Przystosowanie budynku Biura Terenowego Zakładu U

advertisement
Ostrów Wielkopolski, dn. 17.03.2016r.
Przetarg nieograniczony
na wykonanie robót budowlanych,
określonych jako „Przystosowanie budynku
Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.”.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. .......................................................................................................................................... 2
1. INFORMACJE OGÓLNE. ..................................................................................................................................................................................... 2
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. ............................................................................................................................................................................... 2
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. ..................................... 2
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. ................................................................................................................................................................ 3
5. PRZYGOTOWANIE OFERTY. .............................................................................................................................................................................. 3
6. OBLICZENIE CEN OFERT. .................................................................................................................................................................................. 4
7. PRZEPŁYW INFORMACJI. .................................................................................................................................................................................. 5
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. ........................................................................................................................................................................... 6
9. SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT. ............................................................................................................................................................... 6
10. OCENA OFERT. ............................................................................................................................................................................................... 6
11. INFORMACJE DODATKOWE. ............................................................................................................................................................................ 7
12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.................................................................................................................................... 8
13. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. .............................................................................................................................................. 8
CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ........................................................................................................................................... 9
CZĘŚĆ III - FORMULARZ OFERTOWY ........................................................................................................................................................ 11
CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ............................................................................................................................................................................ 14
CZĘŚĆ V - ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ............................................................. 29
260000/271/01/2016
2
Część I
Instrukcja dla wykonawców.
1. Informacje ogólne.
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
ul. Wysocka 1b - zwany dalej zamawiającym, zaprasza do udziału w prowadzonym, w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zwanej dalej w Części I Specyfikacji - ustawą
PZP, postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Przystosowanie
budynku Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.”.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się w języku polskim oraz w formie pisemnej. Zamawiający
informuje, że nie wyraża zgody na złożenie dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy PZP,
sporządzonych w języku innym niż język polski.
3. Numer postępowania: 260000/271/01/2016.
2. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia oraz termin jego wykonania, zostały określone w Części II Specyfikacji.
3. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki, dotyczące:
1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania (spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zostanie ocenione
w oparciu o oświadczenie, którego przedstawienie, wymagane jest w celu wykazania ich spełniania),
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia (spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zostanie ocenione
w oparciu o oświadczenie, którego przedstawienie, wymagane jest w celu wykazania ich spełniania),
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zostanie ocenione w oparciu o oświadczenie,
którego przedstawienie, wymagane jest w celu wykazania ich spełniania),
1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zostanie ocenione
w oparciu o oświadczenie, którego przedstawienie, wymagane jest w celu wykazania ich spełniania),
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania:
2.1. spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - przedstawiając
w tym celu oświadczenie o ich spełnianiu (wzór oświadczenia - stanowi załącznik nr 01 do Specyfikacji),
2.2. niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP - przedstawiając w tym
celu:
2.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia - stanowi załącznik nr 02
do Specyfikacji),
2.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
2.2.3. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje
się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem
- wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy z postępowania w przypadkach
260000/271/01/2016
3
określonych w art. 24 ust. 2a ustawy PZP.
4. Każdy z wykonawców, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 26 ust. 2d ustawy PZP - zobowiązany jest
do przedstawienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 184 z późniejszymi
zmianami) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór stosownego dokumentu - stanowi
załącznik nr 03 do Specyfikacji).
5. Zgodnie z uregulowaniem zawartym:
5.1. w art. 26 ust. 2b ustawy PZP - wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu - w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia,
5.2. w art. 26 ust. 2e ustawy PZP - podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie
z uregulowaniem zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
6. Zamawiający przypomina, że:
6.1. zgodnie z uregulowaniami zawartymi w § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231):
„1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie
jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.”,
6.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do wykazania, iż:
6.2.1. wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
6.2.2. żaden z nich nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5. Przygotowanie oferty.
1. W skład kompletnej oferty wraz z załącznikami, powinny wchodzić:
1.1. oferta, którą stanowi:
1.1.1. wypełniony formularz ofertowy, sporządzony co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim
zawartych, zgodnie z wzorem wchodzącym w skład Specyfikacji,
1.1.2. kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z opisem zawartym
w punkcie 6 (Obliczenie cen ofert.) - Części I Specyfikacji,
1.2. załączniki do oferty, które stanowią:
1.2.1. oświadczenia oraz dokumenty wskazane w punkcie 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji,
1.2.2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie, udzielonych
ewentualnemu pełnomocnikowi lub pełnomocnikom - pełnomocnictw, określających w sposób precyzyjny
i jednoznaczny:
1.2.2.1. rodzaj oraz zakres czynności prawnych, do dokonania których pełnomocnik lub pełnomocnicy
- zostali umocowani,
1.2.2.2. udzielającego lub udzielających pełnomocnictwa oraz pełnomocnika lub pełnomocników,
1.2.3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oryginał
lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza kopia pełnomocnictwa, o którym mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy PZP, udzielonego pełnomocnikowi, ustanowionemu do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
260000/271/01/2016
4
2. Ofertę wraz z załączonymi do niej dokumentami, wykonawcy zobowiązani są złożyć w formie pisemnej,
pod rygorem jej nieważności (zamawiający nie wyraża zgody, na składanie ofert przez wykonawców,
wraz z załączonymi do nich dokumentami, w formie innej, niż forma pisemna).
3. Oferta musi zostać podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wykonawcę lub odpowiednio
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokonujących jej złożenia, przy
uwzględnieniu faktu, iż zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 23 ust. 2 ustawy PZP, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
4. Zamawiający zaleca wykonawcom, z uwagi na obowiązek, określony uregulowaniem zawartym w art. 6 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2014, poz. 121 z późniejszymi zmianami):
4.1. złożenie podpisu lub podpisów, w sposób pozwalający na ustalenie tożsamości osoby lub osób, które dokonały
ich złożenia,
4.2. określenie charakteru czynności prawnej, której dokonanie, potwierdzane jest złożeniem podpisu
(np. poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu bądź naniesienie poprawki w treści oferty),
o ile nie wynika ona bezpośrednio z treści dokumentu,
4.3. wypełnienie oraz napisanie wszelkich dokumentów, wchodzących w skład oferty wraz z załącznikami,
w całości pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym, zaleca się
wykonać z użyciem długopisu lub atramentu),
4.4. dokonanie wpisów, wszelkich wartości pieniężnych, wyrażonych w złotych - w ofercie oraz dołączonych
do tejże oferty dokumentach własnych, z wykorzystaniem wyłącznie pełnych zapisów cyfrowych, określających
pełną wysokość danej wartości z dokładnością do setnych części złotego (udział groszy w wartości zaleca się
określić cyfrowo, za pomocą dwóch cyfr),
4.5. ponumerowanie, z wykorzystaniem kolejnych liczb całkowitych dodatnich, począwszy od liczby jeden,
zapisanych w postaci cyfrowej, z wykorzystaniem „cyfr arabskich” lub słownej, wszystkich stron lub wyłącznie
stron zapisanych bądź też kart oferty oraz zachowania ciągłości nadanej numeracji, jak również załączenie
do oferty oświadczenia, stwierdzającego na ilu kolejno ponumerowanych: stronach, stronach wyłącznie
zapisanych bądź kartach, została ona złożona wraz z załącznikami,
4.6. trwale połączenie wszystkich kart oferty oraz załączników do niej (np. ich spięcie lub zszycie),
4.7. sporządzenie formularzy, w sposób zachowujący treść zapisów oraz układ tabel, jak również wypełnienie
ich rubryk, zgodnie z przeznaczeniem oraz w zakresie informacyjnym, w pełni odpowiadającym wymaganiom
zamawiającego.
6. Obliczenie cen ofert.
1. W cenie oferty, wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wszelkie składniki, wpływające na jej poziom, w tym
wszelkie składniki, określone bądź wynikające z postanowień zawartych w Specyfikacji oraz bez dodatkowego ich
wyszczególnienia - ewentualne opusty.
2. Ustalenia wysokości ceny oferty, wykonawcy zobowiązani są dokonać, wykonując kolejno następujące czynności:
2.1. sporządzenie metodą kalkulacji szczegółowej, na podstawie przedmiaru robót wchodzącego w skład
dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 04 do Specyfikacji - kosztorysu ofertowego, przy czym zamawiający
informuje, że:
2.1.1. w skład dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 04 do Specyfikacji - wchodzą łącznie: projekt
architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
2.1.2. przedmiar robót, wykonawcy zobowiązani są odczytywać, w powiązaniu z wszystkimi dokumentami,
przygotowanymi przez zamawiającego, niezależnie od ich rodzaju,
2.1.3. przed określeniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, wykonawcy powinni zapoznać się
z całością dokumentacji, przygotowanej przez zamawiającego,
2.1.4. opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót, nie mogą być traktowane, jako ostatecznie definiujące
wymagania, dla określonych nimi robót - co znaczy, że nawet jeżeli w nich tego nie podano, należy
przyjmować, że roboty których dotyczą, muszą być wykonane według:
2.1.4.1. projektu architektoniczno-budowlanego i projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), jak również obowiązujących przepisów,
2.1.4.2. wiedzy technicznej,
2.1.4.3. wyjaśnień udzielonych przez zamawiającego,
2.1.5. ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, muszą obejmować koszt wykonania, wszystkich następujących
po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót, określonych
pozycją przedmiaru robót, której dotyczą, z rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie
architektoniczno-budowlanym i projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych (STWiOR), jak również wiedzą techniczną i sztuką budowlaną,
2.1.6. jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót, nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych, związanych
z wykonaniem robót nią określonych, to koszty wykonania tych faz operacyjnych, wykonawcy
260000/271/01/2016
5
zobowiązani są uwzględnić w cenie jednostkowej, dotyczącej tejże pozycji lub innej pozycji przedmiaru
robót,
2.1.7. jeżeli w przedmiarze, nie uwzględniono pewnych robót, uwidocznionych na rysunkach, wchodzących
w skład projektu architektoniczno-budowlanego i projektu wykonawczego, to koszty wykonania tych
robót, wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego,
odpowiadających istniejącym pozycjom przedmiaru robót,
2.1.8. wykonawcom nie zezwala się, na dodawanie żadnych nowych pozycji w kosztorysie ofertowym,
w stosunku do pozycji określonych w przedmiarze robót,
2.1.9. w cenach jednostkowych, podanych w odniesieniu do wykonania poszczególnych pozycji przedmiaru
robót, wykonawcy zobowiązani są uwzględnić konieczność wykonania wszelkich robót pomocniczych,
jeżeli roboty takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla wykonania robót,
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem wykonawczym oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), jak również wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną,
2.1.10. zastosowane zasady obliczenia ilości robót, w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, są zgodne
z podanymi projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie wykonawczym oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
2.1.11. ilości robót, określone w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, zostały ustalone przez
zamawiającego z należytą starannością, aby dać wykonawcom wspólną podstawę, dla sporządzenia ofert,
2.2. wpisanie odpowiednich wartości, ustalonych z dokładnością do setnych części złotego, jak również
odpowiedniej stawki podatku VAT - do stosownych rubryk, zawartych w formularzu ofertowym,
sporządzonym co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem
wchodzącym w skład Specyfikacji,
2.3. dokonanie obliczeń, prowadzących do ustalenia ceny oferty, zgodnie z procedurą obliczeniową, określoną
w formularzu ofertowym, wchodzącym w skład Specyfikacji oraz wpisanie wyniku dokonanych obliczeń
do stosownej rubryki tegoż formularza.
7. Przepływ informacji.
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1.1. Jolanta Sójka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski,
ul. Wysocka 1b, pok. 021, tel. 627357342,
1.2. Wojciech Koźmiński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów
Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 002, tel. 627357285.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty - zamawiający i wykonawcy przekazują:
w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną w postaci skanu dokumentu z podpisem - zgodnie z wyborem
nadawcy, przy uwzględnieniu postanowień, zawartych w podpunkcie 3 oraz 4 do punktu 7 (Przepływ informacji.)
- Części I Specyfikacji.
3. Kierowane do zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty
- wykonawcy mogą przesyłać:
3.1. w formie pisemnej - na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
ul. Wysocka 1b
63-400 Ostrów Wielkopolski,
3.2. za pomocą faksu - na numer: 627357172,
3.3. drogą elektroniczną - na adres: [email protected]
4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla:
4.1. złożenia oferty wraz z załącznikami,
4.2. zmiany lub wycofania oferty,
4.3. uzupełnienia pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP
- w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP,
4.4. uzupełnienia listy albo informacji, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy PZP - w odpowiedzi na wezwanie
z art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
5. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania faksem lub drogą elektroniczną: oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia, informacji lub innego dokumentu - poprzez podpisanie jego pierwszej strony i jej odesłanie
zamawiającemu faksem lub drogą elektroniczną.
6. Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 4 do punktu 7 (Przepływ informacji.) - Części I Specyfikacji - uważa
się za złożone w terminie przez wykonawcę, jeżeli dotarły one w formie pisemnej do zamawiającego przed
upływem wyznaczonego terminu.
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty - uważa się za złożone w terminie przez
260000/271/01/2016
6
wykonawcę, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu - zgodnie
z postanowieniami zawartymi w podpunkcie 2, 3, 4 oraz 6 do punktu 7 (Przepływ informacji.) - Części I
Specyfikacji.
8. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu za pomocą faksu
- wyłącznie na numer: 627357172 lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres: [email protected]
8. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
9. Składanie oraz otwarcie ofert.
1. Opakowanie oferty (kompletu dokumentów obejmującego ofertę oraz załączniki do niej), powinna stanowić
zamknięta koperta, oznaczona nazwą i adresem wykonawcy oraz opisana co najmniej w następujący sposób:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Oferta: wykonanie robót budowlanych, określonych jako
„Przystosowanie budynku Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych.”.
2. Ofertę (komplet dokumentów obejmujący ofertę oraz załączniki do niej), każdy z wykonawców, zobowiązany jest
złożyć: w pokoju nr 002, obiektu zamawiającego, zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej
1b - w terminie do dnia 05.04.2016r., do godz. 1100.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienia,
o zmianie lub wycofaniu oferty, powinny zostać przygotowane, oznaczone oraz dostarczone zamawiającemu,
zgodnie postanowieniami zawartym w podpunkcie 1 oraz 2 do punktu 9 (Składanie oraz otwarcie ofert.) - Części I
Specyfikacji, jak również zawierać na ich opakowaniu, dodatkowy zapis o treści (odpowiednio): „Zmiana”
lub „Wycofanie”.
4. Otwarcie ofert, nastąpi w pokoju nr 114, obiektu zamawiającego, zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim,
przy ul. Wysockiej 1b - w dniu 05.04.2016r., o godz. 1115.
10. Ocena ofert.
1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie:
1.1. cena - waga (znaczenie procentowe kryterium): 90%,
1.2. termin gwarancji jakości - waga (znaczenie procentowe kryterium): 10%.
2. Oferty zostaną ocenione w systemie punktowym, zgodnie z poniższymi zasadami:
2.1. w zakresie kryterium ceny - ilość punktów (KC) zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem (obliczona
ilość punktów uwzględnia wagę {znaczenie procentowe kryterium}):
KC =
CN
CB
* 100 * 90%
Objaśnienia do wzoru:
- KC - ilość punktów (wynik obliczenia zaokrąglony matematycznie,
do jednej dziesięciotysięcznej części punktu),
- CN - najniższa wśród badanych ofert, cena brutto oferty,
- CB - cena brutto badanej oferty,
2.2. w zakresie kryterium terminu gwarancji jakości (KTG) - ilość punktów (KTG) zostanie ustalona zgodnie
z następującym wzorem (obliczona ilość punktów uwzględnia wagę {znaczenie procentowe kryterium}):
KTG =
OB
ON
* 100 * 10%
Objaśnienia do wzoru:
- KTG - ilość punktów (wynik obliczenia zaokrąglony matematycznie,
do jednej dziesięciotysięcznej części punktu),
- OB - okres gwarancji jakości (w miesiącach) badanej oferty, wynoszący maksymalnie 60 miesięcy.
- ON - najdłuższy wśród badanych ofert, okres gwarancji jakości (w miesiącach), wynoszący maksymalnie
60 miesięcy.
Uwagi:
- wymagany okres gwarancji jakości - okres nie krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku, gdy wykonawca
nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę w której
zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy),
- maksymalny oceniany (punktowany) okres gwarancji jakości - okres 60 miesięcy (w przypadku, gdy
wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości, dłuższy niż 60 miesięcy - zamawiający przyjmie,
260000/271/01/2016
7
do obliczeń maksymalny oceniany {punktowany} okres gwarancji jakości wynoszący 60 miesięcy),
- każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości,
- w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast
w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując
w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu
do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni,
2.3. najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska najwyższą wartość sumy ilości punktów (SN), ustaloną
zgodnie z następującym wzorem:
SN = KC + KTG
Objaśnienia do wzoru:
- SN
- suma ilości punktów,
- KC - ilość punktów ustalona zakresie kryterium ceny,
- KTG - ilość punktów ustalona zakresie kryterium terminu gwarancji jakości.
3. Zamawiający przypomina, że zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 91 ust. 3a ustawy PZP:
3.1. jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
(wyłącznie nieliczne przypadki, gdy następuje „odwrotne obciążenie podatkiem”), zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług (VAT), zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami,
3.2. wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego (wyłącznie nieliczne przypadki, gdy następuje „odwrotne
obciążenie podatkiem”), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11. Informacje dodatkowe.
1. Powiadomienie o przewidywanym terminie oraz miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
zostanie przekazane przez zamawiającego, odpowiednio: wykonawcy lub wykonawcom wspólnie ubiegającym się
o udzielenie zamówienia, których ofertę wybrano - faksem lub drogą elektroniczną.
2. Zamawiający informuje, że po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
odpowiednio: wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są
do dopełnienia następujących formalności:
2.1. przekazania zamawiającemu informacji, wskazującej osobę lub osoby, które dokonają w ich imieniu, zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2.2. przekazania zamawiającemu oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza
kopii, udzielonych ewentualnemu pełnomocnikowi lub pełnomocnikom, pełnomocnictw do zawarcia w ich
imieniu, umowy w sprawie zamówienia publicznego, określających w sposób precyzyjny i jednoznaczny:
udzielającego lub udzielających pełnomocnictwa oraz pełnomocnika lub pełnomocników,
2.3. przekazania zamawiającemu informacji, których zakres określono w § 6 ust. 12, § 9 ust. 1, § 14 ust. 8
oraz § 19 ust. 1 pkt 2) - Części IV Specyfikacji,
- co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem, w stosunku do wyznaczonego przez tegoż zamawiającego, terminu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający informuje, że:
3.1. nie zamierza zawierać umowy ramowej,
3.2. nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
3.3. nie ogranicza możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie do wykonawców, u których ponad
50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
3.4. nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3.5. nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
3.6. w przypadku wyboru oferty, złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- nie będzie wymagał, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców,
3.7. przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy; dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
3.7.1. zmiany dotyczące terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:
3.7.1.1. siłą wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową,
3.7.1.2. warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią,
3.7.1.3. niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w dokumentacji opisującej przedmiot umowy,
3.7.1.4. przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako
wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy wykonawcy,
260000/271/01/2016
8
3.7.1.5. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią
niż założona w dokumentacji opisującej przedmiot umowy,
3.7.2. z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 Części IV Specyfikacji, zmiany dotyczące wynagrodzenia oraz przedmiotu
umowy - w przypadku:
3.7.2.1. gdy ilości rzeczywiście wykonanych robót określone w obmiarze będą różniły się
od przewidywanych ilości robót określonych w przedmiarze,
3.7.2.2. gdy na zasadach określonych w umowie zostaną wprowadzone zmiany projektowe lub zmiana
technologii wykonania robót,
3.7.2.3. gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych umową zostanie ograniczony przewidywany
zakres robót objęty przedmiotem umowy.
3.8. nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych (wszelkie rozliczenia, prowadzone będą wyłącznie,
w walucie polskiej o nazwie „złoty”),
3.9. nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3.10. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
3.11. zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej,
3.12. nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
3.13. niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zamieszczona została na stronie internetowej
zamawiającego: www.zus.pl.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (Środki ochrony prawnej) ustawy PZP - przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (Środki ochrony prawnej) ustawy PZP - wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
260000/271/01/2016
9
Część II
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych, określonych jako
„Przystosowanie budynku Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krotoszynie
przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych.”.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3. Informacja o zastosowaniu dialogu technicznego: przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
nie przeprowadzono dialogu technicznego.
4. Przedmiot oraz zakres zamówienia.
4.1. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Przystosowanie budynku Biura
Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.”.
4.2. Zakres zamówienia: szczegółowy zakres robót określa dokumentacja, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 2164),
stanowiąca załącznik do Specyfikacji.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień
uzupełniających.
6. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne.
7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Wymagane warunki wykonania zamówienia:
9.1. wymagany termin wykonania zamówienia, określony przez zamawiającego w Części IV Specyfikacji - data
zakończenia: 14.10.2016r.
9.2. wymagany okres oraz warunki rękojmi, określone przez zamawiającego w Części IV Specyfikacji,
9.3. wymagany okres gwarancji jakości - okres nie krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku, gdy wykonawca
nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę w której
zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać
tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli
gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona
jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy
lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni),
9.4. pozostałe (inne niż okres) wymagane warunki gwarancji jakości, określone przez zamawiającego w Części IV
Specyfikacji,
9.5 wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w Części IV Specyfikacji,
9.6. zamawiający wymaga, aby wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
w przypadku wyboru ich oferty, zawarli z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego,
na warunkach, określonych w Części IV Specyfikacji,
9.7. za wystarczające dla wykazania, iż przedstawiona oferta, odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w zakresie wymogów, określonych w podpunkcie: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 oraz 9.6 do punktu 9
(Wymagane warunki wykonania zamówienia.) - Części II Specyfikacji, zamawiający uznaje złożenie przez
wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu ofertowym,
sporządzonym co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem
wchodzącym w skład Specyfikacji - stosownych oświadczeń, o określonej tamże treści.
10. Zamawiający informuje, że:
10.1. wykonawcy mogą powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
10.2. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawców kluczowych części zamówienia,
10.3. żąda wskazania przez wykonawców części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć
podwykonawcom, lub podania przez wykonawców nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
wykonawcy powołują się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 2164), w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w jej art. 22 ust. 1 (informacje, o których mowa, należy wpisać do
stosownych rubryk, zawartych w formularzu ofertowym, sporządzonym co do treści merytorycznej oraz
zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem wchodzącym w skład Specyfikacji),
10.4. wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zostały określone w Części IV Specyfikacji,
260000/271/01/2016
10
10.5. wskazaniu w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 04 do Specyfikacji, materiałów i urządzeń, poprzez
podanie ich producenta, nazwy handlowej, typu, modelu, itp. (znak towarowy, patent lub pochodzenie)
- towarzyszy każdorazowo stwierdzenie „lub równoważny”,
10.6. dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - w stosunku do wskazanych w dokumentacji,
stanowiącej załącznik nr 04 do Specyfikacji, poprzez podanie ich producenta, nazwy handlowej, typu, modelu,
itp. (znak towarowy, patent lub pochodzenie) - pod warunkiem, że oferowane materiały i urządzenia będą
posiadały takie same jak wskazane materiały i urządzenia lub lepsze od nich parametry techniczne, jakościowe,
funkcjonalne oraz użytkowe,
10.7. na wykonawcach ciąży obowiązek, określony uregulowaniem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - w brzmieniu:
„Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez zamawiającego.”,
10.8. zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - wymaga zatrudnienia Kierownika
budowy przez wykonawcę, w okresie realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2014r.,
poz. 1502 z późniejszymi zmianami); określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,
których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, czyli rodzaju czynności
wykonywanych przez Kierownika budowy, jak również uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę tegoż wymogu oraz sankcji z tytułu jego niespełniania - zawiera Część IV
Specyfikacji.
11. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż zgodnie § 3 pkt. 13 - Części IV Specyfikacji:
„Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do: (...)
13) przy uwzględnieniu faktu, iż roboty wykonywane są w czynnym obiekcie użyteczności publicznej:
zorganizowania ich tak, aby nie narażać pracowników Zamawiającego na uciążliwości związane z ich
prowadzeniem, a także pracowników i osób trzecich na niebezpieczeństwo; w okresie prowadzonych robót
w pokojach biurowych i innych pomieszczeniach wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczelnych
zabezpieczeń wyposażenia przedmiotowych pomieszczeń przed zabrudzeniem lub zniszczeniem; roboty nie
zakłócające pracy pracowników Zamawiającego mogą być prowadzone w jego dni robocze -w godzinach
pracy, natomiast prace uciążliwe - po godzinach i w dni wolne od pracy.”.
260000/271/01/2016
11
Część III
Formularz ofertowy
1. Wykonawca lub wykonawcy składający ofertę:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(nazwa {firma} albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres
wykonawcy lub każdego z wykonawców - składających ofertę)
Nazwa {firma} oraz adres pocztowy i numer faksu oraz/lub adres e-mail, na które należy przekazywać
korespondencję, związaną z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia:
nazwa {firma} oraz adres pocztowy: ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................,
numer faksu: ......................................................................................,
adres e-mail: .......................................................................................
2. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Przystosowanie budynku Biura
Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.”.
260000/271/01/2016
12
3. Cena oferty.
3.1. Wartość netto kosztorysu ofertowego:
złotych
groszy
3.2. Podatek od towarów i usług (VAT):
3.2.1. stawka podatku od towarów i usług (VAT):
procent
3.2.2. wartość podatku od towarów i usług (VAT):
złotych
groszy
3.3. Cena brutto oferty [należy wpisać sumę wartości netto kosztorysu ofertowego oraz wartości podatku
od towarów i usług (VAT)]:
złotych
groszy
4. Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie
prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług (VAT),
(jeżeli wykonawca uważa, że wybór jego oferty będzie prowadził
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
{wyłącznie nieliczne przypadki, gdy następuje „odwrotne obciążenie podatkiem”},
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług {VAT} - zobowiązany jest wykreślić w całości
zawartą powyżej standardową informację {punkt 4} oraz przedstawić samodzielnie sporządzoną
informację, odpowiadającą w pełni wymogom określonym w art. 91 ust. 3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 2164).
5. Oświadczamy, że:
5.1. oferowany termin wykonania zamówienia, jest identyczny z wymaganym przez zamawiającego, określonym
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5.2. oferowany okres oraz warunki rękojmi, są identyczne z wymaganymi przez zamawiającego, określonymi
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5.3. okres na jaki udzielimy gwarancji jakości wynosi: ................................miesięcy,
(ilość miesięcy należy wpisać z wykorzystaniem zapisu cyfrowego;
wymagany okres gwarancji jakości - okres nie krótszy niż 36 miesięcy;
w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie,
że przedstawił on ofertę w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy;
każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości)
5.4. pozostałe (inne niż okres) oferowane warunki gwarancji jakości, są identyczne z wymaganymi przez
zamawiającego, określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5.5. oferowane warunki płatności, są identyczne z wymaganymi przez zamawiającego, określonymi w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
5.6. w przypadku wyboru naszej oferty, zawrzemy z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego,
na warunkach, określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że:
6.1. wykonanie wskazanych poniżej części zamówienia, zamierzamy powierzyć podwykonawcom (należy dokonać
zapisów, wskazujących szczegółowo części zamówienia bądź dokonać zapisu o treści „NIE DOTYCZY”
lub treści w stosunku do niego równoważnej):
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
260000/271/01/2016
13
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
6.2. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 2164),
powołujemy się na zasadach określonych w jej art. 26 ust. 2b na zasoby następujących podwykonawców
(należy wpisać nazwę {firmę} oraz adres podwykonawcy lub każdego z podwykonawców bądź dokonać zapisu
o treści „NIE DOTYCZY” lub treści w stosunku do niego równoważnej):
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Data
260000/271/01/2016
(Podpisy osób, uprawnionych
do działania w imieniu wykonawcy/wykonawców)
14
Część IV
Wzór umowy.
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr ...................................
zawarta w Ostrowie Wielkopolskim, w dniu ..........................r. pomiędzy:
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,
NIP: 521 301 72 28, REGON: 000017756,
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim
adres: ul. Wysocka 1b, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
reprezentowanym przez Panią/Pana ....................................., Dyrektora/Zastępcę Dyrektora O/ZUS w Ostrowie
Wielkopolskim, działającą/działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ......................, którego kopia stanowi
załącznik nr 01 do Umowy, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a: .....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................,
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, a każdy z nich „Stroną”.
Podstawą zawarcia Umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 2164) (dalej: „Prawo zamówień publicznych”).
§1
Przedmiot Umowy.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych,
określonych jako „Przystosowanie budynku Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krotoszynie
przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych.” (dalej: „przedmiot Umowy”).
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy określają następujące dokumenty:
1) dokumentacja opisująca przedmiot Umowy przekazana Wykonawcy zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1);
2) kopia oferty Wykonawcy, tj. kopia formularza ofertowego oraz kosztorysu ofertowego, stanowiąca załącznik
nr 02 do Umowy;
§2
Definicje.
Strony ustalają dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy znaczenie następujących pojęć:
1) „dokumentacja opisująca przedmiot Umowy” - dokumentacja, w skład której wchodzą:
a) projekt architektoniczno-budowlany,
b) projekt wykonawczy,
c) przedmiar robót,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
e) pozwolenie na budowę;
2) „dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,
odpowiadająca warunkom zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) (dalej: „Prawo budowlane”);
3) „oferta Wykonawcy” - oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (kopia formularza
ofertowego oraz kosztorysu ofertowego);
4) „podwykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której Wykonawca zlecił wykonanie robót objętych Umową na zasadach określonych w Umowie;
5) „umowa o podwykonawstwo” - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych
na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi
podwykonawcami;
260000/271/01/2016
15
6) „roboty” - roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego, wykonywane w związku z realizacją przedmiotu
Umowy;
7) „miejsce realizacji robót” - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu
Umowy;
8) „Umowa” - niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron, wynikające z niej
i związane z jej realizacją;
9) „załącznik” - każdy dokument tak nazwany i włączony do Umowy, stanowiący jej integralną część.
§3
Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu Umowy terminowo, z najwyższą starannością, zgodnie z zobowiązującymi przepisami
prawa dotyczącymi przedmiotu Umowy, w szczególności Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej
oraz dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2;
2) przekazania Zmawiającemu w dniu podpisania Umowy:
a) kopii dokumentów potwierdzających, że przewidywany wykonawca robót związanych z montażem platformy
pionowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, który uczestniczyć będzie przy odbiorze przez Urząd Dozoru
Technicznego - posiada uprawnienia do konserwacji kategorii III,
b) kopii dokumentów potwierdzających, że przewidywany wykonawca robót związanych z instalacją
klimatyzatorów - posiada certyfikaty wymagane ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r., poz. 881);
3) wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym dotyczących zabezpieczenia
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
4) bieżącego wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21
z późniejszymi zmianami) oraz udokumentowania Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami,
jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy;
5) odpowiedniego zabezpieczenia miejsca realizacji robót, osób oraz mienia, a w szczególności do:
a) przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
b) zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich urządzeń oraz stosowanych
technologii z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu Umowy oraz przepisami BHP,
c) zabezpieczenia i oznakowania robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas
realizacji przedmiotu Umowy oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
d) utrzymywania miejsca realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania
i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych
urządzeń prowizorycznych;
6) wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów odpowiadających wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym i ustawą z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014r., poz. 883 z późniejszymi zmianami)
oraz dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 pkt 1), a także przy użyciu sprzętu, zapewniającego należyte
wykonanie przedmiotu Umowy;
7) przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania
w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem;
Zamawiający i powołana przez niego osoba pełniąca nadzór inwestorski mają prawo w każdym momencie
realizacji Umowy zażądać użycia materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa,
a w przypadku wbudowania materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach
(1)
prawa, ponownego wykonania tych robót z użyciem właściwych materiałów;
7) przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania
w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem;
Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji Umowy zażądać użycia materiałów zgodnie
z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiałów, jeżeli nie będą one
zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych robót z użyciem właściwych
(2)
materiałów;
8) wykonania, nie później niż przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wszystkich, wymaganych dokumentacją
opisującą przedmiot Umowy i przepisami:
a) prób, badań, pomiarów urządzeń i instalacji,
b) prób prawidłowego działania instalacji,
c) rozruchów i uruchomienia urządzeń;
9) kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 3 (trzy) dni
przed rozpoczęciem odbioru końcowego oryginałów dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego
wykonania robót, w szczególności dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
naniesionymi na niej, mapki geodezyjnej powykonawczej, protokołu odbioru platformy pionowej zewnętrznej
260000/271/01/2016
16
dla osób niepełnosprawnych przez Urząd Dozoru Technicznego, zaświadczeń właściwych jednostek
oraz protokołów z czynności, o których mowa w pkt 8);
10) kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii:
a) atestów i certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na zastosowane
materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne, jak również instrukcji obsługi, konserwacji itp.,
b) dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) wszystkich urządzeń;
11) przeszkolenia pracowników Zamawiającego przed odbiorem końcowym w zakresie obsługi i użytkowania
zamontowanych urządzeń, instalacji i innych elementów wymagających określonego przez producenta
lub dostawcę sposobu użytkowania i konserwacji (eksploatacji) oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji,
wymaganych instrukcji oraz świadectw;
12) dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac Wykonawcy;
13) przy uwzględnieniu faktu, iż roboty wykonywane są w czynnym obiekcie użyteczności publicznej:
zorganizowania ich tak, aby nie narażać pracowników Zamawiającego na uciążliwości związane z ich
prowadzeniem, a także pracowników i osób trzecich na niebezpieczeństwo; w okresie prowadzonych robót
w pokojach biurowych i innych pomieszczeniach wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczelnych
zabezpieczeń wyposażenia przedmiotowych pomieszczeń przed zabrudzeniem lub zniszczeniem; roboty nie
zakłócające pracy pracowników Zamawiającego mogą być prowadzone w jego dni robocze - w godzinach pracy,
natomiast prace uciążliwe - po godzinach i w dni wolne od pracy;
14) zatrudnienia Kierownika budowy, w okresie realizacji przedmiotu Umowy, na podstawie umowy o pracę,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2014r.,
poz. 1502 z późniejszymi zmianami) (dalej: „Kodeks pracy”);
15) każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 (trzy) dni,
licząc od dnia przekazania przez niego żądania, przedłożenia Zamawiającemu kopi umowy o pracę zawartej
z Kierownikiem budowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego.
1. Zamawiający oświadcza, że posiada dokumentację opisującą przedmiot Umowy z ważnym pozwoleniem
na budowę.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) nieodpłatnego przekazania Wykonawcy w dniu podpisania Umowy dokumentacji opisującej przedmiot Umowy
oraz udostępnienia innej dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnej
do należytego wykonania przedmiotu Umowy;
2) zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót;
3) wskazania Wykonawcy miejsc poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia ich kosztów;
4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy;
5) terminowego przystępowania do odbiorów wskazanych w Umowie;
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu Umowy;
(1)
7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
(2)
7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
§5
Termin realizacji.
1. Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia podpisania Umowy.
2. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 14.10.2016r.
3. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru
końcowego.
§6
Wynagrodzenie i warunki płatności.
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynikające z oferty Wykonawcy - kwota brutto: ............ zł.
(słownie: ...............................), czyli kwota netto (wartość netto kosztorysu ofertowego): ............ zł. (słownie:
...............................), powiększona o podatek VAT w kwocie ............ zł. (słownie: ...............................), którego
podatnikiem oraz płatnikiem jest Wykonawca. Kosztorys ofertowy wchodzi w skład załącznika nr 02 do Umowy.
2. Rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem zamiennym, obejmującym roboty wykonane
i odebrane ilościowo i jakościowo na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i sprawdzonej przez Inspektora
nadzoru książki obmiaru robót, zgodnie z cenami jednostkowymi przyjętymi w kosztorysie ofertowym,
(1)
z zastrzeżeniem ust. 3. Ceny jednostkowe są stałe i obowiązują w czasie realizacji przedmiotu Umowy.
2. Rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem zamiennym, obejmującym roboty wykonane
i odebrane ilościowo i jakościowo na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i sprawdzonej przez
Koordynatora Umowy powołanego przez Zamawiającego książki obmiaru robót, zgodnie z cenami jednostkowymi
przyjętymi w kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem ust. 3. Ceny jednostkowe są stałe i obowiązują w czasie
(2)
realizacji przedmiotu Umowy.
260000/271/01/2016
17
3. Wynagrodzenie może ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy wyłącznie w trybie i wg zasad określonych
w niniejszym paragrafie, przy czym postanawia się, że:
1) opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót, ujęte w kosztorysie ofertowym, nie są traktowane, jako
ostatecznie definiujące wymagania, dla określonych nimi robót - co znaczy, że nawet jeżeli w nich tego nie
podano, przyjmuje się, że roboty których dotyczą, muszą być wykonane według:
a) projektu architektoniczno-budowlanego i projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych (STWiOR), jak również obowiązujących przepisów,
b) wiedzy technicznej,
c) wyjaśnień udzielonych przez zamawiającego;
2) ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, obejmują koszt wykonania, wszystkich następujących po sobie faz
operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót, określonych pozycją przedmiaru robót,
której dotyczą, z rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie
wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), jak również
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną;
3) jeżeli w opisie, ujętej w kosztorysie ofertowym - pozycji przedmiaru robót, nie uwzględniono pewnych faz
operacyjnych, związanych z wykonaniem robót nią określonych, to uznaje się, iż koszty wykonania tych faz
operacyjnych, Wykonawca uwzględnił w cenie jednostkowej, dotyczącej tejże pozycji lub innej pozycji
przedmiaru robót;
4) jeżeli w przedmiarze, nie uwzględniono pewnych robót, uwidocznionych na rysunkach, wchodzących w skład
projektu architektoniczno-budowlanego i projektu wykonawczego, to uznaje się, iż koszty wykonania tych robót,
Wykonawca uwzględnił w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego, odpowiadających istniejącym
pozycjom przedmiaru robót;
5) w cenach jednostkowych, podanych w odniesieniu do wykonania poszczególnych pozycji przedmiaru robót,
ujętych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca uwzględnił konieczność wykonania wszelkich robót
pomocniczych, jeżeli roboty takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla wykonania
robót, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem wykonawczym oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), jak również wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną;
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 w następujących
przypadkach:
1) gdy ilości rzeczywiście wykonanych robót określone w obmiarze będą różniły się od przewidywanych ilości
robót określonych w przedmiarze;
2) gdy na zasadach określonych w Umowie zostaną wprowadzone zmiany projektowe lub zmiana technologii
wykonania robót;
3) gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych Umową zostanie ograniczony przewidywany zakres robót objęty
przedmiotem Umowy.
5. Kwota zwiększenia wynagrodzenia w wyniku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1) - 3) nie może być wyższa
niż 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1. Ostateczne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy
nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości: ............ zł. (słownie: ...............................).
6. Podstawą do określenia zakresu rzeczowego zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1) - 3) jest protokół konieczności
sporządzony przez Inspektora nadzoru, podpisany przez Kierownika budowy, wspomnianego Inspektora nadzoru
(1)
i Zamawiającego.
6. Podstawą do określenia zakresu rzeczowego zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1) - 3) jest protokół konieczności
(2)
sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę, Kierownika budowy i Zamawiającego.
7. Zmiany, o których mowa:
1) w ust. 4 pkt 1), nie wymagają aneksu do Umowy, jeśli skutki kosztowe tych zmian nie powodują wzrostu
wynagrodzenia powyżej kwoty, o której mowa w ust. 1, w przeciwnym wypadku wymagają aneksu do Umowy,
na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji w formie
kosztorysu zamiennego;
2) w ust. 4 pkt 2) wymagają aneksu do Umowy, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej
przez Zamawiającego kalkulacji w formie (odpowiednio) kosztorysu lub kosztorysów ofertowych ewentualnego
zwiększenia lub zmniejszenia kosztów wykonania Umowy związanych z wprowadzeniem zmiany;
3) w ust. 4 pkt 3) wymagają aneksu do Umowy na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej
przez Zamawiającego kalkulacji zmniejszenia kosztów wykonania Umowy związanych z ograniczeniem
przewidywanego zakresu robót objętego przedmiotem Umowy.
8. Podstawą kalkulacji, o których mowa w ust. 7 pkt 1) i 2) będą:
1) w pierwszej kolejności - ceny jednostkowe robót tożsamych ujętych w kosztorysie ofertowym;
2) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robót nie wyższe
niż średnie ceny obowiązujące na danym terenie, wynikające z ogólnodostępnych publikacji branżowych,
obowiązujące w dacie sporządzania kalkulacji.
9. W przypadku braku cen, o których mowa w ust. 8 pkt 1) i 2) Wykonawca zobowiązany jest dokonać kalkulacji
260000/271/01/2016
18
cen jednostkowych robót metodą kalkulacji szczegółowej przyjmując:
1) stawki roboczogodzin, narzuty kosztów pośrednich i zysku, ceny materiałów i pracy sprzętu, nie wyższe
niż średnie stawki obowiązujące na danym terenie, wynikające z ogólnodostępnych publikacjach branżowych,
obowiązujące w dacie ustalania ceny jednostkowej; jeżeli w publikacjach branżowych nie ujęto niezbędnych
do dokonania kalkulacji cen, to wynagrodzenie ustala się według cen producentów albo handlowców, cen baz
sprzętowo-transportowych albo usługodawców, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego;
2) katalogi nakładów rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w środowiskowych metodach kosztorysowania
robót i jako uzupełniające katalogi na prawach norm zakładowych oraz analizę indywidualną - do ustalania
jednostkowych nakładów rzeczowych.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest na podstawie jednej faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
11. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy następuje jedną fakturą końcową
(dalej „faktura”), wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, który stanowi załącznik do faktury.
12. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ........................................................
- w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu - na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 1b
63-400 Ostrów Wielkopolski
(Wydział Administracyjno-Gospodarczy
- Referat Nieruchomości),
- prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego oraz dokumentów, o których mowa w ust. 20,
z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest do podania na fakturze następujących danych dotyczących Zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 5213017228, REGON: 000017756,
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1b, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
14. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) swych dni roboczych (standardowo dniami roboczymi
Zamawiającego są dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty
otrzymania dokumentów wymienionych w ust. 20 do ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno
- rachunkowym oraz przekazania informacji zwrotnej Wykonawcy. W przypadku braku: zgłoszonych zastrzeżeń
lub wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień - w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim - uważa
się, iż Zamawiający potwierdził kwotę należną Wykonawcy do wypłaty.
15 Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio
do Zamawiającego.
16. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę
