rozumienie kultury w

advertisement
ROZUMIENIE KULTURY W
SOCJOLOGII
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
WSTĘP
W codziennym życiu słowo „kultura” kojarzy się nam z pewnymi formami sztuki:
operą, baletem, teatrem, muzeami, malarstwem czy rzeźbą. Za osobę kulturalną uważa się
kogoś, kto jest wykształcony, ma ogładę towarzyską, stosuje się do zasad dobrego
zachowania, zna sztukę oraz docenia jej wartość. Najogólniej mówiąc zachowanie człowieka
stanowi o jego kulturze. Jednak ludzie nie zawsze zachowują się tak, jak powinni i jak się od
nich oczekuje. Nie zawsze postępuje się według ideałów, które są zdefiniowane poprzez
normy. Dlatego można rozróżnić kulturę „idealną” i „rzeczywistą”. Kultura jest tym, co w
zachowaniu ludzkim jest wyuczone – w odróżnieniu od tego, co biologicznie odziedziczone.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
W socjologii termin „kultura” rozumiany jest w znacznie szerszym zakresie i tym właśnie
chcę zająć się w swojej pracy.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
1. DEFINICJA I SKŁADNIKI KULTURY
Definicji kultury istnieje wiele i używana jest ona w najrozmaitszych znaczeniach. Dzieje się
tak dlatego, iż różne definicje kultury powstały na użytek odwiecznych badań.
Termin kultura – z łac. cultura – uprawa używane było już przez Cycerona (106-43 r.p.n.e),
który używał tego pojęcia do określenia filozofii jako cultura aminii, czyli uprawa umysłu.
Kulturą nazywano takie kształcenie, doskonalenie czynności i tworów ludzkiej działalności, a
także do oznaczenia wewnętrznej, duchowej aktywności ludzi lub zespołu obiektywnych
zasad i norm.
Ralph Linton stwierdził, iż kultura jest „społecznym dziedzictwem członków społeczeństwa”,
z kolei Goodman i Marx nazwali kulturę „świadomym, społecznie przekazywanym
dziedzictwem wytworów, wiedzy, przekonań, wartości i oczekiwań normatywnych, które to
dziedzictwo pomaga członkom danego społeczeństwa radzić sobie z pojawiającymi się
problemami”.1
Współcześnie, w naukach społecznych kultura obejmuje:
1) wytwory materialne i duchowe ludzkości, jej dorobek gromadzony i utrwalony w
procesie historii, stale wzbogacany nowymi działami twórczymi, pracą wszystkich
społeczeństw wyrażający określający poziom rozwoju ludzkości, danych społeczeństw
i grup społecznych lub jednostek.
2) całokształt historycznie ukształtowanych wartości, zasad i norm współżycia, które
stanowią podstawę wychowania.
1
Norman Goodman: Wstęp do socjologii. Wyd. Zysk i s-ka; Poznań 1997; s.37
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
3) całokształt wytworów duchowych ludzkości lub określonych społeczeństw, narodów,
grup społecznych
W socjologii przez pojecie „kultura” rozumie się całokształt materialnego i duchowego
dorobku ludzkości, nagromadzonego, utrwalonego i wzbogaconego w ciągu jej dziejów,
przekazywanego z pokolenia na pokolenie.
„W socjologii pojęciu kultura nadaje się sens opisowo-neutralny.
Analizując kulturę dowolnej zbiorowości, wskazuje się, że:
-
kultura ma bardzo szeroki zakres pojęciowy, ponieważ w jej skład wchodzą wytwory
ludzkie, które są tak różnorodne jak różnorodne jest działalność człowieka,
zaspokajająca jego potrzeby
-
kultura to ogół wartości i związanych z nimi przekonań na temat postępowania. W
drodze praktyki społecznej, a następnie przez procesy socjalizacji członkowie
społeczności wyrabiają sobie przekonanie, że elementy ich kultury są najlepszymi
sposobami zaspokajania potrzeb”2.
Krótko mówiąc kultura kształtuje życie społeczne i nadaje mu odpowiednią strukturę.
SKŁADNIKI KULTURY
Kultura składa się z kultury materialnej i kultury niematerialnej.
2
H. Januszek, J. Sikora: Podstawy socjologii. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1997;s.75-77
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Kultura materialna, to wszystkie dotykalne i konkretne wytwory społeczeństwa. Każdy
fizyczny przejaw życia ludzi jest częścią kultury materialnej, np. ubrania, telewizory, pralki
automatyczne, drapacze chmur, a także odkrycia archeologiczne jak biżuteria, broń, gliniane
przedmioty.
