zagadnienia na egzamin

advertisement
Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu
PODSTAWY TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ
Dla kierunku Inżynieria Środowiska
Studia zaoczne.
1. Ciśnienie 100 mm H2O wyrazić w jednostkach ciśnienia układu SI.
2. Co to jest stan termiczny czynnika i jakie parametry go określają.
3. Założenia dla modelu gazu doskonałego. Termiczne równanie stanu dla gazu doskonałego i
dla mieszaniny gazów doskonałych. Podaj nazwy i wymiary dla użytych w tym równaniu
symboli.
4. Jak można obliczyć masowe natężenie przepływu gazu doskonałego w rurociągu przy
znajomości parametrów termicznych, prędkości przepływu i średnicy rurociągu.
5. Kiedy układ termodynamiczny jest w stanie ustalonym. Podaj przykład takiego układu i
zapisz dla niego równanie bilansu energii.
6. Wymień sposoby dostarczania i wyprowadzania energii z układu i szczegółowo omów jeden
z nich.
7. Co to jest praca techniczna i jaki jest jej związek z mocą maszyn przepływowych.
8. Energia wewnętrzna i entalpia gazu doskonałego.
9. Co to jest entropia i jakie jest jej zastosowanie w termodynamice.
10. Co to jest silnik Carnota, od czego zależy jego sprawność termiczna.
11. Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy ziębiarką i pompą ciepła.
12. Przemiana izotermiczna gazu doskonałego: równanie przemiany, ciepło i praca przemiany,
wykresy przemiany izotermicznej. Przykład zastosowania.
13. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego: odwracalna i nieodwracalna.
14. Co to jest sprawność wewnętrzna przemiany adiabatycznej. Jak się ją definiuje dla
rozprężania i dla sprężania.
15. Co to jest obieg termodynamiczny i jak wyznacza się jego sprawność.
16. Objaśnij pojęcia: para mokra, para przegrzana i jakie parametry określają stan termiczny
pary mokrej a jakie określają parę przegrzaną.
17. Co to jest stopień suchości pary i jak można wyznaczyć go doświadczalnie.
18. Przedstaw na znanych Ci wykresach parowych przebiegi przemian: izobary, izotermy,
izochory i izentropy. Jaka jest zaleta ze stosowania wykresów w praktyce inżynierskiej?
19. Co nazywamy gazem wilgotnym i jakie parametry określają jego stan termiczny.
20. Podaj sposoby wyrażania zawartości wilgoci w powietrzu i podaj zależności jakie pomiędzy
nimi zachodzą.
21. Wymień typowe izobaryczne przemiany powietrza wilgotnego, omów szczegółowo jedną z
nich i przedstaw jej przebieg na wykresie Molliera ( h – X ).
22. Jakie przemiany powietrza wilgotnego prowadzą do zmniejszenia zawartości wilgoci?
23. Jak dobiera się ilość powietrza do klimatyzacji pomieszczenia.
24. Prawo Fouriera dla przewodzenia ciepła i prawo Newtona dla konwekcji.
25. Ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła przez przegrodę płaską.
26. Ustalone przewodzenie i przenikanie ciepła przez przegrodę rurową.
27. Naszkicuj przebiegi temperatury czynników wzdłuż powierzchni wymiany ciepła dla
wymiennika współprądowego i wymiennika przeciwprądowego. Jak oblicza się
powierzchnię wymiany ciepła wymiennika.
28. Jakie znasz liczby kryterialne stosowane w wymianie ciepła. Jakie są ogólne postacie
równań kryterialnych dla konwekcji wymuszonej i dla konwekcji swobodnej (naturalnej).
Download