o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie nie krótszym niż 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie,
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 15, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór
robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 16 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
19. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź w przypadku sporu między
Wykonawcą a podwykonawcą dotyczącego zasadności lub wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, skierowanej
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
20. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę
faktura, o której mowa w ust. 11, przedstawiona Zamawiającemu wraz:
260000/271/01/2016
19
1) z protokołem odbioru końcowego, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych
wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;
2) z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców
i dalszych podwykonawców za wszystkie wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi;
3) z oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową, jak również
o otrzymaniu przez nich w pełnej wysokości wynagrodzeń za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,
sporządzonymi nie więcej niż 5 (pięć) dni przed upływem terminu płatności oraz kopiami przelewów bankowych
potwierdzających płatności na ich rzecz;
4) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców przed dniem odbioru końcowego - z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych
podwykonawców w tym zakresie.
21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 20, Zamawiający jest
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez
Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 20 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu
płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
22. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
23. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (doręczając Koordynatorowi Umowy powołanemu przez
Zamawiającego) pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 22 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego
stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na
wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności
mających wpływ na tę wymagalność.
24. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi,
o których mowa w ust. 16 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których
mowa w ust. 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
25. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą
zasadność takiej płatności.
26. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
27. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi.
28. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości
kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
29. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie
30 (trzydziestu) dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
30. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do
podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym
zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.
31. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności
za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych
260000/271/01/2016
20
za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen
jednostkowych określonych Umową.
§7
Odbiór końcowy.
1. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy.
2. Podstawą zgłoszenia odbioru końcowego jest:
(1)
1) potwierdzenie zakończenia robót przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy;
1) potwierdzenie zakończenia robót przez Koordynatora Umowy powołanego przez Zamawiającego w dzienniku
(2)
budowy;
2) oświadczenie Kierownika budowy dotyczące: zgodności wykonanych robót z dokumentacją opisującą
przedmiot Umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej a także pozwoleniem
na budowę oraz o spełnieniu obowiązków, o których mowa w § 3 pkt 4);
3) dostarczenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 9), 10) i 11);
4) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
odbioru.
3. Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 2.
4. Komisja, o której mowa w ust. 3 powoływana jest przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wpisem
do dziennika budowy oraz na piśmie.
6. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru końcowego i rozpocząć czynności odbioru końcowego
nie później niż w terminie 16 (szesnastu) dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez
Wykonawcę.
7. Zakończenie czynności odbioru końcowego następuje nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty ich
rozpoczęcia.
8. W przypadku ujawnienia wad nadających się do usunięcia, odbiór końcowy będzie wstrzymany do czasu
ich usunięcia w ustalonym protokolarnie przez Strony terminie.
9. W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia:
1) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz kolejny, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić od Umowy;
2) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
dokonać odbioru po obniżeniu wynagrodzenia stosownie do utraconej wartości technicznej, użytkowej
i estetycznej przedmiotu Umowy.
10. Odbiór końcowy zostanie stwierdzony na piśmie w formie protokołu odbioru końcowego.
11. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i usterki
w okresie gwarancji jakości i rękojmi.
§8
Odbiór ostateczny.
1. Odbiór ostateczny następuje najpóźniej w dniu upływu okresu gwarancji jakości.
2. Odbiór ostateczny powinien być stwierdzony na piśmie w formie protokołu podpisanego przez Strony.
§9
Kierownik budowy.
1. Wykonawca powołuje Kierownika budowy, którym jest: …..….........................................., telefon: .......................,
adres e-mail: ........................................, posiadający (-a) uprawnienia budowlane nr ................................................,
z dnia ......................, wydane przez .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. Zmiana Kierownika budowy oraz jego numeru telefonu i adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Zmiana Kierownika budowy będzie skuteczna pod warunkiem
udokumentowania przez Wykonawcę, że osoba ta posiada kwalifikacje i dokumenty potwierdzające posiadane
uprawnienia zawodowe.
3. Kierownik budowy zobowiązany jest do wypełniania obowiązków nałożonych na niego przepisami Prawa
budowlanego, w tym do sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie
z właściwymi przepisami prawa.
4. Kierownik budowy jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o konieczności istotnych
odstąpień od dokumentacji opisującej przedmiot Umowy.
5. Kierownik budowy pełni jednoczenie funkcje:
1) Koordynatora Umowy powołanego przez Wykonawcę,
2) koordynatora sprawującego nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez
wszystkich pracowników zatrudnionych przy robotach.
6. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników zarówno ze strony Zamawiającego,
260000/271/01/2016
21
jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik budowy zobowiązany jest niezwłocznie wezwać właściwe jednostki
ratownictwa, a także niezwłocznie zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego.
7. Wykonawca informować będzie Zamawiającego o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych, którym ulegli jego pracownicy i które nastąpiły podczas realizacji niniejszej Umowy.
§ 10
(1)
Nadzór.
1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego, którym jest: …......................................., telefon:
......................, adres e-mail: ....................................., posiadający (-a) uprawnienia budowlane nr .........................,
z dnia ......................, wydane przez .........................................................................................................................,
2. Zamawiający powołuje Koordynatora Umowy do bieżących uzgodnień w zakresie wykonywania przedmiotu
umowy, którym jest: .........................................., telefon: ............................, adres e-mail: ........................................
3. Wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor nadzoru będzie pełnił nadzór inwestorski w pełnym zakresie
wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, z zastrzeżeniem zawartym
w ust. 4.
4. Inspektor nadzoru nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie zamówień
dodatkowych w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz do podejmowania decyzji w zakresie
jakichkolwiek robót albo świadczeń, które wykraczają poza zakres Umowy.
5. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty zrealizowane przed podjęciem przez
Zamawiającego decyzji, o której mowa w ust. 4.
6. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających
z Umowy.
7. Zmiana Inspektora nadzoru i Koordynatora Umowy powołanego przez Zamawiającego oraz ich numerów
telefonu i adresów e-mail nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 10
(2)
Nadzór.
1. Zamawiający wykonuje swoje obowiązki oraz realizuje uprawnienia samodzielnie.
2. Zamawiający powołuje Koordynatora Umowy, którym jest: ........................................................................, telefon:
............................, adres e-mail: ........................................
3. Zmiana Koordynatora Umowy powołanego przez zamawiającego oraz jego numeru telefonu i adresu e-mail
nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 11
Podwykonawstwo.
1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie prac będących przedmiotem Umowy w części
wskazanej w jego ofercie.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania
podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania
lub zaniechania.
3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego,
a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
4. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo
z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 pkt 6) niniejszego paragrafu.
5. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy
niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy,
usługi lub roboty budowlanej;
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw
lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą;
3) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane będące przedmiotem Umowy - nastąpi jednorazowo, na podstawie odbioru końcowego przedmiotu
Umowy;
4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym
dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji opisującej przedmiot Umowy oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;
260000/271/01/2016
22
5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiającego;
6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszącym się do części
wykonywanej przez siebie umowy:
a) wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy,
b) dysponować osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiającego w zakresie odnoszącym się do osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca i które będą uczestniczyły w realizacji Umowy,
7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty
przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu,
za pośrednictwem Koordynatora Umowy powołanego przez Zamawiającego, projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót,
które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji,
nie później niż 14 (czternaście) dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy.
8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi
na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu
Zamawiającemu na zasadach określonych powyżej.
9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 5 i 6;
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7 oraz, o ile jest
to uzasadnione zakresem robót, § 3 pkt 2;
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy
przez podwykonawcę;
4) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych
robót;
5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie
terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 (trzy)
dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 (pięciu) dni od jej
przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 (pięciu) dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi
do niej na piśmie sprzeciwu.
14. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące
część przedmiotu Umowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6
ust. 1, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 1.400,00 zł.
(słownie: jeden tysiąc czterysta 00/100 złotych) brutto.
260000/271/01/2016
23
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5
pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przekazania tej informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiającego.
17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z miejsca realizacji robót podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby
zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego
reprezentacji.
19. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie
określonym w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.
20. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone powyżej w ust. 19, stosuje się
zasady określone w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.
21. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem
terminów określonych niniejszą Umową.
22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby
i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania
terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie
na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, jeżeli działania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo a także umowa o podwykonawstwo sporządzane są
w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć
do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo
- tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
24. Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania umowy o podwykonawstwo stosuje się
odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w jego art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 12
Utrzymanie porządku w miejscu realizacji robót.
1. W okresie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek utrzymania miejsca realizacji robót w należytym porządku,
przede wszystkim dbając o to, by nie były na nim składowane zbędne urządzenia, nadwyżki materiałów itp.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z miejsca realizacji robót wszelkie śmieci, gruz, odpady
lub inne pozostałości.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w porządku otaczających miejsce realizacji robót nieruchomości, ulic
i dróg dojazdowych. Przez utrzymanie porządku rozumie się usunięcie wszelkich odpadów i nieczystości
zalegających na wskazanych terenach na skutek prowadzenia robót. Utrzymanie porządku obejmuje również
doprowadzenie naruszonej przez działania Wykonawcy powierzchni ulic i dróg publicznych do stanu sprzed
rozpoczęcia robót.
3. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawcę powyższych zapisów, Zamawiający wezwie go do usunięcia
naruszeń porządku, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 (trzy) dni. W razie
niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć uprzątnięcie miejsc
oraz terenów wskazanych w ust. 1 i 2 osobie trzeciej. Koszty uprzątnięcia obciążą Wykonawcę.
4. Najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego,
Wykonawca oczyści miejsce realizacji robót usuwając swój sprzęt, urządzenia, odpady, pozostałości po robotach
oraz uporządkuje miejsce realizacji robót i teren z nim sąsiadujący zajęty lub użytkowany przez Wykonawcę,
260000/271/01/2016
24
przygotowując je do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym jakichkolwiek zastrzeżeń.
§ 13
Dokumentacja powykonawcza.
1. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
2. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót.
3. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania
Umowy.
4. Skompletowana dokumentacja powykonawcza będzie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w jednym
egzemplarzu, w terminie wskazanym w § 3 pkt 9).
§ 14
Rękojmia i gwarancja jakości.
1. Wykonawca udziela rękojmi na poszczególne roboty, jak i na całość przedmiotu Umowy.
2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 12 (dwunastu) miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego.
3. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2014, poz. 121 z późniejszymi zmianami) (dalej:
„Kodeks cywilny”).
5. Wykonawca udziela gwarancji jakości na poszczególne roboty, jak i na całość przedmiotu Umowy na okres:
(3)
................. (zapis słowny) miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek
w terminie 3 (trzech) dni od daty zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego. O wadach lub usterkach, które
ujawniły się w okresie gwarancji jakości Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie
pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
8. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą faksową (numer: ............................................) oraz e-mail’ową
(adres e-mail: .........................) przy czym każdorazowe zgłoszenie wad lub usterek w tej formie, potwierdzone
zostanie na piśmie przez Zamawiającego. Zmiana numeru (faks) i adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy,
ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
9. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek bądź warunki atmosferyczne uniemożliwią ich usunięcie w terminie
określonym w ust. 7, Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia.
10. Ust. 7-9 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi.
11. Przed upływem okresu gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu Umowy. Z przeglądu tego
sporządzony zostanie protokół podpisany przez Strony.
12. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, ten sam element ulegnie trzykrotnemu
uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do wymiany na nowy. Termin dokonania
wymiany nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego i nie może
zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
13. Jeżeli przedmiot Umowy, lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu wady lub jej
naprawiania, to okres gwarancji jakości przedmiotu Umowy, lub jej części, zależnie od okoliczności, będzie
przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim przedmiot Umowy, lub jego część nie mogła być używana
przez Zamawiającego z powyższego powodu.
14. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania napraw w ramach rękojmi lub gwarancji jakości lub opóźnienia
w ich wykonywaniu Zamawiający ma prawo do powierzenia naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§ 15
Odstąpienie od Umowy.
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:
1) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 (siedem) dni;
2) wystąpienia wad przedmiotu Umowy nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających jego użytkowanie.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:
1) zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn
spowodowanych przypadkami wskazanymi w § 21 ust. 3 pkt 1), zaś przerwa ta trwa dłużej niż 7 (siedem) dni;
2) narusza określone w Umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami;
3) nie usunął wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym w protokole, o którym mowa w § 7 ust. 8;
4) wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania
lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą
260000/271/01/2016
25
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.
3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku wstrzymania przez Kierownika budowy, w trybie
art. 22 Prawa budowlanego, wykonania robót.
4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
lub likwidacji Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy względem Wykonawcy zostanie rozpoczęte
postępowanie naprawcze lub egzekucyjne bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku.
6. Konieczność trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi), lub konieczność dokonywania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej Umowy brutto, może stanowić podstawę do odstąpienia
od Umowy przez Zamawiającego.
7. Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni
licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od Umowy.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-6 i ust. 8, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy.
10. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki przez Zamawiającego w zapłacie
wynagrodzenia, o co najmniej 30 (trzydzieści) dni w stosunku do ustalonego terminu zapłaty.
11. O odstąpieniu od Umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie, w terminie
30 (trzydziestu) dni od dnia z jakim upływa okres zwłoki określony w ust. 10. Wszelkie skutki związane
z odstąpieniem następują w terminie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu, jednak nie krótszym
niż 7 (siedem) dni od dnia, w którym Zamawiający otrzymał oświadczenie.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do:
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, materiałów i urządzeń
znajdujących się w miejscu realizacji robót według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą przedstawiciela
Zamawiającego; w przypadku gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego
wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do zmiany jego ustaleń;
2) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się miejscu realizacji robót, w zakresie
uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt Strony z powodu której od Umowy odstąpiono;
3) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie.
13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający jest zobowiązany do:
1) dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;
2) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część przedmiotu Umowy.
14. Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy
dotyczące odbioru końcowego.
15. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza.
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi, chyba
że wynikło ono z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, chyba
że wynikło ono z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każde
dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych
podwykonawców.
5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia zapłaty.
6. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.
260000/271/01/2016
26
7. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1
za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany.
8. W przypadku braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy przypadek niedokonania
zmiany umowy.
9. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu innych zobowiązań niepieniężnych wynikających z Umowy, chyba
że wynikło ono z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
10. W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie
przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 6 ust. 1.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
12. W przypadku niewypełnienia obowiązku zatrudnienia Kierownika budowy, w okresie realizacji przedmiotu
Umowy, na podstawie umowy o pracę - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień, w którym Kierownik budowy nie był zatrudniony, w okresie
realizacji przedmiotu Umowy, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
13. W przypadku opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu kopi umowy o pracę zawartej z Kierownikiem
budowy - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1
za każdy dzień opóźnienia.
14. W przypadku opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu kopi dokumentów, o których mowa w § 3 pkt. 2
- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia.
15. W przypadku szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
16. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez potrzeby
uzyskania zgody tegoż Wykonawcy.
17. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz
wykonania pozostałych zobowiązań Umownych.
18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za szkody
wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
§ 17
Siła wyższa.
1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:
1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym
zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli;
2) nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć zaistnienia
zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt 1);
3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków.
Zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”.
2. W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości
lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego
zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej
Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnienie niemożności spełnienia świadczenia.
3. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie
to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód
wykonania.
§ 18
Bezpieczeństwo informacji.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na formę
ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.
2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od Zamawiającego informacje
dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych
zabezpieczeń.
3. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być wykorzystane
do innego celu, niż do realizacji umowy.
4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:
1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy;
260000/271/01/2016
27
2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu;
3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.
5. W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązany jest
do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających informację stanowiącą tajemnicę
Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww.
materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone z upływem terminu
przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę w stopniu co najmniej równym poziomowi
ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie zwrotu ww. materiałów dokumentuje się w protokole,
który podpisują Zamawiający i Wykonawca. Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia potencjalnych
roszczeń Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych
do ewentualnego dochodzenia roszczeń.
6. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynków, pomieszczeń lub części
pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji. Wszystkie osoby biorące
udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną poinformowane o poufnym charakterze informacji
oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest
za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku wyrządzenia
przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa
informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych incydentach
dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego.
§ 19
Powiadomienia.
1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy oraz numery (faks):
1) Zamawiający:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
faks (numer): ...............................................
adres e-mail: ...............................................;
2) Wykonawca:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
faks (numer): ...............................................
adres e-mail: ................................................
2. Korespondencja, o której mowa w ust. 1, będzie uważana za prawidłowo dostarczoną w dniu osobistego
doręczenia lub w dniu potwierdzenia doręczenia w przypadku zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub w dniu otrzymania powiadomienia faksem lub e-mail’em w przypadku niezwłocznego potwierdzenia
powiadomienia w formie pisemnej.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie adresów oraz
numerów (faks), o których mowa w ust. 1, pod rygorem uznania, iż poczta wysłana na poprzedni adres lub numer
(faks) została skutecznie doręczona. Zmiany, o których mowa nie stanowią zmiany Umowy.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie adresu swojej
siedziby oraz innych danych. Zmiany, o których mowa nie stanowią zmiany Umowy.
§ 20
Rozwiązywanie sporów.
Strony ustalają, że spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych rokowań. W przypadku
nierozwiązania sporu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim.
§ 21
Zmiana Umowy.
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron
aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Strony
Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian.
3. Niezależnie od treści innych zapisów Umowy, zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty
260000/271/01/2016
28
Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy spowodowana:
a) siłą wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową,
b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią,
c) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w dokumentacji opisującej przedmiot Umowy,
d) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie
prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,
e) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią niż założona
w dokumentacji opisującej przedmiot Umowy;
2) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 4 z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.
4. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) zobowiązana jest poinformować
drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.
§ 22
Postanowienia końcowe.
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy: Prawa zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne mające związek z realizacją przedmiotu Umowy.
4. Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one wpływu na interpretację
Umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany Umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności.
6. Integralną część Umowy stanowią jej załączniki.
Uwagi:
(1) treść zapisu, który zostanie zamieszczony w umowie zawartej z wykonawcą w przypadku, gdy zamawiający
wyznaczy Inspektora nadzoru,
(2) treść zapisu, który zostanie zamieszczony w umowie zawartej z wykonawcą w przypadku, gdy zamawiający
nie wyznaczy Inspektora nadzoru,
(3) w przypadku, gdy wykonawca wskaże w ofercie okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach,
zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując
w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego
okresu, że jeden miesiąc to 30 dni; wynik przeliczenia dokonanego przez zamawiającego zostanie wpisany
do treści umowy zawartej z wykonawcą.
Zamawiający
Wykonawca
.......................................
.......................................
Załączniki do Umowy:
01. Załącznik nr 01 - kopia pełnomocnictwa Dyrektora/Zastępcy Dyrektora O/ZUS w Ostrowie Wielkopolskim;
02. Załącznik nr 02 - kopia oferty Wykonawcy, tj. kopia formularza ofertowego oraz kosztorysu ofertowego.
260000/271/01/2016
29
Część V
Załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykaz załączników do Specyfikacji:
01/ załącznik nr 01 - „Oświadczenie nr 01.”,
02/ załącznik nr 02 - „Oświadczenie nr 02.”,
03/ załącznik nr 03 - „Informacja.”,
04/ Załącznik nr 04 - Dokumentacja, w skład której wchodzą:
1. projekt architektoniczno-budowlany,
2. projekt wykonawczy,
3. przedmiar robót,
4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).
260000/271/01/2016
30
Załącznik nr 01
OŚWIADCZENIE NR 01.
Wykonawca lub wykonawcy składający oświadczenie:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(nazwa {firma} albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres
wykonawcy lub każdego z wykonawców - składających oświadczenie)
Treść złożonego oświadczenia: oświadczam (-y), że spełniam (-y) warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
- Dz. U. z 2015r., poz. 2164).
Data
260000/271/01/2016
(Podpisy osób, uprawnionych
do działania w imieniu wykonawcy/wykonawców)
31
Załącznik nr 02
OŚWIADCZENIE NR 02.
Wykonawca składający oświadczenie:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................,
(nazwa {firma} albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania
i adres wykonawcy składającego oświadczenie)
numer NIP: .....................................................................................................................................................................,
(numer NIP wykonawcy składającego oświadczenie)
numer REGON: ..............................................................................................................................................................
(numer REGON wykonawcy składającego oświadczenie)
Treść złożonego oświadczenia: oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie, zgodnie z uregulowaniem
zawartym w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2015r., poz. 2164) - w brzmieniu:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
260000/271/01/2016
32
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku
od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną
lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.”
Data
260000/271/01/2016
(Podpisy osób, uprawnionych
do działania w imieniu wykonawcy)
33
Załącznik nr 03
INFORMACJA.
Wykonawca składający informację:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................,
(nazwa {firma} albo imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania
i adres wykonawcy składającego informację)
numer NIP: .....................................................................................................................................................................,
(numer NIP wykonawcy składającego informację)
numer REGON: ..............................................................................................................................................................
(numer REGON wykonawcy składającego informację)
Treść złożonej informacji (właściwą treść należy zaznaczyć w następujący sposób:
):
informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 184 z późniejszymi zmianami),
informuję, że należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 184 z późniejszymi zmianami) oraz składam następującą
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
260000/271/01/2016
34
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Data
260000/271/01/2016
(Podpisy osób, uprawnionych
do działania w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 04
Biuro Budowlane „KOSZT-BUD”
Tadeusz Gruchała
63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a
Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720
NIP 622-157-64-86
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
1. Nazwa zamówienia
: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO
2. Adres obiektu
: 63-700 Krotoszyn, ul. Kobierska 5b, dz. nr 2522/28
Kat. Budynku XVII, jednostka ewid. Krotoszyn - miasto,
obręb Krotoszyn
3. Inwestor
: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Wysocka 1B, 63-400 Ostrów Wlkp.
4. Spis zawartości
: 1) Część opisowa
2) Część rysunkowa
5. Opracowanie
: Biuro Budowlane „KOSZT-BUD” Tadeusz Gruchała
63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a
Autorzy opracowania
:
Projektant główny: mgr inż. arch. Emilia Pietrzak-Kurzyńska
architektury
uprawnienia do projekt. w specjalności architekt.
bez ograniczeń 58/09/DOIA
..................................................
Sprawdził
architekturę
Projektant:
konstrukcji
mgr inż. arch. Marek Jacak
uprawnienia do projektowania w specjalności
architekt. bez ograniczeń 07/08/DOIA
inż. Anna Grzęda
upr. w specj. konstr.-budowlanej
bez ograniczeń i archit. ograniczonej
UAN 7342-1/94, UAN 7342-2/94
.....................................................
Sprawdził
konstrukcję
mgr inż. Marcin Wojtkowiak
Projektant:
instal. elektr.
mgr inż. Wojciech Staszewski
Projektant:
instal. sanit.
..................................................
upr. w specj. konstr.-budowlanej
bez ograniczeń
WKP/0219/POOK/04
upr. w specj. instal. w zakr. sieci, instal.
i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez
ograniczeń 264/DOŚ/05
.....................................................
.....................................................
mgr inż. Maciej Semberecki
upr. w specj. instal. w zakr. sieci, instal.
bez ograniczeń UAN-8386/58/90
.....................................................
EGZ. NR 1.
wrzesień 2015 r.
1
Zawartość opracowania
Lp
TEMAT
Przebudowa i rozbudowa budynku
usługowego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Projekt zagospodarowania terenu
26
27
Oświadczenie projektantów
Uzgodnienie z PGKiM
Opis do zagospodarowania terenu
Obszar oddziaływania obiektu
Opis techniczny
Schematy obliczeniowe
Ekspertyza techniczna
Projektowana charakterystyka energetyczna
Warunki ochrony p-poż
Informacja BIOZ
Rzut piwnic – inwentaryzacja
Rzut parteru – inwentaryzacja
Rzut piętra – inwentaryzacja
Rzut fundamentów
Rzut parteru – projekt
Rzut piętra – projekt
Przekrój pionowy – schemat
Zestawienie stolarki
Elewacje
Utwardzenie terenu
Rzut parteru – instalacje elektryczne
Rzut piętra – instalacje elektryczne
Rozdzielnica
Rzut parteru – instalacje sanitarne
Rzut piętra – instalacje sanitarne
Skala
Strona
1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
3
3a
4-5
5a
6 - 21
22 – 24
25
26 – 29
30 – 32
32a-32c
33
34
35
36
37
38
39
40
40a
40b
41
42
43
44
45
-
46
47 – 52
Dokumenty formalno – prawne
Uprawnienia do projektowania
2
Opis do projektu zagospodarowania terenu
do projektu przebudowy i rozbudowy budynku usługowego
1. Przedmiot inwestycji - Przedmiotem inwestycji niniejszego opracowania jest przebudowa i
rozbudowa budynku usługowego (biurowiec ZUS), zlokalizowanego na działce nr ewid.
2522/28 w miejscowości Krotoszyn, ul. Kobierska 5b .
Projektowany obiekt to budynek wolnostojący, piętrowy, częściowo podpiwniczony,
wykonany z elementów drobnowymiarowych. Stropy żelbetowe, Dach dwuspadowy o
spadku technologicznym, kryty papą. Budynek posadowiony jest za pośrednictwem ław
ceglanych.
Budynek w całości pełni funkcję usługową. Projekt przewiduje: przebudowę, tj.
wydzielenie nowych pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
– dźwig dla osób niepełnosprawnych, jak również zamurowanie otworów okiennych na
ścianie zlokalizowanej w granicy z działką sąsiednią. Projektuje się również utwardzenie
terenu kostką brukową na istniejącym utwardzeniu terenu w postaci płyty betonowej.
Główne maksymalne wymiary budynku to szer. 15,35m, gł. 11,5m oraz wys. 7,85m .
2. Stan istniejący -
W/w działka na dzień dzisiejszy jest zabudowana, posiada przyłącza
infrastruktury technicznej, istniejący zjazd oraz w całości jest utwardzona
3. Projektowane zagospodarowanie działki – projektuje się budowę budynku usługowego
(oznaczony na projekcie zagospodarowania numerem 1), oraz utwardzenie terenu kostką
brukową (nr 3), śmietnik - istniejący (oznaczony na projekcie zagospodarowania numerem
2)
4. Zestawienie powierzchni działki :
-
powierzchnia działki
440,0 m2 -> 100,0%
-
powierzchnia opracowania
440,0 m2 -> 100,0%
-
pow. zabudowy
176,5 m2 -> 40,1%
-
powierzchnie utwardzone
263,5 m2 –> 59,9%
5. Ochrona konserwatorska – działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie znajduje się
w strefie ochrony konserwatorskiej a tym samym planowana inwestycja nie podlega
uzgodnieniu.
6. Wpływ eksploatacji górniczej - działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji
górniczej.
4
7. Ochrona sanitarna i środowiska
-
w zakresie ochrony sanitarnej projektowany obiekt nie stwarza uciążliwości dla
otoczenia ;
-
w zakresie ochrony środowiska naturalnego projektowany obiekt nie zalicza się do
inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska ;
8. Inne dane :
-
decyzja o warunkach zabudowy nr GP.6730.29.2015 z dnia 26.03.2015r wydana przez
Burmistrz Krotoszyna ;
-
ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ;
-
bilans powierzchni zgodnie z projektem zagospodarowania wykonanym na podkładzie z
mapy w skali 1:500 (mapa do celów projektowych) ;
-
Projektowany obiekt nie zakłóca charakteru okolicy, pełni funkcję uzupełniającą w
zabudowie a skalą i formą architektoniczną jest dostosowany do otaczającej zabudowy ;
9. Dane powierzchniowe budynków :
- pow. zabudowy
- 176,5 m2
- kubatura
- 1324,0 m3
- pow. użytkowa
- 261,8 m2
10. Oddziaływanie na działki sąsiednie:
Budynek jest zlokalizowany częściowo w granicy z działką sąsiednią, jednak wpływ
nie ma negatywnego/bezpośredniego oddziaływania pod względem emisji
zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów, hałasu, wibracji, promieniowania i innych
zakłóceń na tereny sąsiednie. Budynek z uwagi na małą wysokość oraz z lokalizację w
granicy od strony zachodniej nie powoduje większego zacieniania otoczenia, płytkie
fundamenty w niewielkim stopniu naruszają grunty pod budynkiem. Obiekt nie wprowadza
szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód
powierzchniowych i podziemnych.
..............................................................
.............................................................
5
Obszar oddziaływania obiektu
1.
Zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego teren wyznaczony na oddziaływanie obszar
to działka objęta opracowaniem nr 2522/28 oraz działka sąsiednia nr 2522/101.
Otoczenie obiektu w obrębie działki należącej do inwestora to powierzchnia
utwardzona. Tereny sąsiednie to zabudowa usługowa, na której zlokalizowane są
budynki biurowe, powierzchnie utwardzone oraz działki nie zabudowane. Budynek
objęty opracowaniem nie zmienia przeznaczenia i sposobu użytkowania. Zakres
prac nie wpływa na tereny sąsiednie.
2.
Określenie obszaru oddziaływania:
2.1 Analiza obiektu kubaturowego w zakresie funkcji:
Budynek spełnia warunkowo wymagania związane z użytkowaniem jak przepisy
pożarowe, sanitarne, bhp zgodnie z załączonymi uzgodnieniami przez
uprawnionych rzeczoznawców.
2.2 Analiza obiektu kubaturowego w zakresie bryły:
- przesłanianie: projektowany budynek oraz lokalizacja spełniają warunki
określone w §13.1 dla działki inwestora, która jest częściowo zabudowana,
projektowany obiekt nie zmienia w sposób zasadniczy standardu użytkowania
terenu. Dla działki sąsiedniej projektowany obiekt nie powoduje wykluczenia w
zakresie budowy czy użytkowania terenu. Budynek spełnia uwarunkowania
dotyczące wskaźników zabudowy zamieszczonych w decyzji o warunkach
zabudowy.
- zacienianie: obiekt nie powoduje znacznego zacieniania terenu mającego
wpływ na własną posesję oraz działkę sąsiednią. Budynek spełnia wymagania
pod względem doświetlenia miejsc pracy.
2.3 Analiza warunków formalno – prawnych:
Istniejący obiekt spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)
oraz przepisami odrębnymi jak: miejsca postojowe, gromadzenie odpadów,
oświetlenie, nasłonecznienie, warunkowo bezpieczeństwo pożarowe.
……………………….……………..
5a
Opis techniczny
do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku usługowego
1. Dane ogólne :
- obiekt
- budynek usługowy
- lokalizacja
- ul. Kobierska 5b, 63-700 Krotoszyn, dz. nr ewid. 2522/28
- inwestor
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wlkp.
ul. Wysocka 1B, 63-400 Ostrów Wlkp.
2. Podstawa opracowania :
-
wytyczne inwestora ;
-
decyzja o warunkach zabudowy nr GP.6730.29.2015 z dnia 26.03.2015r oraz zmiana
nr GP.6730.29.5.2015.2016 z dnia 13.01.2016r , wydane przez Burmistrz Krotoszyna ;
-
Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ;
-
normatywy do projektowania ;
-
mapa sytuacyjna ;
-
wizja lokalna ;
3. Charakterystyka obiektu projektowanego :
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy części budynku
produkcyjno usługowego – biurowiec ZUS. Obiekt objęty opracowaniem to budynek
wolnostojący,
piętrowy,
drobnowymiarowych.
częściowo
Stropy
podpiwniczony,
żelbetowe,
Dach
wykonany
z
wielospadowy
elementów
o
spadku
technologicznym, kryty papą. Budynek posadowiony jest za pośrednictwem ław
ceglanych. Budynek jest w całości ocieplony.
Budynek w całości pełni funkcję usługową w. Projekt przewiduje: przebudowę, tj
wydzielenie
nowych
pomieszczeń
oraz
dostosowanie
obiektu
dla
osób
niepełnosprawnych jak również zamurowanie otworów okiennych zlokalizowanych w
granicy z działką nr 2522/101.
4. Dane techniczne : część budynku objęta opracowaniem
- pow. zabudowy
- 176,5 m2
- kubatura
- 1324,0 m3
- pow. użytkowa
- 235,27 m2
- liczba kondygnacji
-3
- długość x szerokość
- 11,5 x 15,35m
6
w tym :
parter
- pom. 1.01 wiatrołap
- pow. 3,0 m2
- pom. 1.02 SOK
- pow. 29,3 m2
- pom. 1.03 korytarz
- pow. 18,0 m2
- pom. 1.04 SOK
- pow. 34,7 m2
- pom. 1.05 serwer
- pow. 4,4 m2
- pom. 1.06 UPS
- pow. 6,3 m2
- pom. 1.07 pom. biurowe
- pow. 14,4 m2
- pom. 1.08 w-c (męski)
- pow. 4,5 m2
- pom. 1.09 magazyn akt
- pow. 4,7 m2
- pom. 1.10 w-c (damski)
- pow. 6,9 m2
- pom. 1.11 wiatrołap
- pow. 5,3 m2
- łącznie
- pow. 131,5 m2
piętro
- pom. 2.01 klatka schodowa
- pow. 10,7 m2
- pom. 2.02 pom. biurowe
- pow. 12,0 m2
- pom. 2.03 pom. biurowe
- pow. 22,6 m2
- pom. 2.04 pom. biurowe
- pow. 21,2 m2
- pom. 2.05 pom. biurowe
- pow. 11,9 m2
- pom. 2.06 w-c (damski)
- pow. 4,9 m2
- pom. 2.07 w-c (męski)
- pow. 3,5 m2
- pom. 2.08 pom. biurowe
- pow. 20,8 m2
- pom. 2.09 pom. biurowe
- pow. 22,7 m2
- łącznie
- pow. 130,3 m2
5. Prace rozbiórkowe :
W zakres prac przygotowawczych przewiduje się rozbiórkę części elementów
istniejącego budynku objętego opracowaniem :
-
demontaż stolarki drzwiowej ;
-
rozbiórka ścianek działowych w poziomie parteru oraz piętra ;
-
rozbiórka części instalacji w pomieszczeniach objętych opracowaniem ;
-
demontaż stolarki okiennej – zewnętrznej części pomieszczeń ;
-
rozkucie otworu okiennego ściany zewnętrznej ;
-
demontaż części utwardzenia ;
7
UWAGI KOŃCOWE :
-
Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia
budowlane.
-
Roboty na wysokościach należy wykonać przy pomocy rusztowań systemowych oraz
odpowiedniego
sprzętu
pomocniczego.
Prace
rozbiórkowe
można
rozpocząć
wyłącznie w obecności kierownika robót.
-
W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność.
-
Prace
prowadzić
zgodnie
z
wytycznymi
zawartymi
w
niniejszej
dokumentacji
Projektowej.
-
Należy zabezpieczać poszczególne elementy w celu uniknięcia zagrożenia życia i
zdrowia podczas demontażu konstrukcji obiektu.
6. Charakterystyka architektoniczno – konstrukcyjna budynku:
6.1. Roboty ziemne – w trakcie robot fundamentowych należy uważać, aby nie naruszać
struktury
gruntów
zalegających
bezpośrednio
poniżej
poziomu
posadowienia
fundamentów. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego. Nie
należy doprowadzać do gromadzenia się wody w wykopie (szczególnie dotyczy gruntów
spoistych), gdyż powoduje to uplastycznianie gruntów i znacznie obniża parametry
wytrzymałościowe.
6.2. Płyta fundamentowa - zaprojektowano płytę fundamentową pod dźwig dla osób
niepełnosprawnych o wym. 160 x 60 cm i wys. 80 cm, wylewane z betonu B25 zbrojone
konstrukcyjnie prętami 12 , stal A–III i A-0 ; Poziom posadowienia ław przyjęto min. 80cm
p.p.t. , układ fundamentów zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentów. Należy zachować
otulinę zbrojenia 5cm. Fundamenty zaleca się posadowić na warstwie betonu klasy B10 o
grubości ok. 8-10cm i na poduszce żwirowo-piaskowej;
6.3. DŹWIG OSOBOWY
Jako komunikację na parter dla osób niepełnosprawnych należy zastosować dźwig
osobowy typ BLE-309. Jest dźwigiem nie wymagającym szybu, przeznaczonym do
zamontowania na zewnątrz budynku, dla wysokości podnoszenia
do 3 metrów.
Dźwig można skonfigurować do przelotu "na wprost" lub z przelotem kątowym 90 o.
Dźwig porusza się po jednej kolumnie napędowej, mocowanej do ściany budynku.
PODSTAWOWE PARAMETRY DŹWIGU:
Typ dźwigu:
-
rodzaj osobowy przystosowany do przewozu niepełnosprawnych ;
-
prędkość 10cm/s
-
zasilanie 380 V AC, IP 54
8
-
Udźwig do 300 kg
-
Poręcze z rury ze stali szlachetnych, blachy ze stali szlachetnej perforowanej
6.4. Ściany:
działowe - działowe - projektuje się wykonanie nowych ścianek z płytek betonu
komórkowego gr. 8 i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M30;
uzupełnienie otworów okiennych - zaprojektowano uzupełnienie ściany do szerokości ok. 40
cm z pustaka ceramicznego na zaprawie cem. - wap. marki 3 + docieplenie styropianem
gr. 12cm licując z istniejącą izolacją termiczną budynku.
6.5. Nadproże stalowe - zaprojektowano nadproże stalowe przenoszące obciążenia od
konstrukcji dachu, stropu na ściany, poz. N-1 nadproże dwugałęziowe z PN 120 skręcane
śrubą M16, stal St3S ;
Zabezpieczenie elementów stalowych :
Konstrukcje należy zabezpieczyć przed korozja gdzie całość konstrukcji należy poddać
cynkowaniu lub zabezpieczyć powłokami malarskimi :
1) przygotować powierzchnię przed malowania drugiego stopnia czystości przez
piaskowanie lub śrutowanie;
2) malowanie:
-
I warstwa – farba chlorokauczukowa do gruntowania
-
II warstwa – farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania
Prace antykorozyjne należy prowadzić w środowisku suchym, czystym, bez zapyleń.
Oczyszczone powierzchnie powinny być zagruntowane nie później niż 3 – godziny po ich
oczyszczeniu.
Sprzęt
do
malowania
powinien
być
czysty.
Przy
wykonaniu
prac
antykorozyjnych najodpowiedniejsza temperatura otoczenia powinna wynosić 15 – 250C.
Odstęp czasu pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy 24 godziny. Należy bezwzględnie
przestrzegać warunków, tak aby świeża warstwa malarska nie była narażona na działanie
kurzu i deszczu. Dotyczy szczególnie powłoki podkładowej.
6.6. Tynki i okładziny wewnętrzne – wykonać jako mokre cementowo - wapienne kat. III. W
sanitariatach do wysokości 220 cm ściany należy obłożyć płytkami ceramicznymi.
6.7. Tynki zewnętrzne - projektuje się tynki cienkowarstwowe jako uzupełnienie ubytków
powstałych podczas prac budowlanych.
6.8. Posadzki - projektuje się posadzki w przebudowywanych pomieszczeniach:
sanitariaty, magazyn akt – płytki ceramiczne
wiatrołap - płytki gresowe antypoślizgowe R11
6.9. Stolarka okienna - projektuje się stolarkę z profili okiennych z tworzyw sztucznych ,
typową dla obiektów użyteczności publicznej, wymiary z godnie z załączonym
zestawieniem stolarki okiennej po wcześniejszym sprawdzeniu wymiarów na budowie ;
9
6.10. Stolarka drzwiowa - projektuje się stolarkę drzwiową wewnętrzną do pom. w-c i
technicznych typową, dopuszczoną do stosowania w obiektach użyteczności publicznej,
stolarkę wiatrołapu wewnętrzna i zewnętrzną aluminiową dwuskrzydłową otwieraną
automatycznie na fotokomórkę;; wymiary zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki
drzwiowej po wcześniejszym sprawdzeniu wymiarów na budowie. Drzwi nr D2 podłączyć do
istniejącego systemu SSP.
6.11. Instalacje wewnętrzne – przewiduje się wyposażenie budynku w instalację elektryczną.
wod. –kan. i klimatyzacji jako rozwinięcie istniejących, wg projektów branżowych.
6.12. Prace malarskie i wykończeniowe - w pomieszczeniu w-c projektuje się wykonanie
okładzin z płytek do wysokości 220 cm pomieszczenia, pozostałe pomieszczenia malowane
farba lateksową w kolorach jasnych pastelowych, po uprzednim przygotowaniu podłoża.
6.13. Powierzchnie utwardzone – dojścia i podjazdy istniejące jako utwardzenie z kostki
betonowej w kolorze dopasowanym do kolorystyki kompleksu, odprowadzenie wód
opadowych z powierzchni utwardzonych do istniejącej kanalizacji deszczowej.
6.14. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów – opinia geotechniczna
Projektowany do budowy obiekt zaliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku do I kategorii
geotechnicznej W celu rozpoznania
istniejących warunków gruntowo – wodnych
wykonano wykop próbny o głębokości
1.0 m. stwierdzając , że zalegające warstwy to
piasek żółty i biały . Na tym poziomie nie stwierdzono lustra wody. Wstępnie ustala się
warunki posadowienia obiektów jako proste . W poziomie posadowienia fundamentów
budynku przyjmuje się sztywność gruntu gr = 0,15 Mpa.
Uwaga : powyższe ustalenia traktować należy jako wstępne; ostateczne ustalenie
podłoża całych gabarytów budynku możliwe będą po wykonaniu wykopów pod ławy
fundamentowe; warunki znacznie odmienne od powyższych wymagają korekty ław
fundamentowych.
6.15. Alternatywne źródła energii:
Zasilanie budynku w c.o. oraz cwu z sieci miejskiej (ciepłowni) stanowi racjonalne
wykorzystanie dostępnych źródeł energii. Z uwagi na lokalizację budynku w centrum miasta
jak również z uwagi na powierzchnię działki brak jest możliwości technicznych,
środowiskowych i ekonomicznych dla wysokoefektywnych systemów alternatywnych –
odnawialnych do zaopatrzenia w energię i ciepło. Wobec powyższego brak jest przesłanek
do wykonywania analiz bez możliwości ich wykonania w obiekcie objętym opracowaniem.
Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, niniejszą dokumentacją oraz
przepisami BHP. Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.
10
Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe, winny być uzgodnione z projektantem.
Projekt konstrukcyjny opracowano na podstawie Polskich Norm Budowlanych i
Branżowych.
O P I S T E C H N I C Z N Y - BRANŻA SANITARNA
do projektu instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji
7. Instalacja wody zimnej i ciepłej
Budynek zasilany jest w wodę z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze
wodociągowe. Projekt zawiera rozwinięcie istniejącej instalacji. Instalację należy
poprowadzić w posadzkach, w ścianach. Przewody mocować do konstrukcji i ścian
budynku.
Ciepła woda przygotowywana będzie w zasobniku ciepłej wody użytkowej Elektromet Beta
mini ciśnieniowy 5 l, Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody typu WJ „βeta mini” służy
do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej o temperaturze do 80°C na
potrzeby gospodarstwa domowego, sklepu, warsztatu itp. Urządzenie produkowane jest w
wersji nadumywalkowej i podumywalkowej o pojemności 5 i 10l. Może ono pracować
zarówno w układzie ciśnieniowym do 6 bar jako ogrzewacz zamknięty dla jednego lub kilku
punktów odbioru ciepłej wody, jak i w układzie bezciśnieniowym jako ogrzewacz otwarty z
jednym punktem odbioru ciepłej wody. Ogrzewacz wykonany jest ze stalowego zbiornika
ciśnieniowego
pokrytego
od
wewnątrz
wysokotemperaturową
emalią
ceramiczną
stanowiącą wraz z anodą magnezową ochronę antykorozyjną zbiornika. Jego izolację
termiczną tworzy szczelna, twarda pianka poliuretanowa o doskonałych własnościach
izolacyjnych. Woda podgrzewana jest grzałką elektryczną sterowaną termostatem o ciągłej
regulacji temperatury w zakresie 25 ÷ 80°C. Dodatkowym zabezpieczeniem przed
przegrzaniem
wody
jest
wyłącznik
termiczny
niesamoczynny, który
w
warunkach
nienormalnej pracy urządzenia ogranicza temperaturę wody w zbiorniku do 95°C przez
wyłączenie dopływu prądu. Wyłącznik ten wymaga ręcznego załączenia dla ponownego
uruchomienia urządzenia. .Ze względu na układ rurek wewnątrz zbiornika połączonych z
przyłączami ciepłej i zimnej wody, element grzejny i anodę magnezową, wersje
nadumywalkowa i podumywalkowa ogrzewacza nie są zamienne. Obudowa ogrzewacza
wykonana jest z wytrzymałego i estetycznego tworzywa typu ABS, umożliwiającego
utrzymanie urządzenia w czystości i ewentualny dostęp do elementów wewnętrznych.
11
Dane techniczne:
Parametry
Jedn.m.
βeta mini 5
dm³
5
V
~ 230
Moc grzałki
kW
1,5
Maksymalna temperatura wody
°C
80
Czas nagrzewania dla Δt = 60°C
min.
ok. 14
Samoczynny spadek temperatury wody
K/h
0,9
kW/24h
0,3
MPa
0,6
Pojemność znamionowa
Napięcie znamionowe
Dobowe straty energii elektrycznej
Maksymalne ciśnienie wody
Podłączenie wody
Anoda magnezowa
R 3/8”
nadumywalkowy
mm
ø22 x 60; śruba M6 x 200
podumywalkowy
mm
ø38 x 25 śruba M6 x 280
Waga netto (bez wody)
kg
6
Ponadto w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano suszarkę do rąk. Suszarka
do rąk PONENTE łączy w sobie klasyczne wzornictwo i dużą moc 2300 W, dzięki której
otrzymujemy dobrą wydajność oraz optymalny czas suszenia dłoni. Suszarka PONENTE włącza
się i wyłącza się bezdotykowo. Obudowę stanowi wzmocnione tworzywo sztuczne w kolorze
szarym. Warto wspomnieć o obracanej dyszy (360°), dzięki której użytkownik może skierować
strumień powietrza w różne kierunki.

