Część 1

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
w ramach Projektu ,,Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS”
(oznaczenie sprawy: PN/07-2014/POIŚ)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-045/08-00 zawarta w dniu 30 stycznia 2012r. Projekt
POIS.13.01.00-00-045/08 realizowany w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Priorytet XIII Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013
Zamówienie składa się z pięciu części:
Część 1 – Dostawa spektrometru masowego
Część 2 – Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa makrobiologicznego
Część 3 – Dostawa stacji fermentorowej
Część 4 – Dostawa spektrometru FTIR z mikroskopem
Część 5 – Dostawa zestawu wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej
Wymienione urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz
nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu
zamówienia.
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Część 1 – Dostawa spektrometru masowego
Parametry użytkowe systemu wymagane przez Zamawiającego
Proteomika: identyfikacja białek metodą fingerprintingu, sekwencjonowanie peptydów i białek. Analiza proteomiczna z wykorzystaniem metody ETD. Analiza posttranslacyjnych modyfikacji białek.
Oddziaływania niekowalencyjne białek tzw. non-denaturing mass spectrometry: analiza mas natywnych białek jak i kompleksów białkowych w formie: białko-białko, białko(enzym)-substrat, białkośrodowisko (woda sole cukry betainy itp), białko-ligand. Dysocjacja (denaturacja MS) kompleksów białkowych z wykorzystaniem zmiennej (liniowo lub skokowo) energii kolizji (collision energy) możliwość określania trwałości kompleksów. Zakres analizowanych mass do kilkuset kDa. System powinien być wyposażony w systemy chromatograficzne pozwalające na rozdziały kompleksów
białkowych w natywnych jak i denaturujących warunkach, z możliwością podłączony do spektrometru mas, jak i w formie wolnostojącej.
Lipidomika: analiza lipidów izobarycznych, glikolipidy, fosfolipidy, sfingolipidy. Analizy strukturalne (przez różnego rodzaju fragmentacje) w/w typów związków.
Polisacharydy, oligosacharydy i lipopolisacharydy: Określanie wielkości powtarzających się podjednostek w lipopolisacharydach, Lipid A (analiza fragmentacyjna lipidów A badanie dystrybucji
kwasów tłuszczowych), analizy strukturalne poli- i oligosacharydów.
Wyznaczanie mas cząsteczkowych z dokładnością pozwalających na jednoznaczne określenie wzoru sumarycznego możliwie największych molekuł.
Nazwa urządzenia/ podzespołu
1. System ultraefektywnej
chromatografii cieczowej
1.1. Detektor UV-VIS
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ilość rozpuszczalników: do czterech – wybór do dwóch rozpuszczalników do pracy w opcji gradientowej.
Zintegrowane, automatyczne i programowalne przemywanie uszczelek tłoków.
Efekt ‘carry-over’ (przeniesienia substancji z poprzedniego nastrzyku) mniejszy od 0,005%.
Zapewnienie odgazowania próżniowego.
Kondycjonowanie rozpuszczalników: proces odgazowania próżniowego – sześciokanałowy odgazowywacz próżniowy.
Ciągła automatyczna kompensacja ściśliwości rozpuszczalników.
Pompa powinna być wyposażona w zintegrowane automatyczne zawory wlotowe.
Zakres przepływu operacyjnego : 0,01 l/min (mikrolitrów/minutę) do 2 ml/min (mililitrów/minutę) bez podziału przepływu z inkrementem 0.001 ml.
Precyzja przepływu: nie mniejsza niż 0.1% RSD; dokładność przepływu: nie gorsza niż ± 1%.
Całkowita objętość martwa łącznie z autosamplerem (Dead Volume): mniejsza niż 100 l (mikrolitrów).
Maksymalne ciśnienie robocze: nie gorsze niż 18 000 psi.
Autosampler przystosowany do obsługi różnych rodzajów płytek włączając w to płytki 96 dołkowe.
Zakres nastrzykiwanych objętości: 0,1  50 l w konfiguracji standardowej z możliwością rozszerzenia do 1000 l przy zastosowaniu opcjonalnych pętli.
Termostatowanie prób: 4 40oC programowalne z przyrostem 0.1oC.
Termostatowanie kolumn: 5oC powyżej temperatury otoczenia do 90oC z przyrostem 0.1oC.
Zapis historii kolumny przy użyciu mikrochipa.
Kontrola i diagnostyka systemu z poziomu komputera.
1. Zakres długości fali nie mniejszy niż od 190 nm do 700 nm.
2. Rejestracja 2 chromatogramów jednocześnie dla 2 wybranych długości fali.
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
3. Dokładność długości fali nie gorsza niż ± 1 nm.
4. Odtwarzalność ± 0.25 nm.
5. Szum nie większy niż 6.00 x 10-6 AU, dryft ≤ 5 x 10-4 AU/h.
6. Szerokość wiązki nie gorsza niż 5 nm.
7. Liniowość ≤ 5% do 2 AU dla propyloparabenu przy 257 nm.
8. Rutynowa autodiagnostyka elektroniki i optyki.
9. Cela pomiarowa: Długość drogi optycznej: 10 mm, objętość celi: 500 nl.
10. Praca w zakresie przepływu od 10 do 2000 l/min.
11. Szybkość próbkowania: do 80 Hz.
1.1a. Detektor RI (Refractive Index)
Detektor Refraktometryczny
1. Zakres współczynnika załamania światła: nie mniejszy niż od 1 do 1.75
2. Zakres Szumu: mniejszy/równy (≤) +/- 1.5 x 10-9 RIU, dryft: mniejszy/równy (≤) 2.0 x 10-7 RIU/h.
3. Zakres przepływu: nie mniejszy niż od 0.05 ml/min do 2.0 ml/min.
4. Źródło światła: LED 870 nm.
5. Cela pomiarowa: objętość celi pomiarowej nie większa niż 1,5 mikrolitra (ul).
6. Wewnętrzna objętość układu optycznego od punktu wlotowego do celi pomiarowej: nie większa niż 15 mikrolitrów (ul).
7. Szybkość próbkowania: do 80 Hz.
8. Pełna diagnostyka z poziomu oprogramowania.
1.2. Wymagane dodatkowe elementy
systemu chromatograficznego
Kolumny do ultraefektywnej chromatogafii cieczowej:
 kolumna chromatograficzna o długości 150 mm, średnicy 2.1 mm oraz średnicy ziarna 1.7 µm (mikrometra) z grupami funkcyjnymi C4. Dodatkowo
odpowiednia tzw. Guard Column.
 trzy kolumny chromatograficzne o długości 150 mm, średnicy 2.1 mm oraz średnicy ziarna 1.7 µm (mikrometra) z grupami funkcyjnymi C8. Dodatkowo
odpowiednia tzw. Guard Column.
 trzy kolumny chromatograficzne o długości 150 mm, średnicy 2.1 mm oraz średnicy ziarna 1.7 µm (mikrometra) z grupami funkcyjnymi C18. Dodatkowo
odpowiednia tzw. Guard Column.
 kolumna chromatograficzna – sito molekularnej (SEC) do analizy białek w warunkach natywnych w systemie ultraefektywnej chromatografii cieczowej,
zakres rozdziału nie mniej niż 10 000 Da – 400 000 Da. wraz z tzw. Guard Column. Dodatkowo, standardy białkowe dedykowane do kolumny SEC.
 kolumna chromatograficzna – sito molekularnej (SEC) do analizy białek w warunkach natywnych w systemie ultraefektywnej chromatografii cieczowej,
zakres rozdziału nie mniej niż 1 000 Da – 80 000 Da. wraz z tzw. Guard Column. Dodatkowo, standardy białkowe dedykowane do kolumny SEC.
 kolumna chromatograficzna – sito molekularnej (SEC) do analizy białek w warunkach natywnych w systemie ultraefektywnej chromatografii cieczowej,
zakres rozdziału nie mniej niż 100 000 Da – 1 500 000 Da. wraz z tzw. Guard Column. Dodatkowo, standardy białkowe dedykowane do kolumny SEC.
 pięć kartridży typu „On-Line Desalting Column”
Materiały zużywalne:
 10 litrów – metanol – jakość LC/MS
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia




Akwizycja i przetwarzanie danych LC
1.
