specyfikacja techniczna wykonania i odbioru - Suchedniów

advertisement
Gmina Suchedniów
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485
www.suchedniow.bip.doc.pl , [email protected] . [email protected]
SIWZ
Cena – 30,00 zł.
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI
OD 6000EURO DO 60000 EURO
Nazwa projektu :
BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO W BUDYNKU
BIUROWYM URZĘDU MIASTA I GMINY W SUCHEDNIOWIE
Lokalizacja inwestycji :
II.
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
gmina Suchedniów
pow. skarżyski
woj. Świętokrzyskie
Opis przedmiotu zamówienia :
OPIS TECHNICZNY :
UWAGA :
użyte nazwy urządzeń podane w SIWZ i projekcie budowlanym służą do określenia
dokładnego zakresu wykonania zadania oraz jakości urządzeń.
Do wyceny można zastosować urządzenia równoważne podając, typ, producenta, dane
techniczne.
Urządzenia muszą spełniać parametry określone w projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ.
BRANŻA SANITARNA
Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy wymiennikowego węzła
cieplnego c.o. w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów przy ul. Fabrycznej 5.
Podstawa opracowania
 Umowa nr 02/WF/06/97/06 z Inwestorem – Urząd Miasta i Gminy Suchedniów,
 Projekt budowlany, tom. II – „Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku (...) na
działce nr 6567/73 przy ul. Fabrycznej w Suchedniowie” cecha SGB-245802 - wykonany
przez biuro projektowe „PROMAX”, maj 2002,
 Projekt budowlany, tom. IV – „Instalacji centralnego ogrzewania w przebudowanych
pomieszczeniach parteru w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie – ul. Fabryczna
– dz. nr 6567/73” cecha SGS-246602 - wykonany przez biuro projektowe „PROMAX”, maj
2002,
 Rzuty kondygnacji otrzymane od Inwestora,
 Inwentaryzacja własna w terenie,
 Zaakceptowana przez UMiG koncepcja (pismo ZIK-7010/08/06)
 Obowiązujące normy i przepisy branżowe.
Pomieszczenie węzła cieplnego.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem węzeł zlokalizowany będzie w pomieszczeniu
technicznym, na parterze budynku – w miejscu istniejącego wejścia sieci cieplnej –węzła WP.
Wentylacja węzła.
Projektuje się kanał wentylacji nawiewnej typu „Z” o wymiarach 15 x 20 cm (F=0,03 m2) zakończony
kratką nawiewną typu K1. Dolną krawędź otworu nawiewnego umieścić na wysokości 30 cm od poziomu
posadzki kotłowni. Kanał wykonać z prostek typu AI.
Instalację wyciągową stanowić będzie kratka w ścianie zewnętrznej o wymiarach 15 x 15.
Wykorzystać istniejący otwór, w którym obecnie zamontowany jest wentylator, wentylator zdemontować.
W pomieszczeniu węzła należy wykonać studzienkę schładzającą oraz kratkę odwodnieniową. W
studzience zamontować pompę zatapialną KP 100. Odprowadzenie ścieków ze studzienki do istniejącej
kanalizacji wewnętrznej (pozostawiony na ścianie wewnętrznej zakorkowany wpust).
Istniejące wejście przyłącza preizolowanego WP wykonane jest w kanale pod posadzką.
Pozostawić należy cześć kanału, na rurociągach zamontować spinkę z odwodnieniem i kulowe
zawory odcinające. Pozostały kanał przemurować, zasypać i, zagęścić, wykonać wylewkę.
Z pozostawionej części kanału wykonać odpływ do studzienki kanalizacyjnej umożliwiający
odprowadzenie spuszczanej z przyłącza wody.
Jedna ściana pomieszczenia wykończona jest glazurą, pozostałe ściany do wysokości 1,5 m
pomalować farbą olejną, na posadzce ułożyć gres.
W pomieszczeniu zainstalowana jest umywalka – należy pozostawić dla potrzeb obsługi
węzła.
Roboty elektryczne.
W pomieszczeniu węzła cieplnego instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z odrębnym
opracowaniem – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej węzła.
Projektowany węzeł cieplny.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi:
- centralne ogrzewanie:
Qc.o. = 75 kW
Węzeł zaprojektowano jako kompaktowy w oparciu o wymienniki płytowe DANFOSS –
LPM. W załączeniu schemat technologiczny węzła oraz zestawienie materiałów.
W skład węzła wchodzą:
 pompa obiegowa c.o.
 zawór regulacyjny z siłownikiem,
 armatura odcinająca kulowa,
 czujniki temperatury,
 zabezpieczenie węzła w układzie zamkniętym.
Zabezpieczenie wymiennikowego węzła cieplnego oraz instalacji wewnętrznej stanowi
zgodnie z normą PN-B-02414:1999 układ zamknięty z naczyniem wzbiorczym przeponowym
oraz zaworem bezpieczeństwa. Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno być umieszczone w
pomieszczeniu węzła cieplnego i połączone za pomocą rury wzbiorczej do przewodu
powrotnego instalacji centralnego ogrzewania za zaworami odcinającymi wymiennik ciepła.
Temperatura pomieszczenia powinna wynosić min.10 0C. Rura wzbiorcza powinna być
prowadzona ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5‰. Naczynie wzbiorcze winno być
wyposażone w manometr wskazujący ciśnienie w rurze wzbiorczej oraz zawór spustowy
umożliwiający całkowite opróżnienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.
Po stronie wysokich parametrów stosować rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H74219 łączone przez spawanie. Po stronie niskich parametrów stosować rury stalowe
instalacyjne wg PN-74/H-74244 łączone przez spawanie.
Armaturę odcinającą stanowią zawory kulowe z króćcami do spawania lub kołnierzowe na
ciśnienie min. 1,6 MPa po stronie wysokich parametrów oraz zawory kulowe kołnierzowe na
ciśnienie min. 0,6 MPa po stronie niskich parametrów.
Projektowany węzeł cieplny zasilany będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej, której
czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach: Tz/Tp=110/700C. Czynnik grzewczy o wysokich
parametrach przetwarzany będzie w wymienniku płytowym.
Węzeł wyposażony jest w regulator różnicy ciśnień AVP DN 15 firmy DANFOSS
zamontowany na przewodzie powrotnym wysokich parametrów.
Węzeł wyposażono w regulator pogodowy ECL Comfort 200 + P30 pracujący w układzie
zawierającym zawór regulacyjny dla celów regulacji c.o. VM-2 DN 20 z napędem AMV 20.
Temperatura wody instalacyjnej dla potrzeb c.o. będzie regulowana w zależności od
temperatury powietrza zewnętrznego. Czujnik zewnętrzny montować na północnej lub północnowschodniej ścianie budynku minimum 3 m ponad gruntem z dala od otworów okiennych. Czujnik
zewnętrzny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą ochronną i obudową metalową nie
utrudniającą naturalnej cyrkulacji powietrza. W przypadku montażu czujników temperatury w
prostych odcinkach rur należy je montować pod katem 600 przeciwnie do kierunku przepływu, w
przypadku montażu w kształtkach rurowych stosować czujnik o długości L  2 x promień gięcia i
montować go w osi rury.
Pomiar całkowitej ilości ciepła dostarczonego z miejskiej sieci ciepłowniczej realizowany
jest poprzez licznik ciepła Multical C-66 z wodomierzem Ultraflow 65-S Q=3,0 m3/h firmy
Kamstrup.
Uzupełnianie ubytków wody w instalacji z powrotu wysokich parametrów poprzez licznik
przepływu. Część rurociągu przepinki należy wykonać z węża elastycznego zbrojonego na
ciśnienie min. 1,6 MPa i temperaturę min. 120 0C z końcówkami rozłącznymi. Końcówki
rozłączne węża elastycznego mogą być połączone z przepinką tylko w czasie uzupełniania
wody w instalacji wewnętrznej. Natomiast po uzupełnieniu należy bezwzględnie rozłączyć
końcówki węża z przepinką.
Wszystkie spusty z odpowietrzeń i odwodnień należy sprowadzić do studzienki
schładzającej.
Ściany i strop węzła o klasie odporności ogniowej EI 60. Przepusty instalacyjne w
ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub
R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów. Drzwi do węzła
wymienić na drzwi o odporności ogniowej EI 30.
Demontaż.
Do demontażu przeznaczone są następujące urządzenia i armatura:
 licznik ciepła wraz z wodomierzem
 zawory kołnierzowe DN 50
 wentylator ścienny osiowy
- 1 kpl.
- 4 szt.
- 1 szt.
Oznaczenia rurociągów.
Dla łatwiejszej identyfikacji przewodów należy stosować następującą kolorystykę:
kolor czerwony,
kolor pomarańczowy,
 wysokie parametry
 instalacja CO


