opis - wersja doc

advertisement
Informacje o Placówce stażowej,
posiadającej rekomendacje Krajowego Biura do prowadzenia staży klinicznych
w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji
uzależnienia od narkotyków, realizowanych zgodnie z programem określonym przez
Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnienia.
Pełna nazwa placówki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MONAR”
Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i
Młodzieży w Łodzi
Adres placówki
Siedziba: 93-305 Łódź ul. Tuszyńska 106, woj. łódzkie
Adres do korespondencji
93-305 Łódź ul. Tuszyńska 106
Numer telefonu, fax, adres email
042 646-40-12 fax 042 645-98-32
[email protected]
Osoba odpowiedzialna za nadzór
Kierownik ośrodka- Piotr Adamiak
nad realizacją programu
Kierownik stażu- Joanna Nowak
(kierownik programu)
Typ placówki:
Ambulatoryjna
Dzienna
Stacjonarna
X
Zakres przyznanej rekomendacji:
MODUŁ I
MODUŁ II
Instruktor Terapii
Uzależnień
Specjalista Terapii
Uzależnień
Instruktor Terapii
Uzależnień
Specjalista Terapii
Uzależnień
X
X
X
X
A. DANE DOTYCZĄCE PLACÓWKI ORAZ PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO
REALIZOWANEGO PRZEZ PLACÓWKĘ
Miejsce realizacji stażu
NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny dla
Dzieci i Młodzieży w Łodzi
Filia w Ozorkowie
ul. Żwirki 1a
93-305 Ozorków
Szczegółowe informacje
dotyczące bazy lokalowej i
warunków technicznych
umożliwiających realizację
programu
Ośrodek posiada salę terapeutyczną do spotkań grupowych
społeczności oraz pokój rozmów indywidualnych, pokój do nauki,
sekretariat, pokoje mieszkalne dla pacjentów, pokój dla
stażystów, pomieszczenie jadalne, salę telewizyjną, kuchnię,
łazienki. Ponadto na terenie ośrodka znajduje się profesjonalnie
wyposażona siłownia, studio nagrań, pracownia komputerowa,
pracownia stolarska, pomieszczenia gospodarcze i kompleks
sportowy, sauna.
Informacje na temat
odbiorców programu
terapeutycznego (przedział
wiekowy, liczba osób itp.)
Odbiorcami programu są dzieci i młodzież w wieku 14-18 lat w
liczbie osób 30. Powodem przyjęcia do programu jest uzależnienie
i używanie substancji psychoakytywnych oraz uzależnienia
behawioralne (zaburzenia łaknienia, komputer).
Założenia teoretyczne
prowadzonych oddziaływań
Prowadzone oddziaływania
terapeutyczne
Podstawowym założeniem programu jest uznanie, że zachowania
destrukcyjne ( w tym używanie środków psychoaktywnych przez
młodzież ) są efektem zaburzeń w funkcjonowaniu oraz ich
przejawem , co w konsekwencji może prowadzić do uzależnienia.
W wyniku takiego założenia podstawą pracy terapeutycznej jest
bazowanie na zasobach uczestnika programu, w oparciu o
diagnozę problemową i realizacja w sposób behawioralnopoznawczy przydzielonych zadań korekcyjnych. Za istotny
element terapii osób w tym wieku uznajemy jasne reguły
wyznawane i realizowane przez wszystkich bez wyjątku członków
społeczności. Społeczność terapeutyczna rozumiana jest jako
grupa odniesienia dla zachowań poszczególnych uczestników
programu oraz jako istotny element wykorzystywany poprzez
informacje zwrotne i jasną komunikację interpersonalną.
Równocześnie oddziaływanie grupy stanowi źródło cennych
doświadczeń, w których ujawniają się osobiste problemy, będące
przedmiotem zindywidualizowanych programów korekcyjnych
oraz pracy w kontakcie indywidualnym z terapeutą prowadzącym.
Proces pobytu i leczenia w ośrodku jest zindywidualizowany,
oparty na diagnozie nozologicznej i problemowej pacjenta. Czas
pobytu jest efektem porozumienia między pacjentem, terapeutą a
społecznością. Średni okres pobytu wynosi 12 m-cy i został
podzielony na etapy, którym przypadają specyficzne cele
terapeutyczne, prawa i obowiązki.
