Protokół ze wspólnego posiedzenia

advertisement
Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości,
Komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu
z dnia 22 stycznia 2009 roku
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy
ul. Głównej 5/1 w Krupskim Młynie w dniu 22 stycznia 2009 roku.
Obecni na posiedzeniu:
Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości:
Henryk Brodziak
Michał Janus
Adam Łuć
Roman Wąs
Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego:
Rafał Kuczera
Herbert Foks
Karol Kordiaka
Jacek Kiszkis
Piotr Wieczorek
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu:
Zbigniew Dubiel
Franciszek Sufa
Bogdan Huczko
Róża Ochman-Szyguła
Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy
– Jacek Pyda, który powitał Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, radnych oraz zaproszonych gości,
tj. Stefana Orłowskiego - Prezesa Nitroerg Spółka Akcyjna w Bieruniu, Grzegorza Zielińskiego - Z-cę
Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”, Eugenię Fox - Przewodniczącą Rady
Nadzorczej, Zbigniewa Gawrona – członka Rady Nadzorczej, Mariusza Gugę – Prezesa PEC
„Ciepłogaz”.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek wspólnego posiedzenia:
1. Informacja Wójta Gminy i Prezesa Nitroerg Spółka Akcyjna w Bieruniu na temat wspólnych
działań mających na celu obniżenie kosztów wytwarzania ciepła na potrzeby technologiczne
Spółki i komunalne Gminy Krupski Młyn.
2. Zapoznanie się z opinią Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Polskich Energetyków Oddział
w Katowicach na temat zgodności z rozporządzeniem taryfowym taryfy dla ciepła PEC
„Ciepłogaz” obowiązującej od 16 lipca 2007 roku.
3. Odpowiedź Prezesa PEC „Ciepłogaz” na zarzuty Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
dotyczące nieprawidłowości w naliczaniu opłat za dostarczane ciepło do gminnych zasobów
mieszkaniowych w Osiedlu Ziętek w sezonach grzewczych: 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008 oraz za okresy od 1.09. do 31.12.2007 i od 1.01. do 30.06.2008 roku.
4. Zapoznanie się z sytuacją finansową Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Ciepłogaz”
sp. z o.o. oraz działaniami spółki na przyszłość.
Adam Łuć wniósł o rozszerzenie porządku o pkt. 5 – sprawy bieżące.
Radni przy 13 głosach za, 1 głosie wstrzymującym, 1 osobie nieobecnej przyjęli zmieniony porządek
posiedzenia.
Ad.1.)
Wójt Gminy – Jan Murowski przestawił analizę rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów
energii cieplnej i energii elektrycznej dla NITROERG Spółka Akcyjna – Zakład w Krupskim Młynie
oraz dla miejscowości Krupski Młyn, także w oparciu o istniejące zasoby energetyczne (Załącznik nr
1). Powiedział o dwóch wariantach opracowanych przez „Agrotur” S.A. odrębnych dla Zakładu
Nitroerg S.A. oraz odrębnego układu dla Gminy Krupski Młyn. Wójt Gminy powiedział
o poszukiwaniu inwestorów wspólnie z NITROERG -iem na zadanie dotyczące modernizacji zasobów
cieplnych. Ostateczny wybór wariantu należałby do potencjalnego inwestora. Wójt Gminy powiedział
o spotkaniu wraz z Prezesem Nitroergu u dziekana Wydziału Energetycznego i Ochrony Środowiska
1
Politechniki Śląskiej, gdzie wspólne działanie instytucji naukowej, samorządu i przedsiębiorstwa
będzie miało możliwość sięgnięcia po większe dofinansowanie. W sprawie obniżenia kosztów
ogrzewania, czy modernizacji Wójt Gminy powiedział, iż informacje zawarte są w przygotowanym
opracowaniu, a na zadawane pytania chętnie odpowie.