2. System wysokosprawnej
chromatografii cieczowej
dedykowanej do pracy z białkami
1.
2.
3.
4.
10 litrów- iso-propanol - jakość LC/MS
10 litrów - acetonitryl - jakość LC/MS
0,5 litra - kwas octowy - jakość LC/MS
20 litrów – woda - jakość LC/MS
Jednostka komputerowa dla oprogramowania kontrolno – diagnostycznego oraz akwizycji danych i ich opracowywania umożliwiającego pracę systemu
ultraekfektywnej chromatografii cieczowej jako samodzielnego systemu chromatograficznego niezależnie od systemu wysokorozdzielczej spektrometrii
mas.
- Procesor osiągający, co najmniej 5700 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego
wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
- pamięć RAM min. 4GB
- dysk twardy: min. 1000GB
- napęd optyczny: DVD+/-RW Drive
- zintegrowana karta LAN Gigabit Ethernet
- dodatkowa karta LAN Gigabit
- porty USB w tym co najmniej cztery USB 3.0
- system operacyjny: dostosowany wymogami do oferowanego systemu, sugerowany PL Windows 7 SP1 Professional 64-bit lub równoważny
- mysz optyczna, klawiatura, monitor 24”
- gwarancja 3 lata Next Business Day, on-site
2. Oprogramowanie do kontroli, diagnostyki, akwizycji danych i ich opracowywania umożliwiające pracę systemu ultraekfektywnej chromatografii cieczowej
jako samodzielnego systemu chromatograficznego niezależnie od systemu wysokorozdzielczej spektrometrii mas.
Zakres przepływu od 0,001 do 25 ml/min w trybie gradientowym.
Całkowicie bio-obojętne oraz nie wchodzące w reakcję z próbką kanały przepływu zapewniają spójność analityczną białek.
Możliwość podawania do czterech roztworów jednocześnie na kolumnę chromatograficzną.
Kontrolowane programowo podawanie próbki w zakresie 10μl – 150 ml przy użyciu Superpętli lub w nieograniczonych ilościach przy użyciu pomp
zintegrowanych wraz z systemem.
5. Detektor UV z jednoczesnym pomiarem 3 długości fal z zakresu 190-700nm, z zastosowaniem zaawansowanej technologii światłowodów, które zapobiega
nagrzewaniu się kapilary przepływowej monitora UV oraz gwarantujący niski poziom szumów tła. Źródło światła: lampa ksenonowa.
6. Pomiar przewodności w zakresie od 1μS/cm do 999.9ms/cm w celu kontrolowania separacji metodą wymiany jonowej.
7. Ciśnieniowe czujniki monitorujące przekroczenie zadanego limitu ciśnienia wraz z tzw. ‘flow restrictor’.
8. Zawór dozujący/iniekcyjny wraz z pętlą 0.5 ml.
9. Zawór kolumn ze zintegrowanym obejściem pozwalający na podłączenie do 5 kolumn wraz z czujnikami ciśnienia w zaworze kolumn mierzącymi ciśnienie
przed oraz za kolumną.
10. Zawór wejściowy buforów umożliwiający podłączenie do 4 buforów wraz z programowym sterowaniem wyboru buforów.
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
11. Zawór wyjściowy umożliwiający przełączenie wyjścia próbki pomiędzy kolektorem frakcji, ściekami a pojedynczym wyjściem.
12. System ciągłego mycia pomp „backwash” pozwala na ciągłą pracę z roztworami o wysokim zasoleniu (stężenie soli powyżej 1M).
13. Zawór miksera pozwalający na obejście miksera oraz filtra przy podawaniu przez pompę próbki w celu ochrony wrażliwych białek przed działaniem sił
zewnętrznych.
14. Czujniki pęcherzy powietrza umieszczone w liniach buforów oraz próbki zapobiegające pojawianiu się pęcherzy powietrza w liniach lub pracy ‘na sucho’.
15. Wbudowany czujnik temperatury systemu.
16. Dynamiczne mieszadło zapewnia najwyższą dokładność oraz precyzję w formowaniu gradientów wraz komorą mieszania optymalizującą formowanie
gradientów.
17. Kolektor frakcji pozwalający na zbieranie próbek do 96 dołkowych płytek, probówek Eppendorf oraz do probówek o pojemności: 3, 8, 15 ml oraz 50 ml, a
także płytek głębokodołkowych (deep-well plates) do 5ml/dołek. Kolektor powinien posiadać:
- automatyczne rozpoznawanie typu użytego statywu (zapobiega przepełnieniu)
- system kontroli kropel zapewniający pracę bez zachlapań
- kolektor powinien być wyposażony w kasety na płytki wielodołkowe (2-pak x 1)
- kolektor wyposażony w kasety na probówki o pojemności 8 ml (2-pak x 3)
18. Zestaw akcesoriów zawierający uchwyty kolumn (5x) 10-50 mm, zestaw do odgazowania wężyków, zaciski kolumn 10-21mm, pętlę próbki 50 ul oraz
zestaw elementów do codziennej pracy (łączniki, końcówki, kapilary, wężyki, zapasowe filtry on-line – x 10, tzw. gilotynę do wężyków)
19. Funkcje oprogramowania: oprogramowanie pozwalające na pełną automatyczną kontrolę procesów chromatograficznych w tym: oprogramowanie
pozwalające na łatwe programowanie przebiegów z poszczególnych faz, dostarczające użytkownikowi podpowiedzi oraz gotowe wzorce dotyczące metod
oczyszczania; zbieranie piku frakcji w zależności od punktu odcięcia krzywej lub od kąta nachylenia (lub kombinacji obu parametrów); oszczędność czasu i
buforów podczas fazy wyrównywania oraz mycia kolumny z uwagi na fakt iż UV, pH, lub przewodniość może być użyta do monitorowania poziomu
wyrównoważenia kolumny; programowalna objętość opóźnienia pomiędzy monitorem UV a wyjściem kolektora frakcji pozwalająca na płynną korelację
piku do frakcji w zależności od użytych wężyków i kolumn; rozbudowane śledzenie parametrów z zastosowaniem do 99 przebiegów zamiennych w jednej
metodzie zdefiniowanych przez użytkownika; możliwość instalacji w sieci; zapisywanie, drukowanie oraz praca w środowisku sieciowym umożliwiająca
bezpośredni dostęp do analizatora z każdego komputera w sieci.
