Trybunał Stanu - Magisterskie24.pl

advertisement
Trybunał Stanu
(odpowiedzialność przed TS)
Materię obejmującą zagadnienia związane z Trybunałem Stanu, jego strukturą,
kompetencjami oraz odpowiedzialnością przed nim, reguluje ogólnie Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, jednak szczegółowe zagadnienia są
zawarte w ustawie z dnia 26 marca 1982 roku o Trybunale Stanu.
1
W konstytucji o Trybunale Stanu stanowią art. 198 – 201.
I tak poczynając od Konstytucji RP artykuł 198 ust 1 stanowi, że za naruszenie
Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego
urzędowania odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą:
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów
3. Prezes narodowego banku Polskiego
4. Prezes Najwyższej Izby Kontroli
5. członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
6. osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem
7. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
8. posłowie i senatorowie w zakresie określonym w art. 107 Konstytucji
Dalej Konstytucja podkreśla, że o rodzajach kar orzekanych przez Trybunał Stanu
względem osób wyżej wymienionych określa ustawa.
Skład trybunału: Przewodniczący, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków
wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Natomiast
Konstytucja stawia pewien wymóg co do zastępcy oraz co najmniej połowy członków
Trybunału Stanu – muszą oni posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska
sędziego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest równocześnie Przewodniczącym Trybunału
Stanu.
2
W sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału Stanu, członkowie są niezawiśli i
podlegają tylko Konstytucji i ustawom.
Konstytucja stanowi dalej, iż bez wcześniejszej zgodny Trybunału Stanu, członek TS
nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności, za
wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne
do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie informuje się
przewodniczącego TS, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Ustawa o Trybunale Stanu reguluje kwestię organizacji oraz postępowania przed
Trybunałem.
Odpowiedzialność karna według Trybunału Stanu we wszystkich fazach postępowania
należy co do zasady do domeny wymiaru sprawiedliwości. Sprawowany jest on przez sądy.
Do sądów które sprawują wymiar sprawiedliwości Konstytucja zalicza: Sąd Najwyższy, sądy
powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Systematyka VII rozdziału
Konstytucji nie pozostawia wątpliwości że do tej kategorii sądów nie zalicza się ani
Trybunału Konstytucyjnego ani Trybunału Stanu.
Co do zasady o czym wcześniej, wymiar sprawiedliwości sprawowany jest przez sądy
a w szczególności sądy powszechne. Jednak od tej reguły Konstytucja, zdaniem Trybunału
wprowadziła dwa wyjątki. Pierwszy zawarty w art. 145 ust 1, który stanowi, że Prezydent RP
za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do
odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Alternatywa wyrażona zwrotem „lub” oznacza
że Prezydent odpowiada przed Trybunałem Stanu bądź konstytucyjnie i za przestępstwo
3
łącznie, bądź też konstytucyjnie albo tylko za przestępstwo. Oznacza to, iż Prezydent nie
może być pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwo przed sądami powszechnymi.
Trybunał odnotował, że w nauce formułowany jest dla tego przypadku pogląd o wyłącznej i
zupełnej właściwości Trybunału Stanu w odniesieniu do Prezydenta.
Odpowiedzialność Prezydenta przed Trybunałem Stanu jest zupełna, obejmuje
wszystkie przestępstwa, których dopuścił się w okresie sprawowania urzędu, nie dotyczy ona
jednak tylko tych przestępstw, które zostały popełnione w związku ze sprawowaniem tego
urzędu. Odpowiedzialność Głowy Państwa jest również wyłączna, ponieważ za popełnienie
przestępstwa może on być również pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie przed
Trybunałem Stanu.
Szczególna pozycja ustrojowa Prezydenta wpływa na szczególną kognicję Trybunału
Stanu do osoby Prezydenta. Prezydenta, który jest najwyższym przedstawicielem
Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym pierwszą osobą w państwie. Stąd przysługuje mu
formalny immunitet całkowity.
W okresie sprawowania urzędu Prezydenta nie biegnie przedawnienie karalności
przestępstw lub przestępstw skarbowych, za które osoba sprawująca ten urząd nie została
postawiona w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.
O drugim wyjątku stanowi art. 156 Konstytucji któremu ustawodawca przypisuje
następujące brzmienie: "Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed
Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwo popełnione w
związku z zajmowanym stanowiskiem". Zwrot „a także”, prowadzi do wniosku że
4
pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo przed Trybunałem Stanu członka Rady
Ministrów warunkowane jest uprzednim bądź jednoczesnym postawieniem mu zarzutu
popełnienia deliktu konstytucyjnego. W odniesieniu do tej kategorii osób przyjęło się mówić
o częściowej i konkurencyjnej właściwości Trybunału Stanu w sprawach o przestępstwo.
Trybunał uznał, że nie każde przestępstwo popełnione przez członka Rady Ministrów
może stać się przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Stanu, ale tylko takie, które zostało
popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.
Prawo
postawienia
Prezydenta
w
stan
oskarżenia
przysługuje
wyłącznie
Zgromadzeniu Narodowemu. Co do reszty osób które mogą być pociągnięte do
odpowiedzialności przed Trybunał Stanu, prawo to przysługuje Sejmowi. Wniosek złożony
Marszałkowi przez Zgromadzenie Narodowe musi mieć poparcie co najmniej 140 członków
Zgromadzenia. Natomiast w drugim przypadku musi być złożony przez Prezydenta lub co
najmniej 115 posłów. Następnie Marszałek Sejmu kieruje wniosek do Komisji
Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że Trybunał Stanu staje się organem (sądem)
sprawującym wymiar sprawiedliwości w momencie podjęcia przez Sejm uchwały o
pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej z jednoczesnym
pociągnięciem go do odpowiedzialności za przestępstwo. Na tle tego ujęcia kognicja
Trybunału Stanu w odniesieniu do członka Rady Ministrów nie jest ani wyłączna ani
automatyczna.
5
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego gdyby ustrojodawca chciał uczynić Trybunał
Stanu sądem specjalnym dla członków Rady Ministrów, redakcja art. 156 ust. 1 Konstytucji
powinna mieć analogiczną konstrukcję jak w art. 145 ust. 1, który ustanawia Trybunał Stanu
swego rodzaju sądem specjalnym wobec Prezydenta. Tego wniosku nie da się jednak
poprawnie wyprowadzić z obecnie obowiązujących regulacji konstytucyjnych. Konfrontacja
fundamentalnych zasad konstytucyjnych równości i legalności z treścią art. 156 Konstytucji
oraz przepisami ustawy o Trybunale Stanu doprowadziła Trybunał Konstytucyjny do
wniosku, że interpretacja wykluczająca całkowicie możliwość odpowiedzialności członków
Rady Ministrów przed sądem powszechnym pozostawałaby w zasadniczej kolizji z zasadą
równego traktowania i zasadą legalizmu.
Trybunał odnotował też formułowany w doktrynie pogląd, że przyjęcie zasady
odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członków Rady Ministrów za wszystkie
przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem musiałoby być uznane za
przywilej nie znajdujący wystarczającego usprawiedliwienia. Wyrazem zasady podziału i
równowagi władz są, poza jednoznaczną treścią art. 10, także postanowienia Konstytucji o
roli sądownictwa, a sądownictwa powszechnego w szczególności w odniesieniu do wymiaru
sprawiedliwości, zawarte w art. 175 i 177 Konstytucji. Zasada podziału i równowagi władz
oznacza także, jak uważa Trybunał, wzajemną kontrolę działań organów państwa w granicach
ich kompetencji oraz realną zdolność wzajemnego hamowania i powściągania się. Skoro więc
w art. 177 Konstytucji sformułowano generalną kompetencję sądów do sprawowania
wymiaru sprawiedliwości, oznacza to tym samym, że wyjątki od tak ujętej generalnej
6
kompetencji nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Jeśli więc z jakichkolwiek przyczyn
czyn objęty oskarżeniem o delikt konstytucyjny członka Rady Ministrów nie zostałby objęty
w postępowaniu przed Trybunałem Stanu oskarżeniem o popełnienie przestępstwa, to
obowiązkiem sądu powszechnego będzie prowadzenie nadal postępowania karnego, w
ramach generalnej kompetencji do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W przeciwnym
wypadku doszłoby do naruszenia trzech konstytucyjnych zasad: zasady legalizmu, zasady
równości wszystkich wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne oraz zasady
podziału i równoważenia się władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Zdaniem
Trybunału dopóki Sejm nie obejmie oskarżeniem za przestępstwo członka Rady Ministrów,
pociągniętego do odpowiedzialności za delikt konstytucyjny, dopóty zachowana jest
właściwość sądu powszechnego do prowadzenia postępowania karnego obejmującego taki
czyn. Teza ta pozwoliła Trybunałowi zdecydowanie opowiedzieć się za poglądem, że
właściwość sądu powszechnego w sprawie o przestępstwo zachowana jest także wtedy, kiedy
przedmiotem postępowania przed Trybunałem Stanu nie stał się delikt konstytucyjny.
Po dostarczeniu wniosku do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej może przesłuchiwać świadków i biegłych, żądać
od instytucji państwowych i społecznych okazywania wszelkich akt i dokumentów. Osoba
której wniosek dotyczy może składać wyjaśnienia, zgłaszać wnioski oraz korzystać z
obrońcy. Postępowanie wyjaśniające może być powierzone prokuratorowi generalnemu lub
Najwyższej Izbie Kontroli. Komisja uchwala sprawozdanie o wystąpieniu do Zgromadzenia
7
Narodowego z wnioskiem o postawienie Prezydenta w stan oskarżenia lub o umorzenie
postępowania w sprawie. Wniosek o postawienie w stan oskarżenia lub o pociągnięcie do
odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powinien spełniać warunki wymagane przez
przepisy Kodeksu postępowania karnego w stosunku do aktu oskarżenia, a wniosek o
umorzenie postępowania – zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne tego wniosku. Komisja
Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac nad każdą
przekazaną jej sprawą wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed
Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania w sprawie. Uchwała Sejmu o pociągnięciu
do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje zawieszenie w czynnościach osoby,
której dotyczy. Jeżeli uchwała obejmuje także pociągnięcie do odpowiedzialności karnej
osoby, która jest posłem lub senatorem, stanowi ona równocześnie wniosek o uchylenie
immunitetu poselskiego lub senatorskiego.
Jeżeli po nadaniu biegu przez Marszałka Sejmu wnioskowi wstępnemu, a przed
podjęciem uchwały o postawieniu w stan oskarżenia lub o pociągnięciu do odpowiedzialności
przed Trybunałem Stanu albo przed stwierdzeniem umorzenia postępowania w sprawie
upłynie kadencja Sejmu, postępowanie w danej sprawie toczy się nadal po rozpoczęciu
następnej kadencji Sejmu. W przypadku zakończenia kadencji Sejmu postępowanie w
sprawie odpowiedzialności posła, który nie uzyskał ponownie mandatu, określonej w art. 107
ust. 2 Konstytucji, ulega umorzeniu, które stwierdza Marszałek Sejmu nowej kadencji.
Trybunał Stanu zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Sejmu na okres jego kadencji, z
tym że zachowuje on swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu Trybunału Stanu.
8
W skład Trybunału Stanu zgodnie z art. 15 mogą zostać wybrani:
1. obywatele polscy:

korzystający z pełni praw publicznych

nie karani sądownie

nie zatrudnieni w organach administracji rządowej
Trybunał Stanu w drodze uchwały może zdecydować o pociągnięciu do
odpowiedzialności karnej członka TS. Uchwała zapada bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Trybunału Stanu. Natomiast
Przewodniczący TS niezwłocznie informuje Trybunał o zatrzymaniu członka i zajętym
przez siebie stanowisku.
Utrata stanowiska sędziego TS następuje wskutek:

zrzeczenia się funkcji

trwałej utraty zdolności do wykonywania czynności

skazania prawomocnym wyrokiem sądu
Stwierdza się to w drodze postanowienia, Marszałek Sejmu informuje o tym Sejm. W razie
wygaśnięcia mandatu, dokonuje się wyboru uzupełniającego.
Trybunał Stanu jest sądem pierwszej instancji oraz sądem drugiej instancji. W
postępowaniach przed TS, stosuje się przepisy postępowania karnego, natomiast powództwo
cywilne jest całkowicie niedopuszczalne. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu
oskarżeni, świadkowie i biegli zwolnieni są od obowiązku zachowania tajemnicy służbowej i
państwowej.
9
W I instancji TS orzeka w składzie: przewodniczący i 4 członków.
W II instancji TS orzeka w składzie: przewodniczący i 6 członków.
Jeżeli przy rozpatrywaniu sprawy przez Trybunał Stanu wyłoni się zagadnienie prawne
wymagające zasadniczej wykładni ustawy Trybunał może odroczyć rozpatrywanie sprawy i
przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Trybunału Stanu.
Trybunał Stanu orzeka jedynie w sprawach w granicach określonych w akcie
oskarżenia. Oskarżyciel nie może zarzucić oskarżonemu więcej nie jest w akcie oskarżenia.
Natomiast Trybunał Stanu nie może przekazać sprawy Zgromadzeniu Narodowemu, Sejmowi
albo Senatowi w celu uzupełnienia lub rozszerzenia przeprowadzonego postępowania.
Jawność w TS może być wyłączona ze względu na bezpieczeństwo państwa lub
tajemnicę państwową.
Jak już wcześniej wspomniane było, odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny,
którymi osoby w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania
chociażby nieumyślnie, naruszyły Konstytucję i ustawę, podlegają karom, wymierzanym
łącznie lub osobno przez Trybunał Stanu:

utratę czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach Prezydenta, do
Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, w wyborach organów
samorządu terytorialnego

zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych
ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach
społecznych.
1
0

Utratę wszystkich albo niektórych orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.
Za czyny stanowiące przestępstwo lub przestępstwo skarbowe Trybunał Stanu orzeka kary
lub środki karne przewidziane w ustawie.
Bibliografia
Dziennik Ustaw 1982 nr 11 poz. 84 Ustawa o Trybunale Stanu
www.sejm.gov
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
1
1
1
2
Download