Na rurach malować lub naklejać strzałki zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika:
linią ciągłą
na rurze zasilającej,
linią przerywaną
na rurze powrotnej.
Próby ciśnieniowe.
Po zamontowaniu węzła zgodnie ze schematem technologicznym należy przeprowadzić
próbę ciśnieniową:
 po stronie wody sieciowej
1,5 ciśnienia roboczego,
 po stronie wody instalacyjnej
1,5 ciśnienia roboczego
Podczas wykonywania prób ciśnieniowych instalacji należy odłączyć naczynie wzbiorcze.
Przed włączeniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania do instalacji węzła instalację
wewnętrzną centralnego ogrzewania należy bardzo starannie wypłukać i poddać próbie
ciśnieniowej. Spust wody z płukania i próby ciśnieniowej do kanalizacji poprzez studzienkę
odwadniającą.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rury stalowe czarne dla wody o temperaturze 135/75C należy oczyścić do II-go stopnia
czystości wg PN-70/H-97050, odtłuścić i malować 3-krotnie emalią syntetyczną kreadurową,
tlenkową o symbolu 7962-000-250. W przypadku rur nie izolowanych należy dodatkowo
malować 2-krotnie emalią kreadurową aluminiową o symbolu 7962-000-850. Rury stalowe
czarne dla wody o temperaturze 90/70 0C należy oczyścić do II-go stopnia czystości i malować
2-krotnie farbą olejno-żywiczną do gruntowania przeciwrdzewną, cynkową 60% o symbolu 2221004-950. W przypadku rur nie izolowanych należy dodatkowo malować 2-krotnie emalią
chlorokauczukową o symbolu 7261-000-XXX. Wszystkie urządzenia węzła cieplnego takie jak:
odmulacze i zbiorniki należy malować jak rurociągi zależnie od temperatury.
Izolacja cieplna.
Izolację cieplną należy wykonać zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja z otulin i sztywnych kształtek
izolacyjnych powinny być nałożone na styk czołowy i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.
Izolacja powinna być zamocowana opaskami umieszczonymi w odstępach, co 200-300 mm. Opaski należy
wykonać z materiału zapewniającego trwałość zamocowania, np: z drutu stalowego ocynkowanego, drutu
aluminiowego w powłoce poliwinylowej, taśmy polipropylenowej do opakowań itp. Płaszcz izolacyjny
można stosować z folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych – materiał zastosowany na płaszcz izolacyjny
powinien być niepalny lub samo gasnący. W zależności od rodzaju zastosowanego płaszcza izolacyjnego
oraz przyjętej technologii montażu płaszcz izolacyjny powinien być zamocowany na powierzchni
izolacyjnej w sposób trwały np. za pomocą: opasek mocujących, zapinek z tworzyw sztucznych lub
zgrzewania krawędzi.
Minimalne grubości warstwy izolacji cieplnej
odniesione do współczynnika przewodzenia ciepła =0,035 W/mK
Lp.
Średnica nominalna DN
Minimalna grubość
przewodów
warstwy izolacyjnej
mm
mm
1
do DN 20
20
2
powyżej DN 20 do DN 35
30
3
powyżej DN 35 do DN 100
równa DN
4
powyżej DN 100
100
Zagadnienia BHP.
Roboty w węźle cieplnym wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
i przeciwpożarowymi. Podczas eksploatacji należy przestrzegać przepisów dotyczących
instalacji cieplnych oraz konserwacji i planowania remontów. Gorące powierzchnie przewodów i
armatury należy zaizolować. Przejścia między urządzeniami muszą być zgodne z przepisami.
Wysokość do przewodów poziomych min 2,0 m od posadzki podłogi. Urządzenia elektryczne
należy zabezpieczyć zgodnie z ogólnymi zasadami o ochronie przeciwporażeniowej. Obsługę
wymiennikowego węzła cieplnego należy okresowo przeszkolić z zagadnień BHP.
Ogólne wytyczne dla rozruchu i eksploatacji.
Rozruchu urządzeń należy dokonać w/g zasad z dokumentacji
techniczno-ruchowej producentów urządzeń. Urządzenia należy eksploatować
zgodnie z zaleceniami producenta. Eksploatację licznika ciepła prowadzić w/g
uzgodnień i wytycznych dostawcy energii cieplnej.
UWAGI!
Jednocześnie projektowana jest instalacji wewnętrzna c.o. w budynku.
W przypadku realizacji węzła cieplnego przed realizacją nowej instalacji
wewnętrznej, należy bezwzględnie przed włączeniem węzła wypłukać
istniejącą instalację wewnętrzną.
Po wykonaniu węzła cieplnego należy wykonać 72 godzinny ruch próbny węzła
cieplnego i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania załączając protokoły.
Całość robót instalacyjno - montażowych należy wykonać zgodnie z:





“Warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ” zeszyt 6,
COBRTI Instal,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych ” zeszyt 8,
COBRTI Instal.
z zachowaniem wszelkich przepisów BHP, przez pracowników do tego uprawnionych,
obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną;
Podczas eksploatacji należy przestrzegać przepisów dotyczących instalacji cieplnych oraz
konserwacji i planowania remontów.
Danfoss LPM Sp. z o.o. ZESTAWIENIE URZADZEN
Tuchom 147 Urzad Miasta i Gminy Suchedniów wer. 01-06 PSI
80-209 Chwaszczyno
L.p. Ozn. rys. Nazwa urzadzenia Typ Producent Ilosc Jedn.
WYSOKIE PARAMETRY
1 WCO Wymiennik ciepła HL1-30 DANFOSS LPM 1 szt.
Izolacja DANFOSS LPM 1 szt.
Podstawa DANFOSS LPM 1 szt.
2 FOM1 Filtroodmulacz magnetyczny FO2M 40 THERMO 1 szt.
3 FOM1 Izolacja do FO2M(bis) 40/150 THERMO 1 szt.
4 FQ1/QQ1 Licznik ciepła Multical C-66 - POWRÓT Ultraflow 65-S 3,0m3/h - 190x3/4"
KAMSTRUP 1 szt.
5 ZR1 Zawór regulacyjny VM2 DN20, Kvs 4,0 m3/h DANFOSS 1 szt.
6 M1 Siłownik AMV 20 230V DANFOSS 1 szt.
7 DPV Regulator ró_nicy cisnien - powrót AVP DN15 PN16 Kvs2,5 (0,2 - 1,0 bar)
DANFOSS 1 szt.
8 PP Regulator Dp - punkt pomiaru cisnienia DN15/6mm PERFEXIM 1 szt.
9 S1 Zawór odcinający spawany JIP DN40 PN40 DANFOSS 2 szt.
10 K1 Zawór odcinający gwint. DN25 PERFEXIM 1 szt.
11 K2 Zawór odcinajacy gwint. DN15 PERFEXIM 1 szt.
12 P1 Zawór odcinajacy gwint. DN15 PERFEXIM 2 szt.
UKŁAD REGULACJI ELEKTRONICZNEJ
13 R Regulator ECL Comfort 200 + P30 DANFOSS 1 szt.
14 TZ Czujnik temp. zewnetrznej ESMT DANFOSS 1 szt.
15 TE1 Czujnik temp. zanurzeniowy ESMU-100 DANFOSS 1 szt.
NISKIE PARAMETRY C.O.
16 PO Pompa Magna 25-100/230V (UPE25-80) Grundfos 1 szt.
17 ZBO Zawór bezpieczenstwa SYR 1915 DN25 3,0 BAR SYR 2 szt.
18 FOM2 Filtroodmulacz magnetyczny FO2M 50 THERMO 1 szt.
19 FOM2 Izolacja do FO2M(bis) 50/150 THERMO 1 szt.
20 Z1 Zawór odcinajacy gwint. DN50 PERFEXIM 2 szt.
21 K3 Zawór odcinajacy gwint. DN25 PERFEXIM 1 szt.
22 K4 Zawór odcinajacy gwint. DN15 PERFEXIM 1 szt.
23 P2 Zawór odcinajacy gwint. DN15 PERFEXIM 2 szt.
UKŁAD STABILIZUJACO- UZUPEŁNIAJACY
24 NW Naczynie wzb. przepon. NG 100/6 bar REFLEX 1 szt.
25 FQ2 Wodomierz wody ciepłej JS90-1,5 DN15 POWOGAZ 1 szt.
26 ZU Zawór uzupełniania zładu z manometrem typ 553140 DN15 zak. 0,3-4 bar t=70C
PN16 CALEFFI 1 szt.
27 ZZ1 Zawór zwrotny gwint. SOCLA typ 601 DN15 DANFOSS 1 szt.
28 S2 Zawór odcinajacy spawany/gwint. JIP DN15 PN40 DANFOSS 1 szt.
29 F1 Filtr siatkowy gwint. DN15 240 oczek/cm2 PERFEXIM 1 szt.
30 G1 Zawór odcinajacy gwint. DN15 PERFEXIM 1 szt.
31 ZŁ Złacze samoodcinajace SU R1x1(code 558060) CALEFFI 1 szt.
UKŁAD POMIAROWY
32 PI1 Manometr z kurkiem manomet. fig. 528 0÷1,6 MPa KFM 3 szt.
33 PI2 Manometr z kurkiem manomet. fig. 528 0÷0,6 MPa KFM 1 szt.
34 T1 Termometr prosty techniczny 0÷150 C KWT 2 szt.
35 T2 Termometr prosty techniczny 0÷100 C KWT 2 szt.
36 PM Manometr/AFP(Q,B) - punkt pomiaru cisnienia DN15/10mm PERFEXIM 8 szt.
INNE
37 SE Skrzynka elektryczna obudowa HENSEL SE 1x230V-jeden obieg DANFOSS
LPM 1 szt.
Srednice rurociagów
38 B BAZA 40 40 50 DANFOSS LPM 1 szt.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje ocenę techniczną istniejącej instalacji elektrycznej oraz wykonanie
nowej instalacji pod stację kompaktową węzła cieplnego w budynku biurowym Urzędu
Miasta i Gminy Suchedniów przy ul. Fabrycznej 5.
2. Dane wyjściowe projektu.
Projekt opracowano na podstawie:
-
Projektu technologicznego węzła cieplnego;
-
Projektu budowlanego, tom V – „Instalacji elektrycznej w przebudowywanych
pomieszczeniach na parterze budynku po byłej Fabryce Urządzeń Transportowych
dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Fabrycznej na działce nr 6567/73
w Suchedniowie.” – wykonanego przez biuro projektowe „PROMAX”, maj 2002;
-
Wizji lokalnej;
-
Norm
czynnościowych
i
przedmiotowych
dotyczących
instalacji
i
urządzeń
elektrycznych.
3. Projekt obejmuje.
-
Rozbudowę tablicy rozdzielczej parteru o wyłącznik nadprądowy;
-
Tablicę rozdzielczą węzła cieplnego;
-
Instalację elektryczną automatyki;
-
Instalację ochrony przeciwporażeniowej.
4. Instalacja
elektryczna
pomiędzy tablicą
rozdzielczą
parteru,
a
tablicą
rozdzielczą węzła cieplnego.
Instalację tą należy wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2 w korytkach.
5. Instalacja elektryczna automatyki węzła cieplnego.
Instalację elektryczną automatyki należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta stacji
kompaktowej.
6. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przewidziano
samoczynne wyłączenie zasilania wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie
różnicowym 30mA, zainstalowanym w tablicy rozdzielczej węzła cieplnego..
7. Uwagi końcowe.
-
w trakcie realizacji projektu należy przestrzegać przepisów BHP ogólnych,
obowiązujących
przy
robotach
budowlano-montażowych
oraz
przy
urządzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych;
-
ze względu na niewielkie moce odbiorników w projektowanych instalacjach oraz
niewielkie długości obwodów odbiorczych pominięto w niniejszym projekcie dobór
obciążalności przewodów oraz obliczenia spadków napięć traktując parametry
zaprojektowanych elementów instalacji jako zgodne z wymogami przepisów.
PŁUKANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ
do opracowania przeprowadzenia płukania istniejącej instalacji wewnętrznej
c.o. w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy ul.
Fabrycznej 5.
Podstawa opracowania.
 Umowa nr 02/WF/06/97/06 z Inwestorem – Urząd Miasta i Gminy Suchedniów,
 Inwentaryzacja własna w terenie.
 Obowiązujące normy i przepisy branżowe.
Przedmiot i zakres opracowania.
Opracowanie zawiera opis przeprowadzenia płukania istniejącej
instalacji wewnętrznej c.o. w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w
Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5. Płukanie należy wykonać w przypadku
odrębnej realizacji wymiennikowego węzła cieplnego i nowej instalacji c.o.
Istniejąca instalacja.
Obecnie budynek biurowy Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów wyposażony jest w instalacje
wewnętrzną centralnego ogrzewania opartą na grzejnikach z rur ożebrowanych typu „Favier”.
Instalacja zasilana jest siecią cieplną WP z kotłowni czynnikiem o parametrach Tz/Tp=110/700C.
Istniejące wejście przyłącza preizolowanego WP wykonane jest w kanale pod posadzką.
Pojemność zładu określono szacunkowo:
 jednostkowa pojemność wodna urządzeń grzewczych dla ogrzewania pompowego
–
15,0
dm3/kW

zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. - 75 kW
Vz = 75 x 15,0 = 1125 dm3 =1,13 m3
W trakcie przygotowań do płukania – wypłukiwania luźnych osadów z instalacji – korzystnie jest
pomierzyć licznikiem rzeczywistą objętość zładu.
Przy grzejnikach, na gałązkach zasilających i powrotnych zamontowane są zawory odcinające
kołnierzowe grzybkowe, żeliwne. Przewód zasilający poprowadzony jest pod stropem ostatniej
kondygnacji, przewód powrotny nad posadzką, w pomieszczeniach parteru.
Przed włączeniem instalacji do wymiennikowego węzła cieplnego należy instalację wypłukać
chemicznie.
W załączeniu przykładowa instrukcja czyszczenia chemicznego za pomocą preparatu RADINER
Fs. W przypadku płukania innym środkiem należy wykonać je zgodnie z zaleceniami producenta
preparatu do czyszczenia.
Inne :
Oznakowanie pomieszczenia tabliczka „wymiennikownia”, wyłącznika głównego prądu, p.poż.
schemat technologiczny wraz z instrukcją eksploatacji, oznakowanie rurociągów, odbiór UDT,
gaśnica szt.1
Wykonać operat powykonawczy : zawierający – projekt powykonawczy, dziennik budowy,
atesty, świadectwa kontroli, aprobaty techniczne , gwarancje, protokół UDT itp. na
wbudowane materiały i urządzenia, list gwarancyjny, odbiory częściowe.
UWAGA:
POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE
Z WYKONAWCZYM PROJEKTEM BUDOWLANYM , PRZEDMIAREM
ROBÓT , OBMIARAMI WŁASNYMI, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZONYMI DO SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
UWAGA :
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w
ust. 1.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem zaległych udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się
na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców
wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie:
1) warunków udziału w postępowaniu;
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego
- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub
zaproszeniu do składania ofert.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane,
mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym
organem oraz że potwierdzeniem niekaralności
wykonawcy może być w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego, a
potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, może być w szczególności zaświadczenie podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości, a także
że formy dokumentów powinny umożliwiać udzielanie zamówień również drogą elektroniczną.
1. Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie
może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie.
4. Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie lub
w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być
przekazana telefonicznie. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w
formie pisemnej zamawiającemu.
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.
88, lub błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z
zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert
niepodlegających odrzuceniu;
3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa
wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co
najmniej przez dwóch wykonawców niepodlegających wykluczeniu;
4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w
części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególności kosztów przygotowania oferty.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
3.Zamawiajacy:
a/ nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
b/ nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
c/zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do
zaproponowanych w projekcie budowlanym.
d/ zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
4.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 roku, poz. 177 z póź. zm.)
5. Rozliczenia między Zamawiającym, z Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
III.
Termin realizacji - zakończenie (wymagany)
-
-rozpoczęcie – sierpień 2006
-zakończenie – 30/09/2006
IV.
Wymagane załączniki :
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
)
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.1 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający
może żądać następujących dokumentów:
1) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem";
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207, Nr
145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr
79, poz. 551.
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez
wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać następujących
dokumentów:
1) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;
2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane należycie;
3) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
wykonawca;
4) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu
kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane lub usługi;
5) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
6) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez
wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
zamawiający może żądać następujących dokumentów:
1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz
zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
§ 2. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1:
1) pkt 2, 3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w
szczególności:
1) próbek, opisów lub fotografii;
2) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
3) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów
zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.
4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający
wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas
realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu
zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na
europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające
zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami
dotyczącymi certyfikacji.
2. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, złożyć
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, złożyć inne
dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców równoważnych
środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem.
§ 4. 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów
powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający
wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
§ 5. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 6. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr
71, poz. 645).
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r.
PREZES RADY MINISTRÓW
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie
- Oferta winna zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie art. 22 ust.1 pkt 4, oraz art. 24
ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty
składane są wspólnie
W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznakowane klauzulą
„NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
DOKUMENTY WYMAGANE W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenie aktualne na dzień przetargu z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu
z płatnościami podatkowymi.
3. Zaświadczenie aktualne na dzień przetargu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o
opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
UWAGA : dot. p.pkt 3, 4 – aktualnych tz. wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert .
4. - informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności
personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku, gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane lub usługi
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
wykonawca
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia (uprawnienie budowlane , instalacyjne, elektryczne,
budowlane aktualne zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów
budownictwa).
, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
a/ - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,
że roboty te zostały wykonane należycie.
b/wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zz podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających,
że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem i obiektami stanowiącymi przedmiot
zamówienia.
6. Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy załączonej do niniejszej specyfikacji
7. Oświadczenie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
–(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z dnia 09.02.2004 roku z późń. m.).
8. Oświadczenie o związaniu złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu
składania ofert.
9. Oświadczenie, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że jej
wyliczenie nastąpiło w oparciu o, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
wizję lokalną i posiadaną przez oferenta wiedzę techniczną 11.Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie w przypadku
występowania .
12.Informacja czy oferent będzie wykonywał przedmiot w całości osobiście, czy też
za pomocą podwykonawców. W celu realizacji zadania za
pomocą podwykonawcy
wymagana będzie zgoda zamawiającego.
13.Kserokopia wpłaty wadium.
14.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art.
24 ust. 1 pkt 4 – 9 Ustawy z dnia 29. Stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych. (aktualność wystawienia – nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
15.Kosztorys ofertowy (uproszczony) (należy załączyć kosztorys ofertowy
sporządzony na podst. przedmiaru robót, projektu budowlanego i obowiązujących
przepisów i opisu w SIWZ).
16.Harmonogram rzeczowo-finansowy.
17.Parafowany wzór umowy jako akceptacji jej treści i warunków (załącznik SIWZ).
18.Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
UWAGA:
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone przez oferenta
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Oświadczenia winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń,
oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w
handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.
Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują w formie pisemnej lub drogą fax-ową.
W przypadku przekazania dokumentu fax-em każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania ogólnego wykonawców.
Badanie ofert przed oceną punktową polegać będzie sprawdzeniu zgodności oferty i jej
załączników z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferty prawidłowe zostaną poddane ocenie punktowej – kryterium cena =100%
23
Oferta winna zawierać :
FORMULARZ OFERTY
BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO W BUDYNKU
BIUROWYM URZĘDU MIASTA I GMINY W SUCHEDNIOWIE
V.
zamawiający : GMINA SUCHEDNIÓW
Nazwa i adres oferenta –pieczęć-
Dane dotyczące oferenta :
Nazwa
.......................................................................................................................................................
Siedziba i adres
.......................................................................................................................................................
Nr tele/faks ..................................................................................................................................
NIP........................................
REGON................................
Dane dotyczące zamawiającego
.......................................................................................................................................................
Tel/faks ........................................................................................................................................
Nawiązując do przesłanych/otrzymanych istotnych warunków
zamówienia do składania ofert, oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania
zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia przygotowanego przez zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie umowy (załączniki do SIWZ)
na łączną wartość brutto :
........................................................................................................................ zł.
Słownie : ..................................................................................................................zł.
W tym podatek VAT – 22% w wysokości .......................................................zł.
Słownie :
....................................................................................................................................zł.
Netto ...........................................................................................................................zł,.
Słownie :
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................zł.
1.Podane ceny w ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
2.Podana cena ofertowa (brutto) jest ryczałtowa, która nie ulegnie zmianie. Zawiera ona
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem
VAT, oraz zakresem wymienionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Termin realizacji zamówienia :
o Zakończenie realizacji
-.................................
24
4.Gwarancja na wykonane roboty końcowego.
................................ licząc od daty odbioru
PODPIS I PIECZĄTKA
OSOBY BĄDŹ OSÓB UPOWAŻNIONYCH
DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI
Załączniki:
1.Zgodnie ze SIWZ- wymienić.
Strony oferty należy ponumerować.
Zachować kolejność załączników zgodnie ze SIWZ.
25
VI.
Kryteria oceny ofert :
 Cena
-
100%
UWAGA : przykładowe wyliczenie punktacji :
-ad, cena - max ilość punktów otrzyma oferta z najniższą wiarygodną ceną
ryczałtową, pozostałe otrzymają proporcjonalnie mniej w)g wzoru
matematycznego,
przykładowe wyliczenie :
najkorzystniejsza cena = 100.000,00 zł. otrzymała 100% =100 pkt.
następna oferta
= 150.000,00 zł. otrzymała x pkt.
100.000,00 x 100
X=---------------------------- = 66,66 pkt.
150.000,00
VIII. Inne postanowienia :
11.Z ramienia Zamawiającego zadanie będzie prowadził w ramach zastępstwa
inwestycyjnego Zakład Inwestycji Komunalnych i Budownictwa w Suchedniowie.
Wszelkie decyzje związane z realizacją zadania inwestycyjnego w przedmiocie
zatwierdzenia protokołu komisji przetargowej, zawarcia umowy, wstrzymania czy
przerwy w wykonaniu robót, odbioru końcowego robót, roszczeń odszkodowawczych
czy dochodzenia kar umownych wymaga zgodnego oświadczenia wyrażonego w
formie pisemnej przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.
2.Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
3.Wadium zostanie wniesione/złożone przez Oferenta u Zamawiającego – w Gminie
Suchedniów.
4.Wierzyciel nie może bez zgody Dłużnika przenieść wierzytelności wynikającej z
zawartej umowy na osoby trzecie.
5.Zakres zamówienia bez nadzoru inwestorskiego , zgodnie ze SIWZ obciąży w
całości wykonawcę.
6.Wartość ustalona podczas przetargu będzie ryczałtem nie zmiennym w trakcie
trwania cyklu realizacji zadania.
7.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości :
1000,00 zł. słownie: tysiąc zł.
26
w formie zgodnej z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych –(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z dnia 09.02.2004 roku)..
Termin wniesienia wadium upływa z dniem – 2006-08-10 godz. 9 30.
Miejsce wniesienia wadium – kasa Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,
ul. Fabryczna 5 lub konto w BS Suchedniów – 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001
UWAGA:
WADIUM ZOSTANIE ODDANE OFERNTOM PO PDPISANIU UMOWY Z
OFERENTEM WYBRANYM W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU
PRZETARGOWYM LUB W PRZYPADKACH ZGODNYCH
Z POSTANOWIENIAMI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wadium może być wniesione :
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.
1158, z późn. zm.4).
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez
zamawiającego.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
należytego wykonania tej umowy;
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
3. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z
postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez
wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawcę.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
27
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom i
uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, z zastrzeżeniem ust.
1b.
1a. Środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 niniejszego działu przysługuje
również zamawiającemu.
1b. Środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia sądu
konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac
konkursowych.
Art. 180. 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez
zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można
wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
4. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony
protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi
się w terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
jednak nie później niż:
1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8
- przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
28
8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie
zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
Odpowiedzi na ewentualne pytania i niejasności w stosunku do specyfikacji
udzielane będą w formie pisemnej chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do
zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
9.Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Inwestycji Komunalnych i Budownictwa
w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 (pok. Nr 204) w terminie do dnia
2006-08-10 godz. 9 30.
10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006-08-10 – godz. 10 oo w Urzędzie Miasta i
Gminy w Suchedniowie – ul. Fabryczna 5 (sala konferencyjna UMiG pok. Nr 105).
Dodatkowych wyjaśnień udziela Krzysztof Kołda lub Stanisław Zięba
w godz. 8 oo - 15 oo. Tel.fax - 041 2543-485
 Postępowanie oudzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim,
 Otwarcie ofert jest jawne,
 Koszt przygotowania ofert leży po stronie wykonawcy,
 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę oraz adres wykonawcy,
którego oferta jest otwierana (w kolejności wpływu do Zamawiającego), a także
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, okresu gwarancji.
Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.
 Następnie komisja przetargowa w części niejawnej dokona analizy i oceny ofert
i wskazuje najkorzystniejszą ofertę.
 Po zatwierdzeniu wyników przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów zostaną
ogłoszone wyniki i przesłane do oferentów wraz z określeniem terminu zawarcia
umowy.
 Umowa o realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7
dni od dnia ogłoszenia, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, zgodnie z cennikiem
obowiązującym,
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w
czasie godzin jego urzędowania
29
UWAGA: oferta musi być zapieczętowana , oznakowana,
opieczętowana adresem, nazwą i telefonem Wykonawcy :
OFERTA –
BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO W
BUDYNKU BIUROWYM URZĘDU MIASTA I GMINY W
SUCHEDNIOWIE
Nie otwierać przed 2006-08-10 godz. 10oo
WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU SĄ :




