Siła skurczu mięśnia sercowego nie zależy od siły bodźca. W

advertisement
FIZJOLOGIA
UKŁADU
KRĄŻENIA
Liana Puchalska, Stanisław Kowalewski
 ANATOMIA UKŁADU KRĄŻENIA 
Układ sercowo-naczyniowy ze względu na
jego czynność dzieli się na:
•
Serce składające się z dwóch przedsionków
(prawego i lewego) i dwóch komór (prawej i
lewej)
•
Tętnice i żyły krążenia dużego, które tworzą dwa
zbiorniki: zbiornik tętniczy duży i zbiornik żylny
duży
•
Tętnice i żyły krążenia małego (płucnego), które
tworzą dwa zbiorniki: zbiornik tętniczy płucny i
zbiornik żylny płucny
•
Dwie sieci naczyń włosowatych
- pomiędzy zbiornikiem tętniczym dużym i
zbiornikiem żylnym dużym
- pomiędzy zbiornikiem tętniczym płucnym i
zbiornikiem żylnym płucnym
 UNERWIENIE UKŁADU KRĄŻENIA 
UNERWIENIE SERCA
1. Unerwienie współczulne
• Lewy pień współczulny unerwia komory
• Prawy pień współczulny unerwia przedsionki i
węzeł zatokowo-przedsionkowy
2. Unerwienie przywspółczulne – nerwy
błędne
• Unerwienie węzła zatokowo -przedsionkowego,
przedsionkowo - komorowego oraz mięśniówki
roboczej przedsionków
 UNERWIENIE UKŁADU KRĄŻENIA 
RECEPTORY ADRENERGICZNE SERCA
• Receptory β1 i β2 – oba sprzężone z CA przez białko Gs
w przedsionkach znajduje się ok. 70% receptorów β1, w komorach –
ok. 80%
Noradrenalina (NA) ma powinowactwo zarówno do receptorów β1
jak β2
Andrenalina wiąże się z receptorem β2
Efekt pobudzenia:
chronotropowy
dodatni
efekt
ino-,
dromo-
i
• Receptory α1 – szlak PLC (DAG i IP3)
Efekt pobudzenia: słaby efekt inotropowy dodatni
RECEPTORY CHOLINERCICZNE SERCA
• Receptory M2 – sprzężone z CA przez białko Gi
Efekt pobudzenia: ujemny efekt chrono- i dromotropowy, w przedsionkach słaby ujemny efekt inotropowy
 UNERWIENIE UKŁADU KRĄŻENIA 
RECEPTORY NIEADRENERGICZNE SERCA
• Receptory sprzężone z CA przez białko Gs
- 5-HT4 efekt inotropowy dodatni w przedsionkach
- H2 – efekt inotropowy dodatni w przedsionkach i komorach
- VIP – efekt dodatni inotropowy w komorach
• Receptory sprzężone z CA przez białko Gi
- A1 (receptor dla adenozyny) - efekt pobudzenia: ujemny efekt
chrono- i dromotropowy, w przedsionkach słaby ujemny efekt
inotropowy
- Receptor dla somatostatyny – efekt inotropwy ujemny w przedsionkach
• Receptory sprzężone z PLC
- AT1, AT2 dla angiotenzyny II
- ETA i ETB dla endoteliny
 NEUROGENNE NAPIĘCIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH 
• Unerwienie przez zwojowe włókna współczulne
zwężające naczynia dotyczy wszystkich naczyń za
wyjątkiem mikrokrążenia i naczyń łożyska (receptory α1)
• Obficie są unerwione zespolenia tętniczo-żylne w
skórze. Bardzo słabo unerwione są naczynia mózgu i
naczynia wieńcowe
• Najlepiej unerwione są tętniczki, słabiej tętnice i żyłki.
Żyły są słabo unerwione
• Neurogenne rozszerzenie naczyń krwionośnych odbywa
się głównie przez zahamowanie tonicznej aktywności
współczulnej. Rzadko naczynia rozszerzane są w sposób
czynny przez współczulne lub przywspółczulne włókna
rozszerzające i nie
jest to wpływ toniczny
 WPŁYW POBUDZENIA RECEPTORÓW ADRENERGICZNYCH NA
MIĘSNIE GŁADKIE NACZYŃ
α1-receptory
β-receptory
Pobudzenie receptora przez
noradrenalinę wydzialana z
zakończenia nerwowego
Pobudzenie receptora przez
noradrenalinę wydzialana z
zakończenia nerwowego
Wzrost stężenia DAG i IP3 w
sarkoplazmie
Wzrost stężenia cAMP w
sarkoplazmie
Aktywacja proteokinazy A (PKA)
Wzrost szybkosci uwalniania Ca2+ z
SS oraz wzrost przepuszczalnościn
sarkolemy dla jonów Ca2+
Fosforylacja kinazy zależnej od
kompleksu Ca2+-kalmodulina
Przyspieszenie fosforylacji Lp
miozyny
Zmniejszenie powinowactwa tej
kinazy do kompleksu Ca2+kalmodulina
Skurcz mięsni gładkich naczyń
Zmniejszenie pobudliwości
skurczowej miocytu przy danym
stężeniu Ca2+
 UNERWIENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH 
•Współczulne włókna naczyniorozszerzające nieadrenerciczne uwalniają:
- ACh
- Histaminę
- Dopaminę
•Przywspółczulne włókna naczyniorozszerzające uwalniają:
- ACh (naczynia opon mózgowych i mózgu)
- VIP (naczynia ślinianek)
- ATP za pośrednictwem NO (naczynia narządów
płciowych zewnętrznych)
 UNERWIENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH 
TRANSMITER
RECEPTOR
DZIAŁANIE
MECHANIZM
NA
β2
rozszerzanie
↑cAMP
NA
α2
zwężenie
↓cAMP
NPY
Y1
zwężenie
↑IP3, DAG
NA
α1
zwężenie
↑IP3, DAG
Dopamina
D1
rozszerzenie
↑cAMP
P2x
zwężenie
→Ca2+
P2y
rozszerzenie
→NO
NA
α1
zwężenie
↑IP3, DAG
NA
β2
rozszerzenie
↑cAMP
Dopamina
D1
rozszerzenie
↑cAMP
Tętnice
płciowe
NA
α1
zwężenie
↑IP3, DAG
NA
β2
rozszerzenie
↑cAMP
Żyły
NA
α1
zwężenie
↑IP3, DAG
NA
β2
rozszerzenie
↑cAMP
NARZĄD
Tętnice
wieńcowe
Tętnice
trzewne
Tętnice
nerkowe
ATP
FIZJOLOGIA
SERCA
Opracowano na podstawie D.E. Mohrman, L.J. Heller. Cardiovascular Physiology. McGraw-Hill, 1997)
Leonardo da Vinci
W ciągu doby serce przepompowuje ok. 10 ton krwi. Przez całe
250 tysięcy
ton, wykonując przy tym ok. 5
miliardów skurczów. Pracy
życie człowieka - ponad
wykonanej przez serce w tym czasie
wystarczyło by podnieść składający się
z 30 wagonów załadowany pociąg
na wysokość ok. 9
kilometrów
 RODZAJE KOMÓREK MIĘŚNIA SERCOWEGO 
1.
Robocze komórki mięśnia sercowego
(99% masy mięśniowej)
•
•
zapewniają funkcję skurczową serca
zawierają
dużą
ilość
miofibryli
i
mitochondriów,
rozbudowaną
siateczkę
sarkoplazmatyczną oraz kanalików T
2. Komórki układu bodźcoprzewodzącego
• komórki P – pozbawione elementów
•
Kardiomiocyty robocze
kurczliwych,
posiadające
zdolności
rozrusznikowe (węzeł zatokowy, przedsionkowo-komorowy)
komórki Purkinie’go – długie komórki o
dużej średnice, tworzące włókna, służące do
przewodzenia pobudzenia do komórek
roboczych (pęczek Hisa i odnogi pęczka, włókna Purkinie’go)
3. Kardiomiocyty przejściowe – komórki T
•
położone pomiędzy komórkami roboczymi i
układu bodźcoprzewodzącego
4. Komórki wydzielnicze
•
znajdują się głównie w przedsionkach i
produkują ANP
Komórki Purkinie’go
KOMÓRKI UKŁADU BODŹCOPRZEWODZĄCEGO
CECHY
KOMÓRKI
PURKINJE’GO
KOMÓRKI P
LOKALIZACJA
CECHY ELEKTRO
FIZJOLOGICZNE
MAKSYMALNY
POTENCJAŁ
SPOCZYNKOWY
WĘZEŁ ZATOKOWY
WĘZEŁ
PRZEDSIONKOWOKOMOROWY
wolno depolaryzujące się
KOMÓRKI
ROBOCZE
PĘCZEK HISA,
WŁÓKNA
PURKINJE’GO
szybko depolaryzujące się
od -60 mV
do -50 mV
od -70 mV
do -60 mV
od -95 mV
do -90 mV
od -90mV
do -80mV
• amplituda (mV)
60 – 70
70 - 80
100 - 120
100 - 120
• overshoot (mV)
0 – 10
5 - 15
20 - 30
20 - 30
• długość (msek)
100 – 300
100 - 300
300 - 500
300 - 500
1 – 10
5 – 20
500 – 1000
100 – 300
• szybkość przewodzenia (m/sek)
do 0,05
0,1
1–4
0,1 – 0,5
SWOISTA
CZĘSTOTLIWOŚĆ
60 - 80
40 - 60
20 - 40
-
POTENCJAŁ
CZYNNOŚCIOWY:
• szybkość narastania
(F-0) (mV/sek)
 UKŁAD BODŹCOPRZEWODZĄCY SERCA 
0
Węzeł zatokowy
Prawy
przedsionek
Lewy
przedsionek
-100
Mięsień prawego przedsionka
Węzeł zatokowoprzedsionkowy
Węzeł
przedsionkowo komorowy
Prawa
komora
0
-100
0
Mięsień lewego przedsionka
Pęczek
Hisa
Odnogi
pęczka
Lewa
komora
-100
0
Węzeł przedsionkowo-komorowy
-100
Włókna Purkinje’go
0
-100
Włókna
Purkinje’go
0
Mięsień komory lewej
-100
Mięśnie
brodawkowe
0
Mięsień komory prawej
-100
 POTENCJAL CZYNNOŚCIOWY W KOMÓRKACH MIĘŚNIOWYCH 
Faza 2
0
Faza 3
-50
Faza 4
-50
Faza 4
błony
10,0
Względna przepuszczalność
komórkowej
K+
1,0
0,1
0
-80
-100
10,0
Względna przepuszczalność
komórkowej
błony
-80
-100
Wolno narastający potencjał czynnościowy
Komórkowy potencjał czynnościowy
(mV)
Faza 1
Faza 0
Komórkowy potencjał czynnościowy
(mV)
Szybko narastający potencjał czynnościowy
K+
1,0
Na+
Ca2+
Na+
Ca2+
0,1
0
0,15
Czas (sek)
0,30
0
0,15
Czas (sek)
0,30
 POTENCJAL CZYNNOŚCIOWY W KOMÓRKACH MIĘŚNIOWYCH 
Potencjał
czynnościowy
mV
+30
Skurcz mięśnia
Faza 0 – depolaryzacja
1
Faza 1 – repolaryzacja wstępna
2
0
Faza 2 – plateau potencjału
Faza 3 – końcowa repolaryzacja
3
Faza 4 – wyjściowy potencjał spoczynkowy
0
4
-90
100%
ORB – okres refrakcji bezwzględnej
ORW – okres refrakcji względnej
ORC– okres refrakcji czynnościowej
czas
0
ORB
ORW ORC
 CYKL PRACY SERCA 
Faza
1
do krążenia dużego
z krążenia dużego
z krążenia
płucnego
faza 1
faza 2
faza 3
faza 4
faza 5
faza 6
faza 7
skurcz przedsionków
skurcz komór izowolumetryczny
szybki wyrzut
zredukowany wyrzut
rozkurcz izowolumetryczny
szybkie wypełnienie komór
zredukowane wypełnianie komór
4
6
5
7
Ciśnienie w aorcie
80
40
a
z krążenia
płucnego
Ciśnienie w lewej
komorze
Ciśnienie w lewym
przedsionku
c
v
0
Objętość lewej
komory (ml)
z krążenia dużego
3
120
Ciśnienie (mmHg)
do krążenia
płucnego
do krążenia
płucnego
2
Objętość
późnorozkurczowa
120
80
Objętość
późnoskurczowa
40
EKG
IV
Tony
serca
0
I
II
0.4
III
Czas (sek)
0.8
 TĘTNO TĘTNICZE I ŻYLNE 
1 – skurcz izometryczny lewej komory; 2 – anakrota (okres szybkiego wyrzutu); 3 – katakrota (okres
zredukowanego wyrzutu); 4 – koniec skurczu lewej komory; 5 – fala dykrotyczna (odbicie się krwi od
zastawek półksiężycowatych)
3
2
Sfigmogram z tętnicy szyjnej
5
4
1
1
c
a
a
v
x
y
Flebogram z żyły głównej
a – skurcz prawego przedsionka; c – początek skurczu prawej komory, zamknięcie zastawki
trójdzielnej; x – odpływ krwi z żył głównych do przedsionka, zamknięcie zastawek półksiężycowatych;
v – wzrost ciśnienia w prawym przedsionku, utrudniony odpływ krwi z żył głównych, y – otwarcie
zastawki trójdzielnej i szybki napływ krwi z prawego przedsionka do komory podczas rozkurczu
4,0 – 6,5
Pojemność minutowa serca (L/min; CO)
Częstość skurczów serca (sk/min; HR)
60 – 90
Objętość późnorozkurczowa (ml; EDV)
65 – 130
Objętość późnoskurczowa (ml; ESV)
40 – 60
Objętość wyrzutowa serca (ml; SV)
55 – 90
Frakcja wyrzutowa (%)
65 – 75
Aorta
110 – 120
Pień płucny
25 – 30
rozkurczowe
60 – 75
6 – 12
średnie
70 – 85
9 – 17
Krążenie duże
1200 - 1700
Krążenie małe
150 - 350
Lewy
10 – 12
Prawy
3–7
0–6
0–2
Lewa
110 – 120
Prawa
25 – 30
9 – 12
6 – 10
2000 – 2500
350 – 400
0,9 – 1,0
0,2
Ciśnienie (mmHg)
skurczowe
Całkowity opór obwodowy (dyn/sek/cm-5;TPR)
Ciśnienie w przedsionkach (mmHg)
poźnoskurczowe
póżnorozkurczowe
Ciśnienie w komorach (mmHg)
późnoskurczowe
późnorozkurczowe
Maksymalna szybkość przyrostu ciśnienia (mmHg/sek)
Praca serca podczas jednego skurczu (J)
SKURCZ MIĘŚNIA SZKIELETOWEGO
Podział skurczów względem zmiany długości
mięśnia i generowania siły
Skurcz izotoniczny
Skurcz izometryczny
Występuje
wtedy,
gdy
mięsień może się skracać
ale nie generuje napięcia,
bo
nie
są
rozciągane
elementy sprężyste
Występuje
wtedy,
gdy
mięsień
nie
może
się
skracać. Generuje napięcie,
ponieważ sarkomery skracają się kosztem rozciągania elementów sprężystych ułożonych szeregowo.
 Czysty skurcz izotoniczny nie występuje nigdy, a czysty skurcz
izometryczny rzadko
 Najczęściej występują skurcze dwufazowe - auksotoniczne
 SKURCZ MIĘŚNIA SZKIELETOWEGO
Skurcz izometryczny
spoczynek
skurcz izometryczny
Skurcz izotoniczny
spoczynek
skurcz izotoniczny
 REGULACJA SIŁY SKURCZ MIĘŚNIA SZKIELETOWEGO I SERCOWEGO
Zakres maksymalnego napięcia
Napięcie izometryczne
(% maksimum)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Mięsień
szkieletowy
Mięsień
sercowy
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
długość sarkomeru (μm)
1.65
1.90
2.05
2.20
3.65
 Wypadkowa
napięcia
całkowitego
jest
sumą
napięcia
biernego
i
czynnego
100%
napięcie całkowite
80%
napięcie czynne
Siła mięśnia (% od maksimum w skurczu izometrycznym)
 REGULACJA SIŁY SKURCZ MIĘŚNIA SZKIELETOWEGO I SERCOWEGO
60%
40%
20%
napięcie bierne
0%
80
90
100
względna długość mięśnia
(100% = długość przy sile maksymalnej)
1.8
2.0
długość sarkomeru (μm)
2.2
 Sprężystość mięśnia zależy od elementów sprężystych położonych szeregowo
(elementy tkanki łącznej,
odcinki szyjkowe miozyny)
i równolegle (błona włókna
mięśniowego, tkanka łączna) oraz elementów kurczliwych. Rozciąganie tych elementów jest przyczyną napięcia biernego
 Napięcie
czynne
jest
określone przez ilość mostków
aktynowo-miozynowych i dlatego zmienia się
wraz z długością mięśnia
 SKURCZ IZOTONICZNY MIĘŚNIA WTÓRNIE OBCIĄŻONEGO
Skurcz izotoniczny
Napięcie mięśniowe (g)
5
3
2
1
obciążenie
wstępne
1g
1g
spoczynek
4
5
3
4
2
1
3
2
1
napięcie bierne
0
5
względna długość mięśnia
1g
• Tor
obciążenie
następcze
skurcz izotoniczny mięśnia
wtórnie obciążonego
1,2,3 – skurcz izotoniczny w warunkach obciążenia
wstępnego, mniejszego niż potrzebne do wywołania
maksymalnego napięcia izometrycznego dla danej
długości mięśnia
2g
2g
1g
4
maksymalne
napięcie
izometryczne
•
Tor 1,4,5 – na samym początku skurczu izotonicznego
mięsień został wtórnie obciążony. Tor 1-4 – skurcz
izometryczny, podczas którego mięsień rozwija
napięcie niezbędne do zrównoważenia obciążenia
następczego. Tor 4-5 – skurcz izotoniczny, podczas
którego mięsień się skraca
 REGULACJA SIŁY SKURCZU MIĘŚNIA SERCOWEGO 
• ZALEŻNOŚĆ „SIŁA BODŹCA – SIŁA SKURCZU”
Siła skurczu mięśnia sercowego nie zależy od siły bodźca. W danych warunkach pracy
mięśnia sercowego każdy bodziec ponadprogowy wywoła skurcz o sile maksymalnej –
prawo „wszystko albo nic”
•
ZALEŻNOŚĆ „CZĘSTOŚĆ BODŹCA – SIŁA SKURCZU”
W mięśniu sercowym ze względu na długi okres refrakcji roboczych komórek
mięśniowych nie występuje skurcz tężcowy. Obserwuje się wzrost siły skurczu mięśnia
sercowego w miarę wzrostu częstości skurczów serca (efekt Bowditcha). Przyczyną tego
efektu jest prawdopodobnie wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia jonów Ca2+
• ZALEŻNOŚĆ „DŁUGOŚĆ (OBCIĄŻENIE WSTĘPNE) – SIŁA SKURCZU”
Siła skurczu mięśnia sercowego jest tym większa im większy jest poprzedzający ją stopień
rozciągnięcia włókien mięśniowych. Zależność siły skurczu mięśnia sercowego od stopnia
jego rozciągnięcia leży u podstaw prawa Franka-Starlinga, które mówi, że:
Objętość wyrzutowa serca wzrasta w miarę wzrostu stopnia wypełnienia komór (wzrost
obciążenia wstępnego)
• ZALEŻNOŚĆ „SZYBKOŚĆ – SIŁA (OBCIĄŻENIE NATĘPCZE)”
Im większe jest obciążenie następcze mięśnia, tym mniejsza jest szybkość skurczu
mięśnia sercowego. Zależność szybkości skurczu od obciążenia opisuje prawo Hilla:
P -P
V=b• 0
P+a
V – szybkość skurczu
a, b – stałe współczynniki ciepła i szybkości przejścia energii chemicznej w energię mechaniczną
P0 – maksymalnie możliwa siła skurczu
P – siła skurczu mięśnia uwarunkowana obciążeniem
 KURCZLIWOŚĆ MIĘŚNIA SERCOWEGO 
•Kurczliwość
mięśnia jest jego cechą wewnętrzną.
