Bez tytułu slajdu

advertisement
WARTOŚĆ
I JAKOŚĆ ŻYCIA
ETYKA LECZENIA
PRZECIWBÓLOWEGO
ETYKA KOŃCA ŻYCIA
ANNA OROŃSKA
katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej terapii
AM we Wrocławiu
Wartość życia to zbiór
cech
charakterystycznych dla X, decydujących o walorach x. Wartość ta
może być tylko pozytywna (lub może
jej nie być).
Jakość życia to porównanie do
wzorca. Może być pozytywna lub
negatywna.
(K.de Walden-Gałuszko)
Jakość życia
sytuacja oczekiwana
QL
sytuacja realna
QL
Podstawowe zasady etyczne w
medycynie
 Autonomia pacjenta (szacunek?)
 Czynienie dobra
 Nie czynienie zła
 Zasada
sprawiedliwości
(dotyczy
podziału dostępnych środków)
(Belmont Report 1978)
(Beauchamp, Childress 1983)
Etyka zwalczania bólu i opieki
paliatywnej
(Raport Komitetu Ekspertów WHO Genewa 1990)
Etyka działania podtrzymującego życie:
1. Wola pacjenta jako norma
2. Zasada proporcji: działanie podtrzymujące
życie jest przeciwwskazane, gdy powoduje
cierpienia przewyższające płynące z niego
korzyści.
3. Zasada równoważności: od strony etycznej
zaprzestanie terapii nie rożni się od jej
niepodjęcia.
4. Zasada względności: życie nie jest absolutnym dobrem, a śmierć absolutnym złem
Etyka w opiece paliatywnej
 Duże zainteresowanie etyką – trudne decyzje –
specyficzne problemy etyczne:
komunikacja, prawda, podmiotowość chorego,
umieranie
Opieka paliatywna i etyka – podobny cel:
podtrzymać lub przywrócić humanistyczny wymiar
medycyny, skoncentrowany na „potrzebującej osobie
ludzkiej”
(H.t.Have, D.Clark)
Etyka leczenia p-bólowego.
 Ból (np. nowotworowy) może i musi być leczony
 Nieetyczne jest niestosowanie skutecznych,
zgodnych ze stanem wiedzy metod leczenia
bólu (chyba, że chory się nie zgadza) na każdym
etapie choroby).
 Nieetyczne jest nie podnoszenie swojej wiedzy
dotyczącej leczenia p-bólowego
 Etyczne jest stosowanie u chorych umierających skutecznych metod uśmierzania bólu i
cierpienia (opioidy, sedacja), nawet jeśli ubocznym skutkiem może być skrócenie życia (zasada
podwójnego skutku). To nie jest eutanazja!
Leczenie bólu – stanowisko Kościo
ła katolickiego-Pius XII:
 Jest dozwolone uśmierzanie bólu za pomocą
narkotyków, nawet gdy w konsekwencji
prowadzi to do ograniczenia świadomości i
skrócenia życia…
 W takim przypadku bowiem nie pragnie się
śmierci i nie dąży do niej, choć z uzasadnionych
przyczyn dopuszcza się ryzyko śmierci : pragnie
się jedynie skutecznie złagodzić ból, stosując
środki
przeciwbolowe udostępnione przez medycynę.
Przemowienie do lekarzy 1957r, cyt. Evangelium
vitae.
Leczenie bólu –Katechizm Kościoła
Katolickiego
 2279.Stosowanie środkow przeciwbólowych, by
ulżyć cierpieniom umierajacego, nawet za cenę
skrocenia jego życia, może być moralnie zgodne
z ludzka godnością, jeżeli śmierć nie jest
zamierzona ani jako cel, ani jako środek,lecz
jedynie
przewidywana
i
tolerowanajako
nieunikniona.
 Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędna
postać bezinteresownej miłości. Z tego tytułu
powinna być popierana.