Moc znamionowa: 2300 W

Materiał obudowy: tworzywo ABS

Wykończenie powierzchni: satyna

Wymiary: - wysokość: 267 mm, - szerokość: 235 mm, - głębokość: 210 mm

Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana

Sposób uruchamiania: automatyczny - czujnik podczerwieni

Odległość wymagana do uruchomienia: 30 - 120 mm

Poziom hałasu: 70 dB

Średni czas suszenia: 15 - 20 sekund

Prędkość powietrza: 20 m/s

Temperatura suszenia: 45 - 70ºC

Waga netto: 4,50 kg
12

Długość przewodu sieciowego: -

Wtyczka do prądu: -

Napięcie zasilania: 230 V

Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz
Wszystkie poziome podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić pod tynkiem i na wysokości
30 ÷ 50 cm powyżej posadzki zakończyć zaworami.
Przy podejściach do baterii umywalkowych montować kształtkę przejściową z gwintem
wewnętrznym do do podłączenia zaworów. Zawory czerpalne z końcówką do węża
zaprojektowano jako chromowane DN15.
Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawić 2 ÷ 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprężeń w przewodach.
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z
PP większych o dimensję uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej dokumentacji.
Średnice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia
sekundowych
przepływów
w
poszczególnych
odcinkach
instalacji,
przy
równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach. Przy montażu
instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji
oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.
Instalację wewnętrzną wody zimnej i ciepłej projektuje się z rur miedzianych.
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
Mocowanie rurociągów za pomocą uchwytów systemowych. Uchwyty mocujące rozmieścić w
odległościach zgodnie z wytycznymi producenta.
7.1
Izolacje
Przewody izoluje się termicznie przed podgrzewaniem, bądź ochłodzeniem się wody. W
przypadku przewodów układanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja pełni również
funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem,
zaprawą itp. oraz umożliwia swobodne ruchy termiczne przewodów. Izolację instalacji wykonać
w następujący sposób:
-
przewody zabezpieczyć otuliną grubości 9 mm typu Thermaflex.
7.2
Próby i odbiór instalacji
Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:
-
użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
13
-
prawidłowości wykonania połączeń,
-
prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.
Obowiązkowe
próby
szczelności
instalacji
poprzedzić
napełnieniem
instalacji
wodą
przepuszczoną przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od
ciśnienia roboczego (około 9,0 barów).
Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych – dwukrotne płukanie całej
instalacji.
Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie
czerpalne montować dopiero po przepłukaniu instalacji.
Woda powinna być przebadana przez SANEPID pod względem bakteriologicznym.
8. Kanalizacja sanitarna
Projektuje się rozwinięcie istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nowego pionu
kanalizacyjnego prowadzonego w ścianie, który należy wyprowadzić ponad połać dachową.
Instalację
kanalizacji
sanitarnej
należy
wykonać
z
rur i
kształtek
kanalizacyjnych
kielichowych PVC np. firmy WAVIN. W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w
tulejach ochronnych o jeden wymiar większy od prowadzonej rury.
Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice i spadki ułożenia pokazano w części
rysunkowej niniejszego projektu.
Wszystkie kratki ściekowe w budynku należy wykonać z jako tworzywowe z rusztem ze stali
nierdzewnej.
9. Ogrzewanie
Ogrzewanie istniejące, prace związane z instalacją polegają wyłącznie na zmianie lokalizacji
grzejników. Pom. 1.08 grzejnik istniejący bez zmian, pom. 1.09 przeniesienie grzejnika z ściany
środkowej pod okno, pom. 1.10 grzejnik istniejący bez zmian, pom. 1.11 przeniesienie grzejnika
spod okna na ściankę wewnętrzną. Przy zmianie lokalizacji należy zachować istniejące
przekroje rur. Poziome odcinki zasilające i powrotne montować w podłodze, na ścianach w
przygotowanych bruzdach, zgodnie z rysunkiem.
Przejścia przez przeszkody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przewody w bruzdach
i pod posadzką izolować izolacją z pianki poliuretanowej typu „TUBOLIT” o grubości 8 mm.
Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania na zimno należy przeprowadzić wg
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wielkość ciśnienia przyjąć 0,4 MPa.
14
Próbę centralnego ogrzewania na gorąco wykonać po uzyskaniu pozytywnych wyników
próby ciśnieniowej na zimno. Podczas próby na gorąco przeprowadzić regulację instalacji za
pomocą nastaw przy zaworach grzejnikowych.
10. Wentylacja
Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w poszczególnych
pomieszczeniach budynku projektuje się osobne linie wentylacji wywiewnej za pomocą
wentylatorów wywiewnych np. firmy Venture Industries. Rozmieszczenie wentylatorów oraz
typu przedstawiono w części rysunkowej opracowania.
Nawiew do pomieszczeń realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach
wejściowych.
Całość instalacji po montażu należy wyregulować na odpowiednie wielkości przepływu.
11. Klimatyzacja sali
Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w pomieszczeniu
sali obsługi klienta zastosowano klimatyzatory typu Split o mocy chłodniczej 5,2 i 8,0 kW.
Zaprojektowano klimatyzatory ścienne firmy Fujitsu
Model: 5,2kW
Zasilanie (V/Hz/Ph) 220-240 / 50 / 1
Kolor biały
Wydajność chłodzenia 5,2 kW/h (0,9-6,0)
Wydajność grzania 6,3 kW/h (0,9-9,1)
EER 3,42
COP 3,68
Kubatura chłodzenia 100-140 m3
Przepustowość powietrza 900
Zużycie prądu chłodzenie/grzanie 1520/1710 W
Poziom hałasu jed. wewnętrzna (max) 26-43 dB
Poziom hałasu jed. zewnętrzna (max) 51 dB
Wymiary jed. wewnętrznej (szer/gł/wys) 998/238/320 mm
Wymiary jed. zewnętrznej (szer/gł/wys) 790/298/620 mm
Waga jed. wewnętrznej 14 kg
Waga jed. zewnętrznej 40 kg
Klasa energetyczna A/A
Zakres temperatur działania -15 - 46
Maksymalna długość instalacji/róż.poziomów 25/20 m
Model: 8,0kW
Zasilanie (V/Hz/Ph) 220-240 / 50 / 1
Kolor biały
15
Wydajność chłodzenia 8,0 kW/h (2,9-9,0)
Wydajność grzania 8,8 kW/h (2,2-11,0)
EER 3,21
COP 3,61
Kubatura chłodzenia 100-200 m3
Przepustowość powietrza 1100
Zużycie prądu chłodzenie/grzanie 2490/2440 W
Poziom hałasu jed. wewnętrzna (max) 33-48 dB
Poziom hałasu jed. zewnętrzna (max) 53 dB
Wymiary jed. wewnętrznej (szer/gł/wys) 998/238/320 mm
Wymiary jed. zewnętrznej (szer/gł/wys) 790/315/578 mm
Waga jed. wewnętrznej 14 kg
Waga jed. zewnętrznej 61 kg
Klasa energetyczna A/A
Zakres temperatur działania -15 - 46
Maksymalna długość instalacji/róż.poziomów 50/30 m
12. Wytyczne branżowe:
Budowlano-konstrukcyjne

wykonać konstrukcje wsporcze do montażu urządzeń,

wykonać otwory w dachu i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te
zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych,

przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach osłonowych.
Elektryczne

wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń.
Uwagi końcowe
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.
Realizację robót prowadzić:

zgodnie z niniejszym projektem

w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi

z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.

zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z
projektantem.
OPIS TECHNICZNY – BRANŻA ELEKTRYCZNA
13.1
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych
dla zadania „Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5.dz.
nr 2522/28 dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
16
13.2
Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje:
- rozdzielnia główna budynku - rozbudowa,
- wewnętrzna linia zasilająca platformę dla niepełnosprawnych,
- sposób układania przewodów,
- instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego,
- instalację gniazd wtykowych,
- instalację ochrony od porażeń,
- uwagi końcowe
13.3
Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- wytycznych inwestora i uzgodnień branżowych : architektury i wymagań p.poż,
- obowiązujących norm i przepisów
13.4
Rozdzielnica główna budynku
Rozdzielnica główna budynku znajduje się na korytarzu parteru w budynku.
Do rozdzielni tej podłączone są bezpośrednio wszystkie obwody zasilające urządzenia elektryczne
w istniejącym budynku. W rozdzielnicy istnieje wystarczająca rezerwa miejsca na dokonanie
rozbudowy p[okazanej na rysunku E-3
13.5
Wewnętrzna linia zasilająca platformę dla niepełnosprawnych
Platforma podłączona zostanie bezpośrednio pod rozdzielnicę główną znajdująca się na parterze.
W tym celu na rozdzielni głównej projektuje się jej rozbudowę. Do zasilania platformy ułożyć należy
przewód typu YDYżo 5x2,5 mm2 od rozdzielni głównej. Przewód na całej długości ułożyć należy
pod tynkiem po trasie pokazanej na planie instalacji elektrycznych rys. E-1.
Przejścia kabla przez ściany wykonać należy w rurach RB o średnicach dostosowanych do przekroju
przewodów.
Przejścia kabli przez strefy pożarowe wykonać, jako szczelne z zastosowaniem materiałów
uszczelniających o odpowiedniej odporności ogniowej.
13.6. Sposób układania przewodów
Dla
wszystkich
obwodów
instalacji
elektrycznych
wewnętrznych
w
modernizowanych
pomieszczeniach projektuje się odpowiednie trasy układania przewodów. Projektuje się ułożenie
przewodów pod tynkiem.
Wykonawca powinien również zrealizować wszelkie przebicia przez ściany oraz stropy zapewniając
niezbędne uszczelnienia takich przejść.
17
13.7. Instalacja oświetlenia
13.7.1. Instalacja oświetlenia podstawowego
W modernizowanych pomieszczeniach projektuje się zamontowanie opraw dostosowanych do
wystroju wnętrz. Jako główne oświetlenie zastosowano energooszczędne oprawy typu
LED. Rozmieszczenie i typy opraw podano na rysunku instalacji rys. nr E-1, E-2 .
Instalacje oświetleniową wykonać należy przewodami typu YDY(3,4) x 1,5 mm2
układanymi pod tynkiem. Łączniki oświetlenia montować na wysokości 1,2 m od podłogi przy
drzwiach wejściowych do pomieszczeń. W sanitariacie dla niepełnosprawnych i na trasie od
platformy do korytarza parteru zastosowano oprawy wyposażone w radiowe czujki ruchu.
13.7.2. Oświetlenie awaryjne
Zaprojektowano oświetlenie awaryjne w sanitariacie dla niepełnosprawnych i na trasie od
platformy do korytarza parteru oraz zgodnie z z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP nr 165/2015 dobrano natężenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w
strefie komunikacji i salach operacyjnych na poziomie 2lx. W oprawach tych zamontowane są 1
godzinne moduły zasilania awaryjnego. Oprawy te będą się świeciły tylko w przypadku zaniku
napięcia w sieci (praca w ciemno). Oprawy ewakuacyjne zaprojektowano z piktogramem
wskazującym kierunek ewakuacji. Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać należy przewodami
typu YDY 3 (4) x 1,5 mm2 układanymi pod tynkiem. Typy opraw awaryjnych oraz ich rozmieszczenia
pokazano na rysunku nr E-1, E-2
13.8.
Instalacja gniazda wtykowych
Gniazda wtykowe we wszystkich pomieszczeniach projektuje się wykonać, jako podtynkowe
przykręcane w puszkach instalacyjnych, gniazda o szczelności min IP44 .
Instalację zasilającą gniazd wykonać należy przewodami typu YDYp 3x2,5 mm2
ułożonymi pod tynkiem. Rozmieszczenia gniazd pokazano na rys. E-1, E-2.
13.9. Instalacja ochrony od porażeń
Układ zasilania Taki układ zaprojektowano w modernizowanych pomieszczeniach. W nowych
pomieszczeniach projektuje się ułożenie instalacji z oddzielonym przewodem N i PE. Rozdzielenie
przewodu PEN projektuje się wykonać na tablicy głównej. Przewód PE należy w miejscu rozłączenia
uziemić. Rezystancja uziemienia powinna być nie większa niż 30 omów. Dla modernizowanych
pomieszczeń jako ochronę przeciwporażeniową urządzeń elektrycznych zastosowano dla ochrony
przed dotykiem bezpośrednim izolowanie części czynnych oraz jako uzupełnienie zastosowano
wyłączniki różnicowo - prądowe. Dla ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano ochronę
poprzez szybkie wyłączenie w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego. Ochrona
przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia realizowana jest przez wyłączniki instalacyjne a jako
ochronę dodatkową stosuje się wyłączniki przeciwporażeniowe
18
13.10. Uwagi końcowe
Wszystkie prace wykonać należy zgodnie z PBUE i BHP.
Prace związane z prowadzeniem instalacji elektrycznej wykonać po ułożeniu instalacji
sanitarnych.
Po zakończeniu prac montażowych wykonać należy pomiary czasu szybkiego wyłączenia oraz
rezystancji izolacji i ciągłości przewodu ochronnego.
Wyniki pomiarów zestawić należy w specjalnym protokole.
14. OBLICZENIA TECHNICZNE
14.1. Bilans mocy dla modernizowanych pomieszczeń, oświetlenia Aw i platformy
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Wsp.
Wsp.
Moc zapotrzebowana
Moc
zapotrz. mocy
Prąd
Wyszczególnienie zainst.
kj
cos fi czynna bierna pozorna
kW
kW
kVAr
kVA
A
Platforma
16,0
0,35 0,90
5,60
2,71
6,22
8,99
0
Drzwi (1+2)
0,50
0,35 0,85
0,18
0,11
0,21 0,30
Gniazda ogólne
2,00
0,50 0,90
1,00
0,48
1,11 1,61
Podgrzewacz p.
1,50
0,50 1,00
0,75
0,00
0,75
1,08
1.10
Suszarka p. 1.10
2,30
0,25 0,98
0,58
0,12
0,59 0,85
Gniazdo rez. p.
1,00
0,25 0,98
0,25
0,05
0,26
0,37
1.08
Podgrzewacz p.
1,50
0,50 1,00
0,75
0,00
0,75
1,08
2.06
Gniazdo rez. p.
1,00
0,25 0,98
0,25
0,05
0,26
0,37
2.06
Gniazdo rez. p.
1,00
0,25 0,98
0,25
0,05
0,26
0,37
2.07
Klimatyzator pom
2,50
0,70 0,95
1,75
0,58
1,84
2,66
1.02
Klimatyzator pom
1,80
0,70 0,95
1,26
0,41
1,33
1,92
1.04
Oświetlenie Og i
0,61
0,60 0,90
0,37
0,18
0,41
0,59
Aw
31,7
12,9
13,8
19,
Razem
0,41
4,74
1
8
2
94
tg
0,3
7
Ogółem wzrost mocy czynnej zapotrzebowanej wyniesie 12,98 kW – inwestor przeanalizuje umowę
o dostawę energii i dostosuje wartość zamówioną do zwiększonego zapotrzebowania.
19
15. Informacja dotycząca planu BIOZ
Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2003 Nr 207 poz.2016) nakładającym na
projektanta obowiązek sporządzania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
informuje się, że w trakcie realizacji robót polegających na przebudowie i rozbudowie budynku
usługowego wystąpią prace budowlane stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi –
praca na wysokości oraz w czynnym obiekcie. Wobec powyższego przed rozpoczęciem prac
kierownik robót/budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ (plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia).
16. Uwagi końcowe
Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze
sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami budowlanymi i bhp.
W razie jakichkolwiek niejasności, wątpliwości czy zauważonych podczas realizacji robót błędów,
należy niezwłocznie zawiadomić autora opracowania.
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:
a) wyroby budowlane, właściwie oznaczone dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Norm Polskich, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Normą
Polską lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną
w punkcie powyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań
podstawowych,
b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
20
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane
według indywidualnej dokumentacji technicznej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z
dokumentacją oraz przepisami i aktualnymi normami.
....................................................
...................................................
Sprawdził architekturę :
Projektant architektury:
....................................................
...................................................
Sprawdził konstrukcję :
Projektant konstrukcji :
....................................................
...................................................
Projektant instal. sanit. :
Projektant instal. elektryczne :
21
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
Nadproże stalowe
WĘZŁY:
1
2
1,200
H=1,200
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
-----------------------------------------------------------------Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]
Materiał:
-----------------------------------------------------------------1
28,4
6433
656
109
109
12,0 2 Stal St3
-----------------------------------------------------------------STAŁE MATERIAŁOWE:
-----------------------------------------------------------------Materiał:
Moduł E:
Napręż.gr.:
AlfaT:
[N/mm2]
[N/mm2]
[1/K]
-----------------------------------------------------------------2 Stal St3
205000
215,000
1,20E-05
-----------------------------------------------------------------==================================================================
W Y N I K I
Teoria I-go rzędu
==================================================================
MOMENTY:
1
15,5
TNĄCE:
51,7
1
-51,7
,
22
NORMALNE:
1
SIŁY PRZEKROJOWE:
T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A
-----------------------------------------------------------------Pręt:
x/L:
x[m]:
M[kNm]:
Q[kN]:
N[kN]:
-----------------------------------------------------------------1
0,00
0,000
0,0
51,7
0,0
0,50
0,600
15,5*
-0,0
0,0
1,00
1,200
-0,0
-51,7
0,0
-----------------------------------------------------------------* = Wartości ekstremalne
NAPRĘŻENIA:
1
NAPRĘŻENIA:
T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A
-----------------------------------------------------------------Pręt:
x/L:
x[m]:
SigmaG:
SigmaD:
SigmaMax/Ro:
[MPa]
-----------------------------------------------------------------2 Stal St3
1
0,00
0,000
-0,0
0,0
0,000
0,50
0,600
-142,0
142,0
0,660*
1,00
1,200
0,0
-0,0
0,000
-----------------------------------------------------------------* = Wartości ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
1
2
51,7
REAKCJE PODPOROWE:
51,7
T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A
-----------------------------------------------------------------Węzeł:
H[kN]:
V[kN]:
Wypadkowa[kN]:
M[kNm]:
------------------------------------------------------------------
23
1
0,0
51,7
51,7
2
0,0
51,7
51,7
-----------------------------------------------------------------NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:
T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A
-----------------------------------------------------------------Przekrój:Pręt: Warunek nośności:
Wykorzystanie:
-----------------------------------------------------------------1
1
Nośność (Stateczność) przy zgi
66,0%
-----------------------------------------------------------------STAN GRANICZNY UŻYTKOWANIA:
T.I rzędu
Obciążenia char.: Ciężar wł.+A
-----------------------------------------------------------------Pręt: Rodzaj:
Ogranicz.: L(H*): agr[mm]:
a[mm]:
SW:
-----------------------------------------------------------------1
Ugięcie X
L/350
1200,0
3,4
1,7
0,505
-----------------------------------------------------------------*) H - wysokość poziomu węzła
..............................................................
..............................................................
24
Ekspertyza Techniczna budynku
Zgodnie z § 204 i 206 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Projektowana dokumentacja przebudowy budynku położonego w Krotoszynie, ul. Kobierskiej 5b,
działka nr 2522/28 została sporządzona w oparciu o przeprowadzoną ekspertyzę w której stwierdza
się że:
Budynek, w którym projektuje się przebudowę jest w dobrym stanie technicznym. Prace
budowlane obejmują wykonanie przebudowy z niewielkim wpływem pod względem
konstrukcyjnym na istniejący obiekt.
§ 204 :
1. Konstrukcja zapewnia nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz przydatności do
użytkowania we wszystkich jej elementach.
2. Konstrukcja budynku zapewnia bezpieczeństwo ludzi i mienia w nim przebywających.
3. Na podstawie odkrywek i oceny technicznej ustalono, że:
-
nie występują pęknięcia ani zarysowania elementów konstrukcyjnych budynku tj. ścian
fundamentowych, konstrukcyjnych mające wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji;
-
nie występują odkształcenia i przemieszczenia w konstrukcji dachu mające wpływ na
wygląd oraz przydatność użytkową;
-
nie występują drgania na terenie objętym opracowaniem;
4. Budynek w całości spełnia warunki bezpieczeństwa konstrukcji oraz odpowiada Polskim
Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
5. Budynek jest obiektem wolnostojącym
6. Projektowany obiekt nie znajduje się na terenach podlegających eksploatacji górniczej.
§ 206 :
1. Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym (nie połączony z budynkiem sąsiednim).
2. Przebudowa jest poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji z uwzględnieniem stanu
podłoża gruntowego gdzie przyjęto sztywność gruntu na poziomie 15MPa.
Rozbudowa wykonana zgodnie z dokumentacją i zamieszczonymi tam uwagami nie stwarza
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników oraz istniejącego obiektu.
25
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Budynek oceniany:
Nazwa obiektu
Budynek usługowy – biurowiec ZUS
Adres obiektu
Ul. Kobierska 5b, 63-700 Krotoszyn, dz. nr ewid. 2522/28
Całość/ część budynku
całość
Nazwa inwestora
ZUS Ostrów Wlkp.
Adres inwestora
Ul. Wysocka 1b
Kod, miejscowość
63-400 Ostrów Wlkp.
Powierzchnia użytkowa o
2
regulowanej temp. (Af, m )
287,6
Powierzchnia zabudowy (Ag,
2
m)
176,5
2
Powierzchnia netto (Pn, m )
Zdjęcie budynku
287,6
2
Powierzchnia użytkowa (Pu, m ) 261,0
2
Powierzchnia ruchu (Pr, m )
287,6
2
Powierzchnia usługowa (Pg, m ) 261,0
3
Kubatura budynku (V, m )
1324,0
Uprawnienia/pieczątka
Imie i nazwisko
Projektant:
Podpis
Data
mgr inż. arch. Emilia Pietrzak Kurzyńska
Ostrzeszów , 2015-09-18
Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
26
1. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych
Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r.. Wartości obliczeniowe,
2
W/m K, są następujące:
2
Ściana zew. Istniejąca
U=0,30 W/m K
Podłoga na gruncie
U=0,40 W/m K
Dach/strop
U=0,25 W/m K
Okna
U=1,5 W/m K
Drzwi zew.
U=1,4 W/m K
2
2
2
2
2. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
2
Wartości EP [kWh/m rok] rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i
oświetlenia wbudowanego dla budynku została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wartość UP dla przebudowywanego budynku
2
powinna wynosić co najmniej 65 kWh/m rok i w istniejącym budynku jest mniejsza od wartości
granicznej określonej w ww. rozporządzeniu. Zakres prac powyższego opracowania ogranicza się
wyłącznie do przebudowy wewnątrz obiektu i nie ma wpływu na izolacyjność termiczną ścian.
3. Gospodarka cieplna budynku
3.1
Sprawność instalacji grzewczej i c.w.u. :
Istniejący budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników
przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.01.2002r. – Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002r. – zaliczyć można do energooszczędnych.
Źródło ogrzewania' o udziale procentowym 100,00 % z węzła cieplnego
(miejskiego),
5, Ogrzewanie wodne z
grzejnikami członowymi lub płytowymi z regulacją centralną adaptacyjną i miejscową o
sprawności regulacj
przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. ogrzewanych o sprawności przesyłu
wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej o
Źródło ciepłej wody' o udziale procentowym 100,00 % na energię elektryczną.
Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja bez obiegów cyrkulacyjnych o sprawności
W,s=0,84
27
3.2
Wentylacja
Do wentylacji pomieszczeń sanitarnych (łazienka, wc) przyjęto wentylację wywiewną
grawitacyjną kanałami typowymi o przekroju 14x14cm oraz wywiewy ścienne.
3.3
Wymagania dotyczące oszczędności energii
Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych
wymagań związanych z oszczędnością
Charakterystyka ekologiczna
1. Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków
1.1 Zapotrzebowanie wody:
3
Qśr.d=0,9m /d
3
Qmax.d=1,2m /d
3
Qśr.h=0,044m /h
3
Qmax.h=0,07m /h
1.2 Odprowadzenie ścieków
3
Średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych nie przekroczy 0,82m /d . Istniejące
przyłącze kanalizacyjne
1.3 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych
Istniejący obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery wg aktualnych przepisów i normach.
1.4 Odpady stałe
W budynku nie ma urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemnik na odpadki znajduje się
na terenie działki.
1.5 Emisja hałasów i wibracji
Budynek z istniejącym i projektowanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobie
użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków
zaradczych.
28
1.6 Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i
podziemne
Budynek usługowy z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacieniania
otoczenia, płytkie fundamenty oraz płytkie podpiwniczenie w niewielkim stopniu naruszają grunty
pod budynkiem. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
29
Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku usługowego
w Krotoszynie, ul. Kobierska 5b, dz. nr ewid. 2522/28
na podstawie § 5.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
Opis warunków ochrony przeciwpożarowej sporządzono na podstawie dokumentów:
- Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwo pożarowego
- Postanowienie nr 165/2015 do w/w ekspertyzy wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dnia 23.06.2015r.
1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:

budynek trzykondygnacyjny,

powierzchnia zabudowy: 176,5m2

powierzchnia użytkowa: 261,0m2 (z piwnicą 287,6m2)

wysokość: 7,85m - (budynek niski)