Kurczliwość mięśnia zależy od ilości elementów kurczliwych
we włóknach mięśniowych, stężenia wewnątrzkomórkowego
jonów Ca2+, wrażliwości elementów kurczliwych na jony
Ca2+. O zmianie kurczliwości świadczy taka zmiana siły i
szybkości skurczu, która nie jest związana ze zmianą
wyjściowej długości mięśnia
• Każdy
bodziec
zwiększający
maksymalne
napięcie
izometryczne mięśnia bez zmiany jego długości zwiększa jego
kurczliwość,
czyli
wywiera
działanie
inotropowe
dodatnie
• Odzwierciedleniem stanu kurczliwości mięśnia sercowego
jest
frakcja wyrzutowa (stosunek objętości
póznorozkurczowej serca do objętości wyrzutowej)
 KURCZLIWOŚĆ MIĘŚNIA SERCOWEGO 
• Najważniejszym fizjologicznym regulatorem kurczliwości mięśnia
sercowego jest noradrenalina
nerwowych włókien współczulnych
(NA) uwalniana z zakończeń
Skurcz mięśnia wtórnie obciążonego
Skurcz izometryczny
maksymalne
napięcie
izometryczne
5
4
3
2
1
napięcie bierne
0
długość mięśnia
6
Napięcie mięśniowe (g)
Napięcie mięśniowe (g)
6
maksymalne
napięcie
izometryczne
5
4
3
2
1
napięcie bierne
0
długość mięśnia
 REGULACJA OBJĘTOŚCI WYRZUTOWEJ 
CYKL LEWEJ KOMORY
• Ciśnienie późnorozkurczowe w komorze określa stopień rozciągnięcia włókien
mięśniowych w spoczynku
podczas rozkurczu i jest
Ciśnienie w lewej komorze (mmHg)
wyrzut
120
objętość
późnoskurczowa
obciążeniem
wstępnym
nazywane
otwarcie zastawki
aortalnej
80
rozkurcz
izowolumetryczny
skurcz
izowolumetryczny
otwarcie zastawki
dwudzielnej
Wypełnienie komory
60
objętość
późnorozkurczowa
120
objętość wyrzutowa (SV)
Objętość lewej komory (ml)
• Średnie ciśnienie tętnicze
(MAP) warunkuje napięcie,
które musi rozwinąć mięsień
sercowy podczas skurczu, by
wyrzucić pewną objętość
krwi do aorty jest nazywane
obciążeniem następczym
 WPŁYW ZMIAN OBCIĄŻENIA WSTĘPNEGO NA OBJĘTOŚĆ
WYRZUTOWĄ 
• PRAWO FRANKA STARLINGA: Objętość wyrzutowa
serca wzrasta w miarę wzrostu stopnia wypełnienia
komór
• Wzrost obciążenia wstępnego prowadzi do zwiększenia
objętości poźnorozkurczowej serca, a zatem do wzrostu
spoczynkowej długości włókien mięśniowych
• Regulacja objętości wyrzutowej (SV) w zależności od
obciążenia wstępnego jest nazywana autoregulacją
heterometryczną
maksymalne napięcie
izometryczne
5
4
3
Wzrost siły
skurczu mięśnia
2
napięcie bierne
1
wzrost obciążenia
wstępnego
Ciśnienie w lewej komorze
(mmHg)
Napięcie mięśniowe (g)
 WPŁYW ZMIAN OBCIĄŻENIA WSTĘPNEGO NA OBJĘTOŚĆ
WYRZUTOWĄ 
120
80
wzrost objętości
wyrzutowej
40
60
długość mięśnia
120
objętość lewej komory (ml)
• Wzrost obciążenia wstępnego nie prowadzi do zmiany objętości
późnoskurczowej mięśnia sercowego. W wyniku regulacji
heterometrycznej objętość wyrzutowa wzrasta o taką samą wartość
jak objętość późnorozkurczowa bez
frakcji wyrzutowej
jakichkolwiek zmian
maksymalne napięcie
izometryczne
5
4
zmniejszenie siły
skurczu mięśnia
3
wzrost obciążenia
następczego
2
napięcie bierne
1
Ciśnienie w lewej komorze
(mmHg)
Napięcie mięśniowe (g)
 WPŁYW ZMIAN OBCIĄŻENIA NASTĘPCZEGO NA OBJĘTOŚĆ
WYRZUTOWĄ 
120
80
spadek objętości
wyrzutowej
40
60
długość mięśnia
120
objętość lewej komory (ml)
• Wzrost obciążenia następczego prowadzi do wydłużenia czasu
trwania skurczu
izowolumetrycznego mięśnia sercowego.
Zmniejsza się czas trwania okresu wyrzutu. Maleje objętość
wyrzutowa, wzrasta natomiast objętość późnoskurczowa
Napięcie mięśniowe (g)
6
maksymalne
napięcie
izometryczne
5
4
3
wzrost siły skurczu
2
1
napięcie bierne
0
Ciśnienie w lewej komorze
(mmHg)
 WPŁYW ZMIAN KURCZLIWOŚCI MIĘŚNIA SERCOWEGO NA
OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWĄ 
120
80
wzrost objętości
wyrzutowej
40
60
długość mięśnia
120
objętość lewej komory (ml)
• Określenie kurczliwości mięśnia sercowego w sposób bezpośredni nie jest
możliwe. Wskaźnikiem kurczliwości mięśnia sercowego jest maksymalna
szybkość przyrostu ciśnienia w lewej komorze podczas skurczu
izowolumetrycznego dP/dtmax mierzona po umiejscowieniu cewnika w
komorze. Metodą nieinwazyjną oceniającą między innymi kurczliwość
mięśnia sercowego jest USG serca
• Parametrem odzwierciedlającym kurczliwość mięśnia sercowego jest
frakcja wyrzutowa, której prawidłowa wartość w spoczynku wynosi
średnio ok. 65%
 METABOLIZM MIĘŚNIA SERCOWEGO 
• Przemiana metaboliczna mięśnia sercowego ma charakter głównie aerobowy
• Podstawowa przemiana materii mięśnia sercowego (bez uwzględnienia
procesów elektromechanicznych) stanowi ok. 25% zużycia tlenu w stanie
spoczynku
• Około 75% wydatku energetycznego jest związane ze skurczem włókien
mięśniowych
• Podczas skurczu izowolumetrycznego mięsień sercowy zużywa ok. 50% całego
tlenu, nie wykonując przy tym pracy użytecznej
• Obciążenie następcze jest głównym czynnikiem warunkującym wzrost zużycia
tlenu przez mięsień sercowy
• Podczas skurczu izotonicznego mięsień sercowy wykonuje pracę zewnętrzną,
użyteczną, wymagającą zużycia tlenu. Wzrost kurczliwości mięśnia sercowego
prowadzi do wzrostu pracy zewnętrznej i wzrostu zużycia tlenu
• Ważnym czynnikiem minutowego zużycia tlenu przez mięsień sercowy jest
częstość skurczów serca
