Opisu stanu istniej*cego i mo*liwych kierunków modernizacji uk*adu

advertisement
ENERGOTHERM
C o n s u l t i n g Sp. z o.o.
Opisu stanu istniejącego i możliwych kierunków
modernizacji układu cieplnego miasta Włoszczowa
Definicje
•
•
•
•
•
Źródło ciepła – obiekt techniczny wyposażony w urządzenia służące do zamiany energii chemicznej zawartej w
paliwie , w energię użytkową w postaci ciepłej wody. W układach ciepłowniczych korzystnym jest jednoczesne
wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych. Podstawowymi paliwami możliwymi do
wykorzystania w ciepłowniach są : węgiel, gaz ziemny, gaz skroplony, oleje opałowe , biomasa. Często podstawowe
źródła ciepła są wspierane przez układy OZE( odnawialne źródła energii) oparte o energię słoneczną , oraz o
zespoły kogeneracyjne oparte o gaz.
Sieć ciepłownicza – zespół urządzeń i instalacji służących do przesyłania ciepła pomiędzy źródłem ciepła a węzłami
ciepłowniczymi . Składa się z rurociągów przesyłowych, oraz komór wyposażonych w zawory. Wyróżnia się sieć
ciepłowniczą na wysokich parametrach oraz lokalne sieci na niskich parametrach łączące węzły z kolejnymi
odbiorcami.
Węzły cieplne –zespół urządzeń i instalacji do zamiany ciepła dostarczanego przez sieć ciepłowniczą ( o wysokich
parametrach ) na ciepło o parametrach wymaganych przez instalacje poszczególnych odbiorców. Węzły ciepła
regulują również ilość dostarczanego ciepła do odbiorców końcowych. Węzły mogą dostarczać ciepło do
pojedynczego odbiorcy jak i ich grupy.
Zamówiona moc cieplna – maksymalna ilość ciepła dostarczana do konkretnego odbiorcy i zamówiona przez
niego. Wyliczana jest najczęściej dla temperatury zewnętrznej -200C. Ma zapewnić w obiekcie komfort cieplny,
odpowiednie parametry ciepłej wody użytkowej, o także uwzględniać wszystkie straty występujące na przesyle.
Suma mocy cieplnych zamówionych przez poszczególnych odbiorców oraz strat tej mocy na przesyle, stanowi moc
cieplną zamówioną w źródle ciepła. Za zamówioną moc cieplną wnoszona jest ryczałtowa opłata stała, i odpowiada
ona zobowiązaniu dostawcy ciepła do dostarczenia w każdej chwili, jej w zamówionej wielkości. Decyduje w
znacznej mierze o zamierzeniach inwestycyjnych dostawców ciepła, zarówno źródła ciepła, jak i jego dystrybutora,
poprzez właściwy dobór parametrów i struktury poszczególnych urządzeń.
Opłata za ciepło i jego przesłanie –opłata za wytworzenie ( dla źródła ) i jego przesłanie ( dystrybutor ) ciepła.
Opłata jest uzależniona od ilości ciepła pobranej w danym okresie, najczęściej miesiącu, i jest opłatą zmienną(
stała jest wielkość GJ/zł. W jej skład wchodzą przede wszystkim koszty eksploatacyjne takie jak ceny paliw , ceny
energii elektrycznej (praca pomp) , straty ciepła.
Źródła ciepła
Zestawienie kotłów funkcjonujących w Stolbud S.A.
Moc
Moc
Sprawność Sprawność
Rok
Rok
Sprawność oczekiwana
nominalna osiągana nominalna osiągana
produkcji modernizacji
%
MW
MW
%
%
Typ kotła
Paliwo
WR-10
miał
1974
WLM-2,5 M
miał
1967
Weiss TU 3,15
biomasa
Weiss TU 2,5
biomasa
11,63
9,5
79
70
85
2,50
3,8
76
82
85
1998
3,15
3,15
79
79
80
1995
2,50
2,5
78
78
80
2009
18,95
Informacja dotycząca kotłów zainstalowanych w kotłowni szpitalnej
Kotłownia szpitalna potencjalnie może współpracować z siecią ciepłowniczą i
aktualnie jest wykorzystywana sporadycznie do zasilania szpitala .Kotłownia jest
wyposażona w trzy kotły zasilane olejem opałowym o mocach nominalnych
odpowiednio 2,3 MW typu Turbomat RNHD oraz dwie jednostki o mocy 1,96 MW
typu Turbomat RN. Spodziewana sprawność 95%. Pierwsza jednostka jest kotłem
wodnym, dwie pozostałe to jednostki parowe . Jednostki sprawne , pod dozorem
UDT. Istnieje możliwość dostosowania jednostek do spalania gazu ziemnego
Moc zamówiona
Zestawienie obciążeń mocą zamówioną i odebraną źródła ciepła przez miasto
Moc zamówiona MW
Moc max. odebrana MW Moc średnia odebrana MW
XII 2010
8,2
7,8
5,3
I 2011
8,2
6,9
4,5
II 2011
8,2
7,8
4,9
XII 2011
8,2
6,8
3,7
I 2012
8,2
7,9
4,3
II 2012
8,2
8,0
5,2
XII 2012
8,2
7,0
4,6
I 2013
7,8
6,8
4,7
II 2013
7,8
6,5
4,2
Moce zamówione Stolbud S.A.
Rok
Moc zamówiona MW
2009
8.0
2010
8,0
2011
6,3
2012
5,5
2013
4,8
2016-prognoza
4,0
Zużycie ciepła
Lata
2009
2010
2011
2012
Stolbud GJ
47331
54515
49883
51786
Miasto GJ
70009
79279
73454
73336
Miasto %
59,7
59,3
59,6
58,6
Zestawienie mocy kotłów i mocy
zamówionych
1
2
Weiss TU 2,5
3
4
5
6
7
Weiss TU 3,15
8
9
10
11
12
13
WLM 3,8 M
14
15
16
17
18
19 MW
WR-10
MW
aktualnie
STOLBUD
M
I
A
S
T
MW
O
przyszłość
MW
Normy emisyjne
Wymagania emisyjne kotłów opalanych biomasą ( mg/m3u)
wymagania
aktualnie
wymagania po
01.01.2016
badania na
emiterze
pył
<630
<200
104,6
SOx
<800
<800
7,9
NOx
<400
<400
308,2
Wymagania emisyjne kotłów opalanych węglem ( mg/m3u )
wymagania
aktualnie
wymagania po
01.01.2016
badania na
emiterze
pył WR-10
<400
<100
pył WLM 3,8 M
<700
<200
SOx
<1500
<1500
974,9
NOx
<400
<400
308,5
250,1
Prawo energetyczne
Art.17. Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze
województwa w zakresie określonym w art.19 ust.5 oraz bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i
paliwa z polityką energetyczną państwa.
Art.18. 1 Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną , ciepło i paliwa gazowe
należy :
1)planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań
zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.
Art.19. 1. Wójt( burmistrz , prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło ,
energię elektryczną i paliwa gazowe , zwane dalej „projektem założeń”.
2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na
trzy lata.
3. Projekt założeń powinien określać :
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe;
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła , energii elektrycznej i paliw gazowych;
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem
energii elektrycznej i ciepła wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła
użytkowego wytwarzanego w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych.
3a) możliwość stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej.
Taryfy w prawie energetycznym
Art.21.1 Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania
konkurencji realizuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki , zwany dalej „Prezesem URE”
Art.23.2 Do zakresu działania Prezesa URE należy:
2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod
względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44,45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie
kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i
stawek opłat w taryfach
Art. 44.1. Przedsiębiorstwo energetyczne, zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz
eliminowanie subsydiowania skrośnego, jest obowiązane prowadzić ewidencję księgową w sposób
umożliwiający odrębne obliczanie kosztów i przychodów, zysków i strat……….
Art.45.1 Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii stosownie do
zakresu wykonywanej działalności gospodarczej , o której mowa w art.32 ust.1 ; taryfy należy
kalkulować w sposób zapewniający :
1)pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w
zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi i
energią oraz magazynowania , skraplania lub regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym
zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność;
2)pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów przesyłowych i dystrybucji w
związku z realizacją ich zadań
3)ochroną interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.
Taryfa B-1, struktura kosztów
%
zł/GJ
Straty przesyłu
54,16
5,87
Koszty PGKiM
25,65
2,78
Podatki i dzierżawy
20,19
2,19
Magistrale WP -straty
Rok
2010
2011
2012
GJ/rok
GJ/rok
GJ/lato GJ/lato GJ/lato
GJ/rok węzły
% strat
% strat
wejście
straty
wejście węzły straty
79278
64209 15069 19,0 4959 2444 2515 50,7
73454
58058 15396 21,0 5881 2622 3259 55,4
73331
59052 14279 19,5 5303 2775 2528 47,7
Modernizacja magistrali
napowietrznej
Nakłady inwestycyjne
zł
1150000
Straty ciepła
GJ
14914,7
Straty ciepła
zł/rok
456388,8
Ograniczenie strat
zł/rok
152129,6
Stopa dyskonta
%
10
NPV
zł
526,4
Koszty ciepła -Taryfa B-1
żródło ciepła
sieć
Koszty Koszt na
STOLBUD przesylowa ciepłociągu węźle
Moc zamówiona zł/MW/rok
9745
2465
12210
Ciepło
zł/GJ
30,6
10,4
41
Szpital jako odbiorca
GJ/rok
% udziału szpital
cwu
GJ/rok
MW zam.
miasto % udziału
szpital
cwu
Rok
GJ/rok
szpital
GJ/rok
węzły
MW zam.
