Celowana antybiotykoterapia w oparciu o badanie MIC

advertisement
Celowana antybiotykoterapia
w oparciu o badanie MIC
- nowe wyzwanie kliniczne i
ekonomiczne
Barbara Stefankowska, Hand-Prod
Farmakoekonomika

część ekonomiki ochrony
zdrowia

optymalizacja farmakoterapii
 wybór metod postępowania
umożliwiających uzyskanie - za te
same pieniądze – maksymalnego
efektu zdrowotnego
Analiza farmakoekonomiczna
1.
Musi uwzględniać

Koszty

Konsekwencje
2.
Musi mieć charakter porównawczy
Co najmniej dwa lub więcej
programów, czynników np. leków
Metody analizy farmakoekonomicznej
1.
Minimalizacja kosztów
2.
Koszt
Koszt--efektywność (cost(cost-effectiveness)
3.
Koszt korzyść (cost(cost-benefit)
4.
Koszt
Koszt--użyteczność (cost(cost-utility)
Koszt
Koszt--efektywność (cost(cost-effectiveness)
Które z porównywanych postępowań jest
efektywne kosztowo?
tzn.
Dla którego z nich koszt jednego sukcesu
terapeutycznego jest najniższy?
Ocena różnych leków stosowanych w tej samej
chorobie !!!
Koszt korzyść (cost(cost-benefit)
Stosunek uzyskanych korzyści do
poniesionych kosztów:



Skrócenie czasu leczenia
Zmniejszenie liczby powikłań
Skrócenie czasu niezdolności do
pracy
Ekonomiczne aspekty antybiotykoterapii

Koszt antybiotyków wynosi 10
10--40% kosztów
wszystkich leków stosowanych w szpitalu

Do 40% antybiotyków jest stosowane
niepotrzebnie

Błędy w antybiotykoterapii zwiększają
ryzyko powstawania szczepów opornych

Leczenie szczepów opornych zwiększa
koszty i długość hospitalizacji
Koszty pobytu w szpitalach związane z
lekoopornością
Inne koszty leczenia zakażeń

Zakażenia wtórne
Absencja w pracy
Leczenie ambulatoryjne

Odszkodowania płacone przez szpitale !!!


INNE KOSZTY „NIEMIERZALNE”
 Psychiczne
 Ubezpieczenia, zasiłki, itp.
Ogólna ocena szacunkowa ~ 300 billion $
WARTOŚĆ LUDZKIEGO ŻYCIA ???
Czy ciężko chory człowiek
jest wart ok. 100 zł/
dziennie
Analiza farmakoekonomiczna II
Etest MIC – redukcja kosztów OIT
Ciprofloksacyna w leczeniu zakażeń Pseudomonas spp.
• przebadano 62 pacjentów na OIT,
• wyniki metodami jakościowymi -AST wrażliwy,
•Leczono Cipro;
• po 3 dniach leczenia 25% - 15 pacjentów wciąż miało
gorączkę;
• Wyniki MIC wskazywały zredukowaną wrażliwość,
chociaż MIC mieścił się w kategorii Wrażliwy
Analiza farmakoekonomiczna II
Etest MIC – redukcja kosztów OIT
Konsekwencja niewiedzy – KOSZTY!!!
• 15 pacjentów x 3 dni ekstra terapii = 45 dni nowej terapii
• 15 pacjentów x 3 dni ekstra na OIT = 45 dni hospitalizacji
• Koszty nowego antybiotyku: 45 x 120 $ = 5 400 $
• Koszty pobytu na OIT:
45 x 240 $ = 10 800 $
Całkowite koszty
niewłaściwej antybiotykoterapii
Koszt Etestów 62 paski x 2 $
= 16 200 $
=
124 $
Analiza farmakoekonomiczna II
Etest MIC – redukcja kosztów OIT
Konsekwencja niewiedzy – KOSZTY!!!
2008 r ?
•Koszty nowego antybiotyku: 45 x 120 $ = 5 400 $
• Koszty pobytu na OIT:
45 x 1000 $ = 45 000 $
Całkowite koszty
niewłaściwej antybiotykoterapii
= 50 400 $
Koszt Etestów 62 paski x 2,5 $
= 155 $
• W pracy przebadano pacjentów z zapaleniem płuc o
etiologii S. aureus;
• Leczenie Va
• 40 % - 25 pacjentów – brak sukcesu terapeutycznego,
pomimo wrażliwości na VA in vitro
• przedstawiono szczegółowo 2 pacjentów
• Koszt terapii dla każdego z nich
50 000 – 100 000 $
78 letni mężczyzna, choroba wieńcowa, nadciśnienienie,
niewydolność nerek.
Zapalenie płuc S. aureus
4 kursy VA , 45 dni terapii VA, ponad 130 dni na OIT
Dawka 1g /12h
MIC ≤ 0,5
71- letnia kobieta, obturacyjna choroba płuc,
Zapalenie płuc S. aureus
2 kursy VA , 15 dni terapii VA, zmarła po 20 dniach
Dawka 1g /12h
MIC ≤ 0,5
Dlaczego OIT?
Niewłaściwy antybiotyk …….
i co dalej???????
 Zwiększenie
 Zwiększenie
ryzyka zgonu
czasu hospitalizacji
 Zwiększenie kosztów leczenia
Jak jest źle?
„30% pacjentów
z ciężkimi zakażeniami krwi
otrzymuje niewłaściwą
terapię antybiotykową,
w wyniku czego
62% umiera”.
Śmiertelność w wyniku właściwej i niewłaściwej
antybiotykoterapii
Czym jest
terapia
celowana
jeżeli
śmiertelność
przekracza
50%?
Co to jest terapia
celowana?
celowana?
Trafienie w patogen
Etapy terapii celowanej?
1.
Identyfikacja czynnika etiologicznego
2.
Antybiogram – badanie wrażliwości
jakościowo (S-I-R)
3.
Antybiogram – badanie wrażliwości
ilościowo (MIC)
4.
Właściwa interpretacja PK/PD
Etapy terapii celowanej?
1.
Identyfikacja czynnika
etiologicznego
Problem kliniczny
Pseudomonas aeruginosa we krwi
Co dalej?
Terapia celowana dla Gram Patogen
Antybiotyk
Dawka dla
ciężkiego
zakażenia
Pseudomonas aeruginosa
Ceftazydym
Piperacylina
± aminoglikozyd
3 x 2giv max
6 x 4 iv max
Acinetobacter baumanii
Ampicylina/sulbaktam
4 x 3g iv
Enterobacetriacae ESBL
Karbapenem
Drogi moczowe:
aminoglikozyd, chinolon
Stenotrophomonas
maltophilia
Kotrimoksazol
2 x 960 mg
Uwaga: antybiotyk jest dobierany wg antybiogramu i wartości MIC
(szczególnie istotne dla P.aeruginosa i A.baumanii)
Etapy terapii celowanej?
2.
Antybiogram – badanie
wrażliwości jakościowo
(S-I-R)
Antybiogram – metody rutynowe
S - sukces kliniczny jest bardzo
prawdopodobny;
I - przy zwiększeniu dawki lub częstości
podawania istnieje szansa
na wyleczenie, ale sukcesu klinicznego
nie możemy przewidzieć;
R - sukces kliniczny jest mało realny
J Antimicrob Chemother, 2001; 48, 17
Co oznaczają metody rutynowe?
Metod
etody
y d-d i oznaczania „breakpoint
„breakpoint””
– punktów odcięcia
nie określają dokładnej, ilościowej wartości MIC, a jedynie
umożliwiają jakościowe zaszeregowania do kategorii
lekowrażliwości S-I-R, wynik ≤ lub ≥
 Wyniki ekstrapolowane
systemy automatyczne - zakres 33-4 rozcieńczeń, wartość
„MIC” wyliczana z algorytmów, to nie jest
„dokładny” MIC , tylko jedynie zakres wartości MIC
Antybiogram – metody rutynowe






