Protokół z posiedzenia

advertisement
Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 19 czerwca 2008 roku
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu
przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie 19 czerwca 2008 roku.
Gminy
Krupski
Młyn
Obecni na posiedzeniu:
Herbert Foks – przewodniczący
Bogdan Huczko – członek
Zbigniew Dubiel - członek
Henryk Brodziak – członek
Jacek Kiszkis - członek
Przewodniczący Komisji – Herbert Foks przywitał obecnych na posiedzeniu radnych
i Wójta, przedstawił porządek posiedzenia. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku
obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza pisma Prezesa PEC CIEPŁOGAZ zawierającego odpowiedzi na pytanie zadane
Prezesowi na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w dniach 21 lutego 2008 roku i 6 marca 2008
roku.
2. Zapoznanie się z umowami zawartymi pomiędzy Gminą Krupski Młyn a Spółką z o.o. PEC
„CIEPŁOGAZ”.
3. Podjęcie wniosków w sprawie rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i innych zagadnień
związanych z działalnością PEC „CIEPŁOGAZ”.
4. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie punktów zgodnie z zaproponowanym porządkiem i
rozpoczęcie spotkania od zapoznania się z pismem prezesa PEC Ciepłogaz (zał. nr 1 do protokołu)
zawierającego odpowiedzi na zadane na ostatnim posiedzeniu pytania oraz tabelą dotyczącą
odczytów kontrolnych w trakcie sezonu grzewczego 2007/2008 (zał. nr 1 a do protokołu). Tabela 1 a
dotyczy sezonu grzewczego 2007/2008 w bloku Nr 16 w Ziętku, który został podzielony na trzy okresy
rozliczeniowe. Dokonano dokładnej analizy odpowiedzi Prezesa oraz danych zawartych w
zestawieniu zużycia ciepła za 4 sezony – Kolonia Ziętek (załącznik do pisma Prezesa PEC
„CIEPŁOGAZ”).
Przewodniczący podkreślił, że „ myśmy natomiast pytanie zadali wyraźne : dlaczego sukcesywnie od
01.09.2005 r. maleje zużycie gazu do wytworzenia jednego GJ ciepła w kotłowniach nr 16 i 17” na
które nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi.
Zarzut pojawiający się w odpowiedzi, że o znacznym zmniejszeniu się ilości gazu oraz o zwolnieniu
PEC CIEPŁOGAZ przez URE z obowiązku zatwierdzania taryf powiadomiono Komisję ale nie zostało to
odnotowane w protokole, został odparty wyjaśnieniem Przewodniczącego, że z treścią
wspomnianych pism zapoznał członków swojej komisji na jednej z kolejnych sesji.
Jednocześnie wyjaśnienia Prezesa odnośnie przypuszczalnych przyczyn zmniejszenia się zużycia gazu
okazały się nie wystarczające. Prosił o porównanie sezonów grzewczych zamieszczonych w tabelce z
których wynika że zużycie gazu w bloku 16 znacząco spadło. Pytał jak z tak małej ilości gazu można
było wytworzyć taką ilość ciepła? Stwierdził, że do dzisiaj nie wyjaśniono komisji wielu wątpliwości.
Przewodniczący prosił jeszcze raz o odpowiedź na zadane pytania Prezesowi i chętnie usłyszałby
reakcje Wójta na przekazywane informacje. Wiadomo przecież, że nie ma technicznych możliwości
aby z takiej ilości gazu wyprodukować wskazaną ilość ciepła.
Bogdan Huczko prosił o wyjaśnienie skąd wzięła się tak duża rozbieżność w danych dotyczących
zużycia gazu.
Przyczyną mogą być niesprawne liczniki, ale jeśli taka sytuacja ma miejsce to Spółka kieruje do gminy
pismo aby ta zleciła Spółce legalizację niesprawnych liczników. Pan Guga stwierdził, że nie ma
żadnych podstaw żeby licznikom nie wierzyć liczniki są nowe - dopiero co założone (zresztą na prośbę
Pana Foksa) mają legalizację i są zaplombowane.
Herbert Foks przypomniał, że mając taryfę w GJ i składając zamówienie na moc zamówioną Spółka
została zobligowana przez Urząd Regulacji Energetyki do założenia od 2003 roku liczników na
kotłowniach.