NIE WYKLUCZENIE NA PODSTAWIE ART.24.
SPEŁNIENIE WARUNKÓW ART. 22.
WYKONANIE W OSTATNICH PIĘCIU LATACH MINIMUM
JEDNEGO ZADANIA O TOŻSAMYM CHARAKTERZE I WARTOŚCI
UDZIELENIE MINIMUM 36 MIESIĘCY GWARANCJI NA
WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE.
Załączniki :
1.Wyciąg z projektu budowlanego,
2.Umowa na realizację przedsięwzięcia,
3.Druki – oświadczeń ,
4.Druk harmonogramu.
opracował: Stanisław Zięba
Suchedniów 2006-07-19......................
Zatwierdzam :
Suchedniów.............................................
30
OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 5.
Pełna nazwa firmy :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres, telefon, fax
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadcza, że zapoznaliśmy się z terenem przeznaczonym pod wykonanie zadania :
BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO W BUDYNKU
BIUROWYM URZĘDU MIASTA I GMINY W SUCHEDNIOWIE
Po dokonaniu analizy nie wnosimy uwag .
Data .............................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej :
OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 6
Pełna nazwa firmy :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres, telefon, fax
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadcza, że nie wnosi uwag do projektu umowy załączonej do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Data ...................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej :
.............................................................
31
OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 7
Pełna nazwa firmy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres, telefon, fax
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Oświadcza, że spełnia warunki art. 22 ust. 1 i nie podlegamy wykluczeniu na podst. art. 24
ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych –(Dz.U. Nr
19, poz. 177 z dnia 09.02.2004 roku z późn. zm.).
Data ............................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
............................................................
OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 8
Pełna nazwa firmy :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres, telefon, fax
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadcza, że okres związania naszą ofertą wynosi – 30 dni licząc od daty upływu terminu
składania ofert.
Data ...................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej :
32
Załącznik Nr 9
OŚWIADCZENIE
Pełna nazwa firmy :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................... adres , telefon, fax ,
Oświadcza, że wyliczona wartość ryczałtowa brutto jest kompletna i, że jej wyliczenie
nastąpiło w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dokonaną wizję
lokalna i posiadaną przez oferenta wiedzę techniczną.
Data .......................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej :
...........................................................
Załącznik Nr 12
Informacja na temat realizacji :
Oświadczamy, że przedmiotowe zadanie będziemy realizować w 100% własnymi siłami.
Oświadczamy, że planujemy realizację zadania korzystając z podwykonawców w
następującym zakresie :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Niepotrzebne skreślić.
Uwaga:
w celu realizacji zamówienia w pod wykonawstwie niezbędna jest zgoda Zamawiającego.
Data............................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania świadczeń woli.
..........................................................
33
Gmina Suchedniów
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485
www.suchedniow.pl , [email protected] . [email protected]
UMOWA NR ...........................
Zawarta w dniu ........................................................ roku pomiędzy Gminą Suchedniów
reprezentowaną przez :
1. mgr inż. Tadeusz Bałchanowski
2. inż. Stanisław Kania
-
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
a,
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.
reprezentowanym przez :
1. .........................................
2. .........................................
-
.........................................................
.........................................................
z drugiej strony o następującej treści :
§1.
Stosownie do wyniku przetargu nieograniczonego odbytego w dniu ....................2006 roku
na wykonanie zadania :
BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO W BUDYNKU
BIUROWYM URZĘDU MIASTA I GMINY W SUCHEDNIOWIE
zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres rzeczowy
Lokalizacja inwestycji : 26-130 Suchedniów, ul. Ogrodowa
i Pasternik,
gmina Suchedniów
pow. skarżyski
woj. Świętokrzyskie
Opis przedmiotu zamówienia :
34
OPIS I CEL:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
UWAGA:
POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE
Z WYKONAWCZYM PROJEKTEM BUDOWLANYM ,
PRZEDMIAREM ROBÓT , OBMIARAMI WŁASNYMI,
SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ZAŁĄCZONYMI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
§2.
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia /niniejszej umowy/ ustalone
podczas postępowania przetargowego wynosi brutto ..........................................
Słownie : ....................................................................................................................
UWAGA : wartość z pkt, 1 zawiera podatek VAT 22% w wysokości ........................ zł.
Wartość netto ...................................................... zł.
Słownie : ...........................................................................................................................
2. Wynagrodzenie wymienione w pkt, 1 jest ryczałtem, który nie ulegnie zmianie przez cały
okres realizacji zadania.
3. Wynagrodzenie wymienione w pkt. 1 zostanie wydatkowane w następujących
proporcjach :
-1 rata:
2006 – rata do dnia 30.10.2006
Ustala się termin płatności – 30 dni od daty przedłożenia faktury potwierdzonej protokołem
odbioru końcowego – faktura końcowa.
§3.
Ustala się następujące terminy realizacji zadania :
-rozpoczęcie –
-zakończenie rzeczowe–
……………………..
30/09/2006
§4.
Wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy wykonany zgodnie z, zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności technicznymi oraz
normami.
35
§5.
1.Wykonawca zabezpieczy :
Kompleksową realizację zadania .
 Oznakowanie (bezpieczeństwo ruchu) i zabezpieczenie placu budowy na czas
realizacji, oznakowanie p.poż., instrukcja obsługi, schematy, gaśnica - 1szt.,).
 Wykonanie operatu powykonawczego – szt. 2.
 Odbiór UDT wraz z zapłatą.
2.Inwestor zabezpieczy :
 Nadzór inwestorski nad realizacją projektu,

