Politycy i wodzowie złotego wieku TEMAT 17

advertisement
Od świetności do upadku
Lekcja powtórzeniowa
TEMAT 13
Szlachta narodem politycznym
• Konstytucja nihili novi – data uchwalenia i jej
znaczenie
• Stany sejmujące
• Demokracja szlachecka
• Unia lubelska – data zawarcia, rodzaj unii,
znaczenie
• Elekcja viritim / elekcja vivente rege
• Pierwsza wolna elekcja – data, wybór
TEMAT 14
Szlachta wobec wyzwań gospodarczych
• Dualizm gospodarczy
TEMAT 15
Problemy religijne Rzeczypospolitej
• Początek reformacji
• Daty Soboru Trydenckiego i jego znaczenie,
postanowienia
• Kalwinizm –podział w Rzeczypospolitej oraz
zasady
• Ugoda sandomierska oraz konfederacja
warszawska – znaczenie oraz strony
• Jakub Wujek
• Unia brzeska – data i jej znaczenie
TEMAT 16
Politycy i wodzowie złotego wieku
• Zygmunt I Stary
• Zygmunt II August – ostatni z dynastii
Jagiellonów, data śmierci
TEMAT 17
W orężu siła
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przyczyny konfliktów ze Szwecją oraz Rosją
Bitwa pod Kircholmem – data, dowódca, strony, wygrany
Bitwa pod Kłuszynem – data, dowódca, strony, wygrany
Zajęcie Moskwy – data, dowódca
Bitwa pod Cecorą – data, dowódca, strony, wygrany
Bitwa pod Chocimiem – data, dowódca, strony, wygrany
Rokosz – co to jest…
Problem kozaków rejestrowych
Powstanie Chmielnickiego – data rozpoczęcia
Potop szwedzki – Radziwiłłowie, o. Augustyn Kordecki, śluby
lwowskie Jana Kazimierza, Stefan Czarniecki
• Bitwa pod Chocimiem II – data, dowódca, strony, wygrany
• Bitwa pod Wiedniem – dokładna data, dowódcy, strony, wygrany
TEMAT 18
Finis Poloniae
• Stanisław August Poniatowski – daty panowania, ostatni
król Polski
• Utworzenie Szkoły Rycerskiej
• Konfederacja barska – daty i jej znaczenie
• I rozbiór Polski – jakie terytoria, jakie państwa
• Tadeusz Reytan
• Sejm Wielki – daty, czarna procesja
• Konstytucja 3 Maja – data, postanowienia
• Konfederacja targowicka – daty, znaczenie
• Powstanie kościuszkowskie – data, znaczenie, przywódcy i
terytoria
• II i III rozbiór Polski - daty
Download