Tej informacji zaprzeczył prezes PEC Ciepłogaz, stwierdzając, że liczniki nie są wymagane w
kotłowniach lokalnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami – rozporządzeniami. Natomiast tam
gdzie one są – wyznaczają ilości wg których następuje rozliczanie zużycia ciepła na terenie gminy.
Radny Huczko zauważył, że być może nie wszystkie liczniki są sprawne i może trzeba by było je
sprawdzić. Chciał się dowiedzieć czy są one zalegalizowane?
Prezes Ciepłogazu powiedział że czeka na decyzje Urzędu w sprawie legalizacji.
Przewodniczący podejrzewa działanie jakiegoś „hakera”, który działa w ramach systemu rozliczania
ciepła. Szczególnie jeśli chodzi o blok Nr 16 w Ziętku. Jak mieszkańcy reagują to sytuacja się poprawia,
natomiast w międzyczasie dzieją się różne rzeczy z licznikami.
Radni chcieli dowiedzieć się czy jest a jeśli tak to jaki wskaźnik – norma, która określa ile gazu
potrzeba na wytworzenie 1 GJ ciepła?
Prezes PEC odpowiedział, że nie ma takiej normy, bo każde zamówienie dotyczy wielkości
posiadanego kotła (w m 3)a nie ilości niezbędnej do wytworzenia 1 GJ ciepła.
Bogdan Huczko pytał czy można byłoby przedstawić mieszkańcom przy okazji rozliczenia za ciepło
następujące dane:
- ilość zużytego gazu;
- ilość wyprodukowanego ciepła;
Prezes powiedział, że takie dane przecież są przedstawiane mieszkańcom!
Wójt podkreślił, że czym innym są liczniki gazu a czym innym są liczniki ciepła, które pomagają w
dokonywaniu rozliczeń. Gdyby jednak okazało się, że nadal istnieją wątpliwości co do rozliczeń, Wójt
jest zdania aby zlecić wykonanie fachowej ekspertyzy, co do treści której nie powinno być zastrzeżeń.
Herbert Foks zadał pytanie Prezesowi Ciepłogazu: Kotłownia w bloku Nr 7, która naszym zdaniem
pracuje prawidłowo ma sprawność 94 % zużywa 33 m 3 gazu /1 GJ ciepła. Przy założeniu, że ten gaz
ma tą wartość opałową jaką podaje Prezes ona uzyskuje sprawność 84 %. Prosił o wyjaśnienie skąd
wzięła się taka rozbieżność?
Prezes odpowiedział, że jedna kotłownia ma niską sprawność bo została zaprojektowana na większy
niż obecnie odbiór ciepła, a druga jest w pełni wykorzystywana i dlatego jej sprawność jest tak
wysoka. Sprawność kotłowni jest zależna przede wszystkim od mocy nominalnej.
Wójt wyjaśnił, że jeśli kocioł pracuje nie na pełnej mocy to jego sprawność będzie inna niż takiego,
który pracuje na pełnej mocy. To czy kotłownia pracuje w pełni obciążona też ma istotne –
decydujące znaczenie dla wyliczenia – oceny sprawności.
Przewodniczący powiedział, że w sprawie powyższego problemu odwoła się do URE z prośbą o
wyjaśnienie. Wnioskował w imieniu Komisji, aby Rada Gminy powołała biegłego, który dokona
obiektywnej oceny sytuacji (czy jest możliwe wyprodukowanie takiej ilości ciepła jaką Spółka
obciążyła mieszkańców Ziętka) na podstawie danych będących w posiadaniu Komisji Rewizyjnej.
Wójt Murowski stwierdził, że najprawdopodobniej taka uchwała będzie negatywnie oceniona przez
Wojewodę, w związku z brakiem umocowania Rady do powołania takiego biegłego. Organem
wykonawczym gminy jest Wójt a nie Rada Gminy. Ponadto w tym wypadku organem właściwym do
działania będzie Rada Nadzorcza PEC „CIEPŁOGAZ” i sprawa temu organowi powinna zostać
przekazana. Wójt zasugerował żeby propozycja takiego eksperta padła ze strony Komisji Rewizyjnej,
wówczas on się do niej przychyli.
Wracając do tematu sprawności prosił o wyjaśnienie: dlaczego kotłownia w bl. Nr 6 uzyskuje
sprawność aż 115 % a są to wskaźniki według danych pochodzących z PEC „CIEPŁOGAZ”. Wynika z
tego, że mniej ciepła wpływa do bloku niż wyszło później ze sprzedaży mieszkańcom.