20. Jednostka sterująca wraz z odpowiednim systemem operacyjnym posiadająca oprogramowanie sterujące systemem chromatograficznym
21. Kolumny chromatograficznie:
 jonowymieniacze - kationit (pojemność min. 1 ml), anionit (pojemność min. 1 ml)
 wysokorozdzielcze sita molekularne o charakterze analityczno/preparatywnym, zakres rozdziału
- 5000 - 5000000 Da
- 1000 - 300000 Da.
3. LC interfejs i źródło jonów
1.


2.
Moduł do Jonizacji Pod Ciśnieniem Atmosferycznym (API) z metodami jonizacji:
rozpylanie w polu elektrycznym (‘elektrosprej’ - ESI) - jako standard.
możliwość równoczesnego zastosowania dwóch typów jonizacji ESI i APCI - jako standard.
Ortogonalna geometria źródła jonów.
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
3. Moduł źródła umożliwiający zastosowanie podwójnego nastrzyku elektrosprej za pomocą dwóch sond elektrosprej: sonda właściwa i sonda do
wprowadzania związku referencyjnego.
4. Moduł źródła umożliwiający zastosowanie podwójnego nastrzyku ‘nanosprej’ do nano przepływów (< 1 µl/min). Moduł ten powinien być wyposażony w
kamerę umożliwiającą obserwację spreju w czasie rzeczywistym na monitorze komputera.
5. Moduł pozwalający na stosowanie metody fragmentacji ETD – Electron Transfer Dissociation.
6. Możliwość jonizacji dodatniej i ujemnej.
7. Źródło jonów MALDI pracujące w warunkach wysokiej próżni (laser 2.5 kHz, oprogramowanie powinno umożliwiać kontrolę mocy impulsu laserowego,
źródło powinno być wyposażone w kamerę umożliwiającą obserwację miejsca naświetlanego ).
8. Oprogramowanie powinno umożliwiać przeprowadzenie analiz Maldi MS, Maldi MS/MS
9. Możliwość opcjonalnego zastosowania źródła (techniki jonizacji): APPI /APCI – fotojonizacja pod ciśnieniem atmosferycznym z jonizacją chemiczną
10. Zastosowanie zaworu odcinającego umożliwiającego czyszczenie elementów źródła jonów bez wyłączania systemu próżniowego.
11. Elektronicznie kontrolowane objętościowe przepływy gazów: desolwatacyjnego i omywającego stożek wprowadzający.
12. Wszystkie wartości napięć w źródle powinny być komputerowo zadawane i kontrolowane.
Komora kolizyjna
1.
2.
3.
4.
Wysokosprawny moduł z ogniskowaniem strumienia jonów na wejściu i wyjściu.
Energia kolizji kontrolowana cyfrowo .
Programowalne wartościami energii kolizji.
Wartości parametrów komory kolizyjnej powinny być programowalne w celu umożliwienia kumulacji jonów oraz ich selektywnego usuwania z komory.
Hybrydowy analizator Kwadrupolczas przelotu (TOF)
Kwadrupolowy filtr mas:
1. Wysokosprawny kwadrupolowy filtr mas z układami ogniskowania i przefiltrowania strumienia jonów – zakres mas jonowych do co najmniej 4000 Da.
2. Zakres mas jonowych dla filtra kwadrupolowego w opcji ‘non-resolving mode’ nie niższy niż od 20 do 16000 m/z.
Analizator mas czas przelotu ‘Time of Flight’:
1. Geometria ortogonalna źródła jonów.
2. Możliwość zbierania pełnych widm spektralnych z szybkością co najmniej 20 spektrów/sekundę.
3. Zakres analizowanych mas do co najmniej 20 000 m/z.
4. Rozdzielczość definiowana jako FWHM (Full Width Half Maximum- szerokość piku w połowie wysokości) w dodatnim i ujemnym trybie jonizacji do co
najmniej 40 000.
5. Napięcia elementów analizatora powinny być kontrolowane cyfrowo.
6. Liniowy zakres dynamiczny analizatora do 5 rzędów wielkości.
Detektor
1. Ultra szybki powielacz elektronowy z elektroniką typu ADC (analog-to-digital- converter)
2. Detektor musi pracować w trybie rejestracji jonów dodatnich i ujemnych
System wytwarzania próżni
Automatyczny system próżniowy składający się z bezolejowej/bezolejowych pompy/pomp próżni wstępnej oraz pomp turbomolekularnych chłodzonych
powietrzem. Proces wytwarzania próżni oraz wentylowania układu powinien być cyfrowo kontrolowany i sterowany komputerowo.
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Kontrola i Diagnostyka Systemu
Komputerowo (PC) kontrolowane parametry pracy, komunikacji i diagnostyki systemów ultraefektywnej chromatogafii cieczowej, oraz spektrometru mas –
jedna platforma programowa
Akwizycja, przetwarzanie danych MS
oraz archiwizacja danych
1.
2.
3.
4.
5.
Oprogramowanie
1.
2.
3.
Minimalna konfiguracja komputera do akwizycji danych MS:
 Procesor osiągający, co najmniej 7 900 punktyów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego
wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
 System operacyjny: dostosowany wymogami do oferowanego systemu LC-MS
 Pamięć RAM: co najmniej 12 GB
 Dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 2 TB
 Nagrywarka CD/DVD
 Dwa monitory LCD, podświetlenie LED, co najmniej 24”, o rozdzielczości 1920x1200 (format 16:10), wykonane w technologii IPS, posiadające złącze
DVI, klawiatura, mysz optyczna, dwie karty sieciowe
 Możliwość pracy w sieci LAN.
Konfiguracja komputera do opracowywania danych proteomicznych i metabolomicznych :
 Procesor osiągający, co najmniej 13 500 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego
wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
 System operacyjny: dostosowany wymogami do oferowanego systemu LC-MS
 Pamięć RAM: co najmniej 64 GB
 Dysk Twardy: co najmniej dwa dyski o pojemności nie mniejszej niż 2TB
 Nagrywarka CD/DVD
 Dwa monitory LCD, podświetlenie LED, co najmniej 24”, o rozdzielczości 1920x1200 (format 16:10), wykonane w technologii IPS, posiadające złącze
DVI, klawiatura, mysz optyczna, dwie karty sieciowe
 Możliwość pracy w sieci LAN.
Moduł do archiwizacji danych: Jednostka komputerowa z macierzą dysków o sumarycznej pojemności 20 TB z możliwością pracy w sieci z pozostałymi
komputerami obsługującymi system MS
Drukarka laserowa: Drukarka laserowa kolorowa, 1200x1200 dpi, karta ethernet – druk w sieci LAN, automatyczny druk dwustronny
Biurka/stoły laboratoryjne wraz fotelami do pracy przy komputerach: Dwa stoły laboratoryjne oraz dwa fotele ergonomiczne do pracy przy komputerach
Możliwość automatycznej kontroli i optymalizacji parametrów pracy analizatora oraz źródła jonów spektrometru mas.