miasto
%
udziału
2010
11587
64209
18,0
620
2444
25,4
1,5
8,2
18,3
2011
10072
58058
17,3
477
2622
18,2
1,5
8,2
18,3
2012
10634
59052
18,0
441
2775
15,9
1,5
8,2
18,3
Taryfa ciepła dla odbiorców zasilanych z
węzłów eksploatowanych przez PGKiM
%
zł/GJ
koszty Stolbud
57,5
30,6
koszty magistrala
17,1
9,1
Straty przesyłu PN
3,8
2,0
Koszty PGKiM
18,6
9,9
Podatki i dzierżawy
3,0
1,6
100
53,2
Magistrale NP- straty
2010
2011
2012
średnia
strata % strat
otrzymano sprzedano otrzymano sprzedano otrzymano sprzedano otrzymano sprzedano
Brożka 25
Armii Krajowej
Brożka 16
Brożka 3
Broniewskiego 4
4923
5225
8347
4764
11827
4743
4992
7448
4449
10474
4090
4749
6921
4051
10103
3910
4537
6543
3684
9036
3801
4641
7386
4316
10594
3532
4378
6790
3854
9419
4271
4872
7551
4377
10841
4062
4636
6927
3996
9643
210 4,9
236 4,8
624 8,3
381 8,7
1198 11,1
Wykorzystanie węzłów
Węzeł cieplny
Moc zam.
c.o.
Moc zam.
c.w.u.
Moc
Moc
nom.
zamówiona
węzła
%
obciążenia
Armii Krajowej
(PGKiM)
0,41
0,160
0,57
1,24
45,6
Brożka 25 (PGKiM)
0,36
0,148
0,51
1,50
33,9
Brożka 16 (PGKiM)
0,90
0,080
0,98
1,69
58,0
Brożka 3 (PGKiM)
0,64
0,64
1,00
64,0
Broniewskiego 4
(PGKiM)
1,40
1,40
2,60
53,7
Hala Sportowa (PGKiM)
0,25
0,25
0,78
32,4
Koszty ciepła -Taryfa B-3
żródło ciepła
sieć
Koszt wg. Koszt na
STOLBUD przesylowa taryfy B-3 węźle
Moc zamówiona zł/MW/rok
9745
5169
14914
Ciepło
zł/GJ
30,6
22,6
53,2
Energochłonność
powierzchnia m2 zużycie GJ/m2
Żeromskiego 17
2134
0,60
Wiśniowa 17
860
0,58
Brożka 1
794
0,55
Brożka 16
885
0,54
Brożka 3
941
0,53
Brożka 2
907
0,50
Brożka 8
1056
0,49
Brożka 7
1058
0,46
Brożka 22
2265
0,44
818
0,44
Brożka 6
1060
0,43
Brożka 5
914
0,42
Broniewskiego 10
885
0,38
Wiśniowa 15
860
0,37
Broniewskiego 11
860
0,37
1547
0,36
Broniewskiego 1
848
0,36
Broniewskiego 2
848
0,34
Broniewskiego 9
885
0,34
Broniewskiego 12
885
0,34
Armii Krajowej 1
2614
0,33
Broniewskiego 5
1552
0,33
Broniewskiego 13
885
0,32
Brożka 12
885
0,31
Brożka 15
885
0,31
Brożka 26
2796
0,31
Brożka 11
885
0,30
Armii Krajowej 2,3
6294
0,30
Broniewskiego 3
1552
0,30
Broniewskiego 6
1554
0,30
Broniewskiego 8
2178
0,30
Brożka 10
892
0,29
Brożka 27
3321
0,29
Brożka 17
2927
0,28
Broniewskiego 4
1513
0,28
Brożka 24
1550
0,26
Brożka 25
1422
0,22
Wiśniowa 13
Brożka 23
Wnioski
- ciepłownia Stolbudu wymaga modernizacji do
01.01.2016 rok, w szczególności kocioł WR-10
zapewniający potrzeby miasta
- w ciągu 2-3 lat we Włoszczowie będzie dostępny gaz ,
konkurencyjny cenowo ,jako alternatywne źródło ciepła
w stosunku do istniejącego układu
- istnieje realna możliwość odłączenia się Szpitala od
istniejącej sieci cieplnej
- ciepłownia Szpitala jest w stanie zabezpieczyć potrzeby
miasta , po modernizacji i ewentualnym zainstalowaniu
dodatkowego kotła lub silnika gazowego
Ceny ciepła – nowe kotły
Źródło+ WP*
PGKIM
Razem
Aktualnie Stolbud
53,2
14,7
67,9
Modernizacja Stolbud
58,6
14,7
73,3
Ciepłownia gazowa **
50,3
12,4
62,7
*cena ciepła na węzłach ciepłowniczych uwzględnia straty ciepła na magistrali
** przy nakladach inwestycyjnych rzędu 2,5 mln. zł
ENERGOTHERM
C o n s u l t i n g Sp. z o.o.
Dziękujemy za uwagę
Download