ASD006001

advertisement
1
SCENARIUSZ ZAJĘĆ „BALKONOWI OGRODNICY”
PRZYRODA, II ETAP EDUKACYJNY
Temat: Balkonowi ogrodnicy.
Treści kształcenia
Podstawa programowa: Punkt (3.1) [uczeń] obserwuje wszystkie fazy rozwoju rośliny,
dokumentuje obserwacje.
Cele zoperacjonalizowane
wie z jakich elementów
zbudowana jest roślina;
rozumie termin - przemiana
pokoleń;
UCZEŃ
zna fazy wzrostu rośliny;
rozumie proces fotosyntezy;
wie co jest potrzebne do wzrostu
roślin;
zna zasady hodowli roślin.
Nabywane umiejętności:
UCZEŃ
potrafi wymienić fazy wzrostu
rośliny;
potrafi wytłumaczyć na czym
polega proces fotosyntezy;
potrafi pracować samodzielnie
jak i w grupie.
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2
Kompetencje kluczowe:
 Kompetencje naukowe
 Porozumiewanie się w języku ojczystym
 Umiejętność uczenia się
Etapy lekcji:
1) Wstęp:
 Powitanie uczniów przez nauczyciela
 Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności).
2) Przebieg zajęć:
 Pogadanka – zapoznanie uczniów z tematem lekcji - Balkonowi ogrodnicy.
Inicjuje rozmowę.
 Rozpoczęcie rozmowy - Nauczyciel zadaje pytanie: Czy wiecie jakie rośliny
występują w naszej okolicy? Uczniowie udzielają odpowiedzi. Nauczyciel
kontynuuje rozmowę, zadaje pytanie: Czy potraficie wymienić nazwy
kwiatów rosnących w waszym domu?
 Nauczyciel pokazuje uczniom na podstawie rośliny doniczkowej budowę
rośliny kwiatowej.
Obserwacja:
1. Opis teoretyczny omawianego zjawiska: Rośliny nasienne składają się z
korzenia, łodygi, liści i kwiatów.
2. Ustalenie celu i obiektu prowadzonych badań: Celem obserwacji jest
zapoznanie uczniów z budową rośliny nasiennej.
3. Sposób przygotowania obserwacji (czas, miejsce itd.): Obserwacja prowadzona
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3
jest podczas zajęć lekcyjnych w klasie przez uczniów.
4. Sposób przeprowadzenia obserwacji: Nauczyciel pokazuje uczniom roślinę
nasienną (doniczkową).
5.Inne informacje, np. analiza obserwacji, sposób wyciągania wniosków, karta
pracy, drzewka decyzyjne, formularze itd.: Uczniowie zapisują notatki, wykonują
szczegółowe rysunki. Opisują części rośliny zgodnie z wiadomościami
przekazywanymi przez nauczyciela. Porównują zapiski z informacjami zawartymi
w podręczniku.
 Czy wiecie jaki wpływ ma światło na wzrost roślin?
(pogawędka/obserwacja). Nauczyciel omawia proces fotosyntezy.
Proponuje uczniom przeprowadzenie doświadczenia polegającego na
położeniu przy oknie doniczkowej rośliny, kwiatostanem i liśćmi
odwróconymi od światła, następnie obserwowanie w ciągu następnych dni
jak liście będą zwracać się do okna, ku światłu.
 Nauczyciel za pomocą komputera i rzutnika prezentuje uczniom fazy
wzrostu rośliny, szczegółowo opisuje temat każdego slajdu.
Nauczyciel prezentuje uczniom slajdy, na których znajdują się ilustracje
przedstawiające fazy wzrostu roślin. Nauczyciel przeprowadza uczniów
przez wszystkie etapy hodowli rośliny – od momentu kiełkowania po jej
obumarcie. Każdy slajd jest omawiany przez nauczyciela:
Kiełkowanie to inaczej procesy, wewnątrz nasiona, które prowadzą do
pojawienia się siewki. Kiełkowaniu rośliny muszą towarzyszyć odpowiednie
warunki, są to min. odpowiednia temperatura, wilgotność. Pojawienie się
korzenia – siewki kończy etap kiełkowania.
Rośliny na tym etapie w bardzo szybkim tempie osiągają swoją wysokość.
Okres w którym wytwarzają się kwiaty.
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4
Ciekawostka:
Istnieją rośliny, które wytwarzają kwiaty tylko raz w życiu. Takie rośliny
noszą nazwę: monokarpicznych.
.
Służy podtrzymaniu gatunku jak i jego rozprzestrzenieniu się.
Możemy wyróżnić rozmnażanie:
Bezpłciowe - czyli bez pomocy zarodników.
Płciowe - za pomocą komórek męskich i żeńskich. Skutkiem połączenia się
komórek jest zygota. Kolejnym etapem jest powstanie zarodka z którego
wyrasta nowy organizm.
Wegetatywne - nowe osobniki wykształcają się w bardzo dobrych
warunkach środowiskowych. Są to rośliny hodowlane. Polega na
oddzieleniu części (rozłogu, kłączy, cebul) rośliny, z której następnie
wyrasta nowa.
W jaki sposób może odbywać się rozsiewanie?
Rozsiewanie odbywa się przez:
 wiatr,
 wodę,
 zwierzęta,
 ludzi,
 same.
Fotosynteza odbywa się w zielonych częściach rośliny. Są to głównie
liście, łodyga. Fotosynteza dostarcza środowisku tlen oraz związki
organiczne. Rośliny, w których tworzy się proces fotosyntezy nazywane są
fotoautotrofami. Fotosynteza to nic innego jak sposób odżywiania się
roślin. Jest to synteza słabo złożonych związków organicznych z wody i
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5
dwutlenku węgla przy udziale światła.
 Następnie nauczyciel pokazuje uczniom film przedstawiający fazy
wzrostu rośliny.
 Na koniec lekcji uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne: z
rozrzuconych obrazków przedstawiających fazy życia rośliny,
muszą ułożyć je w odpowiedniej kolejności- od kiełkowania po
obumarcie.
3) Podsumowanie:
 Powtórzenie wiadomości omawianych na lekcji.
 Ocena zaangażowania uczniów, ich aktywności na lekcji.
 Uporządkowanie miejsca pracy.
Zadanie domowe
Przygotuj szkic rośliny (korzeń, łodyga, liście, kwiatostan) nazywając
poszczególne elementy rośliny. Opisz funkcje korzenia.
Środki dydaktyczne






Podręcznik
Encyklopedia
Komputer
Tablica interaktywna
Specjalny pisak
Roślina doniczkowa
Metody nauczania
 Pogawędka
 Ćwiczenie
 Rozmowa kierowana
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6
 Obserwacja
Formy pracy
 Praca indywidualna
 Praca w grupie
 Rozmowa kierowana
Zadanie dla chętnych:
Stwórz własną kolekcję roślin - zielnik. Uważaj przy kolekcjonowaniu, aby do zielnika nie
trafiły rośliny objęte ochroną!
Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Download