System zbierania danych pozwalający na kompleksową i automatyczną analizę prób z następującymi funkcjami:
 pełny skan spektralny
 skanowanie produktów MS/MS (jonów fragmentacyjnych)
 warunkowe przełączenie trybu MS na MS/MS i odwrotnie
 Funkcje akwizycji: zbieranie danych spektralnych typu ‘continuum’ oraz ‘centroid’.
Oprogramowanie narzędziowe:
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia


oprogramowanie umożliwiające opracowywanie danych w zakresie analiz ilościowych
oprogramowanie umożliwiające opracowywanie i przeprowadzanie analiz zebranych danych pod kątem opracowań metabolicznych (Metabolic
Profiling).
 oprogramowanie do jakościowego i ilościowego porównywania i opracowywania serii danych dla badań biofarmaceutycznych
 kompleksowe oprogramowanie do opracowywania zebranych danych dla analiz proteomicznych: analiza ilościowa i jakościowa peptydów,
polipeptydów, białek w formie natywnej; charakterystyka post-translacynych modyfikacji, substytucje/mutacje, oraz pełny dostęp i przeszukiwane
białkowych baz spektralnych.
 oprogramowanie umożliwiające dekonwolucję widm spektralnych z wielokrotnie naładowanymi masami jonowymi i uzyskanych za pomocą techniki
jonizacji ESI do widm spektralnych z masami jonowymi o zerowym stopniu jonizacji.
4. Bezpłatny dostęp do uaktualnień oprogramowania w okresie gwarancyjnym
Dodatkowy osprzęt
Dodatkowy system zabezpieczenia
sieci elektrycznej
1. Butle gazowe wraz z reduktorami niezbędne do pracy spektrometru mas.
Zamawiający wymaga aby dzierżawa za butle opłacona była przez dostawcę przynajmniej za pierwszy rok użytkowania butli.
2. Układ pompy dwustrzykawkowej (oraz strzykawki) pozwalający na dozowanie niezależnie od systemu wewnętrznego spektrometru mas.
3. Stolik-wózek do chromatografu UPLC
4. Zestaw czterech przenośnych systemów cyfrowych do obróbki danych ze spektrometrii mass przez indywidualnych użytkowników o konfiguracji nie gorszej
niż: Procesor osiągający, co najmniej 3950 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego
wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php; 4 GB RAM, dysk twardy 256GB, 4 x porty USB 3.0; czytnik kart pamięci, system
operacyjny: dostosowany wymogami do oferowanych systemów LC-MS, sugerowany Windows 7 Professional 64-bit wersja polska lub równoważny,
gwarancja 3 lata NBD on site, mysz optyczna, instalacja pakietu Adobe Illustrator CS6 PL lub równoważnego, dysk min. 500GB w kieszeni zewnętrznej USB
3.0, karta WiFi, LAN Gigabitethernet (RJ45)
5. Dwa zestawy pipet automatycznych w zakresie od 0.5 l do 5 ml. zestawem końcówek i statywem na 6 pipet
Zalecany przez producenta systemu LC-MS dwa systemy podtrzymania napięcia ‘UPS’ zabezpieczający system MS wraz z dodatkowym osprzętem jak systemy
chromatograficzne LC.
Zasilanie spektrometru mas w
gazowy azot
Generator azotu o wydajności minimum 25 l/min. (litrów na minutę) i czystości azotu -minimum 95% bez zanieczyszczeń oleistych.
Wymagania dotyczące gwarancji i
serwisu
Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
Bezpłatny serwis gwarancyjny. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: maksymalnie 72h od momentu zgłoszenia usterki (podjęcie działań naprawczych).
Maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego.
W okresie zaoferowanej gwarancji dostawca świadczył będzie usługi serwisowe odnośnie zakupionego system w miejscu w którym system ten został zainstalowany. W
okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej
pracy sprzętu.
Serwis pogwarancyjny co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym.
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Po okresie gwarancyjnym w przypadku zaistnienia konieczności oraz na oddzielne zamówienie użytkownika, dostawca dostarczy lub zabezpieczy dostawę
części dla zakupionych systemów oraz świadczył będzie serwis pogwarancyjny w miejscu zainstalowania systemu.
1. Szkolenie instalacyjne przeprowadzone podczas instalacji urządzenia.
2. Szkolenie ogólne aplikacyjne dla co najmniej czterech (2+2) osób w ciągu co najmniej pięciu dni na miejscu instalacji lub jeśli to konieczne w miejscu
wyznaczonym przez dostawcę, wraz z prezentacją parametrów użytkowych systemu wymaganych przez Zamawiającego.
3. Szkolenie aplikacyjne specjalistyczne dla co najmniej dwóch osób wciągu co najmniej pięciu dni na miejscu instalacji. Szkolenie w zakresie analiz
niekowalencyjnych kompleksów białkowych (non-denaturing mass-specrometry).
Szkolenie
Termin dostawy
4 miesiące od daty zawarcia umowy
Część 2 – Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa makrobiologicznego
Nazwa aparatu
Komora laminarna z pionowym
przepływem powietrza II klasy
bezpieczeństwa
Parametr / funkcja – wymagane przez Zamawiającego
nazwa
Wyposażona w dwa filtry HEPA
Szerokość robocza komory
wymiar
o skuteczności 99,997% dla cząsteczek 0,3 µm o gwarantowanej żywotności minimum 14000
godzin pracy i nie mniej niż 5 lat
1000 – 1300 mm
Szerokość zewnętrzna komory
1200 – 1370 mm
Głębokość wewnętrzna komory
550 – 700 mm
Głębokość zewnętrzna komory
800 – 900 mm
Wysokość wewnętrzna
650 – 800 mm
Wysokość zewnętrzna
1500 – 1700 mm
Szyba frontowa
Ściany boczne
- szyba frontowa pionowa;
- nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca zamknięcie komory od frontu w
pozycji całkowitego opuszczenia;
- przesuwana manualnie
Pełne ze stali nierdzewnej
Blat
pełny ze stali nierdzewnej, autoklawowalny
Obszar roboczy
Wykonany w całości ze stali nierdzewnej
Podłokietnik
Na całej długości otworu roboczego komory, wykonany z tworzywa sztucznego
Kompensacja prędkości strumienia laminarnego
automatyczna
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Prędkość przepływu powietrza
0,3 – 0,5 m/s
Dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy
ostrzegający przed ewentualnym zagrożeniem zachwiania prędkości przepływu
oczyszczanego powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów powodujących
zagrożenie
zintegrowany z wyświetlaczem przepływu powietrza umieszczony centralnie, umożliwiający
obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora
panel dotykowy musi umożliwiać obsługę w rękawiczkach
z wbudowanym zegarem 24 godzinnym, zegarem/timerem przeprowadzania doświadczenia,
lokalizacją położenia szyby frontowej
- prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego – jednoczesne wskazanie,
- trybu pracy,
- poziomu szyby frontowej,
- czasu pracy komory i lampy UV,
- czasu pracy filtrów
- informacji o konieczności okresowej walidacji komory
Minimum 1 szt. umieszczone na tylnej ścianie obszaru roboczego
Wyraźnie i jednoznacznie oznaczone
Panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym
ciekłokrystalicznym (LCD)
Układ sterowania
Panel sterowania ze wskaźnikiem
Gniazda elektryczne
Elementy urządzenia ograniczające dostęp do filtrów i
elementów elektrycznych, których demontaż może
powodować potencjalne zagrożenie mikrobiologiczne lub
elektryczne
Oświetlenie obszaru pracy
intensywność > 1000 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego
Przepływ powietrza
Niski pobór mocy nominalnej
laminarny
Poniżej 290 W
Zawór do gazu
Minimum 1 szt. umieszczone na bocznej ścianie obszaru roboczego
Wyposażenie
Lampa UV zamontowana na stałe w górnej części ściany tylnej z zabezpieczeniem przed
włączeniem lampy przy otwartym otworze roboczym.