Stefan Orłowski - Prezesa Nitroerg powiedział, że temat energetyczny został wywołany jesienią 2007
roku, gdy pokazały się pierwsze koszty energetyczne zakładu. Dla Nitroerg-u w Krupskim Młynie
roczny koszt energii cieplnej, w tym energii elektrycznej to 10 mln złotych. Zaczęły się poszukiwania
rozwiązań w celu obniżenia kosztów. W tym celu wspólnie z Gminą podpisano porozumienie, na
mocy którego Firma „Agrotur” opracowała koncepcyjny dokument w sprawie możliwości obniżenia
kosztów energii. Prezes powiedział, że na podstawie istniejących możliwości technicznych
i technologicznych na rynku zostało przedstawionych 6 różnych modeli wytwarzania energii cieplnej
i elektrycznej. Z przedstawionych wariantów zostały wybrane dwa. Celem jest obniżenie ceny ciepła
i energii elektrycznej. Obniżenie o 10 % to jest kwota rzędu 1 mln zł. Pytanie jest jedno – skąd wziąć
pieniądze, aby inwestycja była jak najtańsza, a wiadomo, że najtańsza jest wtedy, gdy są do
wykorzystania pieniądze z zewnątrz, np. dotacja. Jednak ok. 40 % pieniędzy trzeba mieć własnych.
Prezes powiedział, że rozpoczęto poszukiwania partnera w interesach. Rozmowy są prowadzone
z dwoma firmami, które same wybiorą odpowiedni wariant (gaz, biomasa czy układ mieszany). Prezes
powiedział, że Nitroerg posiada w miarę nowoczesny system wytwarzania energii cieplnej, gorzej jest
z systemem przesyłowym. Stefan Orłowski powiedział, że w związku z tym, że przedsiębiorstwo
przechodzi pewną reorganizację i założono, że obiekty wytwórcze energii cieplnej, w tym kotłownia
będzie mogła być w przyszłości wyodrębnioną częścią majątku, która w zależności od przyjętego
wariantu może być wniesiona aportem do wspólnie powołanej z gminą spółki. Nitroerg jako instytucja
państwowa ma minimalne szanse na pozyskanie środków unijnych. I te problemy ma rozwiązać nowo
powstała spółka. Prezes powiedział, że była rozpatrywana możliwość postawienia bloku
ciepłowniczego na terenie Nitroergu w miejscu starej, byłej kotłowni z możliwością dojazdu.
Prezes Nitroerg-u powiedział, że drugim ważnym problemem jest Nitroerg jako spółka. Prezes
powiedział, że od dwóch lat, kiedy połączono się z Bieruniem, zaczął funkcjonować Nitroerg.
Powołanie Nitroergu z siedzibą w Bieruniu miało być jednym z najlepszych rozwiązań, które uzdrowi
wszystkich, a wykończy konkurencję. W taki sposób powstał Zakład w Krupskim Młynie z zarządem
w Bieruniu. Po trzech miesiącach, gdy Prezes zauważył, że nie był to najlepszy pomysł, próbował
powrócić do poprzedniego stanu, żeby pozostawić autonomiczność tych dwóch zakładów, żeby oba
zakłady mogły konkurować dalej, ale w ramach jednego podmiotu gospodarczego, z korzyścią dla
obydwu stron. Przedsiębiorstwo musi stawić czoła konkurencji na bazie oferowanych produktów pod
względem jakościowym i ceny. Stefan Orłowski powiedział, iż rok 2008 zakończył się jako jednym
z lepszych ostatnich od 4 lat, gdyż od 2005 roku zakład generował straty. Sytuacja w ostatnim roku
była bardzo trudna, zwłaszcza, że 60 % to jest eksport, a przy umacniającej się złotówce, eksport
przestał być opłacalny. Natomiast nie można zrezygnować z eksportu, bo jednorazowa rezygnacja z
klienta to jest wyjście z rynku. Obecnie, gdy złotówka jest słaba to eksport stał się opłacalny. Nitrocyt,
do którego były dokładane potężne pieniądze, przez 7 miesięcy generował straty, ze względu na kurs
euro. Przy obecnym kursie, produkcja nitrocytu jest opłacalna. To samo dotyczy eksportu materiałów
wybuchowych, czy zapalników. Co do zamówień na rynku krajowym, produkcja też jest ograniczona,
ale główną barierą jest brak zamówień długoterminowych (półrocznych i rocznych). Prezes
powiedział, że musimy przygotować się na rekonstrukcję zakładu, należy pozyskać pieniądze dla
zakładu, bo systemy produkcji wymagają potężnych inwestycji. W planie połączeniowym założono,
że w I etapie zostaną sprzedane zakłady tworzyw sztucznych w Krupskim Młynie i w Bieruniu.