• Najskuteczniejszym ze względu na wydatek energetyczny sposobem osiągnięcia
określonej pojemności minutowej (CO) jest znaczny wzrost objętości
wyrzutowej (SV) przy niewielkim wzroście częstości skurczów serca (HR)
 ENERGETYKA SKURCZU MIĘŚNIA SERCOWEGO 
produkcja i zużycie dobowe ok. 5 kg
Czynność
elektryczna serca
(czynność
Na+/K+ATPazy)
SKURCZ
ROZKURCZ
(interakcja aktyny i miozyny)
(aktywność Ca2+ ATPazy)
• Teoretyczne
wielkości produkcji ATP oraz konsumpcji tlenu
do spalenia poszczególnych substratów energe-
potrzebnej
tycznych (wg. A. Berencewicz. Leczenie metaboliczne choroby niedokrwiennej serca i niewydolności
serca)
ATP/O2
Produkcja ATP
Produkcja ATP
Konsumpcja O2
(mole ATP/mole
(mole ATP/g
(mole O2/mole
substratu)
substratu)
substratu)
Glukoza
38
0,2
6
3,17
K. mlekowy
18
0,2
3
3
K. palmitynowy
129
0,5
23
2,8
K. oleinowy
146
0,52
25,5
2,86
substrat
(mole
ATP/mole
atom. O)
wg. A. Berencewicz. Leczenie metaboliczne choroby niedokrwiennej serca i niewydolności serca
Kwasy tłuszczowe
(FFA)
GLUKOZO-6-P
FFA-CoA
CPT-I
KWAS
PIROGRONOWY
Acetyl-CoA
Mitochondrium
Cykl Krebsa
NADH, FADH2
Fosforylacja oksydacyjna
NAD+
FAD+
H2O
Skurcz. Przemiany podstawowe
Cytoplazma
Kwas
mlekowy
Glukoza
• WYCHWYTYWANIE ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ GLUKOZY ZALEŻY OD:
- przezbłonowego gradientu stężeń glukozy
- aktywności błonowych
transporterów glukozy. W sercu
zidentyfikowano 2 izoformy transporterów – GLUT 1 i GLUT 4.
Insulina i niedokrwienie zwiększają ilość transporterów na
błonie komórkowej, zwiększając transport glukozy
• SZYBKOŚĆ WYCHWYTYWANIA FFA ZALEŻY OD:
- stężenia FFA we krwi
- od zawartości na błonie komórkowej specyficznych białek
transportujących FFA oraz zawartości w cytoplazmie komórki
enzymu CPT-I, regulującego transport FFA do mitochondriów
Ok. 80% wychwytywanych FFA ulega spalaniu, pozostałe są
magazynowane w trójglicerydach
• β-oksydacja FFA dostarcza 60-90% ATP
• 10-40%
ATP
pirogornianu
pochodzi
ze
spalania
ok. 50% pirogronianu pochodzi z przemian
kwasu mlekowego, pozostałe 50% powstaje z
glukozy
 SUBSTRATY ENERGETYCZNE MIĘŚNIA SERCOWEGO 
Aminokwasy, ciała
ketonowe 2%
Wolne kwasy
tłuszczowe
34%
Glukoza
Wolne kwasy
tłuszczowe
21%
31%
16%
7%
28%
61%
Glukoza
Aminokwasy,
ciała ketonowe
Mleczan
STAN SPOCZYNKOWY
Mleczan
WYSIŁEK FIZYCZNY
 SERCE NOWRODKA 
RÓŻNICE W CZYNNOŚCI SERCA W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU
• Grubość mięśnia lewej i prawej komory serca u noworodka jest
podobna. Przewaga grubości lewej komory uwidocznia się od 2030 dna od momentu urodzenia
• Różnicowanie i dojrzewanie komórek roboczych i układu
bodźcoprzewodzącego serca trwa do 2 roku życia
• Mięsień sercowy noworodków i niemowląt jest mało podatny.
Podatność mięśnia sercowego zwiększa się po pierwszym roku
życia. W związku z tym po pierwszym roku życia wzrasta rola
regulacji heterometrycznej czynności serca (prawo FrankaStarlinga)
• Objętość wyrzutowa noworodków stanowi 3-4 ml, jednak na
skutek dużej częstości skurczów serca pojemność minutowa
wynosi ok. 450 - 500 ml/min. Natężenie przepływu krwi na 1 kg
masy ciała u noworodka wynosi ok. 130 – 160 ml/min (u osób
dorosłych – ok. 70 ml/min), co odzwierciedla intensywność
przemiany materii u noworodków
RÓŻNICE W CZYNNOŚCI SERCA W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU
• Gęstość unerwienia współczulnego osiąga wielkości charakterystycznej dla osób dorosłych 3-4 tygodni po urodzeniu. Jednak
wrażliwość receptorów adrenergicznyh serca noworodków jest
wyraźnie mniejsza niż u osób dorosłych, przede wszystkim do
katecholamin i hormonów tarczycy. W miarę wzrostu noworodka
wrażliwość receptorów wzrasta, warunkując stopniowe nasilenie
wpływu układu współczulnego na mięsień sercowy
• Wpływ toniczny nerwu błędnego na serce u noworodków jest
minimalny. W miarę wzrostu noworodka wpływ układu
przywspółczulnego na serce wzrasta. W skutek tego częstość
skurczów serca maleje z 140 sk/min u noworodka do 70 sk/min w
wieku 14-16 lat
• Odruchowa regulacja pracy serca u noworodków jest bardzo słaba.
Odruch z baroreceptorów nie jest w pełni ukształtowany. Nasilenie
wpływu baroreceptorów obserwuje się w wieku 7 miesięcy i jest
związane ze wzrostem ciśnienia tętniczego
W mięśniu sercowym osób starszych w okolicy jądra
komórkowego gromadzi się pigment zwany lipofuscynem.
RÓŻNICE W CZYNNOŚCI SERCA W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU
• Zmiany czynności serca u ludzi starszych dotyczą w pierwszej
kolejności przemian energetycznych. Spowalnia się przemiana
oksydacyjna wolnych kwasów tłuszczowych, zmniejsz się zdolność
mięśnia
sercowego
do
przemian
energetycznych
kwasu
mlekowego.
• Zmniejsza się zawartość mioglobiny i mitochondriów w
komórkach mięśnia sercowego
oraz aktywność cytochromoksydazy. Mniejsze w komórkach mięśnia sercowego osób
starszych jest stężenie ATP i fosfokreatyniny.
• Maleje kurczliwość mięśnia sercowego. Wydłuża się czas trwania
skurczu izowolumetrycznego oraz maleje szybkość wzrostu
ciśnienia w komorach. Objętość wyrzutowa serca u osób starszych
jest mniejsza, niż u osób młodych.
