rozumienie tekstu,
rozumowanie matematyczne, wykorzystywanie nowoczesnych technologii) osób dorosłych, kompetencje te nie poprawiają się w Polsce po ukończeniu szkoły średniej co może sugerować, że szkolnictwo wyższej jest w naszym kraju w tym aspekcie nieefektywne (Jakubowski 2015). W odniesieniu do szkolnictwa wyższego warto również wskazać, że struktura absolwentów według kierunków
kształcenia w Polsce nie odpowiada najlepiej zapotrzebowaniu gospodarki kraju doganiającego.
Wydaje się w szczególności, iż mamy zbyt wielu absolwentów takich kierunków jak edukacja
(16,2% ogólnej liczby absolwentów w Polsce wobec 10,4% w Europie Zachodniej) i nauki społeczne (39,4% wobec 33,5%), a zbyt mało absolwentów, którzy ukończyli nauki ścisłe (6,4% wobec
9,1%) lub inżynierię, produkcję i budownictwo (10,4% wobec 13,5%) (dane UNESCO z roku
2012).
6. Podsumowanie i zastrzeżenia
W niniejszym artykule przedstawiona została koncepcja inteligentnego państwa, która wynika z
schumpeterowskiej teorii wzrostu gospodarczego. Koncepcja ta jest zakorzeniona w formalnej teorii ekonomicznej, która jest dobrze potwierdzona empirycznie i wydaje się odpowiadać współczesnej naturze wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych i doganiających. Z tej perspektywy,
koncepcja inteligentnego państwa prezentuje się korzystnie w porównaniu z alternatywnymi koncepcjami takimi jak państwo minimalne, państwo dobrobytu, czy też koncepcje państwa implikowane przez takie systemy teoretyczne jak makroekonomia keynesowska, społeczna gospodarka
rynkowa (lub ordoliberalizm) czy „nowa trzecia droga”. W odniesieniu do krajów wysoko rozwiniętych koncepcję państwa inteligentnego można zdefiniować jako strategicznego inwestora w projekty innowacyjne, którego inwestycje są dobrze zarządzane. Wiele pojedynczych elementów składowych tej koncepcji może być uzasadnionych również przez inne teorie ekonomiczne, niż schumpeterowska.18 Jednak to paradygmat schumpeterowski przedstawia spójną, całościową i mającą
wspólną podstawę teoretyczną, potwierdzoną w wielu testach empirycznych, wizję polityki gospodarczej i zarządzania sektorem publicznym.
Jakkolwiek zarysowana koncepcja państwa wydaje się istotnym osiągnięciem współczesnej myśli ekonomicznej, to należy zauważyć, że z wielu powodów powinna być ona traktowana ostrożnie.
Po pierwsze, pomimo znacznego postępu w dziedzinie teoretycznych i empirycznych badań nad
wzrostem gospodarczym wciąż pozostaje on w dużej mierze zagadką, a długa historia błędnych
predykcji (zwłaszcza związanych z pro-wzrostową polityką gospodarczą) implikowanych przez
18
Co więcej, Aghion i Roulet (2014) przyznają, że wiele z polityk i instytucji składających się na koncepcję państwa
inteligentnego zostało już wdrożonych w takich krajach jak Kanada, Niemcy, Holandia czy kraje skandynawskie.
10
różne teorie wzrostu gospodarczego skłania do pokory. Po drugie, zagadnienie praktycznej implementacji normatywnej koncepcji państwa przedstawionej w artykule pozostają w dużej mierze niezbadane. Związane z tym problemy takie jak „słabość państwa”, zdobycie politycznej większości
dla przegłosowania odpowiednich rozwiązań, instytucjonalne i polityczne czynniki ograniczające
możliwości fiskalne państwa, czy efektywne zorganizowanie narzędzi dobrego zarządzania, mogą
w rzeczywistości okazać się nie do przezwyciężenia. Po trzecie, w obecnych czasach mamy do czynienia z niepokojącymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi i politycznymi, które w niedalekiej
przyszłości mogą znacząco osłabić tempo wzrostu gospodarczego zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i w Polsce. W takiej sytuacji rekomendacje pro-wzrostowe teorii ekonomicznych
mogą stracić obecną, pierwszoplanową pozycję. Spośród zjawisk tego typu należy wymienić sekularną stagnację (Baldwin, Teulings 2014) oraz wyraźny wzrost nierówności dochodowych i majątkowych zaobserwowany w ostatnich trzech dekadach w wielu krajach wysoko rozwiniętych, który
może doprowadzić nie tylko do powstania patrymonialnego kapitalizmu, ale również do dalszego
osłabienia wzrostu poprzez zintensyfikowanie konfliktów społecznych i wzrost niestabilności politycznej (Piketty 2014).
Bibliografia
Acemoglu D. (2009). Introduction to Modern Economic Growth. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Acemoglu D., Aghion P., Zilibotti, F. (2006). Distance to Frontier, Selection, and Economic
Growth, Journal of the European Economic Association, 4(1), s. 37-74.
Acemoglu D., Robinson J. A. (2014). Dlaczego narody przegrywają. Warszawa, Zysk i S-ka.
Aghion P., Akcigit U., Bergeaud A., Blundell R., Hemous D. (2015). Innovation and Top Income
Inequality, http://scholar.harvard.edu/aghion/publications/innovation-and-top-income-inequality.
Aghion P., Akcigit U., Deaton A. and Roulet A. (2014). Creative Destruction and Subjective Well
Being, http://sticerd.lse.ac.uk/seminarpapers/dg28042014.pdf.