ceftazydym
imipenem
piperacylina  tazobaktam
tobramycyna
ciprofloksacyna
kolistyna
Który lek wybrać?
-S
-S
-S
-S
-S
-S
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
nie zawsze oznacza
„sukces”....
Antybiotykoterapia - niepowodzenia
1. upośledzona funkcja układu immunologicznego:
- stan biologiczny, wiek, odżywienie, schorzenia
współistniejące,
2. niedostępność antybiotyku w odpowiednim
stężeniu w miejscu zakażenia:
- zła penetracja wynikająca z właściwości antybiotyku,
- zagęszczenie patogenów w miejscu zakażenia – inoculum;
3. stężenia subterapeutyczne :
- niewłaściwa dawka „trafionego” antybiotyku
S-I-R dla pacjentów krytycznych?
 „breakpoints’ nie są
dostosowane do
pacjentów w stanach
krytycznych
 dawkowanie i analiza
skuteczności nie są
oparta na pacjentach OIT
Pacjenci „krytyczni”
nie są pacjentami standardowymi !!!
Standaryzacja S-I-R nie ma sensu !!!
Aspekty mikrobiologiczne
≤8 = kategoria „S”
 Wyniki oparte o stężenia graniczne nie
gwarantują eradykacji zakażenia
J Antimicrob Chemother, 2001; 48, 17
Etapy terapii celowanej?
3. Antybiogram – badanie
wrażliwości ilościowo (MIC)
Antybiogram - metody ilościowe

MIC - Minimal Inhibitory Concentration
(μg/ml
g/ml))
najmniejsze stężenie hamujące wzrost i
procesy życiowe bakterii

MBC - Minimal Bactericidal Concentratio
Concentration
n
(μg/ml
g/ml))
najmniejsze stężenie bakteriobójcze (potrzebne do
zabicia bakterii)
4-5 x MIC = MBC
Pea F et al. Clin Pharmacokinet 2005; 44: 1009-1034
Dokładny MIC?
Precyzyjna
wartość na skali
np. 0,125 µg/ml
jest dużo lepsza
niż 4, nawet jeśli
obie wartości leżą
w kategorii
wrażliwości ≤8 !!!
MIC
na
pasku
pasku!!
„Dedicated to the rational use of antibiotics”
Prof. Hans Erikson, Karolinska Institute, Sztokholm
Konfiguracja i zasada procedury Etest
Krążek - Użyteczny gradient wokół krążka wytwarza się
poprzez dyfuzję.
Dynamiczny, niestabilny i zmienny w czasie
Etest – stabilny gradient wzdłuż paska
Co oznacza „dokładny” MIC ?
Ilościowe określenie stopnia
prawdopodobieństwa sukcesu
terapeutycznego !!!
Antybiogram MIC