Wytwory kultury materialnej są modernizowane, niekiedy ustępuje miejsca
nowościom technicznym.
Kultura materialna jest przekazywana kolejnym pokoleniom.
Kultura niematerialna, to duchowe wytwory społeczeństwa przekazywane przez pokolenia.
Wytwory te stanowią ośrodek życia społecznego. Socjologowie koncentrują się na wytworach
kultury niematerialnej. Należą do nich:
-
wiedza i przekonania
-
wartości
-
normy (zwyczaje, obyczaje, tabu, prawa)
-
znaki i symbole (języki, gesty)3
Wiedza i przekonania
Wiedza, to zbiór pojęć opartych na wnioskach pochodzących z doświadczenia empirycznego.
Przekonania, to poglądy nie poparte odpowiednią wiedzą empiryczną w stopniu
umożliwiającym uznanie ich za niewątpliwie prawdziwe.
3
Norman Goodman: Wstęp do socjologii: Wyd. Zysk i s-ka; Poznań 1997; s.39
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Kultury wszystkich społeczeństw zawierają poglądy, które są częścią kulturowego
dziedzictwa.
Wartości
Wartości, to abstrakcyjne pojęcie mówiące o tym, co społeczeństwo uważa za dobre, słuszne i
pożądane .
Wartości nie zawsze jest akceptowana przez całe społeczeństwo, zmieniają się wraz z
upływem czasu.
Normy
Zachowanie każdego z nas poddane jest pewnym normom, przepisom, regulacjom
społecznym nakazującym odpowiednie zachowanie w szczególnych sytuacjach.
Normy kształtują także zachowania ludzi wobec siebie.
Struktura norm społecznych jest na:
zwyczaje – rutynowe czynności życia codziennego. Są to, nawykowe działania (np. jedzenie
za pomocą sztućców, ubieranie się stosownie do okazji). Zwyczaje mają małe znaczenie
moralne, częściej bywają kwestią smaku czy gustu,
obyczaje – normy uważane za najistotniejsze dla funkcjonowania społeczeństwa i życia
społecznego jako całość,
tabu – oznacza obyczaje proskryptywne – określające, czego nie powinno się robić.
Naruszenie tabu i innych obyczajów pociąga za sobą surowe sankcje (więzienie, wygnanie),
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
prawa – normy ustanowione i wymuszone przez władzę polityczną społeczeństwa. Spisane i
skodyfikowane prawa, to „ustawodawstwo”. Prawo może być także przekazywane w formie
ustnej – „prawo zwyczajowe”.
Znaki i symbole
Znaki są reprezentacjami, przedstawieniami zastępującymi coś innego niż one same.
Rozróżnić można:
-
znaki naturalne – posiadające immanentny związek z tym, co przedstawia (np. dym i
pożar)
-
znaki konwencjonalne (symbole) – nie mają „naturalnego” pochodzenia, są arbitralnie
stworzonymi przedstawieniami (słowami, gestami, przedmiotami, obrazami), które
zyskują znaczenie dzięki umowie społecznej(np. flaga jako symbol narodu)
Język – społecznie Wytworzony zbiór znaczących symboli i najważniejszy aspekt kultury.
Język jest głównym środkiem porozumiewania się ludzi. Elementy języka mają to samo
znaczenie dla wszystkich, którzy należą do tej samej społeczności językowej.
Gesty – ludzie mogą porozumiewać się również za pomocą gestów, ruchów ciała (albo jego
części twarzy, rąk) mających społecznie uzgodnione znaczenie. Ludzie mogą porozumiewać
się w sposób werbalny- za pomocą języka i niewerbalny- za pomocą gestów4.
4
N. Goodman: Wstęp do socjologii. Wyd.cyt. s. 39-42
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
2. ATRYBUTYWNE I DYSTRYBUTYWNE ROZUMIENIE KULTURY
Biorąc pod uwagę opisowe rozumienie kultury możemy wyróżnić dwa jego sposoby.
W pierwszym znaczeniu mówi się o kulturze jako o cesze stałej, czyli atrybucie życia
ludzkiego. Kultura jest znamieniem ludzkości jako całości lub człowieka jako przedstawiciela
wspólnoty ogólnoludzkiej. W sensie atrybutywnym termin „kultura” może występować tylko
i wyłącznie w liczbie pojedynczej, można mówić o kulturze, lecz nigdy o kulturach.