kubatura: ok. 1 324m3
2. Odległość od obiektów sąsiadujących:
Budynek ścianą od strony zachodniej zlokalizowany jest w granicy działki. Odległość od budynków
sąsiednich jest mniejsza niż 8m .
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych:
Budynek pełni funkcję biurową a tym samym. Nie przewiduje się składowania materiałów łatwo zapalnych,
wybuchowych oraz utleniających.
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:
Gęstość obciążenia ogniowego do 500MJ/m2
5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych
pomieszczeniach:
Budynek biurowy, w którym będzie przebywało nie więcej niż 50 osób, w tym pracownicy ok. 15 osób.
Budynek kwalifikuje się do grupy ZL III.
30
6. Ocena zagrożenia wybuchem:
W obiekcie nie przewiduje się materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe, tak więc brak jest
stref zagrożenia wybuchem.
7. Podział obiektu na strefy pożarowe:
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 287,6 m2
8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania
ognia elementów budowlanych:
Konstrukcja budynku i wymagania dla elementów konstrukcyjnych w klasie odporności pożarowej „D” ,
piwnica klasa „C”
Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej elementów budynku:
Z uwagi iż obiekt objęty opracowanie jest budynkiem istniejącym, ocenia się klasy odporności przegród
istniejących (wg ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego)
Konstrukcja budynku: R30
Ściany zewnętrzne: EI30
Ściany wewnętrzne: EI15
Stropy: REI 60
9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:
Istnieje jedno wyjście ewakuacyjne, budynek spełnia wymagania pod względem długości dojścia na drodze
poziomej. Jednak budynek nie spełnia wymogów w zakresie szerokości drzwi, dojść, szer. dróg
ewakuacyjnych, biegów i spoczników, na które zostało wydane postanowienie załączone do wniosku z
określonymi następującymi wskazaniami :
1. zachowaniem żelbetowej klatki schodowej o parametrach:
a) biegi o minimalnej szerokości – 0,84m ;
b) spoczniki o minimalnej szerokości – 0,66m ;
2. zachowaniem zewnętrznej klatki schodowej o parametrach:
a) spocznik o szerokości – 1,44m ;
b) stopnie o szerokości – 0,30m ;
3. zachowaniem na klatce schodowej lokalnego obniżenia drogi ewakuacyjnej do wysokości – 1,70m
;
4. zachowaniem na parterze lokalnego zawężenia poziomej drogi ewakuacyjnej do szerokości –
1,17m ;
5. zachowaniem na piętrze drzwi z pomieszczeń „2” i „3” (pomieszczenia biurowe nr 2.02 i 2.03) o
szerokości – 0,80m ;
6. zachowaniem na parterze drzwi do wiatrołapu oraz drzwi wyjściowych o minimalnej szerokości
0,88m i minimalnej wysokości 1,96m ;
31
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:
Budynek wyposażony jest w instalację odgromową przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem
wyzwalającym zlokalizowanym na zewnątrz budynku.
11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z
przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń
gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych:
1.
2.
istniejące awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
Istniejący system sygnalizacji pożaru
12. Wyposażenie w gaśnice:
Budynek jest wyposażony w gaśnice śniegowe i proszkowe w ilości wystarczającej (wg ekspertyzy
technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego)
13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:
Niezbędną ilość zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu z instalacji
hydrantowej zlokalizowanej w ulicy Kobierskiej w odległości ok. 12m,
14. Droga pożarowa
Dla budynku nie wymaga się drogi pożarowej.
Wyraża się zgodę na zachowanie uchybień zagrażających życiu ludzi pod warunkiem:
- budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru z centralką umieszczoną
w pomieszczeniu holu ;
- wyposażenia klatki schodowej oraz sali obsługi/podniesienie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego do
2lx ;
- wdrożeniu odpowiednich procedur dla pracowników w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji
osób z budynku w przypadku zadziałania sygnalizacji pożaru ;
- przeprowadzeniu, co najmniej raz w roku szkoleń dla pracowników o tematyce pożarniczej ze
szczególnym uwzględnieniem i omówieniem czynników mogących spowodować powstanie w budynku
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia ;
- pisemnego poinformowania Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. o wykonaniu
wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowym postanowieniu ;
- wykonania pozostałych zaleceń, o których w „Ekspertyzie technicznej..” oraz wymagań wynikających z
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.
- drzwi nr D2 podłączyć do istniejącego systemu SSP §240, ust. 4
32
Informacja dotycząca bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia
OBIEKT:
Budynek usługowy
LOKALIZACJA:
ul. Kobierska 5b
63-700 Krotoszyn
działka nr ewid. 2522/28
INWESTOR:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Wysocka 1B
63-400 Ostrów Wlkp.
Projektował:
mgr inż. arch. Emilia Pietrzak-Kurzyńska
63-500 Ostrzeszów, ul. Grabowska
32a
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być opracowany przez kierownika
budowy przed rozpoczęciem robot na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie formy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku usługowego.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
-
Budynek objęty opracowaniem
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
-
Brak
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce
i czas ich wystąpienia.
4.1 Prowadzenie prac na wysokości pow. 5m
-
Zamurowanie otworów okiennych
4.2 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu
5. Wskazanie
sposobu
prowadzenia
instruktażu
pracowników
przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
-
Instruktaż ustny, przeprowadzony przez kierownika robót na placu budowy.
6. Wskazanie
środków
technicznych
i
organizacyjnych,
zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
32b
-
Pracownicy
wykonujący
wszelkie
prace
muszą
legitymować
się
odpowiednimi badaniami a także powinni być wyposażeni w odzież
ochronna, kaski, itp.
-
Ogrodzenie terenu inwestycji
-
Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować się właściwą
jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierownika budowy, a
także posiadać odpowiednie dokumenty wymagane przez odpowiednie
przepisy
-
Na placu budowy powinien być podstawowy sprzęt gaśniczy
.......................................................................
Projektant :
32c
Biuro Budowlane „KOSZT„KOSZT-BUD”
Tadeusz Gruchała
6363-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a
Tel. 00-62 730730-4646-54, tel. kom. 0608 298 720
NIP 622622-157157-6464-86
PROJEKT WYKONAWCZY
1. Nazwa zamówienia
: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO
2. Adres obiektu
: 63-700 Krotoszyn, ul. Kobierska 5b, dz. nr 2522/28
Kat. Budynku XVII, jednostka ewid. Krotoszyn - miasto,
obręb Krotoszyn
3. Inwestor
: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Wysocka 1B, 63-400 Ostrów Wlkp.
4. Spis zawartości
: 1) Część opisowa
2) Część rysunkowa
5. Opracowanie
: Biuro Budowlane „KOSZT-BUD” Tadeusz Gruchała
63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a
Autorzy opracowania
:
Projektant główny: mgr inŜ. arch. Emilia Pietrzak-Kurzyńska
uprawnienia do projekt. w specjalności architekt.
architektury
bez ograniczeń 58/09/DOIA
..................................................
Sprawdził
architekturę
Projektant:
konstrukcji
mgr inŜ. arch. Marek Jacak
uprawnienia do projektowania w specjalności
architekt. bez ograniczeń 07/08/DOIA
inŜ. Anna Grzęda
upr. w specj. konstr.-budowlanej
bez ograniczeń i archit. ograniczonej
UAN 7342-1/94, UAN 7342-2/94
.....................................................
Sprawdził
konstrukcję
mgr inŜ. Marcin Wojtkowiak
Projektant:
instal. elektr.
mgr inŜ. Wojciech Staszewski
Projektant:
instal. sanit.
..................................................
upr. w specj. konstr.-budowlanej
bez ograniczeń
WKP/0219/POOK/04
upr. w specj. instal. w zakr. sieci, instal.
i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez
ograniczeń 264/DOŚ/05
.....................................................
.....................................................
mgr inŜ. Maciej Semberecki
upr. w specj. instal. w zakr. sieci, instal.
bez ograniczeń UAN-8386/58/90
.....................................................
EGZ. NR 1.
wrzesień 2015 r.
1
Zawartość opracowania
Lp
TEMAT
Przebudowa i rozbudowa budynku
usługowego
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Projekt zagospodarowania terenu
25
26
Oświadczenie projektantów
Opis do zagospodarowania terenu
Opis techniczny
Ekspertyza techniczna
Projektowana charakterystyka energetyczna
Warunki ochrony p-poŜ
Rzut piwnic – inwentaryzacja
Rzut parteru – inwentaryzacja
Rzut piętra – inwentaryzacja
Rzut fundamentów
Rzut parteru – projekt
Rzut piętra – projekt
Przekrój pionowy – schemat
Elewacje
Zestawienie stolarki
NadproŜe drzwiowe poz. N-1
Utwardzenie terenu
Rzut parteru – instalacje elektryczne
Rzut piętra – instalacje elektryczne
Rozdzielnica
Rzut parteru – instalacje sanitarne
Rzut piętra – instalacje sanitarne
Skala
Strona
1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:20
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
3
4-5
6 - 21
22
23 - 26
27 – 29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
-
46
47 - 52
Dokumenty formalno – prawne
Uprawnienia do projektowania
2
Opis do projektu zagospodarowania terenu
do projektu przebudowy budynku usługowego
1. Przedmiot inwestycji - Przedmiotem inwestycji niniejszego opracowania jest przebudowa i
rozbudowa budynku usługowego (biurowiec ZUS), zlokalizowanego na działce nr ewid. 2522/28
w miejscowości Krotoszyn, ul. Kobierska 5b .
Projektowany obiekt to budynek wolnostojący, piętrowy, częściowo podpiwniczony,
wykonany z elementów drobnowymiarowych. Stropy Ŝelbetowe, Dach dwuspadowy o spadku
technologicznym, kryty papą. Budynek posadowiony jest za pośrednictwem ław ceglanych.
Budynek w całości pełni funkcję usługową. Projekt przewiduje: przebudowę, tj. wydzielenie
nowych pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych – dźwig dla
osób
niepełnosprawnych,
jak
równieŜ
zamurowanie
otworów
okiennych
na
ścianie
zlokalizowanej w granicy z działką sąsiednią (elewacja zachodnia). Projektuje się równieŜ
utwardzenie terenu kostką brukową na istniejącym utwardzeniu terenu w postaci płyty
betonowej.
Główne maksymalne wymiary budynku to szer. 15,35m, gł. 11,5m oraz wys. 7,85m .
Projektuje się równieŜ utwardzenie terenu kostką brukową na istniejącym utwardzeniu terenu
w postaci płyty betonowej.
2. Stan istniejący -
W/w działka na dzień dzisiejszy jest zabudowana, posiada przyłącza
infrastruktury technicznej, istniejący zjazd oraz w całości jest utwardzona
3. Projektowane zagospodarowanie działki – projektuje się budowę budynku usługowego
(oznaczony na projekcie zagospodarowania numerem 1), oraz utwardzenie terenu kostką
brukową (nr 3), śmietnik - istniejący (oznaczony na projekcie zagospodarowania numerem 2)
4. Zestawienie powierzchni działki :
-
powierzchnia działki
440,0 m2 -> 100,0%
-
powierzchnia opracowania
440,0 m2 -> 100,0%
-
pow. zabudowy
176,5 m2 -> 40,1%
-
powierzchnie utwardzone
263,5 m2 –> 59,9%
5. Ochrona konserwatorska – działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie znajduje się w
strefie ochrony konserwatorskiej a tym samym planowana inwestycja nie podlega uzgodnieniu.
6. Wpływ eksploatacji górniczej - działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji
górniczej.
3
7. Ochrona sanitarna i środowiska
-
w zakresie ochrony sanitarnej projektowany obiekt nie stwarza uciąŜliwości dla
otoczenia ;
-
w zakresie ochrony środowiska naturalnego projektowany obiekt nie zalicza się do
inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska ;
8. Inne dane :
-
decyzja o warunkach zabudowy nr GP.6730.29.2015 z dnia 26.03.2015r wydana przez
Burmistrz Krotoszyna ;
-
ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego ;
-
bilans powierzchni zgodnie z projektem zagospodarowania wykonanym na podkładzie z
mapy w skali 1:500 (mapa do celów projektowych) ;
-
Projektowany obiekt nie zakłóca charakteru okolicy, pełni funkcję uzupełniającą w
zabudowie a skalą i formą architektoniczną jest dostosowany do otaczającej zabudowy ;
9. Dane powierzchniowe budynków :
- pow. zabudowy
- 176,5 m2
- kubatura
- 1324,0 m3
- pow. uŜytkowa
- 261,8 m2
10. Oddziaływanie na działki sąsiednie:
Budynek jest zlokalizowany częściowo w granicy z działką sąsiednią, jednak wpływ nie ma
negatywnego/bezpośredniego oddziaływania pod względem emisji zanieczyszczeń,
wytwarzanych odpadów, hałasu, wibracji, promieniowania i innych zakłóceń na tereny
sąsiednie. Budynek z uwagi na małą wysokość oraz z lokalizację w granicy od strony zachodniej
nie powoduje większego zacieniania otoczenia, płytkie fundamenty w niewielkim stopniu
naruszają grunty pod budynkiem. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
..............................................................
.............................................................
4
Opis techniczny
do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku usługowego
1. Dane ogólne :
- obiekt
- budynek usługowy
- lokalizacja
- ul. Kobierska 11, 63-700 Krotoszyn, dz. nr ewid. 2522/28
- inwestor
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wlkp.
ul. Wysocka 1B, 63-400 Ostrów Wlkp.
2.
Podstawa opracowania :
-
wytyczne inwestora ;
-
decyzja o warunkach zabudowy nr GP.6730.29.2015 z dnia 26.03.2015r wydana
przez Burmistrz Krotoszyna ;
-
Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego ;
-
normatywy do projektowania ;
-
mapa sytuacyjna ;
-
wizja lokalna ;
3. Charakterystyka obiektu projektowanego :
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy części budynku
usługowego
–
biurowiec
ZUS.
Obiekt
objęty
opracowaniem
to
budynek
wolnostojący, piętrowy, częściowo podpiwniczony, wykonany z elementów
drobnowymiarowych. Stropy nad piwnicą Ŝelbetowe, pozostałe drewniane. Dach
wielospadowy o spadku technologicznym, kryty papą. Budynek posadowiony jest
za pośrednictwem ław ceglanych.
Budynek w całości pełni funkcję usługową w. Projekt przewiduje: przebudowę, tj
wydzielenie
nowych
pomieszczeń
oraz
dostosowanie
obiektu
dla
osób
niepełnosprawnych jak równieŜ zamurowanie otworów okiennych zlokalizowanych
w granicy z działką nr 2522/101.
4. Dane techniczne : część budynku objęta opracowaniem
- pow. zabudowy
- 176,5 m2
- kubatura
- 1324,0 m3
- pow. uŜytkowa
- 235,27 m2
- liczba kondygnacji
-3
- długość x szerokość
- 11,5 x 15,35m
5
w tym :
parter
- pom. 1.01 wiatrołap
- pow. 3,0 m2
- pom. 1.02 SOK
- pow. 29,3 m2
- pom. 1.03 korytarz
- pow. 18,0 m2
- pom. 1.04 SOK
- pow. 34,7 m2
- pom. 1.05 serwer
- pow. 4,4 m2
- pom. 1.06 UPS
- pow. 6,3 m2
- pom. 1.07 pom. biurowe
- pow. 14,4 m2
- pom. 1.08 w-c (męski)
- pow. 4,5 m2
- pom. 1.09 magazyn akt
- pow. 4,7 m2
- pom. 1.10 w-c (damski)
- pow. 6,9 m2
- pom. 1.11 wiatrołap
- łącznie
- pow. 5,3 m2
- pow. 131,5 m2
piętro
- pom. 2.01 klatka schodowa
- pow. 10,7 m2
- pom. 2.02 pom. biurowe
- pow. 12,0 m2
- pom. 2.03 pom. biurowe
- pow. 22,6 m2
- pom. 2.04 pom. biurowe
- pow. 21,2 m2
- pom. 2.05 pom. biurowe
- pow. 11,9 m2
- pom. 2.06 w-c (damski)
- pow. 4,9 m2
- pom. 2.07 w-c (męski)
- pow. 3,5 m2
- pom. 2.08 pom. biurowe
- pow. 20,8 m2
- pom. 2.09 pom. biurowe
- pow. 22,7 m2
- łącznie
- pow. 130,3 m2
5. Prace rozbiórkowe :
W zakres prac przygotowawczych przewiduje się rozbiórkę części elementów
istniejącego budynku objętego opracowaniem :
-
demontaŜ stolarki drzwiowej ;
-
rozbiórka ścianek działowych w poziomie parteru oraz piętra ;
-
rozbiórka części instalacji w pomieszczeniach objętych opracowaniem ;
-
demontaŜ stolarki okiennej – zewnętrznej części pomieszczeń ;
-
rozkucie otworu okiennego ściany zewnętrznej ;
-
demontaŜ części utwardzenia ;
6
UWAGI KOŃCOWE :
-
Roboty
prowadzić
pod
kierownictwem
osoby
posiadającej
właściwe
uprawnienia budowlane.
-
Roboty na wysokościach naleŜy wykonać przy pomocy rusztowań systemowych
oraz odpowiedniego sprzętu pomocniczego. Prace rozbiórkowe moŜna
rozpocząć wyłącznie w obecności kierownika robót.
-
W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostroŜność.
-
Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji
Projektowej.
-
NaleŜy zabezpieczać poszczególne elementy w celu uniknięcia zagroŜenia
Ŝycia i zdrowia podczas demontaŜu konstrukcji obiektu.
6. Charakterystyka architektoniczno – konstrukcyjna budynku:
6.1. Roboty ziemne – w trakcie robot fundamentowych naleŜy uwaŜać, aby nie
naruszać
struktury
gruntów
zalegających
bezpośrednio
poniŜej
poziomu
posadowienia fundamentów. Wykopu fundamentowego nie moŜna pozostawić
niezabezpieczonego. Nie naleŜy doprowadzać do gromadzenia się wody w
wykopie
(szczególnie
dotyczy
gruntów
spoistych),
gdyŜ
powoduje
to
uplastycznianie gruntów i znacznie obniŜa parametry wytrzymałościowe.
6.2. Płyta fundamentowa - zaprojektowano płytę fundamentową pod dźwig dla
osób niepełnosprawnych o wym. 160 x 60 cm i wys. 80 cm, wylewane z betonu B25
zbrojone konstrukcyjnie prętami ∅12 , stal A–III i A-0 ; Poziom posadowienia ław
przyjęto min. 80cm p.p.t. , układ fundamentów zgodnie z rysunkiem rzutu
fundamentów. NaleŜy zachować otulinę zbrojenia 5cm. Fundamenty zaleca się
posadowić na warstwie betonu klasy B10 o grubości ok. 8-10cm i na poduszce
Ŝwirowo-piaskowej;
6.3. DŹWIG OSOBOWY
Jako komunikację na parter dla osób niepełnosprawnych naleŜy zastosować
dźwig
osobowy
przeznaczonym
podnoszenia
typ
do
BLE-309.
Jest
zamontowania
do
dźwigiem
na
nie
zewnątrz
wymagającym
budynku,
3
dla
szybu,
wysokości
metrów.
Dźwig moŜna skonfigurować do przelotu "na wprost" lub z przelotem kątowym 90o.
Dźwig porusza się po jednej kolumnie napędowej, mocowanej do ściany budynku..
7
PODSTAWOWE PARAMETRY DŹWIGU:
Typ dźwigu:
-
rodzaj osobowy przystosowany do przewozu niepełnosprawnych ;
-
prędkość 10cm/s
-
zasilanie 380 V AC, IP 54
-
Udźwig do 300 kg
-
Poręcze z rury ze stali szlachetnych, blachy ze stali szlachetnej perforowanej
6.4. Ściany działowe - projektuje się wykonanie nowych ścianek z płytek betonu
komórkowego gr. 8 i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M30;
uzupełnienie otworów okiennych - zaprojektowano uzupełnienie ściany do
szerokości ok. 40 cm z pustaka ceramicznego na zaprawie cem. - wap. marki 3 +
docieplenie styropianem gr. 12cm licując z istniejącą izolacją termiczną budynku.
6.5. NadproŜe stalowe - zaprojektowano nadproŜe stalowe przenoszące obciąŜenia
od konstrukcji dachu, stropu na ściany, poz. N-1 nadproŜe dwugałęziowe z PN 120
skręcane śrubą M16, stal St3S ;
Zabezpieczenie elementów stalowych :
Konstrukcje naleŜy zabezpieczyć przed korozja gdzie całość konstrukcji naleŜy
poddać cynkowaniu lub zabezpieczyć powłokami malarskimi :
1) przygotować powierzchnię przed malowania drugiego stopnia czystości przez
piaskowanie lub śrutowanie;
2) malowanie:
-
I warstwa – farba chlorokauczukowa do gruntowania
-
II warstwa – farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania
Prace antykorozyjne naleŜy prowadzić w środowisku suchym, czystym, bez zapyleń.
Oczyszczone powierzchnie powinny być zagruntowane nie później niŜ 3 – godziny
po ich oczyszczeniu. Sprzęt do malowania powinien być czysty. Przy wykonaniu
prac
antykorozyjnych
najodpowiedniejsza
temperatura
otoczenia
powinna
wynosić 15 – 250C. Odstęp czasu pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy 24
godziny. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać warunków, tak aby świeŜa warstwa
malarska nie była naraŜona na działanie kurzu i deszczu. Dotyczy szczególnie
powłoki podkładowej.
8
6.6. Tynki i okładziny wewnętrzne – wykonać jako mokre cementowo - wapienne
kat. III. W sanitariatach do wysokości 220 cm ściany naleŜy obłoŜyć płytkami
ceramicznymi.
6.7. Tynki zewnętrzne - projektuje się tynki cienkowarstwowe jako uzupełnienie
ubytków powstałych podczas prac budowlanych.
6.8. Posadzki - projektuje się posadzki w przebudowywanych pomieszczeniach:
sanitariaty, magazyn akt – płytki ceramiczne
wiatrołap - płytki gresowe antypoślizgowe R11
6.9. Stolarka okienna - projektuje się stolarkę z profili okiennych z tworzyw
sztucznych , typową dla obiektów uŜyteczności publicznej, wymiary z godnie z
załączonym zestawieniem stolarki okiennej po wcześniejszym sprawdzeniu
wymiarów na budowie ;
6.10. Stolarka drzwiowa - projektuje się stolarkę drzwiową wewnętrzną do pom. w-c
i technicznych typową, dopuszczoną do stosowania w obiektach uŜyteczności
publicznej, stolarkę wiatrołapu wewnętrzna i zewnętrzną aluminiową
dwuskrzydłową otwieraną automatycznie na fotokomórkę;; wymiary zgodnie z
załączonym zestawieniem stolarki drzwiowej po wcześniejszym sprawdzeniu
wymiarów na budowie. Drzwi nr D2 podłączyć do istniejącego systemu SSP.
6.11. Instalacje wewnętrzne – przewiduje się wyposaŜenie budynku w instalację
elektryczną. wod. –kan. i klimatyzacji jako rozwinięcie istniejących, wg projektów
branŜowych.
6.12. Prace malarskie i wykończeniowe - w pomieszczeniu w-c projektuje się
wykonanie okładzin z płytek do wysokości 220 cm pomieszczenia, pozostałe
pomieszczenia malowane farba lateksową w kolorach jasnych pastelowych, po
uprzednim przygotowaniu podłoŜa.
6.13. Powierzchnie utwardzone – dojścia i podjazdy istniejące jako utwardzenie z
kostki
betonowej
w
kolorze
dopasowanym
do
kolorystyki
kompleksu,
odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych do istniejącej
kanalizacji deszczowej.
9
7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów – opinia geotechniczna
Projektowany do budowy obiekt zaliczono zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
do I kategorii geotechnicznej W celu rozpoznania istniejących warunków gruntowo
– wodnych wykonano wykop próbny o głębokości
1.0 m. stwierdzając , Ŝe
zalegające warstwy to piasek Ŝółty i biały . Na tym poziomie nie stwierdzono lustra
wody. Wstępnie ustala się warunki posadowienia obiektów jako proste . W poziomie
posadowienia fundamentów budynku przyjmuje się sztywność gruntu gr = 0,15
Mpa.
Uwaga : powyŜsze ustalenia traktować naleŜy jako wstępne; ostateczne
ustalenie podłoŜa całych gabarytów budynku moŜliwe będą po wykonaniu
wykopów pod ławy fundamentowe; warunki znacznie odmienne od powyŜszych
wymagają korekty ław fundamentowych.
Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy,
pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, niniejszą
dokumentacją oraz przepisami BHP. Stosowane materiały winny posiadać atesty i
aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe, winny być uzgodnione z
projektantem.
Projekt
konstrukcyjny
opracowano
na
podstawie
Polskich
Norm
Budowlanych i BranŜowych.
O P I S T E C H N I C Z N Y - BRANśA SANITARNA
do projektu instalacji wody uŜytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji
7. Instalacja wody zimnej i ciepłej
Budynek zasilany jest w wodę z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze
wodociągowe. Projekt zawiera rozwinięcie istniejącej instalacji. Instalację naleŜy
poprowadzić w posadzkach, w ścianach. Przewody mocować do konstrukcji i
ścian budynku.
Ciepła woda przygotowywana będzie w zasobniku ciepłej wody uŜytkowej
Elektromet Beta mini ciśnieniowy 5 l, Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody
10
typu WJ „βeta mini” słuŜy do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody
uŜytkowej o temperaturze do 80°C na potrzeby gospodarstwa domowego, sklepu,
warsztatu
itp.
Urządzenie
produkowane
jest
w
wersji
nadumywalkowej
i
podumywalkowej o pojemności 5 i 10l. MoŜe ono pracować zarówno w układzie
ciśnieniowym do 6 bar jako ogrzewacz zamknięty dla jednego lub kilku punktów
odbioru ciepłej wody, jak i w układzie bezciśnieniowym jako ogrzewacz otwarty z
jednym punktem odbioru ciepłej wody. Ogrzewacz wykonany jest ze stalowego
zbiornika ciśnieniowego pokrytego od wewnątrz wysokotemperaturową emalią
ceramiczną stanowiącą wraz z anodą magnezową ochronę antykorozyjną
zbiornika. Jego izolację termiczną tworzy szczelna, twarda pianka poliuretanowa o
doskonałych
własnościach
izolacyjnych.
Woda
podgrzewana
jest
grzałką
elektryczną sterowaną termostatem o ciągłej regulacji temperatury w zakresie 25 ÷
80°C. Dodatkowym zabezpieczeniem przed przegrzaniem wody jest wyłącznik
termiczny niesamoczynny, który w warunkach nienormalnej pracy urządzenia
ogranicza temperaturę wody w zbiorniku do 95°C przez wyłączenie dopływu
prądu. Wyłącznik ten wymaga ręcznego załączenia dla ponownego uruchomienia
urządzenia. .Ze względu na układ rurek wewnątrz zbiornika połączonych z
przyłączami ciepłej i zimnej wody, element grzejny i anodę magnezową, wersje
nadumywalkowa i podumywalkowa ogrzewacza nie są zamienne. Obudowa
ogrzewacza wykonana jest z wytrzymałego i estetycznego tworzywa typu ABS,
umoŜliwiającego utrzymanie urządzenia w czystości i ewentualny dostęp do
elementów wewnętrznych.
Dane techniczne:
Parametry
Jedn.m.
βeta mini 5
dm³
5
V
~ 230
Moc grzałki
kW
1,5
Maksymalna temperatura wody
°C
80
Czas nagrzewania dla ∆t = 60°C
min.
ok. 14
Samoczynny spadek temperatury wody
K/h
0,9
kW/24h
0,3
MPa
0,6
Pojemność znamionowa
Napięcie znamionowe
Dobowe straty energii elektrycznej
Maksymalne ciśnienie wody
Podłączenie wody
R 3/8”
nadumywalkowy
mm
ø22 x 60; śruba M6 x 200
podumywalkowy
mm
ø38 x 25 śruba M6 x 280
Anoda magnezowa
Waga netto (bez wody)
kg
6
11
Ponadto w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano suszarkę do rąk.
Suszarka do rąk PONENTE łączy w sobie klasyczne wzornictwo i duŜą moc 2300 W,
dzięki której otrzymujemy dobrą wydajność oraz optymalny czas suszenia dłoni.
Suszarka PONENTE włącza się i wyłącza się bezdotykowo. Obudowę stanowi
wzmocnione tworzywo sztuczne w kolorze szarym. Warto wspomnieć o obracanej
dyszy (360°), dzięki której uŜytkownik moŜe skierować strumień powietrza w róŜne
kierunki.
•
Moc znamionowa: 2300 W
•
Materiał obudowy: tworzywo ABS
•
Wykończenie powierzchni: satyna
•
Wymiary: - wysokość: 267 mm, - szerokość: 235 mm, - głębokość: 210 mm
•
Rodzaj montaŜu: naścienny, przykręcana
•
Sposób uruchamiania: automatyczny - czujnik podczerwieni
•
Odległość wymagana do uruchomienia: 30 - 120 mm
•
Poziom hałasu: 70 dB
•
Średni czas suszenia: 15 - 20 sekund
•
Prędkość powietrza: 20 m/s
•
Temperatura suszenia: 45 - 70ºC
•
Waga netto: 4,50 kg
•
Długość przewodu sieciowego: -
•
Wtyczka do prądu: -
•
Napięcie zasilania: 230 V
•
Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz
Wszystkie poziome podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić pod tynkiem i na
wysokości 30 ÷ 50 cm powyŜej posadzki zakończyć zaworami.
Przy podejściach do baterii umywalkowych montować kształtkę przejściową z
gwintem wewnętrznym do do podłączenia zaworów. Zawory czerpalne z końcówką
do węŜa zaprojektowano jako chromowane DN15.
Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułoŜonych pod tynkiem naleŜy pozostawić 2
÷ 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania napręŜeń w przewodach.
12
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych z PP większych o dimensję uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej dokumentacji.
Średnice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w
oparciu o przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach
instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w
rurach. Przy montaŜu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości
przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.
Instalację wewnętrzną wody zimnej i ciepłej projektuje się z rur miedzianych.
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
Mocowanie rurociągów za pomocą uchwytów systemowych. Uchwyty mocujące
rozmieścić w odległościach zgodnie z wytycznymi producenta.
7.1
Izolacje
Przewody izoluje się termicznie przed podgrzewaniem, bądź ochłodzeniem się wody. W
przypadku przewodów układanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja pełni
równieŜ funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek
kontaktu z tynkiem, zaprawą itp. oraz umoŜliwia swobodne ruchy termiczne
przewodów. Izolację instalacji wykonać w następujący sposób:
- przewody zabezpieczyć otuliną grubości 9 mm typu Thermaflex.
7.2
Próby i odbiór instalacji
Instalację po montaŜu, lecz przed zaizolowaniem, naleŜy poddać kontroli w zakresie:
- uŜycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidłowości wykonania połączeń,
- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montaŜowych.
Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą
przepuszczoną przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki
powietrzne.
Instalację wodociągową naleŜy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy
większym od ciśnienia roboczego (około 9,0 barów).
Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montaŜowych – dwukrotne
płukanie całej instalacji.
Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie
czerpalne montować dopiero po przepłukaniu instalacji.
Woda powinna być przebadana przez SANEPID pod względem bakteriologicznym.
13
8. Kanalizacja sanitarna
Projektuje się rozwinięcie istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nowego
pionu kanalizacyjnego prowadzonego w ścianie, który naleŜy wyprowadzić ponad
połać dachową.
Instalację kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych
kielichowych PVC np. firmy WAVIN. W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane
wykonać w tulejach ochronnych o jeden wymiar większy od prowadzonej rury.
Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice i spadki ułoŜenia pokazano w części
rysunkowej niniejszego projektu.
Wszystkie kratki ściekowe w budynku naleŜy wykonać z jako tworzywowe z rusztem ze
stali nierdzewnej.
9. Ogrzewanie
Ogrzewanie istniejące, prace związane z instalacją polegają wyłącznie na zmianie
lokalizacji grzejników. Pom. 1.08 grzejnik istniejący bez zmian, pom. 1.09 przeniesienie
grzejnika z ściany środkowej pod okno, pom. 1.10 grzejnik istniejący bez zmian, pom.
1.11 przeniesienie grzejnika spod okna na ściankę wewnętrzną. Przy zmianie lokalizacji
naleŜy zachować istniejące przekroje rur. Poziome odcinki zasilające i powrotne
montować w podłodze, na ścianach w przygotowanych bruzdach, zgodnie z
rysunkiem.
Przejścia przez przeszkody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przewody w
bruzdach i pod posadzką izolować izolacją z pianki poliuretanowej typu „TUBOLIT” o
grubości 8 mm.
Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania na zimno naleŜy przeprowadzić
wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych
część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wielkość ciśnienia przyjąć 0,4 MPa.
Próbę centralnego ogrzewania na gorąco wykonać po uzyskaniu pozytywnych
wyników próby ciśnieniowej na zimno. Podczas próby na gorąco przeprowadzić
regulację instalacji za pomocą nastaw przy zaworach grzejnikowych.
10. Wentylacja
Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w
poszczególnych pomieszczeniach budynku projektuje się osobne linie wentylacji
wywiewnej za pomocą wentylatorów wywiewnych np. firmy Venture Industries.
14
Rozmieszczenie
wentylatorów
oraz
typu
przedstawiono
w
części
rysunkowej
opracowania.
Nawiew do pomieszczeń realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w
drzwiach wejściowych.
Całość instalacji po montaŜu naleŜy wyregulować na odpowiednie wielkości
przepływu.
11. Klimatyzacja sali
Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w
pomieszczeniu sali obsługi klienta zastosowano klimatyzatory typu Split o mocy
chłodniczej 5,2 i 8,0 kW. Zaprojektowano klimatyzatory ścienne firmy Fujitsu
Model: 5,2kW
Zasilanie (V/Hz/Ph)
Kolor
220-240 / 50 / 1
biały
Wydajność chłodzenia
5,2 kW/h (0,9-6,0)
Wydajność grzania
6,3 kW/h (0,9-9,1)
EER
3,42
COP
3,68
Kubatura chłodzenia
Przepustowość powietrza
ZuŜycie prądu chłodzenie/grzanie
100-140 m3
900
1520/1710 W
Poziom hałasu jed. wewnętrzna (max)
26-43 dB
Poziom hałasu jed. zewnętrzna (max)
51 dB
Wymiary jed. wewnętrznej (szer/gł/wys)
998/238/320 mm
Wymiary jed. zewnętrznej (szer/gł/wys)
790/298/620 mm
Waga jed. wewnętrznej
Waga jed. zewnętrznej
Klasa energetyczna
Zakres temperatur działania
Maksymalna długość instalacji/róŜ.poziomów
14 kg
40 kg
A/A
-15 - 46
25/20 m
Model: 8,0kW
Zasilanie (V/Hz/Ph)
Kolor
Wydajność chłodzenia
Wydajność grzania
220-240 / 50 / 1
biały
8,0 kW/h (2,9-9,0)
8,8 kW/h (2,2-11,0)
EER
3,21
COP
3,61
Kubatura chłodzenia
Przepustowość powietrza
ZuŜycie prądu chłodzenie/grzanie
100-200 m3
1100
2490/2440 W
Poziom hałasu jed. wewnętrzna (max)
33-48 dB
Poziom hałasu jed. zewnętrzna (max)
53 dB
15
Wymiary jed. wewnętrznej (szer/gł/wys)
998/238/320 mm
Wymiary jed. zewnętrznej (szer/gł/wys)
790/315/578 mm
Waga jed. wewnętrznej
14 kg
Waga jed. zewnętrznej
61 kg
Klasa energetyczna
Zakres temperatur działania
Maksymalna długość instalacji/róŜ.poziomów
A/A
-15 - 46
50/30 m
12. Wytyczne branŜowe:
Budowlano-konstrukcyjne
−
wykonać konstrukcje wsporcze do montaŜu urządzeń,
−
wykonać otwory w dachu i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te
zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych,
−
przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach osłonowych.
Elektryczne
−
wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń.
Uwagi końcowe
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz. II.
Realizację robót prowadzić:
−
zgodnie z niniejszym projektem
−
w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi
−
z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.