• Z wiekiem maleje pobudliwość komórek mięśniowych oraz
szybkość przewodzenia impulsów, skutkiem tego jest zmniejszenie
częstości skurczów serca. Obserwuje się również degradację
adrenergicznych zakończeń nerwowych, skutkiem czego jest
zmniejszenie wpływu na serce ze strony układu współczulnego
FIZJOLOGIA
NACZYŃ
KRWIONOŚNYCH
 BUDOWA ŚCIANY NACZYŃ 
TĘTNICE i TĘTNICZKI
Aorta i tętnice o dużej średnicy zawierają dużą ilość tkanki łącznej sprężystej. Drobne
tętnice i tętniczki zawierają stosunkowo mniej elementów sprężystych, natomiast o
wiele więcej mięśni gładkich
NACZYNIA WŁOSOWATE
Odchodzą od metarterioli (tętniczek końcowych). Znajdują się tu mięśnie gładkie,
tworzące zwieracze przedwłośniczkowe, które regulują dopływ krwi do naczyń
włosowatych. Same naczynia włosowate nie zawierają elementów sprężystych ani
mięśni gładkich. Ściany naczyń włosowatych zbudowane są z pojedynczej warstwy
komórek śródbłonkowych, połączonych międzykomórkową substancją spajającą. W
ścianach naczyń włosowatych znajdują się pory, których wielkość zależy od rodzaju
narządu. Przez pory te mogą wraz z wodą swobodnie przenikać różne substancje
rozpuszczone w osoczu
ŻYŁY i ŻYŁKI
Ściany żył i żyłek są cienkie i łatwo ulegają
rozciągnięciu. Zawierają stosunkowo mało mięśni
gładkich. Błona wewnętrzna uwypukla się tworząc w
pewnych odstępach zastawki żylne, których nie ma w
drobnych żyłkach, żyłach głównych ani w żyłach
mózgu i trzewi
Tętnica i żyła obwodowa
 BUDOWA ŚCIANY NACZYŃ 
ŚRÓDBŁONEK
• Stanowi barierę pomiędzy krwią naczyń włosowatych a przestrzenią zewnątrznaczyniowa
• Spełnia funkcje metaboliczne, dezaktywując lub aktywując substancje naczynioaktywne znajdujące się w osoczu
• Uczestniczy w procesach koagulacji
• Wydzielają szereg substancji modulujących stan napięcia mięśniówki gładkiej
naczyń
WŁÓKNA ELASTYCZNE
• Są bardzo podatne na rozciąganie
• Tworzą gęstą sieć w warstwie głębokiej ściany naczyniowej
• Rozciągane wytwarzają napięcie przeciwdziałające ciśnieniu krwi, rozciągającemu
naczynie
WŁÓKNA KOLAGENOWE
• Są mniej podatne na rozciąganie, stawiają większy opór rozciąganiu naczynia niż
włókna elastyczne
• Położone są głównie w warstwie środkowej i zewnętrznej ściany naczyniowej
MIĘŚNIE GŁADKIE
• Główną funkcją jest wytworzenie miogennego napięcia podstawowego ściany
naczyń oraz zmiana wielkości światła naczynia w zależności od zapotrzebowania
fizjologicznego
• Unerwione przez autonomiczny układ nerwowy
• Wrażliwe na wpływ lokalnych czynników modyfikujących wielkość światła naczynia
 BUDOWA ŚCIANY NACZYŃ 
Ściana aorty
Tętnica oporowa
Żyła
Struktura ściany naczyń oraz stosunek grubości ściany naczynia do jego promienia (h/r) w stanie
luźnym (po lewej) i podczas skurczu mięśni gładkich ściany naczyniowej (po prawej)
Duża tętnica
 1 - 2 cm
Tętnica oporowa
 0.1 - 1 cm
1/5
1/5 1/3
śródbłonek
Tętniczka 
20 – 200 μm
Naczynie włosowate
5–7μ
1/5 1/1
składowa elastyczna
1/8
Duża żyła
 1.5 – 3 cm
Żyła średnia
 0.15 – 1.5 cm
Żyłka drobna
 20 – 500 μm
1/12
1/12 1/9
1/12 1/9
składowa mięśniowa
według: E. Neil, B. Folkow. Circulation. Oxford University Press, 1971)
składowa kolagenowa
 BUDOWA ŚCIANY NACZYŃ 
• Stosunek h/r drobnych tętnic i tętniczek (naczyń oporowych)
jest większy, niż dużych tętnic. Składowa mięśniowa naczyń
oporowych jest większa niż składowa elastyczna. Są mniej podatne
na rozciąganie. Regulacja przepływu krwi przez takie naczynia
odbywa się poprzez zmianę wielkości ich promienia na drodze
zmian napięcia mięśni gładkich. Napięcie bierne, powstające na
skutek rozciągania elementów elastycznych w naczyniach
oporowych ma znacznie mniejszy wpływ na warunki przepływu niż
skurcz mięśni gładkich
h/r
• Duża wartość stosunku
warunkuje większe zmniejszenie
światła naczyń, spowodowane skurczem mięsni gładkich. Już
skurcz tylko zewnętrznych warstw mięśni
gładkich powoduje przesuniecie znacznej
ilości tkanki ściany naczynia w kierunku jego
światła, powodując szybkie i znaczne
zmniejszenie jego promienia
 DYSTRYBUCJA KRWI W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH UKŁADU
KRĄŻENIA 
Płuca
10–12%
Serce 8–
11%
Część tętnicza
10–12%
Naczynia
włosowate 4–5%
Część żylna 60 – 70 %
Drobne żyły i żyłki
Duże żyły
 PODSTAWOWE POJĘCIA HEMODYNAMICZNE 
• Objętość całkowita krwi (Q) przepływającej przez układ krążenia w
ciągu minuty jest równa pojemności minutowej serca (CO).
