Rider dźwięk IRA 2107

advertisement
Ridertechniczny2017
Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne do
przeprowadzenia koncertu na właściwym poziomie technicznym i
artystycznymorazstanowiintegralnączęśćumowy.
KONTAKTTELEFONICZNYZREALIZATOREMDŹWIĘKUIŚWIATŁA
OBOWIĄZKOWY!!!
MOC systemu nagłaśniającego musi być uzgodniona z realizatorem
zespołu,jednakwplenerachniemniejszaniż2x10kW,wsalachkoncertowych
2x5kW.
SCENA o wymiarach 12m x 10 m z dwoma wing’ami monitorowymi o
wymiarach4mx2m,powinnabyćstabilna,sucha,zadaszonaiobudowanaz3
stronstrontakabyniebyłomożliwościzalaniasprzętuprzezdeszcz.Konieczne
są odciągi tzw. krzyże i odciągi zflokami. Scena musi być zabezpieczona
płotkami ZE WSZYSTKICH STRON –plotki od strony publiczności w odległości
max2m.
PODESTY owysokości40cm:
1)podperkusjęowymiarachmin3x2m,
2) podbassowymiarachmin2x2m,
Stabilne,odsunięteodtylnejscianyscenyprzynajmniejo50cm,dowyłącznej
dyspozycjizespołu.
SYSTEMnagłośnieniowywolnyodszumów,przydźwiękówibrumów,
powiniendokładniepokrywaćdźwiękiemcałynagłaśnianyobszar.Strony
prawailewamuszągraćidentycznie!!!Jeśligłównysystemniezapewnia
identycznejjakościdźwiękunacałymaudytorium,niezbędneoutfille,frontille
lubinnedodatkowestrefynagłośnieniasterowanebezpośredniozmiksera
FOH.WszystkiestrefynagłośnieniapodłączoneL-R.Wszystkieelementy
nagłośnieniamusząbyćodpowiedniozestrojonefazowoibarwowo.Moc
systemuadekwatnadoprzestrzeni.Zewzględunarockowycharakter
wykonywanejmuzyki,nawetwmałychklubachiniedużychplenerach,
wymaganymarkowysystemdużejmocy.Nagłośnieniemusigraćrównocałym
słyszalnympasmem.PreferowanydostępnastanowiskuF.O.H.doprocesora
sterującegodźwiękiem(np.Wi-Fi).Zestawygłośnikoweniemogąstać
bezpośrednionascenie.NIGDYNIEGODZIMYSIĘNAUSTAWIENIESUB
BASS’owCENTRALNIE.PREFEROWANAKONFIGURACJATOL-REnd-Fired.
1
SUBBASSsterowanybezpośredniozmikseraFOH
ZASILANIE Organizator i technika, odpowiedzialna za zasilanie na scenie
zobowiązuje się zapewnić zasilanie o napięciu przemiennym 230V (+/- 5%),
częstotliwość 50 Hz (+/- 4%), podczas próby i koncertu. Cały system (
aparaturanagłośnieniowa+mikserfrontowyimonitorowy+sprzętmuzyków)
musi być zasilany ztego samego źródła, umożliwiającego odpowiedni pobór
mocy–adekwatniedoporzebzainstalowanejaparatury.UkładsieciowyTN-S.
W przypadku agregatu, agregat musi posiadać elektroniczną stabilizację
napięcia (NIEDOPUSZCZALNE SĄ AGREGATY BUDOWLANE BEZ STABILIZACJI),
regulację obrotów, zabezpieczenia zwarciowe typu B lub C dobrane
adekwatnie do zasilanych obwodów, zabezpieczenie różnicowo-prądowe.
Agregat powinien być uziemiony, posiadać certyfikat CE, aktualny przegląd
techniczny,spełniaćnormęemisjispaliniSTAGEIIlubSTAGEIIIa.Mocagregatu
powinnabyćodpowiedniowiększa,abyzniwelowaćefektzadławieniapodczas
skokówobciążenia.
Urządzeniazasilające–pionyirozdzielnice,musząposiadaćaktualneatesty,
dopuszczającejedoeksploatacji!
NAGŁOŚNIENIE
MIKSERFOH:
StanowiskorealizatorapowinnoznajdowaćsięnapodeścieCENTRALNIEdoosi
sceny,połączonezniąkorytarzemkomunikacyjnym.Stanowiskopowinnobyć,
zabezpieczone przed deszczem, wiatrem, itp oraz zabezpieczone płotkami ZE
WSZYSTKICHSTRON i pilnowaneprzezsłużbyochrony.