Społeczność terapeutyczna
Członkami społeczności są wszyscy pacjenci Ośrodka oraz jego
kadra. Wszyscy jej członkowie mogą zwoływać społeczność i
wypowiadać się na niej w swoim imieniu. Poza cotygodniowymi (w
środy) społecznościami głównymi odbywają się społeczności
wieczorne podsumowujące cały dzień. Zwoływane są również
społeczności sytuacyjne, w związku z bieżącymi wydarzeniami.
Społeczności główne poprzedzane są zebraniami kadry Ośrodka i
omówieniem bieżącej sytuacji. Środowa społeczność to również
czas oceny poszczególnych etapów leczenia i ewentualnej zgody
na kolejny.
Jednym z głównych naszych założeń jest wiara, że społeczność
pomoże w sytuacji wymagającej rozwagi i mądrości.
Ceremonie i symbolika
Od początku pracy w Ośrodku zespół nasz stara się przywiązywać
dużą wagę do symboliki i ceremoniałów ośrodkowych wierząc, że
mają one wpływ na:
- poczucie tożsamości potrzebne naszym pacjentom
- naukę systematyczności i odpowiedzialności
- uatrakcyjnienie pobytu i swojego życia
- nadania wielu pozornie nieważnym sprawom dużej rangi.
Inne formy pracy grupowej
- grupy terapeutyczne adekwatne do etapu, na jakim znajduje się
dana osoba i trudności, z jakimi się spotyka. Pacjenci mają
szansę omawiać swoje trudności, sami zgłaszają sprawy, jakimi
chcą się zająć (1x w tyg.)
- grupy zadaniowe, związane z pełnionymi funkcjami w ośrodku,
mające na celu omówienie umiejętności planowania i
organizowania zajęć (codziennie)
- grupy psychoedukacyjne- zajęcia warsztatowe
- grupa dla dziewczyn- celem grupy jest rozmowa o wątkach
dotyczący szeroko rozumianej tożsamości kobiety. Zdecydowana
większość naszych pacjentek to osoby o dużej ilości kompleksów
związanych z faktem, jak siebie postrzegam jako kobieta. To też
wiele nie rozwiązanych problemów w relacjach z płcią przeciwną,
gdzie istotą jest akceptacja „za wszelką cenę”
Opieka indywidualna – praca terapeutyczna oparta na bliskiej
relacji
Innym, ważnym czynnikiem w procesie terapii jest relacja
pomiędzy pacjentem a jego indywidualnym opiekunem z kadry
terapeutycznej. Regularne spotkania (min. 1 x w tyg. 1 godz.),
poczucie naturalnej więzi, powodują, że relacja ta istotnie wpływa
na proces budowania bezpieczeństwa, nabieranie zaufania do
innych ludzi, wreszcie wewnętrznej zmiany. Z drugiej strony
zadaniem takiego opiekuna jest stworzenie pogłębionej diagnozy
pacjenta (przedstawianej podczas zebrania klinicznego) i
tworzenie we współpracy z nim planów korekcyjnych
realizowanych podczas każdego z etapów. Opiekun ten wyjeżdża
także z pacjentem na jego pierwsze przepustki do domu,
wspierając go z jednej strony w trudnej sytuacji konfrontacji z
miejscami i osobami otaczającymi go podczas przyjmowania
narkotyków, z drugiej poznając atmosferę i relacje rodziny
pacjenta, wspierając rodziców i relacje pomiędzy nimi a
dzieckiem.
Szkoła
Około 90% naszych pacjentów to osoby z brakami szkolnymi.
Większość z nich jest bardzo zniechęcona do nauki i nie wierzy w
swoje możliwości odniesienia jakiekolwiek sukcesu w tej
płaszczyźnie. Jednocześnie fakt posiadania tych zaległości jest
często powodem niskiej samooceny, braku wiary w siebie, lęku
przed próbami uczenia się nowych rzeczy. Współpracujemy z
miejscowym gimnazjum, gdzie nasi podopieczni mają szansę na
wyrównanie zaległości i powrót do normalnego trybu edukacji.