−
zgodnie z instrukcjami montaŜu producentów materiałów i urządzeń.
W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji naleŜy je
konsultować z projektantem.
OPIS TECHNICZNY – BRANśA ELEKTRYCZNA
13.1
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnętrznych dla zadania „Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie
przy ul. Kobierskiej 5b,dz. nr 2522/28 dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.
13.2
Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje:
- rozdzielnia główna budynku - rozbudowa,
16
- wewnętrzna linia zasilająca platformę dla niepełnosprawnych,
- sposób układania przewodów,
- instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego,
- instalację gniazd wtykowych,
- instalację ochrony od poraŜeń,
- uwagi końcowe
13.3
Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- wytycznych inwestora i uzgodnień branŜowych : architektury i wymagań p.poŜ,
- obowiązujących norm i przepisów
13.4
Rozdzielnica główna budynku
Rozdzielnica główna budynku znajduje się na korytarzu parteru w budynku.
Do rozdzielni tej podłączone są bezpośrednio wszystkie obwody zasilające urządzenia
elektryczne w istniejącym budynku. W rozdzielnicy istnieje wystarczająca rezerwa miejsca
na dokonanie rozbudowy p[okazanej na rysunku E-3
13.5
Wewnętrzna linia zasilająca platformę dla niepełnosprawnych
Platforma podłączona zostanie bezpośrednio pod rozdzielnicę główną znajdująca się na
parterze. W tym celu na rozdzielni głównej projektuje się jej rozbudowę. Do zasilania
platformy ułoŜyć naleŜy przewód typu YDYŜo 5x2,5 mm2 od rozdzielni głównej. Przewód
na całej długości ułoŜyć naleŜy pod tynkiem po trasie pokazanej na planie instalacji
elektrycznych rys. E-1.
Przejścia kabla przez ściany wykonać naleŜy w rurach RB o średnicach dostosowanych do
przekroju przewodów.
Przejścia kabli przez strefy poŜarowe wykonać, jako szczelne z zastosowaniem materiałów
uszczelniających o odpowiedniej odporności ogniowej.
13.6. Sposób układania przewodów
Dla wszystkich obwodów instalacji elektrycznych wewnętrznych w modernizowanych
pomieszczeniach projektuje się odpowiednie trasy układania przewodów. Projektuje się
ułoŜenie przewodów pod tynkiem.
17
Wykonawca powinien równieŜ zrealizować wszelkie przebicia przez ściany oraz stropy
zapewniając niezbędne uszczelnienia takich przejść.
13.7. Instalacja oświetlenia
13.7.1. Instalacja oświetlenia podstawowego
W modernizowanych pomieszczeniach projektuje się zamontowanie opraw
dostosowanych do wystroju wnętrz. Jako główne oświetlenie zastosowano
energooszczędne oprawy typu
LED. Rozmieszczenie i typy opraw podano na rysunku instalacji rys. nr E-1, E-2 .
Instalacje oświetleniową wykonać naleŜy przewodami typu YDY(3,4) x 1,5 mm2
układanymi pod tynkiem. Łączniki oświetlenia montować na wysokości 1,2 m od podłogi
przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. W sanitariacie dla niepełnosprawnych i na
trasie od
platformy do korytarza parteru zastosowano oprawy wyposaŜone w radiowe czujki ruchu.
13.7.2. Oświetlenie awaryjne
Zaprojektowano oświetlenie awaryjne w sanitariacie dla niepełnosprawnych i na
trasie od platformy do korytarza parteru oraz zgodnie z z postanowieniem Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 165/2015 dobrano natęŜenie oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego w strefie komunikacji i salach operacyjnych na poziomie 2lx. W
oprawach tych zamontowane są 1 godzinne moduły zasilania awaryjnego. Oprawy te
będą się świeciły tylko w przypadku zaniku napięcia w sieci (praca w ciemno). Oprawy
ewakuacyjne zaprojektowano z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji. Instalację
oświetlenia awaryjnego wykonać naleŜy przewodami typu YDY 3 (4) x 1,5 mm2
układanymi pod tynkiem. Typy opraw awaryjnych oraz ich rozmieszczenia pokazano na
rysunku nr E-1, E-2
13.8.
Instalacja gniazda wtykowych
Gniazda wtykowe we wszystkich pomieszczeniach projektuje się wykonać, jako
podtynkowe przykręcane w puszkach instalacyjnych, gniazda o szczelności min IP44 .
Instalację zasilającą gniazd wykonać naleŜy przewodami typu YDYp 3x2,5 mm2
ułoŜonymi pod tynkiem. Rozmieszczenia gniazd pokazano na rys. E-1, E-2.
13.9. Instalacja ochrony od poraŜeń
Układ zasilania Taki układ zaprojektowano w modernizowanych pomieszczeniach. W
nowych pomieszczeniach projektuje się ułoŜenie instalacji z oddzielonym przewodem N i
PE. Rozdzielenie przewodu PEN projektuje się wykonać na tablicy głównej. Przewód PE
18
naleŜy w miejscu rozłączenia uziemić. Rezystancja uziemienia powinna być nie większa niŜ
30 omów. Dla modernizowanych pomieszczeń jako ochronę przeciwporaŜeniową
urządzeń elektrycznych zastosowano dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim
izolowanie części czynnych oraz jako uzupełnienie zastosowano wyłączniki róŜnicowo prądowe. Dla ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano ochronę poprzez szybkie
wyłączenie w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego. Ochrona przez
zastosowanie samoczynnego wyłączenia realizowana jest przez wyłączniki instalacyjne a
jako ochronę dodatkową stosuje się wyłączniki przeciwporaŜeniowe
13.10. Uwagi końcowe
Wszystkie prace wykonać naleŜy zgodnie z PBUE i BHP.
Prace związane z prowadzeniem instalacji elektrycznej wykonać po ułoŜeniu instalacji
sanitarnych.
Po zakończeniu prac montaŜowych wykonać naleŜy pomiary czasu szybkiego wyłączenia
oraz rezystancji izolacji i ciągłości przewodu ochronnego.
Wyniki pomiarów zestawić naleŜy w specjalnym protokole.
14. OBLICZENIA TECHNICZNE
14.1. Bilans mocy dla modernizowanych pomieszczeń, oświetlenia Aw i platformy
Lp. Wyszczególnienie
1
2
3
4
Platforma
Drzwi (1+2)
Gniazda ogólne
Podgrzewacz p.
1.10
5 Suszarka p. 1.10
6 Gniazdo rez. p.
1.08
7 Podgrzewacz p.
2.06
8 Gniazdo rez. p.
2.06
9 Gniazdo rez. p.
2.07
10 Klimatyzator pom
1.02
11 Klimatyzator pom
1.04
12 Oświetlenie Og i
Aw
Razem
kW
16,00
0,50
2,00
1,50
Wsp.
zapotrz.
kj
0,35
0,35
0,50
0,50
Wsp.
mocy
cos fi
0,90
0,85
0,90
1,00
czynna
kW
5,60
0,18
1,00
0,75
2,30
1,00
0,25
0,25
0,98
0,98
0,58
0,25
0,12
0,05
0,59
0,26
1,50
0,50
1,00
0,75
0,00
0,75
1,00
0,25
0,98
0,25
0,05
0,26
1,00
0,25
0,98
0,25
0,05
0,26
2,50
0,70
0,95
1,75
0,58
1,84
1,80
0,70
0,95
1,26
0,41
1,33
0,61
0,60
0,90
0,37
0,18
0,41
Moc
zainst.
31,71
0,41
Moc zapotrzebowana
tgϕ
Prąd
12,9
8
bierna
pozorna
kVAr
kVA
2,71
6,22
0,11
0,21
0,48
1,11
0,00
0,75
4,74
13,8
2
A
8,99
0,30
1,61
1,08
0,85
0,37
1,08
0,37
0,37
2,66
1,92
0,59
19,94
0,37
19
Ogółem wzrost mocy czynnej zapotrzebowanej wyniesie 12,98 kW – inwestor
przeanalizuje umowę o dostawę energii i dostosuje wartość zamówioną do zwiększonego
zapotrzebowania.
15. Informacja dotycząca planu BIOZ
Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2003 Nr 207 poz.2016)
nakładającym
na
projektanta
obowiązek
sporządzania
informacji
dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informuje się, Ŝe w trakcie realizacji robót polegających
na przebudowie i rozbudowie budynku usługowego wystąpią prace budowlane
stwarzające zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – praca na wysokości oraz w
czynnym
obiekcie.
Wobec
powyŜszego
przed
rozpoczęciem
prac
kierownik
robót/budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ (plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia).
16. Uwagi końcowe
Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie
ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami budowlanymi i bhp.
W razie jakichkolwiek niejasności, wątpliwości czy zauwaŜonych podczas realizacji robót
błędów, naleŜy niezwłocznie zawiadomić autora opracowania.
Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:
a) wyroby budowlane, właściwie oznaczone dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Norm Polskich, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów
podlegających tej certyfikacji,
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z
Normą Polską lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych
certyfikacją określoną w punkcie powyŜej, mających istotny wpływ na spełnienie co
najmniej jednego z wymagań podstawowych,
b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
20
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe
zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i aktualnymi normami.
....................................................
...................................................
Sprawdził architekturę :
Projektant architektury:
....................................................
...................................................
Sprawdził konstrukcję :
Projektant konstrukcji :
....................................................
...................................................
Projektant instal. sanit. :
Projektant instal. elektryczne :
21
Ekspertyza techniczna budynku
Zgodnie z § 204 i 206 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Projektowana dokumentacja przebudowy budynku połoŜonego w Krotoszynie, ul. Kobierskiej 5b,
działka nr 2522/28 została sporządzona w oparciu o przeprowadzoną ekspertyzę w której stwierdza
się Ŝe:
Budynek, w którym projektuje się przebudowę jest w dobrym stanie technicznym. Prace
budowlane obejmują wykonanie przebudowy z niewielkim wpływem pod względem
konstrukcyjnym na istniejący obiekt.
§ 204 :
1. Konstrukcja zapewnia nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz przydatności do
uŜytkowania we wszystkich jej elementach.
2. Konstrukcja budynku zapewnia bezpieczeństwo ludzi i mienia w nim przebywających.
3. Na podstawie odkrywek i oceny technicznej ustalono, Ŝe:
-
nie występują pęknięcia ani zarysowania elementów konstrukcyjnych budynku tj. ścian
fundamentowych, konstrukcyjnych mające wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji;
-
nie występują odkształcenia i przemieszczenia w konstrukcji dachu mające wpływ na
wygląd oraz przydatność uŜytkową;
-
nie występują drgania na terenie objętym opracowaniem;
4. Budynek w całości spełnia warunki bezpieczeństwa konstrukcji oraz odpowiada Polskim
Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
5. Budynek jest obiektem wolnostojącym
6. Projektowany obiekt nie znajduje się na terenach podlegających eksploatacji górniczej.
§ 206 :
1. Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym (nie połączony z budynkiem sąsiednim).
2. Przebudowa jest poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji z uwzględnieniem stanu
podłoŜa gruntowego gdzie przyjęto sztywność gruntu na poziomie 15MPa.
Rozbudowa wykonana zgodnie z dokumentacją i zamieszczonymi tam uwagami nie stwarza
zagroŜeń dla bezpieczeństwa uŜytkowników oraz istniejącego obiektu.
22
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Budynek oceniany:
Nazwa obiektu
Budynek usługowy – biurowiec ZUS
Adres obiektu
Ul. Kobierska 5b, 63-700 Krotoszyn, dz. nr ewid. 2522/28
Całość/ część budynku
całość
Nazwa inwestora
ZUS Ostrów Wlkp.
Adres inwestora
Ul. Wysocka 1b
Kod, miejscowość
63-400 Ostrów Wlkp.
Powierzchnia uŜytkowa o
2
regulowanej temp. (Af, m )
287,6
Powierzchnia zabudowy (Ag,
2
m)
176,5
2
Powierzchnia netto (Pn, m )
Zdjęcie budynku
287,6
2
Powierzchnia uŜytkowa (Pu, m ) 261,0
2
Powierzchnia ruchu (Pr, m )
287,6
2
Powierzchnia usługowa (Pg, m ) 261,0
3
Kubatura budynku (V, m )
1324,0
Imie i nazwisko
Projektant:
Uprawnienia/pieczątka
Podpis
Data
mgr inŜ. arch. Emilia Pietrzak Kurzyńska
Ostrzeszów , 2015-09-18
Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
23
1. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych
Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r.. Wartości obliczeniowe,
2
W/m K, są następujące:
2
Ściana zew. Istniejąca
U=0,30 W/m K
Podłoga na gruncie
U=0,40 W/m K
Dach/strop
U=0,25 W/m K
Okna
U=1,5 W/m K
Drzwi zew.
U=1,4 W/m K
2
2
2
2
2. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
2
Wartości EP [kWh/m rok] rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uŜytkowej i
oświetlenia wbudowanego dla budynku została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wartość EP dla przebudowywanego budynku
2
powinna wynosić co najmniej 65 kWh/m rok i w istniejącym budynku jest mniejsza od wartości
granicznej określonej w ww. rozporządzeniu. Zakres prac powyŜszego opracowania ogranicza się
wyłącznie do przebudowy wewnątrz obiektu i nie ma wpływu na izolacyjność termiczną ścian.
3. Gospodarka cieplna budynku
3.1
Sprawność instalacji grzewczej i c.w.u. :
Istniejący budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników
przenikania ciepła poniŜej wymaganych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.01.2002r. – Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002r. – zaliczyć moŜna do energooszczędnych.
Źródło ogrzewania' o udziale procentowym 100,00 % z węzła cieplnego
(miejskiego), o wH=1,10, o sprawności wytwarzania H,g=0,95, Ogrzewanie wodne z
grzejnikami członowymi lub płytowymi z regulacją centralną adaptacyjną i miejscową o
sprawności regulacji H,e=0,98, C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. ogrzewanych o sprawności przesyłu
H,d=0,97, Brak zasobnika buforowego o sprawności akumulacji H,s=1,00, Ogrzewanie
wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej o
sprawności regulacji H,e=0,80, Ogrzewanie powietrzne o sprawności przesyłu H,d=0,95,
Brak zasobnika buforowego o sprawności akumulacji H,s=1,00.
Źródło ciepłej wody' o udziale procentowym 100,00 % na energię elektryczną.
Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja bez obiegów cyrkulacyjnych o sprawności
przesyłu W,d=0,70, Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego o
sprawności akumulacji W,s=0,84
24
3.2
Wentylacja
Do wentylacji pomieszczeń sanitarnych (łazienka, wc) przyjęto wentylację wywiewną
grawitacyjną kanałami typowymi o przekroju 14x14cm oraz wywiewy ścienne.
3.3
Wymagania dotyczące oszczędności energii
Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych
wymagań związanych z oszczędnością
Charakterystyka ekologiczna
1. Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków
1.1 Zapotrzebowanie wody:
3
Qśr.d=0,9m /d
3
Qmax.d=1,2m /d
3
Qśr.h=0,044m /h
3
Qmax.h=0,07m /h
1.2 Odprowadzenie ścieków
3
Średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych nie przekroczy 0,82m /d . Istniejące
przyłącze kanalizacyjne
1.3 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych
Istniejący obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery wg aktualnych przepisów i normach.
1.4 Odpady stałe
W budynku nie ma urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemnik na odpadki znajduje się
na terenie działki.
1.5 Emisja hałasów i wibracji
Budynek z istniejącym i projektowanym wyposaŜeniem oraz przewidzianym sposobie
uŜytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków
zaradczych.
25
1.6 Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i
podziemne
Budynek usługowy z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacieniania otoczenia,
płytkie fundamenty oraz brak podpiwniczenia w niewielkim stopniu naruszają grunty pod
budynkiem. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter uŜytkowy domu
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i
utwardzonych tarasów, dojść i dojazdów do budynku.
26
Warunki ochrony przeciwpoŜarowej budynku usługowego
w Krotoszynie, ul. Kobierska 5b, dz. nr ewid. 2522/28
na podstawie § 5.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
Opis warunków ochrony przeciwpoŜarowej sporządzono na podstawie dokumentów:
- Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwo poŜarowego
- Postanowienie nr 165/2015 do w/w ekspertyzy wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu dnia 23.06.2015r.
1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:
−
budynek trzykondygnacyjny,
−
powierzchnia zabudowy: 176,5m2
−
powierzchnia uŜytkowa: 261,0m2 (z piwnicą 287,6m2)
−
wysokość: 7,85m - (budynek niski)
−
kubatura: ok. 1 324m3
2. Odległość od obiektów sąsiadujących:
Budynek ścianą od strony zachodniej zlokalizowany jest w granicy działki. Odległość od budynków
sąsiednich jest mniejsza niŜ 8m .
3. Parametry poŜarowe występujących substancji palnych:
Budynek pełni funkcję biurową a tym samym. Nie przewiduje się składowania materiałów łatwo zapalnych,
wybuchowych oraz utleniających.
4. Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego:
Gęstość obciąŜenia ogniowego do 500MJ/m2
5. Kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŜdej kondygnacji i w poszczególnych
pomieszczeniach:
Budynek biurowy, w którym będzie przebywało nie więcej niŜ 50 osób, w tym pracownicy ok. 15 osób.
Budynek kwalifikuje się do grupy ZL III.
27
6. Ocena zagroŜenia wybuchem:
W obiekcie nie przewiduje się materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe, tak więc brak jest
stref zagroŜenia wybuchem.
7. Podział obiektu na strefy poŜarowe:
Budynek stanowi jedną strefę poŜarową o powierzchni 287,6 m2
8. Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania
ognia elementów budowlanych:
Konstrukcja budynku i wymagania dla elementów konstrukcyjnych w klasie odporności poŜarowej „D” ,
piwnica klasa „C”
Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej elementów budynku:
Z uwagi iŜ obiekt objęty opracowanie jest budynkiem istniejącym, ocenia się klasy odporności przegród
istniejących (wg ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego)
Konstrukcja budynku: R30
Ściany zewnętrzne: EI30
Ściany wewnętrzne: EI15
Stropy: REI 60
9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:
Istnieje jedno wyjście ewakuacyjne, budynek spełnia wymagania pod względem długości dojścia na drodze
poziomej. Jednak budynek nie spełnia wymogów w zakresie szerokości drzwi, dojść, szer. dróg
ewakuacyjnych, biegów i spoczników, na które zostało wydane postanowienie załączone do wniosku z
określonymi następującymi wskazaniami :
1. zachowaniem Ŝelbetowej klatki schodowej o parametrach:
a) biegi o minimalnej szerokości – 0,84m ;
b) spoczniki o minimalnej szerokości – 0,66m ;
2. zachowaniem zewnętrznej klatki schodowej o parametrach:
a) spocznik o szerokości – 1,44m ;
b) stopnie o szerokości – 0,30m ;
3. zachowaniem na klatce schodowej lokalnego obniŜenia drogi ewakuacyjnej do wysokości – 1,70m
;
4. zachowaniem na parterze lokalnego zawęŜenia poziomej drogi ewakuacyjnej do szerokości –
1,17m ;
5. zachowaniem na piętrze drzwi z pomieszczeń „2” i „3” (pomieszczenia biurowe nr 2.02 i 2.03) o
szerokości – 0,80m ;
6. zachowaniem na parterze drzwi do wiatrołapu oraz drzwi wyjściowych o minimalnej szerokości
0,88m i minimalnej wysokości 1,96m ;
28
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych, a w szczególności:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:
Budynek wyposaŜony jest w instalację odgromową przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu z przyciskiem
wyzwalającym zlokalizowanym na zewnątrz budynku.
11. Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z
przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie poŜaru, a w szczególności: stałych urządzeń
gaśniczych, systemu sygnalizacji poŜarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociągowej przeciwpoŜarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych:
1.
2.
istniejące awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
Istniejący system sygnalizacji poŜaru
12. WyposaŜenie w gaśnice:
Budynek jest wyposaŜony w gaśnice śniegowe i proszkowe w ilości wystarczającej (wg ekspertyzy
technicznej w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego)
13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru:
Niezbędną ilość zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia poŜaru dla obiektu z instalacji
hydrantowej zlokalizowanej w ulicy Kobierskiej w odległości ok. 12m,
14. Droga poŜarowa
Dla budynku nie wymaga się drogi poŜarowej.
WyraŜa się zgodę na zachowanie uchybień zagraŜających Ŝyciu ludzi pod warunkiem:
- budynek jest wyposaŜony w system sygnalizacji poŜaru z centralką umieszczoną
w pomieszczeniu holu ;
- wyposaŜenia klatki schodowej oraz sali obsługi/podniesienie natęŜenia oświetlenia ewakuacyjnego do
2lx ;
- wdroŜeniu odpowiednich procedur dla pracowników w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji
osób z budynku w przypadku zadziałania sygnalizacji poŜaru ;
- przeprowadzeniu, co najmniej raz w roku szkoleń dla pracowników o tematyce poŜarniczej ze
szczególnym uwzględnieniem i omówieniem czynników mogących spowodować powstanie w budynku
poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia ;
- pisemnego poinformowania Komendanta Państwowej StraŜy PoŜarnej w Ostrowie Wlkp. o wykonaniu
wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowym postanowieniu ;
- wykonania pozostałych zaleceń, o których w „Ekspertyzie technicznej..” oraz wymagań wynikających z
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i norm.
- drzwi nr D2 podłączyć do istniejącego systemu SSP §240, ust. 4
29
45453000-7
45111300-1
45210000-2
45300000-0
45400000-1
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty rozbiórkowe
Roboty budowlane w zakresie budynków
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
DATA OPRACOWANIA
: Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych
: 63-700 Krotoszyn, ul. Kobierska 5, dz. nr 2522/28
: Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim
: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Wysocka 1b
: 11.11.2015
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
Lp.
Nazwa działu
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
1 Utworzenie wiatrołapu
1.1 Roboty branży budowlanej
1.2 Roboty branży sanitarnej
2 Montaż platformy pionowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
2.1 Roboty branży budowlanej
3 Utworzenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa sanitariatów dla pracowników
3.1 Roboty branży sanitarnej
3.2 Roboty branży budowlanej
4 Malowanie pomieszczeń z robotami towarzyszącymi
5 Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej
6 Ogrodzenie działki z bramą wjazdową
7 Nawierzchnia z kostki betonowej wraz z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych
8 Wywóz gruzu
9 Uzupełnienia na elewacji
10 Roboty branży elektrycznej
10.1 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy głównej RG
10.2 Zasilanie platformy dla niepełnosprawnych
10.3 Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń
-2Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
Od
1
1
21
22
22
27
27
49
73
82
89
91
103
105
108
108
121
128
Do
21
20
21
26
26
72
48
72
81
88
90
102
104
107
151
120
127
151
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
1
Utworzenie wiatrołapu
1.1
Roboty branży budowlanej
1 KNR 4-01
Wykucie z muru - okna PCV o pow. ponad 1 do 2 m2
d.1.1 0354-04
analogia
1.00
2 KNR 4-01
d.1.1 0354-12
Wykucie z muru - podokienników
3 KNR 4-01
d.1.1 0348-02
Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/4 c., na zaprawie cem.-wap.
4 KNR 4-01
d.1.1 0313-03
5 KNR 4-01
d.1.1 0313-04
6 KNR 4-01
d.1.1 0703-03
7 KNR 4-01
d.1.1 0329-03
8 KNR 4-01
d.1.1 0306-02
9 KNR 4-01
d.1.1 0304-02
10 KNR 4-01
d.1.1 0708-01
11 KNR 4-01
d.1.1 0709-05
12 KNR 4-01
d.1.1 0708-03
13 KNNR 2
d.1.1 1702-0113
14 KNR 4-01
d.1.1 0818-05
15 KNR 2-02
d.1.1 1118-01
16 KNR 2-02
d.1.1 1118-0831
17 KNR 2-02
d.1.1 1119-0881
1.20
3.10*2.11
j.m.
szt
1.000
RAZEM
1.000
m
1.200
RAZEM
1.200
m2
6.541
RAZEM
6.541
0.120
RAZEM
0.120
3.000
RAZEM
3.000
2.200
RAZEM
2.200
m3
0.360
RAZEM
0.360
m2
0.600
RAZEM
0.600
0.114
RAZEM
0.114
9.810
RAZEM
9.810
1.000
RAZEM
1.000
m
1.100
RAZEM
1.100
m2
1.899
RAZEM
1.899
m2
7.469
RAZEM
7.469
8.230
RAZEM
8.230
8.230
RAZEM
8.230
10.690
RAZEM
10.690
m
m2
m
m
Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach - "Rabitza" na stopkach m
belek
1.10*2
m
Wykucie otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1/2 c., na zaprawie wap. lub cem.-wap.
<otwór na drzwi>1.00*0.40*0.90
Przymurowanie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian, przy grubości ścianek - 1/2 c.
0.4*1.50
m3
m2
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach, z - bloczków z beto- m3
nu komórkowego, na zaprawie cem.-wap.
<nad nadprożem N-1>0.38*1.00*0.30
m3
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach, o szerokości - do 15 cm
<po rozebranej ściance działowej>3.10*2+2.11+<na przymurowaniu>1.50
m
m
Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na podłożu z cegły, szt.
pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5
m2, na - ścianach
<nad nadprożem N-1>1.00
szt.
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach, o szerokości - ponad 25 do 40 cm
<na nadprożu od spodu>1.10
Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną
mineralną do izolacji ścian działowych grub. 80 mm, z pokryciem 2-stronnym,
1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych
<nad drzwiami D2>0.90*2.11
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi
2.11*3.54
m
m2
m2
Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - układa- m2
nych na zaprawie klejowej
2.11*3.64+0.50*1.10
m2
Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 m2
cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do
gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2 - płytki w cenie 50,00 zł (netto), kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji robót
poz.15
m2
Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej, bez
przecinania płytek
3.64*2+0.55+0.56+0.50*2+1.30
-3Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
Razem
szt
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - z wykuciem gniazd dla m3
belek
0.20*0.40*1.50
m3
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do wykonania przesklepień otworów - dwuteowników 180 mm zgodnie z rozwiązaniem projektowym
1.50*2
Poszcz.
m
m
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
18 KNNR 7
d.1.1 0503-0842
19 KNR 4-01
d.1.1 0322-06
20 KNNR 7
d.1.1 0503-0712
1.2
21 BCA 3-74
d.1.2 74-81-41
2
2.1
22 KNR 4-01
d.2.1 0212-02
23 KNR 4-01
d.2.1 0103-03
24 KNR 2-02
d.2.1 1101-01
25 KNR 2-02
d.2.1 0205-0116
Opis i wyliczenia
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, zewnętrznych, automatycznie
przesuwnych
<drzwi D1>1.0*2.20
Obsadzenie drobnych elementów stalowych w ścianach z cegieł - uchylnych
barierek bezpieczeństwa przy drzwiach przesuwnych D1 w dwóch poziomach
2.00
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2, w gruncie - kat. IV, o głęb. do
1,5 m
<na płytę fundamentową>0.15*0.90*1.10+0.60*0.90*0.90
Podkłady betonowe z betonu zwykłego - C8/10, na podłożu gruntowym
0.10*(0.90*1.00+0.90*0.90)
Płyty fundamentowe z betonu - C16/20
28 KNNR 8
d.3.1 0122-05
29 KNNR 8
d.3.1 0121-01
30 KNNR 8
d.3.1 0225-03
31 KNNR 8
d.3.1 0225-05
32 KNNR 8
d.3.1 0225-06
2.200
szt.
2.000
RAZEM
2.000
4.642
RAZEM
4.642
1.000
RAZEM
1.000
m3
0.500
RAZEM
0.500
m3
0.635
RAZEM
0.635
m3
0.171
RAZEM
0.171
m3
0.624
RAZEM
0.624
szt.
m3
m3
m3
m3
0.80*0.80*0.60+1.00*0.80*0.3
Razem
2.200
RAZEM
Roboty branży sanitarnej
Instalacja c.o. w budynku z rur miedzianych o połączeniach lutowanych - prze- pkt c.o.
sunięcie grzejnika na ścianę okienną
Zakres robót: 1. Wyznaczenie miejsc ułożenia rur, wykonanie bruzd. 2. Obsadzenie uchwytów i wsporników. 3. Montaż rur i kształtek. 4. Założenie tulei
ochronnych na rurociągach w przejściach przez stropy i ściany. 5. Sprawdzenie działania i montaż zaworów w instalacji. 6. Sprawdzenie działania i montaż
zaworów termostatycznych i odpowietrzających. 7. Wykonanie próby ciśnieniowej. 8. Oczyszczenie i pomalowanie powierzchni rur i elementów stalowych. 9.
Wykonanie izolacji poziomów.Jednostka przedmiaru (obmiaru) - 1 pkt c.o.
(punkt centralnego ogrzewania) = każdy grzejnik stanowi 1 pkt c.o.Wykonanie
instalacji obejmuje całość robót od zaworu na rozdzielaczach c.o. do grzejników (bez wartości rozdzielaczy). Cena uwzględnia montaż istniejącego grzejnika.
1.00
pkt c.o.
Montaż platformy pionowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
Roboty branży budowlanej
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubości - ponad 15 cm
<nawierzchnia betonowa>1.00*2.00*0.25
Poszcz.
m2
Montaż witryny aluminiowej wewnętrznej z drzwiami dwuskrzydłowymi automa- m2
tycznie przesuwnymi
<drzwi D2>2.11*2.20
m2
26
Dostawa i montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych typu
d.2.1 kalk. własna BLE 309 lub równoważny wykonany w stali nierdzewnej, spełniający wymogi
wynikające z opisu projektu wykonawczego wraz z kosztami odbioru przez
UDT
1.00
3
3.1
27 KNNR 8
d.3.1 0128-04
j.m.
m2
kpl.
kpl.
1.000
RAZEM
Utworzenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa sanitariatów dla pracowników
Roboty branży sanitarnej
Demontaż przepływowego podgrzewacza wody
szt
1.000
<parter>1.00+<piętro>1.00
szt
2.000
RAZEM
2.000
<parter>2.00+<piętro>2.00
szt
4.000
RAZEM
4.000
szt
4.000
RAZEM
4.000
kpl.
4.000
RAZEM
4.000
kpl.
4.000
RAZEM
4.000
kpl.
1.000
Demontaż baterii umywalkowej
szt
Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15 mm przy miskach ustępowych
<parter>2.00+<piętro>2.00
Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki porcelanowej z postumentem
<parter>2.00+<piętro>2.00
Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską porcelanową
<parter>2.00+<piętro>2.00
Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru porcelanowego
<parter>1.00
-4Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
szt
kpl.
kpl.
kpl.
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
33 KNR 4-02
d.3.1 0233-06
Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm
szt
34 KNR 4-02
d.3.1 0233-08
Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 110 mm
szt
35 BCA 3-70
d.3.1 70-80-11
36 KNR 2-15
d.3.1 0121-01
37 BCA 3-72
d.3.1 72-80-31
38 BCA 3-74
d.3.1 74-81-41
39 KNNR 4
d.3.1 0135-0102
40 KNNR 4
d.3.1 0137-02
41 KNNR 4
d.3.1 0218-01
42 KNNR 4
d.3.1 0230-0201
<parter>3.00+<piętro>2.00
<parter>2.00+<piętro>2.00
5.000
RAZEM
5.000
szt
4.000
RAZEM
4.000
Przepływowe, pojemnościowe urządzenia do podgrzewania wody o poj. 5 dm3 kpl.
o mocy 1500V np. Elektromet Beta mini ciśnieniowy lub równoważny
4.00
kpl.
Instalacja kanalizacyjna w budynku użyteczności publicznej (administracyjno- pkt
biurowy VI kondygnacyjny) z rur PVC i żeliwnych (poziomy) o połączeniach kie- kan.
lichowych
Zakres robót: 1. Wykonanie niezbędnych wykopów, bruzd, przekuć. 2. Wyznaczenie osi rurociągu, przecinanie rur. 3. Montaż rur i kształtek. 4. Ustawienie
wpustu i połączenie z instalacją. 5. Wyznaczenie osi rurociągów na ścianach,
obsadzenie uchwytów i tulei przy przejściach przez ściany i stropy. 6. Wykonanie podejść.Jednostka przedmiaru (obmiaru) 1 pkt kan. (punkt kanalizacyjny) =
pkt odpływu kanalizacji. Odpływ z każdego przyboru lub kratki stanowi 1 pkt
kan.Wykonanie instalacji obejmuje całość robót.Cena nie uwzględnia montażu
przyborów (miski ustępowej, wanny, umywalki, bidetu, brodzika, zlewozmywaka).
<parter>6+<piętro>6
pkt
kan.
Instalacja c.o. w budynku z rur miedzianych o połączeniach lutowanych - prze- pkt c.o.
sunięcie grzejnika na ścianę okienną
Zakres robót: 1. Wyznaczenie miejsc ułożenia rur, wykonanie bruzd. 2. Obsadzenie uchwytów i wsporników. 3. Montaż rur i kształtek. 4. Założenie tulei
ochronnych na rurociągach w przejściach przez stropy i ściany. 5. Sprawdzenie działania i montaż zaworów w instalacji. 6. Sprawdzenie działania i montaż
zaworów termostatycznych i odpowietrzających. 7. Wykonanie próby ciśnieniowej. 8. Oczyszczenie i pomalowanie powierzchni rur i elementów stalowych. 9.
Wykonanie izolacji poziomów.Jednostka przedmiaru (obmiaru) - 1 pkt c.o.
(punkt centralnego ogrzewania) = każdy grzejnik stanowi 1 pkt c.o.Wykonanie
instalacji obejmuje całość robót od zaworu na rozdzielaczach c.o. do grzejników (bez wartości rozdzielaczy).Cena uwzględnia montaż istniejącego grzejnika na parterze.
<pom. 1.09 - mag. akt>1.00+<łazienki piętra>2.00
pkt c.o.
<parter>1.00
szt
szt
Montaż baterii umywalkowych stojących w tym jedna dla osób niepełnospraw- szt
nych
<parter>3.00+<piętro>3.0
szt
Montaż wpustów ściekowych z tworzywa sztucznego z kratką metalową o śred- szt
nicy 50 mm
<parter>1.00
szt
Montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego w tym
jedna dla osób niepełnosprawnych
<parter>3.00+<piętro>3.00
-5Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
Razem
1.000
szt
Instalacja wodociągowa w budynku użyteczności publicznej (budynek adminis- pkt
tracyjno-biurowy) z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych wod.
lub miedzianych
Zakres robót: 1. Wyznaczenie miejsc ułożenia rur. 2. Obsadzenie uchwytów,
haków lub wsporników. 3. Przecinanie i gwintowanie rur. 4. Montaż rur i kształtek. 5. Założenie tulei ochronnych na rurociągach w przejściach przez stropy i
ściany. 6. Wykonanie podejścia z rur i kształtek. 7. Sprawdzenie działania zaworów przelotowych i zwrotnych, wkręcenie zaworów. 8. Wykonanie próby
szczelności instalacji. 9. Izolacja poziomów wody zimnej i ciepłej. Jednostka
przedmiaru - 1 pkt wod. (punkt wodny) = punkt poboru wody.Przy ustalaniu
ilości punktów poboru wody przyjmuje się dla mieszacza lub baterii 2 punkty, a
dla zaworów czerpalnych i wypływowych 1 punkt.Wykonanie instalacji obejmuje całość robót.Cena nie uwzględnia montażu baterii, natrysków, wodomierza
głównego.
<parter>10+<piętro>10
pkt
wod.
Montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża o średnicy 15 mm
Poszcz.
RAZEM
kpl.
kpl.
20.000
RAZEM
4.000
RAZEM
12.000
RAZEM
20.000
4.000
12.000
3.000
RAZEM
3.000
1.000
RAZEM
1.000
6.000
RAZEM
6.000
1.000
RAZEM
1.000
6.000
RAZEM
6.000
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
43 KNNR 4
d.3.1 0230-05
Opis i wyliczenia
Montaż półpostumentów porcelanowych do umywalek
j.m.
kpl.
44 KNNR 4
d.3.1 0233-03
