konspekt lekcji

advertisement
PLAN – KONSPEKT LEKCJI z przysposobienia obronnego
Temat: Rodzaje ran. Zasady opatrywania ran.
Cele ogólne:
-
zapoznanie uczniów z pojęciem „rana” oraz z charakterystyką ran,
nauczyć rozpoznawania ran,
zapoznanie uczniów z rodzajami zakażeń przyrannych,
nauczyć zasad opatrywania ran.
Cele operacyjne:
Po lekcji uczniowie powinni umieć:
- zdefiniować podstawowe rany,
- omówić zakażenia ran,
- wymienić zasady opatrywania ran,
- zastosować w praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przy zranieniach,
- prawidłowo trzymać i prowadzić bandaż podczas opatrywania,
- dowieść, że właściwie udzielona pomoc ma istotny wpływ na zabezpieczenie przed
zakażeniem i sposób gojenia się rany oraz samopoczucie poszkodowanego.
- wesprzeć psychicznie poszkodowanego.
Zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
Rodzaje ran.
Charakterystyka i sposoby gojenia.
Zakażenia ran i ich objawy.
Aseptyka i antyseptyka.
Zasady i sposoby opatrywania ran.
Metoda:
- pogadanka, pokaz, praca w grupach, zajęcia praktyczne.
Czas: 1 godzina lekcyjna.
Literatura:
- G.Adamczyk, B.Breitkopf, Z.Worwa. „Przysposobienie obronne – podręcznik dla
szkół ponadpodstawowych. WSiP Warszawa 1998.
- F. Smolarek. S. Śpiewankiewicz. „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”. MON,
Warszawa 1984.
- A. Dziak „Pierwsza pomoc”. PZWL, Warszawa 1990.
- „Podręcznik pierwszej pomocy – choroby i nagłe wypadki” Amber 1997.
-2Część Czas
lekcji
1
2
Część główna
Część wstępna
5’
Czynności nauczyciela
3
4
-sprawdza obecność
-zgłaszają obecność
-zapoznaje uczniów z tematem -zapisują temat i
i celem lekcji
zagadnienia do
-uświadamia potrzebę
zeszytów
znajomości rodzajów ran oraz
pierwszej pomocy przy
zranieniach
2’ -omawia pojęcie „ rana”
-dzieli klasę na 6 grup :
1. rodzaje ran (dwie
grupy I i II)
2. sposoby gojenia (III)
3. zakażenia ran (IV)
4. aseptyka i antyseptyka
(V)
5. zasady opatrywania
ran (VI)
18’ -poleca uczniom zapoznać się
z odpowiednim fragmentem z
literatury oraz opracować
krótką notatkę
-zaprasza poszczególne grupy
do prezentacji swoich
opracowań
-uzupełnia wypowiedzi
uczniów
5’ -dokonuje oceny wypowiedzi
10’
Czynności uczniów
Metody
5
pogadanka
-zapisują w dziale
słownikowym
-dobierają się w grupy
podręczniki
notatniki
plansze
poglądowe
-zapoznają się z
tekstem
-opracowują notatkę
-praca w
grupach
-wytypowani
uczniowie prezentują
swoje zagadnienia
-wysłuchują uwag
-opis
-poleca przejście uczniów z
-ćwiczą praktycznie
grupy VI do pozostałych grup zasady opatrywania
celem przeprowadzenia
ran
ćwiczeń praktycznych z
bandażami
-dogląda ćwiczących w parach
uczniów pod względem
prawidłowego trzymania i
rozwijania bandaża na
przykładzie opatrunku
kolistego
-koryguje popełniane przez
uczniów błędy
Środki
dydaktyczne
6
apteczka
bandaże
bandaże
-ćwiczenia
praktyczne
-pokaz
1
2
Część końcowa
5’
3
-dokonuje podsumowania
zajęć
-udziela odpowiedzi na
ewentualne pytania
-ocenia najaktywniejszych
uczniów
-podaje temat następnej lekcji
-podaje zadanie domowe:
opracować do słownika
pojęcia aseptyka i
antyseptyka
4
-słuchają
-zadają pytania
-notują treść zadania
domowego
Informacje o autorze:
Jerzy Kiełb
nauczyciel PO w Zespole Szkół Mechanicznych w Nysie
[email protected]
5
pogadanka
6
Download