§6.
1. Przedmiotem odbioru przez zamawiającego będzie całość projektu (całość części).
2.Odbioru zadania dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego potwierdzona
protokołem odbioru robót .
3.Oddający i odbierający przedmiot umowy mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.
§7.
1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w
umowie wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, albo jeżeli przedmiot umowy
wydany został Zamawiającemu w stanie niepełnym (rękojmia za wady fizyczne).
2.Wykonawca jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz
z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.
3.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi,
Zamawiający może :
A / żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
B/ obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, estetycznej i technicznej.
5.O wykryciu wady Zamawiający lub użytkownik obowiązany jest zawiadomić na piśmie
Jednostkę Projektową w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
6.Zamawiajacy wyznacza termin na usunięcie wad uwzględniając możliwości technicznoorganizacyjne Wykonawcy.
8.Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
36
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
objętych niniejszą umową Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar w
następujących przypadkach i wysokościach :
A/
za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wys. 0,38 % wynagrodzenia umownego
za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.
B/
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi w
wysokości 0,38% faktycznego wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego karę umowną.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki, staje się wymagalne :
-za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
-za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
4.
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego
obowiązków umownych, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9.
1.Wykonawca udziela ................................. miesięcy gwarancji na wykonany zakres robót.
§10.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania należytego wysokości 5%
wartości całkowitej zamówienia/części ..... w wysokości ........................................zł. słownie
.........................................................................................................................zł. w następującej
formie ......................................................................................................... w dniu
...................................................................................................................................................
§11.
Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy Pan ..................................................................
Osoba do kontaktów ze strony inwestora Pan .....................................................................
§12.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§13.
Spory wynikłe pomiędzy stronami umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
terytorialnie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
37
§14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
kodeksu cywilnego.
§15.
Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa
dla każdej ze stron umowy.
ZAMAWIAJĄCY :
WYKONAWCA :
...................................................................
.....................................................................
Załącznik do umowy :
1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2.Uprawnienia kierownika budowy.
3.Harmonogram rzeczowo-finansowy.
38
Radom ul. Żelazna 9
"PRIME" Sp. z o.o.
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
454000001
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452321405
Lokalne węzły grzewcze
453111001
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
NAZWA INWESTYCJI
:
Budowa wymiennikowego węzła cieplnego w budynku biurowym Urzędu Miasta I Gminy Suchedniów
ADRES INWESTYCJI
:
Suchedniów ul. Fabryczna 5
INWESTOR
:
Urzęd Miasta I Gminy Suchedniów
ADRES INWESTORA
:
Suchedniów ul. Fabryczna 5
DATA OPRACOWANIA
:
28.04.2006
Ogółem wartość kosztorysowa robót
: zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania 28.04.2006
Data zatwierdzenia
Węzeł Suchedniów.KST
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
1 Adaptacja budowlana pomieszczenia
39
j.m.
Poszcz
Razem
1.1 KNNR-W
3 0801-03
Zerwanie posadzek cement.
m2
0.8*0.8
m2
0.6400
RAZEM
1.2 KNNR-W
3 0104-01
Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu
m3
1.65*0.8*0.8
m3
1.0560
RAZEM
1.3 KNNR-W
3 0104-04
Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z parteru
m3
1.65*0.8*0.8
m3
Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm
m2
0.8*0.8
m2
Betonowe dno kanału wewnątrz budynku - dodatek za każdy 1 cm różnicy
grubości Krotność = 5
m2
0.8*0.8
m2
Studzienka z kręgów betonowych o śr.600 mm
m
1.5
m
Pokrywa nastudzienna z włazem o śr. 60/1000 mm
szt.
1
szt.
Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm
m2
0.8*1
m2
1.0000
0.8000
RAZEM
40
1.5000
1.0000
RAZEM
1.8 KNR 2-02
0701-03
0.6400
1.5000
RAZEM
1.7 KNNR 4
1423-04
0.6400
0.6400
RAZEM
1.6 KNNR 4
1423-01
1.0560
0.6400
RAZEM
1.5 KNR 2-02
0701-02
1.0560
1.0560
RAZEM
1.4 KNR 2-02
0701-01
0.6400
0.8000
1.9 KNR 2-02
0701-04
Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu - dod.za każdy 1 cm różnicy w
grubości Krotność = 3
m2
0.8
m2
0.8000
RAZEM
1.10 KNNR-W
3 0107-01
Zasypanie wykopów piaskiem
m3
0.8*1*1.15
m3
0.9200
RAZEM
1.11 KNR 4-01
0803-01
Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym
miejscu z zatarciem na ostro
m2
0.8*1.15+0.8*0.8
m2
Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej
m2
1.05*0.8
m2
Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku
m
2*1.05+2*0.8
m
Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0
mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
m2
2.68*2.95
m2
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
szt.
1
szt.
Montaż ościeżnic stalowych drzwi p.poż (ościeżnica w cenie skrzydła)
szt.
1
szt.
1.0000
1.0000
RAZEM
41
7.9060
1.0000
RAZEM
1.16 KNNR 2
1104-01
3.7000
7.9060
RAZEM
1.15 KNR 4-01
0354-04
0.8400
3.7000
RAZEM
1.14 KNNR 2
1207-01
1.5600
0.8400
RAZEM
1.13 KNR 2-02
0701-10
0.9200
1.5600
RAZEM
1.12 KNR 2-02
0702-09
0.8000
1.0000
1.17 KNNR 2
1104-04
Drzwi stalowe przeciwpożarowe 800x2000
szt
1
szt
1.0000
RAZEM
1.18 KNNR 2
1203-02
Posadzki z płytek Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I
m2
2.68*2.95
m2
7.9060
RAZEM
1.19 KNNR 2
1203-03
Cokoliki z z płytek Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I
m
2.68*2+2.04+0.91+2.04
m
Malowanie przykrycia kanału
m2
1.05*0.8
m2
Malowanie tynków sufitów wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie
bez gruntowania
m2
2.68*2.95
m2
Malowanie tynków ścian wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie
bez gruntowania
m2
(2.95+2.68+2.95+2.68)*(2.9-1.5)-(0.5*0.9)-2.1*0.7
m2
Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą olejną dwukrotnie z
dwukrotnym poszpachlowaniem
m2
(2.95+2.68+2.95)*1.5-(1.5*0.9)-2.1*0.65
m2
2 Montaż stacji kompaktowej
Demontaż licznika ciepła
szt.
0
szt.
42
13.8440
10.1550
RAZEM
2.1 KNNR 8
0115-03
7.9060
13.8440
RAZEM
1.23 KNNR 2
1401-03
0.8400
7.9060
RAZEM
1.22 KNNR 2
1401-06
10.3500
0.8400
RAZEM
1.21 KNNR 2
1401-06
7.9060
10.3500
RAZEM
1.20 KNNR 2
1403-02
1.0000
0.0000
10.1550
RAZEM
2.2 KNNR 8
0502-03
Demontaż rurociągu stalowego o śr.40-50 mm o połączeniach spawanych
m
4
m
4.0000
RAZEM
2.3 KNNR 8
0513-03
Demontaż zaworu kołnierzowego o śr. 50 mm
szt
4
szt
Demontaż wentylatora osiowego Krotność = 0.3
szt.
1
szt.
Stacja kompaktowa Danfoss LPM wg zestawienia o mocy 75 kW
szt.
1
szt.
Zawory kulowe o śr. 40 mm o połączeniach spawanych
szt.
2
szt.
Spinka - odwodnienie DN 15 (3 zawory kulowe do wspawania)
kpl.
3
kpl.
Odpowietrznik automatyczny DN 1/2"
szt.
2
szt.
Pompa zatapialna KP-150
kpl.
43
3.0000
2.0000
RAZEM
2.9 KNR 7-07
0107-01
2.0000
3.0000
RAZEM
2.8 KNR 2-15
0408-01
1.0000
2.0000
RAZEM
2.7 KNNR 4
2208-01
1.0000
1.0000
RAZEM
2.6 KNNR 4
0313-05
4.0000
1.0000
RAZEM
2.5 KNNR 4
0503-03
4.0000
4.0000
RAZEM
2.4 KNR-W 217 020501
0.0000
2.0000
1
kpl.
1.0000
RAZEM
2.10 KNNR 4
0511-03
Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 110 dm3 - Tylko
robocizna - dostawa w cenie stacji kompaktowej
szt.
1
szt.
1.0000
RAZEM
2.11 KNNR 4
0516-01
Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm
m
0.85+0.75+2.65+2.55+0.8+0.6+0.3+0.2+0.2
m
Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm
szt.
7
szt.
Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 40 mm i
grub. ścianek 3,2 mm
złącze
2*7
złącze
Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm
m
0.5+0.45+1.45+1.05+1.95+1.95+1.9+1.65
m
Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm
szt.
6
szt.
Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 50 mm i
grub. ścianek 3,6 mm
złącze
6*2
złącze
Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm łączone przez spawanie
44
m
6.0000
12.0000
RAZEM
2.17 KNNR 4
0515-03
10.9000
6.0000
RAZEM
2.16 KNNR 4
0518-02
14.0000
10.9000
RAZEM
2.15 KNNR 4
0517-02
7.0000
14.0000
RAZEM
2.14 KNNR 4
0516-02
8.9000
7.0000
RAZEM
2.13 KNNR 4
0518-01
1.0000
8.9000
RAZEM
2.12 KNNR 4
0517-01
1.0000
12.0000
3
m
3.0000
RAZEM
2.18 KNNR 2
1404-04
Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm
m
2.1+8.9+10.9+3
m
24.9000
RAZEM
2.19 KNZ-15
29-05
Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla
rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 30 mm
m
8.9
m
Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla
rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 30 mm
m
10.9
m
Próby szczelności węzłów cieplnych o wymiennikowych o ogólnej
powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m2
szt.
1
szt.
Uruchomienie węzłów cieplnych
szt.
1
szt.
10.9000
1.0000
RAZEM
2.22 KNNR 4
0529-01
8.9000
10.9000
RAZEM
2.21 KNNR 4
0528-01
24.9000
8.9000
RAZEM
2.20 KNZ-15
30-05
3.0000
1.0000
1.0000
RAZEM
1.0000
3 Instalacja elektryczna zasilania stacji kompaktowej
3.1 KNNR 5
0110-05
Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne)
przykręcane do betonu
m
1+1.5+5.7+2+4.5+1.5+1+2
m
19.2000
RAZEM
3.2 KNNR 5
0209-04
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
m
19.2
m
19.2000
RAZEM
45
19.2000
19.2000
3.3 KNNR 5
0404-05
Rozdzielnia RN 1x6-55
szt.
0
szt.
0.0000
RAZEM
3.4 KNNR 5
0407-01
Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 16A
szt.
1
szt.
1.0000
RAZEM
3.5 KNNR 5
0407-03
Rozłącznik izol. FR 301 16A
szt.
1
szt.
Wyłącznik różnicowoprądowy. P 302 25A 30MA A
szt.
1
szt.
Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 10A
szt.
1
szt.
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
pomiar
9
pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
prób.
1
prób.
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
szt.
1
szt.
1.0000
1.0000
RAZEM
46
9.0000
1.0000
RAZEM
3.10 KNNR 5
1304-05
1.0000
9.0000
RAZEM
3.9 KNNR 5
1305-01
1.0000
1.0000
RAZEM
3.8 KNNR 5
1301-01
1.0000
1.0000
RAZEM
3.7 KNNR 5
0407-01
1.0000
1.0000
RAZEM
3.6 KNNR 5
0407-03
0.0000
1.0000
3.11 KNNR 5
1304-06
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
szt.
1
szt.
1.0000
RAZEM
1.0000
Radom ul. Żelazna 9
"PRIME" Sp. z o.o.
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
452320002
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
NAZWA INWESTYCJI
:
Płukanie chemiczne instalacji CO w budynku biurowym Urzędu Miasta I Gminy Suchedniów
ADRES INWESTYCJI
:
Suchedniów ul. Fabryczna 5
INWESTOR
:
Urzęd Miasta I Gminy Suchedniów
ADRES INWESTORA
:
Suchedniów ul. Fabryczna 5
DATA OPRACOWANIA
:
17.05.2006
Ogółem wartość kosztorysowa robót
: zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania 17.05.2006
Data zatwierdzenia
Płukanie chemiczne instalacji.KST
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
1 Płukanie chemiczne instalacji
1.1 KNNR 4
0128-01
Pierwsze płukanie instalacji instalacji co środkiem Radiner Fs w ilości 113
dm3
m
453.6
m
47
453.6000
Razem
RAZEM
1.2 KNNR 4
0128-01
Drugie płukanie instalacji instalacji co środkiem Radiner Fs w ilości 113 dm3
m
453.6
m
453.6000
RAZEM
1.3 KNNR 4
0128-01
Odmywanie jednokrotne instalacji instalacji co 1% roztworem węglanu sodu
m
453.6
m
Trzykrotne płukanie instalacji instalacji co wodą Krotność = 3
m
453.6
m
Pasywacja instalacji co pasywatorem Alkamar
m
453.6
m
453.6000
453.6000
RAZEM
48
453.6000
453.6000
RAZEM
1.5 KNNR 4
0128-01
453.6000
453.6000
RAZEM
1.4 KNNR 4
0128-01
453.6000
453.6000
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt budowlany, wykonawczy wymiennikowego węzła cieplnego w
budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy
ul. Fabrycznej 5. – branża sanitarna.
Nazwa inwestora oraz jego adres:
Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:
Lucyna Gradzik, 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 73/75 m 53
Część opisowa.
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów budowlanych:
Projekt obejmuje budowę wymiennikowego węzła cieplnego w budynku biurowym Urzędu
Miasta i Gminy w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5
Kolejność realizacji poszczególnych prac:
 zagospodarowanie placu budowy
 roboty instalacyjno-montażowe
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Węzeł znajdować będzie się w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.