Aghion P., Akcigit U., Fernandez-Villaverde J. (2013). Optimal capital versus labor taxation with
innovation-led growth. NBER Working Paper 19086.
Aghion P., Akcigit U., Howitt P. (2014). What Do We Learn from Schumpeterian Growth Theory?
W: P. Aghion, S. N. Durlauf (red.). Handbook of Economic Growth. Vol. 2B. New York: North
Holland, s. 515-563.
Aghion P., Akcigit U., Howitt P. (2015). Lessons from Schumpeterian Growth Theory. American
Economic Review, Papers and Proceedings, artykuł przedstawiony na konferencji ASSA 2015,
https://www.aeaweb.org/aea/2015conference/ program/retrieve.php?pdfid=1138.
Aghion P., Cai J., Dewatripont M., Du L., Harrison A., Legros P. 2014. Industrial Policy and
Competition. https://www.aeaweb.org/forthcoming/output/accepted_MAC.php.
Aghion P., Cette G., Cohen E. (2014). Changer de modele, Paris: Odile Jacob.
Aghion P., Harmgart H., Weisshaar N. (2011). Fostering Growth in CEE Countries: A Countrytailored Approach to Growth Policy. W: S. Radosevic, A. Kaderabkova (red.). Challenges for
European Innovation Policy. Cohesion and Excellence from a Schumpeterian Perspective. Cheltenham: Edward Elgar, s. 47-76.
Aghion P., Howitt P. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60, s.
323-51.
Aghion P., Howitt P. (1998). Endogenous Growth Theory. Cambridge, MA: MIT Press.
Aghion P., Howitt P. (2006). Appropriate Growth Policy: A Unifying Framework. Journal of the
European Economic Association, 4, s. 269-314.
Aghion P., Howitt P. (2009). The Economics of Growth. Cambridge, MA: MIT Press.
Aghion P., Roulet A. (2011). Repenser l’Etat. Paris: Seuil.
Aghion P., Roulet A. (2014). Growth and the Smart State. Annual Review of Economics, 6, s. 913926.
Baldwin R., Teulings C. (red.) (2014). Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures. London:
CEPR Press.
11
Becker B. (2014). Public R&D Policies and Private R&D Investment: A Survey of the Empirical
Evidence. Journal of Economic Surveys. doi: 10.1111/joes.12074.
Brzeziński M., Dzieliński M. (2009). Is endogenous growth theory degenerating? Another look at
Lakatosian appraisal of growth theories. Journal of Economic Methodology, 16(3), 243-263.
Cincera M., Czarnitzki D., Thorwarth S. (2009). Efficiency of public spending in support of R&D
activities. European Economy - Economic Papers 376, Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission.
Dullien, S. (2013). A German Model for Europe?, European Council on Foreign Relations Policy
Brief 83, London.
Edler J. (2011). Innovation in EU CEE: The Role of Demand-based Policy, W: S. Radosevic, A.
Kaderabkova (red.). Challenges for European Innovation Policy. Cohesion and Excellence from
a Schumpeterian Perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 177-208.
Ha J., Howitt P. (2007). Accounting for Trends in Productivity and R&D: A Schumpeterian Critique of Semi-Endogenous Growth Theory. Journal of Money, Credit and Banking, 39, s. 733774.
Haskins R., Margolis, G. (2014). Show Me the Evidence: Obama’s Fight for Rigor and Results in
Social Policy. Washington: Brookings Institution Press.
Jakubowski M. (2015). Opening up opportunities: education reforms in Poland, No 01/2015, IBS
Policy Papers, Instytut Badań Strukturalnych.
Jones, C. and D. Vollrath. (2013). Introduction to Economic Growth. New York: W. W. Norton &
Company.
Kapil N., Piątkowski M., Radwan I., Gutierrez J. J. (2013). Poland - Enterprise innovation support
review: From catching up to moving ahead. World Bank Report No. 75325. World Bank, New
York.
Komisja Europejska (2014). Research and Innovation performance in the EU. Innovation Union
progress at country level 2014. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Kowalik T. (2001). Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi. Warszawa: Wydawnictwo, Scholar.
Kubielas S. (2009). Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy.
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Mazzucato M. (2013). The Entrepreneurial State. Debunking Public vs Private Sector Myths. London: Anthem Press.
Mączyńska E., Pysz P. (red.) (2013). Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec
wyzwań współczesności, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Minniti A., Venturini F. (2014). R&D Policy and Schumpeterian Growth: Theory and Evidence.
Working Papers wp945, Dipartimento Scienze Economiche, Universita’ di Bologna.
OECD (2014), OECD Economic Surveys: Poland 2014, OECD Publishing.
Piketty T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Radosevic, S. (2011). Challenges of converging innovation policies in a multi-tier Europe: a neoSchumpeterian perspective, W: S. Radosevic, A. Kaderabkova (red.). Challenges for European
Innovation Policy. Cohesion and Excellence from a Schumpeterian Perspective. Cheltenham:
Edward Elgar, 9-46.
Summers L., Balls E. (red.) (2015). Report of the Commission on Inclusive Prosperity. Washington:
Center for American Progress.
Wilkin J. (1995). Jaki kapitalizm, jaka Polska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wilkin J. (red.) (1997). Efektywność a sprawiedliwość. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
Wilkin J. (red.) (2005). Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Wilkin J. (red.) (2013). Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zúñiga-Vicente, J. Á., Alonso-Borrego, C., Forcadell, F. J. and Galán, J. I. (2014), Assessing the
effect of public subsidies on firm R&D investment: A survey. Journal of Economic Surveys, 28,
s. 36-67.
12
Download