XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

advertisement
the
nest
Długofalowe
efekty profilaktyki alergii
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
w oparciu XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o hydrolizaty białek mleka krowiego:
Wyniki badania GINI
Xn
A
X dXrXe X
a XvXo X
n XB e r g
Instytut
Badań nad Profilaktyką Chorób Alergicznych i Układu Oddechowego,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oddział Dziecięcy w Marien-Hospital-Wesel, Wesel, Niemcy
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail [email protected]
ukończenia 6 roku życia przez badanych.
immunomodyfikację, która w przypadku
Wnioski
Co roku prowadzący badanie wypełniali
zhydrolizowanego mleka modyfikowanego
Rezultaty badania GINI potwierdzają, iż
kwestionariusze oceny lekarskiej dla każ-
zapewnia efekt prewencyjny wobec alergii.
długotrwałe zapobieganie atopowemu za-
dego z badanych dzieci. Diagnozowano
W porównaniu do CMF przez wszyst-
paleniu skóry jest możliwe przy użyciu
Jednym z powszechnych wskazań doty-
stopniu hydrolizy (eHF). Stosowanie silnie
niowego u Niemowląt (GINI) miało na celu
choroby alergiczne (atopowe zapalenie
kie 6 lat trwania badania zaobserwowano
niektórych zhydrolizowanych preparatów
czących zapobiegania alergii u dzieci z gru-
zhydrolizowanych mlek modyfikowanych
porównanie trzech różnych mlek mody-
skóry, astma, alergiczny nieżyt nosa).
znaczące obniżenie częstotliwości wystę-
mleka modyfikowanego. Wyniki te pod-
py podwyższonego ryzyka jej wystąpienia,
są jednym z podstawowych, możliwych
fikowanych, z częściowo i silnie zhydro-
W całym okresie badania można było
powania AZS, odpowiednio przy użyciu
kreślają także to, że różne rodzaje zhydro-
u których wyłączne karmione piersią było
sposobów leczenia niemowląt z alergią na
lizowaną serwatką (pHF-W i eHF-W),
stwierdzić stałe i znaczące efekty prewen-
eHF-W o 26%, przy użyciu pHF-W o 36%
lizowanego mleka modyfikowanego mają
niewystarczające to m.in. rekomendowa-
białko mleka krowiego. Biorąc pod uwagę
z silnie zhydrolizowaną kazeiną (eHF-C),
cyjne wobec występowania atopowego
i przy użyciu eHF-C o 45% (Wykres 2).
różną skuteczność w profilaktyce alergii.
nie mleka modyfikowanego ze zhydrolizo-
fakt, że nie jest znany optymalny poziom
z mlekiem modyfikowanym opartym na
zapalenia skóry (AZS) w grupach eHF-c
Wynika z tego, że efekt profilaktyczny
Zatem dla osiągnięcia zamierzonego celu
wanym białkiem w pierwszych czterech
hydrolizy skuteczny w zapobieganiu alergii,
niehydrolizowanym krowim mleku (CMF).
i pHF-W, ale nie wobec astmy i alergicz-
widoczny w pierwszym roku życia wy-
prewencyjnego używane powinny być te
miesiącach życia [1,2].
powstaje pytanie, czy silnie zhydrolizowane
W latach 1995-98 przebadano 2252 nie-
nego nieżytu nosa, co sugeruje wyraźny
stępuje także w wieku 6 lat bez zjawiska
mleka modyfikowane, które przeszły
Zhydrolizowane mleko modyfikowane,
mleka modyfikowane są najbardziej sku-
mowląt z dodatnim wywiadem alergicznym:
i niezależny proces immunoregulujący,
nawrotu. Dodatkowo zaobserwowano zna-
odpowiednie próby w ściśle kontrolo-
stworzone właśnie dla dzieci z alergią na
teczne spośród dostępnych mlek mody-
jedno, oboje rodziców lub rodzeństwo
będący przejawem różnych fenotypów
czące zredukowanie czasokresu wystę-
wanych badaniach klinicznych.
białko mleka krowiego, zostało później
fikowanych? Należy jednak zauważyć, że
chore na alergię. Badanie przeprowadzono
alergicznych. Preparat silnie zhydrolizo-
powania AZS w wieku 4-6 lat w przypadku
zaadaptowane do celów prewencyjnych
kilka badań potwierdziło, że zarówno
metodą randomizowanej podwójnie śle-
wanego białka serwatka (eHF-W) wykazał
każdego zhydrolizowanego mleka podlega-
wobec tejże alergii. Koncepcja podejścia
częściowo jak i silnie zhydrolizowane mleka
pej próby. Część niemowląt była karmiona
słabe efekty przeciwalergiczne wobec
jącego badaniu (wartość prawdopodobień-
żywieniowego w próbie zapobiegania cho-
modyfikowane działają zapobiegawczo
wyłącznie mlekiem matki, druga część do-
występowania AZS do 3 roku życia. Efekt
stwa (OR) dla mleka pHF-W to 0,53%
rób alergicznych u niemowląt skupia się na
wobec alergii, przynajmniej w pewnym
karmiana mlekiem modyfikowanym do
pojawił się dopiero gdy dzieci osiągnęły
(95% przedziału ufności (CI), eHF-W OR
indukcji tolerancji pokarmowej oraz redukcji
okresie [3].