Roboty montażowe – rozstawienie i montaż urządzeń, łączenie rurociągów
(spawanie, zgrzewanie, lutowanie, gwintowanie)
Składowanie i rozładunek materiałów z samochodów dostawczych
49
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia.
Prace spawalnicze
a) zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi (stosowanie szlifierek do
czyszczenia spawów):
 brak osłony elementu wirującego,
 uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrożenie związane z elementami ostrymi i wystającymi:
 opiłki metalu.
c) zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi:
 drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału:
 ciężar, ostre krawędzie, śliskie powierzchnie itp.
 możliwość upadku obrabianego materiału na pracownika.
e) Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym:
 nieodpowiednia instalacja elektryczna,
 brak pomiarów ochrony przeciwporażeniowej,
 uszkodzona izolacja przewodów spawalniczych,
 niewystarczające przekroje przewodów spawalniczych w stosunku do występujących
prądów,
 brak zacisków zapewniających należyte zetknięcie się ze sobą części przewodzących
prąd,
 niesprawna instalacja elektryczna narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym.
f) zagrożenie poparzeniem:
 gorące powierzchnie obrabianego materiału,
 gorące odpryski metalu, płomień acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane
itp.
g) zagrożenie pożarem lub wybuchem:
 wykonywanie prac spawalniczych w odległości mniejszej niż 5 m od materiałów łatwo
palnych niebezpiecznych przy zetknięciu z ogniem,
 przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazów służącymi do spawania lub
cięcia,
 przechowywanie w spawalni materiałów łatwo palnych,
 niezabezpieczenie miejsca, w którym powstające iskry i krople płynnego metalu mogą
spowodować zapalenie materiałów palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne:
 nieprawidłowe oświetlenie,
 hałas ponad 85dB(A),
 wibracje,
 zapylenie,
 promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).
Szkodliwe czynniki chemiczne:
 związki chemiczne (różne gazy, jak tlenki azotu, tlenek węgla a także inne gazy w
zależności od rodzaju spawanego metalu).
Czynniki psychofizyczne:
50
 wymuszona pozycja ciała, warunki atmosferyczne.
Roboty montażowe
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z
wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem
rusztowania),
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robót
a)Roboty montażowe elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie
projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.
b) Prowadzenie montażu z elementów wielowymiarowych jest zabronione:
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,
-
przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi
oświetlenia
c)Przed podniesieniem elementu montażowego należy przewidzieć bezpieczny sposób:
- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,
- uwolnienia elementu z haku zawiesia,
d) Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.
e) W czasie odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy
stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.
f) W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy:
- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
- podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego
udźwigu,
- dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe,
- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokość 0,5 m.
g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów,
materiałów lub wyrobów jest zabronione.
h) Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy
niebezpiecznej.
Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i
wyrobów.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy
informacje o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta.
51
Składowanie materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych
wyrobów i urządzeń.
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.
Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości
nieprzekraczającej 10 warstw.
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
5 m - od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty,
słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
ściany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego załadunku
lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której
znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest
obowiązany opuścić kabinę.
Roboty przy maszynach i innych urządzeniach technicznych.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i
urządzeń technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony
napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane
powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją
producenta oraz spełnić wymagania określone w przepisach dotyczących
systemu zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich
eksploatacji.
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urządzeń.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi
technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno- ruchową lub instrukcję
obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robót.
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: uszkodzonych zakończeń roboczych,
pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, rękojeści krótszych niż 0,15 m.
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją
producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowane.
52
5.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów
szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie
nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na
3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami
zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków.
53
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybka
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
- niewłaściwe polecenia przełożonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejścia i dojścia,
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiałów zastępczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
c) wady materiałowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
54
organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy i wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników
szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy,
wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach
posługiwania się tymi środkami.
-
55
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-03
Roboty elektryczne
kod CPV: 45311100-1
OBIEKT: Budowa wymiennikowego węzła cieplnego
w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy
Suchedniów przy ul. Fabrycznej 5.
– branża elektryczna
INWESTOR:
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów,
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Dariusz Hernik
RADOM, KWIECIEŃ 2006 r.
56
Opracowanie zawiera
1. Część ogólna.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
4. Wymagania dotyczące środków transportu.
5. Wykonanie robót budowlanych.
6. Kontrola jakości robót.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
8. Odbiór robót budowlanych.
9. Rozliczenie robót budowlanych.
10. Dokumenty odniesienia.
57
1 – CZĘŚĆ OGÓLNA
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wymiennikowego węzła cieplnego w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w
Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5 – branża elektryczna.
b) przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru w zakresie robót elektrycznych dla potrzeb wymiennikowego węzła
cieplnego w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy
ul. Fabrycznej 5.
2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH;
2.1. Materiały
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i urządzenia zgodne z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji oraz zgodnie s wykonanym
przedmiarem robót.
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac objętych dokumentacją projektową:
1. rozdzielnice elektryczne wraz z osprzętem,
2. przewody kabelkowe, płaskie,
3. wyłączniki,
4. rurki winidurowe, rury osłonowe
2.2. Składowanie
 Materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazów.
3 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ;
Warunki ogólne dotyczące sprzętu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
 elektronarzędzia
4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU;
Warunki ogólne dotyczące środków transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujące, sprawne
technicznie środki transportu:
 samochód dostaw. do 0.9t (1)
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót budowlanych - Część Ogólna.
5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do
prowadzenia robót elektrycznych,
 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na prace elektryczne odpowiadają
założeniom projektowym.
5.3. Roboty elektryczne
Należy wykonać:
 rozbudowę tablicy rozdzielczej parteru o wyłącznik nadprądowy,
 tablicę rozdzielczą węzła cieplnego,
 instalację elektryczną automatyki,
 instalację ochrony przeciwporażeniowej.
Linia zasilająca i rozdzielnica TW.
Instalację należy wykonać przewodem Ydy 3x2,5 mm2 układanym w korytkach. Poprowadzić
z tablicy rozdzielczej parteru do węzła. W tablicy TW zabudować wyłącznik izolacyjny FR
301 16A prod. Legrand Fael, wyłącznik różnicowo-prądowy P 302 25-30-A oraz wyłącznik
nadprądowy S 301 B10.
Instalacja automatyki.
Instalacja automatyki wchodzi w skład dostawy węzła kompaktowego.
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przewidziano samoczynne
wyłączenie zasilania oraz wyłącznik różnicowoprądowy. Żyły ochronne PE należy łączyć
z główną szyną wyrównawczą i z zaciskami ochronnymi urządzeń technologicznych,
oświetleniowych i gniazd wtykowych.
Połączenia elektryczne kabli przewodów:
 powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i
podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i
wygładzone,
 zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową
ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i
szlifować pastą polerską,
 powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową,
 połączenia należy wykonać przez spawanie, śruby, szybkozłączki lub w inny sposób
określony w projekcie technicznym, szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca
się łączyć przez spawanie,
 śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwa
metaliczną, połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać
59


za pomocą spawania, wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć
przed korozją, np. przez przykrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.
żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:
proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków
śrubowych; oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o
średnicy wewnętrznej większej o 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w
prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką
kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie
końcówką kablową.
żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym
lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakończenie dopuszcza się
tylko, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. Zakończenia
końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez
zaprasowanie.
Śruby i wkręty w połączeniach:
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po
skręceniu połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub
dostarczanych przez wytwórcę z aparatem, jeżeli wysokość śruby będzie wystawała poza
nakrętkę ok. 2-3 mm.
Połączenia z bezpiecznikami
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda
(śrubą stykową) a przewód zabezpieczyć z gwintem.
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;
6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót budowlanych - Część Ogólna.
6.1. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
6.3. Kontrola jakości robót.
Kontroli jakości robót należy dokonać przez porównanie wykonania robót z projektem
budowlanym. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w
zakresie:
 zgodność z dokumentacją i przepisami,
 poprawnego montażu,
 kompletności wyposażenia,
 poprawności oznaczenia,
 braku widocznych uszkodzeń,
 należytego stanu izolacji,
 skuteczności ochrony od porażeń.
60
Kontrola i badanie w trakcie robót:
 sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu,
 sprawdzenie prawidłowości montażu rozdzielnic i tablic
Badania i pomiary pomontażowe:
 próby napięciowe i badania kabli na rezystancję izolacji,
 pomiar kabli zasilających,
 pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
7 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT;
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH;
Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy i rozporządzenia.
–
–
–
–
–
–
–
–
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
61
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).
Przepisy związane z wykonaniem instalacji elektrycznej:
 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk
 PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
 PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
 PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi
 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia
 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
62
 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki
ochrony przed prądem przetężeniowym
 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa
 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami
 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia
izolacyjnego i łączenia
 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
informatycznych
 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze
 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
 PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
63
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
ST - WO
OBIEKT: Budowa wymiennikowego węzła cieplnego
w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy
Suchedniów przy ul. Fabrycznej 5.
INWESTOR:
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów,
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Lucyna Gradzik
RADOM, KWIECIEŃ 2006 r.
64
Opracowanie zawiera
11. Część ogólna.
12. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.
13. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
14. Wymagania dotyczące środków transportu.
15. Wykonanie robót budowlanych.
16. Kontrola jakości robót.
17. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
18. Odbiór robót budowlanych.
19. Rozliczenie robót budowlanych.
20. Dokumenty odniesienia.
65
1 – CZĘŚĆ OGÓLNA
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wymiennikowego węzła cieplnego w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w
Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5.
- podstawa opracowania:

Umowa nr 02/WF/06/97/06 z Inwestorem – Urząd Miasta i Gminy Suchedniów,

Projekt budowlany, tom. II – „Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku
(...) na działce nr 6567/73 przy ul. Fabrycznej w Suchedniowie” cecha SGB245802 - wykonany przez biuro projektowe „PROMAX”, maj 2002,