II etapem był tzw. efekt łączenia, np. zapalniki będą w jednym, materiały tylko w drugim. Każdy
proces oszczędzania wiąże się w każdym przedsiębiorstwie z wyrzeczeniami, a najgorsze jest to, jak
ktoś wprowadza programy oszczędnościowe bazujące na zwolnieniach. Prezes Orłowski zdementował
informację, którą ktoś rozsiewa wśród załogi, że planowane są zwolnienia, zamykanie zakładu,
wydziału, produkcji. Dodał, że nie ma takich planów. Owszem, trzeba zacisnąć pasa na jakiś okres, ale
nie wolno czegoś i kogoś niszczyć. Zakład zdaniem Prezesa funkcjonuje, będzie funkcjonował, będzie
produkował, będzie się rozwijał, będzie się restrukturyzował.
Adam Łuć powiedział, że 2 lata temu, w momencie objęcia stanowiska przez Prezesa Nitroergu
wypracowany zysk wynosił 1 mln 600 tys. zł.
Prezes Nitroerg-u powiedział, że od 2005 roku nie było zysków.
2
Adam Łuć zapytał o wysokość strat do 2008 r.
Prezes Nitroerg-u odpowiedział, że w roku 2005 i 2006, czyli przed połączeniem obydwa zakłady
miały straty i dlatego się połączono, żeby było lepiej dla obydwu stron.
Adam Łuć powiedział, iż słyszał, że wysokość strat to kwota 10 mln zł.
Prezes Nitroerg-u odpowiedział, że na koniec 2008 r. jest to kwota rzędu 5 mln zł.
Adam Łuć zapytał o koncepcję, czy były wnioski o uzyskanie ciepła spalaniem węglem.
Prezes Nitroerg-u odpowiedział, że węgiel, oprócz energii biootermalnej, oprócz biomasy, która jest
uzyskiwana z wysypisk śmieci, jest najtańszą energią. Dodał, że energia z gazu też może być energią
względnie tanią.
Adam Łuć zapytał, czy przy aporcie i wykorzystaniu systemu ogrzewania gazem, biomasą lub
układem mieszanym, Pan Prezes spodziewa się obniżenia kosztów uzyskiwania energii cieplnej dla
Nitroerg-u co najmniej o 10 %.
Prezes Nitroerg-u odpowiedział, że w założeniach jest to widziane od 12 do 17 %.
Adam Łuć zapytał jakiej wielkości byłyby oszczędności, gdyby był użyty węgiel.
Prezes Nitroerg-u odpowiedział, że powyżej 20 %, ale do tego dochodzi transport węgla, składowanie
opału, żużlu, emisja kominowa, ale pomimo tego jest najtańszą energią na rynku.
Franciszek Sufa podziękował Panu Prezesowi za przyjęcie zaproszenia na komisje i poświęcenie
czasu, aby przedstawić opcje związane z szukaniem wariantu zatrzymania ceny ciepła, jak również
obniżenia, po drugie za uspokojenie nastrojów jakie krążą wśród mieszkańców i zapytał czy tiry
Nitroergu wracające z trasy z zagranicy – wracają puste.
Prezes Nitroerg-u odpowiedział, że jeśli chodzi o materiały wybuchowe, to muszą wracać puste.
Franciszek Sufa stwierdził, że jak nowy partner się pojawi, to on będzie dyktował ceny. Zapytał jak
długo będzie trwał okres przejściowy, kiedy mieszkaniec będzie miał z tego wariantu korzyść.
Prezes Nitroerg-u odpowiedział, że jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to najwcześniej za
2 lata.
Franciszek Sufa powiedział, że postrzega wszystkie te ruchy jako ekoterroryzm.
Jacek Kiszkis zapytał, na jakim poziomie obecnie w stosunku do euro jest zaplanowana produkcja.
Prezes Nitroerg-u odpowiedział, że założenia to 3,65 zł.
Jacek Kiszkis zapytał, czy produkcja będzie większa czy mniejsza w stosunku do poprzedniego roku.
Prezes Nitroerg-u odpowiedział, że zamawiane jest tysiąc ton dynamitu, a odbiorcami są Austriacy.
Zbigniew Dubiel podziękował za wyjaśnienia dotyczące zwłaszcza krążących plotek, tylko żałował,
że tak późno doszło do spotkania. Zapytał jak zostanie połączone to nowe rozwiązanie z osiedlem.