Bogdan Huczko zaproponował aby komisja zawnioskowała o powołanie takiego biegłego z listy.
Wójt powiedział, że Przewodniczący toleruje tylko jeden licznik gazu a inne nie są brane pod uwagę.
Nie można tylko jednostronnie oceniać sytuacji i nie próbować ocenić jej obiektywnie – bo takie
spojrzenie powoduje nieprawidłową ocenę. Istnieją przecież dwa urządzenia pomiarowe i oba mogą
mieć błąd.
Herbert Foks pytał jeszcze jakie są skutki takiego działania? Przypomniał, że jakiś czas temu, po
odczycie liczników gdy pojawił się problem Gmina wystosowała pismo do CIEPŁOGAZU, na które PEC
odpowiedział (p. Foks zacytował jego treść). Przedstawił szczegółowe rozliczenie ilości wytworzonego
ciepła w kotłowniach w bloku nr 7, 16 i wskazanie ilości jednostek cieplnych przez podzielniki
kosztów ogrzewania. Bloki Nr 7 i 16 są budynkami o tej samej powierzchni mieszkalnej.
Blok
Nr 7
Nr 16
Okres
1.09.2006 –
31.04.2007
1.09.2007 –
31.12.2007
Ilość sprzedanego ciepła [GJ]
265,9
Ilość jednostek cieplnych
10.891,7
311,4
4.501,8
Wójt odpowiedział, że skoro takie dane posiada to traktuje podzielniki ciepła jako urządzenia
pomiarowe? Herbert Foks powiedział, że tak należy je traktować.
Herbert Foks pytał jak w umowie z PEC unormowano sytuację, kiedy istnieją rozbieżności w układach
pomiarowo – rozliczeniowych i jakie należy wówczas podjąć działania?
Prezes odpowiedział, że sytuację reguluje szczegółowo właściwe rozporządzenie.
Przewodniczący wnioskował do Rady aby w umowie za sprawą Wójta znalazły się warunki - zapisy
regulujące szczegółowe postępowanie w takich przypadkach.
Bogdan Huczko pytał czy umowa normuje tok postępowania w przypadku braków w dostarczaniu
ciepła? Wnioskował o udostępnienie kopii umowy. Ponadto zauważył, że przecież w kotłowni przy ul.
Tarnogórskiej jest kocioł olejowy, który mógłby zastępować te gazowe w przypadku awarii..
Prezes CIEPŁOGAZU odpowiedział, że takie działania już zostały podjęte a wg przepisów nie ma
wymogu montażu liczników w przypadku kotłowni lokalnych.
Radny Dubiel powiedział że należało by wystosować wniosek Rady Gminy o powołanie eksperta.
Huczko powiedział że jeżeli powołany byłby biegły do kalkulacji ciepła to dla całej gminy dla
wszystkich odbiorców.
Foks pytał na jakich zasadach Ciepłogaz korzysta z kotłowni w bl. Nr 6 (czy wygrała przetarg?) ? Wójt
odpowiedział, że na podstawie umowy dzierżawy, której treści można również poznać. A przetargu
nie było bo przedmiot umowy nie wymagał specjalnej procedury zamówień publicznych.
Huczko Bogdan pytał kiedy będą wyniki ekspertyzy i kiedy wójt podejmie działania związane z
obniżeniem kosztów ciepła?
Wójt powiedział, że prace potrwają ok. 2 tygodni.
Jacek Kiszkis pytał kiedy będzie uruchomiona kotłownia na ul. Mickiewicza?
Do końca lata musi być uruchomiona ta kotłownia i taki jest plan – odpowiedział Prezes.
Pan Huczko prosi jeśli była by taka możliwość uzyskać wykaz jakiś kosztów zarządzania firmą (Rady
Nadzorczej) i ekspertyzę dostarczania wody na osiedle Prusa.
Ad. 4.
Sprawy bieżące.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Komisja Rewizyjna:
Herbert Foks ………………………………………
Bogdan Huczko ………………………………….
Zbigniew Dubiel …………………………………
Henryk Brodziak ………………………………...
Jacek Kiszkis …………………………………………
Otrzymują:
1 x Rada Gminy
1 x Wójt Gminy
1 x a/a
Download