Natomiast kultura w ujęciu dystrybutywnym rozumiana jest jako zbiór cech i zjawisk
występujących w określonej zbiorowości. W znaczeniu tym termin „kultura” może być
używany zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Używając w tym znaczeniu terminu
„kultura” należy uściślić o czyją kulturę chodzi. Można ją także ujmować typologicznie, tzn.
mówić o kulturze związanej ze zbiorowością określonego typu, np. kultura robotnicza,
szlachecka, arystokratyczna, pasterska.
Zgodnie z tym rozróżnieniem możemy mówić o konkretnym i typologicznym sposobie ujęcia
kultury w sensie dystrybutywnym. W ujęciu konkretnym mówimy o kulturach mających
własny wymiar czasoprzestrzenny, kultury te są bowiem wytworem zbiorowości zajmujących
określone miejsce w przestrzeni i mających własna historię. Tego rodzaju zbiorowości
rozwijają się, rozrastają, a także giną, podobnie jak ich kultury. Wyrażając to jeszcze inaczej:
w jakimś miejscu i czasie pojawia się, trwa i ginie określone zróżnicowanie kulturowe
ludzkości.
Kultury w sensie dystrybutywnym pojęte typologicznie także mogą mieć wymiar
czasoprzestrzenny, ale tylko dlatego, że określone typy zbiorowości i w związku z tym
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
określone typy kultur mają swoje ograniczenia w czasie i w przestrzeni. Nie wiadomo jednak
dokładnie, gdzie i kiedy pojawiają się zbiorowości i kultury określonego typu5.
3. RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA
Formy kultury różnią się pomiędzy sobą. Są różne w różnych społeczeństwach, jak i w
obrębie jednego społeczeństwa.
Różnice pomiędzy społeczeństwami
Pomiędzy społeczeństwami występują znaczne różnice kulturowe. Są one widoczne
zarówno w kulturze materialnej jak i w kulturze niematerialnej. Społeczeństwa różnią się
wartościami i normami określającymi odpowiednie zachowania. Ruth Benedict (1934)
opisuje dwa biegunowe przeciwieństwa:
- kulturę dionizyjską – charakteryzującą się gorączkową aktywnością, podwyższonym
poziomem emocji i osiąganiem indywidualnej przewagi dzięki współzawodnictwu.
- kulturę apolińską – charakteryzującą się spokojną rezerwą, trzeźwością, umiarkowaniem i
podkreślaniem wyższości działań kolektywnych nad indywidualnymi.
W społeczeństwach współczesnych także zauważamy podobne różnice. Kultura
amerykańska kładzie nacisk na jednostkę bardzo różny od roli jaką odgrywał kolektyw w
państwach socjalistycznych. Różnice te widoczne były także pomiędzy państwami
5
E. Nowicka: Świat człowieka – świat kultury. PWN, Warszawa 1991; s. 58-59
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
socjalistycznymi (Kuba, Związek Radziecki, Chiny). Ewidentne różnice zauważyć można
także pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania,
Japonia). Na różnice pomiędzy społeczeństwami mają wpływ różne czynniki, jak np. historia,
geografia, klimat, sytuacja społeczna. Przykładem może być kultura państw wyspiarskich
(społeczeństwo brytyjskie) zawierająca elementy związane z morzem, czy kultury krajów
związane z morzem, czy kultury krajów położonych w strefie tropikalnej różniące się od
kultury krajów ze strefy umiarkowanej.
Różnice wewnątrz społeczeństw
W każdym społeczeństwie występują grupy, które różnią się pomiędzy sobą pod
wieloma względami, np. klasą społeczną, pochodzeniem etnicznym, rasą, religią, stylem
życia, a także celami i zainteresowaniami. Szczególnie widoczne są różnice jeżeli jest to
społeczeństwo duże, złożone i współczesne. Grupy te nazywa się subkulturami.
Subkultura jest częścią społeczeństwa. Odróżnia się jednak od niego dzięki wyraźnej
tożsamości i stylowi. Każda subkultura posiada swój wzó®, wytwarza własne wzorce.
Tożsamość jej może się koncentrować wokół jej dziedzictwa etnicznego, możę wynikać z
sytuacji ekonomicznej grupy, historii i geografii regionu.
