Koncepcja Przedszkola Nr 206

advertisement
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Nr 206
w Warszawie przy ul. Franciszkańskiej 7
na lata 2014 - 2019.
Koncepcja przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2014 roku
wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Nr 206
NASZA MISJA
Naszą misją jest tworzyć dla dzieci optymalne warunki do rozwoju, do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości.
Dziecko – mały człowiek - jego potrzeby, zainteresowania i zdolności są dla nas inspiracją do codziennej pracy,
do twórczego działania, poszukiwania i doskonalenia. Stanowimy wzajemnie wspierający się zespół działający na rzecz dziecka
w myśl Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
Sylwetka naszego absolwenta - to dziecko otwarte na świat, empatyczne, twórcze, potrafiące być w grupie społecznej,
gotowe do uczenia się na kolejnym etapie edukacyjnym.
Być partnerami w wychowaniu dziecka, wspierać się wzajemnie z rodzicami w realizacji tych zadań – to nasza misja.
1
CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA
1. Tworzenie zdrowych i bezpiecznych warunków przedszkola.
2. Uczenie dzieci samodzielności w działaniu i myśleniu.
3. Rozwijanie umiejętności społecznych w relacjach z dziećmi i dorosłymi.
4. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, do doświadczania, uczenia się i rozwijania uzdolnień.
5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.
6. Tworzenie rodzicom warunków do bycia partnerami przedszkola w realizacji zadań określonych w koncepcji.
7. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
2
ZAŁOŻENIA
Najważniejszym zadaniem dla naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa,
jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, gdzie zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecięcej.
Tworzymy dobre warunki pobytu dzieci w przedszkolu i zapewniamy dobrą, troskliwą dla dziecka wykwalifikowaną i systematycznie
doskonalącą się kadrę. Posiadamy dobre i sprawdzone sposoby realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.
Szczególnie ważna w naszej pracy jest adaptacja dziecka w warunkach przedszkola. Proponujemy różnorodne działania, które sprzyjają
wzajemnemu poznawaniu się, wspólnej zabawie, rozmowie o indywidualnych potrzebach dziecka i oczekiwaniach rodziców.
Zapewniamy dzieciom atrakcyjną ofertę edukacyjną. Zajęcia prowadzone są przez twórczych nauczycieli w formie otwartej na propozycje
dzieci. Różnorodność zadań oraz działań służy ułatwianiu dzieciom poznawania ich własnych możliwości, odkrywania mocnych stron,
dokonywania wyborów oraz doświadczania konsekwencji wyborów. Zasady i umowy grupowe pomagają dziecku zgodnie funkcjonować
w grupie rówieśniczej.
Dbamy o to, aby nasze dzieci były jak najlepiej przygotowane do nauki w szkole i zainteresowane rolą ucznia.
Mamy bardzo dobre doświadczenia w tworzeniu teatru globalnego w przedszkolu, w którym uczestniczą wszystkie dzieci i wszyscy nauczyciele.
Spektakle prezentujemy rodzicom naszych dzieci a także dzieciom z pobliskich szkół i przedszkoli.
Dzielimy się naszym doświadczeniem teatralnym z nauczycielami warszawskich szkół i przedszkoli w ramach doskonalenia zawodowego.
Współpracując z różnymi instytucjami promujemy nasze działania – jesteśmy pozytywnie postrzegani w środowisku.
3
Mamy wypracowane dobrze funkcjonujące formy współpracy z rodzicami. Wspólnie z rodzicami podejmujemy na rzecz dzieci różnorodne
działania i akcje.
Efekty naszej pracy są zauważane i doceniane w środowisku lokalnym. Stanowi to dla nas motywację do dalszej bardzo dobrej pracy
oraz do podejmowania nowych zadań i inicjatyw. Wyznacznikiem naszego działania w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej są cele
podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych
sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania
swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy
teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy
patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,
a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
4
Motto programu wychowania przedszkolnego „Akceptuj, toleruj, wspieraj…” jest bliskie naszym nauczycielom, którzy chcą realizować
nie tylko założenia programowe ale przede wszystkim dbają o dobre przygotowanie dzieci do szkoły nie zapominając o podstawowej formie
aktywności dziecięcej- zabawie.
Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach oraz projektach edukacyjnych wspomagających
działania wychowawczo-dydaktyczne:
1. program wychowania przedszkolnego ,,Zanim będę uczniem”,
2. projekt wewnętrzny ,,Współpraca z rodzicami”,
3. projekt wychowawczy ,,Wychowanek Przedszkola Nr 206”,E
4. projekt teatralny ,,Podróże po świecie”,
5. dobra praktyka ,,Ścieżka przyrodnicza w ogrodzie”
6. dobra praktyka „Losy wychowanków”
7. projekty edukacyjne zewnętrzne (m.in. ekologiczny, prozdrowotny, UNICEF-u ),
8. roczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej mają charakter otwarty na potrzeby i pomysły dzieci oraz propozycje rodziców
i partnerów.
Koncepcja przedszkola jest analizowana raz w roku i modyfikowana w miarę potrzeb, po uzgodnieniach z radą pedagogiczną
i radą rodziców.
5
ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2014-2019
Zadania
Sposoby realizacji
Terminy
Osoby odpowiedzialne
realizacji zadania
Organizowanie bazy i kadry przedszkola.