Pojemność minutowa jest to ilość krwi tłoczonej przez jedną z
komór serca w czasie jednej minuty
CO (L/min) = SV • HR
• Objętość wyrzutowa (SV; ml) jest to ilość krwi wtłaczanej przez
każdą komorę w ciągu jednego cyklu hemodynamicznego serca do
odpowiedniego zbiornika tętniczego
• Częstość skurczów serca (HR; sk/min) jest to liczba cykli
hemodynamicznych serca w ciągu jednej minuty
 PODSTAWOWE POJĘCIA HEMODYNAMICZNE 
• Krew wprawiana jest w ruch siłą wytwarzaną przez ciśnienie
napędowe – różnicę ciśnień pomiędzy początkiem dużego krążenia
w aorcie (MAP ≈ 95 mmHg ) a jego końcem w prawym przedsionku
(MArtP ≈ 5 mmHg)
• Ciśnienie napędowe będzie zmniejszać się w miarę przesuwania
krwi w naczyniach w związku z pokonywaniem oporu tarcia. Profil
podłużny ciśnienia na charakter linii spadającej
Ciśnienie krwi
Norma
Rozszerzenie
tętniczek
Zwężenie
tętniczek
tętnice
tętniczki
n. włosowate
żyły
 PODSTAWOWE POJĘCIA HEMODYNAMICZNE 
• Podstawowe prawo hemodynamiki jest analogiczne do prawa
Ohma
•
MAP - MAtrP = Q • R
MAP – średnie ciśnienie tętnicze w aorcie, MAtrP – średnie ciśnienie w prawym przedsionku, Q = CO – pojemność
minutowa, R = TPR – całkowity opór obwodowy
• Ciśnienie średnie mierzone na tętnicy ramiennej jest ok. 5 mmHg
mniejsze, niż w aorcie. Ciśnienie w prawym przedsionku jest
równe ok. 5 mmHg. Biorąc poprawkę na te wartości:
MAP = CO • TPR
lub
MAP
TPR =
CO
 PODSTAWOWE POJĘCIA HEMODYNAMICZNE 
• Najwyższą wartość, jaką osiąga ciśnienie tętnicze w cyklu
sercowym, określamy jako ciśnienie skurczowe (SP) równe ok.
120 mmHg, a wartość najniższą jako ciśnienie rozkurczowe (DP) –
ok. 70 mmHg
• Wartość ciśnienia tętniczego waha się pomiędzy ciśnieniem
skurczowym i rozkurczowym, przy czym szybkość wzrostu
ciśnienia krwi w aorcie podczas wyrzutu jest znacznie większa od
szybkości jego spadku w okresie rozkurczu mięśnia sercowego
• Ciśnienie średnie, panujące w części tętniczej układu sercowonaczyniowego jest równe:
MAP = TPR • CO MAP = DP +1/3(SP-DP)
 PODSTAWOWE POJĘCIA HEMODYNAMICZNE 
• Bezpośrednią przyczyną ciśnienia tętniczego krwi są siły sprężyste
biernego napięcia sprężystego ścian tętnic rozciąganych objętością
krwi wyrzucanej przez komorę serca
• Zależność pomiędzy napięciem rozciąganej ściany naczynia a
wywołanym przez nie ciśnieniem wewnątrz naczynia określa
prawo Laplace’a. W oparciu o prawo Laplace’a Frank (1920) w celu
określenia napięcia wprowadził poprawkę, uwzględniającą grubość
ściany naczynia
T = Pt • r
r
T = Pt •
h
T- napięcie sprężyste ściany, Pt – ciśnienie transmuralne (różnica ciśnień wewnątrz naczynia a ciśnieniem
otaczającym, r – promień naczynia, h – grubość ściany naczynia
 PODSTAWOWE POJĘCIA HEMODYNAMICZNE 
• Krew przepływająca przez narząd musi pokonać opór stawiany
przez szeregowo połączone ze sobą tętnice, tętniczki, naczynia
włosowate, żyłki i żyły
Całkowity opór układu krążenia danego narządu zgodnie z prawem
Kirchoffa jest równy:
Rnarządu = Rtetnic + Rtętniczek + Rn.wł + Rżyłek + Rżył
• Aorta rozgałęzia się na tętnice, które zaopatrują poszczególne
narządy i części organizmu. Poszczególne obszary krążeniowe są
połączone są ze sobą równolegle. Wobec tego zgodnie z prawem
Kirchoffa:
1
1
1
1
1
=
+
+
+ ...
TPR
R1
R2
R3
Rn
 DYSTRYBUCJA KRWI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
KRĄŻENIOWYCH 
Płuca
100 % Prawa połowa
Lewa połowa
serca
serca
Naczynia wieńcowe
Mózg
Mięśnie
Trzewia
Nerki
Skóra, kości i inne
tkanki
100 %
5%
15 %
15 %
35 %
20 %
10 %
• Opór naczyniowy przepływu krwi jest znacznie
większy w pojedynczym
narządzie, niż całkowity
opór obwodowy (TPR).
• Przy
prawie
takim
samym ciśnieniu krwi
jak w aorcie, przepływ
krwi przez poszczególne
obszary krążeniowe stanowi tylko mały procent
pojemności
minutowej
(CO)
 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OPÓR PRZEPŁYWU KRWI W
NACZYNIACH 
• Zgodnie z prawem Poiseuilla:
r4 • π
Q = ΔP •
8Lη
ΔP
Q=
R
8Lη
R = r4 • π
ΔP – różnica ciśnień podtrzymująca ruch cieczy, r – promień rurki , L – długość rurki, η – lepkość cieczy
• Długość naczyń w układzie sercowo-naczyniowym oraz lepkość
krwi są to wartości w miarę stałe, nie ulegające istotnym zmianą w
krótkim czasie. W związku z tym wielkość przepływu krwi przez
narząd jest regulowana przez wielkość promienia naczyń w tym
narządzie
 CZYNNIKI WARUNKUJĄCE NAPIĘCIE ŚCIANY NACZYNIOWEJ 
WPŁYW ODRUCHOWY
Włókna współczulne
WPŁYW LOKALNY
Napięcie okrężne
(składowa bierna)
NA→α1
P
TĘTNICE
Napięcie podstawowe miogenne (składowa czynna)
Rozkurczowe działanie metabolitów
na mięśnie gładki
Napięcie okrężne
(składowa bierna)
Włókna współczulne
NA→α1
P
Ucisk zewnętrzny
ŻYŁY
 REGULACJA NAPIĘCIA ŚCIANY NACZYNIOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH
NARZĄDACH 
Tętnice mózgowe, wieńcowe i mięśni szkieletowych cechuje duże napięcie podstawowe
pochodzenia miogennego. Wielkość przepływu krwi przez te narządy jest niewiele większa od ich
zapotrzebowania metabolicznego. Wzrost aktywności współczulnej nie prowadzi do znacznego
zwężenia światła tętnic z powodu gromadzenia znacznej ilości metabolitów, wywierających
przeciwstawny wpływ na mięśnie gładkie. Z powodu dużego napięcia podstawowego w tych
tętnicach spadek aktywności współczulnej nie prowadzi do znacznego wzrostu przepływu krwi
 REGULACJA NAPIĘCIA ŚCIANY NACZYNIOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH
NARZĄDACH 
Tętnice skórne, nerkowe i narządów jamy brzusznej cechuje niewielkie napięcie podstawowe, pochodzenia miogennego. Wielkość przepływu krwi przez te narządy jest znacznie