PreferujemystołycyfrowefirmySoundcraft(seriaVix000),Yamaha,Digidesign,
Midas, Allen&Heath(seria dLive), DiGiCo. W przypadku stołów analogowych,
mikser musi posiadać minimum 48 kanałów, korekcja parametryczna w
każdym kanale, możliwość podania zasilania Phantom. Zdecydowanie
preferowanyjestmikserwykonanyprzezfirmęouznanejreputacji.
Mikserpowinienposiadaćminimum4podgrupystereofoniczneoraz4wysyłki
typuAUXposti1wysyłkętypuAUXpre.Sumamikserapowinnabyć
zainsertowanatercjowymkorektoremgraficznym.
PROCESORYEFEKTÓWiDYNAMIKI–FOH:
8xGATE(bramkaszumów):DrawmerDS201/DrawmerDS401lubpodobny
10xCOMPRESSORKlarkTeknik,DBX160X/166XL/266XL/BSSDPR404
1xLEXICONPCM80/PCM91/TCE2000/LexiconMPXlubLXP(procesor
efektów)1xYamahaSPX990/SPX2000(procesorefektów)
1xTCE2000/D-TWO/M-ONE(procesorefektów)
2
1xCDplayer
1xtalkbackdołącznościpomiędzystołemprzodowymFOHamonitorowym!!!
SYSTEMMONITOROWY:
Zespółprzywoziwłasnymiksermonitorowy(BehringerX32).
Trzeba zapewnić stanowisko do pracy przy mikserze monitorowym (wymiary
1mx0,5m)orazsplitterzgodniezinputlistą.
STANOWISKO MUSI BYĆ UMIESZCZONE PRAWEJ STRONY PATRZĄC OD
PRZODUSCENY!!!!.
Zespółprzywoziwłasnebezprzewodowesystemydouszne.
UWAGA!!!!!
System nagłośnienia PA powinien być adekwatny do danej sali (pleneru) dla
zespołu rockowego (wymagany poziom dźwięku: 100dBA na stanowisku
odsłuchowym akustyka zespołu). Konieczna jest obecność na scenie w czasie
próby oraz koncertu, co najmniej jednego przedstawiciela firmy
nagłośnieniowej, biegle orientującego się w zainstalowanym systemie
nagłośnienia oraz cztery osoby do rozładunku sprzętu i załadunku sprzętu po
koncercie. System nagłośnienia oraz system monitorowy powinny być
zainstalowane,uruchomioneisprawdzoneprzedprzyjazdem ekipytechnicznej
zepołunaokoło1godz.przedplanowanym montażemzespołu..
Podczaskoncertunascenieniemożeprzebywaćniktpozazespołem,obsługą
technicznąorazprzedstawicielemAGENCJI
CZASPRZEWIDZIANYNAMONTAŻIPRÓBEDŹWIEKOWĄ:3 h
InputList
CHANELINSTRUMENT
MIC/DIBOX/XLR
FOHINSERT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Własnymic.
Własnymic.
SM57,e904
SM57,e904
Mic.Poj.
Własnymic.
Własnymic.
Własnymic.
Własnymic.
Własnymic.
Gate
Gate+Comp.
Gate+Comp
Comp.
Gate
Gate
Gate
Gate
Gate
Kick
Snaretop
Snarebuttom
Snare2
HiHatts
Tom1
Tom2
Tom3
Tom4
Tom5
3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
OverheadL
OverheadR
Raid
Bass
Guitar1L
Guitar1R
Guitar2L
Guitar2R
LeadVoc
BackVoc1
BackVoc2
BackVoc3
Click
Egnater
SPDL
SPDR
GTRPOD
Mic.Poj.
Mic.Poj.
SM58
XLR
XLR
XLR
XLR
XLR
Własnymic.
SM58
SM58
Własnymic.
DiboxActiv
SM57
DiboxActiv
DiboxActiv
XLR
Comp.
Comp.+Desser
Comp.
Comp.
Comp.+Desser
Comp.
KONTAKTY:
Akustyk:MarcinLimek+48792850150
[email protected]
Realizatorświatła:AndrzejMajger+48607237438
[email protected]
Technikaimonitory:ŁukaszKoput+48602188317
[email protected]
Technika:GrzegorzNawrocki:+48501180604
[email protected]
Bardzoprosimyouważneprzeczytanieriderów.Nieznajomość
treściriderówniezwalniazobowiązkuichprzestrzegania.
4
Kontakt do realizatora:
Andrzej Majger
tel. +48 607 237 438
e-mail: [email protected]
Download