Projekt budowlany, tom. IV – „Instalacji centralnego ogrzewania w
przebudowanych pomieszczeniach parteru w budynku Urzędu Miasta i Gminy w
Suchedniowie – ul. Fabryczna – dz. nr 6567/73” cecha SGS-246602 - wykonany
przez biuro projektowe „PROMAX”, maj 2002,

Rzuty kondygnacji otrzymane od Inwestora,

Inwentaryzacja własna w terenie,

Zaakceptowana przez UMiG koncepcja (pismo ZIK-7010/08/06)

Obowiązujące normy i przepisy branżowe.
- dokumentacja budowlana
Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane:
 Projekt budowlany, wykonawczy wymiennikowego węzła cieplnego w budynku
biurowym Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5. – branża
sanitarna,

Projekt budowlany, wykonawczy wymiennikowego węzła cieplnego w budynku
biurowym Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5. – branża
elektryczna,
 Kosztorys Inwestorski,
 Przedmiar robót
b) przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru w zakresie budowy wymiennikowego węzła cieplnego w budynku biurowym
Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5. Roboty budowlane, których
dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:
– głównego przedmiotu zamówienia:
budowy wymiennikowego węzła cieplnego w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy
w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5.
Całkowita moc węzła Q=75 kW. Węzeł pracować będzie dla potrzeb centralnego
ogrzewania.
c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu objętego placem budowy
i przywrócenie do stanu pierwotnego.
d) informacje o terenie budowy.
 organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;
Organizacja placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca
ustala z Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkość placu budowy,
miejsce magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu
odpadów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. W
terminie przewidzianym umową Inwestor przekaże Wykonawcy stosownym
protokółem teren budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu
robót przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajdujących się na
terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wykonawca pełni rolę gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu
odbioru końcowego robót wynikających z przedmiotu zamówienia.

zabezpieczenia interesów osób trzecich;
Roboty budowlane nie mogą ograniczać dostępu do drogi publicznej,
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków
łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz nie mogą stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia
elektryczne i promieniowanie, a także nie mogą powodować zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.
Wykonawca musi przestrzegać ogólnych warunków w zakresie ochrony
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie
trwania budowy istniejących instalacji i urządzeń w miejscu budowy.

ochrony środowiska;
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiązek utrzymywać teren
budowy w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska,
unikać zanieczyszczenia środowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi,
możliwością powstania pożaru.
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

warunków bezpieczeństwa pracy;
Przy realizacji robót należy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić
instruktaż pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć w środki
ochrony indywidualnej, wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z
art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w
oparciu o „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu
bioz” oraz pozostałej dokumentacji budowy powinno być pomieszczenie Kierownika
budowy.
67

ogrodzenie placu budowy;
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi
zagospodarowanie placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu
budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porządku na placu budowy, utrzymywania w
czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.
e) nazwy i kody:
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia
Montaż instalacji technologicznej węzła
Roboty elektryczne
Płukanie instalacji
kod CPV: 45400000-1
kod CPV: 45232140-5
kod CPV: 45311100-1
kod CPV: 45232000-2
f) określenia podstawowe:
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca zleceniodawcą zadania.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizująca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do
sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadania.
2 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ
NORM;
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru.
Szczegółowe wymagania dotyczące zastosowanych materiałów podano w Projektach
Budowlano – Wykonawczych oraz w przedmiarze robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.
68
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe stosowanie
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element
budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniane bez jego zgody.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawcę.
3 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ;
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty
do wykonywania robót musi być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowości do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom
dotyczącym jego użytkowania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach gdy wymagają tego
przepisy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
odpowiedniej jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy zostaną przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie
sprzęt.
4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU;
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczących
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
69
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawne technicznie
środki transportu.
5 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA
SPECJALNE;
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami
administracyjnymi o porządku.
6 - OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA;
Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym
procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca.
Pobieranie próbek.
70
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał możliwość udziału w
pobieraniu próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową
i specyfikacją. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.
Dokumenty budowy.
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
71
–
–
–
datę przekazania wykonawcy placu budowy,
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,
– uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
– dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadził,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:
- protokół przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT;
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów.
Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w ustalonych
jednostkach.
W przypadku ceny ryczałtowej nie występuje.
Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii
osiowej i podawane w metrach [m].
Objętości będą podawane w metrach sześciennych [m3].
Powierzchnie będą podawane w metrach kwadratowych [m2].
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą podawane w kilogramach [kg].
Jednostką obmiarową rurociągów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, izolacji
jest 1 metr [m] rury dla każdego typu i średnicy.
Jednostką obmiarową urządzeń jest 1 sztuka [szt].
72
Jednostką obmiarową armatury jest 1 sztuka [szt].
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru ważne
świadectwa.
Czas przeprowadzania pomiarów.
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót
zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów:
– odbiór częściowy,
– odbiór końcowy,
– odbiór pogwarancyjny.
Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z
Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
w zakresie użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakości i ilości robót
objętych tym odbiorem i po sporządzeniu protokółu może on być podstawą do wystawienia
faktury częściowej (o ile umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przewiduje
fakturowanie częściowe w trakcie realizacji zadania).
Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgłoszenia do odbioru częściowego (robót
zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) dokonuje kierownik budowy
wpisem do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze częściowym sprawdza się:
– jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, atestami
producenta, normami przedmiotowymi itp.,
– długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączeń rur
i prefabrykatów,
– szczelność przewodów,
– izolację przewodów.
Wyniki przeprowadzonego odbioru częściowego powinny być ujęte w formie protokołów i
wpisane do Dziennika Budowy.
Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót dotyczy wykonania całego zamówienia. Gotowość do odbioru
końcowego zgłasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru przedkładając mu do
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą:
73
–
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robót,
– Dziennik Budowy,
– certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną oraz inne
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie dla wszystkich wyrobów
zabudowanych podczas realizacji zadania,
– protokoły przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych,
– protokoły pozytywnych prób szczelności,
– oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym,
pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.
Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru
pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do
odbioru końcowego zadania wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Wykonawcy.
Przy odbiorze końcowym sprawdza się:
– zgodność wykonania zadania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
– protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia).
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH;
Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ
INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy
(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je
czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą
wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i obowiązującymi przepisami.
Ustawy i rozporządzenia.
–
–
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
74
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”,
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru węzłów ciepłowniczych ”
75
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-01
Montaż instalacji technologicznej węzła
kod CPV: 45232140-5
OBIEKT: Budowa wymiennikowego węzła cieplnego
w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy
Suchedniów przy ul. Fabrycznej 5.
INWESTOR:
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów,
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Lucyna Gradzik
RADOM, KWIECIEŃ 2006 r.
76
Opracowanie zawiera
21. Część ogólna.
22. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.
23. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
24. Wymagania dotyczące środków transportu.
25. Wykonanie robót budowlanych.
26. Kontrola jakości robót.
27. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
28. Odbiór robót budowlanych.
29. Rozliczenie robót budowlanych.
30. Dokumenty odniesienia.
77
1 – CZĘŚĆ OGÓLNA
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wymiennikowego węzła cieplnego w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w
Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5.
b) przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru w zakresie robót instalacyjnych budowy wymiennikowego węzła
cieplnego w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy
ul. Fabrycznej 5.
2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH;
2.1. Materiały
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i urządzenia zgodne z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z wykonanym
przedmiarem robót.
Szczegółowy wykaz materiałów ujęty w przedmiarach dokumentacji.
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac objętych dokumentacją projektową:







Węzeł kompaktowy dla celów c.o. Danfoss LPM o mocy Q=75 kW,
Przeponowe naczynie wzbiorcze „REFLEX” typ N 100,
Armaturę odcinającą - zawory kulowe z króćcami do spawania lub kołnierzowe na
ciśnienie min. 1,6 MPa, temperatura min. robocza 130oC po stronie wysokich
parametrów,
Armatura odcinająca - zawory kulowe, gwintowane, do spawania lub kołnierzowe na
ciśnienie min. 0,6 MPa, temperatura min. robocza 110oC po stronie niskich
parametrów,
Rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie – po
stronie wysokich parametrów,
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-74/H-74244 – po stronie niskich
parametrów,
Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej dla przewodów prowadzonych po
przegrodach budowlanych; współczynnik przewodzenia ciepła =0, 035 W/mK przy
10oC, =0,038 w/mK przy 40oC, temperatura pracy od -80oC do 130oC po stronie WP,
-80oC do 95oC po stronie NP.
2.2. Składowanie
 Materiały, armaturę i rurociągi stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów.
 Rury stalowe luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o
wysokości do 0,5 m.
 Nie należy wsuwać rur stalowych o mniejszych średnicach do większych.
 Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym
należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną.
 Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów.
3 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ;
Warunki ogólne dotyczące sprzętu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
 elektronarzędzia
 spawarka elektryczna wirująca 300A
4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU;
Warunki ogólne dotyczące środków transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujące, sprawne
technicznie środki transportu:
 samochód dostaw.do 0.9t (1)
 samochód samowyładowczy 5 t
 samochód skrzyniowy do 5 t
Urządzenia, armaturę i rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,
na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i
metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien
być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości.
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót budowlanych - Część Ogólna.
5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do
prowadzenia robót instalacyjnych,
 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają
założeniom projektowym.
5.3. Montaż instalacji węzła
 Montażu urządzeń należy dokonać zgodnie ze schematem technologicznym węzła.
 W najwyższych punkach należy instalację odpowietrzyć poprzez odpowietrzniki
automatyczne.
 W najniższych punkach należy instalacje odwodnić przez zawory kulowe.
 Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,5% w
kierunku przeciwnym do odpowietrzenia.
 Rurociągi poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach
ruchomych
79

Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch
rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi.
 Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno być umieszczone w pomieszczeniu węzła
i połączone za pomocą rury wzbiorczej z przewodem powrotnym instalacji
centralnego ogrzewania za zaworami odcinającymi kocioł. Rura wzbiorcza powinna
być prowadzona ze spadkiem w jednym kierunku, min. spadek 5‰. Naczynie
wzbiorcze winno być wyposażone w manometr wskazujący ciśnienie w rurze
wzbiorczej oraz zawór spustowy umożliwiający całkowite opróżnienie rury
wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.
 Przed włączeniem instalacji wewnętrznej należy wykonać płukanie całej instalacji
wewnętrznej. Wszystkie przewody należy oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń do II
stopnia czystości (zgodnie z PN -70/H-97 050) i odtłuścić przy pomocy benzyny
ekstrakcyjnej. Malowanie wykonać przy użyciu farb podkładowych i
nawierzchniowych wg instrukcji KOR-3A dla warunków o podwyższonej
temperaturze.
 Izolację termiczną wykonać z elementów izolacyjnych prefabrykowanych
wykonanych z pianki poliuretanowej.
Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zaizolowaniu termicznym na
zewnętrznych powłokach izolacji należy umieścić kolorowe strzałki oznaczające
kierunek przepływu czynnika oraz określenie jego parametrów.
wysokie parametry kolor czerwony,
niskie parametry
kolor pomarańczowy,
linią ciągłą
na rurze zasilającej,
linią przerywaną
na rurze powrotnej.
Izolację cieplną należy wykonać zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja z
otulin i sztywnych kształtek izolacyjnych powinny być nałożone na
styk czołowy i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.
Izolacja powinna być zamocowana opaskami umieszczonymi
w odstępach, co 200-300 mm. Opaski należy wykonać z materiału
zapewniającego trwałość zamocowania, np: z drutu stalowego
ocynkowanego, drutu aluminiowego w powłoce poliwinylowej, taśmy
polipropylenowej do opakowań itp. Płaszcz izolacyjny można
stosować z folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych – materiał
zastosowany na płaszcz izolacyjny powinien być niepalny lub samo
gasnący. W zależności od rodzaju zastosowanego płaszcza
izolacyjnego oraz przyjętej technologii montażu płaszcz izolacyjny
powinien być zamocowany na powierzchni izolacyjnej w sposób
trwały np. za pomocą: opasek mocujących, zapinek z tworzyw
sztucznych lub zgrzewania krawędzi.
Minimalne grubości warstwy izolacji cieplnej
odniesione do współczynnika przewodzenia ciepła =0,035 W/mK
Lp.
Średnica nominalna DN
przewodów
mm
80
Minimalna grubość
warstwy izolacyjnej
mm
1
do DN 20
20
2
powyżej DN 20 do DN 35
30
3
powyżej DN 35 do DN 100
równa DN
4
powyżej DN 100
100
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;
6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót budowlanych - Część Ogólna.
6.1. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
6.3. Kontrola jakości robót.
6.3.1. Warunki wykonania kontroli.
 Przed pomalowaniem elementów urządzeń, rurociągów i nałożeniem izolacji,
 Po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania instalacji oraz dokonaniu
regulacji,
 W okresie gwarancyjnym.
6.3.2. Badanie urządzeń, przewodów i armatury.
Należy sprawdzić typ urządzeń i armatury, miejsce i sposób wbudowania, prawidłowość
działania, cechy legalizacyjne urządzeń i armatury pomiarowej.
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich
średnic, wykonać oględziny połączeń.
6.3.3.Próby szczelności instalacji węzła na zimno:
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić
próby szczelności. Próby szczelności przeprowadzić dla instalacji rurowych.
W czasie napełniania przewodów należy przestrzegać następujących warunków:
 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
 po napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu pozostawić go na 12 godzin w celu
ustabilizowania, po ustabilizowaniu się ciśnienia wody w przewodzie należy przez
okres 30 minut sprawdzać jego poziom na manometrze o zakresie do 1,0 MPa,
 ciśnienie próbne pp powinno wynosić (dla instalacji o ciśnieniu roboczym pr do
1,0 MPa): pp=1,5 pr,
 po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób
kontrolowany, a instalacja powinna być opróżniona z wody,
 wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach.
6.3.4. Próby szczelności instalacji na gorąco:
Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, przy
parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu próbnym. Należy dokonać oględzin
wszystkich połączeń, kompensacji i uszczelnień. Niezbędne uzupełnianie wody nie może
przekroczyć 0,1 % pojemności zładu.
81
7 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT;
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH;
Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy i rozporządzenia.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).
82
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).
– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”
– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”,
– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociągowych”,
Przepisy związane z wykonaniem instalacji technologicznej kotłowni:

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-64/B-1040 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-77/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania techniczne.

BN-90/8864-46 Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania.
83
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-02
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1
OBIEKT: Budowa wymiennikowego węzła cieplnego
w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy
Suchedniów przy ul. Fabrycznej 5.
INWESTOR:
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów,
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Lucyna Gradzik
RADOM, KWIECIEŃ 2006 r.
84
Opracowanie zawiera
31. Część ogólna.
32. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.
33. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
34. Wymagania dotyczące środków transportu.
35. Wykonanie robót budowlanych.
36. Kontrola jakości robót.
37. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
38. Odbiór robót budowlanych.
39. Rozliczenie robót budowlanych.
40. Dokumenty odniesienia.
85
1 – CZĘŚĆ OGÓLNA
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wymiennikowego węzła cieplnego w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w
Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5.
b) przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru w zakresie robót budowlanych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb
wymiennikowego węzła cieplnego w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w
Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5.
2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH;
2.1. Materiały
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i urządzenia zgodne z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z wykonanym
przedmiarem robót.
Szczegółowy wykaz materiałów ujęty w przedmiarach dokumentacji.
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac objętych dokumentacją projektową:












Beton zwykły B-20
Cement
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Mieszanki klejowe
Stal budowlana zbrojeniowa
Bloczek z bet. komórk.
Cegła ceramiczna pełna
Blacha, elementy stalowe, siatka
Kanały i kształtki wywiewne, kratki
Terakota
Farby ftalowe i emulsyjne
Materiały wykończeniowe
2.2. Składowanie
 Materiały budowlane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazów.
3 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ;
Warunki ogólne dotyczące sprzętu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
 elektronarzędzia
4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU;
Warunki ogólne dotyczące środków transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujące, sprawne
technicznie środki transportu:
 samochód dostaw. do 0.9t (1)
 samochód samowyładowczy 5 t
 samochód skrzyniowy do 5 t
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót budowlanych - Część Ogólna.
5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do
prowadzenia robót budowlanych,
 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na prace budowlane odpowiadają
założeniom projektowym.
5.3. Adaptacja pomieszczenia – roboty budowlane

wykonanie studzienki schładzającej z kręgów betonowych o śr. 60,0 cm wraz z
pokrywą.
 wykonanie 1 szt. kratki ściekowej wraz z odpływem.
 przemurowanie i zasypanie fragmentu kanału - cegła na zaprawie
cem-wap
 wykucie otworu nawiewnego o wym. 15 x 20 cm w ścianie
zewnętrznej.
 obsadzenie kanału nawiewnego z blachy 15 x 20,
 obsadzenie kratki wywiewnej 15 x 15,



do wys. 1,5 m. w węźle pomalowanie ściany farbą olejną w kolorze płytek
podłogowych oraz zabiałkować i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym
wszystkich powierzchnie pozostałe ścian i sufitu kotłowni.
ułożenie płytek gresowych na posadzce betonowej.
obsadzenie drzwi wejściowe p.poż. do węzła otwieranych na zewnątrz,
samozamykających się, bez zatrzaskowych z atestami ITB o odporności ogniowej 30
min.
5.4. Wykonywanie robót:
Mury
 grubości spoin poziomych 12+17-10 mm, grubości spoin pionowych 10+15-5,
 cegłę ułamkową można stosować jedynie w przypadku konieczności stosowania jej
dla uzyskania prawidłowego wiązania muru,
87

spoiny pionowe w każdej warstwie cegieł muszą być przykryte pełnymi
powierzchniami cegieł następnej warstwy,
Osadzenie stolarki:
Podczas osadzania stolarki należy osadzać elementy do pionu i poziomu;
Po wykonaniu robót budowlanych należy zgodnie z normami oznakować drogi ewakuacji.
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;
6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót budowlanych - Część Ogólna.
6.1. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
6.3. Kontrola jakości robót.
Kontroli jakości robót należy dokonać przez porównanie wykonania robót z projektem
budowlanym. Należy przeprowadzić następujące badania:
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,
 odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w
projekcie,
 odchylenia wymiarów otworów ościeżnic,
 pionowość ustawienia i właściwe zamocowanie ościeżnic drzwiowych,
 odchylenia wykonania kratek i kanałów wentylacyjnych i ich wymiary.
7 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT;
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH;
Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy i rozporządzenia.
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. zm).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),
88
–
–
–
–
–
–
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).
Przepisy związane z robotami budowlanymi - adaptacja pomieszczenia
 PN-76/B-03001
Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń
 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawką
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B03002:1999/Az2:2002
 PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych betonów lekkich.
Obliczenia statyczne i projektowanie
 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
 PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Belki zespolone krępe
 PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Belki zespolone smukłe
 PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Słupy zespolone
 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa ewakuacja
 PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
89
 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pożarowych
90
91
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-04
Płukanie chemiczne instalacji wewnętrznej c.o. kod CPV: 45232000-2
OBIEKT: Budowa wymiennikowego węzła cieplnego
w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy
Suchedniów przy ul. Fabrycznej 5.
INWESTOR:
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów,
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Lucyna Gradzik
RADOM, KWIECIEŃ 2006 r.
92
Opracowanie zawiera
41. Część ogólna.
42. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.
43. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
44. Wymagania dotyczące środków transportu.
45. Wykonanie robót budowlanych.
46. Kontrola jakości robót.
47. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
48. Odbiór robót budowlanych.
49. Rozliczenie robót budowlanych.
50. Dokumenty odniesienia.
93
1 – CZĘŚĆ OGÓLNA
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wymiennikowego węzła cieplnego w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w
Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5.
b) przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru w zakresie chemicznego płukania istniejącej instalacji wewnętrznej
c.o. w budynku biurowym Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5.
2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH;
2.1. Materiały
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i urządzenia zgodne z wymaganiami
określonymi w dokumentacji, niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z wykonanym
przedmiarem robót.
2.2. Składowanie
 Materiały, armaturę i rurociągi stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów.
3 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ;
Warunki ogólne dotyczące sprzętu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować sprawny technicznie
sprzęt.
4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU;
Warunki ogólne dotyczące środków transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawne technicznie
środki transportu:
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót budowlanych - Część Ogólna.
94
5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót powinien stwierdzić, że:
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do
prowadzenia robót,
5.3. Płukanie istniejącej instalacji wewnętrznej c.o. wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta preparatu do czyszczenia.
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;
6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót budowlanych - Część Ogólna.
6.1. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
6.3. Kontrola jakości robót – zgodnie z instrukcją producenta preparatu do płukania.
7 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT;
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna.
9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH;
Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy i rozporządzenia.
–
–
–
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),
95
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”,
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociągowych”,
Przepisy związane z wykonaniem płukania instalacji wewnętrznej c.o.:

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-64/B-1040 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-77/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania techniczne.
96
Download