większa, niż ich zapotrzebowanie metaboliczne. Wzrost aktywności współczulnej prowadzi do
znacznego zwężenia światła tętnic i zmniejszenia przepływu krwi przez narząd. Mimo
zmniejszenia przepływu jest on i tak wystarczający, by pokryć zapotrzebowanie metaboliczne
tych narządów. Wzrost zapotrzebowania metabolicznego też nie prowadzi do znacznych zmian
przepływu
 POWRÓT ŻYLNY 
Klatka piersiowa
Pkl  0 mmHg
Z naczyń włosowatych
Ppv =
7 mmHg
Powrót żylny
Pcv
Czynnościowa
część
obwodowa zbiornika
żylnego
Wielkość przepływu pomiędzy zbiornikiem żylnym obwodowym a częścią
centralną zbiornika żylnego określa
podstawowe prawo hemodynamiki:
ΔP
Q=
R
Czynnościowa część centralna
zbiornika żylnego (składa się z
prawego przedsionka i żył
głównych górnej i dolnej)
ΔP – różnica ciśnień pomiędzy
częścią obwodową zbiornika żylnego a jego częścią centralną
R – opór żył obwodowych
według: D.E. Mohrman, L.J. Heller. Cardiovascular Physiology. McGraw-Hill, 1997)
 POWRÓT ŻYLNY 
• Krzywa powrotu żylnego demonstruje
jaki
wpływ
wywiera
ciśnienie
centralnej części zbiornika żylnego na
wielkość
powrotu
żylnego
pod
warunkiem, że pozostałe czynniki
pozostaną bez zmian
Powrót żylny (L/min)
10
8
• Wzrost lub spadek ciśnienia w
obwodowym
zbiorniku
żylnym
również powoduje zmiany wielkości
powrotu żylnego
6
Wzrost ciśnienia w obwodowym
zbiorniku żylnym następuje, gdy:
- wzrasta objętość krwi w zbiorniku
żylnym
- wzrasta napięcie ścian żył (niebieska
krzywa)
4
2
0
2
4
6
8
10
Ciśnienie centralnej części zbiornika żylnego
(mmHg)
Spadek ciśnienia w obwodowym
zbiorniku żylnym następuje, gdy:
- maleje objętość krwi w zbiorniku
żylnym
- maleje napięcie ścian żył (zielona
krzywa)
Pojemność minutowa lub powrót żylny (L/min)
POJEMNOŚĆ MINUTOWA 
Wzrost aktywności współczulnej,
wzrost HR i kurczliwości mięśnia
sercowego
• W stanie stabilnym powrót żylny jest
równy pojemności minutowej przy
pewnej wartości ciśnienia centralnej
części zbiornika żylnego – punkt 1
Spoczynkowa
minutowa
• Krwotok prowadzi do zmniejszenia
krwi
krążącej,
spadku
powrotu
żylnego i obniżenia ciśnienia w
centralnej części zbiornika żylnego a
zatem spadku pojemności minutowej
serca – punkt 2
10
pojemność
8
6
4
1
3
4
• Wzrost
aktywności
współczulnej
prowadzi do przyspieszenia czynności
serca i wzrostu kurczliwości mięśnia
sercowego.
Pojemność
minutowa
serca
nieznacznie
wzrasta
przy
Spoczynkowy powrót żylny
jednoczesnym spadku ciśnienia w
centralnej części zbiornika żylnego –
punkt 3
Wzrost aktywności układu
współczulnego, skurcz mięśni
gładkich żył
2
2
Tuż po krwotoku
0
2
4
6
8
10
Ciśnienie centralnej części zbiornika żylnego
(mmHg)
• Równolegle
wzrost
aktywności
współczulnej prowadzi do skurczu
mięsni gładkich żył. W skutek tego
wzrasta ciśnienie żylne obwodowe i
powrót żylny. Te zmiany prowadza do
wzrostu ciśnienia w centralnej części
zbiornika żylnego a za tym pojemności
minutowej serca – punkt 4
 CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WIELKOŚĆ POJEMNOŚCI MINUTOWEJ 
Wzrost aktywności układu
przywspółczulnego
wpływ chronotropowy ujemny
+
Wzrost aktywności układu
współczulnego
HR
wpływ chronotropowy dodatni
wpływ inotropowy dodatni
CO
Ciśnienie tętnicze krwi
obciążenie następcze
+
Ciśnienie w części centralnej
zbiornika żylnego
obciążenie wstępne
+
SV
MAP
(MAP = SV  HR  TPR)
WZROST OBJĘTOŚCI KRWI
KRĄŻĄCEJ
WZROST AKTYWNOŚCI
WSPÓŁCZULNEJ
CO
(układ renina-angiotensyna-aldosteron,
wazopresyna – regulacj długoterminowa)
(odruch z baroreceptorów – regulacja
krótkoterminowa)
CO
SV
HR
25% - 30%
40% - 50%
20% - 25%
MAP
TPR
30% - 40%
REZERWA SERCOWA
SV
max
A - Vo
HR
max
max
max
max
2
max
spoczynek
spoczynek
spoczynek
spoczynek
spoczynek
spoczynek
MINUTOWE POCHŁANIANIE TLENU VO2
Maksymalnie możliwy przepływ
Przepływ
spoczynkowy
Maksymalna
aktywność
współczulna
Brak
aktywności
współczulnej
Maksymalnie możliwy przepływ
Przepływ krwi przez narząd
Przepływ krwi przez narząd
 REGULACJA NAPIĘCIA ŚCIANY NACZYNIOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH
NARZĄDACH 
Przepływ
spoczynkowy
Maksymalna
aktywność
współczulna
Maksymalny
metabolizm
Brak
aktywności
współczulnej
Maksymalny
metabolizm
według: D.E. Mohrman, L.J. Heller. Cardiovascular Physiology. McGraw-Hill, 1997)
mózgowe, wieńcowe i mięśni
szkieletowych cechuje duże napięcie podstaTętnice
wowe pochodzenia miogennego. Wielkość przepływu krwi przez te narządy jest niewiele większa od
ich zapotrzebowania metabolicznego. Wzrost
aktywności
współczulnej
nie
prowadzi
do
znacznego zwężenia światła tętnic z powodu
gromadzenia
znacznej
ilości
metabolitów,
wywierających przeciwstawny wpływ na mięśnie
gładkie. Z powodu dużego napięcia podstawowego
w tych tętnicach spadek aktywności współczulnej
nie prowadzi do znacznego wzrostu przepływu krwi
Tętnice skórne, nerkowe i narządów jamy
brzusznej cechuje niewielkie napięcie podstawowe, pochodzenia miogennego. Wielkość przepływu krwi przez te narządy jest znacznie większa, niż
ich zapotrzebowanie metaboliczne. Wzrost aktywności współczulnej prowadzi do znacznego zwężenia światła tętnic i zmniejszenia przepływu krwi
przez narząd. Mimo zmniejszenia przepływu jest
on i tak wystarczający, by pokryć zapotrzebowanie
metaboliczne
tych
narządów.
Wzrost
zapotrzebowania metabolicznego też nie prowadzi
do znacznych zmian przepływu
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
Z OKAZJI
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
I
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
Download