ceftazydym
imipenem
piperacylina  tazobaktam
tobramycyna
ciprofloksacyna
kolistyna
Który lek wybrać?
-1
-4
-4
-1
- 0,5
-2
Pojęcie „Breakpoint”
stężenie graniczne wartości
MIC
- punkt odcięcia dla
kategorii lekowrażliwości
(S-I-R)
Pojęcie „Breakpoint”
“Breakpoint” MIC
- CLSI - US ,
- EUCAST -UE
- oparte na danych PK/PD dla
każdego antybiotyku
i wrażliwości patogenu - S, I, R,
J Antimicrob Chemother, 2001; 48, 17
Różnice
w punktach „Breakpoint”
Antybiotyk
CLSI
EUCAST
Cefepim
8=S
1=S
Pip/Tazo
 64/4 = S
 16/4 = S
Imipenem
4=S
4=S
J Antimicrob Chemother, 2001; 48, 17
Farmakokinetyka leku we krwi
C max
Stężenie leku w surowicy
(mcg/ml)
(mcg/m
10
8
6
MIC
4
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Czas (godziny)
8
9
10
11
12
Iloraz Breakpoint/MIC – najprostszy Indeks PK/PD
BMQ
Aktywność in vitro pod względem MIC: Antybiotyk D > C > B > E > A
Oczekiwana skuteczność pod względem BMQ: Antybiotyk C > E > D > B > A
Iloraz Breakpoint/MIC – najprostszy
Indeks PK/PD
Kalkulator Excel
Enterobacteriaceae
R
I
S
MIC MBQ
AM 0,016-256 51100158 ≥ 32 16
≤8
4
Ampicillin
2
≥ 128 32-64 ≤ 16
2
Mezlocillin
8
PP 0,016-256 51102158 ≥ 128 32-64 ≤ 16
1
Piperacillin
16
PENICYLINY
TC 0,016-256 51102258 ≥ 128 32-64 ≤ 16
0,5
Tetracycline
32
≥ 64 32 ≤ 16
1,5 10,7
Carbanicillin
≥ 32 16
≤ 8 0,125
Mecillinam
64
Antybiogram BP/MIC






ceftazydym
imipenem
pip/tazo
tobramycyna
ciprofloksacyna
kolistyna
MIC
1
4
4
1
0,5
2
BP
8
4
64/4
4
1
2
BMQ
8
1
16
4
2
1
PTc ma najwyższy indeks BMQ – największa oczekiwana
skuteczność terapeutyczna
MIC - konieczny

Ciężkie, inwazyjne zakażenia - sepsis,
sepsis,
meningitidis,
meningitidis, endocarditis,
endocarditis, osteomielitis,
osteomielitis, pneumonia;

Immunosupresja - onkologia, hematologia,
chemioterapia, noworodki;

Pacjenci OIT – stany krytyczne

Zaburzenia funkcji narządów - zmiany PK
MIC - konieczny

Materiały klinicznie istotne
– fizjologicznie jałowe


Trudne drobnoustroje („alert(„alert-patogeny”)


Krew, płyn m-r, BAL, tkanki
MDR
Dynamika zmian MIC w trakcie leczenia, co
świadczy o narastaniu oporności

Kontrola zakażeń szpitalnych
Podstawowe elementy badania MIC
Wspólny cel
dla
pacjentów
krytycznych
1. Wykrywanie oporności
2. Trudne drobnoustroje i antybiotyki
3. Dokładny, rzeczywisty MIC
MIC narzędzie
diagnostyczne - terapeutyczne
i ekonomiczne
Odpowiedni ANTYBIOTYK dla danego
PACJENTA w odpowiednim CZASIE, DAWCE
i REDKCJA KOSZTÓW !!!
MIC i BMQ
dobre wskaźniki siły
leku przeciwdrobnoustrojowego
ale !!!
 oznaczane w statycznych warunkach in vitro
 nie oddzwierciedlają aktywności
w warunkach dynamicznych
in vivo – pacjent w stanie krytycznym
 zmienność faz wzrostu patogenów,
 penetracja antybiotyków do tkanek
 wiązanie z białkami
Intesive Care Med. 2004, 30, 2145
Rev Infect Dis, 1983; 5, 629
J Antimicrob Chemother, 1990; 25,175
BMQ
najprostszy indeks PK/PD
 na tzw. pierwszy rzut
 wybór leku o najlepszej oczekiwanej
skuteczności
Intesive Care Med. 2004, 30, 2145
Rev Infect Dis, 1983; 5, 629
J Antimicrob Chemother, 1990; 25,175
PK/PD
jest bardziej skomplikowana

Przykład
Przykład::
Jeżeli dwa antybiotyki o tych samych punktach
odcięcia „breakpoints” mają identyczne wartości
MIC, interpretowane w obu przypadkach jako
kategorie „wrażliwy
wrażliwy”,
”, jeden antybiotyk może
zabijać drobnoustroje szybciej niż ten drugi!
drugi!
Etapy terapii celowanej?
4. Właściwa interpretacja PK/PD

jeszcze bardziej przybliżyć
prawdopodobieństwo sukcesu
terapeutycznego
Model PK / PD w OIT
PK – Farmakokinetyka
PD - Farmakodynamika
Model PK / PD w OIT
Farmakokinetyka PK


profil stężenia w surowicy
penetracja do miejsca zakażenia
Farmakodynamika PD


zależność od stężenia i czasu
efekt poantybiotykowy (PAE)
Jacobs MR Clin Microbiol Infect 2001; 7: 589-596
Model PK / PD
optymalna
antybiotykoterapia
• Stan ogólny, wiek
• Odporność
• Wydolność narządowa
Stężenie
w miejscu
infekcji
Anty
Antybiot
biotyk
yk
Pacjent
PD
PK
Eradykacja
patogenu
Patogen
Patogen
MIC/MBC
Wynik
leczenia
Model PK / PD