Subkultury często posługują się odrębnym, własnym językiem – żargonem subkulturowym
(słownictwo handlarzy narkotyków, muzyków jazzowych). Dzięki odrębnej formie i sposobie
porozumiewania się, subkultury zapewniają członkom grupy poczucie tożsamości,
umożliwiają dokładniejszą komunikację i bronią przekazu przed osobami z zewnątrz. W
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
niektórych krajach subkultury są popierane przez społeczeństwo (np. USA), z kolei w innych
(np. Japonia) społeczeństwo nie pochwala istnienia odmienności subkulturowej.
Kontrkultury to grupy społeczne, których wzorce kulturowe są nie tylko różne, ale i
przeciwne wzorcom reszty społeczeństwa. Grupy te ucieleśniają przekonania, wartości,
normy i style życia, które są wyraźnym przeciwieństwem tych, które wyznaje społeczeństwo
jako całość. Przykładem mogą być „hippisi”, ruch neonazistowski, fundamentaliści
muzułmańscy, którzy wytworzyli specyficzne zbiory wzorców kulturowych stawiających te
podgrupy w opozycji do kultury ich społeczeństw. Kontrkultury zwykle pozostają w
konflikcie z całym społeczeństwem6.
Różnorodność kulturowa sugeruje, iż nie istnieje jeden, „najlepszy” wzorzec
kulturowy. Wysunięcie tego wniosku stało się podstawą „relatywizmu kulturowego”hipotezy zakładającej, że żadna praktyka kulturowa nie jest wewnętrznie zła lub dobra. Każdą
należy rozumieć w kontekście jej miejsca w większej konfiguracji kulturowej. Ta
perspektywa wzmogła tolerancje i szacunek dla stylów kulturowych, które mogą wydawać się
dziwne czy „nienaturalne”.
Przeciwieństwem relatywizmu kulturowego jest etnocentryzm – tendencja do
traktowania własnej kultury jako moralnie wyższej od innych kultur, a co za tym idzie, do
oceniania innych kultur według własnych standardów. Etnocentryk nie bierze pod uwagę
istnienia różnic przyjmuje, że tylko jego społeczeństwo postępuje właściwie. Postawa
6
N. Goodman: Wstęp do socjologii..wyd cyt. s. 44-45
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
etnocentryczna jest łatwiejsza do zrozumienia w społeczeństwach stosunkowo jednorodnych,
tradycyjnych i odizolowanych7.
Podsumowanie
Podsumowując ten temat można stwierdzić i zgodzić się z socjologami, iż kultura jest
ludzkim wynalazkiem, który towarzyszył człowiekowi od momentu powstania ludzkości.
Kultura dała ludziom lepszy i szybszy sposób przystosowania się do zmian fizycznych,
topologicznych i klimatycznych, niż mogła to zapewnić ewolucja biologiczna.
Kultura w pewien sposób ogranicza naszą wolność. Ludzie nie zawsze mogą robić to co chcą.
Prawo – wynalazek kultury – zabrania im pewnych typów zachowań, a innych od nich
wymaga.
Kultura ogranicza nas nierównomiernie. Jednocześnie jest ona wynalazkiem zwiększającym
nasze umiejętności radzenia sobie ze środowiskiem. Mimo ograniczeń kultura sprzyja
wolności. Wyzwala jednostki od ograniczających ją, a wyznaczonych z góry zachowań
7
j.w. s 46-47
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
dyktowanych przez instynkt. Kultura pozwala na wybór spośród stosunkowo wielu
akceptowanych opcji.
Niezliczone czynności rutynowe, jakie wykonujemy codziennie oraz niezliczone, potrzebne
nam wytwory materialne są produktami kultury. Dzięki nim mamy czas na rozwijanie naszej
kreatywności odkrywczości.
Pomiędzy ludźmi i kulturą istnieje związek o charakterze wzajemnym. Chociaż człowiek
tworzy kulturę, to ona sprawia, że jesteśmy „ludźmi”. To, co najczęściej uważane jest za
„naturę ludzką”, w istocie stanowi produkt określonej kultury.
Sądzę, iż w mojej pracy został przybliżony termin „kultura” oraz wykazałem, że jest ona
wynalazkiem ludzkim wytworzonym w ogólnym rozwoju historycznym.
Bibliografia:
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
1. Goodman Norman; Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka; Poznań 1997
2. Januszek Henryk, Sikora Jan; Podstawy socjologii, AE Poznań 1997
3. Nowicka Ewa; Świat kultury, PWN; Warszawa 1991
4. Szczepański Jan; Elementarne pojęcia socjologii, PWN; Warszawa 1972
5. Turowski Jan; Socjologia; Wielkie kultury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL;
Lublin 1994
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download