Montaż ustępów typu kompakt w tym jeden dla osób niepełnosprawnych
kpl.
45 KNNR 4
d.3.1 0234-02
46 KNR 4-01
d.3.1 0322-01
<parter>2.00+<piętro>3.00
<parter>2.00+<piętro>2.00
Montaż pisuarów z zaworami spłukującymi
Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł - poręczy dla osób niepełnosprawnych (2 stałe i 2 uchylne)
<przy misce ustępowej i umywalce>2.00*2
47
Dostawa i montaż suszarek do rąk o mocy 2300W np. PONENTE lub równod.3.1 analiza indy- ważne
widualna
<pom. 1.10>1.00
48 KNNR 4
d.3.1 0418-0503
Montaż grzejników stalowych dwupłytowych wys. 500 mm i dł. 500 mm
3.2
49 KNR-AT 17
d.3.2 0106-01
Roboty branży budowlanej
Cięcie piłą diamentową podłoża ceramicznego, o grubości cięcia - do 15 cm ściany z cegły
<poszerzenie otworów drzwiowych parteru>0.10*2.10*4
50 KNR 4-01
d.3.2 0348-02
51 KNR 4-01
d.3.2 0348-03
52 KNR 4-01
d.3.2 0354-07
53 KNR 4-01
d.3.2 0354-11
54 KNR 4-01
d.3.2 0304-02
55 KNR 4-01
d.3.2 0819-15
56 KNR 4-01
d.3.2 0811-07
57 KNR 4-01
d.3.2 0818-05
58 KNR 2-02
d.3.2 0121-0301
59 KNR 4-01
d.3.2 0306-01
<łazienki piętra>2.00
Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/4 c., na zaprawie cem.-wap.
<poszerzenie i przesunięcie otw. drzwiowych na parterze>2.10*(0.30+0.30+
0.80)
5.000
RAZEM
5.000
kpl.
4.000
RAZEM
4.000
kpl.
1.000
RAZEM
1.000
szt
4.000
RAZEM
4.000
kpl.
1.000
RAZEM
1.000
szt.
2.000
RAZEM
2.000
m2
0.840
RAZEM
0.840
m2
2.940
szt
kpl.
szt.
m2
m2
Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.
m2
Wykucie z muru - ościeżnic stalowych o pow. ponad 1 do 2 m2
szt
Wykucie z muru - podokienników drewnianych
m
<ścianka z okładziną ścienną na parterze>2.10*(1.30+1.34)+<ścianki sanitaria- m2
tu piętra>2.65*(1.26*2+3.51+3.04)
<parter>3.00
<pom. 1.04 i 2.03>1.10*2
2.200
RAZEM
2.200
1.338
RAZEM
1.338
m2
Zerwanie posadzki z - tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi
m2
m2
<sanitariaty parteru>(1.30+1.34)*3.54+<pom. 1.02 i 1.04>4.99*(6.95+4.53)+
m2
0.44*(1.50+1.70+3.45)+0.28*3.30+<pom. 1.03>18.00+<sanitariaty piętra>3.04*
3.51+<korytarzyk piętra>1.87*3.04
m2
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap., o
m2
grubości - 8 cm wraz z wykuciem strzępi
<sanitariat parteru>2.20*1.30+<sanitariat piętra>2.20*(1.70+1.05)+2.65*(3.04+ m2
3.03+0.49)
Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
29.580
m
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej wraz z cokolikami
-6-
RAZEM
3.000
m2
Przymurowanie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian, przy grubości ścianek - 1/4 c.
<pom. 1.09>0.25*2.10+<pom. 1.10>0.70*2.10
29.580
2.940
3.000
RAZEM
Rozebranie okładziny ściennej z płytek
<pom. 1.10>1.96*3.54
RAZEM
szt
Zamurowanie otworów okiennych w ścianach z bloczków z betonu komórkowe- m3
go, na zaprawie cem.-wap.
<pom. j.w.>0.38*(1.10*1.70+1.10*1.50)
m3
<sanitariaty parteru>2.00*(1.30+1.34+3.54*2)*2-0.60*2.00*4+<sanitariat
piętra>2.00*(3.51*2+3.04)
Razem
kpl.
kpl.
<wc>1.00
Poszcz.
m2
m2
54.200
RAZEM
54.200
104.836
RAZEM
6.938
RAZEM
26.294
RAZEM
1.995
RAZEM
104.836
6.938
26.294
1.995
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
60 KNR 4-01
d.3.2 0708-01
analogia
Opis i wyliczenia
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach, o szerokości - do 15 cm - bruzdy po rozebranych ściankach
j.m.
m
61 KNR 4-01
d.3.2 0711-01
Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1
m2, na ścianach z cegły lub pustaków ceramicznych
<przymurowania pom.1.09>0.25*2.10*2
m2
62 KNR 4-01
d.3.2 0711-02
63 KNR 4-01
d.3.2 0716-01
64 KNR 4-01
d.3.2 0715-01
<parter - mag. akt> 3.10*2+1.34+<piętro>2.65*2+3.04
66 KNR 2-02
d.3.2 0829-01
67 KNR 2-02
d.3.2 0829-06
68 KNR 2-02
d.3.2 1118-01
69 KNR 2-02
d.3.2 1118-0831
70 KNR 2-02
d.3.2 1119-0881
71 KNR 4-01
d.3.2 0318-02
72 KNNR 2
d.3.2 1103-0230
15.880
RAZEM
15.880
m2
1.050
RAZEM
1.050
Tynki wewnętrzne zwykłe cem.-wap. kat. III wykonywane ręcznie, na - ściam2
nach, na podłożu ceramicznym, w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2
<na nowych ściankach>poz.58*2+<po płytkach w mag. akt>2.00*(1.34+3.54)*2 m2
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi, na klej, metodą zwykłą płytki w cenie katalogowej 40,00 zł (netto) kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji prac
<pom. 1.08>2.20*(1.30*2+1.00+2.44)*2-0.85*2.03*3
<pom. 1.10>2.20*(1.96+3.54)*2-0.95*2.03
<pom. 2.06>2.20*(1.70*2+1.00+1.93)*2-0.85*2.03*3
<pom. 2.07>2.20*(1.05+1.44+1.30+1.63)*2-0.85*2.03*3
34.680
m2
1.045
RAZEM
1.045
m2
22.272
RAZEM
22.272
m2
m2
m2
m2
21.400
22.272
22.676
18.672
RAZEM
85.020
111.774
RAZEM
111.774
111.774
RAZEM
111.774
m2
m2
m2
Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej, bez m
przecinania płytek - z płytek cokołowych
<pom. 1.02 i 1.04>(4.99*2+6.95+4.53)*2-(3.46+1.75+1.50)+<pom. 1.03>(1.41+ m
11.77)*2-(3.46+1.75+1.50+2.11)+<korytarzyk piętra>1.87*2+3.04-(0.90*4+
2.15)
Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic regulowanych
szt.
Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie
wykończonych - płytowo-płycinowych (profilowanych) - konfekcjonowanych
wraz z klamkami, szyldami i zamkami - wg zestawienia stolarki
<90 z kratką wentyl.>0.90*2.00*4+<90 bez kratki>1.00+<80 z kratką wentyl.>
0.80*2.00*3
m2
54.780
RAZEM
szt.
8.000
RAZEM
m2
13.000
4
Malowanie pomieszczeń z robotami towarzyszącymi
73 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią i stolarki okiennej folią
m2
d.4 1216-01
<parter>3.22+29.38+18.20+34.51+4.30+6.23+14.61+4.50+4.70+5.10+<okna> m2
1.00*1.65*10
<piętro>8.21+11.95+22.30+11.87+21.20+4.80+3.50+20.67+<okna>1.00*1.45* m2
10+2.35*1.50*2
Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
6.460
34.680
RAZEM
Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x30 m2
cm, nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do
gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2 - płytki w cenie katalogowej
50,00 zł (netto) - kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji
prac. W cenie jednostkowej uwzględniono zastosowanie systemowych profili
dylatacyjnych.
poz.68
m2
-7-
RAZEM
72.108
Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - układa- m2
nych na zaprawie klejowej - polegające na wyrównaniu, wyprofilowaniu spadków oraz wzmocnieniu podłoża
poz.56+poz.57
m2
<parter>4.0+<piętro>4.0
6.460
72.108
RAZEM
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- m2
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi
do 5 m2
<po okładzinie z płytek>poz.55-<mag.akt>2.00*(1.34+3.54)*2
m2
Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian - płytkami na klej polegające min.
na usunieciu starych powłok farb, wyrównaniu i wzmocnieniu podłoża
<pom. 1.10>2.20*(1.96+3.54)*2-0.95*2.03
Razem
m
Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - ponad m2
1 m2 do 2 m2, na ścianach z cegły lub pustaków ceramicznych
<na zamurowanych otw. okiennych>1.10*1.70+1.10*1.50+<przymurowanie
m2
pom. 1.10>0.70*2.10*2
65 KNNR-W 3 Wykucie z muru okien zespolonych i wstawienie nowych okien pcv o współ.
d.3.2 0702-01
przenikania ciepła U nie większym niż 1,3 W/m2*K wraz z obróbką ościeży
analiza indywidualna
<okna pom. 1.08 i 1.09>0.55*0.95*2
Poszcz.
RAZEM
141.250
126.050
54.780
8.000
13.000
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
74 KNR 4-01
d.4 0705-07
75 KNR 4-01
d.4 1204-08
Opis i wyliczenia
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, o szerokości - do 10 cm, na bruzdach z przewodami elektrycznymi
28.00
Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie - emulsyjne (z poszpachlowaniem nierówności - sfalowań)
poz.73
A (suma częściowa)
<sciany - parter - pom. 1.01>3.10*(2.16+4.99)*2
<pom. 1.02>3.10*(4.53+4.99)*2
<pom. 1.03>3.10*(2.46+11.79)*2
<pom. 1.04>3.10*(6.95+4.99)*2
<pom. 1.05>3.10*(1.98+2.18)*2
<pom. 1.06>3.10*(2.86+2.18)*2
<pom. 1.07>3.10*(3.44+4.20)*2
<pom. 1.08>0.90*(3.54+1.30)*2
<pom. 1.09>3.10*(3.54+1.34)*2
<pom. 1.10>0.90*(3.54+1.96)*2
<pom. 1.11>3.10*(2.40*2+2.11)
<ściany pom. piętra - pom. 2.01>2.65*(6.74+3.04)*2
<pom. 2.02>2.65*(5.02+2.40)*2
<pom. 2.03>2.65*(5.02+4.50)*2
<pom. 2.04>2.65*(5.00+4.23)*2
<pom. 2.05>2.65*(5.00+2.38)*2
<pom. 2.06>0.45*(1.70+3.03)*2
<pom. 2.07>0.45*(1.44+3.03)*2
<pom. 2.08>2.65*(5.00*4.15)*2
B (suma częściowa)
76 KNR 4-01
d.4 1204-0102
Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi
77 KNR 4-01
d.4 1204-0202
Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi
poz.75B
78 KNR 4-01
d.4 1209-1001
poz.73
j.m.
m
28.000
RAZEM
28.000
m2
267.300
--------------267.300
44.330
59.024
88.350
74.028
25.792
31.248
47.368
8.712
30.256
9.900
21.421
51.834
39.326
50.456
48.919
39.114
4.257
4.023
109.975
--------------788.333
RAZEM
1055.633
m2
267.300
RAZEM
267.300
m2
788.333
RAZEM
788.333
26.860
RAZEM
26.860
5.000
RAZEM
5.000
6.000
RAZEM
6.000
2.000
RAZEM
2.000
m3
0.600
RAZEM
0.600
szt.
1.000
RAZEM
1.000
szt.
4.000
RAZEM
4.000
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Malowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej uprzednio malowanej, o powierz- m2
chni - ponad 1,0 m2 - dwukrotne
<skrzydła drzwiowe z ościeżnicą>1.50*[0.90*1.98+0.88*1.96+0.80*2.00*(3+6)] m2
80
Dostawa i montaż rolet zewnętrznych aluminiowych o szer. 100 cm i wysokości szt
d.4 analiza indy- 145 cm. Kaseta i prowadnica montowane we wnękach okiennych, mechanizm
widualna
podnoszenia - zwijacz ręczny
<piętro - elew. południowa>6.00
szt
81
Dostawa i montaż rolet zewnętrznych aluminiowych o szer. 235 cm i wysokości szt
d.4 analiza indy- 150 cm. Kaseta i prowadnica montowane we wnękach okiennych, mechanizm
widualna
podnoszenia - zwijacz ręczny
<piętro - elew. wschodnia>2.00
szt
Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubości - ponad 15 cm
<istniejąca nawierzchnia betonowa>0.50*6.00*0.20
83 KNR-W 2-18 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem
d.5 0524-01
1.00
84 KNNR 4
d.5 1321-02
85 KNNR 4
d.5 1308-02
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolan o średnicy
160 mm
2+2
Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm
<od studzienki ściekowej do studzienki kanalizacyjnej>5.00+<od odwodnienia
liniowego do studzienki>2.00
-8-
Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
Razem
267.300
m
79
Dostawa i montaż rolet zewnętrznych aluminiowych o szer. 100 cm i wysokości szt
d.4 analiza indy- 165 cm. Kaseta i prowadnica montowane we wnękach okiennych, mechanizm
widualna
podnoszenia - zwijacz ręczny
<parter - elew. południowa>5.00
szt
5
82 KNR 4-01
d.5 0212-02
Poszcz.
RAZEM
m3
szt.
szt.
m
m
7.000
RAZEM
7.000
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
86 KNR 9-26
d.5 0105-03
87 KNR 9-26
d.5 0203-03
Opis i wyliczenia
j.m.
Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 150 mm i wyso- m
kości 150 mm; klasa obciążenia C250, ruszt żeliwny
6.00
m
Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokości w kpl.
świetle 150 mm i wysokości 300 mm; klasa obciążenia C250
1.00
kpl.
88
Włączenie do istniejących, systemowych studzienek kanalizacji deszczowej
d.5 analiza indywidualna
2.00
6
Ogrodzenie działki z bramą wjazdową
89 Cena rynko- Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego, cynkowanego ogniowo z powłoką
d.6 wa
poliestrową w kolorze RAL 6005 na płycie cokołowej (podmurówką 30 cm) o
łącznej wys. 203 cm z drutu o śr. 5 mm
22.00+17.50
kpl.
kpl.
92 KNNR 6
d.7 0102-03
93 KNR 2-31
d.7 0801-01
0801-02
94 KNR 2-31
d.7 0803-01
0803-02
95 KNNR 6
d.7 0404-04
96 KNNR 6
d.7 0401-03
97 KNNR 6
d.7 0103-01
98 KNNR 6
d.7 0107-01
99 KNNR 6
d.7 0113-01
100 KNR 2-31
d.7 23102-03
101 KNNR 6
d.7 0702-01
Razem
6.000
RAZEM
6.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
39.500
RAZEM
39.500
m
m
90 Cena rynko- Dostawa i montaż bramy 2-skrzydłowej otwieranej ręcznie o wys. 203 cm - wg m2
d.6 wa
opisu j.w.
2.03*6.00
m2
7
91 KNR 2-31
d.7 0813-03
Poszcz.
12.180
RAZEM
Nawierzchnia z kostki betonowej wraz z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowom
piaskowej
15.0+4.0
m
19.000
RAZEM
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 30 m2
cm w gruntach kategorii II-IV
<na długości szczytu budynku>1.00*11.00
m2
11.000
RAZEM
Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm
m2
12.180
19.000
11.000
<pas wzdłuż budynku>3.00*22.50
m2
67.500
RAZEM
67.500
5.00*11.00
m2
55.000
RAZEM
55.000
m
45.500
RAZEM
45.500
6.000
RAZEM
6.000
11.000
RAZEM
11.000
10.701
RAZEM
10.701
11.000
RAZEM
11.000
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboś- m2
ci 5 cm
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
6.50+22.00+17.00
m
Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cemento- m
wo-piaskowej
<we wjeździe>6.00
m
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV
poz.92
m2
m2
Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, gru- m3
bość warstwy do 10 cm
poz.93*(0.00+0.10)/2+3.30*22.20*0.10
m3
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu m2
15 cm
poz.97
m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik"
20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm z wydzieleniem miejsc
postojowych dla osób niepełnosprawnych kostką w kolorze czerwonym
(6.50+6.00)/2*(22.00+22.50)/2+6.00*11.00
m2
m2
205.063
RAZEM
205.063
2.00
szt.
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm
szt.
102 KNNR 6
Oznakowanie miejsca postojowego osoby niepełnosprawnej - zank D-18a + T- kpl.
d.7 0702-06
29 I gen.
analiza indywidualna
2.00
kpl.
-9Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
8
Wywóz gruzu
103 WKI
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - opłata za m3
d.8 2.701.03.15. korzystanie ze środowiska w roku 2015
poz.3*0.10+poz.4+poz.7+poz.14*0.01+poz.22+poz.23+poz.50*0.10+poz.51*
m3
0.16+poz.55*0.015+poz.56*0.02+poz.57*0.01+poz.65*0.10+poz.82+poz.91*
0.15*0.30+poz.92*0.30+poz.93*0.20+poz.94*0.05
104 2.701.03.51. Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - średnie
d.8
ceny rynkowe za składowanie
poz.3*0.10+poz.4+poz.7+poz.14*0.01+poz.22+poz.23+poz.50*0.10+poz.51*
0.16+poz.55*0.015+poz.56*0.02+poz.57*0.01+poz.65*0.10+poz.82+poz.91*
0.15*0.30+poz.92*0.30+poz.93*0.20+poz.94*0.05
m3
m3
Uzupełnienia na elewacji
Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o
wysokości - ponad 6 do 8 m, dla 1 kol
1.0
106 KNNR 2
d.9 1902-0442
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 12 cm m2
metodą lekką-mokrą, z wyprawą z tynku akrylowego o grububości i kolorystyce
dostosowanej do istniejącej
1.00*1.65*2
m2
2.750
RAZEM
2.750
szt.
1.000
RAZEM
1.000
1
szt.
1.000
RAZEM
1.000
1
szt.
1.000
RAZEM
1.000
7
szt.
7.000
RAZEM
7.000
2
szt.
2.000
RAZEM
2.000
2
szt.
2.000
RAZEM
2.000
2
szt.
2.000
RAZEM
2.000
5*0.75
m
3.750
RAZEM
3.750
2*5
szt.żył
10.000
RAZEM
10.000
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
115 KNR 5-14
d.10. 0517-05
1
116 KNNR 5
d.10. 1203-04
1
1.000
31.459
3.300
Docieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 o grub. 3 m2
cm metodą lekką-mokrą, z wyprawą z tynku akrylowego o grubości i kolorystyce dostosowanej do istniejącej wraz z montażem narożników wypukłych z siatką
0.50*(2.20*2+1.10)
m2
110 KNNR 5
d.10. 0407-02
1
114 KNNR 5
d.10. 0408-03
1
31.459
3.300
RAZEM
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
113 KNNR 5
d.10. 0407-01
1
31.459
1.000
109 KNNR 5
d.10. 0407-04
1
112 KNNR 5
d.10. 0407-01
1
RAZEM
RAZEM
10
Roboty branży elektrycznej
10.1 45317300-5 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy głównej RG
108 KNNR 5
Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnid.10. 0407-04
cach
1
1
111 KNNR 5
d.10. 0407-01
1
kolumna
kolumna
Razem
31.459
RAZEM
9
105 KNR 2-02
d.9 1611-03
107 KNNR 2
d.9 1902-0603
Poszcz.
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegu- szt.
nowa
Układanie przewodów 10 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach
m
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski szt.żył
lub bolce
- 10 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
117 KNNR 5
d.10. 1203-08
1
Opis i wyliczenia
j.m.
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski szt.żył
lub bolce
118 KNNR 5
d.10. 1203-10
1
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce
119 KNNR 5
d.10. 1301-01
1
120 KNNR 5
d.10. 1301-02
1
123 KNNR 5
d.10. 0406-01
2
124 KNNR 5
d.10. 1203-03
2
125 KNNR 5
d.10. 1203-08
2
126 KNNR 5
d.10. 1305-01
2
127 KNNR 5
d.10. 1304-01
2
szt.żył
27.000
RAZEM
27.000
5
szt.żył
5.000
RAZEM
5.000
9
pomiar
9.000
RAZEM
9.000
1
pomiar
1.000
RAZEM
1.000
26.000
RAZEM
26.000
26.000
RAZEM
26.000
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
szt.żył
pomiar
pomiar
Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 20 m
mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju
żył do 12.5 mm2 podłoże z cegły - przedwód do połączeń wyrównawczych
1xLgYżo 6mm2
26
m
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
szt.
1
szt.
1.000
RAZEM
1.000
2
szt.żył
2.000
RAZEM
2.000
5*2*2
szt.żył
20.000
RAZEM
20.000
1
prób.
1.000
RAZEM
1.000
1
szt.
1.000
RAZEM
1.000
m
802.000
RAZEM
802.000
414
m
414.000
RAZEM
414.000
84
m
84.000
RAZEM
84.000
295
m
295.000
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce
szt.żył
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski szt.żył
lub bolce
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - połączenie wyrównawcze
10.3 45311200-2 Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń
128 KNNR 5
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
d.10. 1207-01
3
poz.129+poz.130+9+poz.131
129 KNNR 5
d.10. 0204-05
3
Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu innym niż betonowe
130 KNNR 5
d.10. 0204-05
3
Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu innym niż betonowe
131 KNNR 5
d.10. 0204-05
3
Razem
3*9
10.2 45315300-1 Zasilanie platformy dla niepełnosprawnych
121 KSNR 5
Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w m
d.10. 0301-05
bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu
2
ceglanym
26
m
122 KSNR 5
d.10. 0303-01
2
Poszcz.
Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu innym niż betonowe
- 11 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
prób.
szt.
m
m
m
m
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
132 KNNR 5
d.10. 0301-11
3
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
szt.
133 KNNR 5
d.10. 0302-01
3
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
szt.
134 KNNR 5
d.10. 0302-05
3
135 KNNR 5
d.10. 1208-01
3
136 KNNR 5
d.10. 1208-05
3
137 KNNR 5
d.10. 0502-01
3
138 KNNR 5
d.10. 0502-01
3
139 KNNR 5
d.10. 0502-01
3
140 KNNR 5
d.10. 0502-01
3
141 KNNR 5
d.10. 0502-01
3
142 KNNR 5
d.10. 0502-01
3
143 KNNR 5
d.10. 0306-02
3
144 KNNR 5
d.10. 0308-02
3
145 KNNR 5
d.10. 0410-02
3
Poszcz.
RAZEM
Razem
295.000
poz.133+poz.134
szt.
29.000
RAZEM
29.000
17
szt.
17.000
RAZEM
17.000
12
szt.
12.000
RAZEM
12.000
poz.128
m
802.000
RAZEM
802.000
poz.135*0.025*0.015
m3
0.301
RAZEM
0.301
8
kpl.
8.000
RAZEM
8.000
6
kpl.
6.000
RAZEM
6.000
6
kpl.
6.000
RAZEM
6.000
3
kpl.
3.000
RAZEM
3.000
29
kpl.
29.000
RAZEM
29.000
7
kpl.
7.000
RAZEM
7.000
7
szt.
7.000
RAZEM
7.000
szt.
10.000
RAZEM
10.000
szt.
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
szt.
m
Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Oprawy oświetleniowe przykręcane typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
Oprawy oświetleniowe przykręcane typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
Oprawy oświetleniowe przykręcane typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
Oprawy oświetleniowe przykręcane typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
Oprawy oświetleniowe przykręcane typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
Oprawy oświetleniowe przykręcane typ jak niżej lub odpowiednik o nie gorszych parametrach
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2
4+2+4
Wentylatory ścienne
2
m3
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.
146
Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego o minimalnej wydaj- kpl.
d.10. analiza indy- ności chłodzenia 5,20 kW, a grzania 6,30 kW (jednostka wewnętrzna i ze3 widualna
wnętrzna jako 1 kpl.) wraz z instalacją elektryczną między poszczególnymi jednostkami np. klimatyzator Inverter SPLIT serii LF lub równoważny
<pom. 1.04>1.000
kpl.
- 12 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
147
Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego o minimalnej wydaj- kpl.
d.10. analiza indy- ności chłodzenia 8,00 kW, a grzania 8,80 kW (jednostka wewnętrzna i ze3 widualna
wnętrzna jako 1 kpl.) wraz z instalacją elektryczną między poszczególnymi jednostkami np. klimatyzator Inverter SPLIT serii LF
<pom. 1.02>1.000
kpl.
Poszcz.
Razem
1.000
RAZEM
1.000
148 KNNR 5
d.10. 1305-01
3
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
prób.
149 KNNR 5
d.10. 1305-02
3
4
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
prób.
4.000
RAZEM
4.000
poz.144-poz.148
prób.
6.000
RAZEM
6.000
36
punkt
36.000
RAZEM
36.000
86
punkt
86.000
RAZEM
86.000
150 KNNR-W 9
d.10. 1201-01
3
151 KNNR-W 9
d.10. 1201-02
3
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz - oswietlenie ogólne
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz - oświetlenie awaryjne
- 13 Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7647
prób.
punkt
punkt
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn.
„Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w
Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych”
KLASYFIKACJA CPV
Przedmiot zamówienia
:
Roboty remontowe i renowacyjne
– kod CPV 45453000-7
obejmujący:
Roboty remontowe
- kod CPV 45111300-1
Roboty w zakresie nawierzchni
z wyjątkiem dróg
- kod CPV 45111300-1
Roboty budowlane w zakresie budynków - kod CPV 45210000-2
Roboty instalacyjne w budynkach
- kod CPV 45300000-0
Wznoszenie ogrodzeń
- kod CPV 45342000-6
Roboty wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych
- kod CPV 45400000-1
ZAMAWIAJĄCY
: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ADRES
: ul. Wysocka 1b, 63-400 Ostrów Wielkopolski
OPRACOWANIE
: Biuro Budowlane „KOSZT-BUD” Tadeusz Gruchała
63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a
Listopad 2015
1
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. ST.00. – WYMAGANIA OGÓLNE – kod CPV 45000000-7 …………….
3
2. SST.01. - ROBOTY ROZBIÓRKOWE – kod CPV 45111300-1 …….….
24
3. SST.02. - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW
- kod CPV 45210000-2 obejmujące:
SST.02.01. Roboty betoniarskie …………………………………………….
27
4. SST.03. - ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
- kod CPV 45300000-0 obejmujące:
SST.03.01. Roboty instalacyjne elektryczne ……………………
39
SST.03.02. Instalacja wody i kanalizacji ………………………...
44
5. SST. 04. - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH – kod CPV 45400000-1 obejmujące:
SST.04.01. Układanie płytek ceramicznych na podłogach
i ścianach ……………………………………………….
51
SST.04.02. Roboty malarskie ……………………………………...
66
6. SST.05. Roboty z zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
oraz wznoszenia ogrodzeń …………………………………….
72
2
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST.00.
WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CPV 45000000-7
[dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]
3
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SPIS TREŚCI ST.00.
1. WSTĘP ...................................................................................................... 5
1.1. Przedmiot ST ...................................................................................... 5
1.2. Zakres stosowania ST .......................................................................... 5
1.3. Zakres robót objętych ST ................................................................... 5
1.4. Określenia podstawowe ...................................................................... 5
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .................................................... 9
2.MATERIAŁ ...............................................................................................11
3.SPRZĘT ………………………………………………………………………… 12
4.TRANSPORT ............................................................................................ 13
5.WYKONANIE ROBÓT ……………………………………………….. 13
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………….. 14
7.OBMIAR ROBÓT ……………………………………………………….. 18
8.ODBIÓR ROBÓT ………………………………………………………. 19
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI ……………………………………………… 21
10. PRZEPISY ZWIĄZANE …………………………………………………. 22
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
4
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb
osób niepełnosprawnych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót z realizacją zadania p.n.:
„Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla
potrzeb osób niepełnosprawnych”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych wykonywanych w ramach realizacji przedmiotowego zadania, a wynikających z
opracowanej dokumentacji technicznej oraz przedmiaru robót.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
5
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż
budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik
montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
6
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
7
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do
odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
8
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przepisami,
normami i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy front pracy
(pomieszczenia) wraz z kompletem ST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia opracowany został projekt techniczny obejmujący
branżę ogólnobudowlaną, elektryczną i sanitarną.
1.5.3. Zgodność robót z ST
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze ST i normami.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
9
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a)
b)
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1)
2)
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
10
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania norm w czasie postępu robót.
11
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia nie przewiduje się pozyskiwania masowych
materiałów pochodzenia miejscowego.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Nie przewiduje się możliwości zastosowania różnych (wariantowych) rodzajów materiałów do
wykonywania robót.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
12
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami i
wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Roboty będą wykonywane w czynnym
obiekcie.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z wymaganiami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w
normach i wytycznych.
5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości – nie jest wymagany.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
13
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań sposób
oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
14
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań – nie dotyczy
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
15
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
16
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom
lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a)
pozwolenie na budowę,
c)
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e)
protokoły z narad i ustaleń,
g)
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
b)
d)
f)
protokoły przekazania terenu budowy,
protokoły odbioru robót,
operaty geodezyjne,
17
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania – nie dotyczy
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
18
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
19
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
1.
2.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3.
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
5.
recepty i ustalenia technologiczne,
4.
6.
7.
8.
9.
protokoły odbiorów częściowych,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
20
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
robót (końcowy)”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu – nie dotyczy
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
opłaty/dzierżawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
(b)
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
utrzymanie płynności ruchu publicznego.
21
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
(b)
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147 , poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
22
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
23
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.01.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV 45110000-1
24
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5
dla potrzeb osób niepełnosprawnych
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wynikających z realizacji zamówienia określonego
w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych. W ramach przedmiotowego zamówienia zostaną wykonane następujące prace
rozbiórkowe:
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia wymienione w niniejszej specyfikacji są zgodne z dokumentacją przetargową
zadania oraz ze Specyfikacją Techniczną ST.00. „Wymagania ogólne”.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją przetargową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora
nadzoru - przedstawiciela Zamawiającego.
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.
„Wymagania ogólne".
2. Materiały.
Materiały podstawowe w tym asortymencie robót nie występują.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót zgodnie z założoną jakością.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne".
Sprzęt do robót musi być w pełni sprawny technicznie i dostosowany do warunków i
technologii wykonywania prac. Rodzaj i stan techniczny używanego sprzętu i narządzi nie
może wpływać niekorzystnie na jakość przedmiotowych prac.
Do wykonywania robót mogą być wykorzystane różnego typu elektronarzędzia z wymiennym
osprzętem dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynności. Zabrania się stosowania
mechanicznego przeprowadzania prac wewnętrznych w godzinach pracy biura realizacja rozbiórki tylko metodą ręczną.
4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych podano w ST.00. „Wymagania
ogólne". Do transportu materiałów rozbiórkowych stosować należy samochody skrzyniowe
oraz inne środki transportu dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robót oraz do
uwarunkowań związanych wywiezieniem odpadów na miejsce składowania lub utylizacji.
Aktualna ilość rozbieranych elementów oraz wielkość miejsca na ich składowanie,
determinować będzie ilość i wielkość środków transportowych do bieżącej obsługi
realizowanych prac.
25
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
5. Wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".
Wykonawca ma obowiązek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
przedstawić harmonogram realizacji robót uwzględniający potrzeby i ustalenia
Zamawiającego, dokonane w trakcie sporządzania materiałów przetargowych.
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone inne elementy sąsiednich
pomieszczeń oraz widoczne bądź niewidoczne elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych
budynku.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkód będą obciążać wykonawcę robót.
5.1. Czynności wstępne.
Przed przystąpieniem do robót należy:
- zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed ewentualnością powstania negatywnych
skutków ubocznych,
- przygotować miejsce wykonywania prac oraz ustalić miejsce składowania materiałów
rozbiórkowych lub inny sposób ich zagospodarowania (w uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiającego).
5.2. Czynności podstawowe.
Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi i wskazówkami
inspektora nadzoru oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo pomieszczeń sąsiednich oraz
dla ruchu pieszego w obrębie wykonywania robót rozbiórkowych.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne" .
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania stałej kontroli jakości robót polegającej na
wizualnej ocenie kompletności i jakości ich realizacji.
Kontroli podlega również sprawdzenie sposobu bezpiecznego składowania materiałów
rozbiórkowych, systematyczność ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz
uporządkowanie tego terenu.
7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".
Szczegółowe zasady i jednostki obmiaru elementów obiektu – wg przedmiaru robót
stanowiącego integralną część materiałów przetargowych.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiałach przetargowych, roboty tymczasowe i prace
towarzyszące mogące wystąpić przy robotach podstawowych muszą być wliczone w cenę
jednostkową wyrobu proponowaną przez wykonawcę w swej ofercie. Rozliczenia dodatkowe
są przewidywane jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru w uzasadnionych przypadkach.
10. Dokumenty odniesienia.
Realizację robót wykonywać zgodnie z przepisami powołanymi w ST.00. „Wymagania
ogólne".
26
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.02.
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW
Kod CPV 45210000-2
Obejmująca:
1. Roboty betoniarskie
- SST.02.01
27
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
1. Wstęp
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.02.01. BETON
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
 Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
 Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartość alkaliów do 0,6%