Określa optymalną dawkę, czas i sposób
podawania antybiotyków

Poprawia wyniki terapii

Zapobiega rozwojowi kolonizacji i
szerzeniu się wielooporności
Model PK / PD w OIT
Farmakokinetyka




absorpcja
dystrybucja
metabolizm
eliminacja
czyli:
„ to, co organizm robi z lekiem”
van Zanten, 2005
Model PK / PD
Farmakokinetyka - parametry

Stężenie maksymalne Cmax i stężenie
minimalne Cmin we krwi – oznaczanie???

Objętość dystrybucji Vd –L/kg

Dawka/stężenie
W ciężkiej sepsie Vd jest większa niż
zwykle - Cmax jest niższe
Pea F et al. Clin Pharmacokinet 2005; 44: 1009-1034
Model PK / PD
Farmakokinetyka - parametry

Klirens leku Cl

Biologiczny okres półtrwania t0,5
Niewydolność narządowa

Dostępność biologiczna F
Pea F et al. Clin Pharmacokinet 2005; 44: 1009-1034
Model PK / PD
Farmakodynamika


biochemiczny i fizjologiczny efekt
działania leku
odpowiedź organizmu na efekt
terapeutyczny
czyli:
„ to, co lek robi z organizmem”
van Zanten, 2005
Farmakokinetyka leku we krwi
C max
Stężenie leku w surowicy
(mcg/ml)
(mcg/m
10
8
6
MIC
4
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Czas (godziny)
Dawka
Dawka
Farmakokinetyka leku we krwi
Stężenie leku w surowicy
(mcg/ml)
(mcg/m
10
8
6
MIC
4
Area Under Curve
(AUC)
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Czas (godziny)
Dawka
8
9
10
11
12
Farmakokinetyka leku we krwi
C max
Stężenie leku w surowicy
(mcg/ml)
(mcg/m
10
8
6
Area Under Curve
(AUC)
4
MIC
2
T>MIC
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Czas (godziny)
Dawka
8
9
10
11
12
PK/PD-BP
R
12
C max
8
I
6
S
4
2
MIC
0
Stężenie leku w surowicy
(mcg/ml)
(mcg/m
10
0
1
2
3
4
5
6
7
Czas (godziny)
8
9
10
11
12
Model PK / PD w OIT
Farmakodynamika
Cmax/MIC - stosunek szczytowego
stężenia leku po podaniu pojedynczej
dawki do MIC
 AUC24/MIC - stosunek pola pod
krzywą zależności zmian stężenia leku
we krwi od czasu w ciągu 24 godzin
 T>MIC - czas, w którym stężenie leku
we krwi pozostaje powyżej MIC

Pea F et al. Clin Pharmacokinet 2005; 44: 1009-1034
Model PK / PD w OIT
antybiotyki

Time
Time--dependent effects
(zależnośćć od czasu)
(zależnoś

Concentration dependent effects
(zależność od stężenia)

Concentration dependent effects
effects+++
+++
and time
time--dependent effects
effects+
+
(zalezność od czasu i stężęnia
stężęnia))
Farmakodynamiczne właściwości
różnych grup antybiotyków
Antybiotyki
Profil PD
Aminoglikozydy
Fluorochinolony
Metronidazol
Zależny od stężenia;
Przedłużony efekt
Fluorochinolony
Azytromycyna
Tetracykliny
Glikopeptydy
Zależny od stężenia wraz z
zależnością czasową;
Przedłużony efekt
Optymalny
parametr PD
Cmax/MIC
AUC24 / MIC
Penicyliny
Cefalosporyny
Aztreonam
Karbapenemy
Linezolid
Erytromycyna
Klarytromycyna
Klindamycyna
TMP/SMX
Zależny od czasu;
Minimalnie przedłużony
efekt
Cel leczenia
Zwiększyć stężenie
Cmax/MIC > 10
Zwiększyć stężenie
i wydłużyć czas
ekspozycji
AUC24 / MIC dla G- > 125
AUC24 / MIC dla G+ > 40
dla vanco 400
Wydłużyć czas ekspozycji
T > MIC
T > MIC = 100%
(przynajmniej 70%)
Cmin/ MIC 4-5
Clin Pharmacokinet 2006; 45 (8)
Model PK / PD w OIT
zależność od czasu

Cel: maksymalny czas powyżej MIC

Dawkowanie: powtórna wysoka
dawka, skrócenie odstępów między
następnym podaniem; przedłużony
lub ciągły wlew

Grupa antybiotyków: β-laktamy,
makrolidy,
makrolidy, linezolid
Model PK / PD w OIT
β-laktamy

T>MIC (% między dawkami) zapewniający
stężenie hamujące
 Gram (+) 40
40--50%
 Gram ((-) 60
60--70%

