umowa adopcyjna fundacja animals

advertisement
Fundacja ANIMALS
Umowa adopcyjna psa
zawarta w dniu ….........................
Fundacja Animals
ul. Obozowa 70/24
01-426 Warszawa
KRS 0000163908, Regon 011568083, NIP 5261058113
e-mail: [email protected]
zwaną dalej Fundacją,
a
imię ….......................................................nazwisko …....................................................
nr dowodu tożsamości …......................................... PESEL ….......................................
adres kontaktowy …..................................................................................................................
telefon kontaktowy …................................................ e-mail............................................
osobą która adoptuje psa zwaną dalej Adoptującym,
Umowa dotyczy adopcji psa o tymczasowym imieniu ….......................
płeć: …......... , rasa: ……………………………………….
wiek:……………………………., maść: ……………………………
rodzaj włosa: ……………………. znaki szczególne……………………
dokumenty przekazane osobie adoptującej psa: …………………………………….
Nr CHIP:
Warunki Umowy
1.Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa osobom trzecim.
Jeżeli adoptujący z jakiś względów nie mógłby zatrzymać psa, jest zobowiązany zawiadomić i
oddać zwierzę osobie od której je otrzymał. Pod żadnym względem nie porzuci psa ani nie
odda go do schroniska.
2.Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje psa wyłącznie dla siebie, a nie dla pośredników lub
innych osób. Adoptujący oświadcza, że jego stan finansowy jest wystarczający do
zapewnienia psu godziwych warunków życia: utrzymywania go w czystości, wolnego od
pasożytów, zapewnienie właściwego odżywiania stosownie do wieku i kondycji psa, dbałości
o jego zdrowie fizyczne i psychiczne.
3.Adoptujący zobowiązuje się do szczepienia psa przeciw podstawowym chorobom
wirusowym (wg. zaleceń lekarza weterynarii) oraz okresowych kontroli stanu zdrowia i
kondycji. Adoptujący zobowiązuje się do zabezpieczania psa przed kleszczami poprzez
stosowanie przeznaczonych do tego preparatów – zgodnie z zaleceniami. Stosowanie
preparatu udokumentowane musi być poprzez zamieszczenie informacji w książeczce
zdrowia psa. Fundacja może wystąpić z prośbą o przedłożenie dokumentów
potwierdzających szczepienia i odkleszczanie a Adoptujący zobowiązuje się takie dokumenty
okazać.
4.Osoba adoptująca psa zobowiązuje się :
traktować psa zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt
–
powiadomić osobę oddająca zwierzę do adopcji w razie poważnej choroby, zaginięcia
lub śmierci zwierzęcia ,
–
do zabezpieczenia miejsca i terenu na którym przebywa pies, chroniąc go przed
przypadkowym wyjściem, ucieczką, kradzieżą, pogryzieniem itp.
–
Jeżeli pies ucieknie Adoptujący zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia
Fundacji o tym fakcie i jednocześnie podejmie natychmiastowe i niezbędne kroki zmierzające
do jego odnalezienie.
–
zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,
–
zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu,
–
nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany,
–
pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia, wykastrować do
dnia ………………………………. Fundacja zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania zabiegu
kastracji lub adoptujący zobowiązany jest przestawić świadectwo lekarskoweterynaryjne o przeprowadzonym zabiegu kastracji w terminie wyznaczonym w
umowie.
–
Adoptujący musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa: obrożę (szelki), smycz,
adresówkę, legowisko do spania, miski, pokarm
–
Adoptujący zobowiązuje się do nie wypuszczania psa na balkon bez opieki ,
zabezpieczenia okien przed wypadnięciem psa. Chwila nieuwagi i pies mógłby
wyskoczyć co skończyło by się dla niego śmiercią.
–
Adoptujący zobowiązuje się do informowania Fundacji o stanie psa minimum raz na
pół roku wysyłając zdjęcie psa i krótką informacje dot. psa na adres [email protected] lub smsem na podany w umowie numer.
–
Ewentualna eutanazja psa może być dokonana tylko w przypadku choroby lub
wypadku zwierzęcia nie rokujących szansy na dalsze życie bez cierpień która to diagnoza
potwierdzona musi być pisemną opinią co najmniej dwóch niezależnych lekarzy weterynarii
ze szczegółowym podaniem przyczyn i dołączeniem niezbędnych badań. O konieczności
dokonania eutanazji przed jej wykonaniem adoptujący zobowiązuje się powiadomić
wydającego do adopcji. Fundacja zastrzega sobie prawo wskazania lekarzy weterynarii
mogących wydać opinię.
–
Adoptujący stwierdza, ze adoptowane zwierzę przebywać będzie pod
adresem ….............................
….........................................................................................................................................................
O każdorazowej zmianie miejsca pobytu dłuższym niż 1 m-c adoptujący musi poinformować
wydającego do adopcji.
–
Fundacja oddająca zwierzę do adopcji, ma prawo skontrolowania, w jakich
warunkach zwierzę przebywa - wizyty po adopcyjne.
Jeżeli w domu w którym zamieszka adoptowany pies są już inne zwierzęta Adoptujący
zobowiązuje się w należyty sposób sprawować opiekę nad wszystkimi przebywającymi
w jego domu zwierzętami , w przypadku gdyby relacje zwierząt będących własnością
Adoptującego a adoptowanym psem nie były poprawne Adoptujący musi natychmiast
powiadomić o tym Fundację.
1.
W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej, w razie złego
traktowania zwierzęcia Adoptującemu grozi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o
Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.97 r. a umowa ulega rozwiązaniu - Fundacja ma prawo
natychmiast odebrać zwierzę.
2.
Adoptujący oświadcza iż został powiadomiony i jest w pełni świadomy
problemów behawioralnych psa (m.in. brak umiejętności chodzenia na smyczy, brak
przystosowania do funkcjonowania w środowisku miejskim, braki w socjalizacji, stres
wynikający z traumatycznych przeżyć).
Adoptujący zobowiązuje się pracować nad tymi problemami z psem wspierając się
pozytywnymi metodami szkolenia w razie konieczności współpracując z
behawiorystami
Adoptujący został poinformowany o problemach zdrowotnych psa i bierze na siebie
odpowiedzialność za prawidłowy powrót do zdrowia psa, obejmie go niezbędną opieką
weterynaryjną.
W przypadku gdy Adoptujący nie będzie miał możliwości dalszej pracy z psem, opieki
nad nim i zdecyduje się na oddanie go do Fundacji Animals zobowiązuje się przywieźć
psa do Fundacji Animals osobiście i na własny koszt.
11. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących
znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu
Postępowania Karnego oraz Ustawy o ochronie zwierząt, zawiadomi się właściwe organy
ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Fundacja Animals
…...........................................
Adoptujący
…...............................
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla Fundacji Animals i jeden dla Adoptującego.
Download