LECZENIE BÓLU
Podawanie środków przeciwbólowych jest imperatywem moralnym w bólu
terminalnym. Gdyby lekarz ich nie przepisał, dopuściłby się najbardziej niemoralnego zaniedbania w medycynie, w tej
sytuacji efekty uboczne nie mają znaczenia. Lekarzowi za to nie wolno posłużyć
się śmiercią pacjenta jako celem do
zniesienia bólu
Szeroczyńska M. Eutanazja. UNIVERSITAS 2004, s. 965
KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ
A STANY TERMINALNE
art. 30
Lekarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić
choremu humanitarną opiekę lekarską i godne warunki
umierania. Lekarz winien do końca łagodzić cierpienia
chorych w stanach terminalnych i utrzymywać w miarę
możliwości jakość kończącego się życia
art. 31
Lekarzowi nie wolno stosować eutanazji
art. 32
1. W stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku
podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej
terapii i stosowania środków nadzwyczajnych
2. Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest
związana z oceną szans leczniczych
Środki zwyczajne i nadzwyczajne,
proporcjonalne i nieproporcjonalne
 Środki zwyczajne: standardowe, akceptowane,
dostępne
 Środki nadzwyczajne: Trudno dostępne, eksperymentalne
 Środki proporcjonalne: specyfiki, metody i
sposoby leczenia, które umożliwiają osiągniecie
pozytywnego wyniku terapii bez nadmiernych
niedogodności, cierpień i wydatków
 Środki nieproporcjonalne: specyfiki, metody i
sposoby leczenia, które dają nikłą nadzieje na
pozytywny
wynik
terapeutyczny,
a
ich
zastosowanie związane jest z nadmiernymi
(niewspółmiernymi) utrudnieniami, cierpieniami
oraz wydatkami
Środki proporcjonalne
i nieproporcjonalne
 Nie zastosowanie lub wycofanie się ze
środków nieproporcjonalnych = rezygnacja z uporczywej (zaciekłej, nieskutecznej) terapii – etycznie dopuszczalna a
nawet zalecana.
 Nie zastosowanie lub wycofanie się ze
środków proporcjonalnych – eutanazja
bierna?
ZANIECHANIE LUB ZAPRZESTANIE
TERAPII NIEUŻYTECZNEJ
 Jest przejawem respektowania zarówno
godności jak i śmierci pacjenta
 Jest wyrazem prawidłowego postępowania medycznego
 Czyn ten nie powoduje śmierci, pacjenta
zabija nieuleczalna choroba
 Nazwa „eutanazja bierna” jest w tych
przypadkach nieużyteczna i wprowadzająca w błąd
Szeroczyńska M. Eutanazja. UNIVERSITAS 2004, s. 94
ODSTĄPIENIE OD TERAPII
Właściwe wyważenie wskazań do
intensywnej terapii, bez ich nadużywania,
jest zadaniem niezmiernie trudnym ale
lekarz sam musi umieć podjąć taką
decyzje w danym przypadku. Odstąpienie
od takich działań przy braku dla nich
wskazań medycznych nie jest eutanazją.
takiej terapii nie może również żądać
pacjent ani jego rodzina
Szeroczyńska M. Eutanazja. UNIVERSITAS 2004, s. 95
Uporczywa terapia – Katechizm
Kościola Katolickiego
 2278.
Zaprzestanie
zabiegów
medycznych
kosztownych,
ryzykownych,nadzwyczajnych
lub
niewspółmiernych do spodziewanych
rezultatów może być uprawnione.Jest to
odmowa
„uporczywej
terapii”.Nie
zamierza się w ten sposób zadawać
śmierci, przyjmuje się, że w tym
przypadku nie można jej przeszkodzić.