Jeżeli pacjenci ukończyli szkołę podstawową w zależności od
swoich chęci mogą kontynuować naukę w szkole
ponadpodstawowej (XLIV LO w Łodzi) lub uczyć się zawodu. W
sytuacji jeśli pacjent nie może podjąć nauki od początku roku
szkolnego nadrabia zaległości w ośrodku pod opieką
wychowawców zaliczając w szkole poszczególne partie materiału.
Generalnie każdy pacjent jest zobowiązany kończąc leczenie mieć
uregulowaną sprawę swojej edukacji na satysfakcjonującym go
poziomie.
Zajęcia popołudniowe
Długoletnie doświadczenia pracy z młodzieżą zagrożoną
uzależnieniem pokazała, że dużym problemem tej grupy, mającym
naszym zdaniem wpływ na dysfunkcjonalność zachowań jest brak
umiejętności spędzania tzw. wolnego czasu i brak zainteresowań,
które mogłyby wypełnić ten czas. Powodem tego stanu jest z
pewnością szereg nakładających się zdarzeń z ich życia (m.in.
brak tego typu wzorców, brak możliwości ze względów
finansowych i środowiskowych). Chcemy zmienić ten stan
proponując im w czasie zajęć południowych pewną ofertę, która
wydaje się nam atrakcyjna i możliwa do realizacji w ramach pracy
ośrodka. W ośrodku funkcjonują zajęcia:
- teatralne
- taneczne
- fotograficzne
- modelarsko - konserwatorskie
- sportowe (klubem piłkarski „KOTAN OZORKÓW”, jazda konna,
basen, siłownia, turystyka rowerowa)
Praca z rodziną
Nasze oddziaływania odnoszą się nie tylko do naszych pacjentów,
ale także ich rodzin. Celem tej pracy jest:
- uświadomienie zachowań dysfunkcyjnych i możliwości ich
zmiany
- uświadomienie mechanizmu uzależnień z jednoczesnym
odbarczeniem siebie lub dzieci z "poczucia winy"
- stworzenie z dzieckiem relacji satysfakcjonującej obie strony
- korzystanie z siebie (rodzice) jako grupy wsparcia w sytuacjach
kryzysowych
- współpraca z kadrą Ośrodka w celu lepszego zrozumienia
etapów zmiany ich dziecka i wspieranie tych zmian.
W tym celu organizujemy systematyczne, odbywające się co
miesiąc dwudniowe spotkania z rodzicami. Spotkania te są
pewnym procesem, który przynosi efekt dopiero po pewnym
czasie, biegnie on równolegle z procesem leczenia ich dzieci. Część
rodziców bierze także wspólnie z dziećmi udział w obozach
letnich i zimowych.
B. DANE DOTYCZĄCE PROGRAMU STAŻOWEGO REALIZOWANEGO W PLACÓWCE
ORAZ WARUNKÓW OFEROWANYCH STAŻYSTOM
Liczba miejsc stażowych
Jednorazowo 1 osoba.
Informacje dotyczące
możliwości zakwaterowania
uczestników staży klinicznych
Pokój jednoosobowy w budynku ośrodka.
20 zł
Placówka nie pobiera innych opłat za staż od osób objętych
dofinansowaniem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii poza kosztem wyżywienia i zakwaterowania.
PROPONOWANY PROGRAM STAŻU
Program stażu klinicznego
w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od
narkotyków w zakresie I modułu
Cele stażu:
 Zapoznanie się z filozofią, zasadami etycznymi oraz założeniami programu
terapeutycznego pracy z osobami uzależnionymi, które są prowadzone na terenie
ośrodka
 Poznanie form i sposobów oddziaływań zespołu terapeutycznego ośrodka
 Zwiększenie wiedzy dotyczącej własnego funkcjonowania stażysty w relacjach
specyficznych dla ośrodka terapii uzależnień
 Doskonalenie umiejętności stażysty w wybranych formach oddziaływania
terapeutycznego
Przebieg stażu:
Staż obejmuje w sumie 120 godzin. Jest podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje 7
dni (80 godz.) intensywnej pracy polegającej na uczestniczeniu w życiu i wszystkich formach
pracy ośrodka. Drugi etap to 20 godzin uczestniczenia w wybranych przez siebie formach pracy
ośrodka oraz praca nad własnymi umiejętnościami w tym zakresie ( w ciągu kolejnych 7 dni
roboczych) .
