REGULAMIN WYJAZDU SZKOLENIOWEGO BIAŁKA

advertisement
REGULAMIN WYJAZDU SZKOLENIOWEGO
BIAŁKA TATRZAŃSKA 21-22.05.2012r.
Postanowienia Ogólne
§1
Krajowy wyjazd szkoleniowy organizowany jest ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej
grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowany jest na podstawie umowy
nr IXB/91/FE/11, 00003-6932-UM0600021/10.
§2
Organizatorem wyjazdu szkoleniowego jest Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”.
§3
Głównym założeniem wyjazdu szkoleniowego jest osiągnięcie celu jakim jest: DOSKONALENIE
ZAWODOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII
ROZWOJU NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA „E.O.CENOMA” oraz WYMIANA
DOBRYCH PRAKTYK.
Program krajowego wyjazdu szkoleniowego
§4
Termin: 21-22.05.2012r.
Miejsce: Białka Tatrzańska
Liczba uczestników: 49 osób
§5
Tematyka wyjazdu:
1.
2.
3.
4.
Procedura oceny wniosków konkursowych z uwzględnieniem stopnia realizacji wskaźników.
Prawa i obowiązki wynikające z umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.
Dobre praktyki w ramach działania „małe projekty”.
Poznanie specyfiki funkcjonowania innych LGD, wymiana doświadczeń oraz innych
sposobów aktywizacji mieszkańców i zachęty do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym.
§6
Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Organizator zapewnia zakwaterowanie, pełne wyżywienie,
transport do/z miejsca wyjazdu oraz całą oprawę techniczną.
Warunki naboru uczestnictwa wyjazdu szkoleniowego
§7
Uczestnicy
Organizowany wyjazd szkoleniowy kierowany jest do: pracowników biura, członków Zarząd,
członków Rady Decyzyjnej oraz do lokalnych liderów i potencjalnych Beneficjentów.
§8
Sposób rekrutacji
1. Warunkiem ubiegania się o udział w bezpłatnym wyjeździe szkoleniowym jest zgłoszenie
DEKLARACJI UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE SZKOLENIOWYM dostępnej
na stronie internetowej www.cenoma.pl oraz w biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania
„E.O.CENOMA”.
2. Poprawnie wypełnioną i podpisaną DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE
SZKOLENIOWYM można przesłać faksem, pocztą elektroniczną (skan) wraz
z
obowiązkowym
załącznikiem:
KSEROKOPIĄ
DOWODU
OSOBISTEGO
lub KSEROKOPIĄ INNEGO DOWODU TOŻSAMOŚCI.
3. Sposób
przekazania
DEKLARACJI
UCZESTNICTWA
W
WYJEŹDZIE
SZKOLENIOWYM:
- osobiste doręczenie zgłoszenia do biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”
mieszczącym się przy ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa;
- przesłać faxem: fax.: 14 671 40 70
- zgłoszenie e-mailowe należy nadsyłać na adres: [email protected]
4. W przypadku, gdy ilość chętnych osób będzie większa niż 49 osób, decyduje kolejność
zgłoszeń.
Terminy
§9
1. Termin składania DEKLARACJI UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE SZKOLENIOWYM:
do 30.04.2012 r.
2. Ogłoszenie listy uczestników wyjazdu szkoleniowego na stronie internetowej
www.cenoma.pl: 10.05.2012 r. Natomiast zakwalifikowane do wyjazdu osoby zostaną
dodatkowo indywidulanie poinformowane telefonicznie lub e-mailową.
3. Wyjazd szkoleniowy: 21.05.2012 r. o godz. 7.00. Miejsce zbiórki: parking przy budynku
Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
Wybór uczestników
§10
1. W przypadku zgłoszenia nie wystarczającej liczby DEKLARACJI UCZESTNICTWA
W WYJEŹDZIE SZKOLENIOWYM organizatorzy przewidują możliwość wydłużenia
terminu nadsyłania zgłoszeń.
2. Organizatorzy e-mailowo lub telefonicznie poinformują uczestników o zakwalifikowaniu
się na wyjazd szkoleniowy.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu szkoleniowego, organizatorzy zakwalifikują
innego uczestnika.
4. W przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek terminu przez uczestnika wyjazdu
szkoleniowego, ustalonego przez Organizatora (np. terminu dostarczenia/uzupełnienia
dokumentów), Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z danego uczestnika
i zakwalifikowania kolejnej osoby z listy rezerwowej.
5. Uczestnik wyjazdu zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez
Organizatora w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wyjeździe w terminie
krótszym niż 7 dni przed planowanym dniem wyjazdu z przyczyn niezależnych
od Organizatora, do udziału w którym to został zakwalifikowany. W tym względzie
obowiązują zasady określone w Kodeksie Cywilnym.
Postanowienia końcowe
§11
1. Wybór uczestników dokonywany jest w oparciu o niniejszy regulamin.
2. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do udzielenia Organizatorowi wszelkich niezbędnych
i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w wyjeździe.
3. Dla celów oceny jakościowej wyjazdu szkoleniowego, uczestnicy zobowiązani są do
współdziałania z Organizatorem po zakończeniu wyjazdu, w tym wypełnienia ankiet
dotyczących wyjazdu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez dwóch członków Zarządu
uprawnionych do reprezentowania Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.
Download