Wójt Gminy odpowiedział, że to zależy od inwestora, połączenie które istnieje jest zabezpieczone od
strony kotłowni W-50 w kierunku Osiedla Prusa, a drugą sprawą jest wykonanie odcinka od starej
bramy do Osiedla W-70. Jeśli będzie możliwość, to źródła które ma gmina, mogą być wykorzystane.
Bogdan Huczko wyraził zadowolenie z tego, że zostały podjęte wspólne działania dla dobra
mieszkańców, zakładu i gminy. Zapytał o zakładane koszty wariantu pierwszego i drugiego.
Wójt Gminy powiedział, że będzie powołany zespół ekspertów, którzy dopracują odpowiedni model.
3
Bogdan Huczko zapytał czy w opracowaniu Agroturu są przeciwdziałania czy przedsięwzięcia w celu
podłączenia się osób, czy też budynków, które się odłączyły od ogrzewania gazowego. Dodał, że im
więcej odbiorców, to koszty dla przedsiębiorstwa, które to będzie prowadziło, będą niższe.
Wójt Gminy powiedział, że jeśli będzie odpowiednia oferta podmiotu, to takie działania powinny być.
Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Pyda podziękował Stefanowi Orłowskiemu – Prezesowi
Nitroerg- u za przybycie.
Stefan Orłowski – Prezesa Nitroerg-u wyraził zadowolenie ze spotkania i z możliwości wyjaśnienia
spraw dotyczących mieszkańców, zakładu i gminy.
Ad.2.)
Mariusz Guga – Prezes PEC „Ciepłogaz” przestawił opinię na temat zgodności z rozporządzeniem
taryfowym, obowiązującej od 16 lipca 2007 roku taryfy dla ciepła w Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej „Ciepłogaz” Sp. z o.o. w Krupskim Młynie (Załącznik nr 2). Powiedział, że Komisja
Rewizyjna wytypowała firmę, która dokonała kontroli i zapoznał zebranych z materiałem tej opinii.
Ad.3.)
Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Pyda otworzył dyskusję w sprawie dostarczania ciepła do
gminnych zasobów mieszkaniowych.
Adam Łuć zwrócił uwagę na mało precyzyjny zapis w punkcie III i zapytał, czy Ciepłogaz będzie
opracowywał taryfę uwzględniającą uwagi zawarte w punkcie III opinii rzeczoznawcy.
Prezes PEC „Ciepłogaz” powiedział, że będzie to ustalane w tym roku.
Piotr Wieczorek zapytał, czy przez najbliższe 2 lata Ciepłogaz będzie się nadal przyglądał
postępującemu odłączaniu się, które nie służy firmie, ani utrzymaniu ceny ciepła, nie mówiąc
o obniżce.
Prezes PEC „Ciepłogaz” powiedział, że starają się robić wszystko co jest możliwe do zrobienia.
Dzięki podjętym działaniom, które wytyczył program naprawczy, zostały wykonane dwie nowe
kotłownie, zostały zmniejszone koszty amortyzacji, a na koniec sezonu powinno się pojawić obniżenie
kosztów związanych ze zmniejszonym przesyłem.
Piotr Wieczorek zapytał, czy spadła ogólna kwota wobec odbiorców.
Prezes PEC „Ciepłogaz” powiedział, że spadła, ale później wzrosła, po dwóch podwyżkach gazu.
Adam Łuć zapytał, czy PEC „Ciepłogaz” przewiduje następne badanie, które miałoby przyjąć, bądź
wykluczyć domniemania Komisji Rewizyjnej. Wnioskował o sporządzenie opinii, bądź ekspertyzy
rzeczoznawcy, który byłby w stanie sprawdzić prawidłowości czy możliwości błędnych wskazań
gazomierzy, wahań sprawności wytwarzania ciepła plus domniemania odnośnie wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego.
Prezes PEC „Ciepłogaz” powiedział, że jeśli będzie wniosek, to nie widzi żadnego problemu.