ukończenia 4 miesiąca życia.
sześć lat (Wykres 1). Przyczyna późnego
0,60% (95% CI 0.39-0,93), eHF-C OR
0,48 (95% CI 0,29-0,78) [5].
antygenowości białka mleka krowiego, co
Większość badań skupiło się na
Podział grup pod względem typu mleka
wzrostu skuteczności eHF-W pozostaje
wynika z faktu, iż pierwsze uczulające an-
częściowo i silnie zhydrolizowanych mle-
modyfikowanego był równy, podobnie jak
niewyjaśniona. Jednak wyniki wskazują,
tygeny pochodzą najczęściej z białka mleka.
kach modyfikowanych, natomiast zaledwie
charakterystyka żywieniowa niemowląt
że nie stopień hydrolizy – lub przynajmniej
badań tej grupy do 10 roku życia potwier-
Poziom alergenności danego białka wynika
kilka z nich objęło analizą dzieci przez dłużej
i ich rodzin. Nie zanotowano istotnych sta-
nie tylko on – a raczej zastosowany proces
dza, że zhydrolizowane mleko modyfiko-
z jego skomplikowanego składu moleku-
niż trzy lata.
tystycznie różnic pomiędzy grupami [4].
hydrolizy jest odpowiedzialny za ukrytą
wane zapobiega występowaniu AZS.
larnego, rozpuszczalności, stabilności i gę-
Niemieckie Badanie Leczenia Żywie-
Analiza
jeszcze
nieopublikowanych
Badanie prowadzono w grupach do
stości. Różne sposoby przyrządzania pobiałka, na przykład obróbka termiczna
%
60
białka mleka może wpłynąć na epitopy
50
konformacyjne i ułatwić ich hydrolizę. Aby
40
wytworzyć najmniej alergiczne mleko modyfikowane białko mleka krowiego może
30
być zmodyfikowane poprzez hydrolizę en-
20
zymatyczną z progresywnym niszczeniem
sekwencyjnych epitopów. W zależności od
poziomu hydrolizy białka mleka modyfikowane są klasyfikowane jako częściowo
zhydrolizowane (pHF) lub o znacznym
Urodzeni przed trzema laty
*
3 lata
*
*
*
*
10
6 lat
Wartość prawdopodobieństwa
żywienia mogą zmienić antygenowość
Urodzeni przed sześcioma laty
1
0.58
0
0
CMF
pHF-W
eHF-W
pHF-W
0.76
0.74
0.51
eHF-W
0.55
eHF-C
eHF-C
Fig. 1. Diagnozy lekarskie w występowaniu atopowego zapalenia skóry.
2
CMF (Ref)
0.64
Fig. 2. Wartości prawdopodobieństwa dla występowania atopowego zapalenia skóry w wieku
3 i 6 lat w grupowym badaniu dotyczącym mleka modyfikowanego.
3
Bibliografia
1 Muraro A, i in. Profilaktyka żywieniowa
chorób alergicznych u niemowląt i małych
dzieci. Część III: Recenzja krytyczna
opublikowanych zrecenzowanych badań
obserwacyjnych i interwencyjnych oraz
ostateczne rekomendacje.
Pediatr Allergy Immunol 2004;15:291–307.
2 Høst A, i in. Produkty żywieniowe stosowane
u niemowląt w leczeniu i profilaktyce alergii
pokarmowej. Wspólne Oświadczenie
Europejskiego Towarzystwa Alergologii
Dziecięcej i Immunologii Klinicznej (ESPACI).
Komisja ds. Mieszanek Hipoalergicznych
i Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii
Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia (ES-GHAN).
Komisja ds. Żywienia. Arch Dis Child 1999;
81:80 –84.
3 Osborn DA, Sinn J. Mieszanki zawierające
hydrolizowane białko, aby zapobiegać alergii
i nietolerancji pokarmowej u niemowląt.
Cochrane Database Syst Rev 2006; CD003664.
4 von Berg A, i in. Wpływ hydrolizowanej
mieszanki mlecznej w profilaktyce alergii w
pierwszym roku życia: Niemieckie badanie
GINI, randomizowane z podwójnie ślepą
próbą. J Allergy Clin Immunol 2003;
111:533–540.
5 von Berg A, i in. Profilaktyczny efekt
hydrolizowanych mieszanek dla niemowląt
trwa do 6 roku życia: długotrwałe wyniki
GINI. J Allergy Clin Immunol 2008;
121:1442–1447.
Download