 Opakowanie
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowości
masa worka z cementem
data wysyłki
termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
 Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli
jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
 Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
 Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 1961:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:
 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 1966:1997
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 1966:1997
 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty
do betonu.
 Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach)
29
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
dla cementu luzem:
 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
12. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
 kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy tunelu.
 B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
 nasiąkliwość nie większa jak 4%
 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20%
30
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
 B-25 dla wykonania osłony izolacji
 B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
 B-10 dla podbetonów i podkładów
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
 pospółka kruszona 0/40,
 cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno
spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do
31
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z
dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
 warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy
stosować belki wibracyjne.
(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej.
32
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być
trwałe i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do
kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
33
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
 badanie składników betonu
 badanie mieszanki betonowej
 badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7
dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
34
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości
manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
35
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg
zasad podanych powyżej.
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
 oczyszczenie podłoża
 wykonanie deskowania z rusztowaniem
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
 pielęgnację betonu
 rozbiórką deskowania i rusztowań
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003
Beton.
PN-EN 196-3:1996
Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-1:1996
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
36
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004
PN-89/S-10050
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.
37
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.03.
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
Kod CPV 45210000-2
Obejmująca:
1. Roboty instalacyjne elektryczne
2. Instalacja wody i kanalizacji
- SST.03.01.
- SST.03.02.
38
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST – 03.01.
Roboty elektryczne
Nazwa i kody według kodu numerycznego słownika głównego
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
MONTAŻ TABLIC (rozbudowa)
WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
MONTAŻ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ, GNIAZD WTYKOWYCH
45317300-5
45315300-1
45311200-2
39
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
ST -03.01. Instalacja elektryczna oświetleniowa, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń.
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach montażowych związanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej oświetleniowej wymienionych w punkcie 1.3.1 specyfikacji.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót:
• Wytyczenie trasy
• Przebijanie otworów w ścianach i stropach
• Wykucie bruzd w tynku
• Układanie przewodów
• Zaprawianie bruzd
• Układanie rur do fi 37 na podłożu ceglanym
• Wciąganie przewodów instalacyjnych do rur
• Montaż opraw oświetleniowych
• Montaż gniazd i łączników oświetleniowych
• Podłączenie gniazd i opraw oświetleniowych
• Sprawdzenie i pomiar ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z PN
• Wykonanie próby zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólnymi wymaganiami dla
instalacji elektrycznych
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są materiały
wyszczególnione w przedmiarze robót.
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, i oświetlonych z zachowaniem
specyficznych cech, do typu i rodzaju materiałów.
Kręgi przewodów powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz jego długość. Przewody
zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
Do wykonania prac stosować następujące materiały:
Nazwa
cement portlandzki CEM 1
Ciasto wapienne
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 p/t
Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
Oprawa awaryjna LOVATO N LED 5,2W (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa autotest biała
Oprawa awaryjna TWINS LED 1h dwuzadaniowa autotest
TW/1,2W/B/1/SA/AT/SR
8,0 piasek do zapraw
Plafoniera CAMEA LED IP44, 16Wszt.
Plafoniera CAMEA LED IP44, 12W
Plafoniera IP44 CAMEA LED RCR (z czujnikiem ruchu), 16W
Jm Ilość
t
0,1
m3
0,1
szt
10,2
szt
7,1
szt.
29,0
szt.
7,0
m3
0,6
szt.
3,0
szt.
Uwagi
6,0
40
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Plafoniera IP44 CAMEA LED RCR (z czujnikiem ruchu), 9W
Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 10mm2
Przewód Cu LgYżo-450/750V 6mm2
Przewód YDY-450/750V 5x2,5mm2
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2
Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2
Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą pt
Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy
Rozłącznik 4P z blokadą P1-25/I2/SVB/N
Rura instalacyjna gładka RB 22mm
Rura karbowana, giętka typ lekki RG 21mm
Szyna łączeniowa 3-bieg. BIS 3 (16x12)
Wentylator wydajność do 100m3/h
woda z rurociągu
Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A
Wyłącznik nadprądowy 1P B 6-8A
Wyłącznik nadprądowy 1P C 10-20
Wyłącznik nadprądowy 3P C 10-20A
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A/0,03A AC
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/0,03A AC
Zaciski izolacyjne sprężynowe WAGO
szt.
m
m
m
m
m
m
szt
szt
szt.
m
m
szt
szt
m3
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt.
6,0
3,9
27,0
27,0
430,6
306,8
87,4
12,2
17,3
1,0
0,8
27,0
2,0
2,0
0,1
7,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
49,2
3. SPRZĘT
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
4. TRANSPORT
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi
instalacjami. Trasy instalacji powinny być proste, przejrzyste i zapewniać łatwość obsługi i konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegały pionowo i poziomo.
5.2. Montaż przewodów
Przewody układać w bruzdach bez naprężeń z zachowaniem minimalnych promieni gięcia. Głębokość
montażu musi zapewnić pokrycie przewodów odpowiednią warstwą tynku
5.3. Przejścia przez ściany i stropy
1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku)
muszą być chronione przed uszkodzeniami.
2. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.
3. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny,
uniemożliwiający przedostawanie się wyziewów.
5.4. Montaż sprzętu i osprzętu instalacyjnego.
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze. Osprzęt powinien być przykręcony do
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
41
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy.
5.5. Podejścia instalacji do odbiorników.
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach PVC,
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.
5.6. Łączenie przewodów.
W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i
w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają
wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować
uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.7. Podłączanie odbiorników.
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją
itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji
odbiornika i warunków technologicznych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola i Badanie robót
Sprawdzeniu podlega:
• Jakość wykonania przebić otworów w ścianach i stropach
• Jakość wykucia bruzd w tynku
• Jakość ułożenia przewodów
• Jakość zaprawienia bruzd
• Jakość ułożenia rur
• Jakość montażu opraw oświetleniowych
• Jakość montażu gniazd i łączników oświetleniowych
• Jakość podłączenia gniazd i opraw oświetleniowych
• Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
• Rezystancja izolacji
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy
traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. Jednostką obmiarową dla ST-03.01 jest:
Dla rur elektroinstalacyjnych – 1m, dla łączników rur – 1szt., dla puszek, łączników oświetleniowych i
gniazd wtykowych– 1szt., w zakres jednostki obmiarowej wchodzą elementy wymienione w punkcie 1.3.
8. ODBIÓR ROBÓT
1. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:
• aktualną dokumentację powykonawczą,
• protokóły prób montażowych, certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów
42
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót
• instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji,
2. Komisja odbioru końcowego:
• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
• bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek,
• bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,
• bada i akceptuje protokóły prób montażowych,
• spisuje protokół odbiorczy.
9. Podstawa płatności
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg dokumenta-cji, niniejszej
ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. Cena obejmuje elementy robót
wyszczególnione w ST 03.01, a w szczególności w punkcie 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z późniejszymi zmianami.
3.
Ustawa
o
dostępie
do
informacji
o
środowisku
i
jego
ochronie
oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389).
6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r., Nr 75, póz. 690.
8. PN-90/E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady
systemu alfanumerycznego.
9. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
10. PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
11. PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
12. PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
13. PN-IEC 60364-4-481; 1994. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
14. PN-IEC 60364-5-54; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
43
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.03.02. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej na podlegających
remontowi pomieszczeniach budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kobierskiej 5 w Krotoszynie
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej
zmodernizowanej części instalacji na poziomie parteru i piętra. Niniejsza specyfikacja techniczna
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
demontaż istniejącej instalacji,
montaż rurociągów,
montaż armatury,
montaż urządzeń,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja działania instalacji.
1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej
44
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
instalacji.
2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polietylenu łączonych przez
zgrzewanie.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierścieniami.
Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana będzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych, z usuniętym
wypływem wewnętrznym.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
2.2. Armatura
 Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową
o podwyższonym standardzie.
2.3. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub. 19 mm,
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZĘT
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.4. Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
4.5. Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Za-
leca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
45
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
4.6. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych.
4.7. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demontażowe
Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku
elementów.
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną.
Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie
z budynku i transport.
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.
5.2. Montaż rurociągów
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są
w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”.
Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .......”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