Każda z tych części stażu prowadzona jest przez indywidualnego opiekuna stażysty, który
odpowiada za merytoryczną stronę stażu. Opiekun jest członkiem merytorycznej kadry
posiadającym certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
I etap
1. Wstępne spotkanie z opiekunem stażu dotyczące programu stażu, wzajemnych oczekiwań
stażysty i kadry ośrodka, przedstawienie filozofii i programu pracy ośrodka.
2. Omówienie szczegółowego planu realizacji programu stażowego.
3. Uczestniczenie we wszystkich formach pracy i życia ośrodka:
 Spotkaniach społeczności terapeutycznej






4.
5.
6.
7.
8.
Spotkaniach terapeutycznych grupy (za zgodą uczestników)
Spotkaniach grup zadaniowych
Spotkaniach etapowych grup wsparcia
Spotkaniach grup psychoedukacyjnych
Uczestniczenie w spotkaniach indywidualnych ( za zgodą terapeuty i pacjenta)
Uczestniczenie w spotkaniach kadry merytorycznej Ośrodka przygotowujących i
podsumowujących wymienione wyżej formy pracy.
Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji Ośrodka.
Praca nad dwoma przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i jego
rodziny, zapoznanie się z diagnozą nozologiczną i problemową oraz procesem oddziaływań
korekcyjnych i terapeutycznych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowanie
dalszych działań terapeutycznych w ośrodku i ewentualnej pracy postrehabilitacyjnej.
Uczestniczenie w cotygodniowym zebraniu zespołu pracowników merytorycznych ośrodka.
Codzienne spotkania z członkami kadry merytorycznej służące omówieniu bieżących
wydarzeń i wyjaśnieniu wątpliwości stażysty.
Otrzymanie informacji zwrotnych od członków społeczności oraz kadry merytorycznej
Ośrodka – dotyczących funkcjonowania stażysty
II etap stażu
Po pierwszym tygodniu stażysta podejmuj decyzję o wyborze 2 spośród wymienionych niżej form
oddziaływania terapeutycznego, na której skupi się podczas tego etapu.Te formy to:





Udział w planowaniu i omówieniu spotkania społeczności terapeutycznej (staż
obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkania
społeczności )
Udział w przygotowaniu, prowadzeniu i omówieniu spotkań grup zadaniowych
(staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, a
także – planowanie pracy takich grup ze względu na specyfikę ich uczestników)
Udział w przygotowaniu i omówieniu spotkania etapowej grupy wsparcia i grupy
psychoedukacyjnej (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie
przebiegu spotkań, poznanie szczegółowych scenariuszy spotkań prowadzonych w
naszym ośrodku, a także próbę stworzenie przez stażystę własnego programu
takiego spotkania.
Zapoznanie się z 3 przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i
jego rodziny, zapoznanie się z diagnozą kliniczną oraz procesem oddziaływań
korekcyjnych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowaniem dalszych
działań terapeutycznych.
Udział w postępowaniu diagnostycznym (zbieraniu danych, formułowaniu
diagnozy problemowej oraz opracowywaniu przez terapeutę i pacjenta
Indywidualnego Programu Terapeutycznego.
Ta część stażu odbywa się pod okiem opiekuna stażu, któremu stażysta towarzyszy
podczas jego pracy i z którym spotyka się podczas indywidualnych spotkań. Staż kończy
się spotkaniem podsumowującym zdobyte doświadczenie, omówieniem realizacji planu
oraz uzasadnieniem decyzji o zaliczeniu stażu, bądź nie.