Herbert Foks - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że wyjaśnienie Prezesa „Ciepłogazu”,
które opiera się na wyliczeniach ile ciepła powinno być sprzedane, ale ile w rzeczywistości sprzedano
w Ziętku Komisja Rewizyjna otrzymała od Prezesa w miesiącu maju ubiegłego roku. Herbert Foks
powiedział, że najwięcej nieprawidłowości było w bloku Nr 16. Radny dodał, że w sezonie
grzewczym 2005/2006 w bloku 16 wyniknęło, iż sprzedano mieszkańcom o 31,126 GJ więcej aniżeli
kotłownia wyprodukowała. W sezonie grzewczym 2006/2007 w bloku 16 sprzedano mieszkańcom
więcej, bo 56,84 GJ niż wyprodukowała kotłownia. W sezonie grzewczym 2007/2008 sprzedano
mieszkańcom ciepła więcej o 111,28 GJ. Stwierdził również, że w kotłowni w bloku Nr 16 sprzedano
o 5 metrów ciepła za mało, co po podsumowaniu wynika, że 195 GJ sprzedano mieszkańcom
„fikcyjnego ciepła”, co daje to kwotę ponad 10 tys. zł. Radny powiedział, że Pan Prezes swoje
wyliczenie opiera bilansując na wszystkich kotłowniach, a lokatorzy mają umowy dzierżawy
4
mieszkania i załącznik do umowy – regulamin rozliczania kosztów ogrzewania, w którym jest zapis,
że za ciepło płaci się wg licznika gazu. Herbert Foks powiedział, że wraz z radnym Wieczorkiem
uczestniczył przy odpisywaniu liczników ciepła za okres od września grudnia 2008 roku, z czego
wyniknęło, że we wszystkich kotłowniach zużycie ciepła spadło w stosunku do roku ubiegłego w
granicach 15-20 %, natomiast w kotłowni w bloku Nr 16 spadło aż o 46 %. Herbert Foks powiedział,
że w minionym okresie liczniki w kotłowniach zaczęły prawidłowo pracować, wynika z tego, że w
kotłowni w bloku Nr 6 wyszły niskie koszty ogrzewania, tzn. 1,57 zł za ogrzewanie metra
kwadratowego mieszkania,
a w bloku Nr 16 również zmniejszyły się do kwoty 2,22 zł. Radny
dodał, że oczekuje od Wójta Gminy rzetelnego rozwiązania, gdyż to z nim mieszkańcy mają zawarte
umowy.
Adam Łuć poprosił o ustosunkowanie się do pisma Górnośląskiej Spółki Gazownictwa w Zabrzu
(Załącznik nr 3). Zapytał o różnicę w ilości m3 pomiędzy rokiem 2004 i 2006.
Prezes PEC „Ciepłogaz” odpowiedział, że powodem jest wymiana wszystkich liczników.
Herbert Foks powiedział, że w opinii nie wzięto pod uwagę możliwości innych wskazań gazomierzy
oraz sprawności wytwarzania ciepła.
Bogdan Huczko zauważył, że istotą jest skąd się biorą różnice.
Herbert Foks powiedział, że ważność legalizacji licznika ciepła w bloku Nr 16 skończyła się
w październiku 2008 roku i złożył wniosek, aby cały materiał i wyjaśnienia poddać ocenie
rzeczoznawcy.
Adam Łuć zauważył konflikt interesów w tym, że „Ciepłogaz” zarządza wspólnotami.
Wójt Gminy powiedział, że udziałowcem jest gmina i kontroluje ona rozliczenie ciepła. Dodał, że
gmina prowadzi nadal gospodarkę komunalną i mieszkaniową w zakresie dostawy ciepła do zasobów
gminnych.
Adam Łuć powiedział, że Wójt Gminy jako większościowy udziałowiec w wspólnotach bierze
odpowiedzialność za kontakty z lokatorami.
Piotr Wieczorek nawiązał do problemu odłączania się i wiarygodności firmy. Zauważył potrzebę
szybkiego działania i poparł wniosek komisji Rewizyjnej, aby wykonać sprawdzenie działania
urządzeń pomiarowych. Radny stwierdził, że jeżeli Gmina jest właścicielem większościowym
budynków i lokali, to powinien poczynić działania oszczędnościowe.
Bogdan Huczko zapytał Prezesa PEC „Ciepłogaz”, czy prawidłowe są różnice, które wynikają
w poszczególnych blokach.
Prezesa PEC „Ciepłogaz” potwierdził.
Herbert Foks zauważył, że licznik w bloku Nr 16, który utracił legalizację, pracuje obecnie bardzo
dobrze, a rok wcześniej, gdy występowały największe rozbieżności, miał ważną legalizację. Radny
dodał, że bloku Nr 6 przez 3 lata pracował niezalegalizowany licznik. Herbert Foks wyraził żal
w stosunku do Wójta Gminy, jako do odbierającego ciepło, że jego zdaniem nie realizuje umowy,
w której w paragrafie 7 jest zapis o tym, co należy robić, jeżeli są wątpliwości co do liczników.