przecinanie rur,



wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
46
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

wykonanie połączeń.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą
odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.
5.3. Montaż armatury i osprzętu
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla
każdego zładu oddzielnie.
Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy
dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych
narzędzi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
47
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem

ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru
technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
 Dziennik budowy,
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
 protokoły badań szczelności instalacji.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
48
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
49
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04.
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
Kod CPV 45400000-1
Obejmująca:
1. Układanie płytek ceramicznych
na podłogach i ścianach
- SST.04.01.
3. Zagospodarowanie terenu
- SST.04.03.
2. Roboty malarskie
- SST.04.02.
50
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04.01.
UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH
51
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla
potrzeb osób niepełnosprawnych
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych
wykonywanych w ramach realizacji zadania określonego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw
podłogowych,
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę
architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań
i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz
ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:
-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133),
- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004
52
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
r. nr 202, poz. 2072),
-dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
-aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
-protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z
badań kontrolnych,
-dokumentacja powykonawcza.
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzględniać:
-materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,
-lokalizację i warunki użytkowania,
-rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.
W projekcie powinny być zawarte:
– wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem
materiałów do napraw,
– specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się
na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
– sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu
wykończenia,
– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,
– wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,
– zasady konserwacji wykładziny i okładziny.
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robót.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek
ceramicznych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót
wykładzinowych i okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
53
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
E.3%. Grupa B I.
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<E.6%. Grupa B IIa.
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E.10%. Grupa B IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%. Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności,
mrozoodporność i twardość.
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do
betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4
54
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5oC
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić
przed nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum
50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać
10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
55
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność
kleju.
5.3.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości
płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją
producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć
do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki
zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
56
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią
powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm – około 2 mm
– od 100 do 200 mm– około 3 mm
– od 200 do 600 mm– około 4 mm
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć
je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i
niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.
5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1. Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą
być:
– ściany betonowe
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
–płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania
podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
57
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych
może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z
instrukcją producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok
malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3
na długości łaty,
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości
kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
5.4.2. Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji
wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu
lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania,
że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
58
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się
do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania
powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po
związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić
nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
,
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą
mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i
stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogą być także płytki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały– płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
59
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 –metrową łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z
dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych
robót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocąłaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania
płytek z podkładem,
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką
z dokładnością do 0,5 mm
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
60
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej
długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości
1 mi 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio
3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać
2 mm na długości 2 m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2 m,
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości
1 mi 3 mm na długości całej okładziny,
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją
producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się
według stanu faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu
61
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i
okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych
i okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być
odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli
umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
- protokóły odbioru podłoże,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać
je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań
62
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe
pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był
negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do
odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny
lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić
do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:
-rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
-rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru
częściowego robót.
63
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z
technologii robót z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu z narzutami,
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%.
Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa
A I.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa
A II a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa
A II a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa
A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa
A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły
64
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą
Pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie
płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na
ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na
zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część
4, wydanie Arkady – 1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część
B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek
ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.
65
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN
WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04.02.
ROBOTY MALARSKIE
66
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
1. Wstęp
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla
potrzeb osób niepełnosprawnych
1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z realizacją zadania określonego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót malarskich na tynkach wewnętrznych i zewnętrznych.
1.5. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
2.2. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
 wodę – do farb wapiennych,
 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe
67
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie
Do malowania wewnętrznego należy zastosować farbę lateksową np. POWER PAINT fmy DEKORAL lub równoważną, przeznaczoną do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów.
Główne cechy farby lateksowej:
1.4.5. odporna na szorowanie,
1.4.6. 10x bardziej trwała od standardowych emulsji,
1.4.7. łatwa w użyciu,
1.4.8. matowy efekt wykończenia.
Kolorystyka farb wewnętrznych do ustalenia na etapie realizacji robót.
2.4.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
 wydajność – 6–8 m2/dm3
 czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
 wydajność – 6–10 m2/dm3
2.5. Środki gruntujące
2.5.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi:
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia farby nie podaje inaczej,
 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę podkładową zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta farby lateksowej,
 świeże tynki należy zagruntować gruntem wg zaleceń wygranego producenta farby
lateksowej
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +10°C i
nie wyższa od 30oC.
Świeże tynki można malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
 całkowitym ułożeniu posadzek,
 usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
68
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Podłoże pod farby lateksowe:
- powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, odpylone i bez spękań,
- powierzchnie wymagające gruntowania powinny być zagruntowane zgodnie z pkt. 2.6.1.,
- powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z
dodatkiem środków myjących.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Należy wykonać wg zaleceń wybranego producenta farb lateksowych.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.2. Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w
różnych odcieniach.
6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania:
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.
69
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika postępu
robót.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Wapno budowlane.
70
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
71
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN
WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.05.
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG ORAZ WZNOSZENIA
OGRODZEŃ
72
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z nawierzchnią z kostki betonowej oraz ogrodzenia.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie utwardzenia terenu kostką oraz ogrodzenia.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Betony, cementy
B-15 dla fundamentów ogrodzenia,
2.2. Prefabrykaty:
- płyty betonowe (dyle) 30x250 cm,
- kostka betonowa dwuteownik gr 8 cm w kolorze szarym,
kostka betonowa dwuteownik gr8 cm w kolorze czerwonym,
- obrzeża betonowe 8x30 cm.
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów.
2.4. Ogrodzenie
Słupki i panele systemowego ogrodzenia – panele z prętów o średnicy 5 mm. Wszystkie elementy
ogrodzenia cynkowane ogniowo + powłoka poliestrowa RAL 6005.
3.
Sprzęt
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.
Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
73
5.
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót torowych i
drogowych oraz budowlanych.
5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie zkostki
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 5 cm podsypkę z piasku gruboziar-
nistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w
czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej dwuteowej gr 8 cm w kolorze szarym oraz
czerwonym dla oznaczenia podziałów.
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.
5.2.1.2. Ogrodzenia
** Wymagania.
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
 zgodności z projektem,
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
 jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
** Montaż.
wykopanie dołków pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi, osadzenie
słupków stalowych i zabetonowanie betonem B15 fundamentów wraz z montażem
podmurówki z płyt betonowych o wys. 30 cm.
mocowanie paneli do słupków. Panele wykonane z prętów o śr. 5 mm o wys. 1730 mm
dł. 2500 mm.
6.
Kontrola jakości
6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
 przygotowanie podłoża
 materiał użyty na podkład
 grubość i równomierność warstw podkładu
74
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
 sposób i jakość zagęszczenia
 jakość dostarczonych prefabrykatów
 prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.
7.
Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
a) m2 wykonanej nawierzchni.
b) mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia,
c) m2 zamontowanej bramy.
8.
Odbiór robót
9.
Podstawa płatności
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.
10. Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003
Beton.
PN-EN 196-3:1996
Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Woda do betonu i zapraw.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
BN-77/8931-12
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
i wytrzymałościowych.
Kruszywa do zaprawy.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998
Emalie chlorokauczukowe.
PN-EN 10025:2002
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-B-06200:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
75
Przystosowanie budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie przy ul. Kobierskiej 5 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
PN-80/M-02138
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
76
Download