Maksymalny efekt bójczy dla T>MIC ≈100%

Prawidłowa funkcja neutrofili zwiększa
T>MIC o 5
5--10%
Model PK / PD w OIT
β-laktamy
Stężenie
[μg/mL]
Cmax
MIC
T > MIC
Czas [h]
Dawka
Dawka
Zakażenia wielobakteryjne
Stężenie
antybiotyku
Drobnoustrój A (MIC 8.0 mg/l)
8.0
Drobnoustrój B (MIC 4.0 mg/l)
4.0
Drobnoustrój C (MIC 0.5 mg/l)
0.0
Kolejna
dawka
antybiotyku
czas
Leczenie wewnątrzszpitalnego
zapalenia płuc cefotaksymem

W badaniu stosowano:
bolus 1g i wlew ciągły 2g/dobę
stężenie leku w surowicy było 55-krotnie wyższe niż
MIC

dawkowanie standardowe tj. 1 g co 8 h
stężenie leku w surowicy jest równe MIC

Van Zanten, BrJClinPharmacol, 2005
Leczenie wewnątrzszpitalnego
zapalenia płuc cefotaksymem
Randomizowane prospektywne badanie
93 chorych
 46 chorych - 1g co 8 g
 47 chorych 1 g a następnie wlew 2g/24

Wydłużenie T>MIC oraz wyższe C/MIC w
grupie z wlewem ciągłym
Van Zanten, BrJClinPharmacol, 2007
0,5
-
------------
Model PK / PD w OIT
meropenem
Drusano GL Clin Infect Dis 2003; 36 Suppl: 42-50
Model PK / PD w OIT
zależność od stężęnia

Cel: maksymalny iloraz Cmax / MIC

Dawkowanie: jednorazowa wysoka
dawka

Grupa antybiotyków:
aminoglikozydy
Model PK / PD w OIT
aminoglikozydy

Skuteczność można określić ilorazem
maksymalnych stężeń we krwi do MIC

Współczynnik Cmax/MIC powinien być ≥10

Dobry efekt poantybiotykowy

Ryzyko toksyczności zmniejszone poprzez
podaż całkowitej dawki w pojedynczym
podaniu
Model PK / PD w OIT
aminoglikozydy
-
wychwytywane przez komórki
penetracja śródkomórkowa - toksyczność
pojedyncza dawka dobowa - mniejsza toksyczność
stężenie przed kolejną dawką - Ctrough
PAE
po eksopzycji wzrost aktywności leukocytarnej - PALE
w przypadku neutropenii spadek aktywności - wzrost Cmax
i razem z beta-laktamami (wydłużony PAE)
Clin Infect Dis 1997, 24, 796
Drugs, 2001, 61, 163
J Antimicrob Chemother 1996, 37, 645
Model PK / PD w OIT
aminoglikozydy
Model PK / PD w OIT
aminoglikozydy
Moore RD et al. J Infect Dis 1987; 155: 93-96
Model PK / PD w OIT
zależność od czasu i stężęnia

Cel: maksymalny iloraz AUC/MIC

Dawkowanie: wysoka dawka leku
o długim t0,5 lub zwiększenie
częstości podawania

Grupa antybiotyków:
fluorochinolony,
fluorochinolony, wankomycyna
Model PK / PD w OIT
fluorochinolony

AUC/MIC 25
25--30 infekcje o małym
nasileniu i prawidłowa odporność

AUC/MIC 40 zakażenia Gram (+)

AUC/MIC 125 ciężkie zakażenie i/lub
zaburzenia odporności

AUC/MIC 125
125--500 zakażenia Gram ((-)
Model PK / PD w OIT
fluorochinolony
Wartości AUC24 / MIC
a szybkość eradykacji



