Umowa o Obsługę Prawną

advertisement
Załącznik nr 2 – wzór Umowy o Obsługę Prawną
Umowa o Obsługę Prawną
W dniu ............................roku pomiędzy :
Gminą Łambinowice - Urząd Gminy w Łambinowicach z siedzibą 48-316 Łambinowice, ul.
Gen. Zawadzkiego 29,
NIP:753-23-91-051,
Reprezentowaną przez Wójta Gminy Łambinowice Tomasza Karpińskiego, zwaną dalej
Zamawiającym
a
......................................................................................................................................................,
reprezentowaną/ym.............................................................................. zwaną/ym dalej
Wykonawcą
W rezultacie dokonania wyboru oferty w ramach zapytania ofertowego została zawarta
umowa o następującej treści::
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na jego rzecz stałej
obsługi prawnej Urzędu Gminy w Łambinowicach, Rady Gminy Łambinowice na
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych
/Dz.U.2016.233j.t./,
2. Kompleksowa obsługa prawna obejmuje w szczególności:
1) Świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982r.
o radcach prawnych /Dz.U.2016.233.j.t./
2) Stałe doradztwo prawne,
3) Udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych,
4) Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych,
5) Obsługa prawna sesji rady gminy i komisji,
6) Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych na potrzeby wójta
gminy, pracowników, radnych,
7) Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez
gminę,
8) Opiniowanie projektów umów, porozumień, statutów, regulaminów,
9) Działanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i innymi organami we
wszystkich sprawach \, w których stroną jest zamawiający,
10) Opracowywanie pism wymagających argumentacji prawnej,
11) Opracowywanie pism przesądowych,
12) Udział w negocjacjach,
13) Pomoc przy windykacji należności,
14) Bezpłatne porady prawne mieszkańcom gminy Łambinowice jeden raz
w miesiącu,
15) Wykonywanych innych czynności zleconych przez wójta
3. Obsługa prawna wykonywana będzie w siedzibie Zamawiającego przez osobę
posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata 2 dni w
tygodniu w godzinach od 8.00 do 15.30 lub zgodnie z zapotrzebowaniem
zamawiającego.
4. Zmiana dni świadczenia usług prawnych wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.
5. Dodatkowo Wykonawca będzie świadczył bezpłatne porady prawne mieszkańcom
gminy jeden raz w miesiącu, według kolejności zgłoszeń.
6. Strony ustalają, że stały kontakt między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie
utrzymywany przy użyciu ogólnodostępnych Środków przekazu, tj. telefonu, faxu,
poczty elektronicznej.
1. Czynności
obsługi
§ 2.
prawnej
wykonywać
będzie
radca
prawny/adwokat:…………………………………………………
2. W przypadku nieobecności wskazanego radcy prawnego/adwokata Wykonawca na
własny koszt winien zapewnić Zamawiającemu zastępstwo innego radcy prawnego/
adwokata o nie gorszych kwalifikacjach.
3. Do wykonywania czynności procesowych Zamawiający udzieli Wykonawcy
pełnomocnictwa procesowego, które obejmuje upoważnienie do dalszego zastępstwa.
§3
.
1. W celu zabezpieczenia interesów zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Zapewnienia Zamawiającemu pierwszeństwa w obsłudze prawnej przed
wszystkimi innymi osobami, z którymi Wykonawca nie zawarł umów o
obsługę prawną.
2) Nie przyjmowania zleceń od osób pozostającyh w sporze z Zamawiającym (w
przypadku powstania sporu Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia
obsługi prawnej innym radcom, a kosztami obciąży Wykonawcę);
2. Zamawiający zobowiązany jest w swojej siedzibie udostępnić wykonawcy
pomieszczenie z telefonem a także posiadane przez siebie materiały, oprogramowanie,
literaturę oraz urządzenia umożliwiające świadczenie pomocy prawnej.
§4.
1. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszelkie informacje otrzymane od Zamawiającego
w związku z wykonaniem umowy.
2. Wykonawca obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych
/Dz.U.2016.233 j.t./ oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11
grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
radców prawnych /Dz.U………………….
§5.
1. Za wykonanie czynności w §1 Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie
ryczałtowe. Na dzień zawarcia niniejszej umowy wynagrodzenie to wynosi …….zł
netto (słownie:…………………………….zł 00/100 netto) + podatek VAT w
obowiązującej stawce tj. …..%.
2. Należności o których mowa w ust. 1 wypłacane będą Wykonawcy za każdy miesiąc
kalendarzowy obowiązywania umowy po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury
VAT i stwierdzeniu przez Zamawiającego, że czynności z zakresu obsługi prawnej
zostały w danym miesiącu wykonane prawidłowo i terminowo.
3. Kwoty należne wykonawcy zostaną przekazane na jego rachunek bankowy w terminie
7 dni od doręczenia faktury VAT.
§6.
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia
2017r. (12 miesięcy).
§7.
1. Wykonawca nie może powierzyć obowiązków wynikających z niniejszej umowy innej
osobie aniżeli wymienionej w §2 ust. 1 niniejszej umowy (radcy
prawnemu/adwokatowi) bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem w §2 ust. 2
niniejszej umowy.
2. Wykonawca może przenieść swoje wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej
umowy wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
§ 8.
1. W okresie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia skutkującego na koniec miesiąca.
2. W razie rozwiązania umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy i
pokryje wydatki związane z umową do momentu zaprzestania czynności przez
Wykonawcę.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku gdy Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w wykonywaniu
zobowiązań wynikających z umowy.
§ 9.
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 10.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Zamawiający
Wykonawca
Download