W ciągu całego okresu
Zarządzanie przedszkolem
Dyrektor, kierownik
realizacji koncepcji
Tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków
W ciągu całego okresu
Dyrektor, kierownik; pozostali
przedszkola.
realizacji koncepcji
pracownicy w ramach swoich
kompetencji
Gospodarowanie finansami i majątkiem
W ciągu całego okresu
Dyrektor, kierownik; pozostali
przedszkola.
realizacji koncepcji
pracownicy w ramach swoich
kompetencji
Promowanie wypracowanych wspólnie z rodzicami
W ciągu całego okresu
Dyrektor/wszyscy pracownicy
wyróżników przedszkola: logo, flaga, piosenka
realizacji koncepcji
przedszkola
Pozyskiwanie partnerów do realizacji ścieżki
W ciągu całego okresu
Dyrektor/
przyrodniczej w przedszkolu.
realizacji koncepcji
osoby odpowiedzialne
za realizację/rodzice
Organizowanie adaptacji
Organizowanie spotkań w przedszkolu
W każdym roku szkolnym
dziecka w warunkach
dla kandydatów na przyszłych przedszkolaków.
od stycznia do końca okresu
przedszkola
Dyrektor, nauczyciele
rekrutacyjnego
Organizowanie zebrań z rodzicami oraz
W każdym roku szkolnym
Nauczyciele prowadzący
prowadzenie spotkań adaptacyjnych dla dzieci z
po zakończeniu naboru
grupy z dziećmi
udziałem rodziców
do przedszkola
nowoprzyjętymi
6
Uwagi
Wspieranie rodziców i dzieci w okresie
I półrocze każdego roku
Nauczyciele, psycholog
Zbieranie informacji zwrotnych od rodziców dzieci,
W każdym roku szkolnym
Nauczyciele prowadzący
które uczestniczyły w procesie adaptacji,
XII - I
grupy z dziećmi
adaptacyjnym.
uwzględnianie ich propozycji.
nowoprzyjętymi
Praca wychowawczo –
Uczenie zdrowych i bezpiecznych zachowań,
W ciągu całego okresu
dydaktyczna i opiekuńcza;
uczenie samodzielności
realizacji koncepcji
realizacja podstawy
Organizowanie działań edukacyjnych związanych
programowej wychowania
ze zdrowym odżywianiem.
przedszkolnego
Rozwijanie umiejętności społecznych w oparciu o
W ciągu całego okresu
projekt wewnętrzny ,,Wychowanek Przedszkola
realizacji koncepcji
Nauczyciele/rodzice
Nauczyciele/rodzice
Nr 206” oraz umowy grupowe.
Rozwijanie umiejętności, zdolności
W ciągu całego okresu
i zainteresowań dzieci; rozwijanie twórczej
realizacji koncepcji
Nauczyciele
aktywności, kreatywności; dostarczanie wiedzy
m.in. poprzez realizację zadania wiodącego
„Odkrywamy świat” oraz realizację projektu
teatralnego ,,Podróże po świecie
Rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci
W ciągu całego okresu
poprzez organizowanie zajęć w formie wymiany
realizacji koncepcji
Nauczyciele
nauczycieli między grupami, organizowanie
rozszerzonej oferty edukacyjnej przy współpracy
z partnerami przedszkola oraz rodzicami.
Prowadzenie obserwacji pedagogicznych
W ciągu całego okresu
oraz diagnozowanie rozwoju dziecka.
realizacji koncepcji
Organizowanie pomocy specjalistycznej.
W ciągu całego okresu
realizacji koncepcji
7
Nauczyciele
Dyrektor, nauczyciele
Współpraca z rodzicami
Proponowanie rodzicom różnorodnych form
W ciągu całego okresu
współpracy.
realizacji koncepcji
Poszukiwanie efektywniejszych przepływu
W ciągu całego okresu
informacji: przedszkole – rodzice
realizacji koncepcji
Włączanie rodziców w działania na rzecz
W ciągu całego okresu
przedszkola oraz uwzględnianie ich propozycji
realizacji koncepcji
Dyrektor, nauczyciele
Dyrektor, nauczyciele
Dyrektor, nauczyciele
w realizacji zadań przedszkola; wspólne
planowanie działań
Promowanie wartości wychowania przedszkolnego
W ciągu całego okresu
wśród rodziców
realizacji koncepcji
Promowanie zdrowego żywienia dzieci
W ciągu całego okresu
Dyrektor, nauczyciele
Dyrektor, nauczyciele
realizacji koncepcji
Zbieranie opinii rodziców o pracy przedszkola.
W ciągu całego okresu
Dyrektor, nauczyciele
realizacji koncepcji
Współpraca ze środowiskiem
Współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi,
W ciągu całego okresu
lokalnym
instytucjami w najbliższym rejonie.
realizacji koncepcji
Pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji
W ciągu całego okresu
koncepcji przedszkola.
realizacji koncepcji
Organizowanie akcji, przedsięwzięć na rzecz
W ciągu całego okresu
środowiska, uczestniczenie w akcjach
realizacji koncepcji
Dyrektor, nauczyciele
Dyrektor, nauczyciele
Dyrektor, nauczyciele
charytatywnych.
Promowanie wychowania przedszkolnego
W ciągu całego okresu
w środowisku poprzez m.in. informowanie o
realizacji koncepcji
działalności przedszkola na stronach internetowej,
aktywność nauczycieli w środowisku
8
Dyrektor, nauczyciele
9
Download