> 125 beta
beta--laktamy, chinolony
chinolony::
eradykacja 7 dni;
> 250 chinolony
chinolony::
eradykacja 1-2 dni;
< 125 wysokie ryzyko selekcji szczepów
opornych
„AUIC i MIC potrzebne dla każdego pacjenta OIT
oraz w przypadkach niepowodzeń”
Model PK / PD w OIT
fluorochinolony
Hyatt JM, Schentag JJ Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 21 Suppl: 9-11
Model PK / PD w OIT
antybiotyki
Indeksy BMQ i PK/PD
( Evans el al 1992 )
100
T > MIC
ln
(Turnidge 1998)
Indeksy PK/PD
Kalkulator Excel
%T>MIC
Vd (L)
21,7
t1/2
2,5
Dose (mg)
1000
MIC
4
DI
12
AUC/MIC
Vd (L)
91
t1/2
3,3
Dose (mg)
500
MIC
1
DI % Protein Bound
FREE AUC/MIC
12
10%
47
%T>MIC
73
Pharmacokinetic parameters in critically ill patients
Vd (L/kg)
Cefepime
0.31 (0.1)
Piperacillin/Tazobactam*0.31 (0.1)
Imipenem/Cilastatin**
0.4 (0.23)
Meropenem
0.27 (0.1)
Ciprofloxacin
1.3 (0.5)
Gatifloxacin***
1.2 (0.3)
Data reported as mean (SD)
* Pharmacokinetics for piperacillin
** Pharmacokinetics for imipenem
*** Pharmacokinetics for levofloxacin
ke (hr-1)
0.28 (0.58)
0.46 (0.33)
0.46 (0.36)
0.28 (0.58)
0.21(0.35)
0.09 (0.41)
t1/2 (hrs)
Reference
2.5 (1.2) (Lipman et al. , 1999)
1.5 (2.1) (Shikuma et al. , 1990)
1.5 (1.9)
(McKindley et al. ,
2.5 (1.2) (Kitzes-Cohen et al. ,
3.3 (2)
(Lipman et al. , 1998)
8 (1.7) (Rebuck et al. , 2002)
Terapia celowana osiągnęła
cel PK/PD, gdy wartości
BMQ były 3-6
Mohr, J. et al. (2004)
Pharmacokinetic/Pharmacodynamic modeling can help
guide targeted antimicrobial therapy for nosocomial
gram-negative infectious in critically ill patients.
DMID 48: 125 – 130.
 19 pacjentów
w stanie krytycznym z zakażeniami
szpitalnymi pałeczkami Gram (-)
 Antybiotyki dawkowano
w oparciu o matematyczny model
farmakodynamiczny ( PD ), który
uwzględnia te zmieniające się
parametry kinetyczne.
• Terapia empiryczna nie osiągnęła
celu PK/PD - 16/19
- szczepy niewrażliwe - 8/16
- MIC w punkcie breakpoint – 6/8
• Terapia celowana MIC – osiągnęła
cele PK/PD – 18/19
monoterapia – 8/19
- terapia skojarzona – 11/19
-
• Sukces kliniczny – 17/19
Skuteczność terapii celowanej PK/PD
Klinicyści – proście o MIC i BMQ
Wszystko w Waszych rękach !!!
Model PK / PD
leki przeciwgrzybicze
 Triazole
 AUC/MIC
 Polieny
 Cmax/MIC
 Flucytozyna
T
 Echinokandyny
> MIC
 Cmax/MIC
Memorial Herman Hospital, Houston
•Kliniczny Szpital Uniwersytetu Texas - 3 stopnia,
• 700 łóżek;
• Centrum urazowe 1 stopnia
• Kliniki i Oddziały:
-Transplantologia (nerki, wątroba)
- Kardiologia,
- Onkologia
- Pediatryczny
- Noworodkowy
- Centrum Oparzeniowe
- 75 łóżek OIT
Memorial Herman Hospital, Houston
•Liczba wykonywanych posiewów/rok = 178 000;
• Liczna badań lekowrażliwości AST/rok= 35 000
• Antybiotyki (18) x AST izolaty/rok = 630 000;
• Liczba badań lekowrażliwości AST na OIT/rok = 7 000;
• Liczba badań lekowrażliwości na OIT z materiałów
„krytycznych” – krew, płyn m-r, BAL, tkanki/rok = ~ 1800
• Liczba Etest MIC - 6 antybiotyków na 1 izolat
= ~ 10 800
Procedury OIT - Cele
• Ocena terapii emirycznej;
• Celowana antybiotykoterapia – wybór
antybiotyku, jego dawki i czasu leczenia w
oparciu o MIC i PK/PD;
• Porównanie rutynowych metod AST
z badaniem dokładnego MIC;
• Porównanie wpływu badania MIC na sukces
kliniczny, koszty leku i inne wtórne koszty –
analiza farmakoekonomiczna
Procedury OIT - Metody
 Materiały z:
Zakażenia krwi, zapalenia płuc,
zakażenia wewnątrzbrzuszne;
 Etest MIC antybiogram
dla wsztystkich pałeczek Gram (-) i ziarniaków Gram (+);
 Normalna procedura AST dla innych;
 Pacjenci OIT – konsultacja z farmakologiem klinicznym –
prowadzenie celowanej antybiotykoterapii w oparciu o
MIC i PK/PD
MIC Antybiogram dla Gram (-)
MIC Antybiogram dla Gram (+)
Przypadek OIT – Zapalenie płuc I
•
72 letni mężczyzna, trudności z oddychaniem,
przewlekła obturacyjna choroba płuc, olbrzymia
nadwaga, 220 kg;
• przyjęty na OIT z diagnozą zapalenia płuc
• leczenie początkowe levofloxacin 500 mg Ivqd
• z plwociny wyhodowano P. aeruginosa, śluzowe
• terapię zmieniono na cefepime 2 gm IV q8h +
tobramycin 640 mg IV qd
• planowane leczenie na OIT 2 tygodnie LUB ?
Przypadek OIT – Zapalenie płuc II
- LUB Oznaczenie rzeczywistego MIC dla kluczowych antybiotyków,
Jakie wskazówki dają te wyniki?
Wzór na obliczenie AUC24 / MIC
dla ciprofloksacyny
Wykonano swoisty profil PK/PD
dla tego pacjenta
Przypadek OIT – Zapalenie płuc III
-
Terapia celowana – Ciprofoxacin MIC 0,125,
AUC24 / MIC>125,
dawka 750 mg doustnie, 2 razy dziennie;
- Wynik mikrobiologiczny – ujemny posiew plwociny po 8 dniach na
Cipro
- Wynik kliniczny – całkowite wyleczenie zapalenia płuc
-
-
Koszty – Cefepime i Tobramycin ~ 100 $ dziennie
14 dni = ~ 1400 $
Ciprofloxacin wraz z monitorowaniem leku = ~ 6 $ dziennie
14 dni = ~ 84 $
Oszczędności – Koszty leku = 1316 $
+ czas pobytu na OIT skrócony o co najmniej 5 dni = ~ 5000 $.
Razem >6000 $
Kwestia Kosztów???
1 pasek
Leki przecibakteryjne – 11-13 zł
Leki przeciwgrzybicze – 18 zł
Kwestia Kosztów???
• 5 materiałów x 5 antybiotyków
=
250 – 300 zł/dzień
versus 3000 zł OIT
(NFZ)
Algorytm AST
Uniwersytet Texas, dr Audrey Wanger
MATERIAŁ
TLENOWE
ICU i próbki
Pseudomonas
Gram(-)niefermentującekrytyczne
Enterobacteriaceae (inne)
Staphylococci
Enterococci
WYBREDNE
Beztlenowce
Haemophilus, Neiseria
Pneumococci & Streptococci
Śluzowe, Pseudomonas/NF
Grzyby (drożdże i pleśnie)
Szybko rosnące mykobakterie
Patogeny oportunistycze
Enterobacteriaceae
(głównie mocze)
Bulion
mikrorozcieńcze
nie
(Pasco)
Vitek
ETEST
ESBL
VRE, GISA
Alarmy, wątpliwe wyniki
lub brak wzrostu
VRS
VRE
PRP
Krążkowo-dyfuzyjna
Staphylococci (CNS)
Enterococci ( mocze)
Pneumococci (układ oddechowy)
Algorytm AST Pacjenci OIT
Uniwersytet Texas, dr Audrey Wanger
Pacjenci OIT
Pulmonologia
Transplantologia
Oparzenia
Noworodki
Chirurgia
Hematologia
Przechować wszystkie izolaty
AST
Metody rutynowe
Materiały
krytyczne
Krew, PMR
Tkanki, BAL,
płyny jałowe,
kości
Konsultacja
z klinicystą
i farmakologiem
ETEST
OIT
antybiogram
ETEST
MIC
PK/PD
Algorytm AST Gram ujemne
Uniwersytet Texas, dr Audrey Wanger
Enterobacteriaceae
(głównie mocze)
Enterobacteriaceae (inne)
Gram ujemne niefermentujące
Pseudomonas, Acinetobacter,
S. maltophilia
Bulion
mikrorozcieńczenie
(Pasco)
Vitek
ESBL
MATERIAŁ
ICU i próbki krytyczne
Kolonie Śluzowe , Biofilm
- Mukowiscydoza
ETEST
Alarmy, wątpliwe wyniki
lub brak wzrostu
!!!!
Wykrywanie oporności
G(-) ESBL
Jeśli ESBL+
- antybiotyki z wyboru – karbapenemy,
- ale w oparciu o badanie MIC!!!!
?????
MBL !!!
• Alternatywny panel MIC
– Chinolony, Aminoglikozydy, Trim/Sulfa;
Wykrywanie oporności
Trudne antybiotyki - Niestabilne
cefalosporyny, imipenem, aztreonam
Metody mikrorozcieńczeniowe
mikrorozcieńczeniowe,,
oraz systemy automatyczne:
automatyczne:

fałszywa oporność
dla antybiotybiotyków niestabilnych:
Trudne drobnoustroje
G (-) nie-fermentujące
Metody rutynowe
 Ograniczenia w wykrywaniu z powodu:
 oporności niskiego stopnia
 niskiego inokulum
 opóźnionej ekspresji oporności
 wczesny odczyt – fałszywa wrażliwość
konieczność odczytu po 48h !!!
Algorytm AST G(-) niefermentujące
Uniwersytet Texas, dr Audrey Wanger
Ps. aeruginosa,
B. cepacia, Acinetobacter sp..
Ceftazidime
Cefepime
Gatifloxacin
Tobramycin
Pip/Tazo
Imipenem
Minocycline
S. maltophilia
Cefepime
Gatifloxacin
Ceftazidime
Trim/Sulfa
ETEST
Pseudomonas aeruginosa
w a r toś ć M IC
Wartości MIC dla meropenemu i imipenemu
oznaczone za pomocą Etestu
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
MEROPENEM
IMIPENEM
1
2
3
4
5
6
liczba badań
7
8
9
Acinetobacter baumannii
Wartości MIC dla meropenemu i imipenemu
oznaczone za pomocą Etest
wartość MIC
5
4
3
MEROPENEM
2
IMIPENEM
1
0
1
3
5
7
9
11
liczba bada ń
13
15
17
19
Przypadek Polski – Pierwszy
szczep VISA 2000
Centrum Onkologii Warszawa
- mężczyzna z nowotworem żołądka
- Wielokrotne posiewy krwi – MRSA (+);
- leczenie Vancomycin i Teicoplanin – wiele tygodni
KOSZTY !!!! ?????
Metody rutynowe - wyniki Wrażliwy
- oznaczono MIC metodą Etest = 4 - VISA?
- terapię zmieniono na Sinercid
- uzyskano eradykację MRSA i sukces kliniczny
Problemy z MIC Wankomycyny,
a Leczenie Bakteriemii MRSA
Badaniem objęto wyniki kliniczne
i mikrobiologiczne 30 pacjentów
- MRSA bakteriemia odzwierciedlała oporność na VA
- Znaczący związek pomiędzy niepowodzeniem terapii a
MIC
MIC ≤0,5 = 55,6%;
MIC 1-2 = 9,5% wyleczonych pacjentów
Niepowodzenia terapetyczne
dla MIC w kategorii CLSI –
wrażliwy
1. Ukryta obniżona wrażliwość na glikopeptydy
(hVISA/VISA)
Metody rutynowe, a nawet referencyjna CLSI
nie wykrywają obniżonej wrażliwości
oporności niskiego stopnia,
opóźnionej ekspresji
Wykrywanie oporności
hVISA/VISA
„ najbardziej dokładną metodą badania
wrażliwości na VA dla Staphylococci są nieautomatyczne metody MIC (mikrorozcieńczenie
w bulionie, rozcieńczenie w agarze lub dyfuzja
gradientu do agaru), w których to metodach
inkubacja musi trwać pełne 24 godziny
potwierdzenie po 48 godz.”.
Morbidity and Mortality Weekly Report, April 23, 2004:53(15)
Niepowodzenia terapetyczne
dla MIC w kategorii CLSI –
wrażliwy
2. Zła farmakokinetyka VA
Model PK / PD w OIT
wankomycyna