Wójt Gminy poprosił o przeanalizowanie zapisu umowy, który mówi o ewentualności liczenia ciepła.
Bogdan Huczko zapytał Grzegorza Zielińskiego - Z-cę Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Chemik” czy prawdą jest, że wielu członków Spółdzielni Mieszkaniowej odłączyło się od ciepła
i czy płacą oni koszty stałe.
Z-ca Prezesa odpowiedział, że koszty stałe płacą, a na własne źródła ciepła nie ma pozwoleń.
Franciszek Sufa powiedział, że od dłuższego czasu sposób rozliczania ciepła wywołał paradoksalne
sytuacje wśród mieszkańców. Radny rzekł, że jeżeli nie przyjmiemy wiary w to, co przedstawiła
5
Komisja Rewizyjna, to przyjmujemy do wiadomości argumenty „Ciepłogazu”, że jest to efekt błędów
pomiarowych przyrządów, natomiast trzecim wnioskiem jest doniesienie prokuratorskie.
Prezesa PEC „Ciepłogaz” powiedział, że licznik zostanie wysłany i poprosi o pisemną ekspertyzę na
temat jego działania.
Herbert Foks uważa to za przedłużanie czasu i nie widzi potrzeby wysłania licznika do ekspertyzy.
Radny powiedział też, że dotychczas opłatę za zamówioną moc pobierało się do pełnej mocy kotłów,
jakie są zainstalowane w danej kotłowni.
Prezesa PEC „Ciepłogaz” powiedział, że moc nie jest zamówiona według wielkości kotłów, ale
według audytu i projektu i raz na 12 miesięcy można moc zmienić, tylko jak będzie przekroczenie tej
mocy, to płaci się podwójną stawkę.
Bogdan Huczko zauważył, że wychodzą różnice, jest jedno przedsiębiorstwo, które zajmuje się
ciepłem i stawka powinna być jedna dla wszystkich, a w zużyciu ciepła w danym mieszkaniu mogą
być różnice. Zapytał Prezesa „Ciepłogazu”, kiedy zamierza zainwestować w obniżenie kosztów ciepła
na ul. Tarnogórskiej.
Prezesa PEC „Ciepłogaz” powiedział, że stara się wykonać to w mikroskali i dodał, że nie może
kosztem oszczędności poczynionych na W-70 przenieść oszczędności na ul. Tarnogórską.
Przewodniczący Rady Gminy wspomniał, iż dobrą rzeczą dla gospodarki ciepłem w całej gminie
byłby kompleksowy audyt zewnętrzny, który tą gospodarkę zbada.
Herbert Foks powiedział, że jeżeli w krótkim czasie sprawa ta nie będzie ruszona, to złoży skargę do
organu nadzorczego, a mieszkańcy będą pisać kolejne zażalenie do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Adam Łuć zaznaczył, że te dwa wnioski nie wykluczają się.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Herbert Foks złożył wniosek dotyczący sprawdzenia wyjaśnień
Prezesa PEC „Ciepłogaz-u ” w sprawie wyliczenia ciepła w kwestionowanym okresie w oparciu
o zużycie gazu, poszerzone o odczyty liczników gazu sporządzone przez Komisję Rewizyjną w bloku
Nr 16.
Wójt Murowski dodał, że przez eksperta wybranego przez Komisje Rewizyjną.
Bogdan Huczko dopowiedział, że jak już będzie wybrany ekspert, to powinien skontaktować się
z Komisją Rewizyjną, aby mogła konkretnie uściślić zawartość wniosku.
Zastępca Wójta Gminy powiedział, że należy sprecyzować pytania i dopiero szukać eksperta, który na
te pytania potrafi odpowiedzieć.
Jacek Kiszkis zgodził się ze zdaniem Zastępcy Wójta Gminy.
Prezesa PEC „Ciepłogaz” powiedział, że mamy pewność, że na Ziętku taryfa jest zgodnie ustalona.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Herbert Foks złożył wniosek dotyczący powołania eksperta do
oceny ilości sprzedanego ciepła dla mieszkańców Osiedla Ziętek, zasilanych z kotłowni lokalnych
w oparciu o zużycie gazu, zgodnie z paragrafem 7 umowy na dostawę ciepła, zawartą pomiędzy PEC
„Ciepłogaz” a Gminą Krupski Młyn.