Program stażu klinicznego
w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od
narkotyków w zakresie I modułu
Cele stażu:
 Zapoznanie się z filozofią, zasadami etycznymi oraz założeniami programu
terapeutycznego pracy z osobami uzależnionymi, które są prowadzone na terenie
ośrodka
 Poznanie form i sposobów oddziaływań zespołu terapeutycznego ośrodka
 Zwiększenie wiedzy dotyczącej własnego funkcjonowania stażysty w relacjach
specyficznych dla ośrodka terapii uzależnień
 Doskonalenie umiejętności stażysty w wybranych formach oddziaływania
terapeutycznego
Przebieg stażu:
Staż obejmuje w sumie 120 godzin. Jest podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje 7
dni (80 godz.) intensywnej pracy polegającej na uczestniczeniu w życiu i wszystkich formach
pracy ośrodka. Drugi etap to 20 godzin uczestniczenia w wybranych przez siebie formach pracy
ośrodka oraz praca nad własnymi umiejętnościami w tym zakresie ( w ciągu kolejnych 7 dni
roboczych) .
Każda z tych części stażu prowadzona jest przez indywidualnego opiekuna stażysty, który
odpowiada za merytoryczną stronę stażu. Opiekun jest członkiem merytorycznej kadry
posiadającym certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
I etap
9. Wstępne spotkanie z opiekunem stażu dotyczące programu stażu, wzajemnych oczekiwań
stażysty i kadry ośrodka, przedstawienie filozofii i programu pracy ośrodka.
10. Omówienie szczegółowego planu realizacji programu stażowego.
11. Uczestniczenie we wszystkich formach pracy i życia ośrodka:
 Spotkaniach społeczności terapeutycznej
 Spotkaniach terapeutycznych grupy (za zgodą uczestników)
 Spotkaniach grup zadaniowych
 Spotkaniach etapowych grup wsparcia
 Spotkaniach grup psychoedukacyjnych
 Uczestniczenie w spotkaniach indywidualnych ( za zgodą terapeuty i pacjenta)
 Uczestniczenie w spotkaniach kadry merytorycznej Ośrodka przygotowujących i
podsumowujących wymienione wyżej formy pracy.
12. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji Ośrodka.
13. Praca nad dwoma przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i jego
rodziny, zapoznanie się z diagnozą nozologiczną i problemową oraz procesem oddziaływań
korekcyjnych i terapeutycznych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowanie
dalszych działań terapeutycznych w ośrodku i ewentualnej pracy postrehabilitacyjnej.
14. Uczestniczenie w cotygodniowym zebraniu zespołu pracowników merytorycznych ośrodka.
15. Codzienne spotkania z członkami kadry merytorycznej służące omówieniu bieżących
wydarzeń i wyjaśnieniu wątpliwości stażysty.
16. Otrzymanie informacji zwrotnych od członków społeczności oraz kadry merytorycznej
Ośrodka – dotyczących funkcjonowania stażysty
II etap stażu
Po pierwszym tygodniu stażysta podejmuj decyzję o wyborze 2 spośród wymienionych niżej form
oddziaływania terapeutycznego, na której skupi się podczas tego etapu.Te formy to:





Udział w planowaniu i omówieniu spotkania społeczności terapeutycznej (staż
obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkania
społeczności )
Udział w przygotowaniu, prowadzeniu i omówieniu spotkań grup zadaniowych
(staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, a
także – planowanie pracy takich grup ze względu na specyfikę ich uczestników)
Udział w przygotowaniu i omówieniu spotkania etapowej grupy wsparcia i grupy
psychoedukacyjnej (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie
przebiegu spotkań, poznanie szczegółowych scenariuszy spotkań prowadzonych w
naszym ośrodku, a także próbę stworzenie przez stażystę własnego programu
takiego spotkania.
Zapoznanie się z 3 przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i
jego rodziny, zapoznanie się z diagnozą kliniczną oraz procesem oddziaływań
korekcyjnych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowaniem dalszych
działań terapeutycznych.
Udział w postępowaniu diagnostycznym (zbieraniu danych, formułowaniu
diagnozy problemowej oraz opracowywaniu przez terapeutę i pacjenta
Indywidualnego Programu Terapeutycznego.
Ta część stażu odbywa się pod okiem opiekuna stażu, któremu stażysta towarzyszy
podczas jego pracy i z którym spotyka się podczas indywidualnych spotkań. Staż kończy
się spotkaniem podsumowującym zdobyte doświadczenie, omówieniem realizacji planu
oraz uzasadnieniem decyzji o zaliczeniu stażu, bądź nie.
Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez Placówkę
Download