Indukuje efekt poantybiotykowy

Właściwości PD wspólne
dla aminoglikozydów i β-laktamów

Trudność w ustaleniu odpowiedniego
dawkowania

Postulowane stężenie > 20 μg/ml
Model PK / PD w OIT
wankomycyna
 Niekorzystny PK/PD
– Wiązanie z białkami
– Zła penetracja do tkanek
– Toksyczność
Model PK / PD w OIT
wankomycyna
• AUC/MIC > 400 i C/MIC 10
• Stężenie we krwi 15-20g/mL – skuteczne przy
MIC = 2 g/mL (2g leku)
• W płucach stężenie sięga 20-30% stężenia we
krwi
• Dawki 1g co 12 godzin są niewystarczające
Moise-Broder PA et al. ClinPharmacokinet 2004
Hidayat LK et al.ArchInternMed 2006
MRSA
Wielkość wartości AUC w zależności od wielkości MIC
i obecności wolnej wankomycyny w surowicy
30
wysokie wartości AUIC 24 dla wankomycyny
wobec MRSA są konieczne ze względu na
tolerancję na antybiotyk
Eradykacja
AUIC ≤ 866 - 39%
AUIC > 866 - 80%
10
1,0
0
AUIC = 38
MIC 4
AUIC = 153
MIC 1
12 godz.
Wykrywanie oporności
•
Jeśli VRE, VISA, VRS
- antybiotyk z wyboru Linezolid ?????
badanie MIC !!!
• Alternatywny panel MIC
Rifampicyna, Gatifloksacyna, Gentamycyna
Wykrywanie oporności
•
• Rozkład wartości MIC
VA, TP, LZ
Przypadek OIT
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
związane z przetoką
7 – miesięczne niemowle,
w płynie m-r Psedomonas aeruginosa
MIC
Antybiogram
bezpośrednio
z materiału
(płyn m-r)
• 6 kluczowych
antybiotyków;
• MIC po 1
dniu
•Ratowanie
życia !!!
- wartość 0,19 gwarantuje uzyskanie celu PK/PD
– wymagane stężenie w PMR - 10xMIC,
- w tym przypadku stężenie w PMR wynosi 10, a więc 52xMIC
Pacjent leczony Meropenemem, zakażenie wyleczone w 1 tydzień
Propozycje dawkowania
w ciężkich zakażeniach
 Gentamycyna,
Gentamycyna,
Tobramycyna 7 mg/kg
 Amikacyna 25
25--30 mg/kg
 Imipenem
4 x 0,5-1,0 g (wlew 3h)
 Meropenem 3 x 1,0 g (wlew 3h)
 Wankomycyna 15 mg/kg dawka
wstępna, następnie 40
40--50 mg/kg
ciągły wlew
Propozycje dawkowania
w ciężkich zakażeniach

Ceftazydym
Ceftazydym,, Cefepim
30 mg/kg dawka wstępna wlew (0
(0,5h),
następnie 80
80--90 mg/kg/
mg/kg/24
24h
h ciągły wlew

Cefotaksym 1,0 g bolus, nastepnie
2,0-4,0 g/
g/24
24h
h ciągły wlew

Pip/Taz
Pip/
Taz 4 x 4,5 g (wlew 3h)

Ciprofloksacyna 3 x 400 mg (wlew 30min)
30min)
WHO a dawkowanie

DDD
DDD-- może być stosowana do
określenia zużycia antybiotyków w
typowych oddziałach szpitalnych lub
w skali całego szpitala.

DDD nie może być stosowana dla OIT
i oddziałów pediatrycznych ! ! !
wg WHO – Heczko, Wójkowska-Mach
„ Zakażenia szpitalne - Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń”
PZWL 2009
MIC narzędzie
diagnostyczne, terapeutyczne
i ekonomiczne
Odpowiedni ANTYBIOTYK dla danego
PACJENTA w odpowiednim CZASIE, DAWCE
i REDUKCJA KOSZTÓW !!!
Kwestia Kosztów???
Nie pozwólmy,
aby badanie MIC
było sprawą kosztów,
bo NIE JEST !!!
Zespół ekspertów
 Klinicysta z OIT
 Mikrobiolog kliniczny
 Farmakolog kliniczny !!!
• Specjalista chorób zakaźnych
• Komitet ds. Zakażeń
• Komitet Terapeutyczny
Cele:
- Leczenie w oparciu o MIC i PK/PD
- Analiza wyleczeń/niepowodzeń
- Monitorowanie wyników leczenia
- Oszczędności !!!
Zespół ekspertów
 Klinicysta z OIT
 Mikrobiolog kliniczny
 Farmakolog kliniczny !!!
• Specjalista chorób zakaźnych
• Komitet ds. Zakażeń
• Komitet teraputyczny
Współpraca
i jeszcze raz współpraca
= 90% sukcesu
Download