Metody ustalania cen transferowych

advertisement
Ceny transferowe
Ceny transferowe to ceny ustalane dla transakcji pomiędzy
podmiotami powiązanymi tzw. transakcje kontrolowane,
które odbiegają od tych, które ustaliłyby między sobą
niezależne podmioty.
Stosowanie cen transferowych w celu minimalizacji obciążeń podatkowych
Przykład 1 cena zakupu Sp. zależna cena transf. Sp. matka cena sprzedaży
100
Zysk brutto
St. % pod.
Podatek
Wynik netto
Przykład2
200
100
20%
20
80
100
Zysk brutto
St. % pod.
Podatek
Wynik netto
300
100
60%
60
40
300
200
20%
40
160
Razem
200
80
120
300
0
60%
0
0
200
40
160
Przykład 3
100
Zysk brutto
St. % pod.
Podatek
Wynik/ netto
400
300
20%
60
240
300
-100
60%
-60
-40
200
0
200
Przykład 4
100
Zysk brutto
St. % pod.
Podatek
Wynik netto
500
400
20%
80
320
300
-200
60%
-120
-80
200
-40
240
• Polskie organy podatkowe mają prawo do urynkowienia wartości transakcji
kontrolowanych i oszacowania prawidłowej wartości podstawy
opodatkowania deklarowanej w Polsce, i korzystają z tego prawa.
• Jednym ze sposobów zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed negatywnymi
skutkami ewentualnych korekt cen transferowych jest uzyskanie od
ministra finansów potwierdzenia, że metody ustalania cen transferowych
stosowane przez przedsiębiorstwo w kontrolowanych transakcjach są
prawidłowe. Takie potwierdzenia są wydawane przez ministra finansów w
formie porozumień w sprawie ustalania cen transferowych na wniosek
zainteresowanego przedsiębiorstwa lub grupy zainteresowanych
przedsiębiorstw.
• Porozumienia cenowe mogą być zawierane na okresy nie dłuższe niż 5 lat z
możliwością ich przedłużenia. Przedłużenie może obowiązywać przez
kolejne 5 lat, jeśli warunki będące podstawą wydania przedmiotowych
porozumień nie uległy zmianie.
Firmy powiązane muszą sporządzać dokumentację zawieranych między sobą
transakcji w przypadku, gdy łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście
zapłacona w roku podatkowym przekracza równowartość:
a) W przypadku transakcji towarowych:
• 100 000 euro, gdy wartość operacji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego
podatnika niebędącego osobą fizyczną
• 50 000 euro w pozostałych przypadkach.
b) W przypadku transakcji usługowych
• 30 000 euro w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości
niematerialnych i prawnych.
Elementy dokumentacji podatkowej:
• Zwięzły opis transakcji,
• Opis podmiotów uczestniczących w transakcji,
• Opis planowanych korzyści wynikających z transakcji,
• Warunki porównywalności transakcji,
• Przyjęta metoda kalkulacji ceny transferowej wraz z uzasadnieniem
Metody ustalania cen transferowych
Metody ustalania cen transferowych
Metody transakcyjne
Metody zysku transakcyjnego
Metoda podziału
zysku
Metoda
porównywalnej ceny
Niekontrolowanej
Metoda
ceny odsprzedaży
Metoda
Koszt plus
Metoda marży
transakcyjnej netto
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
•
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny ustalonej w
transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych
transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej
przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi Porównania cen dokonuje
się w dwóch formach:
Transakcje z podmiotami niepowiązanymi stanowiącymi podstawę do porównania powinny:
• Dotyczyć produktów, usług lub innych świadczeń tego samego rodzaju,
• Dotyczyć transakcji o porównywalnej wartości,
• Być zawierane na tym samym etapie łańcucha dystrybucji,
• Być zawierane na podobnych warunkach, jak wyceniane transakcje z podmiotami
powiązanymi.
 wewnętrznego porównania cen - którą dokonuje się na podstawie cen, jakie stosuje dany
podmiot na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach z podmiotami niezależnymi,
 zewnętrznego porównania cen - którą dokonuje się na podstawie cen, jakie stosują w
porównywalnych transakcjach inne niezależne podmioty
Metoda ceny odsprzedaży (MCO)
Metoda ceny odsprzedaży polega na obniżeniu ceny określonej w transakcji danego
podmiotu z podmiotem niezależnym, dotyczącej dóbr lub usług nabytych
uprzednio przez ten dany podmiot od podmiotu z nim powiązanego, o marżę ceny
odsprzedaży. Tak ustalona cena może być uważana za cenę rynkową określoną w
transakcji danego podmiotu z podmiotem z nim powiązanym
Metoda rozsądnej marży "koszt plus"
Metoda rozsądnej marży "koszt plus" polega na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i
praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem
powiązanym na poziomie odpowiadającym sumie kosztów bezpośrednio
związanych z nabyciem od podmiotu niezależnego lub wytworzeniem we własnym
zakresie przedmiotu transakcji i odpowiedniego zysku wynikającego z warunków
rynkowych i wykonywanych przez te podmioty funkcji oraz kosztów pośrednich, z
wyłączeniem kosztów ogólnych zarządu, to jest kosztów działania jednostki jako
całości oraz kosztów zarządzania tą jednostką .
Elementy składowe cen porównywane w metodach transakcyjnych
Transakcje
MPN
Zysk
50
Koszty
150
Zysk
100
Poz.