Franciszek Sufa wnioskował do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby przygotował treść
pytania i na najbliższej sesji Rada Gminy podjęłaby decyzję, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
wraz z komisją rewizyjną wskaże biegłego w tej kwestii.
Ad.4.)
Prezes PEC „Ciepłogaz” – Mariusz Guga powiedział, że sytuacja finansowa na koniec listopada 2008
r. wykazywała 74.688 zł straty. Plan rozwojowy został przedstawiony Radzie Nadzorczej, w którym
6
podstawowym punktem jest nawiązanie ścisłej współpracy i doprowadzenie do połączenia spółki, jak
również do istniejących kotłowni na ul. Tarnogórskiej i na W-70 planuje się wprowadzenie
kogeneracji.
Zbigniew Dubiel zapytał o efekty przewidziane z tych przedsięwzięć.
Prezes PEC „Ciepłogaz” odpowiedział, że obniżenie kosztów ciepła o ok. 30 %.
Zbigniew Dubiel zapytał również, czy Rada Nadzorcza łącznie z Prezesem widzi możliwość
poszerzania swojej działalności, aby koszty stałe Ciepłogazu obniżyć.
Prezes PEC „Ciepłogaz” odpowiedział, że tak.
Bogdan Huczko zapytał skąd Ciepłogaz zamierza wziąć pieniądze na te działania.
Prezes PEC „Ciepłogaz” odpowiedział, że z dotacji.
Bogdan Huczko zapytał o wysokość strat na przesyle ciepła od kotłowni do bloków na Osiedlu
Gwarki.
Prezes PEC „Ciepłogaz” odpowiedział, że mieszczą się w normie - niecałe 10 %.
Zbigniew Dubiel zapytał o termin realizacji.
Prezes PEC „Ciepłogaz” odpowiedział, że w tym roku będzie składany wniosek, a rozpatrywany
będzie na przyszły rok.
Roman Wąs zapytał, czy można przesył zminimalizować, czy ograniczyć.
Prezes PEC „Ciepłogaz” powiedział, że obecnie każda lokalna kotłownia powinna być tańsza.
Ad.5.)
Adam Łuć zapytał, kto został zaproszony na łączne posiedzenie komisji w sprawie SPZOZ-u w dniu
28.01.br. Zastępca Wójta Gminy odpowiedział, że m.in. Wójt Gminy Tworóg, Przewodnicząca Rady
Gminy Tworóg, Dyrektor SPZOZ Tworóg – Andrzej Elwart.
Karol Kordiaka powiedział, iż rozmawiał z Grzegorzem Zielińskim - Z-cą Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w sprawie budowy parkingów na ul. Leśmiana, który to
postanowił podjąć temat na Radzie Nadzorczej.
Franciszek Sufa powiedział, iż na ul. Słowackiego , jak i innych występują zlewiska wód.
Bogdan Huczko powiedział, aby na zbiegu ulicy Słowackiego i Grzegorzewskiej zamontować
studzienkę.
Zbigniew Dubiel wnioskował, aby raz w roku zaprosić Prezesa Nitroerg-u na sesję Rady Gminy.
Bogdan Huczko wnioskował o podjęcie współpracy z Prezesem Nitroerg-u w sprawie ujęcia wody.
Piotr Wieczorek podziękował za dostarczony tekst jednolity Statutu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przytoczył zebranym treść pisma Biura Poselskiego Posła PIS
Wojciecha Szaramy w sprawie sytuacji ekonomiczno-społecznej Spółki „Nitroerg” S.A. w Bieruniu.
Bogdan Huczko zapytał, czy GS sprzedał teren koło masarni.
Wójt Gminy odpowiedział, że działania budowlane rozpoczęły się.
7
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości:
Henryk Brodziak
…………….
Michał Janus
…………….
Adam Łuć
…………….
Roman Wąs
…………….
Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego:
Rafał Kuczera
…………….
Herbert Foks
…………….
Karol Kordiaka
…………….
Jacek Kiszkis
…………….
Piotr Wieczorek
…………….
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu:
Zbigniew Dubiel
……………..
Franciszek Sufa
……………..
Bogdan Huczko
……………..
Elżbieta Klimaszewska
.. nieobecna ..
Róża Ochman-Szyguła
……………..
Otrzymują:
1 x Rada Gminy
1 x Wójt Gminy
1 x a/a
8
Download