Podstawa pod komorę pozwalająca na pracę siedzącą – wysokość blatu roboczego 75-80 cm
Ergonomiczne krzesło laboratoryjne do pracy przy komorze
Wirówko-worteks o parametrach:
Obroty regulowane 1000 – 6000 rpm
Tryby worteksu min. 3 z timerem
Możliwość programowania cykli mieszanych wirowanie i worteksowanie
W komplecie rotor na 12 probówek 1,5ml, 0,5 ml, 0,2ml
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Ergonomiczna pipeta laboratoryjna o parametrach:
Zakres pojemności 20 – 200ul
Dokładność +/- 0,8 ul dla 100 ul
Precyzja +/-0,25 ul dla 100 ul
Ustawianie objętości dozowania na panelu LCD pipety
Pipeta o prawdziwie ergonomicznym nieosiowym kształcie, zapobiegającym skręcaniu
nadgarstka i wymuszaniu wysokiej pozycji ramienia w trakcie pipetowania
Przycisk zrzucania końcówek oddzielny od przycisku obsługującego dozowanie
Wymienna końcówka tłoka z wbudowanym filtrem zapobiegającym kontaminacji
mechanizmu pipety
Dostawa
Certyfikaty
Gwarancja
Serwis
Instrukcja obsługi
Do 10 tygodni (70 dni) od daty zawarcia umowy
Certyfikat zgodności z normą EN12469 lub równoważną wystawiony przez jednostkę notyfikowaną dostarczony wraz z dostawą
Minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru
Bezpłatny serwis gwarancyjny. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym: maksymalnie 72h od momentu zgłoszenia usterki (podjęcie działań
naprawczych). Maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu
gwarancyjnego. Serwis pogwarancyjny co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym.
W języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z dostawą (3 sztuki)
Część 3 – Dostawa stacji fermentorowej
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa urządzenia
Stacja fermentorowa
Podzespół / komponent / układ
Parametry wymagane przez Zamawiającego
Moduł I – Moduł fermentacyjny
wraz z układem zatężania
Moduł winien składać się z minimum 3 zbiorników fermentacyjnych połączonych z jedną jednostką sterującą (centralną)
Wymagania konstrukcyjne:
Zbiorniki fermentacyjne przeznaczone do sterylizacji w autoklawie
Zbiorniki fermentacyjne muszą być wykonane ze szkła boro krzemianowego i posiadać:
- górna pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 316L lub równoważnej (DIN 1.4435) z 14 portami PG 13.5 lub równoważnymi (standard DN12) oraz
jednym portem o średnicy 26 mm (DN40)
- komplet filtrów wlotowych i wylotowych;
- każde naczynie z transparentnym płaszczem wodnym (naczynie dwuścienne)
- system grzania w formie płaszcza grzejnego (grzałki umieszczone na dnie naczynia );
Pojemność robocza każdego zbiornika w zakresie co najmniej od 0,5 l do 1,5 l. Pojemność całkowita 2 l
Rozmiar każdego zbiornika - max. wysokość 395 mm, max. średnica 275 mm
Moduł powinien mieć obudowy zbiorników ze stojakami ze stali nierdzewnej
Moduł (każdy zbiornik) powinien posiadać:
- system napowietrzania typu „sparger”;
- jednostkę mieszającą instalowaną od góry poprzez flanszę, standardu DN40, wyposażona w silnik bezszczotkowy o mocy min. 250W;
- system sterylnego poboru próbek
- 4-drożny port dozowania cieczy;
Moduł powinien posiadać następujące wyposażenie (dla każdego zbiornika):
- silnik napędzający mieszadło;
- czujnik temperatury Pt 100 lub równoważny
- elektrodę Ph
- elektrodę pO2;
- czujnik piany;
- co najmniej 4 konfigurowalne pompy perystaltyczne dla każdego naczynia;
- zestaw wszelkich odpowiednich filtrów, węży, rurek i portów wraz z dodatkowymi uszczelkami;
- butelki do płynów korekcyjnych o poj. 250 ml, min. 3 szt./ zbiornik (min. 9 szt. w sumie)
Każdy moduł powinien być wyposażony we własny cyfrowy kontroler z gniazdami do przyłączenia:
- czujnika temperatury Pt 100 lub równoważnego;
- elektrody pH;
- elektrody pO2;
- czujnika poziomu piany;
Moduł powinien być wyposażony w systemy kontroli:
- napowietrzania;
Wymagane wyposażenie:
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Wymagania dotyczące systemu
sterowania:
- obrotów silnika (w zakresie co najmniej od 1 do 1500 obr./ min. regulacja co 1rpm);
System powinien umożliwiać kontrolę i sterowanie:
- szybkością obrotową mieszadła;
- szybkością przepływu powietrza;
- temperaturą;
- wartością pH;
- wartością DO2;
- odpienianiem (możliwe manualne podanie środka przeciwpiennego poprzez manualne załączenie pompy perystaltycznej)
- kontrola parametrów hodowli w sposób ciągły i automatyczny realizowana za pomocą sterownika PID ( algorytm proporcjonalnocałkująco-różniczkujący ) dla min. parametrów takich jak:
- temperatura
- pH
- obroty pomp
- obroty mieszadła
System powinien umożliwiać kalibracje pH oraz DO2, a także kalibracje ilościową pomp perystaltycznych.
Wraz z systemem powinien być dostarczony dodatkowy niezależny wyświetlacz min.50” do prezentacji parametrów hodowli .
System powinien posiadać możliwość manualnego ustawiania parametrów procesu
System powinien posiadać ochronę parametrów procesu za pomocą hasła oraz definiowania uprawnień z poziomu administratora lub
użytkownika
Obsługa i sterowanie z jednostki kontrolnej za pomocą 18,5 - calowego mobilnego wyświetlacza kolorowego z panelem dotykowym
System powinien posiadać oprogramowanie zapewniające:
- gromadzenie danych;
- możliwość szybkiego powrotu do menu głównego sterownika za pomocą 1 kliknięcia lub przycisku
- wizualizacje procesu;
- kontrole procesu;
- opis procesu;
- graficzne przedstawianie parametrów procesu – trendy graficzne wyświetlające do 6 wartości procesowych w różnych okresach czasowych
(m.in. 1, 12, 72 h, etc.)
- połączenie USB oraz Ethernet do PC;
- wielopoziomowe hasło dostępu.
- funkcja zdalnej pomocy
- funkcja aktualizacji oprogramowania firmowego.
System powinien posiadać:
- automatyczne kontrolery przepływu gazów (przepływomierze masowe TMFC - Thermal Mass Flow Controller
0 – 20 Nl/min – minimum 1 dla wymaganego medium
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Wymaga się dostarczenia układu
zatężania.