Ograniczenie uporczywej terapii
OIT (ICU) – przeznaczona do
ratowania życia krytycznie chorych
 Cel ten często nieosiągalny, śmiertelność 5% –
40%
 Gdy zmniejsza się szansa wyleczenia i przedłużenia życia – obowiązkiem lekarza intensywnej terapii jest pomóc pacjentowi i rodzinie
zmierzyć się z doświadczeniem śmierci
 USA: Program: „Death in America”
 Konferencja: Medical Education For Care Near
the End of Life (1997)
 “Intensive Care Working Group” – specjaliści
intensywnej terapii, opieki paliatywnej, etyki,
komunikacji, przedstawiciel społeczny
USA:
 90% zgonów w oddziałach intensywnej
terapii (ICU) – po decyzji o ograniczeniu
terapii
 Opieka paliatywna i intensywna terapia
nie są opcjami wykluczającymi się, lecz
raczej współistniejącymi
Doświadczenie śmierci i umieranie
w OIT
 Śmierć w OIT częsta – ale trudno przewidzieć, który
pacjent umrze
Trudność – dwa jednoczesne zadania:
 terapia podtrzymująca  pomoc pacjentowi i rożycie – cel: odzyskanie
dzinie zmierzyć się z
zdrowia
możliwością śmierci
 Śmierć pacjenta – może być odebrana jako porażka,
a nie nieuchronny koniec dewastującej choroby
 Pacjent – często nie może podjąć decyzji
 Dyskusja: lekarz, pielęgniarka, rodzina pacjenta
Ważne: częsta komunikacja, rewizja oczekiwań ze
strony rodziny
 Duże oczekiwania związane z technologią
Często „heroicznego lub cudownego” uleczenia
Trudności:
 Lekarz OIT nie znał pacjenta wcześniej
 Częste zmiany personelu – duża ilość
osób zajmujących się pacjentem
 Rodzina słyszy różne i często niepokojące informacje od różnych osób –
„słyszy, co chce usłyszeć”
Ważne:
 Uzyskać zaufanie rodziny,
 Kooperacja z konsultantami (i lekarzem rodzinnym)
Idealny model postępowania
w OIT
 Lekarz w OIT – umiejętności lekarza
intensywnej terapii i opieki paliatywnej
 Cel leczenia ma wyznaczać wykorzystanie technologii a nie vice-wersa
 Zasady zawarte w podręcznikach opieki
paliatywnej są istotne dla pacjentów
którzy umierają w OIT
 Jak zaprzestać działań podtrzymujących
życie
bez
powodowania
cierpienia
pacjenta
Ograniczenie” terapii przy końcu życia”
w oddziałach intensywnej terapii Europa
 Od 48% w Europie Północnej, do 18% w
Europie Południowej, brak badań w
Polsce
 Próby ustalenia wytycznych - podjęte
głównie w USA i niektórych krajach
europejskich
 Różnice kulturowe, religijne, prawne
dotyczą głownie nie problemu, czy
ograniczać terapię, ale jak, kto decyduje,
jaki udział w decyzjach pielęgniarek,
rodziny chorego, komitetów etycznych
Propozycje z Centre Hospitalier, Bourg
en Bresse, Francja
Intensive Care Med. 2002
Grupa 1: brak ograniczenia terapii
Grupa 2: decyzja DNR (do not resuscitate – nie podejmować akcji resuscytacyjnej), ograniczenie
leczenia presyjnego do 20 µgr/kg/min. Inne
terapie kontynuowane
Grupa 3: zaprzestanie wszystkich terapii poza zapewnieniem komfortu: pielęgnacja, analgosedacja, (Ramsay 3-4), wentylacja mechaniczna
21% tlenem bez PEEP.
Grupa 4: jak wyżej z tym że wentylacja ograniczona do 5 l/min i analgosedacja do 6 pkt.
Ramsay.
c.d
 Ocena pacjentów dokonywana codziennie
 Do zaliczenia pacjenta do gr. 2, 3, 4 lub zmiany
2 na 3 lub 3 na 4, konieczna zgoda zespołu
leczącego (2-3 lekarzy, pielęgniarka), oraz rodziny chorego (nie wymagano pisemnej zgody)
 Żaden z chorych nie był zdolny do podjęcia
decyzji
 Stan chorego, rokowanie, wyniki dyskusji i
wszystkie procedury dokładnie odnotowywane
w dokumentacji chorego
c.d
 Ograniczenie terapii zastosowano u 83 z
475 chorych (17%).
 25 zakwalifikowano do gr. 2: 16 zmarło
na oddz. int. terapii, 9 wypisanych: 6
zmarło w 7 godz., 1 dniu, 3 dn., 4 dn. i 6
dn. po wypisie, 3 żyje po 1 roku .
 36 zmarło zakwalifikowanych do gr.3.
 22 w gr. 4 (18 było początkowo w gr. 2 i
9 w gr.3)
Kto ma podejmować decyzje o
ograniczeniu lub zaprzestaniu
uporczywej terapii?
 Europa (UK) - lekarz, w miarę możności po
uzyskaniu akceptacji rodziny.
 „Jeśli pacjent domaga się leczenia, które w
opinii lekarza nie jest klinicznie uzasadnione,
nie ma etycznej ani prawnej powinności by
lekarz je zastosował”
 Rodzina nie ma „zdolności do podejmowania
decyzji
 W USA: decyzje podejmowane zespołowo z
udziałem pacjenta lub rodziny
 Polska: KEL: „Decyzja o zaprzestaniu reanimacji
należy do lekarza i jest związana z ocena szans
leczniczych”
Download