Koszty
100
1000 zł Podmiot
trzeci
800
800 z ł
Koszty
produkcji
600
Producent
Pośrednik
Odbiorca końcowy
MCO
1000
800
Koszt-Plus
800
Metody zysku transakcyjnego - Metoda podziału zysku (MPZ)
W sytuacji, gdy dostępne dane nie pozwalają na określenie cen transferowych w
oparciu o metody tradycyjne, przepisy prawa podatkowego zezwalają na użycie
metod zysku transakcyjnego . Polegają one na określaniu dochodów podmiotów
powiązanych na podstawie zysku, jakiego racjonalnie oczekiwać dany podmiot
uczestniczący w transakcji.
Metoda podziału zysku –polega na określeniu właściwego podziału zysku między
podmiotami powiązanymi uzyskanego ze sprzedaży towarów i usług podmiotom
zależnym i wytworzonych uprzednio wspólnie przez podmioty powiązane zgodnego
z zasadami podziału zysku, jaki ustaliłyby we wzajemnych stosunkach podmioty
niezależne.
Zastosowanie metody podziału zysków
Firma A jest niemiecką firmą produkującą walizki, które są lżejsze od walizek oferowanych przez
konkurentów, i które mogą być tak składane, aby mogli z nich korzystać pasażerowie linii
lotniczych. Podstawowe elementy są produkowane w firmie matce w Niemczech, a następnie
sprzedawane są do filii ulokowanej w Polsce B. Polska filia montuje gotowe walizki oraz
zajmuje się ich wprowadzaniem na rynek i dystrybucją na polskim rynku.
Sprzedaż
Koszt produkcji
A
75
60
B
100
75
Skonsolidowany
100
60
Zysk operacyjny
Koszty sprzedaży
Koszty zarządu
15
0
1
25
20
8
40
20
9
Wynik brutto
14
-3
11
Podział skonsolidowanego zysku pomiędzy A i B na poziomie zysku operacyjnego to:
• 37,50% ( 15/40) dla A,
• natomiast 62,50% (25/40) dla B.
Na poziomie zysku brutto:
• 127% ( 14/11) dla A i
• -27% (-3/11) dla B.
Wynika z tego, że cena transferowa użyta w tym przykładzie powoduje
niesprawiedliwy podział zysku- z pewnością nie do zaakceptowania przez organy
podatkowe.
Rodzaje porozumień cenowych
• Jednostronne porozumienia cenowe (tzn. takie, które dotyczą polskiej
administracji podatkowej oraz polskich lub zagranicznych podatników) -nie
ograniczają ryzyka potencjalnego podwójnego opodatkowania
dodatkowego dochodu ujawnionego w wyniku ewentualnej korekty cen
transferowych, ponieważ nie zabezpieczają przed sporami w sprawie
wyceny przedmiotowych transakcji za granicą.
• Porozumienia dwustronne oraz wielostronne (tzn. takie, które wymagają
konsultacji z więcej niż jedną administracją podatkową) wymagają od
ministra finansów międzynarodowych konsultacji z władzami
podatkowymi państw właściwych dla zagranicznych partnerów
handlowych w sprawie ustalenia właściwych metod wyceny transakcji
będących przedmiotem wniosku i faktycznie zabezpieczają zainteresowane
podmioty przed negatywnymi skutkami korekt cen transferowych.
Strony porozumień cenowych
Stronami porozumień cenowych z ministrem finansów mogą być zarówno
podmioty krajowe w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (np.
spółki kapitałowe i osobowe, przedsiębiorstwa osób fizycznych, fundusze
inwestycyjne czy towarzystwa ubezpieczeniowe), jak i polskie zakłady
zagranicznych przedsiębiorstw czy zagraniczne zakłady polskich
podatników prowadzących działalność gospodarczą za pomocą zakładu
poza terenem Polski.
Korzyści związane z zawarciem porozumienia cenowego
Porozumienia cenowe to korzystna dla przedsiębiorstw oraz organów administracji podatkowej swoistego rodzaju
umowa.
•
Porozumienia cenowe umożliwiają przedsiębiorstwom uczestniczącym w złożonych transakcjach kontrolowanych o
istotnej wartości m.in.:
•
zwiększenie wiarygodności planowanych obciążeń podatkowych oraz wyniku finansowego w okresie objętym
porozumieniem cenowym,
•
szczegółową symulację rozliczeń pomiędzy stronami transakcji, a w konsekwencji zwiększenie skuteczności
operacyjnego i finansowego zarządzania przedsiębiorstwem,
•
wyeliminowanie ryzyka korekt zysków, a w konsekwencji potrzeby tworzenia rezerw na podatek dochodowy w
stosunku do transakcji objętych porozumieniami cenowymi,
•
zmniejszenie stopnia intensywności ewentualnych kontroli podatkowych lub karnoskarbowych dotyczących
transakcji będących przedmiotem porozumienia cenowego,
•
ograniczenie zakresu dokumentacji podatkowej, która powinna być gromadzona oraz przechowywana
w przedsiębiorstwie (a na żądanie organów podatkowych udostępniana),
•
usprawnienie przepływu informacji i uproszczenie dokumentacji kontrolowanych transakcji (wypracowanie
odpowiednich procedur w tym zakresie jest często efektem ubocznym prac towarzyszących zawieraniu
porozumień cenowych),
•
mobilizację do bieżącego gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących kontrolowanych transakcji oraz
kontrolę okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie cen transakcyjnych,
•
eliminację ewentualnego podwójnego opodatkowania dochodu odpowiadającego korekcie cen transferowych
w przypadku niepowodzenia procedur wzajemnego porozumiewania przewidzianych w odpowiednich umowach o
unikaniu podwójnego opodatkowania,
•
stosowanie takiej metody ustalania cen transferowych, która w jak bardziej prawidłowy sposób odzwierciedla
specyficzną sytuację przedsiębiorstwa z uwzględnieniem czasu i miejsca transakcji, warunków rynkowych, funkcji
stron oraz zakresu ryzyka ponoszonego przez strony transakcji.
Download