Wymagania konstrukcyjne:
Wymagane wyposażenie:
Moduł II – Moduł analizy prób
Wymaga się dostarczenia czytnika
mikropłytek.
- kaskadową, automatyczną regulację stężenia tlenu (regulacja poprzez system napowietrzania, tempo/szybkości mieszania, zasilania
hodowli substratami oraz regulacji ciśnienia w fermentorze)
-niezależne filtry na wejściu/wyjściu powietrza, filtry w postaci membran teflonowych (porowatość membrany: 0,2µm) o wysokiej
odporności na wilgoć oraz temperaturę (do 121°C)
- system detekcji i regulacji poziomu spienienia hodowli za pomocą czujnika przewodnościowego wykonanego ze stali nierdzewnej, w izolacji
teflonowej
- komora powinna być wykonana ze stali nierdzewnej;
- możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii zasilania bez otwierania obudowy;
- powinna być wyposażona w regulowane nóżki, aby wyrównać poziom podłoża;
- możliwość rejestrowania danych poprzez port RS232;
- zasilanie 400V/ 50Hz;
- wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) – 850-1100 x 750-850 – 850-1000 mm;
- ciężar bez rotora max. 440 kg
- maksymalna pojemność min.6 l;
- maksymalna prędkość obrotowa min 10 500 rpm;
- minimalna prędkość obrotowa min. 550 rpm;
- chłodzenie;
- zakres regulacji temperatury od -20oC do +40oC;
- możliwość chłodzenia w czasie postoju;
- rotor o pojemności 6 x 1000 mililitrów;
- wyświetlacz LCD:
A)Do wyboru języki: niemiecki, angielski;
B)Wszystkie ważne parametry w skrócie;
C)Stały wskaźnik zadanej i rzeczywistej wartości: czas, prędkość, temperatury;
D)Możliwość zapisania min. 30 programów przechowywanych w pamięci urządzenia
E)Program szybkiego schładzania;
F)Ustalenie wartości w krokach co 100 obrotów, lub 10 [x] g;
G)Możliwość pracy ciągłej w zakresie czasowym 0-99h 59 min.;
H)Elektroniczna kontrola równowagi;
I)Wyświetlacz tekstowy z informacjami dotyczącymi błędów
J)wraz z układem zatężania należy dostarczyć niezależny sterownik z możliwością rejestracji ,zapisu i prezentacji danych z ekranem
min.17”
- odczyt płytek 96 – i 384-dołkowych;
- odczyt w zakresie długości fali nie mniejszym niż 200 – 1000 nm w krokach co 1 nm;
- odczyt absorbancji min. do 4 Abs;
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Wymagane wyposażenie:
Wymagania konstrukcyjne:
Wymaga się dostarczenia modułu
wagowego półmikroanalitycznego
o parametrach:
Wymagania konstrukcyjne:
Wymagane wyposażenie:
- szerokość połówkowa wiązki nie większa niż 2,5 nm;
- funkcja wytrząsania o typie posuwisto-zwrotnym o min. 3 ustawieniach wytrząsania ze zmienną częstotliwością i amplitudą w zakresie min.
1 – 15 mm, możliwość wytrząsania w interwałach czasowych;
- dobór długości fali oparty o monochromator;
- źródło światła: lampa ksenonowa;
- czas pomiaru płytki 384-dołkowej maksymalnie 11 sekund;
- czas pomiaru płytki 96-dołkowej maksymalnie 6 sekund;
- długość ścieżki optycznej regulowana w zakresie 0,1 – 10,0 mm, funkcja korekcji długości ścieżki optycznej;
- funkcja termostatywowania komory w zakresie min. od +4oC powyżej temperatury otoczenia do 45oC;
- dokładność przy 450 nm dla pomiaru nie gorsza niż 1% w zakresie 0 – 2,0 Abs i 2% w zakresie 2 – 2,5 Abs;
- czas skanowania w zakresie od 200 do 1000 nm w krokach co 1 nm nie dłuższy niż 10 sekund.
- wymiary urządzenia nie większe niż 300 x 300 x 500 mm (wysokość x szerokość x głębokość);
- waga maksymalnie 15 kg;
- obudowa nie tworząca odblasków;
- min. 3 porty USB, w tym 1 do zewnętrznej pamięci pozwalającej na eksport danych, 1 do podłączenia drukarki, 1 do podłączenia
komputera;
- urządzenie powinno posiadać wbudowane oprogramowanie i pozwalać na pracę bez użycia zewnętrznego komputera;
- czytnik wyposażony w kolorowy monitor o przekątnej min. 4,5 cala, a także w klawiaturę do obsługi czytnika;
- zasilanie 230V/ 50 Hz;
- funkcja oszczędzania energii.
- wraz z modułem należy dostarczyć niezależny sterownik z możliwością rejestracji ,zapisu i prezentacji danych z ekranem min.17”
- wyświetlacz dotykowy z przyciskami do obsługi najważniejszych funkcji;
- kolorowy wyświetlacz graficzny;
- wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, szybkość reakcji w sekundach: 0,1 – 0,4;
- możliwość wprowadzania użytkowników zabezpieczonych hasłem i indywidualizacji zadań;
- regulowany kąt nachylenia wyświetlacza;
- możliwość odłączenia panelu wyświetlacza od komory wagowej;
- wymagane wyposażenie 3 wyjścia danych: RS232C (25 pin), USB, Ethernet oraz czytnik kart SD;
- programowanie zadań wykorzystujących kilka programów użytkowych jednocześnie;
- waga wyposażona w aplikacje: oznaczanie gęstości, statystyka, obliczenia, uśrednianie wyników ważenia, recepturowanie i sumowanie,
ważenie procentowe, funkcje sterowane zegarem, obliczanie niepewności, pamięć drugiej tary, liczenie sztuk, ważenie kontrolne.
- waga wyposażona w pamięć kalibracji/ adjustacji, pamięć naważek oraz pamięć procesów wykonywanych na wadze Pharma Trial lub
równoważnej dostarczonej przez Wykonawcę;
- możliwość identyfikacji próbek i przypisania im nazw;
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa
- możliwość wyświetlania komunikatów czasowych, ostrzeżeń, przypomnień;
- możliwość definicji warunków ważenia, warunków stabilizacji, opóźnienia stabilizacji, szybkości odczytu wyniku ostatecznego;
- waga z oceną deklaracji zgodności CE i legalizacją;
- maksymalny zakres ważenia 220g;
- minimalne obciążenie 1 mg;
- działka odczytowa d=0,01 mg;
- klasa I;
- działka legalizacyjna: e=1 mg;
- wymagana adjustacja wewnętrzna oraz adjustacja automatyczna isoCAL lub równoważna (w przypadku upływu czasu lub zmiany
temperatury);
- średni czas stabilizacji: ≤ 2s;
- średni czas pomiaru: ≤ 6s;
- błąd niecentryczności 0,2 mg przy naważce 100g;
- wymiary szalki: 85 x 85 mm;
- automatycznie otwierana osłona – DI z funkcją samo uczenia się i z jonizatorem wbudowanym do eliminacji ładunku elektrostatycznego;
- automatycznie otwierana osłona wagi z funkcją samo uczenia się, zapamiętywania kolejności i odległości otwarcia osłony;
- osłony wagi z powłoką antystatyczną;
- wysokość osłony nie mniejsza niż 260 mm;
- poziomowanie całkowicie automatyczne z wizualizacją;
- zakres temperatury minimalnej pracy nie mniejszy niż +5oC;
- zakres temperatury maksymalnej pracy nie mniejszy niż +40oC;
- system zabezpieczenia celi ważącej w rynny odprowadzające nadmiar produktu z szalki;
- możliwość szybkiego demontażu osłon wagi (ok. 4 sek.);
- zgodność z systemem jakości Advanced Pharma Compliance (APC) lub równoważnym;
- zabezpieczenie przeciw wnikaniu wody i kurzu;
- odważnik klasy E2 o masie 100g ze świadectwem DKD lub równoważnym
Do 16 tygodni (112 dni) od daty zawarcia umowy
Gwarancja
Minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru
Serwis
Bezpłatny serwis gwarancyjny; Serwis pogwarancyjny co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu w okresie
gwarancyjnym: maksymalnie 72h od momentu zgłoszenia usterki (podjęcie działań naprawczych). Maksymalny czas na naprawę 30 dni;
okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego.
Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla max. 7 osób
Szkolenie
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Część 4 – Dostawa spektrometru FTIR z mikroskopem
Nazwa aparatu /
urządzenia / systemu
Spektrometr FTIR z
mikroskopem 2-D FPA
rozbudowany o dwa
detektory DTGS oraz MCT
Podzespół / komponent / układ [opis]
Parametr / funkcja
Opis parametru
Wartość
1.1 Źródło promieniowania
- ceramiczne źródło chłodzone powietrzem
zakres spektralny
co najmniej 7500-50 cm-1
- wymiana źródła
bez konieczności rozszczelniania aparatu
- tłumik wiązki
sterowany komputerowo
co najmniej 12-sto pozycyjny
- przysłony
komputerowo wybierane otworowe
co najmniej w zakresie 0,25 – 8mm
- koło walidacyjne
Minimum 6 pozycyjne
Zawiera co najmniej filtry: polistyrenowy, szklane szare A i B.
1.2 Dzielnik wiązki
- beamsplitter
zakres spektralny
co najmniej 7500-370 cm-1
- możliwość łatwej wymiany przez
Bez konieczności uruchamiania justowania lub optymalizacji
użytkownika
- możliwość przechowywania dodatkowych
w strefie wewnętrznej aparatu
co najmniej 2 pozycje
beamspliterów
1.3. Dwa detektory z automatycznym wybieraniem i przełączaniem.
- detektor DLaTGS
zakres spektralny
co najmniej 12000-370 cm-1
poziom szumów (amplituda
< 3,75 x 10-5 Abs;
międzyszczytowa, peak-to-peak):
S/N (sygnał/ szum):
> 50000: 1 / ( 8,6 x 10-6 AU szumy)
(czas pomiaru: 1 min., rozdzielczość
4 cm-1) pik/pik
- wysokoczuły detektor typu MCT chłodzony zakres spektralny
co najmniej 12000-450 cm-1
ciekłym azotem:
- system wymiany detektorów
bez konieczności rozszczelniania
Komputerowo wybierane
aparatu
1.4. Interferometr Michelsona 60°, samokompensujący oparty na lustrach kubicznych
Gwarantowana rozdzielczość
≤ 0.4 cm-1 z opcja do 0.2 cm-1
spektralna
Dokładność wyznaczenia liczby
co najmniej 0.005 cm-1 przy 2,000 cm-1
falowej
- zmienne szybkości skanowania
w zakresie od 1.6 - 80 kHz (1.0 - 50
co najmniej 8 ustawień, z możliwości rozbudowy do min. 1.6 – 160 kHz (1.0 – 100
mm/sec opd)
mm/sec drogi optycznej)
- skanowanie w trybie Slow Scan
bezstopniowe
Co najmniej do 100 Hz (0.0063 cm/sec drogi optycznej)
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
- układ optyczny kierujący wiązkę
promieniowania do próbki
- ilość zwierciadeł pomiędzy
interferometrem a przedziałem
próbek
co najwyżej 1
- dwukanałowy przetwornik
analogowo-cyfrowy
- komunikacja z komputerem
- automatyczne rozpoznawanie
elementów optycznych
co najmniej 24 bitowy, niezależny dla każdego zamontowanego/zaoferowanego
detektora
złącze Ethernet
- źródła
- dzielników wiązki
- detektorów
- zwierciadeł kierujących
Itd.
1.5 Elektronika i przetwarzanie danych
1.6 Mikroskop współpracujący ze spektrometrem FT-IR
Tryby pomiarowe
Pomiary refleksyjne, transmisyjne oraz jednoczeny pomiar i obserwacja w trybie widzialnym, ATR
Obiektywy
Minimum 5
IR 15x do pomiarów refleksyjnych i transmisyjnych
IR 36x do pomiarów refleksyjnych i transmisyjnych
ATR
Obiektyw ATR
bezszczelinowy. Obiektyw ATR z min. 5 stopniowym poziomem docisku od 0.8 do 8 N
oraz elektroniczną i wizualną kontrolą właściwej pozycji kryształu. Obszar kontaktu nie
większy niż 80 um. Możliwość obserwacji przez obiektyw i wykonywania pomiarów
refleksyjnych – z powiększeniem 20x. Oprogramowanie oraz rozwiązania elektroniczne
muszą zapewniać możliwość wykonywania automatycznego mapowania oraz
obrazowania.
Ilość detektorów
Dwa: jednoelementowy i matrycowy
Komputerowo wybierane, możliwość podłączenia bolometru
FPA
- wysokoczuły detektor typu MCT chłodzony wymiary detektora
co najmniej 0,25 x 0,25 mm
ciekłym azotem
- matryca FPA
zakres spektralny min 4,500 - 900cm- min. 64x64 (4,096) pixele
1),
odczyt z wszystkich detektorów
jednoczesny
matrycy
Możliwość instalacji w module makro
Stolik próbki
sterowany komputerowo
komputerowo sterowany o przesuwie 50 x 75 mm, dokładność pozycjonowania 0,1 µm,
powtarzalność lepiej niż 1 µm.
Binokular
- nastawny, podwójny
- powiększenie co najmniej 10x, z korekcja wad wzroku
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Kamera wideo
Zamontowana w mikroskopie
Integrowanie obrazu video
1.7 Oprogramowanie i stacja sterująca
Oprogramowanie do spektrometru i
mikroskopu
Wyposażenie dodatkowe:
Kolorowa, wysyłająca obraz do oprogramowania sterującego spektrometrem lub/oraz
na wyświetlacz LCD zamontowany w mikroskopie.
Mapa IR integrowana razem z obrazem wideo przez nakładanie
Sterowanie wszystkimi parametrami systemu FT-IR z mikroskopem
Pełny dostęp do danych nieprzetworzonych
Możliwość przetwarzania otrzymanych danych z innymi parametrami oraz używania innych plików korekcji tła
Możliwość podglądu widm obrazowania bez wykorzystania korekcji w celu łatwego umiejscowienia próbek.
Oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 7 32-bit posiadanym przez Zamawiającego
komputerowy sterownik
wyposażony w monitor LCD 22” i drukarkę laserową kolorową
2.1 Termostatowany stolik do pomiarów z mikroskopem
Zakres termostatowania
Co najmniej od -196 do 600C
Maksymalna wielkość próbki
Co najmniej 22mm średnicy i co najmniej 1,5mm grubości
Zakres pozycjonowania
Co najmniej 16 x 16mm
Sterowanie położenia
Z oprogramowania
Sterowanie temperaturą
Z oprogramowania
Chłodzony ciekłym azotem
2.2 Wielofunkcyjna przystawka
Tryby pomiaru
ATR, zewnętrzne odbicie, rozproszone odbicie
Zmienny kąt natarcia
w zakresie co najmniej 5-85
Zestaw ATR z hemisferycznym kryształem ZnSe
Zestaw ATR z hemisferycznym kryształem Ge
Cela do pomiaru próbek ciekłych
Termostatowana cela przepływowa
Zakres termostatowania co najmniej 150C
do pomiaru próbek ciekłych
Sterownik do sterowania
Zakres temperatury co najmniej 150C
temperaturą dostarczanych
przystawek ATR
Polaryzator
Oprogramowanie
do modelowania parametrów i cyfrowej symulacji widm
2.3 Precyzyjny polaryzator
Manualnie regulowany z
Materiał KRS-5
rozdzielczością 1°
Zakres spektralny pracy
co najmniej od 5000
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Średnica przepuszczania
do 285 cm-1
co najmniej 22mm
2.4 Przepływowa cela pomiarowa
Pełne okienka bez otworów do
wprowadzania próbki
Zakres ustawiania grubości warstwy
– jedna przekładka
Zakres temperaturowy pracy
Możliwość termostatowania
sterownikiem elektrycznym
Gniazda wprowadzania próbki
2.5 Wielokątowa horyzontalna przystawka ATR
Tryby pomiaru
Zmienny kąt natarcia
Głębokość penetracji próbki
Ilość odbić
Wymienne moduły kryształów z
kołkami pozycjonującymi
Moduł termostatowanej celi
przepływowej
Wykonane z ZnSe – co najmniej 2 szt.
Co najmniej 6-950 um
Co najmniej od -80 do 200C
W zakresie do co najmniej 200C
Typu Luer
ATR
w zakresie co najmniej 20-70 z regulacją co 1
Co najmniej od 0,5 do 10um
Co najmniej od 3 do 12
Łatwy montaż i demontaż
dwa kryształy 45° ZnSe i dwa kryształy 45°Ge w modułach do pomiarów odbicia
wewnętrznego i zewnętrznego
ze sterownikiem pracującym w zakresie co najmniej do 120°C
2.6 Wieloodbiciowa przystawka ATR
Tryby pomiaru
Ilość odbić
Wymienne moduły kryształów z
kołkami pozycjonującymi
Możliwość pomiaru próbek ciekłych,
stałych, proszków, w lotnych
rozpuszczalnikach oraz próbek
znacznych rozmiarów nie
mieszczących się w komorze
pomiarowej
ATR
Co najmniej 10
Łatwy montaż i demontaż
kryształ 45° ZnSe w module do pomiarów odbicia zewnętrznego
termostatowany kryształ 45° ZnSe w module do pomiaru odbicia wewnętrznego
Tak
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa
Gwarancja
Serwis
do 20 tygodni (140 dni) od daty podpisania umowy i uzyskania przez odbiorcę licencji eksportowej na detektor FPA
Minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
Bezpłatny serwis gwarancyjny; Serwis pogwarancyjny co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu w okresie
gwarancyjnym: maksymalnie 72h od momentu zgłoszenia usterki (podjęcie działań naprawczych). Maksymalny czas na naprawę
30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego.
Część 5 – Dostawa zestawu wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej
Parametry wymagane przez Zamawiającego
System zasilania wysokim napięciem w zakresie do 30 kV, zasilanie dwubiegunowe, zakres prądu do 300 A
Ciśnienie programowalne do przemywania i separacji w zakresie -100 mbar - +100 mbar
Autosampler, nastrzyk próbki w dwóch trybach: ciśnieniowym i elektrokinetycznym zakres ciśnień nastrzyku co najmniej: od -100 do 100 mbar.
Termostatowanie kasety z kapilarą przy użyciu wymuszonego obiegu powietrza co najmniej 10 stopni poniżej temperatury otoczenia do + 60°C
Możliwość termostatowania fiolek w autosamplerze w zakresie 15 - 40 °C
Możliwość automatycznego wprowadzania świeżych buforów do wlotowych i wylotowych fiolek w celu automatycznego, ciągłego działania. Wybieralny poziom buforu
Detektor diodowy czasu rzeczywistego o zakresie: minimum 190-600 nm kontrolowany temperaturowo z możliwością wykonywania pomiarów także przy co najmniej 8 długościach fali jednocześnie.
Dokładność długości fali – nie gorsza niż 1 nm, min 512 diod
Detektor z ledowo wzbudzaną fluorescencją dla długości fali 480nm. Czułość nie gorsza niż 1.0 x 10^-12M FITC z zachowaniem stosunku sygnału do szumu S/N>5
Limit detekcji dla S/N=3 nie gorszy niż 6.0 x 10 ^-13 M FITC; Szum linii bazowej <0,003RFU (pik do piku)
Możliwość rozbudowy w przyszłości o detektor MS (system CE-MS)
Oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych. Oprogramowanie ze zintegrowanym zestawem testów diagnostycznych oraz system wczesnego przypominania o konserwacji
Zestaw komputerowy do obsługi systemu nie gorszy niż: procesor osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 4800 punktów w teście Passmark CPU Mark; dysk twardy min. 500 GB, pamięć min. 3
GB RAM, 21” monitor LCD, klawiatura, mysz optyczna, kolorowa drukarka laserowa. Współpraca Elektroforezy Kapilarnej z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu
do aparatu
Zestaw umożliwiający przygotowanie próbek z wirówką próżniową, termomikserem grzejąco-chłodzącym z termoblokiem oraz kompletem pipet w zakresie od 1l do 5000 l oraz zestawem startowym
umożliwiającym rozpoczęcie pracy, z zapasem kapilary (ID 50m i ID 75 m) (min. po 10 metrów), fiolek, oprzyrządowaniem do przegotowania okienka detekcyjnego, statywami do przechowywania fiolek,
pięcioma kasetami na kapilary oraz zestawami do analizy węglowodanów, białek oraz związków niskocząsteczkowych (zestawy wraz z kapilarami umożliwiające wykonanie min. 100 analiz danego typu).
System bezpieczeństwa z czujnikami przy drzwiczkach wyłączający automatycznie wysokie napięcie
Certyfikat ISO 9001 lub równoważny, Certyfikat CE dostarczone wraz z dostawą
Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru
Dostawa 6 tygodni od daty zawarcia umowy
Bezpłatny serwis gwarancyjny. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72h od momentu zgłoszenia usterki (podjęcie działań naprawczych). Maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres
naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego. Serwis pogwarancyjny co najmniej 5 lat po okresie gwarancyjnym
Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim dostarczona wraz z dostawą
Download