Wskazówki dla transportu drogowego Klasa 8 80 UN 1824 Ładunek

advertisement
Wskazówki dla transportu drogowego
Klasa 8
80
UN 1824
Ładunek
roztwór wodorotlenku sodowego
Właściwości materiału przewożonego
płynny, całkowicie mieszalny z wodą
Rodzaj niebezpieczeństwa
słabo żrący
Indywidualne środki ochrony
Ogólne zachowawcze środki
Szczelnie przylegające okulary ochronne
Rękawice gumowe lub plastikowe
Buty ochronne gumowe lub plastikowe
Butelka do płukania oczu z czystą wodą
Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza
latarka
bezpieczeństwa dla kierowcy pojazdu
2 samodzielnie stojące tablice ostrzegawcze
Policja (RFN) 110
Straż pożarna (RFN) 112
Dodatkowe/ specjalne zachowawcze
Wyłączyć silnik.
Nie zbliżać ognisk zapalnych (np. otwartego
ognia). Nie palić!
Zabezpieczyć ulicę i ostrzec innych
użytkowników drogi.
Wstęp w strefę zagrożenia nieupoważnionym
niedozwolony.
Niezwłocznie zawiadomić policję i straż
pożarną.
Policja (PL) 997
Straż pożarna (PL) 998
Środki bezpieczeństwa dla kierowcy
pojazdu
Wyposażenie
*Zastosować osobistą ochronę.
Jeżeli to możliwe usunąć przecieki.
Wyciekający płyn zahamować lub zebrać
piaskiem, ziemią lub innym odpowiednim
materiałem. Użyć szufelki lub miotły.
Jeżeli ładunek przedostał się do wód,
kanalizacji, gleby lub roślin poinformować o
tym straż pożarną lub policję.
Pożar
Odpowiednie gaśnice: wszystkie możliwe
Produkt sam w sobie nie jest palny.
Gaszenie pożaru dostosować do otoczenia.
Pierwsza pomoc
KONTAKT Z OCZAMI: Starannie przemyć
dużą ilością wody, także pod powiekami.
Jeżeli podrażnienie oczu nie ustępuje, należy
skontaktować się ze specjalistą.
KONTAKT ZE SKÓRĄ: Natychmiast umyć
obficie wodą i mydłem. Zdjąć zabrudzoną
odzież i buty.
SPOŻYCIE: Wypić dużo wody. Nie wywoływać
wymiotów. Jeżeli dolegliwości nie ustępują
wezwać lekarza.
WDYCHANIE: Nie stanowi zagrożenia.
Dodatkowe wskazówki
Klasa szkodliwości dla wody WGK= 2
Aktualizacja 18.12.02
Informacja: 0049/8134/9305-0 (RFN)
0048/22/824 32 64 (PL)
Wskazówki mają ważność tylko podczas transportu drogowego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards